KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Zpráva o fungování měnových dohod s Monakem, San Marinem a Vatikánem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Zpráva o fungování měnových dohod s Monakem, San Marinem a Vatikánem"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2009) 359 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Zpráva o fungování měnových dohod s Monakem, San Marinem a Vatikánem CS CS

3 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Zpráva o fungování měnových dohod s Monakem, San Marinem a Vatikánem 1. ÚVOD Mezi Evropským společenstvím a Monakem, San Marinem a Vatikánem byly uzavřeny měnové dohody s cílem zajistit právní kontinuitu ujednání, která existovala mezi těmito zeměmi na straně jedné a Francií a Itálií na straně druhé před zavedením eura. Nové sjednání stávajících dohod s ohledem na zavedení eura se předpokládalo v prohlášení připojeném k Maastrichtské smlouvě 1. Deset let poté, co národní měny Itálie a Francie používané v Monaku, San Marinu a Vatikánu nahradilo euro, vyzvala Rada Komisi, aby přezkoumala fungování měnových dohod 2. Toto sdělení zkoumá podrobně obsah dohod, popisuje silné a slabé stránky při provádění a navrhuje změny obsahu těchto tří dohod. 2. POPIS OBSAHU DOHOD 2.1. Společné znaky dohod Jelikož národní měny členských států eurozóny byly dne 1. ledna 1999 nahrazeny eurem a pravomoci zúčastněných členských států v měnových a kurzových záležitostech byly přeneseny na Společenství, Rada rozhodla, že by stávající ujednání uzavřená členskými státy eurozóny s třetími zeměmi s ohledem na měnové záležitosti měla být pozměněna 3. Novou dohodu mezi Společenstvím a Monackým knížectvím vyjednala Francie (spolu s Komisí a Evropskou centrální bankou (dále jen ECB )) 4, zatímco dohody s Republikou San Marino a Vatikánským městským státem sjednala Itálie (spolu s Komisí a ECB) 5. Měnové dohody opravňují Monako, San Marino a Vatikán používat euro jako svou úřední měnu a udělují eurobankovkám a euromincím postavení zákonného platidla Prohlášení č. 6 týkající se měnových vztahů se San Marinem, Vatikánem a Monakem. Závěry Rady o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu, zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci dne 10. února Francouzský frank měl v Monaku postavení zákonného platidla od roku Knížectví používalo bankovky a mince znějící na francouzský frank a bylo oprávněno vydávat do určitého stropu vlastní mince znějící na frank (tyto mince byly zákonným platidlem pouze na území Monaka). Měnové vztahy mezi Itálií a San Marinem byly upraveny úmluvou o přátelství a dobrých sousedských vztazích, která byla podepsána v roce 1939, a měnová úmluva upravující měnové vztahy mezi Itálií a Vatikánským městským státem byla podepsána v roce Obě úmluvy bylo možno co deset let prodloužit a opravňovaly San Marino a Vatikán vydávat mince znějící na italské liry, které měly v Itálii postavení zákonného platidla. Měnová dohoda mezi vládou Francouzské republiky, jménem Evropského společenství, a vládou Jeho Jasnosti prince monackého (Úř. věst. L 142, ). Měnová dohoda mezi Italskou republikou, jménem Evropského společenství, a Republikou San Marino (Úř. věst. L 209, ). Měnová dohoda mezi Italskou republikou, jménem Evropského společenství, a Vatikánským městským státem zastoupeným Svatým stolcem (Úř. věst. C 299, ). CS 2 CS

