KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Zpráva o fungování měnových dohod s Monakem, San Marinem a Vatikánem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Zpráva o fungování měnových dohod s Monakem, San Marinem a Vatikánem"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2009) 359 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Zpráva o fungování měnových dohod s Monakem, San Marinem a Vatikánem CS CS

3 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Zpráva o fungování měnových dohod s Monakem, San Marinem a Vatikánem 1. ÚVOD Mezi Evropským společenstvím a Monakem, San Marinem a Vatikánem byly uzavřeny měnové dohody s cílem zajistit právní kontinuitu ujednání, která existovala mezi těmito zeměmi na straně jedné a Francií a Itálií na straně druhé před zavedením eura. Nové sjednání stávajících dohod s ohledem na zavedení eura se předpokládalo v prohlášení připojeném k Maastrichtské smlouvě 1. Deset let poté, co národní měny Itálie a Francie používané v Monaku, San Marinu a Vatikánu nahradilo euro, vyzvala Rada Komisi, aby přezkoumala fungování měnových dohod 2. Toto sdělení zkoumá podrobně obsah dohod, popisuje silné a slabé stránky při provádění a navrhuje změny obsahu těchto tří dohod. 2. POPIS OBSAHU DOHOD 2.1. Společné znaky dohod Jelikož národní měny členských států eurozóny byly dne 1. ledna 1999 nahrazeny eurem a pravomoci zúčastněných členských států v měnových a kurzových záležitostech byly přeneseny na Společenství, Rada rozhodla, že by stávající ujednání uzavřená členskými státy eurozóny s třetími zeměmi s ohledem na měnové záležitosti měla být pozměněna 3. Novou dohodu mezi Společenstvím a Monackým knížectvím vyjednala Francie (spolu s Komisí a Evropskou centrální bankou (dále jen ECB )) 4, zatímco dohody s Republikou San Marino a Vatikánským městským státem sjednala Itálie (spolu s Komisí a ECB) 5. Měnové dohody opravňují Monako, San Marino a Vatikán používat euro jako svou úřední měnu a udělují eurobankovkám a euromincím postavení zákonného platidla Prohlášení č. 6 týkající se měnových vztahů se San Marinem, Vatikánem a Monakem. Závěry Rady o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu, zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci dne 10. února Francouzský frank měl v Monaku postavení zákonného platidla od roku Knížectví používalo bankovky a mince znějící na francouzský frank a bylo oprávněno vydávat do určitého stropu vlastní mince znějící na frank (tyto mince byly zákonným platidlem pouze na území Monaka). Měnové vztahy mezi Itálií a San Marinem byly upraveny úmluvou o přátelství a dobrých sousedských vztazích, která byla podepsána v roce 1939, a měnová úmluva upravující měnové vztahy mezi Itálií a Vatikánským městským státem byla podepsána v roce Obě úmluvy bylo možno co deset let prodloužit a opravňovaly San Marino a Vatikán vydávat mince znějící na italské liry, které měly v Itálii postavení zákonného platidla. Měnová dohoda mezi vládou Francouzské republiky, jménem Evropského společenství, a vládou Jeho Jasnosti prince monackého (Úř. věst. L 142, ). Měnová dohoda mezi Italskou republikou, jménem Evropského společenství, a Republikou San Marino (Úř. věst. L 209, ). Měnová dohoda mezi Italskou republikou, jménem Evropského společenství, a Vatikánským městským státem zastoupeným Svatým stolcem (Úř. věst. C 299, ). CS 2 CS

