PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ. klasifikační řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ. klasifikační řád"

Transkript

1 odstavec 2 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ klasifikační řád Platný pro školní rok 2007/2008 a následující, s účinností od Platí do odvolání, dodatky budou zpracovány vždy písemnou formou, schváleny pedagogickou radou a školskou radou.

2 Pravidla pro hodnocení žáků příspěvkové oraganizace Základní škola a mateřská škola Vysoká I. Obecné zásady hodnocení a klasifikace Klasifikace žáka ve vyučovacích předmětech, klasifikace chování, stanovení celkového prospěchu, ukládání výchovných opatření, rozhodování o konání opravných zkoušek,o komisionálním přezkoušení a rozhodování o postupu žáka do vyššího ročníku jsou nezbytnou součástí pedagogického procesu s cílem vytvořit, pokud možno, objektivní obraz o práci žáka pro účely úřední, pro motivaci žáka k práci a pro informaci zákonných zástupců dítěte. Klasifikace a hodnocení je tedy důležitou složkou práce pedagoga, které je třeba věnovat promyšlenou a soustavnou péči. Pedagog dbá především na to, aby měl pro hodnocení dostatek podkladů, které získává průběžně a systematicky, nikoliv nahodile a chaoticky. Tomuto úkolu by měl vyčleňovat místo i ve svých přípravách na vyučování. Učitel se ve spolupráci s třídním učitelem musí vyvarovat zejména kumulace zkoušení v závěru jednotlivých čtvrtletí a pololetí (v jeden den mohou žáci psát pouze jednu písemnou práci). Pedagog musí usilovat o objektivnost klasifikace. Snaží se, aby žák rozuměl zásadám jeho hodnocení a netrpěl pocitem nespravedlnosti. Učitel posuzuje žáka individuálně. Má na paměti, že žák může v průběhu roku ve výkonech zakolísat ( to se týká především závěrečné klasifikace). Pedagog se snaží pomocí klasifikace vytvořit příznivou atmosféru ve třídě, nikoliv stresující prostředí. Dobrý učitel uvažuje pozitivně: hledá více to, co žák umí, soustředí se více na klady a ne na nedostatky. Má působit jako vyzrálá osobnost, ne jako soupeř číhající na chvilku žákovy nepozornosti či zakolísání. Přesto musí být pedagog při hodnocení a klasifikaci přiměřeně náročný. Musí dbát na udržení jisté úrovně znalostí a dovedností požadované osnovami. Při posuzování žáka je zakázáno uchylovat se k ironii a ponižování dětí, učitel hlídá svoje osobní sympatie či antipatie k žákovi tak, aby nezkresloval výsledky žáka svým případným vztahem k němu. Zájem žáka o předmět, plnění jeho školních povinností a jeho pracovitost mohou ovlivnit žákovo hodnocení v předmětu. Při celkovém hodnocení spolupracují učitelé s výchovným poradcem školy, s třídními učiteli, s ředitelem školy a s pedagogickou radou. Třídní učitel může klasifikaci a hodnocení konzultovat s jednotlivými vyučujícími, v případě sporných případů se učitel obrací na ředitele školy. Ředitel školy sleduje při klasifikacích, při pedagogických radách i při jiných kontrolách také úroveň, způsob, frekvenci, objektivnost klasifikace a hodnocení u jednotlivých vyučujících.