4 Ode dne 1. ledna 2002 je Monacké knížectví oprávněno vydávat euromince v ročním objemu rovnajícím se 1/500 množství mincí vyražených ve Francii. Republika San Marino je oprávněna vydávat euromince v maximální roční nominální hodnotě EUR. Maximální roční nominální hodnota euromincí, které může vydat Vatikán, byla původně stanovena na EUR. Dodatečně bylo Vatikánskému městskému státu uděleno právo vydávat zvláštní mince v letech, kdy je Svatý stolec neobsazený, v každém jubilejním roce a v roce shromáždění Ekumenické rady, a to při každé příležitosti v celkové hodnotě EUR. Stropy byly rozhodnutím Rady ze dne 7. října 2003 pozměněny na částku ve výši EUR v případě běžné maximální roční emise a dodatečnou částku ve výši EUR při zvláštních příležitostech. Stropy pro San Marino a Vatikán jsou každé dva roky revidovány s cílem zohlednit změny italského indexu spotřebitelských cen. Roční objemy euromincí Monaka (San Marina a Vatikánu) se připočítávají k objemům mincí vydaných Francií (Itálií) za účelem schválení objemu emise ze strany ECB. Euromince Monaka, San Marina a Vatikánu určené k peněžnímu oběhu jsou totožné s euromincemi vydávanými členskými státy eurozóny určenými k peněžnímu oběhu, pokud jde o nominální hodnotu, postavení zákonného platidla, technické vlastnosti a podobu vzoru na společných stranách a společnou podobu vzoru na národních stranách. O podobě vzoru na národních stranách jsou příslušné orgány Společenství vyrozuměny předem. Monako, San Marino a Vatikán jsou rovněž oprávněny vydávat sběratelské euromince, a to za stejných pravidel jako členské státy eurozóny, přičemž jejich hodnota je započítávána do stropů maximální roční emise jednotlivých zemí. Republika San Marino může dále vydávat zlaté mince znějící na scudi 6. Monako, San Marino a Vatikán nemohou vydávat eurobankovky a jejich sběratelské mince nejsou zákonným platidlem mimo jejich území. Všechny tři země se zavázaly přijmout vnitřní právní opatření za účelem uplatňování právních předpisů Společenství týkajících se eurobankovek a euromincí na jejich příslušných územích a v boji proti padělání eurobankovek a euromincí úzce spolupracovat s Evropským společenstvím Zvláštní charakteristiky dohody s Monakem Kromě výše popsaných ustanovení obsažených ve všech třech měnových dohodách stanoví dohoda s Monakem některé dodatečné požadavky. Dohoda obsahuje výslovnou povinnost Monaka uplatňovat právní předpisy Společenství zaměřené na boj proti padělání eurobankovek a euromincí. Úvěrové a jiné finanční instituce vykonávající činnosti v Monackém knížectví se mohou účastnit mezibankovního systému zúčtování a provádění plateb a vypořádání obchodů s cennými papíry za stejných podmínek jako příslušné instituce usazené ve Francii, pokud splňují podmínky stanovené pro přístup k těmto systémům. Monacké úvěrové instituce podléhají při provádění předpisů ECB o nástrojích a postupech měnové politiky stejným opatřením přijatým Banque de France. Monacké knížectví odpovídá za zajištění platnosti právních předpisů zaměřených na ochranu a stabilitu eura a finančního systému ES na svém území. Podle článku 11 měnové dohody platí na území Monackého knížectví akty Společenství v těchto oblastech: shromažďování 6 Peněžní jednotka používaná na Apeninském poloostrově do 19. století. CS 3 CS

