STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 20. Ladislav BEZDĚK Květa KŘÍŽOVÁ Eva LUKÁŠOVÁ Vojtěch PÍSAŘÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 20. Ladislav BEZDĚK Květa KŘÍŽOVÁ Eva LUKÁŠOVÁ Vojtěch PÍSAŘÍK"

Transkript

1

2 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 20 Ladislav BEZDĚK Květa KŘÍŽOVÁ Eva LUKÁŠOVÁ Vojtěch PÍSAŘÍK Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 60 Praha 2000

3 OBSAH Státní ústav památkové péče jako ústřední odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává tuto publikaci v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek státní památkové péče pro danou oblast ochrany kulturních památek, v souladu s ustanovením 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Lektorovali: prom. hist. Ivan MUCHKA, Ústav dějin umění AV ČR RNDr. Miroslav PIŠ, Policejní presidium, Skupina ochrany kulturního dědictví A Úvod B Aktuální téma v oblasti fotografické dokumentace využití digitální podoby obrazových informací C Standardní postup při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků D Zásady platné při pořizování snímků E Doplňující pokyny F Základní evidence mobilárních fondů a centrální kartotéka G Použité a doporučené prameny Obrazová příloha Obr. na obálce: Ukázka barevné fotodokumentace porcelánové plastiky ze sbírky památkového objektu. Státní ústav památkové péče v Praze, 2000 Ladislav Bezděk, Květa Křížová, Eva Lukášová, Vojtěch Písařík, 2000 foto Ladislav Bezděk, Vojtěch Písařík, 2000 digitální zpracování: Thalia Picta ISSN ISBN

4 ÚVOD Vznik tohoto metodického textu byl vyvolán naléhavou potřebou řešit otázku obrazové dokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků novým, aktuálním způsobem. Důvody k přehodnocení dosavadního postupu lze shrnout do dvou základních bodů. Obor památkové péče v současné době: l postrádá barevnou fotodokumentaci mobiliárních fondů hradů a zámků; l nemá k dispozici jednotnou metodu, která by umožnila tento nedostatek rychle a kvalifikovaně řešit. Dosavadní postup fotodokumentace (s použitím černobílých negativů formátu 6 6 cm)v rámci Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků lze považovat za překonaný a do jisté míry dokonce nevhodný. Základní námitky lze vznést již proti volbě čtvercového formátu negativu, nebo převážná většina snímaných předmětů vyžaduje obdélný poměr stran výsledného obrazu. Dosud stále užívaný čtvercový formát 6 6 cm nutně vede téměř v 90 % případů ke zhoršení kvality kresby a snížení rozlišení, nebo je pro zobrazení snímaného předmětu využívána jen jeho část. Tím se ztrácí prvotní výhoda snímání na středně velký formát, který měl zamezit nízké obrazové kvalitě snímku. Z tohoto hlediska by bylo mnohem vhodnější užívání formátu 6 7 cm. Pro upřesnění je nutno uvést, že původní metodika (viz Použité a doporučené prameny 1, 2, 3) připouští formát 6 6cmjako nejmenší možný a samozřejmě nevylučuje použití formátů větších. V praxi však vedlo akceptování formátu 6 6 cm k hojnému používání poloprofesionálních přístrojů typů PRAKTISIX a PENTACON six TL. Pokud byl zvolen nevhodný způsob nasvětlení snímaných předmětů, mohl spolu s využíváním jen části plochy negativu 6 6cm(tj. plochy v nejlepším případě 4,5 6 cm, někdy ale i menších rozměrů) vést k velmi nerovnoměrné kvalitě fotodokumentace a některé její položky mají proto pouze orientační vypovídací hodnotu. Pro potřeby přesné identifikace (např. v případě krádeže), pro publikování nebo jako studijní materiál mohou být nedostatečné. Současné zkušenosti Památkového ústavu v Plzni ukazují, že kvalitní diapozitiv v rozměrech kinofilmového políčka (24 36 mm) poslouží v tomto případě daleko lépe. U významnějších předmětů, které se v mobiliárních fondech nacházejí, je ovšem třeba podle možností provádět souběžnou fotodokumentaci kvalitním barevným diapozitivem ve formátu minimálně 6 9cm, nebo sebelepší fotodokumentace na kinofilmu, která dostačuje pro potřeby Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků, nemůže nikdy nahradit přesnost fotografického záznamu, jakou poskytují formáty9 12cm,4 5 nebo dokonce cm. Už formát6 9cmjenapř. u rozměrnějších olejomaleb, nástěnných maleb, tapisérií atd. značným ústupkem; toto zjednodušení by se nemělo stát obecným pravidlem. Pokud však budeme o problému fotodokumentace Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků uvažovat především z hlediska kompromisu mezi 4 5

