Univerzita Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010

2 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma Likvidace Obchodních spole ností vypracoval samostatn a v echny pou ité zdroje jsem citoval. V Olomouci dne Ond ej Stehlík 2

3 Pod kování Velmi rád bych tímto pod koval a vyslovil uznání v em, kte í mi pomáhali p i vzniku této práce. P edev ím pak Mgr. Michalovi ernému Ph.D., vedoucímu mé diplomové práce za trp livé vedení a jeho praktické p ipomínky. V Olomouci dne Ond ej Stehlík 3

4 Seznam pou itých zkratek NB - eská národní banka EHZS - Evropské hospodá ské zájmové sdru ení ES - Evropská spole nost IZ - Zákon. 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho e ení, ve zn ní pozd j ích p edpis ObchZ - Zákon. 512/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd j ích p edpis OBZ - Zákon. 513/1991 Z.b., obchodný zákonník, v znení neskor ích predpisov OS - Zákon.99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis OZ - Zákon. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd j ích p edpis ZKV - Zákon.328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoB - Zákon. 21/1992 Sb, o bankách, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoEHZS - Zákon. 360/2004 Sb., o Evropském hospodá ském zájmovém sdru ení a o zm n zákona.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd j ích p edpis, a zákona. 586/1992 Sb., o daních z p íjm, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoES - Zákon. 627/2004 Sb., o evropské spole nosti, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoP - Zákon. 363/1999 Sb., o poji ovnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoPP - Zákon. 42/1994 Sb., o penzijním p ipoji t ní, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoSP - Zákon. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoÚ - zákon. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis ZP - Zákon.262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd j ích p edpis 4

5 Obsah Seznam pou itých zkratek 4 Obsah 5 1. Úvod 7 Obecná ást 9 2. Obchodní spole nost Pojmové vymezení a charakteristika obchodní spole nosti D lení obchodních spole ností Zalo ení a vznik obchodní spole nosti Zru ení a zánik obchodní spole nosti Zru ení obchodní spole nosti klasifikace Obecné d vody zru ení obchodní spole nosti Obecné d vody dobrovolného zru ení obchodní spole nosti Obecné d vody nuceného zru ení obchodní spole nosti Zvlá tní d vody zru ení obchodních spole ností Zvlá tní d vody zru ení u forem osobních spole ností Zvlá tní d vody zru ení u forem kapitálových spole ností Neplatnost spole nosti Likvidátor Právní postavení, podmínky a funkce likvidátora Vznik funkce likvidátora obecn Jmenování likvidátora orgánem spole nosti Jmenování likvidátora soudním rozhodnutím Zápis likvidátora do obchodního rejst íku a jeho ú inky Vztah likvidátora k likvidované spole nosti, jejím orgán m a jeho odpov dnost Práva a povinnosti likvidátora Odm na likvidátora Zánik funkce likvidátora Likvidace obchodní spole nosti Pojem a ú el likvidace Právní prameny likvidace Vstup spole nosti do likvidace 58 5

6 5.4 Ú etní problematika související se vstupem spole nosti do likvidace Zahajovací likvida ní rozvaha a soupis jm ní Oznámení o vstupu spole nosti do likvidace a p ihlá ení pohledávek Vypo ádání závazk spole nosti a pracovn právní problematika likvidace spole nosti Zpen ení likvida ní podstaty Rozd lení likvida ního z statku a podíl na likvida ním z statku Likvidace obchodních spole ností zru ených dle 86 odst.3 písm. f) ObchZ Skon ení likvidace a výmaz spole nosti z obchodního rejst íku Obnova likvidace 76 Zvlá tní ást Vztah likvidace a ízení dle zákona insolventního Povinnost likvidátora podat návrh na zahájení insolven ního ízení Vztah likvidace a konkurzu, postavení likvidátora v pr b hu konkurzu Zru ení konkurzu a likvidace obchodní spole nosti Zru ení a likvidace subjekt se zvlá tní úpravou Zru ení a likvidace banky Zru ení a likvidace poji ovny Zru ení a likvidace penzijního fondu Zru ení a likvidace státního podniku Zru ení a likvidace supranacionálních forem obchodních spole ností Evropské hospodá ské zájmové sdru ení Evropská spole nost Komparace eské a Slovenské právní úpravy likvidace Záv r Seznam pou itých zdroj Anglické resumé 109 6

