X. České církevní dějiny Mistr Jan Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X. České církevní dějiny Mistr Jan Hus"

Transkript

1 X. České církevní dějiny Mistr Jan Hus Přelom století, Václav IV: Vědecký ţivot Karlovy i Václavovy doby byl úzce spjat s církevním ţivotem a s ušlechtilou, stále rostoucí snahou o jeho zlepšení. Ani smrtí mravokárných kazatelů Karlovy doby neuhaslo reformní nadšení. Na praţském arcibiskupském stolci zasedal opravdový muţ, proniknutý činnou mystikou Jan z Jenštejna. Na místo augustiniána Waldhausera a jeho pokračovatelů v duchu sv. Augustina vystupují čeští dominikáni, kteří tvořili podstatnou část profesorského sboru na praţské univerzitě. Hlavním prostředkem zůstává kázání. Hlavní kořen zla byl rozpoznáván v pohoršlivém ţivotě vyšších vrstev duchovních i světských. Do duše kněţstva i vládců promlouvali učení kazatelé hlavně na synodních kázáních praţských i provinčních. Proti Ockhamovu nominalismu a výstřednímu realismu Wyclifovu hlásali dominikáni umírněný realismus sv. Tomáše Akvinského. Souhrnem lze říci, ţe reformní hnutí pokračovalo podle přání a za podpory Jana z Jenštejna a jeho následovníků, a nebylo přerušeno tak, aby je musel Hus obnovovat, ale naopak, téměř vyvrcholilo za arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka. Mezi učené hlasatele reformních myšlenek patří i jihočeský vladyka Tomáš za Štítného. Nepsal sice latinsky, ani nebyl knězem, ale všechny jeho spisy ţhnou oddanou láskou k církvi i k věci reformy. Ţe se tento reformní směr muţů, milujících doopravdy církev, neprosadil proti českým viklefistům,v jejichţ čele nakonec stanul Jan Hus, způsobilo hlavně to, ţe se husitského hnutí, které bylo původně duchovní a náboţenské, zmocnily vrstvy, u nichţ převládl zájem sociální, národnostní a nakonec i, a to převáţně, kořistnický. Ty pak sáhly k řešení silou a mečem. Za vlády Václava IV. začíná v duchovní oblasti působit činitel, který nazýváme humanistickým subjektivismem. Slova i věci jsou stále více podrobovány svrchovanosti lidského úsudku. Tento osobní vkus a názor sílil a pronikal i do oblasti náboţenství.v době Václavově je tento přechod z objektivní víry vrcholného středověku do osobitějšího pojímání patrný i za Alpami a tím více v Čechách, kam raný italský humanismus pronikl nejdříve. Lpění na vlastním názoru a výkladu Boţího zákona se nešťastně vtělilo v Janu Husovi na počátku 15. století. Stojí za povšimnutí, ţe Betlémská kaple se stala osudovým znamením v tomto směru uţ před Husem. Její zakladatelé poloţili důraz nikoli na Tělo Páně a milost, plynoucí ze mše sv., nýbrţ na slovo Boţí. V zakládací listině je řeč jen o významu Boţího slova, které zde mělo být kázáno, nic o mši sv. Poprvé v kněz kazatel zatlačil do pozadí kněze-obětníka. Bylo to osudové místo pro kněze Jana Husa, který zde kázal a vedl svůj odboj proti arcibiskupovi. Václav IV. O povaze a vládě Václava IV. si můţeme udělat nejlepší představu, kdyţ jej srovnáme s jeho otcem. Chyběla mu především náboţenská a mravní opravdovost, kterou vynikal jeho otec. Stal se hříčkou svých nálad a vášní, coţ se ještě zhoršilo, kdyţ se oddal pití. Příliš brzy /přes varování Arnošta z Pardubic/ mu spadla do klína královská koruna a neměl uţ čas, aby uzrál v mravní osobnost. Příliš brzy měl vše, po čem mohl jen zatouţit a vymkl se rychle z mravní kázně, ke které ho vedl jeho otec. Oddal se poţitkům, zejména lovu, vínu a ţenám. Tím pak rychle mizely jeho síly. Nakonec si Václav vyslouţil název kat /dal umučit a utopit sv. Jana Nepomuckého/ a čarodějník, protoţe se zabýval astrologií a magií, prý pod vlivem Konráda z Vechty, svého dvořana. Bystrý, nadaný mladý Václav se nakonec změnil v sobeckého, lehkomyslného, prchlivého a násilného poţivačníka. Starost o stát, říši a církev přenechával svým oblíbencům. Zatímco se Karel IV. zavíral ve Svatém týdnu do samoty