5 Barevná fotodokumentace fondů Úvod ještě únosnou technickou kvalitou a finanční dostupností, je možno konstatovat následující: Některé současné fotomateriály ve spojení s kvalitním profesionálním kinofilmovým přístrojem, osazeným pečlivě zvolenou kvalitní optikou mohou zaručit dobrý výsledek. Je však nutné podotknout, že užití menšího formátu klade o to větší nároky na pečlivost práce fotografa, nebo např. potřeba důsledného využívání plochy kinofilmového políčka je ještě naléhavější nežli u formátu 6 6 cm. AKTUÁLNÍ TÉMA V OBLASTI FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ PODOBY OBRAZOVÝCH INFORMACÍ V souvislosti s požadavkem na fotografickou dokumentaci památkového fondu a v oblasti práce s obrazovými informacemi jako takovými nelze v úvahách o budoucí podobě účinně fungujícího systému památkové péče opomenout dynamický vývoj digitálního obrazového záznamu během několika posledních let. Pro základní orientaci v této problematice je nutné alespoň stručně nastínit současný stav. Řada výrobců dnes nabízí digitální fotografické přístroje, u kterých je snímání na klasický fotochemický film nahrazeno systémem přímého digitálního záznamu. Negativ nebo diapozitiv neexistuje v hmotné podobě a je nahrazen zaznamenaným souborem obrazových dat. Přepíšeme-li tato data na CD-ROM nebo např. na magnetooptický disk, získáme v současné době zřejmě nejtrvanlivější známý záznam obrazu, patrně trvanlivější, nežli záznam na fotochemické vrstvě, tedy na klasickém fotografickém filmu. Nejčastější námitka, kterou je zpochybňován faktor trvanlivosti digitálního záznamu obrazu upozorňuje na fakt, že životnost CD-ROM ani magnetooptických disků není dosud prověřena dlouholetou archivní praxí. To je samozřejmě pravda a tento argument nelze brát na lehkou váhu. Ve prospěch digitálního záznamu však hovoří jistá klíčová charakteristika, díky které se digitální záznam stává prakticky časově neomezeně archivovatelným. Originální záznam obrazu je totiž v digitální formě kopírovatelný bez ztráty kvality, čímž podstatně vzrůstají možnosti jeho přežití oproti klasickému fotografickému dokumentu archiválii ve formě fotochemického negativu či diapozitivu. Nebezpečí stárnutí původního záznamového média lze předejít zálohováním a včasným překopírováváním na média jiná, přičemž z originálu nezískáváme informativně méně hodnotnou kopii jako v případě opticko-chemické fotografické cesty, nýbrž opět originál. 6 7 l l l l Obraz digitálně zaznamenaný a uložený může mít uživatel k dispozici: za pomoci přehrávače kompaktních disků (CD) promítnutý na obrazovce kteréhokoliv barevného televizoru (v případě záznamu ve formátu Kodak Photo CD); jako pracovní kopii, vytisknutou počítačovou tiskárnou; jako výstup z tiskárny s tzv. fotorealistickým pracovním režimem, blížícím se obrazovou kvalitou klasické fotografii; jako klasické fotografie, získané přepisem digitálního obrazu na fotochemickou citlivou vrstvu fotografického papíru nebo diapozitivního filmu;

6 Barevná fotodokumentace fondů Možnosti digitální technologie Barevná fotodokumentace fondů Možnosti digitální technologie l jako soubor dat pro redakce a nakladatelství v případě publikování nahrazuje skenování originálu v DTP-studiu a vylučuje tak možnost poškození originálu nešetrným zacházením, umožňuje vyrobit přímo z dodaných dat výtažky pro ofsetový tisk; l obraz zapsaný na nosiči dat lze za pomoci speciálního projektoru promítat na projekční plátno obdobně jako běžný diapozitiv. Systém digitální fotografie přináší nepopiratelné výhody a dynamicky se rozvíjí. Jeho finanční náročnost bude postupně klesat, kvalita naopak vzrůstat. Z některých oblastí postupně vytlačí klasickou fotografii. Základní typy digitálních kamer jsou: l fotopřístroje s mozaikovým čidlem; l skenerové fotopřístroje; l přístroje s celoplošným panchromatickým tříprůchodovým čipem. Fotopřístroje s mozaikovým čidlem nahrazují fotografický film čipem s plošně rozmístěnými CCD světlocitlivými prvky (zcela zvláštní systém používá společnost Minolta v přístroji RD 300 je světlo děleno hranolem a dopadá na dva čipy). Kvalita obrazu je závislá na stupni rozlišovací schopnosti užitého čipu. Nad možnostmi CCD prvků však dosud stále vítězí fotografická světlocitlivá emulze. Kvalitní barevný diapozitivní film nižší citlivosti ( ASA) ve formátu kinofilmu (24 36 mm) má ekvivalentní rozlišení miliónů pixelů (viz PC Magazine, č. 4, duben 1997), zatímco u digitálních fotopřístrojů s mozaikovým čidlem ve třídě low-end se teprve nyní podařilo překročit hranici 3,34 miliónů pixelů (např. Canon PowerShot S 20 viz Noviny pro grafický průmysl č. 2, 26. ledna 2000; nebo Nikon Coolpix 990 viz Noviny pro grafický průmysl č. 3, 9. února 2000). Přístroje vyšší třídy (high-end) dosahují rozlišení 4 6 miliónů pixelů (viz Digitální fotoaparáty, monotematická testovací příloha časopisu Grafie forum, ročník 1999, číslo 4). Jak vidno, lepšího výsledku dosáhneme cestou kinofilmového diapozitivu pořízeného klasickým fotoaparátem. Přístroje s celoplošným panchromatickým tříprůchodovým čipem jsou založeny na principu přímé postupné separace barev. Lze s nimi dosáhnout výsledků, které již přesahují možnosti klasické fotografie velkého formátu. Při práci s nimi je možno využít jakékoli osvětlení. Představitelem v této oblasti jsou např. výrobky firmy Sinar, využívající digitální zadní stěnu Leaf. Přímá digitální fotografie má své neoddiskutovatelné přednosti. Negativ nebo diapozitiv na fotochemické vrstvě je však zatím stále ještě nejkvalitnějším obrazovým záznamem z hlediska ostrosti, rozlišovací schopnosti a množství zaznamenaných informací, dosahovaných při relativně nízkých pořizovacích nákladech. Práce s digitálním obrazovým záznamem na druhé straně nabízí velké možnosti v oblasti efektivního využívání obrazových informací. Díky možnosti kopírování a zálohování bez ztráty kvality lze navíc obrazy archivovat, aniž by docházelo k jejich změnám v důsledku stárnutí fotografické emulze. Logicky proto vzniká snaha výhody obou systémů sloučit. Tato cesta nabízí spojení kladů jak klasické fotografie, tak metody digitálního záznamu. Výchozím článkem je v tomto případě kvalitní barevný diapozitiv, případně černobílý nebo barevný negativ. Následuje jeho přepis do digitální podoby a z toho vyplývající možnost dále s ním příslušným způsobem operovat. Vedle digitální-archivní kopie nám zůstává zachován originální diapozitiv (případně negativ), se kterým by mělo být nakládáno jako s nenahraditelnou archiválií. Měl by být pečlivě uložen v podmínkách, zaručujících jeho pokud možno maximální životnost (chemicky netečné obaly, odpovídající tepelně klimatické podmínky atd. viz Použité a doporučené prameny 13). Skenerový fotoaparát je schopen vytvořit obraz o objemu dat 100 MB nebo i vyšší, což zaručuje možnost kvalitního velkoformátového tisku. Skenovací systém umožňuje snímat při vysokém rozlišení např bodů či více. Nevýhodou skenerových fotoaparátů je však velmi dlouhá expoziční doba (několik minut), během níž nesmí dojít ke změně snímané scény, k jejímu pohybu, roztřesení nebo proměně osvětlení. Skenerové fotoaparáty zpravidla vyžadují speciální druhy vysokofrekvenčních světelných zdrojů. Zajímavý směr vývoje představuje např. program firmy Phase One, nabízející možnost dovybavení fotoaparátů středního a velkého formátu zadními digitálními stěnami. Jde o oba výše popsané základní způsoby digitálního snímání, tj. o skenovací systém (stěna typu PowerPhase) nebo čipovou stěnu (stěna typu LightPhase). 8 9