7 1. Úvod Jako téma své diplomové práce jsem se rozhodnul zvolit likvidaci obchodních spole ností. Zpracování tématu likvidace obchodních spole ností pova uji za vhodné p edev ím z d vod komplexnosti a slo itosti tohoto zákonem upraveného procesu, na jeho konci zaniká spole nost jako subjekt práva a v jeho pr b hu dochází k vypo ádání majetkových vztah obchodní spole nosti. Slo itost a komplexnost tohoto procesu shledávám p edev ím ve skute nosti, e v pr b hu likvidace, je je pova ovaná za ryze obchodn právní institut, dochází nejen k prolínání právních p edpis z r zných právních odv tví, jako jsou: právo finan ní, právo sociálního zabezpe ení, trestní právo i právo pracovní, ale takté je t eba vzít v potaz i aspekty ekonomické a spole enské, je jsou s institutem likvidace neodmysliteln spjaty. Ji samotný pojem likvidace je irokou laickou ve ejností vnímán jako pojem negativní a infamující, emu tak vzhledem k podstat pozitivní úprav likvidace v obchodním zákoníku není a je naprosto b ným jevem, e dochází k likvidaci i spole ností prosperujících. Jako dal í d vod výb ru tématu mé diplomové práce pak pova uji skute nost, e v odborné literatu e budeme pouze s obtí emi hledat publikaci, je by pojednávala o procesu likvidace komplexn ji. Odborné právní publikace se zabývají tématem likvidace bu to jako popisem jednotlivých fází podle obchodního zákoníku, i pouze okrajov a to v souvislosti s právní úpravou jednotlivých forem obchodních spole ností, ani by se pokusily hloub ji rozebrat relevantní obchodn právní ustanovení, pop ípad se zabývat návrhy de lege ferenda. V p ípad odborné ekonomické literatury se zase asto jedná spí e o souhrn praktických poznatk a krok, je je t eba u init v pr b hu likvidace, p i em asto dochází k zam ování a nesprávnému pou ívání odborné právní terminologie. Domnívám se, e takto slo itému a komplexnímu právnímu institutu by zajisté slu elo samostatné zpracování tématu v rámci jedné odborné publikace. Stejn tak judikatura související s likvidací obchodních spole ností není p íli objemná a zna né mno ství judikát, resp. jejich právních v t, ji bylo p ímo vt leno do platného zn ní zákona. I navzdory tomu jsem se rozhodnul pou ít judikaturu soud alespo jako interpreta ní vodítko. 7

8 S ohledem na vý e zmín né a na rozsah a téma mé diplomové práce jsem se rozhodnul pojmout svou práci p edev ím z pohledu právního a konkrétn se zam ením na úpravu obchodn právní. Cílem mé práce je pak p edev ím objektivn analyzovat a rozebrat pr b h likvidace obchodních spole ností, jak z hlediska toho co v odborných publikacích nebylo dosud popsáno, tak i z hlediska n kterých p ímo právem neupravených postup, je jsou v ak v praxi asto vyu ívány. K napln ní svých cíl jsem se rozhodnul postupovat p edev ím pomocí interpretace zákona, soudní judikatury, porovnáváním a konfrontací názor p edních p edstavitel právní teorie, stejn jako studiem odborné literatury právní a áste n ekonomické. To v e s p ihlédnutím na praktické dopady na pr b h likvidace. P i snaze o vý e zmín né budu p edev ím pou ívat metodu dedukce, analytickou, deskriptivní, srovnávací a komplexní (tedy snahu o posouzení jednotlivých institut v co nej ir í souvislosti). Svou práci jsem se rozhodnul roz lenit do dvou ástí a to na ást obecnou a zvlá tní. Obecná ást rozebírá likvidaci obchodních spole ností tak, jak je pojata obchodním zákoníkem se zam ením na teoretické vymezení pojm s likvidací souvisejících, o dedukci a o interpretaci obchodního zákoníku jako celku ve vztahu k obchodním spole nostem v tomto zákon upraveným. Cílem obecné ásti je pak p edev ím poskytnout tená i základní p ehled a orientaci v procesu likvidace. Ve zvlá tní ásti se pak pokusím zam it a p iblí it vztah likvidace a ízení dle zákona insolven ního a na zru ení a likvidaci subjekt, jejich úprava je obsa ena v rámci zvlá tních zákon. U t chto jednotlivých subjekt se pokusím rozebrat základní rozdíly v postavení likvidátora a v procesu jejich likvidace. Poslední kapitola zvlá tní ásti této práce se pak od této systematiky odklání a sna í se o srovnání eské právní úpravy likvidace s úpravou slovenskou. Pokud v pr b hu své práce narazím na oblasti, jejich právní úpravu budu pova ovat za nedostate nou, pokusím se nastínit mo nosti úpravy de lege ferenda. Pro svou práci budu erpat informace ze zákon, z dostupné odborné literatury, z právního systému LexDATA a ASPI a odborných lánk. 8

9 2. Obchodní spole nost 2.1 Pojmové vymezení a charakteristika obchodní spole nosti Obchodní zákoník ani ob anský zákoník obchodní spole nosti nedefinuje. Definovat obecn obchodní spole nost je vzhledem k rozdíl m u jednotlivých forem obchodních spole ností i v rámci jednoho právního ádu tak ka nemo né. Obchodní zákoník pouze stanoví v 56 odst. 1, e obchodní spole nost je právnickou osobou zalo enou za ú elem podnikání, nestanoví-li právo Evropských spole enství i zákon jinak. Z vý e uvedeného pro ná právní ád plyne, e obchodní spole nost je v dy právnickou osobou a jako taková má právní subjektivitu. Na rozpor ov em m eme narazit v zahrani ních právních ádech, kde jsou n které obchodní spole nosti koncipovány tak e svou právní subjektivitu postrádají 1. Na situaci kdy v cizích právních ádech jsou upravena sdru ení, která nepou ívají statut právnických osob, reaguje ObchZ ustanovením 22. Dle tohoto ustanovení má právní zp sobilost, kterou má jiná ne fyzická osoba podle právního ádu, podle n ho byla zalo ena, rovn v oblasti eského právního ádu. Obchodní zákoník tak umo uje i t mto entitám podnikat na území eské Republiky. Právní subjektivitu dle právního ádu R nabývá obchodní spole nost a svým vznikem, nikoliv ji zalo ením a pozbývá ji naopak a okam ikem zániku a ne rozhodnutím o zru ení spole nosti (viz dále) P i snaze o definování pojmu obchodní spole nost je nezbytné vzít v potaz také ustanoveni 18 odst. 2 OZ, které nám udává taxativní v et právnických osob. Vedle faktu, e obchodní spole nost je právnickou osobou, je také neodmysliteln podnikatelem ve smyslu 34, odst. 1. písm. a) ObchZ, nebo se v dy zapisuje do obchodního rejst íku. Do obchodního rejst íku se zapisují v echny formy obchodních spole ností bez ohledu na to, zda vyvíjí podnikatelskou innost i jsou zalo eny za jiným ne podnikatelským ú elem. Takové spole nosti, je jsou zalo eny za ú elem nepodnikatelské innosti, se pova ují za podnikatele z hlediska právní formy. D vodem vý e uvedeného budi dikce 2 odst. 1 písm. a) ObchZ dle ní je podnikatelem ka dá osoba zapsaná do obchodního rejst íku. Z právní úpravy jednotlivých forem obchodních spole ností vyplývá, e ve ejnou obchodní spole nost a komanditní spole nost lze zalo it pouze za ú elem podnikání, zatímco spole nost 1 Pozn.autora: Neplatí nap. pro osobní spole nosti v SRN, v Anglii, Nizozemsku, Itálii, výcarsku atd. 9