2 Karlštejnské kaple mezi sv.ostatky, Václav miloval karnevaly a křik na honech. Muţové opravdově duchovní v něm neměli oporu, spíše překáţku. /Jenštejn/. Za jeho vlády v předhusitském období se Čechy těšily klidu a blahobytu, k němuţ ovšem poloţil hlavní základy jeho otec. Uţ sama osobnost krále Václava byla předzvěstí husitských bouří. Lenivý a náladový vládce utíkal od váţných starostí římského vladaře. Zábava vítězila nad povinností, takţe dveře k rozkladu státního a společenského ţivota byly otevřeny. Nepříznivý vliv papeţského dvora Hrabivost avignonského i římského papeţe nepřestávala. Klatby se uţívalo k vymáhání peněz. Sám Jenštejn upadl do klatby, protoţe nezaplatil vysoké poplatky za své jmenování. Poplatky museli platit i niţší preláti, podobně kláštery. Také finanční poţadavky státu na církev stále rostly. Král a jeho rozmařilý dvůr potřebovali stále více peněz. České kláštery platívaly příleţitostné daně královské komoře při různých slavnostních příleţitostech, jako korunovace a významných svatbách aţ do doby Václava IV. Ale ten nařídil, ţe tyto daně musí kláštery platit povinně kaţdým rokem. To bylo mimo královskou berni, kterou kláštery platily jako ostatní poplatníci. Na počátku 15. stol.nařídil Václav IV. pořízení soupisu všeho církevního majetku, za účelem zdanění, popř. zabavení, nebo alespoň pohrůţky na kněţstvo. Soudobý francouzský historik napsal, ţe kurie kněze stříhá a stát je dře z kůţe. Zhoršení poměru mezi církví a státem Na sklonku století se narušuje dosavadní souzvuk mezi státem a církví. Světská moc se stále patrněji laicizuje a staví se mnohdy nepřátelsky ke všeobecné církvi, která bylo dosud pro Evropu hlavním stmelujícím prvkem, duchovní vlastí. Projevuje se snaha omezit, nebo potlačit výsady a svobody církve jak osobní tak majetkové. Tento návrat ke staré investituře v nové podobě bohuţel usnadňovala roztrţka církve na dva papeţské tábory a nešťastný fiskální systém avignonského a římského papeţe. Spojení státu s církví dosud trvalo, ale pouto, které je spojovalo, nebylo uţ ideové a mravní, ale hmotné a vnější. Neplatí to jistě všeobecně. Ale toto umoţňovalo nadšené přijímání Wyclifových a Husových myšlenek v Čechách. A tak dochází k podivnému zjevu král Václav nenávidí svého arcibiskupa, protoţe je obhájcem církve, /zatímco Karel IV. má v arcibiskupech své nejbliţší spolupracovníky a přátele/, ale je přívrţencem papeţe, jen proto, ţe ten mu dovoluje zdanit církevní majetek a postupuje mu značnou část papeţského desátku. To vše spolupůsobí na vzrůst nepřátelské nálady proti církvi, která se projevovala skrytým i otevřeným násilím na osobách i majetku. Tato nálada nemohla nalézt lepší podmínky neţ v okolí náboţensky povrchního a výbušného krále. Tento odpor se projevoval hlavně u drobných zemanů a v nemajetných městských vrstvách, které tušily svou dobu a domáhaly se svých práv proti vládnoucím bohatým vrstvám. Jejich touha po církevním majetku, který byl značný a zabíral asi třetinu půdy, propukávala stále častěji. Tito rádci dostávali pak nezodpovědného, poţivačného krále snadno do proticírkevních postojů Mistr Jan Hus Duchovní vývoj: Vysvětlení konečného věroučného scestí Husova najdeme jiţ do značné míry na počátcích jeho duchovního vývoje. Uţ na studiích si oblíbil anglického myslitele Johna Wyclifa. R si opsal 4 Vyclifovy traktáty chované nyní ve Stockholmu. Na nich jsou vlastnoruční Husovy poznámky./ Viclef, Viclef, nejednomu hlavu zvikleš /. Tehdejší evropský filozofický svět byl rozdělen na dva tábory, které se navzájem potíraly Realisty a