5 statistických informací ECB, minimální rezervy úvěrových institucí, sankce uložené podnikům za nedodržení nařízení a rozhodnutí ECB, emise bankovek, tržní operace, nástroje měnové kontroly, systémy zúčtování a vypořádání plateb. Monacké knížectví uplatňuje rovněž opatření, která Francie přijala za účelem provedení aktů Společenství týkajících se dohledu nad úvěrovými institucemi a předcházení systémovým rizikům pro platební systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry. Monako musí mimoto přijmout opatření, která jsou svým účinkem rovnocenná směrnicím Společenství týkajícím se praní peněz a právním aktům upravujícím investiční služby. Měnová dohoda s Monakem obsahuje ustanovení o zřízení smíšeného výboru, jehož úkolem je usnadnit provádění a fungování dohody. 3. POSOUZENÍ FUNGOVÁNÍ DOHOD A NÁVRHY TÝKAJÍCÍ SE MOŽNÉHO VÝVOJE OBSAHU DOHOD 3.1. Provedení příslušných právních předpisů ES Oblast působnosti právních předpisů Společenství, jež mají být provedeny do práva tří států, které podepsaly měnovou dohodu se Společenstvím, se mezi jednotlivými dohodami značně liší. Všechny tři státy se zavázaly přijmout vnitřní právní opatření za účelem uplatňování právních předpisů Společenství týkajících se eurobankovek a euromincí na jejich příslušných územích. Ustanovení o vzoru a technických specifikacích euromincí jsou obecně uplatňována řádně. Jelikož jsou euromince Monaka, San Marina a Vatikánu navrženy ve spolupráci s certifikovanými mincovnami eurozóny (tj. národními mincovnami Francie a Itálie) a vyráběny těmito mincovnami, je celkově zajištěno uplatňování nejnovějších předpisů Společenství. Co se týká eurobankovek, nebyl zřízen žádný příslušný orgán, ani zaveden žádný kontrolní postup za účelem ověřování, zda jsou dodržovány platné předpisy (např. pravidla týkající se výměny a stažení eurobankovek). Smluvní strany měnových dohod se rovněž zavázaly, že budou se Společenstvím úzce spolupracovat v oblasti boje proti padělání eurobankovek a euromincí. Dohoda s Monakem překračuje požadavky obsažené v ostatních dvou dohodách a stanoví, že Monacké knížectví přijme vhodná opatření obsažená v právních předpisech Společenství 7 s cílem zamezit padělání. Provádění dohody s Monakem v oblasti padělání je pravidelně posuzováno a v rámci zasedání smíšeného výboru je aktualizován seznam legislativních nástrojů, jež mají být přijaty (viz bod 3.2.). Ačkoliv přetrvávají některé nedostatky (např. nepodepsání dohody s Europolem), došlo v této oblasti k patrnému pokroku. Dohody se San Marinem a Vatikánem neukládají žádnou konkrétní povinnost týkající se provedení právních předpisů EU v oblasti ochrany eurohotovosti před paděláním a způsoby spolupráce se Společenstvím. Podle informací, které má Komise k dispozici, obě země vynakládají určité úsilí k zajištění souladu svých právních předpisů s normami Společenství, avšak vzhledem ke skutečnosti, že v případě těchto dvou dohod neexistuje žádný kontrolní 7 Rámcové rozhodnutí ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/SVV, Úř. věst. L 140, ) a nařízení Rady, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (č. 1338/2001, Úř. věst. L 181, ). CS 4 CS