10 s ru ením omezeným a akciovou spole nost lze zalo it i za jiným ne podnikatelským ú elem. P i pohledu na taxativní vý et právnických osob obsa ený v ustanovení 18 odst. 2 OZ zjistíme, e obchodní spole nost je t eba definovat jako sdru ením právnických a fyzických osob. Od ostatních právnických osob se obchodní spole nosti jako právnická osoba dá charakterizovat a sou asn odli it následujícími znaky, je jsou ov em pouze relativní: 1. jedná se o sdru ení osob (fyzických i právnických), 2. sdru ení spo ívající na smluvním základ, 3. sdru ení, je je zalo eno a které vzniká k napln ní stanoveného ú elu, 4. sdru ující osoby poskytují na základ smlouvy vklady do spole nosti a podílejí se na zisku i ztrát spole nosti, 5. uzav ený po et len. Ad. 1) Obchodní spole nost lze definovat jako formalizované sdru ení osob, je tedy zalo eno na osobním základ, ím se odli uje od ú elového sdru ení majetku, je je zalo eno na základ sdru ení majetku. V tomto bod je t eba zmínit, e není vylou ena existence obchodních spole ností, které nejsou v bec sdru eními. Hovo í se pak o tzv. jedno lenných, unipersonálních spole nostech 2. Jestli e v ak mluvíme o obchodní spole nosti jako o sdru ení osob, je zde na míst rovn uvést kdo m e být zakladatelem, resp. spole níkem obchodní spole nosti. Nestanoví-li zákon jinak, mohou to být jak fyzické, tak právnické osoby ( 56 odst. 2 ObchZ), eské i zahrani ní. Zákon v ak i klade jistá omezení a vylu uje ur ité osoby z procesu zakládání spole ností (srovnej 162 odst. 1ObchZ, 105 odst. 2 ObchZ, 56 odst. 4 ObchZ). Ad. 2) Jestli e obchodní spole nost spo ívá na smluvním základ, tak to znamená nic víc, e k zalo ení obchodní spole nosti je t eba svobodný projev v le zakladatel. U jedno lenné obchodní spole nosti se pak jedná o projev v le jediného zakladatele. Tento projev v le je specifickým projevem smluvní svobody v oblasti obchodního práva, je vede k zalo ení spole nosti a jejímu následnému vzniku, 2 Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str

11 jako i k zachování její existence, v n m se zakladatelé zavazují plnit povinnosti vyplývající ze zákona a zakladatelského dokumentu. Ad. 3) Dal ím charakteristickým znakem obchodní spole nosti je, e vzniká k napln ní ur itého ú elu. To znamená, e projev v le zakladatel a spole ník musí sm ovat k napln ní ur itého, p edem dohodnutého, zákonem aprobovaného ú elu. Tento ú el je konkretizován v p edm tu podnikání a m e mít povahu podnikatelskou i jinou ne podnikatelskou. V dy v ak musí být dovolený a vyhovovat po adavk m ve ejného práva. Ad. 4) Dal ím rysem, který bývá asto uvád n zejména v zahrani ních doktrínách je poskytnutí vkladu spole níky a d lení zisku mezi n, resp. podíl spole níku na spole n docílených úsporách. Rozd lování dosa eného zisku je univerzálním znakem obchodních spole ností. O podílu na docílených úsporách se mluví spí e v souvislosti s dru stvy, jestli e jejich p edm t nesleduje zisk, ale sní ení náklad jednotlivých len. 3 Ad. 5) V eském obchodním právu rozli ujeme dru stva a obchodní spole nosti. Pro obchodní spole nosti je pojmovým rysem uzav ený po et len. Tím se rozumí, e originální nabytí (bez právního nástupce) s sebou nese nutnost zm ny spole enské smlouvy i stanov 4. Naopak dru stvo dle 221 odst. 1 ObchZ je spole enstvím neuzav eného po tu osob. To znamená, e k p istoupení i vystoupení lena dru stva za doby jeho trvaní není nutná zm na stanov a lenská základna se dá charakterizovat jako prom nlivá. Tento vý e vysv tlený rozdíl ve zm nách lenské základny se výrazn projevuje i do pojetí základního kapitálu 5. Z toho, co bylo doposud uvedeno, bych se pokusil uzav ít úvahu o pojmu obchodní spole nosti takto: Obchodní spole nost je soukromoprávní sdru ení osob vzniklé na základ smlouvy, k napln ní p edem stanoveného ú elu - podnikání a spole níci poskytují vklady a rozd lují si zisk, kterého dosáhli. Tato definice rozhodn není univerzální, jeliko v ur itých p ípadech nemusí jít o sdru ení, existují i sdru ení, jejich ú elem je jiný ne podnikatelský ú el a ne v dy musí být poskytovány vklady, co je patrno zejména u ve ejné obchodní spole nosti. 3 Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str Pozn. autora: V d sledku neuzav eného po tu osob v dru stvech je úprava základního kapitálu odli ná od obchodních spole ností. V návaznosti na m nící se lenskou základnu dru stva kolísá i jeho základní kapitál a stanovy proto nemohou jeho vý i uvád t. ObchZ vy e il tento problém zavedením pojmu zapisovaný základní kapitál. 11

