Univerzita Palackého v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010

2 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma Likvidace Obchodních spole ností vypracoval samostatn a v echny pou ité zdroje jsem citoval. V Olomouci dne Ond ej Stehlík 2

3 Pod kování Velmi rád bych tímto pod koval a vyslovil uznání v em, kte í mi pomáhali p i vzniku této práce. P edev ím pak Mgr. Michalovi ernému Ph.D., vedoucímu mé diplomové práce za trp livé vedení a jeho praktické p ipomínky. V Olomouci dne Ond ej Stehlík 3

4 Seznam pou itých zkratek NB - eská národní banka EHZS - Evropské hospodá ské zájmové sdru ení ES - Evropská spole nost IZ - Zákon. 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho e ení, ve zn ní pozd j ích p edpis ObchZ - Zákon. 512/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd j ích p edpis OBZ - Zákon. 513/1991 Z.b., obchodný zákonník, v znení neskor ích predpisov OS - Zákon.99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis OZ - Zákon. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd j ích p edpis ZKV - Zákon.328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoB - Zákon. 21/1992 Sb, o bankách, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoEHZS - Zákon. 360/2004 Sb., o Evropském hospodá ském zájmovém sdru ení a o zm n zákona.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd j ích p edpis, a zákona. 586/1992 Sb., o daních z p íjm, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoES - Zákon. 627/2004 Sb., o evropské spole nosti, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoP - Zákon. 363/1999 Sb., o poji ovnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoPP - Zákon. 42/1994 Sb., o penzijním p ipoji t ní, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoSP - Zákon. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve zn ní pozd j ích p edpis ZoÚ - zákon. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis ZP - Zákon.262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd j ích p edpis 4

5 Obsah Seznam pou itých zkratek 4 Obsah 5 1. Úvod 7 Obecná ást 9 2. Obchodní spole nost Pojmové vymezení a charakteristika obchodní spole nosti D lení obchodních spole ností Zalo ení a vznik obchodní spole nosti Zru ení a zánik obchodní spole nosti Zru ení obchodní spole nosti klasifikace Obecné d vody zru ení obchodní spole nosti Obecné d vody dobrovolného zru ení obchodní spole nosti Obecné d vody nuceného zru ení obchodní spole nosti Zvlá tní d vody zru ení obchodních spole ností Zvlá tní d vody zru ení u forem osobních spole ností Zvlá tní d vody zru ení u forem kapitálových spole ností Neplatnost spole nosti Likvidátor Právní postavení, podmínky a funkce likvidátora Vznik funkce likvidátora obecn Jmenování likvidátora orgánem spole nosti Jmenování likvidátora soudním rozhodnutím Zápis likvidátora do obchodního rejst íku a jeho ú inky Vztah likvidátora k likvidované spole nosti, jejím orgán m a jeho odpov dnost Práva a povinnosti likvidátora Odm na likvidátora Zánik funkce likvidátora Likvidace obchodní spole nosti Pojem a ú el likvidace Právní prameny likvidace Vstup spole nosti do likvidace 58 5

6 5.4 Ú etní problematika související se vstupem spole nosti do likvidace Zahajovací likvida ní rozvaha a soupis jm ní Oznámení o vstupu spole nosti do likvidace a p ihlá ení pohledávek Vypo ádání závazk spole nosti a pracovn právní problematika likvidace spole nosti Zpen ení likvida ní podstaty Rozd lení likvida ního z statku a podíl na likvida ním z statku Likvidace obchodních spole ností zru ených dle 86 odst.3 písm. f) ObchZ Skon ení likvidace a výmaz spole nosti z obchodního rejst íku Obnova likvidace 76 Zvlá tní ást Vztah likvidace a ízení dle zákona insolventního Povinnost likvidátora podat návrh na zahájení insolven ního ízení Vztah likvidace a konkurzu, postavení likvidátora v pr b hu konkurzu Zru ení konkurzu a likvidace obchodní spole nosti Zru ení a likvidace subjekt se zvlá tní úpravou Zru ení a likvidace banky Zru ení a likvidace poji ovny Zru ení a likvidace penzijního fondu Zru ení a likvidace státního podniku Zru ení a likvidace supranacionálních forem obchodních spole ností Evropské hospodá ské zájmové sdru ení Evropská spole nost Komparace eské a Slovenské právní úpravy likvidace Záv r Seznam pou itých zdroj Anglické resumé 109 6