3 Klasifikace chování a prospěchu I. Klasifikace chování a jeho hodnocení 1. Získávání podkladů pro hodnocení chování Třídní učitel získává podklady pro hodnocení chování vlastním pozorováním, rozhovory s ostatními pedagogy, rodiči atd. Pokud dojde v průběhu roku u žáka k závažnému poklesu chování, spolupracuje třídní učitel s rodiči bez zbytečného otálení, čímž je jednak informuje o situaci, jednak žádá jejich spolupráci ve vzniklém problému. Je nepřípustné oznámit rodičům sníženou známku z chování nebo důtku u dříve bezproblémového žáka až před klasifikačním obdobím. Všechna sdělení rodičům musí být fundovaná, podložená a zdůvodněná. Nelze použít zatracující formulace, nadřazenost či opovržení, protože rodič i dítě musí pochopit, že je jednáno v jejich zájmu. Veškerá sdělení jsou zákonným zástupcům předávána prokazatelnou formou (tj. podací deník řed.školy). 2. Práce třídního učitele Hlavní zodpovědnost za klasifikaci a hodnocení chování má třídní učitel. Ten po projednání s ostatními pedagogy včetně ředitele školy nebo výchovného poradce navrhuje neodkladná opatření a stupeň klasifikace chování žáka. V závažných případech může iniciovat svolání mimořádné pedagogické rady. TU zodpovídá za to, že nepřekročí svoje kompetence, že veškerá klasifikace a opatření budou předloženy pedagogické radě jako oznámení ke schválení. TU zodpovídá za včasné oznámení hodnocení chování žáka zákonným zástupcům i za zápis do katalogového listu, případně na vysvědčení. 3. Klasifikační stupně hodnocení chování a výchovná opatření Stupně klasifikace chování: stupeň 1... velmi dobré stupeň 2... uspokojivé stupeň 3... neuspokojivé Výchovná opatření: pochvala a jiná ocenění opatření k posílení kázně: napomenutí tř.učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 4. Charakteristika jednotlivých stupňů z chování a výchovných opatření Stupeň 1...chování velmi dobré. Žák bez problémů dodržuje školní řád a zásady morálky slušných lidí. Nenarušuje vyučování a plní si své úkoly a školní povinnosti.v případě méně závažného přestupku je přístupný domluvě a snaží se o nápravu. Stupeň 2... chování uspokojivé Žák se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, nezlepší své chování, i když mu již byla udělena důtka tř. uč. nebo řed.školy. Podkladem pro 2.st. z chování jsou přestupky rozpracováné ve školním řádu. Stupeň 3... chování neuspokojivé Podkladem pro udělení tohoto stupně z chování jsou přestupky rozpracované ve školní řádu. Na všech úrovních klasifikace žáka z chování se doporučuje spolupráce školy s rodiči, pediatrem, psychologem, odborem sociální prevence, Policií ČR dle závažnosti přestupku. Výchovná opatření Pochvaly a jiná ocenění - kromě průběžných pochval za nadstandartní práci či významné momenty v chování a jednání žáka je možno udělit žákovi pochvalu či jiné ocenění v závěru klasifikačního období jako výraz uznání soustavného kladného přístupu žáka k práci či za výrazný pozitivní čin. Opatření k posílení kázně - uděluje se všude tam, kde je třeba řešit drobnější vady žákova přístupu k práci. Tato opatření mohou, ale nemusí, být předzvěstí snížené známky z chování. Udělení napomenutí třídního učitele či třídní důtka nemusí být řešeno pedagogickou radou, toto výchovné opatření může třídní učitel přijmout i v období mimo pedagogickou radu. Zápis do katalogového listu bude uskutečněn ke dni udělení výchovného opatření a následná pedagogická