4 Ode dne 1. ledna 2002 je Monacké knížectví oprávněno vydávat euromince v ročním objemu rovnajícím se 1/500 množství mincí vyražených ve Francii. Republika San Marino je oprávněna vydávat euromince v maximální roční nominální hodnotě EUR. Maximální roční nominální hodnota euromincí, které může vydat Vatikán, byla původně stanovena na EUR. Dodatečně bylo Vatikánskému městskému státu uděleno právo vydávat zvláštní mince v letech, kdy je Svatý stolec neobsazený, v každém jubilejním roce a v roce shromáždění Ekumenické rady, a to při každé příležitosti v celkové hodnotě EUR. Stropy byly rozhodnutím Rady ze dne 7. října 2003 pozměněny na částku ve výši EUR v případě běžné maximální roční emise a dodatečnou částku ve výši EUR při zvláštních příležitostech. Stropy pro San Marino a Vatikán jsou každé dva roky revidovány s cílem zohlednit změny italského indexu spotřebitelských cen. Roční objemy euromincí Monaka (San Marina a Vatikánu) se připočítávají k objemům mincí vydaných Francií (Itálií) za účelem schválení objemu emise ze strany ECB. Euromince Monaka, San Marina a Vatikánu určené k peněžnímu oběhu jsou totožné s euromincemi vydávanými členskými státy eurozóny určenými k peněžnímu oběhu, pokud jde o nominální hodnotu, postavení zákonného platidla, technické vlastnosti a podobu vzoru na společných stranách a společnou podobu vzoru na národních stranách. O podobě vzoru na národních stranách jsou příslušné orgány Společenství vyrozuměny předem. Monako, San Marino a Vatikán jsou rovněž oprávněny vydávat sběratelské euromince, a to za stejných pravidel jako členské státy eurozóny, přičemž jejich hodnota je započítávána do stropů maximální roční emise jednotlivých zemí. Republika San Marino může dále vydávat zlaté mince znějící na scudi 6. Monako, San Marino a Vatikán nemohou vydávat eurobankovky a jejich sběratelské mince nejsou zákonným platidlem mimo jejich území. Všechny tři země se zavázaly přijmout vnitřní právní opatření za účelem uplatňování právních předpisů Společenství týkajících se eurobankovek a euromincí na jejich příslušných územích a v boji proti padělání eurobankovek a euromincí úzce spolupracovat s Evropským společenstvím Zvláštní charakteristiky dohody s Monakem Kromě výše popsaných ustanovení obsažených ve všech třech měnových dohodách stanoví dohoda s Monakem některé dodatečné požadavky. Dohoda obsahuje výslovnou povinnost Monaka uplatňovat právní předpisy Společenství zaměřené na boj proti padělání eurobankovek a euromincí. Úvěrové a jiné finanční instituce vykonávající činnosti v Monackém knížectví se mohou účastnit mezibankovního systému zúčtování a provádění plateb a vypořádání obchodů s cennými papíry za stejných podmínek jako příslušné instituce usazené ve Francii, pokud splňují podmínky stanovené pro přístup k těmto systémům. Monacké úvěrové instituce podléhají při provádění předpisů ECB o nástrojích a postupech měnové politiky stejným opatřením přijatým Banque de France. Monacké knížectví odpovídá za zajištění platnosti právních předpisů zaměřených na ochranu a stabilitu eura a finančního systému ES na svém území. Podle článku 11 měnové dohody platí na území Monackého knížectví akty Společenství v těchto oblastech: shromažďování 6 Peněžní jednotka používaná na Apeninském poloostrově do 19. století. CS 3 CS