7 1. Úvod Jako téma své diplomové práce jsem se rozhodnul zvolit likvidaci obchodních spole ností. Zpracování tématu likvidace obchodních spole ností pova uji za vhodné p edev ím z d vod komplexnosti a slo itosti tohoto zákonem upraveného procesu, na jeho konci zaniká spole nost jako subjekt práva a v jeho pr b hu dochází k vypo ádání majetkových vztah obchodní spole nosti. Slo itost a komplexnost tohoto procesu shledávám p edev ím ve skute nosti, e v pr b hu likvidace, je je pova ovaná za ryze obchodn právní institut, dochází nejen k prolínání právních p edpis z r zných právních odv tví, jako jsou: právo finan ní, právo sociálního zabezpe ení, trestní právo i právo pracovní, ale takté je t eba vzít v potaz i aspekty ekonomické a spole enské, je jsou s institutem likvidace neodmysliteln spjaty. Ji samotný pojem likvidace je irokou laickou ve ejností vnímán jako pojem negativní a infamující, emu tak vzhledem k podstat pozitivní úprav likvidace v obchodním zákoníku není a je naprosto b ným jevem, e dochází k likvidaci i spole ností prosperujících. Jako dal í d vod výb ru tématu mé diplomové práce pak pova uji skute nost, e v odborné literatu e budeme pouze s obtí emi hledat publikaci, je by pojednávala o procesu likvidace komplexn ji. Odborné právní publikace se zabývají tématem likvidace bu to jako popisem jednotlivých fází podle obchodního zákoníku, i pouze okrajov a to v souvislosti s právní úpravou jednotlivých forem obchodních spole ností, ani by se pokusily hloub ji rozebrat relevantní obchodn právní ustanovení, pop ípad se zabývat návrhy de lege ferenda. V p ípad odborné ekonomické literatury se zase asto jedná spí e o souhrn praktických poznatk a krok, je je t eba u init v pr b hu likvidace, p i em asto dochází k zam ování a nesprávnému pou ívání odborné právní terminologie. Domnívám se, e takto slo itému a komplexnímu právnímu institutu by zajisté slu elo samostatné zpracování tématu v rámci jedné odborné publikace. Stejn tak judikatura související s likvidací obchodních spole ností není p íli objemná a zna né mno ství judikát, resp. jejich právních v t, ji bylo p ímo vt leno do platného zn ní zákona. I navzdory tomu jsem se rozhodnul pou ít judikaturu soud alespo jako interpreta ní vodítko. 7

8 S ohledem na vý e zmín né a na rozsah a téma mé diplomové práce jsem se rozhodnul pojmout svou práci p edev ím z pohledu právního a konkrétn se zam ením na úpravu obchodn právní. Cílem mé práce je pak p edev ím objektivn analyzovat a rozebrat pr b h likvidace obchodních spole ností, jak z hlediska toho co v odborných publikacích nebylo dosud popsáno, tak i z hlediska n kterých p ímo právem neupravených postup, je jsou v ak v praxi asto vyu ívány. K napln ní svých cíl jsem se rozhodnul postupovat p edev ím pomocí interpretace zákona, soudní judikatury, porovnáváním a konfrontací názor p edních p edstavitel právní teorie, stejn jako studiem odborné literatury právní a áste n ekonomické. To v e s p ihlédnutím na praktické dopady na pr b h likvidace. P i snaze o vý e zmín né budu p edev ím pou ívat metodu dedukce, analytickou, deskriptivní, srovnávací a komplexní (tedy snahu o posouzení jednotlivých institut v co nej ir í souvislosti). Svou práci jsem se rozhodnul roz lenit do dvou ástí a to na ást obecnou a zvlá tní. Obecná ást rozebírá likvidaci obchodních spole ností tak, jak je pojata obchodním zákoníkem se zam ením na teoretické vymezení pojm s likvidací souvisejících, o dedukci a o interpretaci obchodního zákoníku jako celku ve vztahu k obchodním spole nostem v tomto zákon upraveným. Cílem obecné ásti je pak p edev ím poskytnout tená i základní p ehled a orientaci v procesu likvidace. Ve zvlá tní ásti se pak pokusím zam it a p iblí it vztah likvidace a ízení dle zákona insolven ního a na zru ení a likvidaci subjekt, jejich úprava je obsa ena v rámci zvlá tních zákon. U t chto jednotlivých subjekt se pokusím rozebrat základní rozdíly v postavení likvidátora a v procesu jejich likvidace. Poslední kapitola zvlá tní ásti této práce se pak od této systematiky odklání a sna í se o srovnání eské právní úpravy likvidace s úpravou slovenskou. Pokud v pr b hu své práce narazím na oblasti, jejich právní úpravu budu pova ovat za nedostate nou, pokusím se nastínit mo nosti úpravy de lege ferenda. Pro svou práci budu erpat informace ze zákon, z dostupné odborné literatury, z právního systému LexDATA a ASPI a odborných lánk. 8