12 2.2 D lení obchodních spole ností eský obchodní zákoník upravuje právní formy spole ností b né v kontinentální Evrop s výjimkou komanditní akciové spole nosti. ObchZ normuje, e v na em právním ádu mohou být zakládány pouze takové spole nosti, které jsou taxativn vyjmenovány v 56 odst1. ObchZ. Znamená to, e v sou asné dob jsou k dispozici dv formy osobních spole ností ve ejná obchodní spole nost a komanditní spole nost a dv formy kapitálových spole ností akciová spole nost a spole nost s ru ením omezeným. K tomuto vý tu je nutno doplnit dal í nadnárodní formy, které nám p inesla evropská integrace a to evropské hospodá ské zájmové sdru ení 6, pro n j platí subsidiárn re im ve ejné obchodní spole nosti a evropskou spole nost 7 navázanou na úpravu spole nosti akciové. Vzhledem k na í historické tradici vy le ujeme jako formu od obchodních spole ností odli nou dru stvo a nadnárodní evropskou dru stevní spole nost, ídící se rovn komunitárním právem stejn jako komunitární formy obchodních spole ností. 8 Jak ji bylo nazna eno, právní nauka d li obchodní spole nosti na osobní a kapitálové. U n kterých autor se objevuje p i d lení spole ností t etí skupina spole nosti smí ené, v tomto p ípad je pak mezi spole nosti osobní azena pouze ve ejná obchodní spole nost, mezi kapitálové spole nosti akciová spole nost a ke smí eným komanditní spole nost. Spole nost s ru ením omezeným je pak v rámci tohoto d lení azena bu to ke spole nostem kapitálovým i ke spole nostem smí eným. 9 Pro ú ely této práce se autor rozhodl pracovat s d lením obchodních spole ností pouze na kapitálové a osobní. U osobních obchodních spole ností je základním a typickým znakem osobní ú ast spole ník na podnikání spole nosti. Právní úprava osobních spole ností p ipou tí mo nost vklad spole ník, ale nestanoví je jako obligatorní. Osobní ú ast na podnikání se projevuje p edev ím v mo nosti ka dého ze spole ník podílet se na obchodním vedení a jednat jménem spole nosti. Spole nost tedy staví svou 6 Pozn. autora: Na ízení Rady (EHS). 2137/85 ze dne 25. ervence 1985 o evropském hospodá ském zájmovém sdru ení. 7 Pozn. autora: Na ízení Rady (ES). 2157/2001 ze dne 8. íjna 2001 o statutu evropské spole nosti. Sm rnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. íjna 2001, kterou se dopl uje statut evropské spole nosti s ohledem na zapojení zam stnanc. 8 Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str Viz dále: Eliá, K. Barto íková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva právnické osoby jako podnikatelé, 5 vydání, Praha, C. H. Beck, 2005, str. 7 12

13 innost p edev ím na vlastnostech, znalostech a dovednostech konkrétních spole ník. Dal ím d le itým rysem krom osobní ú asti je neomezené ru ení spole ník, kdy spole níci osobních obchodních spole ností ru í za závazky spole nosti spole n a nerozdíln (solidárn ) celým svým majetkem. Právní jistota t etích osob je také významn posílena tím, e jak fyzická tak právnická osoba m e být neomezen ru ícím spole níkem pouze v jedné spole nosti ( 56, odst. 4 ObchZ). Díky vysoké mí e ú asti spole ník se proto nelze v právní úprav osobních spole ností setkat s rozvinutou organiza ní strukturou orgán spole nosti jak je tomu u kapitálových spole ností Pro kapitálové spole nosti je naopak charakteristická ú ast majetková a nikoliv osobní ú ast na podnikání spole nosti jak je tomu u osobních spole ností. To znamená, e spole ník kapitálové spole nosti není povinen k osobní ú asti na spole nosti, naopak je v ak povinen vnést do spole nosti majetkový vklad (ila ní povinnost) ur ený smlouvou 10 nebo podp rn zákonem. Souhrn majetkových vklad jednotlivých spole ník pak tvo í základní kapitál spole nosti. Povinná tvorba základního kapitálu a rezervního fondu je tedy dal ím typickým znakem kapitálové spole nosti 11. Kapitálové spole nosti povinn vytvá ejí rozvinutou organiza ní strukturou orgán, kdy tímto orgánem i lenem t chto orgán m e být i osoba od spole ník odli ná. Z ejm nejd le it j ím rozdílem oproti osobním spole nostem je míra, jakou spole níci kapitálových spole ností ru í osobn za závazky spole nosti. Bu to neru í v bec, co platí u akciové spole nosti ( 154 odst. 1 ObchZ), nebo jen v omezeném rozsahu co do vý e a asu, typicky u spole ností s ru ením omezeným ( 105 odst. 1ObchZ, 106 odst. 2.ObchZ). 2.3 Zalo ení a vznik obchodní spole nosti Obchodní spole nost vzniká ve dvou na sebe navazujících etapách, které obchodní zákoník d sledn rozli uje. Na konci tohoto zákonem upraveného procesu, který se skládá z ady právních skute ností s rozdílnými právními následky, vzniká nová právnická osoba nadaná právní subjektivitou. První etapou tohoto procesu je 10 Pozn. autora: Zákon upravuje mo nost spole enskou smlouvou stanovit vkladovou povinnost i spole ník osobních spole ností. 11 Viz dále: Salachová, B. Právo v podnikání, Ostrava, 2008, Key Publishing, str