7 STANDARDNÍ POSTUP PŘI ZHOTOVOVÁNÍ BAREVNÉ FOTODOKUMENTACE JAKO SOUČÁSTI ZÁKLADNÍ EVIDENCE MOBILIÁRNÍCH FONDŮ HRADŮ A ZÁMKŮ Postup vychází z metody v praxi již ověřené, vypracované Památkovým ústavem v Plzni v rámci projektu č. 902/7, který byl schválen v oponentním řízení příslušným odborem ministerstva kultury dne pod názvem Vývoj a koncepce evidence a dokumentace mobiliárních fondů (včetně knihovních fondů) zpříst. památek pro potřeby vedení ústředního seznamu kult. památek. Pracovní postup využívající spojení klasické fotografie a digitálního záznamu lze vymezit v následujících bodech: 1) Pořízení barevného snímku diapozitivu formátu mm (kinofilm). 2) Jeho digitalizace v rozlišení minimálně dpi. 3) Přepis a zálohování digitalizovaného obrazu na CD-ROM, magnetooptický disk nebo jiné vhodné médium. 4) Pečlivá archivace originálního diapozitivu. Digitalizované obrazy by měly být ukládány v některém ze standardních bezztrátových počítačových formátů (tiff, eps, apod.). K digitalizaci kinofilmových diapozitivů mm lze užít filmové skenery. Některé z nich jsou vybavovány systémem CleanImage, který dokáže rozeznat poškozené místo obrazu (škrábance, prach atd.) a provede jeho rekonstrukci. Pro urychlení běžné práce s digitalizovanými snímky je vhodné vedle digitalizace v bezztrátovém formátu vytvořit ještě např. CD-ROMy v komprimované verzi (např. JPEG). Originální diapozitiv slouží jako archivní dokument, jeho digitalizovaná verze umožňuje automatizovaně zpracovat obrazovou evidenci mobiliárního fondu včetně sledování jeho pohybu lze docílit operativního propojení jakýchkoliv textových či obrazových informací (textovou a obrazovou složku počítačového zpracování Základní evidence mobilárních fondů hradů a zámků) o evidovaném předmětu a jejich zobrazení na monitoru počítače či tiskem v listinné podobě. Při pořizování snímků je bezpodmínečně nutné trvat na filmu diapozitivním barevný diapozitiv platí za všeobecně uznávanou nejlepší formu kvalitní barevné fotografie. Při zpracování celosvětově unifikovaným procesem E 6 je diapozitiv vypírán vodou, zatímco negativní proces C 41 směřuje k vyloučení vody. Větší životnost lze tedy předpokládat u diapozitivu. Diapozitiv je navíc pozorovatelný v reálných barvách a z hlediska požadavku na dokumentární přesnost barev poskytuje proti negativu exaktnější výsledky. V souvislosti s režimem pořizování fotodokumentace v rámci základní evidence je kladem diapozitivního materiálu jeho vysoká citlivost na sebemenší chybu fotografa, takže použití diapozitivu samovolně směřuje k žádoucímu vytěsnění neprofesionálních postupů při fotografování. Tento text nemůže být vyčerpávajícím návodem k fotografování; obrací se k fotografům s praxí a předpokládá u nich už jistou zkušenost. Následující zásady vymezují pouze základní pravidla, která by měla být při snímání předmětů v mobiliárních fondech hradů a zámků dodržena. Fotomateriál Ke snímání by měl být použit materiál nižší citlivosti. Filmy o citlivosti vyšší než 64ASA mohou zapříčinit nižší hranovou ostrost a způsobit tak horší rozlišení detailů snímku. Fotografický přístroj Je nutné pracovat s profesionálním fotografickým přístrojem spolehlivou jednookou zrcadlovkou. Při použití delších expozičních časů musí být fotopřístroj umístěn na robustním, dostatečně pevném stativu. Pokud bude při snímání používáno bleskové osvětlení, lze snímat z ruky, což může usnadnit hledání správné kompozice snímku. Fotopřístroj by měl být vybaven dobrým základním makroobjektivem s ohniskovou vzdáleností 50 mm, který umožní bezproblémové zvládnutí dokumentace miniatur nebo drobných detailů. Ve výbavě by rovněž neměl chybět kvalitní širokoúhlý objektiv o ohnisku 28 nebo 35 mm a teleobjektiv ohniskové vzdálenosti minimálně 100 mm. ZÁSADY PLATNÉ PŘI POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ Snímaný předmět a místo snímání Výchozím požadavkem je užívání neutrálního šedého pozadí, na kterém musí být předměty z mobiliárních fondů hradů a zámků snímány. Výrazem neutrální šedá se rozumí spíše světlejší odstín šedi bez nádechu do jakéhokoliv odstínu modré barvy či teplých tónů. Světle šedé pozadí lze vhodným zastíněním v případě potřeby ztmavit, což je opačně při tmavě šedém pozadí těžko možné. Při práci dojde během jedné sezóny zcela jistě k potrhání (či jinému znehodnocení) hned několika pozadí. Proto je pro daný účel vhodnější pozadí papírové, které je levnější nežli pozadí jiná (látková, plastová atd.). Výrobců papírových pozadí je více a každý má své označení číslem a jménem. Lze doporučit pořízení dvou různě velkých přenosných konstrukcí (pro předměty malé a větší), které by umožnily bezproblémové vytvoření tzv. nekonečného pozadí. Velké nepřenosné předměty nebude patrně možné na neutrálním pozadí nasnímat. V takových případech lze neutrální pozadí vsadit počítačovým zpracováním do digitalizované verze záběru