5 statistických informací ECB, minimální rezervy úvěrových institucí, sankce uložené podnikům za nedodržení nařízení a rozhodnutí ECB, emise bankovek, tržní operace, nástroje měnové kontroly, systémy zúčtování a vypořádání plateb. Monacké knížectví uplatňuje rovněž opatření, která Francie přijala za účelem provedení aktů Společenství týkajících se dohledu nad úvěrovými institucemi a předcházení systémovým rizikům pro platební systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry. Monako musí mimoto přijmout opatření, která jsou svým účinkem rovnocenná směrnicím Společenství týkajícím se praní peněz a právním aktům upravujícím investiční služby. Měnová dohoda s Monakem obsahuje ustanovení o zřízení smíšeného výboru, jehož úkolem je usnadnit provádění a fungování dohody. 3. POSOUZENÍ FUNGOVÁNÍ DOHOD A NÁVRHY TÝKAJÍCÍ SE MOŽNÉHO VÝVOJE OBSAHU DOHOD 3.1. Provedení příslušných právních předpisů ES Oblast působnosti právních předpisů Společenství, jež mají být provedeny do práva tří států, které podepsaly měnovou dohodu se Společenstvím, se mezi jednotlivými dohodami značně liší. Všechny tři státy se zavázaly přijmout vnitřní právní opatření za účelem uplatňování právních předpisů Společenství týkajících se eurobankovek a euromincí na jejich příslušných územích. Ustanovení o vzoru a technických specifikacích euromincí jsou obecně uplatňována řádně. Jelikož jsou euromince Monaka, San Marina a Vatikánu navrženy ve spolupráci s certifikovanými mincovnami eurozóny (tj. národními mincovnami Francie a Itálie) a vyráběny těmito mincovnami, je celkově zajištěno uplatňování nejnovějších předpisů Společenství. Co se týká eurobankovek, nebyl zřízen žádný příslušný orgán, ani zaveden žádný kontrolní postup za účelem ověřování, zda jsou dodržovány platné předpisy (např. pravidla týkající se výměny a stažení eurobankovek). Smluvní strany měnových dohod se rovněž zavázaly, že budou se Společenstvím úzce spolupracovat v oblasti boje proti padělání eurobankovek a euromincí. Dohoda s Monakem překračuje požadavky obsažené v ostatních dvou dohodách a stanoví, že Monacké knížectví přijme vhodná opatření obsažená v právních předpisech Společenství 7 s cílem zamezit padělání. Provádění dohody s Monakem v oblasti padělání je pravidelně posuzováno a v rámci zasedání smíšeného výboru je aktualizován seznam legislativních nástrojů, jež mají být přijaty (viz bod 3.2.). Ačkoliv přetrvávají některé nedostatky (např. nepodepsání dohody s Europolem), došlo v této oblasti k patrnému pokroku. Dohody se San Marinem a Vatikánem neukládají žádnou konkrétní povinnost týkající se provedení právních předpisů EU v oblasti ochrany eurohotovosti před paděláním a způsoby spolupráce se Společenstvím. Podle informací, které má Komise k dispozici, obě země vynakládají určité úsilí k zajištění souladu svých právních předpisů s normami Společenství, avšak vzhledem ke skutečnosti, že v případě těchto dvou dohod neexistuje žádný kontrolní 7 Rámcové rozhodnutí ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/SVV, Úř. věst. L 140, ) a nařízení Rady, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (č. 1338/2001, Úř. věst. L 181, ). CS 4 CS

6 mechanismus podobný mechanismu zavedenému v dohodě s Monakem, Společenství není pravidelně informováno o provádění měnových dohod ze strany San Marina a Vatikánu. Měnová dohoda s Monakem obsahuje řadu dodatečných prvků, přičemž většina z nich již byla součástí předchozích dohod s Francií. Na rozdíl od měnových dohod s Vatikánem a San Marinem dohoda s Monakem stanoví podmínky přístupu úvěrových a jiných institucí, které jsou oprávněny vykonávat činnosti na území Monaka, k mezibankovnímu systému zúčtování a provádění plateb a vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii. Dohody s Vatikánem a San Marinem stanoví, že finanční instituce usazené v těchto dvou státech mohou mít přístup k platebnímu systému v rámci eurozóny za určitých podmínek stanovených Banca d'italia se souhlasem Evropské centrální banky. Vatikán a San Marino dosud neprojevily zájem o přímou účast v platebních systémech eurozóny i přesto, že v San Marinu existuje významné finanční odvětví (banky působící v San Marinu mají prozatím zajištěn přístup k platebním systémům prostřednictvím italských bank). Vzhledem k velikosti bankovního odvětví v San Marinu a jeho úzké spolupráci s bankami působícími v eurozóně by bylo vhodné Republiku San Marino požádat, aby přizpůsobila své právní předpisy v oblasti bankovního a finančního odvětví právním předpisům platným v členských státech eurozóny. Povinnost provést příslušné právní předpisy ES do vnitrostátního právního řádu a/nebo přijmout rovnocenná opatření je ve třech zemích, které podepsaly měnovou dohodu se Společenstvím, velmi rozdílná. V zájmu zajištění náležité ochrany eurobankovek a euromincí před paděláním by ve všech třech zemích mělo být sledováno provádění příslušných právních předpisů ES. Banky a finanční instituce v San Marinu by měly podléhat stejným pravidlům jako jejich protějšky v eurozóně. San Marino by proto mělo být požádáno, aby provedlo příslušné stávající právní předpisy ES v oblasti bankovnictví a financí do svých právních předpisů a zohlednilo všechny aktualizace a nové právní předpisy v této oblasti. Vzhledem ke složitosti těchto právních předpisů i omezeným správním kapacitám republiky je možno stanovit přechodné dvouleté období Kontrolní mechanismy Měnové dohody nahradily úmluvy, které existovaly mezi Francií a Itálií na straně jedné a Monakem, Vatikánem a San Marinem na straně druhé. Nejedná se již o dvoustranné dohody, nýbrž o dohody mezi třetími zeměmi a Evropským společenstvím přijaté na základě článku 111 Smlouvy. Monaku, Vatikánu a San Marinu bylo uděleno právo vydávat euromince, které jsou zákonným platidlem pro 325 milionů obyvatel eurozóny. Členské státy eurozóny musí dodržovat přísná pravidla, jejichž provádění je podrobně sledováno orgány EU. Tyto orgány by proto měly mít náležitou úlohu při sledování provádění měnových dohod. Měnová dohoda s Monakem obsahuje ustanovení o zřízení smíšeného výboru, jehož úkolem je usnadnit provádění a fungování dohody. Výbor je složen ze zástupců Monackého knížectví, Francie, Evropské komise a Evropské centrální banky a obvykle zasedá jednou ročně. Během zasedání strany projednávají pokrok při provádění dohody a možné změny příloh, které obsahují právní předpisy, jež je nutno provést do vnitrostátního práva. Výbor rovněž pravidelně zkoumá spolupráci v oblasti boje proti padělání eurobankovek a euromincí a provádění příslušných legislativních opatření. CS 5 CS