14 zalo ení obchodní spole nosti, následováno etapu druhou, ji je samostatný vznik obchodní spole nosti. Zalo ení obchodní spole nosti spo ívá v právní skute nosti - uzav ení spole enské smlouvy (zakladatelské listiny). P i zalo ení obchodní spole ností dle právního ádu R se uplat uje model normativní (registra ní), co znamená, e k zalo ení spole nosti dle tohoto modelu posta í uzav ení spole enské smlouvy v p edepsané form. Samotná obchodní spole nost jako právní entita v ak vzniká a konstitutivním zápisem do ve ejnoprávní evidence, tedy v na em p ípad do obchodního rejst íku. Uzav ení této smlouvy má ji obliga ní ú inky, co znamená, e vznikají práva a povinnosti pouze smluvním stranám, a nenastávají ádné právní následky v i t etím osobám 12. V tomto okam iku, mezi zalo ením a vznikem spole nosti, není spole nost stále nadaná právní subjektivitou. Dle 57 odst1. ObchZ se spole nost zakládá spole enskou smlouvou podepsanou v emi zakladateli, pokud z jiných ustanovení tohoto zákona nevyplývá n co jiného. Z vý e uvedeného plyne, e k uzav ení smlouvy je nutný konsensus v ech spole ník. Dle 57 odst. 3 ObchZ p ipou tí-li obchodní zákoník, aby spole nost zalo il jediný zakladatel, nahrazuje spole enskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve form notá ského zápisu. Uzavírání spole enské smlouvy je nutno provést jak v souladu s obecnými pravidly uzavírání smluv dle OZ, tak i zvlá tní úpravou uzavírání smluv v ObchZ. P edpokladem vzniku smlouvy je tedy v souladu s ObchZ dohoda o podstatných ástech smlouvy, tudí se dohoda nemusí vztahovat na celý obsah smlouvy, jak by vyplývalo z obecné úpravy OZ. Nutno poznamenat e dle 261 odst. 3 písm. a) ObchZ jsou vztahy související s obchodní spole ností absolutním obchodním závazkovým vztahem, tzn., e jsou na n pln aplikovatelná ustanovení ásti t etí ObchZ. V rámci obecných ustanovení o obchodních spole nostech jsou zakotvena také n která zvlá tní kontrak ní pravidla týkající se p edev ím formy smlouvy. Dle 57 ObchZ musí být smlouva písemná, s ov enými podpisy v ech spole ník. Tak jako je vy adována forma notá ského zápisu smlouvy p i zalo ení spole nosti jediným zakladatelem, stejn tak bude tato forma vy adována p i zakládání kapitálových spole ností. 12 Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str

15 Druhou etapou v procesu tvorby nové obchodní spole nosti je její vznik. Vznikem spole nosti se rozumí její konstituování jako právnické osoby. Od okam iku vzniku je spole nost schopná prost ednictvím svých statutárních orgán jednat, zavazovat se a být ú astníkem správního, soudního a jiných ízení. P edpokladem vzniku obchodní spole nosti je, e byla ú inn zalo ena a byl podán návrh na zápis spole nosti do obchodního rejst íku. Jako samostatný subjekt práva spole nost vzniká ke dni tohoto konstitutivního zápisu do obchodního rejst íku. Dle 57 ObchZ musí být návrh na zápis (dolo ený listinami uvedenými v obchodním zákoníku) do obchodního rejst íku podán ve lh t 90 dn od zalo ení spole nosti nebo od doru ení pr kazu ivnostenského i jiného podnikatelského oprávn ní. Je-li návrh podán ve lh t a jsou-li spln ny v echny ostatní nále itosti po adované zákonem, soud provede zápis do obchodního rejst íku v souladu s ustanoveními ob anského soudního ádu ( 200a-200de OS ). Pokud není návrh podán ve stanovené lh t, rejst íkový soud návrh na povolení zápisu zamítne. P i podání dal ího návrhu po zme kání této 90 denní lh ty, se teorie p iklání k tomu, e nejde o p eká ku v ci rozhodnuté, pakli e bude podán nový návrh dolo ený toto nými zakladatelskými dokumenty, av ak novými podnikatelským oprávn ním Viz dále: Barto íková, M.: K n kterým stále sporným otázkám zalo ení a vzniku obchodních spole ností. Bulletin advokacie, 2005,. 5 str. 8 a dal í. 15