9 2. Obchodní spole nost 2.1 Pojmové vymezení a charakteristika obchodní spole nosti Obchodní zákoník ani ob anský zákoník obchodní spole nosti nedefinuje. Definovat obecn obchodní spole nost je vzhledem k rozdíl m u jednotlivých forem obchodních spole ností i v rámci jednoho právního ádu tak ka nemo né. Obchodní zákoník pouze stanoví v 56 odst. 1, e obchodní spole nost je právnickou osobou zalo enou za ú elem podnikání, nestanoví-li právo Evropských spole enství i zákon jinak. Z vý e uvedeného pro ná právní ád plyne, e obchodní spole nost je v dy právnickou osobou a jako taková má právní subjektivitu. Na rozpor ov em m eme narazit v zahrani ních právních ádech, kde jsou n které obchodní spole nosti koncipovány tak e svou právní subjektivitu postrádají 1. Na situaci kdy v cizích právních ádech jsou upravena sdru ení, která nepou ívají statut právnických osob, reaguje ObchZ ustanovením 22. Dle tohoto ustanovení má právní zp sobilost, kterou má jiná ne fyzická osoba podle právního ádu, podle n ho byla zalo ena, rovn v oblasti eského právního ádu. Obchodní zákoník tak umo uje i t mto entitám podnikat na území eské Republiky. Právní subjektivitu dle právního ádu R nabývá obchodní spole nost a svým vznikem, nikoliv ji zalo ením a pozbývá ji naopak a okam ikem zániku a ne rozhodnutím o zru ení spole nosti (viz dále) P i snaze o definování pojmu obchodní spole nost je nezbytné vzít v potaz také ustanoveni 18 odst. 2 OZ, které nám udává taxativní v et právnických osob. Vedle faktu, e obchodní spole nost je právnickou osobou, je také neodmysliteln podnikatelem ve smyslu 34, odst. 1. písm. a) ObchZ, nebo se v dy zapisuje do obchodního rejst íku. Do obchodního rejst íku se zapisují v echny formy obchodních spole ností bez ohledu na to, zda vyvíjí podnikatelskou innost i jsou zalo eny za jiným ne podnikatelským ú elem. Takové spole nosti, je jsou zalo eny za ú elem nepodnikatelské innosti, se pova ují za podnikatele z hlediska právní formy. D vodem vý e uvedeného budi dikce 2 odst. 1 písm. a) ObchZ dle ní je podnikatelem ka dá osoba zapsaná do obchodního rejst íku. Z právní úpravy jednotlivých forem obchodních spole ností vyplývá, e ve ejnou obchodní spole nost a komanditní spole nost lze zalo it pouze za ú elem podnikání, zatímco spole nost 1 Pozn.autora: Neplatí nap. pro osobní spole nosti v SRN, v Anglii, Nizozemsku, Itálii, výcarsku atd. 9

10 s ru ením omezeným a akciovou spole nost lze zalo it i za jiným ne podnikatelským ú elem. P i pohledu na taxativní vý et právnických osob obsa ený v ustanovení 18 odst. 2 OZ zjistíme, e obchodní spole nost je t eba definovat jako sdru ením právnických a fyzických osob. Od ostatních právnických osob se obchodní spole nosti jako právnická osoba dá charakterizovat a sou asn odli it následujícími znaky, je jsou ov em pouze relativní: 1. jedná se o sdru ení osob (fyzických i právnických), 2. sdru ení spo ívající na smluvním základ, 3. sdru ení, je je zalo eno a které vzniká k napln ní stanoveného ú elu, 4. sdru ující osoby poskytují na základ smlouvy vklady do spole nosti a podílejí se na zisku i ztrát spole nosti, 5. uzav ený po et len. Ad. 1) Obchodní spole nost lze definovat jako formalizované sdru ení osob, je tedy zalo eno na osobním základ, ím se odli uje od ú elového sdru ení majetku, je je zalo eno na základ sdru ení majetku. V tomto bod je t eba zmínit, e není vylou ena existence obchodních spole ností, které nejsou v bec sdru eními. Hovo í se pak o tzv. jedno lenných, unipersonálních spole nostech 2. Jestli e v ak mluvíme o obchodní spole nosti jako o sdru ení osob, je zde na míst rovn uvést kdo m e být zakladatelem, resp. spole níkem obchodní spole nosti. Nestanoví-li zákon jinak, mohou to být jak fyzické, tak právnické osoby ( 56 odst. 2 ObchZ), eské i zahrani ní. Zákon v ak i klade jistá omezení a vylu uje ur ité osoby z procesu zakládání spole ností (srovnej 162 odst. 1ObchZ, 105 odst. 2 ObchZ, 56 odst. 4 ObchZ). Ad. 2) Jestli e obchodní spole nost spo ívá na smluvním základ, tak to znamená nic víc, e k zalo ení obchodní spole nosti je t eba svobodný projev v le zakladatel. U jedno lenné obchodní spole nosti se pak jedná o projev v le jediného zakladatele. Tento projev v le je specifickým projevem smluvní svobody v oblasti obchodního práva, je vede k zalo ení spole nosti a jejímu následnému vzniku, 2 Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str