3 nominalisty. Mezi nimi prostředkovala strana mírných realistů, drţících se sv. Tomáše Akvinského. /Jeho učení církev povaţuje za správnou, nadčasovou filozofii/. Tento spor v době Husově ještě nebyl dobojován. Realisté tvrdili, ţe pojmy /univerzalia/ mají svou existenci, /Platónovy věčné ideje/ jsou to věci, nominalisté zastávali opačný postoj, ţe pojmy vůbec neexistují, jsou to pouhá jména, která dáváme věcem. Z toho vyplývá úplný subjektivismus, nemoţnost metafyziky, nejistota poznání/. Ovšem nominalisté na praţské fakultě nebyli takovými extrémními nominalisty, blíţili se spíše sv.tomáši.tomismus je uprostřed pojmy si vytváří sice člověk, ale mají reálný podklad ve věcech. Hus se drţel vlivem Wyclifovým příkrého realismu. Spolu s jinými českými mistry se stal zásadním odpůrcem nominalistů, kteří převládali na praţské univerzitě. Tento jejich postoj bylo ovšem ovlivněn protiklady národnostními a politickými. Ze souhrnu těchto okolností vznikla na univerzitě taková situace, ţe cizí, němečtí mistři se hlásili k nominalistickému směru, kdeţto čeští mistři za vedení M. Stanislava ze Znojma, M. Štěpána z Pálče a Jana Husa byli extrémními realisty. Sklon k realismu, který vychází přes sv. Augustina z Platóna, k nám donesly četné augustiniánské kláštery.tento reformní řád augustiniánských kanovníků k nám nejprve uvedl biskup Jan z Draţic a rozšířil Karel IV. a Arnošt z Pardubic. Toto křesťansky zabarvené platónské myšlení bylo spojeno s novým humanistickým duchem zboţnosti, zvaným devotio moderna. /Následováni Krista sv. Tomáše Kempenského/. Hus tedy uvěřil výstřednímu anglickému realistovi Wyclifovi. Ale zpočátku se to neprojevovalo v ţádných jeho věroučných odchylkách. Hus se stal dokonce synodálním kazatelem, maje plnou důvěru praţského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka. Ale nakonec mělo zaujetí pro Wyclifa neblahé následky i na Husovu pravověrnost. Bylo by potřeba veliké víry a pokory Tomáše Štítného, který také znal Wyclifovy spisy a nedal se jimi svést. I Štítný byl českým vlastencem a tím ţe po celý svůj ţivot psal česky /ač mu to měli čeští vzdělanci za zlé/ předčí i Husa, který psal českým jazykem jen poslední dva roky. Štítný je ušlechtilý v řeči, i kdyţ i on píše pro prostý lid. Hus si libuje v silných výrazech. Štítný je rozváţný, klidný, nekolísavý v názorech, za poznanou pravdou vţdy plně stojí. Husovy cesty filozofie a víry však byly jiné neţ u Štítného. Přenesl nakonec všechnu svou důvěru a lásku na anglického mistra, v Anglii odsouzeného. Podle Wyclifova názoru je společenské postavení člověka jen tehdy oprávněné, kdyţ odpovídá idejím, které jsou od věčnosti v Boţím srdci. Kněz je jen tehdy knězem, kdyţ odpovídá ideji kněze, vladař je jen tehdy vladařem, kdyţ odpovídá ideji vladaře ap.tyto Boţí ideje lze vyčíst z Písma sv. To by se ještě dalo uvést v soulad se správným učením. Wyclif však zhmotnil tyto názory v konkrétním světě. Zde na zemi opravdu existují a dělají věci tím, čím jsou, a člověka tím, čím je. Jestliţe se jim člověk zpronevěřuje, není v něm tato idea a on není tím, zač se vydává, nebo zač jej povaţují druzí. To platí hlavně o jeho společenském postavení. Papeţ, kdyţ ţije špatně, neodpovídá ideji papeţe a nezaslouţí si, aby byl papeţem nazván. Podle Wyclifa nikdo není světským ani duchovním pánem, kdo je ve stavu smrtelného hříchu. Takovým nepravým pánům se lze vzepřít, Bůh to přímo přikazuje. Proti nehodnému knězi můţe zakročit i laik. /Kdyţ na Kostnickém koncilu král Zikmund slyšel, co Hus učil nejen o duchovní ale i o světské moci, říká: Jene Husi, nikdo není bez hříchu! / Wyclif i Hus ztroskotali hlavně na ideji či pojmu církve. Existuje idea církve v mysli Boţí, která je přirozeně dokonalá. Je svatá, neposkvrněná, bezhříšná. V Tajemném těle Kristově nemůţe být hříchu. Odpovídá této Boţí ideji současná církev? Zdaleka ne! Kde je tedy ona skutečná církev, která odpovídá Boţí ideji o církvi? Wyclif a Hus ji našli ve společnosti všech předurčených ke spáse.