16 3. Zru ení a zánik obchodní spole nosti Stejn jako na e právní úprava rozli uje dv etapy vzniku obchodní spole nosti (zalo ení a vznik), tak i proces zániku se skládá ze dvou obligatorních stadií zru ení a zániku. V pr b hu tohoto zákonem upraveného procesu dochází jednou právní skute ností ke zru ení spole nosti a jinou právní skute ností k zániku spole nosti. Zánik spole nosti je na konci celého tohoto procesu a p estává tím existovat daná právnická osoba jako subjekt práva. Tato právní konstrukce je obecn vyjád ena v ob anském zákoníku a to konkrétn pak v ustanovení 20a odst. 1 OZ, který normuje, e právnická osoba se ru í dohodou, uplynutím doby nebo spln ním ú elu, pro který byla z ízena, pokud zvlá tní zákon nestanoví jinak a odst. 2, je stanoví, e právnická osoba zapsaná v obchodním rejst íku, nebo v jiném zákon ur eném rejst íku zaniká dnem výmazu z tohoto rejst íku, pokud zvlá tní zákon nestanoví jinak. Právní úprava obchodního zákoníku je s touto obecnou úpravou v souladu. Ustanovení ObchZ týkající se procesu zániku obchodní spole nosti nalezneme jak v obecných ustanoveních o obchodních spole nostech, tak v i rámci úpravy jednotlivých forem obchodních spole ností ale také mimo ObchZ ve zvlá tních právních p edpisech. Zru ením spole nosti kon í jedna fáze existence spole nosti a nastupuje fáze záv re ná, jejím ú elem je dosa ení zániku obchodní spole nosti. Z vý e uvedeného tedy plyne, e zru ení spole nosti je obligatorním p edpokladem pro její zánik, co je pak reflektováno v 68 odst. 2 ObchZ, který normuje, e zániku spole nosti musí p edcházet její zru ení s likvidací i bez likvidace. Zru ení spole nosti není p esnou obdobou zalo ení spole nosti, proto e jak bylo vysv tleno, zalo ení p edstavuje uzav ení smlouvy (ukon ení kontrak ní fáze) a vznik závazkového vztahu mezi zakladateli, zatímco co zru ení spole nosti neznamená zánik smlouvy mezi spole níky. Závazkový vztah mezi nimi trvá dál, i kdy jen v omezené mí e 14. Právní skute ností zru ení spole nosti, neztrácí obchodní spole nost svou právní subjektivitu. Spole nost pozbývá v d sledku svého zru ení ú el, pro n j byla z ízena a její orgány vykonávají aktivity sm ující k vyvolání jejího zániku, tím je také limitována jejich p sobnost Pelikánová, I., erná, S. a kol. Obchodní právo. Spole nosti obchodního práva a dru stva. II díl, Praha:ASPI a.s., 2006, str Eliá, K. Barto íková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva právnické osoby jako podnikatelé, 5 vydání, Praha, C. H. Beck, 2005, str

17 Zákon rozli uje dvojí mo né zru ením obchodní spole nosti. B ným zp sobem zru ení spole nosti je zru ení bez právního nástupce a speciální zp sobem je zru ení s právním nástupcem. Pokud tedy do právního pom ru ru ené spole nosti nevstupuje jiný právní nástupce, musí obecn po zru ení následovat fáze likvidace, tedy proces spo ívající v mimosoudním vypo ádání majetkových pom r. A naopak vstupuje-li do právních pom r ru ené obchodní spole nosti v plném rozsahu n jaký právní nástupce, který p ebírá ve kerý její majetek, osobní substrát a povinnosti, tak se mluví o zru ení bez likvidace. Právní nástupnictví ov em není jediným p ípadem, kdy zákon likvidaci nevy aduje, dal ím p íkladem kdy se likvidace spole nosti nevy aduje je situace upravená v ustanovení 68, odst. 3 písm. f) ObchZ, p i em zanikající spole nost nemá ádný majetek(viz dále). Po fázi zru ení spole nosti a p ípadném provedení likvidace tedy nastupuje fáze zániku spole nosti, co v podstat znamená provedení konstitutivního zápisu do ve ejné evidence - obchodního rejst íku, ím spole nost jako subjekt práva zaniká. 3.1 Zru ení obchodní spole nosti klasifikace Jak ji bylo zmín no, obecná právní konstrukce zru ení spole nosti je tedy vyjád ena ob anském zákoníku a konkrétn pak v 20a odst. 1, který normuje, e právnická osoba se zru uje dohodou, uplynutím doby nebo spln ním ú elu, pro který byla z ízena, pokud zvlá tní zákon nestanoví jinak. Samotné zru ení spole nosti p edstavuje právní skute nost ve form právního úkonu, individuálního právního aktu, i události 16. Pro dal í práci a p iblí ení institutu zru ení obchodní spole nosti bude autor této práce u ívat následující klasifikaci 17 : 1. formy zru ení spole nosti 2. zp soby zru ení spole nosti 3. d vody zru ení spole nosti Ad 1) V souvislosti s formami zru ení spole nosti lze hovo it o zru ení spole nosti s likvidací a bez likvidace 18. V právní úprav je toto rozli ení 16 Viz dále: Lochmanová, L. Právo a podnikání 9/2001 : Zru ení obchodní spole nosti s likvidací po novele obchodního zákoníku, str Viz dále: Eliá, K. Barto íková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva právnické osoby jako podnikatelé, 5 vydání, Praha, C. H. Beck, 2005, str