11 jako i k zachování její existence, v n m se zakladatelé zavazují plnit povinnosti vyplývající ze zákona a zakladatelského dokumentu. Ad. 3) Dal ím charakteristickým znakem obchodní spole nosti je, e vzniká k napln ní ur itého ú elu. To znamená, e projev v le zakladatel a spole ník musí sm ovat k napln ní ur itého, p edem dohodnutého, zákonem aprobovaného ú elu. Tento ú el je konkretizován v p edm tu podnikání a m e mít povahu podnikatelskou i jinou ne podnikatelskou. V dy v ak musí být dovolený a vyhovovat po adavk m ve ejného práva. Ad. 4) Dal ím rysem, který bývá asto uvád n zejména v zahrani ních doktrínách je poskytnutí vkladu spole níky a d lení zisku mezi n, resp. podíl spole níku na spole n docílených úsporách. Rozd lování dosa eného zisku je univerzálním znakem obchodních spole ností. O podílu na docílených úsporách se mluví spí e v souvislosti s dru stvy, jestli e jejich p edm t nesleduje zisk, ale sní ení náklad jednotlivých len. 3 Ad. 5) V eském obchodním právu rozli ujeme dru stva a obchodní spole nosti. Pro obchodní spole nosti je pojmovým rysem uzav ený po et len. Tím se rozumí, e originální nabytí (bez právního nástupce) s sebou nese nutnost zm ny spole enské smlouvy i stanov 4. Naopak dru stvo dle 221 odst. 1 ObchZ je spole enstvím neuzav eného po tu osob. To znamená, e k p istoupení i vystoupení lena dru stva za doby jeho trvaní není nutná zm na stanov a lenská základna se dá charakterizovat jako prom nlivá. Tento vý e vysv tlený rozdíl ve zm nách lenské základny se výrazn projevuje i do pojetí základního kapitálu 5. Z toho, co bylo doposud uvedeno, bych se pokusil uzav ít úvahu o pojmu obchodní spole nosti takto: Obchodní spole nost je soukromoprávní sdru ení osob vzniklé na základ smlouvy, k napln ní p edem stanoveného ú elu - podnikání a spole níci poskytují vklady a rozd lují si zisk, kterého dosáhli. Tato definice rozhodn není univerzální, jeliko v ur itých p ípadech nemusí jít o sdru ení, existují i sdru ení, jejich ú elem je jiný ne podnikatelský ú el a ne v dy musí být poskytovány vklady, co je patrno zejména u ve ejné obchodní spole nosti. 3 Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str Pozn. autora: V d sledku neuzav eného po tu osob v dru stvech je úprava základního kapitálu odli ná od obchodních spole ností. V návaznosti na m nící se lenskou základnu dru stva kolísá i jeho základní kapitál a stanovy proto nemohou jeho vý i uvád t. ObchZ vy e il tento problém zavedením pojmu zapisovaný základní kapitál. 11

12 2.2 D lení obchodních spole ností eský obchodní zákoník upravuje právní formy spole ností b né v kontinentální Evrop s výjimkou komanditní akciové spole nosti. ObchZ normuje, e v na em právním ádu mohou být zakládány pouze takové spole nosti, které jsou taxativn vyjmenovány v 56 odst1. ObchZ. Znamená to, e v sou asné dob jsou k dispozici dv formy osobních spole ností ve ejná obchodní spole nost a komanditní spole nost a dv formy kapitálových spole ností akciová spole nost a spole nost s ru ením omezeným. K tomuto vý tu je nutno doplnit dal í nadnárodní formy, které nám p inesla evropská integrace a to evropské hospodá ské zájmové sdru ení 6, pro n j platí subsidiárn re im ve ejné obchodní spole nosti a evropskou spole nost 7 navázanou na úpravu spole nosti akciové. Vzhledem k na í historické tradici vy le ujeme jako formu od obchodních spole ností odli nou dru stvo a nadnárodní evropskou dru stevní spole nost, ídící se rovn komunitárním právem stejn jako komunitární formy obchodních spole ností. 8 Jak ji bylo nazna eno, právní nauka d li obchodní spole nosti na osobní a kapitálové. U n kterých autor se objevuje p i d lení spole ností t etí skupina spole nosti smí ené, v tomto p ípad je pak mezi spole nosti osobní azena pouze ve ejná obchodní spole nost, mezi kapitálové spole nosti akciová spole nost a ke smí eným komanditní spole nost. Spole nost s ru ením omezeným je pak v rámci tohoto d lení azena bu to ke spole nostem kapitálovým i ke spole nostem smí eným. 9 Pro ú ely této práce se autor rozhodl pracovat s d lením obchodních spole ností pouze na kapitálové a osobní. U osobních obchodních spole ností je základním a typickým znakem osobní ú ast spole ník na podnikání spole nosti. Právní úprava osobních spole ností p ipou tí mo nost vklad spole ník, ale nestanoví je jako obligatorní. Osobní ú ast na podnikání se projevuje p edev ím v mo nosti ka dého ze spole ník podílet se na obchodním vedení a jednat jménem spole nosti. Spole nost tedy staví svou 6 Pozn. autora: Na ízení Rady (EHS). 2137/85 ze dne 25. ervence 1985 o evropském hospodá ském zájmovém sdru ení. 7 Pozn. autora: Na ízení Rady (ES). 2157/2001 ze dne 8. íjna 2001 o statutu evropské spole nosti. Sm rnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. íjna 2001, kterou se dopl uje statut evropské spole nosti s ohledem na zapojení zam stnanc. 8 Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str Viz dále: Eliá, K. Barto íková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva právnické osoby jako podnikatelé, 5 vydání, Praha, C. H. Beck, 2005, str. 7 12