4 Na tomto věroučném scestí uţ nenásledovali Husa jeho dřívější přátelé Stanislav ze Znojma a Štěpán z Pálče. Nakonec jsou jeho protivníky. A ţalobci na koncilu. / Narozdíl od Husa byli dobrými teology/. Hus propadl ve svém teologickém diletantismu a filozofickém realismu obrazům, nepochopil analogii a zhmotnil symboly. Zaměnil obraz za skutečnost a tím již stál mimo skutečnost. Proto jeho pojem církve je mlhavý, neživotný, neudržitelný a neuskutečnitelný v životě. Hus tím mnoho přispěl k vývoji tzv. svobodného až nevázaného křesťanství. Nejnovější křesťanské volné skupiny mají v Husovi svého předchůdce i se svou jistotou spasení z pouhé víry v předurčení.. /Braito/. Jan Sedlák shrnuje Husovu duchovní genezi takto: Zbožňovaný učitel Stanislav uvedl mladého filozofa do kruhu Viklefského, ve kterém byli hlavně čeští mistři: Štěpán z Kolína, Mikuláš z Rakovníka, Štěpán z Pálče. Nejprve je pojily s Wyclifem nauky filozofické. Jeho výstřední realismus se stává dogmatem české školy a staví se útočně proti nominalismu a mírnému realismu německých mistrů. Záliba ve Wyclifovi však nemohla nadlouho zůstat jen u filozofie. Už před koncem 14. stol. se dostávají do Čech i Wyclifovy teologické spisy, které jsou českými mistry, hlavně Stanislavem ze Znojma pilně čteny. Odsouzení článků Wyclifových pražskou univerzitou 1403 není jistě bezdůvodné, a hájení remanence Stanislavem a použití traktátu De eucharistia Kolínem ukazuje na mocný vliv Wyclifův. Husův reformní program Proč se Hus postavil za zřejmě bludný Wyclifův názor o církvi? Chtěl jistě odstranit neutěšený stav církve. Zvlášť po osudném roku 1409 kdy vládli 3 papeţové zmatený stav církve bolel všechny upřímné křesťany. I nejednoho z reformních předchůdců Husových tato starost přivedla k nesprávným názorům. /Milíč o Antikristovi/. Ale ţádný z nich z bludného názoru nevycházel, jak tomu bylo u Husa. Husův podklad reformy byl od počátku bludný, protoţe byl Wyclifův. Byla to Wyclifova představa o církvi, která existuje ve skrytu, a kterou zastiňuje ta současná s papeţem, kardinály, arcibiskupy, bohatým a rozmařilým kněţstvem, která není pravou církví Kristovou. Není-li však římská církev pravou církví Kristovou, jaký zájem lze mít na její reformě? Husovi postupně tane namysli onen ideál církve, který uloţil ve svém spisu De Ecclesia a který po srovnání se spisy Wyclifovými není nic jiného neţ nauka tohoto anglického bludaře o církvi jako společnosti všech předurčených. Hus tu nenavazuje na své české předchůdce, kteří přes svou kritiku přece povaţovali dosavadní církev za pravou Kristovu církev, o jejíţ nápravu jim šlo. Svůj reformní program načrtl ve čtyřech bodech ve svém spisu O církvi: 1/ Snaha naší strany není svádět lid od pravé poslušnosti, ale aby lid byl jeden, svorně řízený zákonem Kristovým. 2/Podruhé je naše snaha, aby ustanovení antikristova nemátla nebo neoddělovala lid od Krista, ale aby čistě vládl zákon Kristův se zvykem lidu, schváleným ze zákona Páně. 3/ Potřetí je snaha naší strany, aby kněžstvo žilo čistě podle evangelia Ježíše Krista, odloživši nádheru, lakomství a chlípnost. 4/ A počtvrté žádá a přikazuje naše strana aby církev bojující byla smíšena čistě dle částí, které zřídil Pán, totiž z kněží Kristových, kteří čistě zachovávají jeho zákon, ze světsky vznešených, a z lidí obecných, sloužícím oběma těmto částem dle zákona Kristova. Hus chce, aby v církvi vládl ryzí zákon Kristův. Ale co myslí ustanovením antikristovými, jeţ věřící oddělují od Krista? Najdeme to v traktátu, který dal Hus napsat na zdi Betlémské kaple. Je to směsice dobrých poţadavků s nesprávnými. Prostředky nápravy, které tu Hus navrhuje, jsou jednak neúčinné, jednak chybné. Husův program nápravy církve je bludný. Podvrací církevní zřízení a vrhá stíny i na ţivot občanský, protoţe nejen moc duchovní, ale i světská a právo majetkové se činí závislým na stavu milosti.

5 Hus ve spolupráci s arcibiskupem Zbyňkem / / Po předčasné smrti vzdělaného Mikuláše Puchnika /jehoţ dal mučit Václav IV. spolu se sv. Janem Nepomuckým/, byl zvolen za praţského metropolitu Zbyněk Zajíc z Házmburka, mladý šlechtic s upřímnými reformními snahami. Zbyněk si vybral za svého rádce Husa. Tím jistě Husovo reformní sebevědomí vzrostlo. Byl jmenován kazatelem na synodních sjezdech duchovenstva a měl arcibiskupovi oznamovat jakékoli nedostatky v církevním ţivotě, kdekoli je najde. Prvním plodem této spolupráce byly výnosy proti kněţské nezdrţenlivosti a svatokupectví, dále zákaz tanců a turnajů kněţím. V té době získal také Hus výnosné obročí spojené s úřadem kazatele v Betlémské kapli, zaloţené r Nezískal je od arcibiskupa, ale přiznalo mu je Bratrstvo kladiva a obruče, vlivná uzavřená společnost a podporou krále Václava IV., která protizákonně zasahovala i do univerzitních práv. Sám Hus byl servilní vůči králi i jeho milcům, úzkostlivě se svou kritikou vyhýbal světské moci /ač i tam zlořády bily do očí/ a útočil jen na církev /Nejvýš tepal jen řemeslníky/. První sráţka o Wyclifa Kapitulní konzistoř /za sedisvakance 1402/ podala univerzitě 45 článků k posouzení. Na byla svolána univerzitní schůze, kde Wyclifa hájili jen čeští mistři Stanislav a Páleč. Wyclifovy články byly odsouzeny, také Stanislavův traktát o svátosti oltářní, v němţ hájí remanenci jako nauku katolickou. /Nauka, ţe po proměnění zůstává podstata chleba a vína, coţ odporuje nauce o transsubstanciaci a vede postupně ke ztrátě víry v Kristovu reálnou přítomnost/. Mistři ţalují na Stanislava u papeţe a ten vydává bulu, ve které nařizuje arcibiskupovi, aby se postaral o vyplenění viklefství. Stanislav odvolává svůj blud v bytě arcibiskupa, jeho ţáci se však drţí remanence dál. Hus tuto nauku nehlásá, ale také nepotírá. Ale jako ţák Stanislavův je s ním v táboře Wyclifově. Ujímá se Wyclifa proti výtce kacířství a studuje jeho spisy. Je nyní tak oslněn Wyclifem, jako byl kdysi Stanislavem. Wyclif je pro něj evangelickým učitelem. Přijímá od něj bez kritiky nejen útoky na nemravnost a svatokupectví kněţstva a na zlořády v řeholích, ale i jeho myšlenky o církvi, o papeţství, o moci a církevním majetku. Hus v odboji proti arcibiskupovi Zbyňkovi / / Rok 1408 znamená obrat v Husově působení. I dosud káral hříchy kněţí v Betlémské kapli a na synodálních kázáních. Ale od toho roku je ve stálých sporech s církevní vrchností. Aţ se do stává do odboje proti ní. Také aţ do této doby je Hus více jen pomocníkem Stanislavovým. Nyní nastupuje do vedení místo něho a otevřeně hlásá viklefské názory. Stanislav a Páleč ustupují do pozadí a mladší Jakoubek ze Stříbra, Jeroným praţský a další mladí bakaláři se řadí kolem Husa. Mají více bezohledné rozhodnosti, ale méně teologických vědomostí a méně jemnocitu ve věcech víry. Je pochopitelné, ţe s těmito spolupracovníky nabývají Husovy reformní snahy nové tvářnosti.. Od r se pohybujeme v začarovaném kruhu mezi Husem, arcibiskupem Zbyňkem, králem a univerzitou. V této spleti zájmů se Hus mistrně vyznal a uměl ji vyuţít pro vítězství své strany. - Němečtí mistři ţalují 1408 u papeţe, ţe v Čechách se šíří viklefství. - Král a arcibiskup svolali schůzi celého českého národa na univerzitě do domu U černé růţe na Příkopech, aby očistila zemi od výtky kacířství. Účast byla obrovská - 60mistrů, 150bakalářů a asi 1000 studentů. Tam došlo k odsouzení viklefismu, ale s výhradou, aby tyto články nikdo nehlásal a nehájil v jejich kacířských smyslech. To byla kompromisní formule. Král se s ní spokojil a arcibiskupovi nezbývalo, neţ se s tím spokojit také.