7 Na rozdíl od postupu stanoveného v dohodě s Monakem není v dohodách podepsaných se San Marinem a Vatikánem obsaženo žádné ustanovení o kontrolním postupu. Při neexistenci pravidelné formální kontroly nepředkládají San Marino a Vatikán pravidelné zprávy o provádění dohod. Slučitelnost jejich právních předpisů s povinnostmi uloženými v měnových dohodách není ověřována, ani nejsou náležitě informovány o vývoji v oblastech, jichž se tyto dohody týkají. Za účelem vypracování tohoto sdělení uspořádaly Komise a ECB v březnu 2009 neformální schůzku se zástupci těchto tří států. Dialogy se zástupci Monaka a San Marina byly konstruktivní, zatímco Vatikánský městský stát byl méně přístupný výměně názorů a informací. Dohody s Vatikánem a San Marinem neposkytují platformu pro pravidelné diskuse o jejich fungování. Při neexistenci pravidelných schůzek se orgány San Marina a Vatikánu potýkají s potížemi při sledování nově přijatých právních předpisů v oblastech, na něž se vztahují dohody, a orgány Společenství nemohou náležitě sledovat provádění dohod. Komise proto navrhuje zřízení dvou smíšených výborů (podobných výboru, který již existuje v případě Monackého knížectví) s Vatikánským městským státem a Republikou San Marino. Ve výborech by se scházeli zástupci San Marina/Vatikánu, Itálie, Komise a ECB a tyto výbory by zasedaly nejméně jednou ročně, aby sledovaly pokrok při provádění dohod a navrhly jejich možné změny Ochranná doložka v případě závažných nedostatků při provádění dohod Podepsáním měnových dohod se Společenstvím přijaly tyto tři státy řadu závazků výměnou za právo používat euro jakou svou národní měnu a vydávat euromince. Zatímco EU má možnost zahájit řízení pro nesplnění povinností, pokud některý členský stát nedodržuje své povinnosti, stávající dohody neposkytují Společenství žádnou páku v případě, že země, která podepsala dohodu, neplní své povinnosti (kromě poslední tudíž nepravděpodobné možnosti jednostranně od smlouvy odstoupit). Komise navrhuje, aby EU mohla rozhodnout o dočasném pozastavení práva na vydávání euromincí v případě trvalého (např. po dobu 2 let) a vážného porušení povinností uložených měnovými dohodami. Dočasné pozastavení práva na emisi (např. v případě neprovedení příslušných právních předpisů Společenství do vnitrostátního práva) by předcházela řada výstrah a výměn názorů Stropy pro vydávání euromincí Monako, Vatikán a San Marino jsou oprávněny vydávat euromince s národními stranami svých zemí a tyto euromince mají postavení zákonného platidla v celé eurozóně. Z historických důvodů byly stropy pro maximální roční emisi stanoveny odlišně 8. Monako je zmocněno vydávat nejvýše 1/500 množství mincí vyražených ve Francii (tj. euromincí s francouzskou národní stranou). V roce 2009 bylo oprávněno vydat euromince s celkovou nominální hodnotou ve výši EUR. 8 Měnové dohody obsahovaly metodiku, která byla použita pro stanovení stropů emise v měnových úmluvách existujících před zavedením eura. CS 6 CS