18 zohledn no v ustanovení 68 odst. 2 ObchZ. Likvidace je obecným následkem zru ení spole nosti, zatímco zru ení spole nosti bez likvidace je chápáno spí e jako výjimka. P istoupit ke zru ení spole nosti bez likvidace lze pouze pokud: a) spole nost je zru ena z d vodu uvedeného v 68 odst. 3 písm. e) ObchZ a její jm ní p echází na právního nástupce v souladu se zákonem o p em nách obchodních spole ností 19. b) spole nost je zru ena z d vod uvedených v 68, odst. 3 písm. f) ObchZ a to pouze za p edpokladu, e poté spole nosti ádný majetek nezbude. Ad 2) Na základ toho zda rozhodnutí o zru ení spole nosti vychází od spole níku/kompetentního orgánu spole nosti (dissolu ní smlouva/dissocia ní usnesení) nebo z autoritativního rozhodnutí státního orgánu m eme hovo it o dvou zp sobech zru ení spole nosti a to: dobrovolné a nucené (soudním). Dobrovolné zp soby zru ení p edstavují nap. obecné d vody uvedené v 68 odst. 3 písm. a), b), c) a e) ObchZ. Naopak nucené zp soby zru ení p edstavují nap. obecné d vody uvedené v 68 odst. 3 písm. d), f) ObchZ a 68 odst. 6 ObchZ a d vody zvlá tní, je pak nalezneme nap. v rámci úprav jednotlivých forem obchodních spole ností. Ad 3) Pokud mluvíme o d vodu zru ení obchodní spole nosti, mluvíme v podstat o ur ité právní skute nosti, jejím právním následkem je zru ení spole nosti. D vody se podle Eliá e, Barto íkové a Pokorné d lí na obecné d vody zru ení obchodní spole nosti, co jsou takové právní skute nosti, jejich vý et obsahuje 68 odst. 3 ObchZ. Toto ustanovení je subsidiární ke speciálním ustanovením o jednotlivých formách obchodních spole ností a také ke zvlá tním zákon m 20, které upravují odchylky pro ur ité druhy spole ností nebo pro podnikatele v závislosti na jejich p edm tu podnikání. D vody obsa ené v rámci t chto speciálních úprav týkající se pouze specifického druhu spole nosti lze ozna it jako zvlá tní d vody zru ení obchodní spole nosti. 18 Pozn. autora: Vzhledem k tématu práce jsem se rozhodnul se zp sobem zru ení obchodní spole nosti bez likvidace nijak dále nezabývat. 19 Pozn. autora: Zákona. 125/2008 Sb., o p em nách obchodních spole ností a dru stev, ve zn ní pozd j ích p edpis 20 Pozn. autora: Nap. zákon. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd j ích p edpis ; zákon. 363/1999 Sb., o poji ovnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis ; Zákon. 42/1994 Sb., o penzijním p ipoji t ní, ve zn ní pozd j ích p edpis ; atd. 18

19 Jednotlivými d vody zru ení obchodní spole nosti se budu dále zabývat a budou podrobn ji rozebrány v následujících kapitolách. Pro ú el p ehledné klasifikace jsem se rozhodl ve keré d vody rozd lit do kapitol: - obecné d vody zru ení obchodní spole nosti - zvlá tní d vody zru ení obchodní spole nosti. 3.2 Obecné d vody zru ení obchodních spole ností Obecné d vody zru ení spole nosti jsou uvedeny v rámci obecných ustanoveních obchodního zákoníku o spole nostech. Je tomu tak z toho d vodu, e se pravideln opakují u v ech právních forem obchodních spole ností. Vý et t ch právních skute ností, je jsou pova ovány za obecné d vody zru ení pak konkrétn obsahuje ustanovení 68 odst. 3 ObchZ. 68 odst. 3 ObchZ obecn stanoví, e spole nost se zru í: a) uplynutím doby, na kterou byla zalo ena, b) dosa ením ú elu, pro který byla zalo ena, c) dnem uvedeným v rozhodnutí spole ník nebo orgánu spole nosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo p ijato, dochází-li ke zru ení spole nosti s likvidací, d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zru ení spole nosti, jinak dnem kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, e) dnem uvedeným v rozhodnutí spole ník nebo orgánu spole nosti, pokud dochází k zániku spole nosti v d sledku f ze, p evodu jm ní na spole níka nebo v d sledku rozd lení, jinak dnem kdy bylo toto rozhodnutí p ijato, f) zru ením konkurzu po spln ní rozvrhového usnesení nebo zru ením konkurzu z d vod, e majetek dlu níka je zcela neposta ující. Vzhledem k tomu e ka dý d vod zru ení spole nosti lze charakterizovat bu to jako zp sob dobrovolný, i zp sob nucený a ve snaze dosáhnout v t í p ehlednosti, jsem se rozhodl kapitolu obecné d vody obchodní zru ení spole nosti rozd lit do dvou podkapitol a to na d vody dobrovolné a nucené. Obecné d vody dobrovolného zru ení p edstavují p ípady uvedené v 68 odst. 3 písm. a), b), c) a e) 19