4 rada bude s opatřením seznámena. 5. Postup při klasifikaci - vých.opatření a pochvaly a) pochvaly a jiná ocenění Před udělením pochvaly navrhne třídní učitel,řed.školy či zástupce obce projednat toto opatření na pedagogické radě. Po projednání pak TU nebo další pověřená osoba udělí žákovi veřejně před třídou nebo před shromážděním pochvalu či jiné ocenění. Součástí jiného ocenění může být pamětní list, vhodný věcný dar. Pochvaly a ocenění zapíše TU do katalogového listu a do příslušné rubriky na vysvědčení. b) opatření k posílení kázně napomenutí TU - je plně v kompetenci TU. TU pouze oznámí ped.radě, zapíše se zdůvodněním do katalog.listu a prokazatelným způsobem informuje rodiče žáka důtka třídního učitele - uděluje TU. Po dohodě s řed.školy může TU udělit důtku i mimo klasifikační období. TU oznámí následné ped.radě, zapíše se zdůvodněním do katalog.listu a prokazatelným způsobem informuje rodiče žáka. důtka řed.školy - uděluje řed.školy ( zpravidla na žádost TU) po projednání v ped.radě. TU zapíše do katalog. listu se zdůvodněním. Poznámka: Ve věci ukládání kázeňských trestů je třeba postupovat velmi obezřetně a citlivě. Prvořadým cílem totiž není exemplární potrestání žáka, nýbrž výchova zdravého a slušného člověka. Upřímnost, pravdomluvnost a důvěra žáka ve své učitele musí být vysoce ceněna a zohledněna při klasifikaci chování. Významným prvkem kladné motivace v práci žáka musí být vhodně užitá pochvala. II. Klasifikace prospěchu a celkový prospěch Pro účely tohoto řádu rozlišujeme pojmy: a) průběžna klasifikace - hodnocení dílčích výkonů žáka v průběhu pololetí b) celková klasifikace - vždy v závěru pololetí, tzn.do vysvědčení a katalog.listů c) celkový prospěch - vždy v závěru pololetí do vysvědčení a katalog.listů d) úspěšnost práce v zájmových útvarech - vždy v závěru pololetí do vysvědčení Veškerou průběžnou klasifikaci zaznamenává pedagog do svojí dokumentace, kterou je povinen uschovat i po skončení školního roku, zpravidla aspoň do Veškerá hodnocení sděluje učitel žákovi. Důležité známky či jiné důležité sdělení sděluje učitel zákonnému zástupci žáka a to průběžně, prostřednictvím žákovské knížky a v naléhavých případech i jiným prokazatelným způsobem. Do žákovské knížky píše učitel datum, předmět a téma zkoušené látky. Znaménko - (mínus za známkou) je nepřípustné. Zvláštní zřetel věnuje učitel podstatnému zhoršení prospěchu žáka. Tuto skutečnost vždy včas oznamuje zákonným zástupcům žáka, popř. jedná třídní učitel s rodiči. Při celkové klasifikaci je třeba přihlížet k věkovým zvláštnostem žáka a jejich ev. vadám.celkovou klasifikaci předmětu určí se vší zodpovědností vyučující v tomto předmětu. Průběžné známky jsou mu vodítkem, ale výsledná známka není určena mechanicky z aritmetického průměru známek. Celková známka se píše do vysvědčení a do katalog. listů. Celkový prospěch v závěru klasifikačního období stanoví třídní učitel podle kritérií, která jsou uvedena níže. 1) Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává učitel průběžně a to: - soustavným pozorováním, sledováním všech projevů žáka a jeho připravenost - různými druhy zkoušek: - ústní - písemné - praktické - pohybové - písemné práce stanovené osnovami