6 mechanismus podobný mechanismu zavedenému v dohodě s Monakem, Společenství není pravidelně informováno o provádění měnových dohod ze strany San Marina a Vatikánu. Měnová dohoda s Monakem obsahuje řadu dodatečných prvků, přičemž většina z nich již byla součástí předchozích dohod s Francií. Na rozdíl od měnových dohod s Vatikánem a San Marinem dohoda s Monakem stanoví podmínky přístupu úvěrových a jiných institucí, které jsou oprávněny vykonávat činnosti na území Monaka, k mezibankovnímu systému zúčtování a provádění plateb a vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii. Dohody s Vatikánem a San Marinem stanoví, že finanční instituce usazené v těchto dvou státech mohou mít přístup k platebnímu systému v rámci eurozóny za určitých podmínek stanovených Banca d'italia se souhlasem Evropské centrální banky. Vatikán a San Marino dosud neprojevily zájem o přímou účast v platebních systémech eurozóny i přesto, že v San Marinu existuje významné finanční odvětví (banky působící v San Marinu mají prozatím zajištěn přístup k platebním systémům prostřednictvím italských bank). Vzhledem k velikosti bankovního odvětví v San Marinu a jeho úzké spolupráci s bankami působícími v eurozóně by bylo vhodné Republiku San Marino požádat, aby přizpůsobila své právní předpisy v oblasti bankovního a finančního odvětví právním předpisům platným v členských státech eurozóny. Povinnost provést příslušné právní předpisy ES do vnitrostátního právního řádu a/nebo přijmout rovnocenná opatření je ve třech zemích, které podepsaly měnovou dohodu se Společenstvím, velmi rozdílná. V zájmu zajištění náležité ochrany eurobankovek a euromincí před paděláním by ve všech třech zemích mělo být sledováno provádění příslušných právních předpisů ES. Banky a finanční instituce v San Marinu by měly podléhat stejným pravidlům jako jejich protějšky v eurozóně. San Marino by proto mělo být požádáno, aby provedlo příslušné stávající právní předpisy ES v oblasti bankovnictví a financí do svých právních předpisů a zohlednilo všechny aktualizace a nové právní předpisy v této oblasti. Vzhledem ke složitosti těchto právních předpisů i omezeným správním kapacitám republiky je možno stanovit přechodné dvouleté období Kontrolní mechanismy Měnové dohody nahradily úmluvy, které existovaly mezi Francií a Itálií na straně jedné a Monakem, Vatikánem a San Marinem na straně druhé. Nejedná se již o dvoustranné dohody, nýbrž o dohody mezi třetími zeměmi a Evropským společenstvím přijaté na základě článku 111 Smlouvy. Monaku, Vatikánu a San Marinu bylo uděleno právo vydávat euromince, které jsou zákonným platidlem pro 325 milionů obyvatel eurozóny. Členské státy eurozóny musí dodržovat přísná pravidla, jejichž provádění je podrobně sledováno orgány EU. Tyto orgány by proto měly mít náležitou úlohu při sledování provádění měnových dohod. Měnová dohoda s Monakem obsahuje ustanovení o zřízení smíšeného výboru, jehož úkolem je usnadnit provádění a fungování dohody. Výbor je složen ze zástupců Monackého knížectví, Francie, Evropské komise a Evropské centrální banky a obvykle zasedá jednou ročně. Během zasedání strany projednávají pokrok při provádění dohody a možné změny příloh, které obsahují právní předpisy, jež je nutno provést do vnitrostátního práva. Výbor rovněž pravidelně zkoumá spolupráci v oblasti boje proti padělání eurobankovek a euromincí a provádění příslušných legislativních opatření. CS 5 CS