6 - Mimořádná synoda 1408 svolaná na ţádost krále zakázala potupně mluvit o kněţích před lidem při kázáních a přikázala odevzdat arcibiskupovi do určitého dne Wyclifovy knihy k prozkoumání. Hus knihy odevzdal, ale zákaz neposlechl a kázal dál. - Situaci zkomplikovala ještě otázka církevně politická vypověděli kardinálové obojí strany /římské i avignonské/ poslušnost oběma papeţům /Řehoři XII. a Benediktu XIII./ a poţádali panovníky, aby zachovali neutralitu a vyčkali volby nového papeţe. Václav IV. to uvítal, jednak proto, ţe římský papeţ ho neuznal římským králem a podporoval jeho soka Ruprechta Falckého, jednak, ţe spojením s koncilem získá náskok před svým německým sokem.vypověděl poslušnost římskému papeţi a přikázal neutralitu všemu duchovenstvu. Arcibiskup Zbyněk i univerzita však od Řehoře neustoupili. - Václav dal svolat univerzitu, aby se prohlásila pro neutralitu. Hus a čeští mistři se přidali k Václavovi, ale většina mistrů., především německých, neposlechla. Hus kázal pro neutralitu a napadal arcibiskupa a duchovenstvo, věrné Řehoři. Zbyněk Husa suspendoval. Ten hledá nyní oporu u krále a jeho světské moci. - Kdyţ král viděl, ţe proti německým mistrům neprosadí svůj záměr neutrality, zlomil jejich moc Dekretem Kutnohorským / /, kterým se českému národu přidělují tři hlasy a ostatním národům /bavorskému, saskému a polskému/ pouze jeden. /Dekret Kutnohorský rušil právní strukturu univerzity jako takové, univerzita se všude jinde jako mezinárodní zřízení rovněţ skládala z více gentés = národů s přiznaným hlasem /Padovská univerzita měla 12 národů/.václav IV. si pak díky Husovi coby rektorovi dělal s univerzitou co chtěl /Jiţ předtím Bratrstvo kladiva a obruče přidělovalo nelegálně univerzitní funkce a manipulovalo s volbou/.němečtí mistři a studenti opustili Prahu a univerzita, omezená v podstatě na Čechy, se podřídila králi a prohlásila se pro pisánského papeţe Alexandra V. Husově straně se otevřely nové, netušené výhledy. Kutnohorský dekret je úspěchem Husovy strany českých viklefistů na univerzitě. - Arcibiskup Zbyněk, který se /pod tlakem/ nakonec také přihlásil s celou českou provincií k Alexandrovi V., se snaţil potlačit nový rozmach Viklefismu všemi prostředky, kterých mohl uţít jako hlava české církve. Byl to těţký boj, kterým se snaţil zamezit hrozícímu rozkladu církevní autority v Čechách, ale tento zápas byl beznadějný, protoţe Husova strana se mohla opřít o krále a jeho radu. Toto spojenectví chránilo Husa i jeho stoupence a dopadlo v podobě různých represálií velmi tíţivě na arcibiskupa a klérus. Stoupenci Husovi, kteří viděli v majetku církve hlavní zdroj církevních zlořádů, se stávali účinnými pomocníky světské moci v jejím boji s církví, která hájila svá práva. Toto kárání mělo však své stíny- ţe totiţ horlitelé proti zlořádům kléru nemohli stejně ostře kárat bezostyšnost představitelů královské vlády, jejichţ ţivot a způsoby přímo volaly po trestních sankcích. /Coţ jim vytýkali uţ mnozí současníci/. A tak boj Zbyňkův by marný nic nepomohlo, ţe zakázal kázání v Betlémské kapli, dal spálit Wyclifovy knihy neboť za Husa se postavil dvůr a veřejné mínění. A patrně jen na přání královo se pokusil Hus odvrátit nebezpečí a napsal papeţi Janu XXIII. /nástupci Alexandra V./ list, v němţ odmítl ţaloby proti němu a proti Čechám a tvrdil, ţe nikdy nehlásal Wyclifovu nauku remanenční, ani to, ţe kněz ve smrtelném hříchu ztrácí svou kněţskou moc, a ţe světští páni mají kněţím pobrat statky, neplatit jim desátky a trestat je mečem a vůbec ţe nehlásal jakýkoli blud nebo kacířství. Z toho aţ slavnostního zřeknutí se Wyclifa by se zdálo, ţe se Hus v ničem neodchyloval od církevní nauky.ve skutečnosti byl kacířstvím zasaţen víc, neţ si snad sám byl vědom. Nicméně byla naděje, ţe jeho pře bude u kurie kladně vyřízena. Tomu napomáhala i náhlá smrt