8 Barevná fotodokumentace fondů Zásady platné při pořizování snímků Barevná fotodokumentace fondů Zásady platné při pořizování snímků V základní výbavě nesmí chybět několik sad různě velkých štítků s písmeny a číslovkami s možností jejich uchycení do vhodného stojánku z průhledného plastu, nebo jednotlivé mobiliární předměty je bezpodmínečně nutné fotografovat zároveň s inventárním číslem. K povinnostem fotografa patří výběr vhodné velikosti čísla, jeho správné umístění v záběru a kontrola správnosti dle karty. Číslo je vhodné umístit zpravidla v pravém dolním rohu snímku, v určitých případech bude ale nutno rozhodnout až na základě kompozice záběru a číslo osadit tak, aby bylo co nejlépe čitelné a přitom byla maximálně využita plocha kinofilmového políčka. Minimální světelný park představují dvě lampy s možností změkčení světla. Pro snímání velkých obrazů, tapisérií a předmětů typu oltářů je nutné použít lampy čtyři, ve zvláštních případech i šest. Pokud např. snímané obrazy visí v instalaci, musí být lampy umístěny na dostatečně vysokých stojanech. V zásadě lze vycházet z požadavku, aby u trojrozměrných předmětů kvůli znázornění jejich plasticity bylo světlo z jedné strany silnější než z druhé. U reprodukcí toto samozřejmě neplatí. Obrazy je třeba nasvětlovat naopak co možná nejrovnoměrněji a zásadně ze stran pod takovým úhlem, aby se odlesk světelného zdroje zobrazil mimo záběr. Při snímání olejových obrazů (často ale i nábytku) je zpravidla nevyhnutelné použít polarizační filtr (odstraňuje odlesky a zlepší barevnou hloubku reprodukované olejomalby). Část odlesků lze dále odstranit užitím delší ohniskové vzdálenosti objektivu (u kinofilmu minimálně 100 mm). Osvědčuje se též pomůcka v podobě černého papíru s vystřiženým otvorem pouze pro objektiv světlé předměty se na lesklých plochách fotografovaných mobilií totiž odrážejí. Mohou to být chromované součásti fotoaparátu, stativu, ale také světlá ple na rukou, či světlé oblečení. K eliminaci veškerých nežádoucích odlesků je třeba využít všechny dostupné způsoby či jejich kombinace. Osvětlovací technika Otázka věrnosti barevného podání Snímky je bezpodmínečně nutné pořizovat při jednotném umělém světle, nejlépe bleskovém. V žádném případě ale nesmí jít o blesky kompaktní, nýbrž o profesionální bleskové světelné zdroje s pilotním světlem. Stupeň a rovnoměrnost nasvětlení je třeba pečlivě proměřovat flashmetrem. Světlo musí mít charakter měkkého osvětlení, čehož lze dosáhnout použitím deštníků nebo soft boxů. (Existují samozřejmě vyjímky z tohoto pravidla, které se však těžko definují. Lze jmenovat např. tmavé olejomalby nebo jemné skleněné předměty, které bude třeba nasvítit naopak ostře.) Ke snímání bude použit diapozitivní fotomateriál, určený pro denní světlo. Pokud není zmíněná osvětlovací technika k dispozici, lze jako světelný zdroj použít fotografické žárovky 500 W (musí být čerstvé, jakmile začnou baňky tmavnout, okamžitě musí být vyměněny za nové), světlo změkčit deštníky a snímat na film pro umělé světlo, o citlivosti 64 ASA. Další možností jsou halogenové lampy s deštníky nebo soft boxy. V takovém případě bude při snímání použit opět film citlivosti 64 ASA určený pro umělé světlo, ovšem v kombinaci s filtrem např. Kodak 81B nebo jiným filtrem srovnatelné hodnoty. Stupeň vhodnosti barevné filtrace je nutné ověřit pro konkrétní typ lampy. V zásadě je nutné fotografovat v zatemněné místnosti bez přístupu denního světla a bez jakýchkoliv jiných světelných zdrojů nežli fotografických lamp. Pokud to rozměry snímaného předmětu umožňují, je třeba zhotovovat snímky vždy s barevnou stupnicí (škálou). Nasvětlení předmětů a způsob snímání 12 13