7 Na rozdíl od postupu stanoveného v dohodě s Monakem není v dohodách podepsaných se San Marinem a Vatikánem obsaženo žádné ustanovení o kontrolním postupu. Při neexistenci pravidelné formální kontroly nepředkládají San Marino a Vatikán pravidelné zprávy o provádění dohod. Slučitelnost jejich právních předpisů s povinnostmi uloženými v měnových dohodách není ověřována, ani nejsou náležitě informovány o vývoji v oblastech, jichž se tyto dohody týkají. Za účelem vypracování tohoto sdělení uspořádaly Komise a ECB v březnu 2009 neformální schůzku se zástupci těchto tří států. Dialogy se zástupci Monaka a San Marina byly konstruktivní, zatímco Vatikánský městský stát byl méně přístupný výměně názorů a informací. Dohody s Vatikánem a San Marinem neposkytují platformu pro pravidelné diskuse o jejich fungování. Při neexistenci pravidelných schůzek se orgány San Marina a Vatikánu potýkají s potížemi při sledování nově přijatých právních předpisů v oblastech, na něž se vztahují dohody, a orgány Společenství nemohou náležitě sledovat provádění dohod. Komise proto navrhuje zřízení dvou smíšených výborů (podobných výboru, který již existuje v případě Monackého knížectví) s Vatikánským městským státem a Republikou San Marino. Ve výborech by se scházeli zástupci San Marina/Vatikánu, Itálie, Komise a ECB a tyto výbory by zasedaly nejméně jednou ročně, aby sledovaly pokrok při provádění dohod a navrhly jejich možné změny Ochranná doložka v případě závažných nedostatků při provádění dohod Podepsáním měnových dohod se Společenstvím přijaly tyto tři státy řadu závazků výměnou za právo používat euro jakou svou národní měnu a vydávat euromince. Zatímco EU má možnost zahájit řízení pro nesplnění povinností, pokud některý členský stát nedodržuje své povinnosti, stávající dohody neposkytují Společenství žádnou páku v případě, že země, která podepsala dohodu, neplní své povinnosti (kromě poslední tudíž nepravděpodobné možnosti jednostranně od smlouvy odstoupit). Komise navrhuje, aby EU mohla rozhodnout o dočasném pozastavení práva na vydávání euromincí v případě trvalého (např. po dobu 2 let) a vážného porušení povinností uložených měnovými dohodami. Dočasné pozastavení práva na emisi (např. v případě neprovedení příslušných právních předpisů Společenství do vnitrostátního práva) by předcházela řada výstrah a výměn názorů Stropy pro vydávání euromincí Monako, Vatikán a San Marino jsou oprávněny vydávat euromince s národními stranami svých zemí a tyto euromince mají postavení zákonného platidla v celé eurozóně. Z historických důvodů byly stropy pro maximální roční emisi stanoveny odlišně 8. Monako je zmocněno vydávat nejvýše 1/500 množství mincí vyražených ve Francii (tj. euromincí s francouzskou národní stranou). V roce 2009 bylo oprávněno vydat euromince s celkovou nominální hodnotou ve výši EUR. 8 Měnové dohody obsahovaly metodiku, která byla použita pro stanovení stropů emise v měnových úmluvách existujících před zavedením eura. CS 6 CS

8 Stropy San Marina a Vatikánu se skládají z pevně stanovené částky, která je každé dva roky upravována k zohlednění změn italského indexu spotřebitelských cen. Tyto dva stropy byly založeny na stropech emise, jež byly použity v dohodách s Itálií před zavedením eura, a nejsou spojeny s žádnou reálnou proměnnou, například počtem obyvatel, HDP nebo emisí euromincí v členském státě eurozóny. Pro roky 2008 a 2009 byly stanoveny ve výši EUR pro San Marino a EUR pro Vatikán. Vatikánský městský stát může při zvláštních příležitostech vydat dodatečné objemy euromincí určených k peněžnímu oběhu (viz bod 2.1.). Všechny tři země až dosud důsledně dodržovaly stropy emise. Z údajů po přepočtu na osobu vyplývá, že stropy emise pro země, které podepsaly měnové dohody se Společenstvím, jsou velkorysé. V září 2008 činila hodnota mincí vydaných na jednoho obyvatele ve Vatikánu EUR, v San Marinu 422 EUR a v Monaku 190 EUR. Ve stejném období ( ) dosáhla průměrná emise v členských státech eurozóny hodnoty 63 EUR na osobu (podrobnosti viz příloha I). Vyšší kvóty emise, než by bylo přiměřené vzhledem k počtu obyvatel, však mohou být odůvodněny poměrně vysokou poptávkou po těchto mincích a jejich absorpcí, které vyplývají z trhu sběratelů mincí. Euromince určené k peněžnímu oběhu jsou však v prvé řadě platebním prostředkem: měly by obíhat volně na trhu a používat se k provádění plateb. Mince určené k peněžnímu oběhu, které jsou absorbovány sběrateli mincí, neslouží svému původnímu účelu, nýbrž jsou užívány výhradně jako sběratelské předměty. S cílem umožnit určitý oběh těchto mincí Komise navrhuje, aby se zvýšily stropy emise pro tři země, které podepsaly měnovou dohodu. Nové stropy budou vypočítány podle nové jednotné metody, což zajistí rovné zacházení se všemi třemi zeměmi. Původní měnové dohody ve skutečnosti Monaku zajišťovaly méně příznivé zacházení, než tomu bylo v případě San Marina a Vatikánu. V důsledku toho Monako v současnosti vydává přibližně jednu desetinu počtu mincí vydávaných San Marinem a jednu pětinu počtu mincí vydávaných Vatikánem, ačkoli počet obyvatel v Monaku je z těchto tří zemí nejvyšší a jeho měnová dohoda zahrnuje nejvíce povinností. Nový strop pro rok (n) by se skládal z pevně stanovené a variabilní části: (1) Cílem pevně stanovené části by bylo pokrytí poptávky sběratelů mincí. Podle společných odhadů by k pokrytí poptávky sběratelského trhu mohla postačovat celková hodnota ve výši přibližně EUR 9. (2) Variabilní část by byla založena na průměrné emisi na osobu v eurozóně. Průměrný počet mincí na osobu vydaných v roce (n-1) v eurozóně se vynásobí počtem obyvatel dotyčné země, která podepsala měnovou dohodu. V tabulce č. 1 je uvedena simulace stropů pro rok 2009 vypočítaná na základě této metody. Tabulka č. 1: Stropy emise vypočítané podle jednotné metody (příklad pro rok 2009) 9 San Marino se například s určitým úspěchem soustředilo na ražení euromincí zvolené hodnoty: tyto mince se nyní používají pro transakce ve své nominální hodnotě. CS 7 CS