13 innost p edev ím na vlastnostech, znalostech a dovednostech konkrétních spole ník. Dal ím d le itým rysem krom osobní ú asti je neomezené ru ení spole ník, kdy spole níci osobních obchodních spole ností ru í za závazky spole nosti spole n a nerozdíln (solidárn ) celým svým majetkem. Právní jistota t etích osob je také významn posílena tím, e jak fyzická tak právnická osoba m e být neomezen ru ícím spole níkem pouze v jedné spole nosti ( 56, odst. 4 ObchZ). Díky vysoké mí e ú asti spole ník se proto nelze v právní úprav osobních spole ností setkat s rozvinutou organiza ní strukturou orgán spole nosti jak je tomu u kapitálových spole ností Pro kapitálové spole nosti je naopak charakteristická ú ast majetková a nikoliv osobní ú ast na podnikání spole nosti jak je tomu u osobních spole ností. To znamená, e spole ník kapitálové spole nosti není povinen k osobní ú asti na spole nosti, naopak je v ak povinen vnést do spole nosti majetkový vklad (ila ní povinnost) ur ený smlouvou 10 nebo podp rn zákonem. Souhrn majetkových vklad jednotlivých spole ník pak tvo í základní kapitál spole nosti. Povinná tvorba základního kapitálu a rezervního fondu je tedy dal ím typickým znakem kapitálové spole nosti 11. Kapitálové spole nosti povinn vytvá ejí rozvinutou organiza ní strukturou orgán, kdy tímto orgánem i lenem t chto orgán m e být i osoba od spole ník odli ná. Z ejm nejd le it j ím rozdílem oproti osobním spole nostem je míra, jakou spole níci kapitálových spole ností ru í osobn za závazky spole nosti. Bu to neru í v bec, co platí u akciové spole nosti ( 154 odst. 1 ObchZ), nebo jen v omezeném rozsahu co do vý e a asu, typicky u spole ností s ru ením omezeným ( 105 odst. 1ObchZ, 106 odst. 2.ObchZ). 2.3 Zalo ení a vznik obchodní spole nosti Obchodní spole nost vzniká ve dvou na sebe navazujících etapách, které obchodní zákoník d sledn rozli uje. Na konci tohoto zákonem upraveného procesu, který se skládá z ady právních skute ností s rozdílnými právními následky, vzniká nová právnická osoba nadaná právní subjektivitou. První etapou tohoto procesu je 10 Pozn. autora: Zákon upravuje mo nost spole enskou smlouvou stanovit vkladovou povinnost i spole ník osobních spole ností. 11 Viz dále: Salachová, B. Právo v podnikání, Ostrava, 2008, Key Publishing, str

14 zalo ení obchodní spole nosti, následováno etapu druhou, ji je samostatný vznik obchodní spole nosti. Zalo ení obchodní spole nosti spo ívá v právní skute nosti - uzav ení spole enské smlouvy (zakladatelské listiny). P i zalo ení obchodní spole ností dle právního ádu R se uplat uje model normativní (registra ní), co znamená, e k zalo ení spole nosti dle tohoto modelu posta í uzav ení spole enské smlouvy v p edepsané form. Samotná obchodní spole nost jako právní entita v ak vzniká a konstitutivním zápisem do ve ejnoprávní evidence, tedy v na em p ípad do obchodního rejst íku. Uzav ení této smlouvy má ji obliga ní ú inky, co znamená, e vznikají práva a povinnosti pouze smluvním stranám, a nenastávají ádné právní následky v i t etím osobám 12. V tomto okam iku, mezi zalo ením a vznikem spole nosti, není spole nost stále nadaná právní subjektivitou. Dle 57 odst1. ObchZ se spole nost zakládá spole enskou smlouvou podepsanou v emi zakladateli, pokud z jiných ustanovení tohoto zákona nevyplývá n co jiného. Z vý e uvedeného plyne, e k uzav ení smlouvy je nutný konsensus v ech spole ník. Dle 57 odst. 3 ObchZ p ipou tí-li obchodní zákoník, aby spole nost zalo il jediný zakladatel, nahrazuje spole enskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve form notá ského zápisu. Uzavírání spole enské smlouvy je nutno provést jak v souladu s obecnými pravidly uzavírání smluv dle OZ, tak i zvlá tní úpravou uzavírání smluv v ObchZ. P edpokladem vzniku smlouvy je tedy v souladu s ObchZ dohoda o podstatných ástech smlouvy, tudí se dohoda nemusí vztahovat na celý obsah smlouvy, jak by vyplývalo z obecné úpravy OZ. Nutno poznamenat e dle 261 odst. 3 písm. a) ObchZ jsou vztahy související s obchodní spole ností absolutním obchodním závazkovým vztahem, tzn., e jsou na n pln aplikovatelná ustanovení ásti t etí ObchZ. V rámci obecných ustanovení o obchodních spole nostech jsou zakotvena také n která zvlá tní kontrak ní pravidla týkající se p edev ím formy smlouvy. Dle 57 ObchZ musí být smlouva písemná, s ov enými podpisy v ech spole ník. Tak jako je vy adována forma notá ského zápisu smlouvy p i zalo ení spole nosti jediným zakladatelem, stejn tak bude tato forma vy adována p i zakládání kapitálových spole ností. 12 Viz dále: Pelikánová, I. erná, S. a kol. Obchodní právo spole nosti obchodního práva a dru stva, Praha: Aspi, 2006, str