5 Žák na 1.stupni je hodnocen prakticky denně při opravování písemných projevů, při samostatné práci, hodnocením výkresů, ručních prací ap. Od 3.třídy je třeba ukládat minimálně prověrky z matematiky a českého jazyka za rok,v českém jazyce se doporučuje psaní diktátu vždy po uzavření určité kapitoly. Ve 4. a 5.třídě je doporučeno ukládat minimálně: 4 roč. - 1 hlavní písemná práce formou testu 5 roč. - 3 hlavní písemné práce formou testu vždy po uzavření probraného učiva Žák 6.-9.třídy musí být ve vyučovacích předmětech (kromě výchov) vyzkoušen nejméně 4 x za pololetí, z toho aspoň 2 x ústně. Vyjímku tvoří žáci, u kterých jsou doporučeny jiné formy zkoušení v souvislosti s vývojovou poruchou učení. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi známku ihned, hodnocení písemných projevů sdělí učitel žákovi zpravidla do týdne, nejpozději však do 14 dnů. Počet písemných projevů: M - 3 velké písemné práce Aj - 3 velké písemné práce formou testu po uzavření základního učiva Čj- 4 kontrolní diktáty sloh: 6.tř. 4 7.tř. 4 8.tř. 4 9.tř. 3 + okruhy prací dané evaluační činností Tyto písemné práce je nutno archivovat do příštího školního roku. Po dobu 1 roku se uschovávají i laboratorní práce. V naukových předmětech ( D, Z, Př, Ch, F) je možno použít přiměřeného počtu krátkých písemných prací (od 5 do 20 minut). Doporučuje se hodnotit i samostatné projevy - př.: - provedení a vyhodnocení pokusu v laboratorních pracích - řešení problémových úloh - vyhledávání informací z literatura a PC - samostatné referáty - v předmětu vyžadující talent a vrozené dispozice ( Hv,Vv,Tv) je třeba nadřadit zájem, snahu a pracovitost nad nadání 2. Klasifikační stupně hodnocení prospěchu Prospěch žáka v jednotlivých předmětech se hodnotí těmito stupni: 1... výborný 2... chvalitebný 3... dobrý 4... dostatečný 5... nedostatečný Celkový prospěch: a) v r. prospěl, neprospěl, prospěl s vyznamenáním b) v r. prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl Výsledky práce v zájmových útvarech: pracoval úspěšně, pracoval 3. Charakteristika jednotlivých stupňů klasifikace a hodnocení prospěchu Stupeň 1 - výborný Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti samostatně a tvořivě uplatňuje poznatky. Samostatně řeší úkoly. Myslí logicky správně. Formuluje správně a výstižně. Ve vyšších ročnících je schopen samostatného studia. Snaží se o slušný grafický projev. Může se občas dopustit chyby nebo nepřesnosti. Při zkoušení nebo jiných činnostech postupuje s jen nepatrnou pomocí učitele. Při praktických činnostech pracuje samostatně a dovedně. Dbá na pořádek a bezpečnost. Aplikuje teoretické poznatky. U předmětů, které vyžadují nadání nebo dispozice, se snaží o nejlepší výsledek v rámci svých možností. Projevuje zájem o výuku. Stupeň 2 - chvalitebný Žák ovládá osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti téměř uceleně a

6 téměř přesně. Chápe důležité vztahy mezi nimi. Požadované činnosti vykonává s drobnými nepřesnostmi. Úkoly řeší logicky správně. Při formulaci nepůsobí vždy úplně přesným dojmem. Lze tolerovat drobné nepřesnosti. Míra nepřesností a nepodstatných chyb je o poznání vyšší než u výborného žáka. Při zkoušení nebo jiných činnostech může být občas usměrněn učitelem. Ve vyšších ročnících je schopen vystihnout hlavní podstatu samostatně studovaného textu. Snaží se o dobrý grafický projev. Při praktických činnostech pracuje bez většího pobízení a přiměřeně dovedně. Aplikuje teoretické poznatky U předmětů, které vyžadují nadání, se snaží uspět, ale vyskytnou se drobné mezery ve vědomostech, návycích a dovednostech. Převážně projevuje zájem o výuku. Stupeň 3 - dobrý Žák má mezery v ucelenosti a přesnosti znalostí faktů, pojmů a definic. Hlavní myšlenky však chápe. Je schopen plnit průběžně obtížné úkoly a za pomoci učitele i úkoly složitější. Podstatnější nepřesnosti a chyby dokáže s pomocí učitele korigovat. Při zkoušení nebo jiných činnostech postupuje s pomocí učitele v podstatě správně. Formulace nejsou vždy přesné, jasné a správné. Grafický projev mírně nedbalý. Samostatné studium přináší efekt pouze s pomocí učitele. Při praktických činnostech pracuje bez závažnějších problémů. Potřebuje však občasnou pomoc učitele. Ve vědomostech, návycích a dovednostech má mezery. Jeho zájem o výuku je nesoustavný. Pracuje s pobídkami. Stupeň 4 - dostatečný Žák má závažné mezery v ucelenosti požadovaných poznatků. Jen ztěží chápe souvislosti. Má velké potíže při aplikaci poznatků. Často mu unikají hlavní myšlenky. Průměrně obtížné úkoly řeší jen s pomocí učitele. Náročnější úkoly řeší jen obtížně a s pomocí učitele, ale často není schopen je dořešit vůbec. Při zkoušení vyžaduje výraznou pomoc. Formulace jsou kostrbaté, nepřesné. Logické myšlení vázne. Má potíže s grafickým projevem. Samostatné studium textů je bez efektu. Při praktických činnostech má problémy, které jen těžko překonává s dopomocí učitele. Je nedbalý, nesnaží se ovládnout ani teoretický základ. Zájem o výuku je velmi nízký. Stupeň 5 - nedostatečný Žák má v poznatcích více mezer než znalostí. Souvislosti nemá prakticky na čem budovat. Nechápe ani hlavní myšlenky. Úkoly téměř nevyřeší ani s pomocí učitele, nechápe, k čemu dospěl. Při zkoušení téměř nereaguje. V myšlení vykazuje logické nedostatky a nesamostatnost. Grafický projev bývá na nízké úrovni. Při praktických činnostech nezvládá postupy ani s pomocí učitele. Nemá zájem o výuku, učivo neovládá. Poznámka: Grafický projev učitel průběžně opravuje. Gramatické chyby jsou pravidelně opravovány pouze v předmětech jazykových. Grafický projev a gramatické chyby, s vyjímkou výuky jazyka, nejsou závažným důvodem ke snížení klasifikace v předmětu. Nedostatečná známka z Tv, Hv, Vv, Pč je teoreticky možná, ale prakticky se neočekává, neboť v podstatě znamená neúspěch vyučujícího v komunikaci se žákem. 4. Stupně celkového prospěchu a) prospěl s vyznamenáním Týká se jen žáků 1.-9.r. Žák takto hodnocený nesmí být v žádném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný a současně průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré. b) prospěl Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný. c) neprospěl Žák neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nebo není-li z něho hodnocen ani na konci 2.pololetí. d) nehodnocen Žáka není možné hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 5. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou Pracoval úspěšně, pracoval - sděluje třídní učitel po poradě s vedením útvaru (kroužku).