7 arcibiskupa Zbyňka, který zemřel v Bratislavě, kdyţ jel hledat oporu u uherského krále Zikmunda. Hus v odboji proti papeţi Zbyňkův nástupce Albík z Uničova, jmenovaný arcibiskupem coby osvědčený osobní lékař krále Václava IV. byl úplně ve vleku dvora, a tak se zdálo, se i v Čechách se bouře uklidní, jestliţe královské strana najde nějaké modus vivendi s církví a jestliţe Hus poloţí jisté meze svému reformnímu úsilí. Ale stalo se jinak.v Husovi uţ tehdy pod vlivem Wyclifovým vznikly pochybnosti, jestli vůbec potřebuje církev papeţe a má-li se poslouchat. A tehdy byla do Čech přinesena bula, která hlásala kříţ proti papeţovu nepříteli Ladislavu Neapolskému, /který chránil papeţe Řehoře XII. kterého chtěl Jan XXIII. vypudit z Říma/.Tato bula udílela odpustky kaţdému, kdo by se války zúčastnil nebo na ni přispěl. Kdyţ navíc papeţovi pověřenci začali hlásat odpustky pohoršlivým způsobem, Hus se veřejně postavil proti papeţově rozkazu a ostře psal a kázal proti odpustkům.to byl rozhodující obrat v Husově osudu. Hus se dostává do otevřeného konfliktu s apoštolskou stolicí a také domácí odpůrci Husovi se snaţí, aby případ Husův byl vyřízen s co největší rázností. Teologická fakulta praţské univerzity, vedená mistry Stanislavem ze Znojma a Štěpánem z Pálče odsoudila novým výrokem namířeným proti Husovi a jeho přátelům 45 Wyclifových článků a šest jiných článků, také popírání odpustků, a dosáhla toho, ţe jménem krále byl vydán zákaz všech těch článků a jejich zastáncům bylo pohroţeno přísnými tresty. /Paradoxně Václav IV. měl zájem na prodeji odpustků, protoţe z nich slíbený podíl. Hus o tom zřejmě neinformovaný tak krále zasáhl velmi citlivě ten jej přestal osobně dále ochraňovat./ Ale Hus některé hájil dál, wyclifismus se dále šíří a odpor proti odpustků se stupňuje. Papeţ Jan XXIII. zasahuje a vyhlašuje klatbu na Husa, s celou řadou tvrdých podmínek. Tenkrát se Hus odvolal k nejvyššímu soudci - ke Kristu. Ale tímto gestem nebylo moţno uniknout řádnému soudnímu procesu. Papeţským mandátem bylo nařízeno, aby Hus byl zajat a souzen podle církevních zákonů a kaple Betlémská aby byla rozbořena. Kdyţ bylo v září v Praze kvůli němu zastaveno konání bohosluţeb, Hus odešel na český venkov. Odchod z Prahy však nijak nepoškodil jeho oblibu ve veřejnosti. Na venkově kázal a psal /Postila,O svatokupectví, De ecclesia/. Kdyţ se měl sejít Kostnický koncil, rozhodl se jít na něj ospravedlnit své učení. V tom jej podporoval i král Zikmund, který mu dal záruku, ţe na něj nebude sáhnuto během cesty a bude chráněn i na koncilu. /Ovšem ne před rozsudkem/. Hus se tedy vypravil do Kostnice a dorazil tam v listopadu O něco později dorazila na koncil další česká delegace, vedená biskupem Janem Ţelezným, ve skupině byl Štěpán z Pálče, Stanislav ze Znojma na cestě zemřel. Sestavili proti Husovi ţalobu. Brzy po svém příchodu do Kostnice byl Hus uvězněn a nebyl propuštěn ani na protest Zikmunda. / Hus nepochopil, ţe se má v Kostnici dořešit především jím samým vyvolaný spor s jiţ zemřelým arcibiskupem Zbyňkem a místo toho agitoval na veřejnosti coby mluvčí praţské prowiklevské univerzity./ Koncilní otcové pohrozili odchodem z koncilu, nebudou-li mít suverenitu. Zikmund se tedy se uspokojil ujištěním sněmu, ţe bude Husovi poskytnuto veřejné slyšení. Materiál k ţalobě na Husa dodali jeho protivníci z Čech. Ţalobu samu vypracoval Jean Gerson, jedna z nejosvícenějších hlav tehdejší církve, ale rozhodný protivník Wyclifův. Kdyţ 5. května sněm slavnostně odsoudil nauku anglického kacíře, bylo zřejmé, jak skončí záleţitost jeho českého stoupence. Na veřejném slyšení byly čteny výpovědi svědků a citáty z Husových spisů a obviněný na ně odpovídal.z jeho výpovědí bylo zřejmé, ţe celkem přijal učení Wyclifovo o církvi, o jejím zřízení a o primátu papeţově. Důsledky Wyclifovy nauky o církvi byly ovšem převratného dosahu pro strukturu celé