15 Druhou etapou v procesu tvorby nové obchodní spole nosti je její vznik. Vznikem spole nosti se rozumí její konstituování jako právnické osoby. Od okam iku vzniku je spole nost schopná prost ednictvím svých statutárních orgán jednat, zavazovat se a být ú astníkem správního, soudního a jiných ízení. P edpokladem vzniku obchodní spole nosti je, e byla ú inn zalo ena a byl podán návrh na zápis spole nosti do obchodního rejst íku. Jako samostatný subjekt práva spole nost vzniká ke dni tohoto konstitutivního zápisu do obchodního rejst íku. Dle 57 ObchZ musí být návrh na zápis (dolo ený listinami uvedenými v obchodním zákoníku) do obchodního rejst íku podán ve lh t 90 dn od zalo ení spole nosti nebo od doru ení pr kazu ivnostenského i jiného podnikatelského oprávn ní. Je-li návrh podán ve lh t a jsou-li spln ny v echny ostatní nále itosti po adované zákonem, soud provede zápis do obchodního rejst íku v souladu s ustanoveními ob anského soudního ádu ( 200a-200de OS ). Pokud není návrh podán ve stanovené lh t, rejst íkový soud návrh na povolení zápisu zamítne. P i podání dal ího návrhu po zme kání této 90 denní lh ty, se teorie p iklání k tomu, e nejde o p eká ku v ci rozhodnuté, pakli e bude podán nový návrh dolo ený toto nými zakladatelskými dokumenty, av ak novými podnikatelským oprávn ním Viz dále: Barto íková, M.: K n kterým stále sporným otázkám zalo ení a vzniku obchodních spole ností. Bulletin advokacie, 2005,. 5 str. 8 a dal í. 15

16 3. Zru ení a zánik obchodní spole nosti Stejn jako na e právní úprava rozli uje dv etapy vzniku obchodní spole nosti (zalo ení a vznik), tak i proces zániku se skládá ze dvou obligatorních stadií zru ení a zániku. V pr b hu tohoto zákonem upraveného procesu dochází jednou právní skute ností ke zru ení spole nosti a jinou právní skute ností k zániku spole nosti. Zánik spole nosti je na konci celého tohoto procesu a p estává tím existovat daná právnická osoba jako subjekt práva. Tato právní konstrukce je obecn vyjád ena v ob anském zákoníku a to konkrétn pak v ustanovení 20a odst. 1 OZ, který normuje, e právnická osoba se ru í dohodou, uplynutím doby nebo spln ním ú elu, pro který byla z ízena, pokud zvlá tní zákon nestanoví jinak a odst. 2, je stanoví, e právnická osoba zapsaná v obchodním rejst íku, nebo v jiném zákon ur eném rejst íku zaniká dnem výmazu z tohoto rejst íku, pokud zvlá tní zákon nestanoví jinak. Právní úprava obchodního zákoníku je s touto obecnou úpravou v souladu. Ustanovení ObchZ týkající se procesu zániku obchodní spole nosti nalezneme jak v obecných ustanoveních o obchodních spole nostech, tak v i rámci úpravy jednotlivých forem obchodních spole ností ale také mimo ObchZ ve zvlá tních právních p edpisech. Zru ením spole nosti kon í jedna fáze existence spole nosti a nastupuje fáze záv re ná, jejím ú elem je dosa ení zániku obchodní spole nosti. Z vý e uvedeného tedy plyne, e zru ení spole nosti je obligatorním p edpokladem pro její zánik, co je pak reflektováno v 68 odst. 2 ObchZ, který normuje, e zániku spole nosti musí p edcházet její zru ení s likvidací i bez likvidace. Zru ení spole nosti není p esnou obdobou zalo ení spole nosti, proto e jak bylo vysv tleno, zalo ení p edstavuje uzav ení smlouvy (ukon ení kontrak ní fáze) a vznik závazkového vztahu mezi zakladateli, zatímco co zru ení spole nosti neznamená zánik smlouvy mezi spole níky. Závazkový vztah mezi nimi trvá dál, i kdy jen v omezené mí e 14. Právní skute ností zru ení spole nosti, neztrácí obchodní spole nost svou právní subjektivitu. Spole nost pozbývá v d sledku svého zru ení ú el, pro n j byla z ízena a její orgány vykonávají aktivity sm ující k vyvolání jejího zániku, tím je také limitována jejich p sobnost Pelikánová, I., erná, S. a kol. Obchodní právo. Spole nosti obchodního práva a dru stva. II díl, Praha:ASPI a.s., 2006, str Eliá, K. Barto íková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva právnické osoby jako podnikatelé, 5 vydání, Praha, C. H. Beck, 2005, str