7 Postup při hodnocení v předmětech výchovných, zvláště v předmětu výtvarná a hudební výchova. Vnitřním klasifikačním řádem je stanoveno hodnocení estetických výchov tak, že více než výkon se hodnotí přístup k předmětu a stanovenému úkolu. Hudební výchova - nehodnotí se úroveň zpěvu, ale znalost textu zadané písně - znalost not a záležitostí s notovými zápisy spojenými - znalost poslechu a autorů skladeb - přístup k předmětu, snaha vyniknout a zaujmout ostatní - nošení pomůcek a příprava na vyučování Výtvarná výchova Učitel se drží zásady:"nehodnoť výkon,ale snahu!" V hodinách výtvarné výchovy učitel hodnotí: - přístup a zájem o předmět a zadaný úkol - připravenost na vyučování ( pomůcky) - snaha vyniknout v zadaném úkolu - samostatný přístup v plnění zadaného úkolu, nápad Výsledná známka v předmětu: estetická výchova je hodnocena třemi klasifikačními stupni. stupeň výborný: žák plní všechny zadané úkoly bez problémů a se snahou vyniknout, převládá u něho aktivita a samostatnost. Žák projevuje zájem o předmět, pomůcky má ve vzorném pořádku. stupeň chvalitebný: žák plní všechny úkoly s vysokým nasazením, občas se vyskytnou drobné vyjímky, které však žák samostatně opraví a chyby již neopakuje. Na předmět bývá připraven, ale k svěřenému úkolu potřebuje pomoc pedagoga. stupeň dobrý: žák nemá o předmět zájem, jeho práce je nesamostatná, přístup k práci laxní, často nemá učební pomůcky. Žák neprojevuje snahu vyniknout a chyby odstranit ani po upozornění. 7. Postup žáka do vyššího ročníku Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení aspoň prospěl. odložení klasifikace: nelze-li žáka ze závažných důvodů pro objektivní příčiny klasifikovat na konci 1.pololetí, určí řed.školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Nelze-li žáka klasifikovat pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí ( 52 školského zákona). Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí řed.školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Žák, který nemohl být ze závažných, zejména zdravotních, důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník. Tyto skutečnosti se zapíší do katalogového listu. 8. Komisionální zkoužky a) komisionální přezkoušení Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci 1. nebo 2.pololetí,může do tří pracovních dnů ode dne,kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení,požádat ředitele školy o žákovo přezkoušení před komisí. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy,může zástupce žáka požádat kom. přezkoušení krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Ředitel nebo krajský úřad oprávněnost žádosti posoudí a neprodleně zástupci sdělí,zda a kdy bude žák přezkoušen. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, ev.krajský úřad. Komise je tříčlená a tvoří ji: a) předseda,kterým je ředitel školy,popřípadě jím pověřený učitel,nebo v případě,že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy,krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy b) zkoušející učitel,jímž je vyučující daného předmětu ve třídě,popřípadě jiný vyučující daného předmětu c) přísedící,kterým je vyučující daného předmětu nebo předmětu s podobnou aprobací.