9 DOPLŇUJÍCÍ POKYNY Barevná fotodokumentace fondů Doplňující pokyny Je na uvážení zodpovědných pracovníků, kdy základní fotografickou dokumentaci rozšíří i o snímky detailů, které mohou vést k určení díla (ikonografie, autor, provenience ad.). Podobně jako je tomu i v řadě galerijních a muzejních sbírek, doporučuje se věnovat při dokumentaci některých předmětů pozornost nejen celku výtvarného díla, ale i podstatným detailům. To zvláště platí pro kvalitnější sbírkové celky např. obrazárny, soubory kreseb apod. Pořizování fotografické dokumentace při použití nasvětlení skýtá možnost objevů dosud nenalezených signatur, datací apod. Často přesnější identifikaci při běžném osvětlení brání např. ztmavlé laky, poškození apod. Nasvětlení však musí být šetrné. Teplota svítidel by mohla předměty poškodit. U řady historických exponátů zvláště olejomaleb, je namístě snímat i detail nalezených autorských signatur, vročení a zároveň i historické údaje uváděné nejednou na zadních stranách pláten. Často jde o informace zásadního charakteru. Tyto nápisy a přípisy, nejednou genealogického významu, napomáhají přesněji identifikovat námět díla (v každém případě musí být v úplnosti zaznamenány na evidenční karty). K určení portrétů může napomoci rozbor pořízeného fotografického detailu na malbě se zobrazením řádové dekorace (dvorské vyznamenání, portrétní medailon apod.). Rovněž v případě vedut, či krajinomaleb se vyplatí pořízení některých detailů, např. historických staveb, či částí osídlení. Ty pak mohou napomoci přesnějšímu určení zobrazené lokality. Historické rámy obrazových děl bývaly v minulosti součástí uměleckého záměru. Ve své dekorativní podobě (nejednou zdobené rodovými znaky portrétovaných, korunkami, kartušemi, či určujícími štítky) jsou neodmyslitelnou částí výtvarných děl. Proto je také jejich fotodokumentace souběžně s exponátem nanejvýše žádoucí. (Totéž platí i pro titulní strany alb, nebo pouzdra, v nichž jsou uloženy soubory kreseb či fotografií). Autorské signatury se dochovaly i na některých dalších předmětech uměleckořemeslného charakteru. Lze tak často fotograficky zdokumentovat i mistrovské či manufakturní značky i nalezené pamětní zápisy. Někdy je odborná identifikace významnějších sbírkových kusů obtížnější. Například u některých sochařských děl (bust) či porcelánové plastiky se signatury a značky nacházejí na spodní ploše exponátů. Tady je nutno fotograficky snímat s velkou opatrností a za dodržení bezpečnostních pravidel. Součástí památkových sbírek jsou dokumentárně i uměleckohistoricky cenné soubory dobových fotografií. Jejich záznam je žádoucí. Jména autorů snímků, adresy fotografických ateliérů i určení portrétovaných osob či míst bývají většinou uváděny na zadní straně exponátů. Při dokumentaci grafických listů by kvalita pořizovaného záběru měla být natolik přesná, aby po zvětšení umožňovala četbu textové části. V případě nesignovaných obrazových děl mimořádného uměleckohistorického významu se lze s pomocí studia zhotoveného fotografického detailu malířského rukopisu nejednou dobrat přesnějšího autorského určení, nebo stanovení dílenského okruhu. Tam, kde je to možné, lze při pořizování fotografické dokumentace zachytit i současný stav poškozeného výtvarného díla, včetně nejvíce postiženého místa. Taková fotodokumentace může být využita při podávání žádostí o finanční příspěvky na restaurování částí památkových sbírek. (Jde o prostředky z fondu Ministerstva kultury ČR. Při rozhodování komise je, kromě dalších podkladových materiálů, předkládána i fotografická dokumentace poškozených děl.) 14 15

10 ZÁKLADNÍ EVIDENCE MOBILÁRNÍCH FONDŮ A CENTRÁLNÍ KARTOTÉKA Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků (dříve tzv. památkových objektů určených ke kulturně-výchovnému využití), stanovená metodickými pokyny Ministerstva kultury ČSR z roku 1975 upravuje způsob evidence movitých kulturních památek a jejich souborů uložených v prostorách nemovité kulturní památky nebo památkového areálu, tvořících mobiliární fond. Základní evidence mobiliárních fondů se skládá z inventární knihy, kartotéky evidenčních listů a lokačního katalogu jednotlivých kulturních památek fondu. Nedílnou součástí Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků je fotografická dokumentace, jejíž účelem je zřetelné zobrazení každé movité kulturní památky mobiliárního fondu pro její průkaznou identifikaci. Každý snímek musí zachycovat inventární číslo Základní evidence movité kulturní památky v odpovídající velikosti, umístěné do záběru tak, aby nezasahovalo obrysy snímaného předmětu. Je podmínkou, aby inventární číslo předmětu bylo fyzickou součástí autentického, unikátního záběru (negativu, v případě barevné fotodokumentace diapozitivu) a nebylo do vyobrazení dodatečně vloženo. Fotografická dokumentace se zpracovává ve 4 vyhotoveních pro evidenční karty. Negativ (u barevné fotodokumentace diapozitiv), označený příslušnými údaji, se ukládá a tvoří základní součást dokumentace prohlášené kulturní památky. Pouhý digitální záznam předmětu mobiliárního fondu bez příslušného diapozitivu (tj. pouhý zaznamenaný soubor dat pořízený přímým digitálním snímáním, tzn. pomocí digitálního fotoaparátu) nemůže být základním dokumentem evidence. Barevná fotodokumentace fondů Základní evidence fondů a centrální kartotéka svazku či cenných součástí svazku). O fotodokumentaci a jejím rozsahu vždy rozhoduje příslušný odborník. Veškeré součásti fotodokumentace mobiliárních fondů, stejně jako celá Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků, vyžadují vhodné uložení, nebo z hlediska bezpečnosti sbírek mohou být přístupné pouze omezenému okruhu osob, které mohou do evidence nahlížet. Zároveň musí být tyto osoby určeny a veden jejich seznam. Přístup k digitalizovaným informacím Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků včetně jejich fotodokumentace prostřednictvím sítí musí být z bezpečnostních důvodů vyloučen. Pro pořizování barevné fotodokumentace tedy platí stejné dokumentační zásady, jaké byly stanoveny v předpisech pro vedení Základní evidence, a jaké si vyžaduje odborná identifikace předmětu (inv. číslo, fotodokumentace signatur a značek uměleckých děl a předmětů uměleckého řemesla, významných nápisů apod.). Barevná fotodokumentace i na nosičích CD-ROM je nedílnou součástí Základní evidence mobiliárních fondů, jejíž jedno paré se ukládá v Centrální kartotéce mobiliárních fondů hradů a zámků ve Státním ústavu památkové péče, a to za stejných podmínek daných pokyny pro vedení Základní evidence, jako je tomu u fotodokumentace černobílé. Historické knihovní fondy hradních a zámeckých knihoven (rukopisy, prvotisky, staré tisky ad.) jsou součástí mobiliárních fondů hradů a zámků se zvláš stanoveným způsobem evidence. Identifikace těchto movitých kulturních památek vyžaduje především odborný podrobný popis knihy, fotodokumentace se užívá pouze v případech evidence obzvláště cenných svazků (fotodokumentace celého 16 17