8 tehdejší středověké společnosti. Hus přistupoval na to, ţe odvolá, bude-li usvědčen o opaku. Sráţely se zde dva principy: koncil, jako nejvyšší reprezentace církve nemínil diskutovat, kdeţto Hus, podporován přáteli, odmítal výzvy, aby se prostě podrobil autoritě koncilu. Kdyţ také král Zikmund se ho zřekl, byl jeho osud zpečetěn. Kdyţ konečně nemohl podle svého svědomí a jistě i z ohledu na své dílo v Čechách přijmout ani formuli, vypracovanou kardinálem Zabarellou, která mu vycházela aspoň trochu vstříc, byl koncilem odsouzen jako zatvrzelý kacíř, vydán králi Zikmundovi a ten ho dal upálit na břehu Rýna Kostnický koncil Nebylo by správné vidět Kostnický koncil jen pod úhlem Husovým, který tvrdil, ţe přišel do Kostnice z vlastního rozhodnutí, aby hájil svou pravdu proti křivým svědkům. Musíme se na věc dívat i pohledem koncilu, který nepochyboval, ţe má jen dokončit proces s kacířem, započatý uţ dříve. Otcové koncilu jistě jednali poněkud ukvapeně. Byli tenkrát bez papeţe a potřebovali dokázat, svou legitimitu. Je škoda, ţe tuto záleţitost nepřenechali papeţi, jehoţ potom zvolili. Papeţové v takovém případě jednají klidněji, neţ taková bouřlivá shromáţdění. Pokud se týká glejtu, je pravděpodobné, ţe jej měl chránit před násilím na cestě, nikoli před rozsudkem koncilu. /To by odporovalo právu/. Zikmund chybil, ţe k vykonání trestu neposlal Husa do Čech ke svému bratru Václavovi. V kaţdém případě, koncilní otcové po Husově smrti netouţili, a byli by se spokojili jakýmkoli odvoláním. Uţ Palacký uznal, ţe kardinál Petr d Ailly se snaţil Husovi ponechat zadní vrátka. Běţelo zřejmě o to, aby neztíţil situaci svých přátel a přívrţenců v Čechách, aby je nezklamal, kdyby připustil, ţe obvinění z hereze bylo aspoň trochu oprávněné. Právě v tom spočívá vlastní problematika Husova procesu.chápat jej jako politickou nebo konfesionální vraţdu by nebylo správné. Hus se vydal na smrt dobrovolně. Nebyla to však poznaná, celoţivotní pravda, za kterou se obětoval. Hus si nebyl svými názory zcela jist, měnil je a všelijak kličkoval. Svůj vlastní traktát Contra occultum adversarium povaţoval za nebezpečný pro svou věc. Před sněmem chtěl skrýt i traktát O církvi, ačkoli mu mělo záleţet na tom, aby se tento traktát dostal koncilním otcům do rukou, jestliţe články, ze kterých jej sněm vinil, byly vyňaty nesprávně. Palacký píše: Nelze zapírat, že koncil neopomenul nic, aby se vyhnul nejpřísnějšímu rozhodnutí. Bylo opětovně usilováno dobrotou i přísností, přemlouváními hrozbami přimět Husa, aby se vrátil zpět do lůna církve. S přátelskou laskavostí a péčí snažil se především jistý nejmenovaný prelát, který si nad jiné získal Husovu důvěru, aby jej přivedl k odvolání. Také Štěpán Páleč, kdysi jeho důvěrný přítel, nyní krutý odpůrce, přišel do žaláře a pokoušel se dotknout starých strun. Vážnost okamžiku, pohledy na minulost i budoucnost obměkčily je oba. Spolu zaplakali, odprošovali se navzájem, ale dohodnout se nedovedli. Opětované deputace od koncilu, kterých se účastnily takové přední osobnosti jako Alliacký a Zabarella, působily nakonec, že se zdálo, že oni a ne Hus byli prosebníky. Hus dne 1. července písemně prohlásil, že odvolat nechce ani nemůže. Když potom 5.července v poslední deputaci k němu přišli z rozkaz králova také čeští páni a pan Jan z Chlumu jej prosil, aby se snad nedal jen falešným studem zadržet od kroku spasitelného, opakoval ještě jednou s pohnutím a slzami, že jen tenkrát odvolá, když Písmem svatým bude lépe poučen. Koncil, pokud neměl jemu dát za pravdu a dát se od něho nakonec poučovat, musel konečně přikročit k jeho odsouzení, jak toho požadovaly církevní zákony...odvoláním by byl Hus zmařil sebe v duchovním ohledu naprosto. Když měl zvolit mezi smrtí tělesnou a duchovní, zvolil si záhubu těla. Dogmaticky nelze Husa rehabilitovat, jak to konstatovala i komise, která na popud Jana Pavla II. přezkoumávala podrobně Husův případ. Je však třeba litovat jeho unáhleného upálení.