20 ObchZ. Naopak obecné d vody nuceného zru ení p edstavují p ípady uvedené v 68 odst. 3 písm. d) a f) ObchZ Obecné d vody dobrovolného zru ení obchodní spole nosti Za dobrovolné zru ení obchodní spole nosti se dá pova ovat takové, které vychází zevnit spole nosti. Rozhodnutí o dobrovolné zru ení spole nosti m e být vyneseno budoucími spole níky ji v rámci spole enské smlouvy/zakladatelské listiny p i zakládání spole nosti (uplynutím doby, dosa ením ú elu). Ale takté m e být o zru ení spole nosti rozhodnuto v pr b hu její vlastní podnikatelské innosti a to bu to spole níky i orgánem k tomu kompetentním. P ípady dobrovolného zru ení obchodní spole nosti se dají dále rozli it na dobrovolné zru ení s likvidací 68 odst. 3 písm. a), b) a c) ObchZ a dobrovolné zru ení obchodní spole nosti bez likvidace (s právním nástupcem), které je vyjád eno v 68 odst. 3 písm. e) ObchZ 21. Dle 68 odst. 3 písm. a) ObchZ je spole nost zru ena uplynutím doby, na kterou byla zalo ena. Stejn jako trvání závazkového vztahu m e být omezeno ur itým asem, tak i existence obchodní spole nosti m e být zakladatelským aktem omezena na p edem ur itou dobu. V tomto p ípad dochází uplynutím doby stanovené ve spole enské smlouv, zakladatelské listin i stanovách ke zru ení spole nosti. V ustanovení 62 odst. 2 ObchZ je zakotvena nevyvratitelná právní domn nka, e není-li p i zalo ení výslovn ur eno, e spole nost byla zalo ena na dobu ur itou, platí, e byla zalo ena na dobu neur itou. I v p ípad, e byla obchodní spole nost zalo ena na dobu ur itou, mohou spole níci p ed dnem zru ení spole nosti zm nou spole enské smlouvy docílit prolongace trvání spole nosti, i zm nit trvaní spole nosti na dobu neur itou. 22 Ustanovení 70 odst. 2 ObchZ pak dále stanoví, e dojde-li ke zru ení spole nosti uplynutím asu, vstupuje ex lege stejným okam ikem do likvidace. Trvání obchodní spole nosti lze také omezit dosa ením ú elu, pro n j byla spole nost zalo ena. Dle 68 odst. 3 písm. b) ObchZ se spole nost zru uje ke dni, kdy dosáhne ú elu, pro který byla zalo ena. Tento d vod zru ení spole nosti se vyu ívá spí e výjime n, p edev ím pokud se spole nost zakládá k zaji t ní 21 Pozn. autora: Zabývat se zp sobem dobrovolného zru ení obchodní spole nosti bez likvidace pova uji vzhledem k tématu práce za bezp edm tné 22 Viz dále: Dvo ák, T. Akciová spole nost a Evropská spole nost. 1 vydání. Praha:Aspi a.s., 2005, str

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

NOVINKY CEFIF. Centrum fiktivních firem

NOVINKY CEFIF. Centrum fiktivních firem NOVINKY CEFIF Centrum fiktivních firem Aktuální informace Výzva 54 k OP VK a z ní vzešlé projekty Znehodnocení starých CD CEFIF Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze propozice ceny CEFIF Pravidelné

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ DAŇ HLAVA I SUBJEKT DANĚ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1 HLAVA VI DRUŽSTVO Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu Oddíl 1 Základní ustanovení (1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) Číslo jednací: 064 EX-241/05-36 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň-sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE I. K POJMU PRÁVNICKÁ OSOBA O pojmovém vymezení právnických osob jako subjektů právních vztahů se odedávna vedou diskuse, avšak žádná

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Zpracoval Jaroslav Benák Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Úkol z Konference ŠSČR Konference ŠSČR konaná ve dnech 28. 2. 1. 3. 2014 v Havlíčkově Brodě uložila Výkonnému

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení:

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení: Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě Úprava preventivních právních opatření v České republice Důležitá vysvětlení: 1. Tabulka vychází z určitých životních situací/otázek z oblasti

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

posl. Prof. JUDr. Helena Válková, CSC.

posl. Prof. JUDr. Helena Válková, CSC. posl. Prof. JUDr. Helena Válková, CSC. Pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení ústavně právního výboru č. 99 - tisku 181/3 1. V části druhé čl. III se za bod 15 vkládá

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID!

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! Uzavřením POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ získáte jistotu, že budete mít na rodinné výdaje i v případě: pracovní neschopnosti ztráty zaměstnání PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění A (pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra. ze dne 17. prosince 2015

METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra. ze dne 17. prosince 2015 METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra ze dne 17. prosince 2015 1. Jaký zákon upravuje číslování stavebních objektů? Označování/číslování budov upravuje 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

USNESENÍ. Další dražba

USNESENÍ. Další dražba Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

LEGAL UPDATE Červen - říjen 2009

LEGAL UPDATE Červen - říjen 2009 LEGAL UPDATE Červen - říjen 2009 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN V MĚSÍCÍCH ČERVEN AŽ ŘÍJEN 2009 Nový zákon Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Platné od 1. 1. 2014 Tyto Všeobecné úvěrové podmínky vydává ANO spořitelní družstvo, IČ: 26137755, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00; Družstvo je zapsané

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Dopady NOZ na občanská sdružení Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Co se stalo dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) + doprovodná legislativa (např. zákon o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více