9 Země Počet obyvatel Variabilní část (3,61 EUR na osobu x počet obyvatel 10 ) Pevně stanovená část (v EUR) Celkový nový strop pro rok 2009 (pevně stanovená + variabilní část) (v EUR) Celkový stávající strop pro rok 2009 (v EUR) Monako San Marino Vatikán Nová metoda by významně zvýšila strop pro emisi mincí Monaka: z přibližně EUR na téměř EUR. Strop pro Vatikán by se téměř zdvojnásobil z hodnoty ve výši EUR na více než EUR. Zvýšení stropů emise by však mělo být podmíněno splněním nového doporučení Komise o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu 11, které Rada schválila dne 10. února V souladu s tím by všechny euromince určené k peněžnímu oběhu měly být uvedeny do oběhu v nominální hodnotě s výjimkou menší části vydaných mincí, které mohou být prodávány za vyšší cenu, je-li to opodstatněno důvody jako vysoká kvalita nebo speciální balení. Monako i San Marino toto pravidlo dodržují: Monako distribuuje monackým bankám většinu svých mincí v ruličkách spolu s euromincemi ostatních zemí eurozóny. San Marino dodává bankám na svém území přibližně 70 % svých mincí, aniž by je směšovalo s euromincemi ostatních zemí. K zamezení hromadným nákupům mincí San Marina v místních bankách sběrateli mincí je jedním z možných řešení jejich smíchání s euromincemi ostatních zemí před dodáním bankám. Největší změny z hlediska stávajících postupů budou vyžadovány ze strany Vatikánského městského státu, který prakticky všechny své euromince určené k peněžnímu oběhu vydává ve sběratelských sadách (v eurozóně je méně než 1 % mincí prodáváno ve vyšší než nominální hodnotě ve sběratelských sadách). Nová metoda by se vztahovala rovněž na případnou budoucí měnovou dohodu 12. Komise navrhuje zavedení nové metody pro výpočet stropů emise, která by zajistila rovné podmínky pro všechny země, jež podepsaly měnovou dohodu se Společenstvím. Společná metoda by zajistila spravedlivé zacházení a vzala v úvahu poptávku ze strany sběratelů mincí s cílem zajistit skutečný oběh euromincí vydaných těmito zeměmi V roce 2008 činila průměrná čistá emise v eurozóně 3,61 EUR na osobu. Viz poznámka pod čarou č. 2. V současnosti je projednávána dohoda s Andorrským knížectvím. CS 8 CS