11 POUŽITÉ A DOPORUČENÉ PRAMENY 1) Vyhláška ministerstva školství a kultury ze dne , č. 116 Ú. l., o evidenci kulturních památek. 2) Instrukce pro národní výbory ministerstva kultury ČSR ze dne č.j. 3273/1974VI/1 o správě kulturních památek určených ke kulturně-výchovnému využití. 3) Metodické pokyny ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1975 č.j. 2991/76 pro vedení evidence movitých kulturních památek v památkových objektech, určených ke kulturně výchovnému využití. 4) Vojtěch PÍSAŘÍK: Expertní posouzení barevné dokumentace mobiliárních fondů s možností dalšího počítačového zpracování a tisku pro potřeby státního seznamu památek, zpracováno pro Památkový ústav v Plzni, nepublikováno. 5) Ing. Petr BERGER, CSc.: Návrh systému digitálního ukládání archivních fotografických snímků, Státní ústav památkové péče v Praze, úkol č , zodpovědný řešitel Mgr. Ladislav Bezděk, listopad 1997, nepublikováno. 6) Sborník přednášek z XIX. Mezinárodního symposia fototechniky Digitální fotografie a reprografie po Interkameře 97, Komora fotografů ČR, Praha ) Digitální fotoaparáty, monotematická testovací příloha časopisu Grafie forum, ročník 1999, číslo 4, Grafie consulting, Praha ) Digitální fotoaparáty, in: PC-Magazine, č. 4, duben 1997, s , Ikotech, s. r. o., ČR. 9) Noviny pro grafický průmysl, č. 2, 26. ledna 2000, s. 7, GRAFIE CZ, s. r. o., ČR. 10) Noviny pro grafický průmysl, č. 3, 9. února 2000, s. 6, GRAFIE CZ, s. r. o., ČR. 11) Phase One, in: Advanced foto video, č. 6, listopad prosinec 1999, s. 39, ATEMI, ČR. 12) Jiří STUPKA: Digitální fotoaparáty a počítač, in: Sborník přednášek z odborného semináře Moderní pracoviště památkáře, konaného , Společnost pro technologie ochrany památek, Praha. 13) RNDr. Ivan DANEŠ, Csc., Ing. Milan VEČEŘA, Csc., Ing. Antonín KREJČÍ: Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických snímků, vypracováno v rámci grantu č. 94/203/1042 hrazeného Grantovou agenturou ČR, v rámci projektu A03/V065/1993 hrazeného Ministerstvem školství, Barevná fotodokumentace fondů Použité a doporučené prameny mládeže a tělovýchovy ČR, a za finanční spoluúčasti VÚZORT, a. s., Plzeňská 66, Praha 5. 14) Pavla HLAVÁČOVÁ, Helena HOLUBOVÁ, Karel BOBEK, Jan ROSENDORF- SKÝ: Závěrečná zpráva k projektu MK ČR č. 48/1996 Vývoj a koncepce evidence a dokumentace mobiliárních fondů (včetně knihovních fondů) zpříst. památek pro potřeby vedení ústředního seznamu kult. památek, Památkový ústav v Plzni, Dominkánská 4, Plzeň, nepublikováno. 15) Ochrana fotografických sbírek, sborník textů vydaný u příležitosti konání stejnojmenného semináře v Národním technickém muzeu v Praze dne 12. listopadu 1998, ČESKÉ FOTO, Studio JB., Praha Upozornění! Veškeré identifikační údaje u předmětů na snímcích v obrazové příloze byly z bezpečnostních důvodů změněny

12 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA a b Obr. 1 Záporné příklady starší černobílé fotodokumentace: a) Nedostatečně nasvětlený obdélný předmět vyplňuje méně než pouhou polovinu formátu negativu. Nevhodný způsob nasvětlení navíc zapříčinil téměř úplnou nečitelnost tvaru detailů předmětu. b) Zcela nevhodné využití plochy formátu negativu. Pro snímaný předmět je využita jen velmi malá část snímku, identifikační číslo je větší než snímaný předmět! Obr. 3 Sbírkové předměty je nutné snímat na neutrálně šedém nekonečném papírovém pozadí. Obr. 2 Správným způsobem provedená fotodokumentace sbírkového předmětu inventární číslo musí být součástí záběru, toto číslo přiměřené velikosti je umístěno na stojánku z průhledného plastu, při snímání je maximálně využita plocha snímku. Obr.4 K zavěšení pozadí je vhodné použít několika různě velkých přenosných konstrukcí pro předměty malé a větší

13 Obr. 5 Digitálně upravený snímek předmětu ze souboru nábytku mobiliárního fondu velké nepřenosné předměty nebude patrně možné na neutrálním pozadí nasnímat; v takových případech lze neutrální pozadí vsadit počítačovým zpracováním do digitalizované verze záběru. Do digitálně upraveného snímku může být nově vloženo inventární číslo, toto číslo však musí být shodné s inventárním číslem zachyceným na originálním diapozitivu. a b Obr. 7 Možnosti digitálního zpracování starší černobílé fotodokumentace: a) Původní snímek lustru před úpravou. b) Tentýž snímek po úpravě do záběru po pracné retuši bylo vsazeno neutrálně šedé pozadí. Obr. 6 Digitálně upravený snímek zrcadla. Při počítačovém zpracování snímku lze zrcadlovou plochu upravit tak, aby nezobrazovala okolní předměty nebo interiér objektu neměl by ovšem vzniknout dojem, že jde o pouhý prázdný rám. Obr. 8 Fotodokumentace předmětu grafické sbírky. Snímek musí čitelně zobrazovat detaily nápisů a signaturu. U předloh pod sklem se osvědčuje pomůcka v podobě černého papíru s vystřiženým otvorem pro objektiv, která zabrání zrcadlení okolních předmětů (fotoaparátu, stativu, objektů atd.) na ploše skla