8 Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů.o komisionální zkoušce se pořizuje protokol.není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost vyzkoušet v tomto termínu,může řed.školy stanovit nový termín k přezkoušení pouze vyjímečně a ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení je konečný a ředitel školy ho sdělí prokazatelným způsobem zákonnému zástupci dítěte. Další přezkoušení je nepřípustné! Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. b) opravné zkoušky komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy,v případě,že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy,jmenuje komisi krajský úřad. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení 22 školského zákona,odst.2-6. Klasifikace žáka s vývojovými poruchami učení 1. Zjišťování vědomostí a dovedností žáka Žákům,u nichž je příslušným pracovištěm diagnostikována specifická vývojová porucha učení,je nezbytné po celou dobu školní docházky věnovat speciální péči. Učitel volí takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Učitel nebude toto dítě vystavovat úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům, např.hlasité čtení před třídou, přemíra psaní ap. 2. Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou U žáka s vývojovou poruchou učení,která byla diagnostikována odborným pracovištěm,rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Jeho prospěch se vyjadřuje v daných předmětech slovně. Je v kompetenci ředitele,aby pro dítě s vývojovou poruchou učení byl příslušným pedagogem vypracován individuální studijní plán.žák základní školy,který byl v příslušném předmětu slovně hodnocen,postupuje do vyššího ročníku,i když faktické znalosti z předmětu,ve kterém se porucha projevuje,odpovídají stupni klasifikace 5. Je-li reálná naděje,že při opakování ročníku dojde ke zlepšení poruchy,pak je žák na konci druhého pololetí hodnocen celkovým prospěchem neprospěl a opakuje ročník. Děje se pak pouze se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Při slovním hodnocení se uvádí: a) ovládání učiva předepsaného osnovami - ovládá bezpečně - ovládá - v podstatě ovládá - ovládá se značnými mezerami - neovládá b) úroveň myšlení - pohotový,bystrý,dobře chápe souvislosti - uvažuje celkem samostatně - menší samostatnost v myšlení - nesamostatné myšlení - odpovídá nesprávně i na návodné otázky c) úroveň vyjadřování - výstižné,poměrně přesné - celkem výstižné - ne dost přesné - vyjadřuje se s potížemi - vyj.nesprávné i na návodné otázky d) úroveň aplikace vědomostí - spolehlivě,uvědoměle užívá vědomostí,pracuje samostatně - dovede používat vědomosti a dovednosti,dopouští se jen menších chyb - s pomocí učitele řeší úlohy,překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopustil - dělá podstatné chyby,nesnadno je překonává - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele e) píle a zájem o učení - aktivní,učí se svědomitě - učí se svědomitě

9 - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů - malý zájem o učení,potřebuje stálé podněty - pomoc a pobízení k učení jsou neúčinná Žákovské knížky Žákovská knížka je jediný doklad,který má žák u sebe. Žákovskou knížkou může dítě prokázat svoji totožnost. Každá ŽK musí být řádně vyplněna na titulní straně. Zápis do ŽK: do ŽK zapisují učitelé podstatná sdělení o prospěchu a chování,konání třídních schůzek či jiná důležitá sdělení. Zapisují-li se známky ze zkoušení,uvádí se datum,předmět a látka. Nezapisují se známky z orientačního zkoušení,které nemají takovou váhu. Každá zapsaná známka musí být podepsána učitelem,který známku udělil. Do ŽK zapisuje uč.také pochvaly nebo poznámky za kázeňský přestupek proti školnímu řádu. Povinností žáka je nosit žákovskou knížku každý den do školy. Na požádání ji předkládá vyučujícímu,řediteli školy nebo učiteli. Žákovská knížka musí být v čistém obalu,bez nápisů a samolepek.