17 Zákon rozli uje dvojí mo né zru ením obchodní spole nosti. B ným zp sobem zru ení spole nosti je zru ení bez právního nástupce a speciální zp sobem je zru ení s právním nástupcem. Pokud tedy do právního pom ru ru ené spole nosti nevstupuje jiný právní nástupce, musí obecn po zru ení následovat fáze likvidace, tedy proces spo ívající v mimosoudním vypo ádání majetkových pom r. A naopak vstupuje-li do právních pom r ru ené obchodní spole nosti v plném rozsahu n jaký právní nástupce, který p ebírá ve kerý její majetek, osobní substrát a povinnosti, tak se mluví o zru ení bez likvidace. Právní nástupnictví ov em není jediným p ípadem, kdy zákon likvidaci nevy aduje, dal ím p íkladem kdy se likvidace spole nosti nevy aduje je situace upravená v ustanovení 68, odst. 3 písm. f) ObchZ, p i em zanikající spole nost nemá ádný majetek(viz dále). Po fázi zru ení spole nosti a p ípadném provedení likvidace tedy nastupuje fáze zániku spole nosti, co v podstat znamená provedení konstitutivního zápisu do ve ejné evidence - obchodního rejst íku, ím spole nost jako subjekt práva zaniká. 3.1 Zru ení obchodní spole nosti klasifikace Jak ji bylo zmín no, obecná právní konstrukce zru ení spole nosti je tedy vyjád ena ob anském zákoníku a konkrétn pak v 20a odst. 1, který normuje, e právnická osoba se zru uje dohodou, uplynutím doby nebo spln ním ú elu, pro který byla z ízena, pokud zvlá tní zákon nestanoví jinak. Samotné zru ení spole nosti p edstavuje právní skute nost ve form právního úkonu, individuálního právního aktu, i události 16. Pro dal í práci a p iblí ení institutu zru ení obchodní spole nosti bude autor této práce u ívat následující klasifikaci 17 : 1. formy zru ení spole nosti 2. zp soby zru ení spole nosti 3. d vody zru ení spole nosti Ad 1) V souvislosti s formami zru ení spole nosti lze hovo it o zru ení spole nosti s likvidací a bez likvidace 18. V právní úprav je toto rozli ení 16 Viz dále: Lochmanová, L. Právo a podnikání 9/2001 : Zru ení obchodní spole nosti s likvidací po novele obchodního zákoníku, str Viz dále: Eliá, K. Barto íková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva právnické osoby jako podnikatelé, 5 vydání, Praha, C. H. Beck, 2005, str

18 zohledn no v ustanovení 68 odst. 2 ObchZ. Likvidace je obecným následkem zru ení spole nosti, zatímco zru ení spole nosti bez likvidace je chápáno spí e jako výjimka. P istoupit ke zru ení spole nosti bez likvidace lze pouze pokud: a) spole nost je zru ena z d vodu uvedeného v 68 odst. 3 písm. e) ObchZ a její jm ní p echází na právního nástupce v souladu se zákonem o p em nách obchodních spole ností 19. b) spole nost je zru ena z d vod uvedených v 68, odst. 3 písm. f) ObchZ a to pouze za p edpokladu, e poté spole nosti ádný majetek nezbude. Ad 2) Na základ toho zda rozhodnutí o zru ení spole nosti vychází od spole níku/kompetentního orgánu spole nosti (dissolu ní smlouva/dissocia ní usnesení) nebo z autoritativního rozhodnutí státního orgánu m eme hovo it o dvou zp sobech zru ení spole nosti a to: dobrovolné a nucené (soudním). Dobrovolné zp soby zru ení p edstavují nap. obecné d vody uvedené v 68 odst. 3 písm. a), b), c) a e) ObchZ. Naopak nucené zp soby zru ení p edstavují nap. obecné d vody uvedené v 68 odst. 3 písm. d), f) ObchZ a 68 odst. 6 ObchZ a d vody zvlá tní, je pak nalezneme nap. v rámci úprav jednotlivých forem obchodních spole ností. Ad 3) Pokud mluvíme o d vodu zru ení obchodní spole nosti, mluvíme v podstat o ur ité právní skute nosti, jejím právním následkem je zru ení spole nosti. D vody se podle Eliá e, Barto íkové a Pokorné d lí na obecné d vody zru ení obchodní spole nosti, co jsou takové právní skute nosti, jejich vý et obsahuje 68 odst. 3 ObchZ. Toto ustanovení je subsidiární ke speciálním ustanovením o jednotlivých formách obchodních spole ností a také ke zvlá tním zákon m 20, které upravují odchylky pro ur ité druhy spole ností nebo pro podnikatele v závislosti na jejich p edm tu podnikání. D vody obsa ené v rámci t chto speciálních úprav týkající se pouze specifického druhu spole nosti lze ozna it jako zvlá tní d vody zru ení obchodní spole nosti. 18 Pozn. autora: Vzhledem k tématu práce jsem se rozhodnul se zp sobem zru ení obchodní spole nosti bez likvidace nijak dále nezabývat. 19 Pozn. autora: Zákona. 125/2008 Sb., o p em nách obchodních spole ností a dru stev, ve zn ní pozd j ích p edpis 20 Pozn. autora: Nap. zákon. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd j ích p edpis ; zákon. 363/1999 Sb., o poji ovnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis ; Zákon. 42/1994 Sb., o penzijním p ipoji t ní, ve zn ní pozd j ích p edpis ; atd. 18