14 a a Obr. 10 Vliv polarizačního filtru na odstranění odlesků: a) Fotodokumentace portrétu z obrazové sbírky mobiliárního fondu zámku. b) Portrét snímaný s použitím polarizačního filtru (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). Snímek byl pořizován k jiným ůčelům (nikoliv v rámci fotodokumentace základní evidence), proto není jeho součástí evidenční číslo. b Obr. 11 Fotodokumentace součásti sbírky historických textilií mobiliárního fondu. Předmět je naaranžován na stojanu. b Obr. 9 Jiný způsob využití digitálního zpracování starší černobílé fotodokumentace: a) Původní snímek. b) Zvětšený detail snímku. c) Tentýž detail uměle natočený v počítači. c 24 25

15 a b Obr. 13 Fotodokumentace porcelánové vázy s víčkem: a) Pozice 1 se záběrem aliančního znaku v dekoru předmětu. b) Pozice 2 se záběrem na další část (partii) dekoru. a Obr. 12 Fotodokumentace pušky předovky s detailem zámku. Je na uvážení zodpovědných pracovníků, kdy základní fotografickou dokumentaci rozšíří i o snímky detailů, které mohou vést k určení díla: a) Puška předovka, celkový snímek. b) Detail zámku. b Obr. 14 Fotodokumentace značky sbírkového předmětu. Fotopřístroj, užívaný k fotodokumentaci předmětů v mobiliárních fondech hradů a zámků, by měl být vybaven dobrým základním makroobjektivem s ohniskovou vzdáleností 50 mm, který umožní bezproblémové zvládnutí dokumentace miniatur nebo drobných detailů. Obr. 15 Fotodokumentace skleněné číše. Snímání skleněných předmětů patří k nejobtížnějším fotografickým úkolům. Je třeba dbát, aby snímek zachytil jemný dekor předmětu. Toho lze zpravidla dosáhnout bočním nasvětlením z obou stran

16 b a a Obr. 17 Pořizování fotografické dokumentace při použití nasvětlení skýtá možnost objevů dosud nenalezených signatur, datací apod. Často přesnější identifikaci při běžném osvětlení brání např. ztmavlé laky, poškození apod. a) Portrét mladé dámy (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b) Detail nápisu se jménem portrétované (diapozitiv 6 9cm,Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b Obr. 16 Fotodokumentace poškozené krajinomalby: a) Snímek krajinomalby s barevnou škálou (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b) Detail střední části krajinomalby partie s poškozením (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). a b Obr. 18 V některých případech je vhodné u předmětů z obrazové sbírky dokumentovat obě strany plátna. Přitom je třeba dbát na správné umístění barevné tabulky pokud je snímek určen pro potřeby Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků, musí být barevná škála umístěna zcela mimo předmět (součástí evidovaného obrazu je i rám): a) Snímek květinového zátiší s nesprávně umístěnou barevnou škálou (diapozitiv 6 9cm,Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b) Zadní strana květinového zátiší se správně umístěnou barevnou škálou (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm) poškozená malba byla v pozdější době podlepena nedokončeným plátnem s dvojportrétem žen

17 b a Obr. 19 U řady historických exponátů zvláště olejomaleb, je namístě snímat i detail nalezených autorských signatur, vročení a zároveň i historické údaje uváděné nejednou na zadních stranách pláten: a) Kresba Julia Mařáka Zajíci v zelí (diapozitiv 6 9 cm, Ektachrome 64T, obj. 210 mm). b) Detail signatury malíře J. Mařáka v pravém dolním rohu obrazu. c) Detail zadní strany kresby štítek Jednoty umělců výtvarných, dokládající vystavení díla v roce c 30 31

18 Státní ústav památkové péče Odborné a metodické publikace, svazek 20 Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků) Ladislav BEZDĚK, Květa KŘÍŽOVÁ, Eva LUKÁŠOVÁ, Vojtěch PÍSAŘÍK Vydal Státní ústav památkové péče v Praze v roce 2000 jako přílohu časopisu Zprávy památkové péče, ročník 60 Redakce: Ing. Jan Sommer. Adresa redakce: Státní ústav památkové péče, redakce časopisu Zprávy památkové péče, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, tel.: 02/ Technický redaktor: Jiří Sládeček. Typo a sazba: A. N. R. Y. Tisk: Tiskárna JDS, U Pekáren 1, Praha 10. Nakladatel: Nakladatelství Jalna, Valdštejnská 4, Praha 1, tel./fax: 02/ Registrace povolena pod č. MK ČR 5993, MIČ Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha, čj. nov 5055/94 ze dne , a RPP Bratislava pošt Praha, čj. 465 RPP/952 ze dne Časopis rozšiřuje a objednávky předplatného přijímá a vyřizuje DUPRESS, Podolská 110, Praha 4, tel.: 02/ ISSN ISBN