8 Stropy San Marina a Vatikánu se skládají z pevně stanovené částky, která je každé dva roky upravována k zohlednění změn italského indexu spotřebitelských cen. Tyto dva stropy byly založeny na stropech emise, jež byly použity v dohodách s Itálií před zavedením eura, a nejsou spojeny s žádnou reálnou proměnnou, například počtem obyvatel, HDP nebo emisí euromincí v členském státě eurozóny. Pro roky 2008 a 2009 byly stanoveny ve výši EUR pro San Marino a EUR pro Vatikán. Vatikánský městský stát může při zvláštních příležitostech vydat dodatečné objemy euromincí určených k peněžnímu oběhu (viz bod 2.1.). Všechny tři země až dosud důsledně dodržovaly stropy emise. Z údajů po přepočtu na osobu vyplývá, že stropy emise pro země, které podepsaly měnové dohody se Společenstvím, jsou velkorysé. V září 2008 činila hodnota mincí vydaných na jednoho obyvatele ve Vatikánu EUR, v San Marinu 422 EUR a v Monaku 190 EUR. Ve stejném období ( ) dosáhla průměrná emise v členských státech eurozóny hodnoty 63 EUR na osobu (podrobnosti viz příloha I). Vyšší kvóty emise, než by bylo přiměřené vzhledem k počtu obyvatel, však mohou být odůvodněny poměrně vysokou poptávkou po těchto mincích a jejich absorpcí, které vyplývají z trhu sběratelů mincí. Euromince určené k peněžnímu oběhu jsou však v prvé řadě platebním prostředkem: měly by obíhat volně na trhu a používat se k provádění plateb. Mince určené k peněžnímu oběhu, které jsou absorbovány sběrateli mincí, neslouží svému původnímu účelu, nýbrž jsou užívány výhradně jako sběratelské předměty. S cílem umožnit určitý oběh těchto mincí Komise navrhuje, aby se zvýšily stropy emise pro tři země, které podepsaly měnovou dohodu. Nové stropy budou vypočítány podle nové jednotné metody, což zajistí rovné zacházení se všemi třemi zeměmi. Původní měnové dohody ve skutečnosti Monaku zajišťovaly méně příznivé zacházení, než tomu bylo v případě San Marina a Vatikánu. V důsledku toho Monako v současnosti vydává přibližně jednu desetinu počtu mincí vydávaných San Marinem a jednu pětinu počtu mincí vydávaných Vatikánem, ačkoli počet obyvatel v Monaku je z těchto tří zemí nejvyšší a jeho měnová dohoda zahrnuje nejvíce povinností. Nový strop pro rok (n) by se skládal z pevně stanovené a variabilní části: (1) Cílem pevně stanovené části by bylo pokrytí poptávky sběratelů mincí. Podle společných odhadů by k pokrytí poptávky sběratelského trhu mohla postačovat celková hodnota ve výši přibližně EUR 9. (2) Variabilní část by byla založena na průměrné emisi na osobu v eurozóně. Průměrný počet mincí na osobu vydaných v roce (n-1) v eurozóně se vynásobí počtem obyvatel dotyčné země, která podepsala měnovou dohodu. V tabulce č. 1 je uvedena simulace stropů pro rok 2009 vypočítaná na základě této metody. Tabulka č. 1: Stropy emise vypočítané podle jednotné metody (příklad pro rok 2009) 9 San Marino se například s určitým úspěchem soustředilo na ražení euromincí zvolené hodnoty: tyto mince se nyní používají pro transakce ve své nominální hodnotě. CS 7 CS