10 3.5. Pravidla pro ražení euromincí Měnová dohoda s Monakem vyhrazuje národní francouzské mincovně právo vyrábět monacké euromince, zatímco mince Vatikánu a San Marina může razit pouze italská mincovna. Toto pravidlo bylo zavedeno z historických důvodů v době, kdy eurohotovost nebyla dosud v oběhu a téměř všechny země eurozóny razily euromince pouze pro vlastní potřebu, přičemž spolupráce při výrobě a řízení zásob byla velmi malá. Situace se nyní změnila a řada zemí eurozóny v současnosti nechává razit své mince v jiné zemi eurozóny a některé nakupují mince ze zahraničních zásob. Velký počet mincoven eurozóny ve skutečnosti vyvíjí širokou a dynamickou obchodní činnost v souvislosti s výrobou mincí pro ostatní evropské i neevropské země 13. Ačkoliv se zdá, že stávající ujednání Monaka, San Marina a Vatikánu s mincovnami Francie a Itálie fungují dobře, v současnosti neexistuje z hlediska práva EU důvod zachovat monopol určitých národních mincoven na výrobu mincí potřebných pro provádění dohody mezi Společenstvím a třetí zemí. Tento monopol je zcela proti smyslu Smlouvy a vede k diskriminaci mezi členskými státy, jelikož mincovnám ostatních členských států je upřeno zákonné právo na předložení nabídky na ražení mincí, které potřebují Monako, Vatikán a San Marino. Mincovny eurozóny by měly mít možnost předložit dotyčným třem zemím nabídku na výrobu jejich euromincí a Monako, Vatikán a San Marino by měly mít možnost zvolit si dodavatele podle svého výběru ZÁVĚRY Komise byla Radou vyzvána, aby přezkoumala fungování stávajících měnových dohod. Na základě jejich podrobného přezkoumání Komise navrhuje změny těchto dohod k začlenění těchto prvků: (1) zajištění rovných podmínek, co se týká povinností zemí, které podepsaly měnové dohody se Společenstvím; (2) vytvoření náležitého kontrolního mechanismu pro všechny tři dohody; (3) zavedení možnosti pozastavit právo na vydávání euromincí v případě vážného a trvalého neplnění povinností uložených dohodou; (4) zavedení společné metody pro výpočet stropů emise euromincí a jejich příslušnou revizi; (5) umožnit, aby mincovny eurozóny mohly předkládat nabídky na výrobu mincí Monaka, Vatikánu a San Marina, a ponechat na těchto státech, aby si mezi nimi vybraly svého dodavatele mincoven eurozóny mince vyváží. Země, jejíž mincovna bude vyrábět mince pro zemi, která podepsala měnovou dohodu, by v souladu se stávající praxí připočetla tyto mince k objemu mincí, jež plánuje vydat pro vlastní použití za účelem schválení celkového objemu emise ze strany ECB. Práva dotyčného členského státu eurozóny na emisi mincí by tím nebyla omezena, jelikož objem emise nemá žádný předem stanovený limit. CS 9 CS

11 Komise a Francie by spolu s ECB mohly být pověřeny opětovným sjednáním měnové dohody s Monakem, zatímco měnové dohody se San Marinem a Vatikánem by mohly být znovu sjednány Komisí a Itálií společně s ECB. CS 10 CS

12 PŘÍLOHA I Kumulativní emise mincí stav ke konci roku Země Počet obyvatel 16 Počet vydaných mincí (v tis.) Počet vydaných mincí na osobu Hodnota vydaných mincí (v tis. EUR) Hodnota vydaných mincí (v EUR/osoba) Monako ,66 San Marino ,38 Vatikán ,77 Eurozóna ,12 BE ,83 DE ,34 IE ,34 EL ,78 ES ,58 FR ,06 IT ,50 CY ,42 LU ,74 MT ,72 NL ,72 AT ,84 PT ,19 SI ,43 FI , Zdroje: ECB (kumulativní čistá emise) pro země EU; příslušné instituce ve Francii a Itálii pro tři dotyčné třetí země. Zdroje: Eurostat pro země EU; CIA fact book (odhady červenec 2009) pro tři dotyčné třetí země. CS 11 CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY V Bruselu dne 16.10.2009 KOM(2009) 572 v konečném znění 2009/0159 (CNB) o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 360 v konečném znění 2011/0157 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 25.11.2009 Úřední věstník Evropské unie C 284/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 5. listopadu 2009 k doporučením pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím RADA EVROPSKÉ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 17.9.2007 KOM(2007) 525 v konečném znění 2007/0192 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY C 284/6 Úřední věstník Evropské unie 25.11.2009 STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 16. listopadu 2009 k návrhu nařízení Rady o ověřování pravosti euromincí a o manipulaci s euromincemi nezpůsobilými