10 Obsah 1. Obecné zásady hodnocení a klasifikace 2. Klasifikace chování a prospěchu 1. Získávání podkladů pro hodnocení chování 2. Práce třídního učitele 3. Klasifikační stupně hodnocení chování a výchovná opatření 4. Charakteristika jednotlivých stupňů chování a vých.opatření 5. Postup při klasifikaci a) pochvaly a jiná ocenění b) opatření k posílení kázně 3. Klasifikace prospěchu a celkový prospěch 1. Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu a klasifikaci 2. Klasifikační stupně hodnocení prospěchu 3. Charakteristika jednotlivých stupňů klasifikace a hodnocení prospěchu 4. Stupně celkového prospěchu 5. Výsledky práce v zájmových útvarech 6. Zvláštní ustanovení o klasifikaci v 1.třídě 7. Postup žáka do vyššího ročníku 8. Komisionální zkoušky a) komisionální přezkoušení b) opravné zkoušky 4. Klasifikace žáka s vývojovými poruchami učení 1. Zjišťování dovedností a vědomostí 2. Hodnocení a klasifikace dětí s vývojovou poruchou 5. Žákovské knížky

11

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, Vranovice 691 25 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Kontrolovala: Mgr. Blanka Beňušová,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků: do tří dnů více dní

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků:  do tří dnů více dní Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Školní řád je stanoven zákonem č. 561 /2004 Sb. 30 odstavec 1,2,3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Hodnocení žáků zaujímá ve vzdělávacím procesu velmi důležité postavení, které zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výuky a klima školy a zároveň má řadu nenahraditelných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696 Hodnocení žáků 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního

Více

K L A S I F I K A Č N Í

K L A S I F I K A Č N Í K L A S I F I K A Č N Í SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Ř Á D V souladu s 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám Klasifikační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská (dále jen

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Spisový znak: 1.2 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 11 Podpis ředitele školy:

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Lipoltice,okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimíra Nalezinková, ředitelka školy

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle hodnocení Podat zpětnou vazbu učiteli i žáku o relativní míře dosažení očekávaných výstupů a utváření klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu ţáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Klasifikační řád. Čl.1 Předmět úpravy. Čl.2 Základní ustanovení o klasifikaci prospěchu

Klasifikační řád. Čl.1 Předmět úpravy. Čl.2 Základní ustanovení o klasifikaci prospěchu Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Klasifikační řád Cílem klasifikačního řádu je stanovit kritéria pro hodnocení a klasifikaci vědomostí a dovedností v aplikaci

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Školní řád. Součástí školního řádu je klasifikační řád

Školní řád. Součástí školního řádu je klasifikační řád Školní řád Součástí školního řádu je klasifikační řád Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace Čj.: 73/2016 Spisový znak: A 1.4. Skartační znak: A 10 Platnost od: 16. 2. 2016 Účinnost

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Článek 1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou vychází z posouzení

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace. Klasifikační řád

Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace. Klasifikační řád Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Klasifikační řád Obsah: 1 Hodnocení a klasifikace žáka 1.1 Stupně klasifikace 1.2 Celkový prospěch 1.3 Hodnocení práce

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 ŠKOLNÍ ŘÁD PRÁVA ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo 1. na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., včetně jeho

Více

Dodatek k ŠVP ZV,,Tvořivá škola č. 2

Dodatek k ŠVP ZV,,Tvořivá škola č. 2 Dodatek k ŠVP ZV,,Tvořivá škola č. 2 Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov, Školní 11, Troubsko 664 41 Ředitelka školy: Mgr. Ivana Kašparová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Marie

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Mgr. Jarmila Višňovcová 1.9.2011 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Právní vymezení:

Více

6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 6.1.1 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 6.1.1 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec 6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 6.1.1 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Podmínky pro hodnocení chování žáků Hodnocení

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice, Tel: 544224360, IČO: 75 02 26 21, E-mail: zstelnice@skolniweb.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Sm.