9 Země Počet obyvatel Variabilní část (3,61 EUR na osobu x počet obyvatel 10 ) Pevně stanovená část (v EUR) Celkový nový strop pro rok 2009 (pevně stanovená + variabilní část) (v EUR) Celkový stávající strop pro rok 2009 (v EUR) Monako San Marino Vatikán Nová metoda by významně zvýšila strop pro emisi mincí Monaka: z přibližně EUR na téměř EUR. Strop pro Vatikán by se téměř zdvojnásobil z hodnoty ve výši EUR na více než EUR. Zvýšení stropů emise by však mělo být podmíněno splněním nového doporučení Komise o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu 11, které Rada schválila dne 10. února V souladu s tím by všechny euromince určené k peněžnímu oběhu měly být uvedeny do oběhu v nominální hodnotě s výjimkou menší části vydaných mincí, které mohou být prodávány za vyšší cenu, je-li to opodstatněno důvody jako vysoká kvalita nebo speciální balení. Monako i San Marino toto pravidlo dodržují: Monako distribuuje monackým bankám většinu svých mincí v ruličkách spolu s euromincemi ostatních zemí eurozóny. San Marino dodává bankám na svém území přibližně 70 % svých mincí, aniž by je směšovalo s euromincemi ostatních zemí. K zamezení hromadným nákupům mincí San Marina v místních bankách sběrateli mincí je jedním z možných řešení jejich smíchání s euromincemi ostatních zemí před dodáním bankám. Největší změny z hlediska stávajících postupů budou vyžadovány ze strany Vatikánského městského státu, který prakticky všechny své euromince určené k peněžnímu oběhu vydává ve sběratelských sadách (v eurozóně je méně než 1 % mincí prodáváno ve vyšší než nominální hodnotě ve sběratelských sadách). Nová metoda by se vztahovala rovněž na případnou budoucí měnovou dohodu 12. Komise navrhuje zavedení nové metody pro výpočet stropů emise, která by zajistila rovné podmínky pro všechny země, jež podepsaly měnovou dohodu se Společenstvím. Společná metoda by zajistila spravedlivé zacházení a vzala v úvahu poptávku ze strany sběratelů mincí s cílem zajistit skutečný oběh euromincí vydaných těmito zeměmi V roce 2008 činila průměrná čistá emise v eurozóně 3,61 EUR na osobu. Viz poznámka pod čarou č. 2. V současnosti je projednávána dohoda s Andorrským knížectvím. CS 8 CS