19 Jednotlivými d vody zru ení obchodní spole nosti se budu dále zabývat a budou podrobn ji rozebrány v následujících kapitolách. Pro ú el p ehledné klasifikace jsem se rozhodl ve keré d vody rozd lit do kapitol: - obecné d vody zru ení obchodní spole nosti - zvlá tní d vody zru ení obchodní spole nosti. 3.2 Obecné d vody zru ení obchodních spole ností Obecné d vody zru ení spole nosti jsou uvedeny v rámci obecných ustanoveních obchodního zákoníku o spole nostech. Je tomu tak z toho d vodu, e se pravideln opakují u v ech právních forem obchodních spole ností. Vý et t ch právních skute ností, je jsou pova ovány za obecné d vody zru ení pak konkrétn obsahuje ustanovení 68 odst. 3 ObchZ. 68 odst. 3 ObchZ obecn stanoví, e spole nost se zru í: a) uplynutím doby, na kterou byla zalo ena, b) dosa ením ú elu, pro který byla zalo ena, c) dnem uvedeným v rozhodnutí spole ník nebo orgánu spole nosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo p ijato, dochází-li ke zru ení spole nosti s likvidací, d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zru ení spole nosti, jinak dnem kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, e) dnem uvedeným v rozhodnutí spole ník nebo orgánu spole nosti, pokud dochází k zániku spole nosti v d sledku f ze, p evodu jm ní na spole níka nebo v d sledku rozd lení, jinak dnem kdy bylo toto rozhodnutí p ijato, f) zru ením konkurzu po spln ní rozvrhového usnesení nebo zru ením konkurzu z d vod, e majetek dlu níka je zcela neposta ující. Vzhledem k tomu e ka dý d vod zru ení spole nosti lze charakterizovat bu to jako zp sob dobrovolný, i zp sob nucený a ve snaze dosáhnout v t í p ehlednosti, jsem se rozhodl kapitolu obecné d vody obchodní zru ení spole nosti rozd lit do dvou podkapitol a to na d vody dobrovolné a nucené. Obecné d vody dobrovolného zru ení p edstavují p ípady uvedené v 68 odst. 3 písm. a), b), c) a e) 19

20 ObchZ. Naopak obecné d vody nuceného zru ení p edstavují p ípady uvedené v 68 odst. 3 písm. d) a f) ObchZ Obecné d vody dobrovolného zru ení obchodní spole nosti Za dobrovolné zru ení obchodní spole nosti se dá pova ovat takové, které vychází zevnit spole nosti. Rozhodnutí o dobrovolné zru ení spole nosti m e být vyneseno budoucími spole níky ji v rámci spole enské smlouvy/zakladatelské listiny p i zakládání spole nosti (uplynutím doby, dosa ením ú elu). Ale takté m e být o zru ení spole nosti rozhodnuto v pr b hu její vlastní podnikatelské innosti a to bu to spole níky i orgánem k tomu kompetentním. P ípady dobrovolného zru ení obchodní spole nosti se dají dále rozli it na dobrovolné zru ení s likvidací 68 odst. 3 písm. a), b) a c) ObchZ a dobrovolné zru ení obchodní spole nosti bez likvidace (s právním nástupcem), které je vyjád eno v 68 odst. 3 písm. e) ObchZ 21. Dle 68 odst. 3 písm. a) ObchZ je spole nost zru ena uplynutím doby, na kterou byla zalo ena. Stejn jako trvání závazkového vztahu m e být omezeno ur itým asem, tak i existence obchodní spole nosti m e být zakladatelským aktem omezena na p edem ur itou dobu. V tomto p ípad dochází uplynutím doby stanovené ve spole enské smlouv, zakladatelské listin i stanovách ke zru ení spole nosti. V ustanovení 62 odst. 2 ObchZ je zakotvena nevyvratitelná právní domn nka, e není-li p i zalo ení výslovn ur eno, e spole nost byla zalo ena na dobu ur itou, platí, e byla zalo ena na dobu neur itou. I v p ípad, e byla obchodní spole nost zalo ena na dobu ur itou, mohou spole níci p ed dnem zru ení spole nosti zm nou spole enské smlouvy docílit prolongace trvání spole nosti, i zm nit trvaní spole nosti na dobu neur itou. 22 Ustanovení 70 odst. 2 ObchZ pak dále stanoví, e dojde-li ke zru ení spole nosti uplynutím asu, vstupuje ex lege stejným okam ikem do likvidace. Trvání obchodní spole nosti lze také omezit dosa ením ú elu, pro n j byla spole nost zalo ena. Dle 68 odst. 3 písm. b) ObchZ se spole nost zru uje ke dni, kdy dosáhne ú elu, pro který byla zalo ena. Tento d vod zru ení spole nosti se vyu ívá spí e výjime n, p edev ím pokud se spole nost zakládá k zaji t ní 21 Pozn. autora: Zabývat se zp sobem dobrovolného zru ení obchodní spole nosti bez likvidace pova uji vzhledem k tématu práce za bezp edm tné 22 Viz dále: Dvo ák, T. Akciová spole nost a Evropská spole nost. 1 vydání. Praha:Aspi a.s., 2005, str

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Í R O D O V D E C K Á F A K U L T A Ú E T N I C T V Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P E D M T U Úvod... 3 1. Význam

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013 Výjezdní seminá z obchodního práva Obchodní korporace na prahu nového sv ta 26. 28. dubna 2013 Zm ny v organizaci dualistické akciové spole nosti: Zru ení kodeterminace a dal í zm ny dotýkající se dozor

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více