Více

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Č.j.: 17/2012 Vypracoval: Mgr. Dana Nováková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Část 5.

Více

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Školní řád V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen škola) tento Školní řád: ČÁST PRVNÍ Obecná

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků. 6. 1. 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků. 6. 1. 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků 6. 1. 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnotí učitel. Cílem hodnocení je poskytnout zpětnou

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ KRESTOVA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ KRESTOVA Základní škola a mateřská škola Ostrava Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace Č.j.: 786/2015 (Součást Školního řádu) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ KRESTOVA

Více

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání Příloha č. 1 Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu (příloha Školního řádu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč (déle jen střední škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Ř á d š k o l y a) Práva žáka Žák má právo: 1. na vzdělání a spravedlivé hodnocení 2. na účast ve výuce podle rozvrhu. 3. na odpočinek

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Zásady a cíle vzdělávání

Zásady a cíle vzdělávání Základní škola Pečky,okres Kolín Školní řád, vnitřní řád školní družiny Zásady a cíle vzdělávání Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného

Více

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Č. j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ŠKOLA: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s. r. o. Jeronýmova 28/22 370 01 České Budějovice Tel.: 386 354 440

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace 1) Hodnocení žáků Je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu a činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně. Hodnocení žáka poskytuje zpětnou vazbu hlavně žákovi

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Oficiální

Více

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky :

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky : Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. Obsah : 1) Práva

Více

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace Pěnčín 17, 798 57 Laškov Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Školní řád. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o.

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Školní řád. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Š k o l n í ř á d 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Školní řád vychází ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Š K O L N Í Ř Á D Účinnost od 1.9.2015 razítko školy podpis ředitele školy 1

Více

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád Školní řád Školní řád Integrované střední školy, Rakovník, Na Jirkově 2309 je určen pro vnitřní potřebu školy a je pro všechny subjekty zúčastněné na výchovném procesu závazný. Všichni zúčastnění jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval, schválil: Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 52/2014 ZŠ Mgr. Vlastimil Hendrych, ředitel školy Spisový znak 106 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY I. Práva žáků (Podle Úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20.11.1989 Valné shromáždění OSN) 1. Žák má právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést prostřednictvím

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2015 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1. Školní řád 2015/2016

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1. Školní řád 2015/2016 Školní řád 2015/2016 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ V souladu s ustanoveními 28 a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění

Více

Š k o l n í řád. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055. Školní řád upravuje:

Š k o l n í řád. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055. Školní řád upravuje: Š k o l n í řád Školní řád upravuje: 1. provoz a vnitřní režim školy, 2. podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými

Více

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali. Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.cz Ředitel Základní školy a Mateřské školy Skorošice, příspěvkové

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22.

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY Účinnost: 1.9.2005 Skartační znak: A5 Počet stran: 22 Podpis ředitele školy: Vinklář Školní řád Změny: Číslo Datum Strana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo jednací Tyrš / 89 / 16 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 4. 2016 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory VOŠS Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Školní řád Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou a v této úpravě platí od 01.09.2010. Mgr. Leoš Gregor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y

H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y H O D N O C E N Í Ž Á K Ů A A U T O E V A L U A C E Š K O L Y Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Biskupského gymnázia v Ostravě jsou stanovena ve Školním řádu Biskupského

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní řád (verze platná od září 2015)

Školní řád (verze platná od září 2015) Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Školní řád (verze platná od září 2015) Článek 1 Všeobecná ustanovení Tento školní řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Klasifikační řád denního studia na SPŠO šk. rok 2015/2016

Klasifikační řád denního studia na SPŠO šk. rok 2015/2016 Klasifikační řád denního studia na SPŠO šk. rok 2015/2016 obor oděvnictví 31 43 M/01 (denní studium) obor modelářství a návrhářství oděvů 82 41 M/07 (denní studium) obor scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více