10 3.5. Pravidla pro ražení euromincí Měnová dohoda s Monakem vyhrazuje národní francouzské mincovně právo vyrábět monacké euromince, zatímco mince Vatikánu a San Marina může razit pouze italská mincovna. Toto pravidlo bylo zavedeno z historických důvodů v době, kdy eurohotovost nebyla dosud v oběhu a téměř všechny země eurozóny razily euromince pouze pro vlastní potřebu, přičemž spolupráce při výrobě a řízení zásob byla velmi malá. Situace se nyní změnila a řada zemí eurozóny v současnosti nechává razit své mince v jiné zemi eurozóny a některé nakupují mince ze zahraničních zásob. Velký počet mincoven eurozóny ve skutečnosti vyvíjí širokou a dynamickou obchodní činnost v souvislosti s výrobou mincí pro ostatní evropské i neevropské země 13. Ačkoliv se zdá, že stávající ujednání Monaka, San Marina a Vatikánu s mincovnami Francie a Itálie fungují dobře, v současnosti neexistuje z hlediska práva EU důvod zachovat monopol určitých národních mincoven na výrobu mincí potřebných pro provádění dohody mezi Společenstvím a třetí zemí. Tento monopol je zcela proti smyslu Smlouvy a vede k diskriminaci mezi členskými státy, jelikož mincovnám ostatních členských států je upřeno zákonné právo na předložení nabídky na ražení mincí, které potřebují Monako, Vatikán a San Marino. Mincovny eurozóny by měly mít možnost předložit dotyčným třem zemím nabídku na výrobu jejich euromincí a Monako, Vatikán a San Marino by měly mít možnost zvolit si dodavatele podle svého výběru ZÁVĚRY Komise byla Radou vyzvána, aby přezkoumala fungování stávajících měnových dohod. Na základě jejich podrobného přezkoumání Komise navrhuje změny těchto dohod k začlenění těchto prvků: (1) zajištění rovných podmínek, co se týká povinností zemí, které podepsaly měnové dohody se Společenstvím; (2) vytvoření náležitého kontrolního mechanismu pro všechny tři dohody; (3) zavedení možnosti pozastavit právo na vydávání euromincí v případě vážného a trvalého neplnění povinností uložených dohodou; (4) zavedení společné metody pro výpočet stropů emise euromincí a jejich příslušnou revizi; (5) umožnit, aby mincovny eurozóny mohly předkládat nabídky na výrobu mincí Monaka, Vatikánu a San Marina, a ponechat na těchto státech, aby si mezi nimi vybraly svého dodavatele mincoven eurozóny mince vyváží. Země, jejíž mincovna bude vyrábět mince pro zemi, která podepsala měnovou dohodu, by v souladu se stávající praxí připočetla tyto mince k objemu mincí, jež plánuje vydat pro vlastní použití za účelem schválení celkového objemu emise ze strany ECB. Práva dotyčného členského státu eurozóny na emisi mincí by tím nebyla omezena, jelikož objem emise nemá žádný předem stanovený limit. CS 9 CS

11 Komise a Francie by spolu s ECB mohly být pověřeny opětovným sjednáním měnové dohody s Monakem, zatímco měnové dohody se San Marinem a Vatikánem by mohly být znovu sjednány Komisí a Itálií společně s ECB. CS 10 CS

12 PŘÍLOHA I Kumulativní emise mincí stav ke konci roku Země Počet obyvatel 16 Počet vydaných mincí (v tis.) Počet vydaných mincí na osobu Hodnota vydaných mincí (v tis. EUR) Hodnota vydaných mincí (v EUR/osoba) Monako ,66 San Marino ,38 Vatikán ,77 Eurozóna ,12 BE ,83 DE ,34 IE ,34 EL ,78 ES ,58 FR ,06 IT ,50 CY ,42 LU ,74 MT ,72 NL ,72 AT ,84 PT ,19 SI ,43 FI , Zdroje: ECB (kumulativní čistá emise) pro země EU; příslušné instituce ve Francii a Itálii pro tři dotyčné třetí země. Zdroje: Eurostat pro země EU; CIA fact book (odhady červenec 2009) pro tři dotyčné třetí země. CS 11 CS

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 360 v konečném znění 2011/0157 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím RADA EVROPSKÉ

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 1998R0974 CS 01.01.2011 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 28. srpna 2015. k oběhu bankovek a mincí (CON/2015/29)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 28. srpna 2015. k oběhu bankovek a mincí (CON/2015/29) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 28. srpna 2015 k oběhu bankovek a mincí (CON/2015/29) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela žádost Ministerstva financí České

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 18. června 2009 k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52)

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 18. června 2009 k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52) CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 18. června 2009 k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 27. března 2009 žádost České národní

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Úloha. emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy. emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi

Úloha. emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy. emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi Úloha ČNB emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Slup

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 17.4.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 123/1 II (Sdělení) INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA DOHODA MEZI EVROPSKÝM POLICEJNÍM ÚŘADEM (EUROPOL) A EVROPSKOU CENTRÁLNÍ BANKOU (ECB)

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne5.1.2005 KOM(2004) 852 final Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.2.2011 K(2011) 909 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 21.2.2011 týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS DOPORUČENÍ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 17.2.2005 C 40/9 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese

Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese Regulace činnosti finančních institucí ve světle počátku celosvětové ekonomické recese PRILOHY KE KNIZE MILOSLAV VOTAVA 5 Příloha č. 1 Prvky globálního finančního systému a vztahy mezi nimi GLOBÁLNÍ FINANČNÍ

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.3.2008 KOM(2008) 129 v konečném znění 2008/0054 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 24.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 19/37 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více