19 Výběr publikací vydaných Státním ústavem památkové péče Odborné a metodické publikace. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha (Od roku 1991 Státní ústav památkové péče): 1. Jiří HOŠEK: Vlhnutí zdiva historických objektů a metody dodatečné hydroizolace, Marek LUKÁŠ, Věra VODĚROVÁ, Jiří VONDRA: Údržba lidových staveb, Josef HOBZEK: Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, Josef HOBZEK: Vývoj památkové péče v českých zemích. Stručný nástin, Marie MARŠÁKOVÁ: Metodika inventarizačního průzkumu chráněných území, b. d. 6. Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků ČSR v rámci národní koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů do roku 2000, Jan ČEŘOVSKÝ: Ekologická výchova ve velkoplošných chráněných územích. 8. Miloš SUCHOMEL: Záchrana kamenných soch, Seminář o lidové architektuře, Plástovice 1987, Jiří BELIS: Výtvarný vývoj varhanních skříní v Čechách, **11. Hugo ROKYTA: J. J. Winckelmann a Čechy, (10 Kč) 12. Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče, ediční poznámka a doslov Jaroslav PETRŮ, (= Edice MONUMENTA, sv. 1) **13. Miloš SUCHOMEL: Záchrana kamenných soch, 2. díl, (20 Kč) 14. Petr MACEK: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Vojtěch LÁSKA, Alfréd SCHUBERT, Josef ŠTULC: Péče o střechy historických budov, *16. Josef ŠTULC, Miloš SUCHOMEL, Ivana MAXOVÁ: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, (20 Kč) 17. Jan SOKOL, Tomáš DURDÍK, Josef ŠTULC: Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů, *18. Věra KUČOVÁ, Pavel BUREŠ: Principy péče o lidové stavby, (57 Kč) 19. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, *20. Ladislav BEZDĚK, Květa KŘÍŽOVÁ, Eva LUKÁŠOVÁ, Vojtěch PÍSAŘÍK: Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků, (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků), (40 Kč) Připravuje se vydání následujících titulů: Historické hřbitovy a jejich památková ochrana. (Sborník statí) Edice MONUMENTA. Státní ústav památkové péče, Praha, od roku 1991 (zatím vydány 3 svazky): 1. Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče, překlad, ediční poznámka a doslov Jaroslav PETRŮ, Hans SEDLMAYR: Demolovaná krása, překlad, ed. poznámka a doslov Vlastimil JIŘÍK, Václav RICHTER: Památka a péče, ediční poznámka a doslov Jaroslav PETRŮ, Metodické materiály, které vyšly formou přílohy časopisu Zprávy památkové péče: Pavel ŠŤASTNÝ: Fasádní nátěrové hmoty k povrchové úpravě historických budov, Jiří RATHOUSKÝ: Konzervační prostředky pro kámen i jiné stavební materiály, *Ivana KOPECKÁ, Martin DVOŘÁK: Nároky na muzejní úložné prostory z hlediska stability různých materiálů, (10 Kč) V redakci časopisu Zprávy památkové péče byly k vydání připraveny další přílohy: Zelená hora u Ž áru nad Sázavou. Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa, (Sborník statí) *Palácové zahrady pod Pražským hradem. Zahrada Ledeburská a Malá Pálffyovská, (Sborník statí) (45 Kč) *Ivana MAXOVÁ, Vratislav NEJEDLÝ, Miloš SUCHOMEL, Pavel ZAHRADNÍK: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Svitavy, (Soupisná publikace) (170 Kč) *Ivana MAXOVÁ, Vratislav NEJEDLÝ, Miloš SUCHOMEL, Pavel ZAHRADNÍK: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Ústí nad Orlicí, (Soupisná publikace) (230 Kč) *Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, (Sborník statí) (150 Kč) *Ivana MAXOVÁ, Vratislav NEJEDLÝ, Pavel ZAHRADNÍK: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Rychnov nad Kněžnou, (Soupisná publikace) (190 Kč) Tituly označené * je dosud možno zakoupit v redakci časopisu Zprávy památkové péče, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 nebo v knikupectvích ACADEMIA, Václavské nám. 34, Praha 1 (tel.: 02/ ) a Národní třída 7, Praha 1 (tel.:02/ , l. 359). Publikace označené ** lze zakoupit v knihovně SÚPP, Valdštejnské nám. 3, Praha 1. Ostatní publikace již byly rozebány. V závorce jsou uvedeny prodejní ceny. U objednávek vyřizovaných poštou bude účtováno balné a poštovné.

20

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Národní památkový ústav ústřední pracoviště Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Praha 2011 1 Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Ladislav Bezděk Karel Bobek Dalibor

Více

OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ

OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ Praha 2010 1 OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ Marie Báčová Martin Ebel Petra Lesniaková Alfréd Schubert Miloš Solař Ladislav

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje Národní archiv Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004 Redakce: Ing. Miroslav Kunt Příjemce

Více

PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště Odborné a metodické publikace, svazek 29 PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ Alfréd Schubert 1. vydání Praha 2004 Národní památkový ústav ústřední

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr.

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr. ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE Vladislav Razím Významnou součástí památkového fondu jsou torzálně dochované stavby zříceniny či ruiny, zastoupené zejména hrady a městskými

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu! 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu II. Správa barev pro barevnou tiskárnu Digitální tisk Výroba tuhých knižních vazeb Datové projektory Reklamní grafika na dopravních prostředcích Marketing v praxi malé

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017)

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) Koncepce rozvoje Uměleckoprůmyslového musea v Praze na léta 2010 2017) Motto) Museum se zřizuje, aby účastenství obecenstva pro výrobky uměleckého

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 35. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 35. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz 35. konference Sborník příspěvků Lesní zámeček STAR 4&5 Klínovec 4. 7. října 2009 Programový výbor

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

AMG. Depozitáře muzeí

AMG. Depozitáře muzeí VĚSTNÍK AMG 2/2015 Jak vznikala výstava Vně a uvnitř / 13 Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / 16 Metodické centrum pro knižní kulturu / 29 Depozitáře muzeí Asociace muzeí a galerií ČR Muzejní

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování)

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Katedra managementu a informatiky Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) Diplomová práce Violation of copyright

Více

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech.

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. Výstup úkolu: Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. (SWOT analýza Strength weakness oportunity thread

Více

PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU

PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU kouzlo digitální fotografie PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU Zoner Photo Studio 9 průvodce historií a vlastnostmi produktu 2/26 Obsah: 1. Zoner a digitální fotografie...3 2. Prostředí programu

Více

PROFIFOTO, s.r.o. STRUČNĚ Z OBSAHU: Co je u nás nového? FOTOSOUTĚŽ SINAR SINARBACK, Jiný pohled na svět... přehled technických parametrů

PROFIFOTO, s.r.o. STRUČNĚ Z OBSAHU: Co je u nás nového? FOTOSOUTĚŽ SINAR SINARBACK, Jiný pohled na svět... přehled technických parametrů PROFIFOTO, s.r.o. Veverkova 28 CZ - 170 00 Praha 7 INFO 16 www.profifoto.cz, E-mail: info@profifoto.cz Telefon 02 / 333 72 985 0602 / 21 70 13 Tel./fax 02 / 333 70 304 STRUČNĚ Co je u nás nového? FOTOSOUTĚŽ

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje Zpracoval odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského

Více