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 28. srpna 2015. k oběhu bankovek a mincí (CON/2015/29)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 28. srpna 2015. k oběhu bankovek a mincí (CON/2015/29) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 28. srpna 2015 k oběhu bankovek a mincí (CON/2015/29) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela žádost Ministerstva financí České

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 1998R0974 CS 01.01.2011 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 18. června 2009 k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52)

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 18. června 2009 k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52) CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 18. června 2009 k oběhu bankovek a mincí (CON/2009/52) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 27. března 2009 žádost České národní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. května 2008 na žádost České národní banky k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21)

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. května 2008 na žádost České národní banky k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21) CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. května 2008 na žádost České národní banky k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21) Úvod a právní základ Dne 6. března 2008 obdržela Evropská

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou

Více

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu

Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA-BoS-15/106 CS Obecné pokyny k metodám určování tržních podílů pro účely oznamování orgánům dohledu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5 a 16 tohoto statutu,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5 a 16 tohoto statutu, L 173/102 30.6.2016 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1061 ze dne 26. května 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropská unie ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o zpětvzetí námitek Unie

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) L 157/28 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA C 273/2 Úřední věstník Evropské unie 16.9.2011 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 23. srpna 2011 k návrhu nařízení o vydávání

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Unie zaujmout v rámci správního výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 266. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 40. schůze konané dne 24. ledna 2006 ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) L 298/32 14.11.2015 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/2040 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce některých provincií Kanady pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L 1997R1103 CS 01.01.2001 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.2.2014 Úřední věstník Evropské unie C 51/3 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA C 144/2 CS Úřední věstník Evropské unie 14.5.2014 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA Doporučení k nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci Evropské centrální banky

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 68. zasedání

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změny Celní

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

32001R R1339

32001R R1339 ROZDÍLOVÁ TABULKA ZAPRACOVÁNÍ PŘEDPISŮ EU DO NÁVRHU ZÁKONA O OBĚHU BANKOVEK A MINCÍ A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 6/993 SB., O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Navrhovaný předpis ČR Odpovídající

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

A8-0373/5. Odůvodnění

A8-0373/5. Odůvodnění 7.12.2016 A8-0373/5 5 Bod odůvodnění 7 (7) Příslušné orgány by měly vymezit specifikace závazků veřejné služby v oblasti veřejné přepravy cestujících. Tyto specifikace by měly být v souladu s cíli politiky

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 335 9. funkční období 335 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 17.4.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 123/1 II (Sdělení) INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA DOHODA MEZI EVROPSKÝM POLICEJNÍM ÚŘADEM (EUROPOL) A EVROPSKOU CENTRÁLNÍ BANKOU (ECB)

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 202/54 Úřední věstník Evropské unie 4.8.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 17. července 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách

Více

Fáze ekonomické integrace EU. Hospodářská a měnová unie. Michal Částek

Fáze ekonomické integrace EU. Hospodářská a měnová unie. Michal Částek Fáze ekonomické integrace EU Hospodářská a měnová unie Michal Částek Fáze ekonomické integrace Zóna volného obchodu (bezcelní obchod se zbožím) - ESVO, asociační dohody Celní unie - společný trh (EHS-1968,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 15. prosince 2016 (CON/2016/60)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 15. prosince 2016 (CON/2016/60) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 15. prosince 2016 o pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu (CON/2016/60) Úvod a právní základ Evropská centrální banka

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více