9 /Koncil pod silným tlakem i po stránce politické. Např. aragonský král opakovaně vyzýval k likvidaci českého kacíře. Husův proces coby okrajová záleţitost koncil dlouho zdrţoval.- hlavním palčivým úkolem koncilu bylo vyřešení problému trojpapeţství. Potom nelze neocenit císaře Zikmunda, který stále drţel nad Husem ochrannou ruku, a dokonce mu vymohl opakované slyšení coţ v takových případech naprosto nepřicházelo v úvahu. Postoj Zikmundův lze vysvětlit i tím, ţe v té době byl jiţ vyzrálou politickou osobností evropská historie jej na rozdíl od českého pohledu povaţuje za významného středověkého vládce a diplomata, Maďaři jej povaţují za jednoho ze svých největších králů/.

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VI. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Papežové,světci a učenci 12. stol. - Hnutí chudoby středověké bludy inkvizice

VI. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Papežové,světci a učenci 12. stol. - Hnutí chudoby středověké bludy inkvizice VI. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Papežové,světci a učenci 12. stol. - Hnutí chudoby středověké bludy inkvizice Papežové, světci a učenci 12. stol. Dvanácté stol. bývá někdy nazýváno zlatým období církevních

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA

Mistr. Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA Mistr Jan Hus SVĚDEK JEŽÍŠE KRISTA CITÁTY MISTRA JANA HUSA Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí Počátky kritiky církve, opravná hnutí 14.stol. Příčiny kritiky církve hospodářská krize poklesly ceny zemědělských výrobků, nebyly peníze na další věci úbytek obyvatelstva (morové epidemie) velké společenské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

O Janu Husovi a husitství PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D.

O Janu Husovi a husitství PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D. O Janu Husovi a husitství PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D. Osobnost katolického kněze mistra Jana Husa (kolem r. 1370 6. 7. 1415) a husitského hnutí nabývá v letošním roce na aktuálnosti s blížícím se 600.

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Gotika. Výtvarné umění. Architektura

Gotika. Výtvarné umění. Architektura Věra VOŇKOVÁ Gotika název odvozen od Gótů evropské umění 13. a 14. století, v Čechách se rozvíjelo od 13. století do poloviny 16. století (vývoj zpoţděn husitským hnutím, proto za Jagellonců pozdní, tzv.

Více

1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE (25. 11. 2011) TISK 5 MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI

1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE (25. 11. 2011) TISK 5 MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI TISK č. 5 1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE (25. 11. 2011) TISK 5 MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI A) Úvod Synodní rada předkládá synodu zprávu o průběhu dosavadních jednání mezi Českou republikou

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný.

Otázka: Satanismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Adam Nosál. Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný. Otázka: Satanismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Adam Nosál Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný Adam Nosál Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití uvedené

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 7. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_325 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Přijímat chudé znamená přijímat Ježíše

Přijímat chudé znamená přijímat Ježíše Přijímat chudé znamená přijímat Ježíše Jean Vanier Skandál mentálně postižené osoby a skandál evangelia Šestnáct let ţivota v Arše způsobilo, ţe jsem si stále více vědom skandálu, který vyvolává osoba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Mistr Jan Hus 600 let poté. Tři námitky.

Mistr Jan Hus 600 let poté. Tři námitky. Mistr Jan Hus 600 let poté. Tři námitky. Areopag / Tomáš Petráček / 7. července 2015 Socha mistra Jana Husa v Praze na Zbraslavi Není těžké si povšimnout skutečnosti, že letošní oslavy jubilea 600 let

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Kaţdý má právo na ţivot. Nikdo nesmí být zbaven ţivota nezákonně. Kaţdý má právo vlastnit a nosit zbraň.

Kaţdý má právo na ţivot. Nikdo nesmí být zbaven ţivota nezákonně. Kaţdý má právo vlastnit a nosit zbraň. Říšské desky zemské Zákoník platící pro Východní provincie, Západní teriroria a Gelenské země coby správní oblasti Říše a také platící na území protektorátních ostrovních celků patřících Asturskému království.

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek Autor: Hana Koblížková Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Žák PROHLÁŠENÍ

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více