Akreditováno 2007 Reakreditováno Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012"

Transkript

1 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

2 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5 III. Hospodaření.. 5,6 IV. Aktivity oddělení nemocnice V. Ošetřovatelská péče VI. Kvalita zdravotní péče VII Stížnosti, poděkování... 29,30 VIII. Kontrolní činnosti... 30,31 IX. Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni X.. Předpokládaný vývoj účetní jednotky... 31,32 XI. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje XII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí XIII. Organizační složka v zahraničí.. 32 XIV. Požadované informace podle zvláštních předpisů XV. Organizační struktura. 33 Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce za účetní období Přehled o peněžních tocích 51,52 Přehled o změnách vlastního kapitálu Zpráva o vztazích Zpráva nezávislého auditora Zpráva dozorčí rady... Ve Svitavách

3 I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE A PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA V roce 2012 byla činnost naší nemocnice ovlivněna dvěma základními vlivy, které rozhodujícím způsobem ovlivnily poskytování zdravotnické péče a které pravděpodobně budou do života nemocnice zasahovat i v letech budoucích. Úhradová vyhláška představovala ve své interpretaci stagnaci úhrad a nemocnice poprvé musela ve svém hospodaření respektovat fakt, že nelze získat na straně výnosů více peněz než v letech minulých. Objektivně řečeno nebylo by to ani možné, protože tím druhým zásadním vlivem byl objektivní pokles poptávky po zdravotní péči, takže nemocnice jen s maximálním úsilím naplnila kritéria výkonnosti, která minimalizují riziko regulačních srážek při konečném vyúčtování. I přes uvedené skutečnosti se nemocnici podařilo splnit a mírně zlepšit plánovaný hospodářský výsledek. V době, kdy tato zpráva vzniká je zřejmé, že oba tyto vlivy budou působit i nadále. V oblasti úhrad je dokonce úhradová vyhláška degresívní, tzn. snižuje objem výnosů oproti referenčnímu období. Je potěšitelné, že tyto okolnosti neovlivnily kvalitu poskytované péče a neznamenaly ani rezignaci na její další rozvoj. Celý rok nemocnice významně spolupracovala na přípravě projektu rekonstrukce a přístavby psychiatrického oddělení, jehož realizace by měla začít v roce 2013 v rámci Regionálního operačního programu. Pokračovali jsme v naší snaze rozšířit spektrum nabízených služeb. Pro občany našeho spádového území jsme od února 2012 začali provozovat vyšetření kostní denzitometrie a s tím související osteologickou ambulanci. Spektrum nabízených služeb kontinuálně rozšiřovala ambulance TRN. Velmi si vážím toho, že naše pracoviště v oblasti interní medicíny a TRN byla vybrána pro klinické studie účinnosti nových preparátů. Chtěl bych všem zaměstnancům nemocnice poděkovat, že i v roce 2012 objektivně vysoce převažovala spokojenost s poskytnutou zdravotní péčí, o čemž svědčí velké množství děkovných dopisů. MUDr. Pavel Havíř předseda představenstva a ředitel nemocnice II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 3

4 Obchodní název společnosti: Svitavská nemocnice, a. s. Sídlo: Svitavy, Kollárova 643/7, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předměty podnikání k : Provozování nestátního zdravotnického zařízení Hostinská činnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 živnostenského zákona Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany Opravy silničních vozidel Čištění a praní textilu a oděvů Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Představenstvo: MUDr. Pavel Havíř - předseda představenstva MUDr. Pavel Kunčák - člen představenstva do Ing. Pavel Špaček - člen představenstva do Ing. Josef Pejchl - člen představenstva od Ing. Jan Kosla - člen představenstva od Dozorčí rada: Mgr. Jiří Brýdl - člen dozorčí rady do Ing. Miroslav Brýdl - člen dozorčí rady do RNDr. Jaroslav Forejt - člen dozorčí rady do MUDr.Jan Malý - člen dozorčí rady Mgr. Markéta Tauberová - člen dozorčí rady do p. Hana Tomancová - člen dozorčí rady JUDr. Martin Netolický - předseda dozorčí rady od Ing. Ivan Pilip - člen dozorčí rady od JUDr. Rudolf Skoupý - člen dozorčí rady od Mgr. David Šimek - člen dozorčí rady od Ing. Josef Diessl - člen dozorčí rady od p. Marek Šisler - člen dozorčí rady od Vlastníci: Jediným akcionářem Svitavské nemocnice, a. s. je Pardubický kraj. Počet lůžek: - lůžková oddělení s akutními lůžky skutečný počet lůžek interní oddělení (včetně JIP) JIP chirurgické oddělení (včetně JIP) JIP ARO 5 4

5 gynekologicko-porodnické oddělení 31 urologické oddělení 23 dětské oddělení (včetně novorozeneckého) 43 ORL oddělení 22 psychiatrie 25 - lůžkové oddělení s lůžky následné péče: LDN 23 Počet lůžek celkem 286 Oddělení komplementu: centrální operační sály oddělení radiologie a zobrazovacích metod oddělení klinické biochemie hematologicko-tranfúzní oddělení patologicko-anatomické oddělení rehabilitační oddělení III HOSPODAŘENÍ Hospodářský výsledek - k vykázala nemocnice ztrátu ve výši tis. Kč. V porovnání se schváleným plánem se jedná o výsledek zlepšený o 604 tis. Kč. Výnosy dosáhly výše tis. Kč a byly překročeny oproti plánu o tis. Kč. Ve výnosech je proúčtovaná vyrovnávací platba Pk ve výši tis. Kč. Plánované výnosy od zdravotních pojišťoven byly oproti plánu vyšší o 4,2 mil. Kč. Zde se především promítlo kladné vyúčtování zdravotní péče od VZP za rok 2011 a úspěšná jednání se zaměstnaneckými pojišťovnami o vyúčtování péče v roce 2011 a platbách v roce Tržby za zdravotní péči hrazenou mimo veřejné pojištění dosáhly výše tis. Kč a oproti roku 2011 zaznamenaly nárůst o 373 tis. Kč. Tržby za ošetření cizinců a tržby z ostatních nezdravotnických služeb jsou v souhrnu vyšší o 97 tis. Kč oproti plánu. Největší podíl na tom mají navýšené tržby za klinické studie tis. Kč. Fakturované regulační poplatky dosáhly výše tis. Kč. V plánu bylo počítáno s vyšším počtem ošetřovacích dnů. Proto nebylo dosaženo plánovaných tis. Kč. Tržby za prodané zboží dosáhly výše tis. Kč (meziroční navýšení o 3,7 mil. Kč. Zde tvoří největší položku tržby nemocniční lékárny, kterou nemocnice provozuje od Podařilo se naplnit i plán aktivace 9,1 mil. Kč zpracování krve a separace krevní plazmy od dárců činila tis. Kč. Celková výše aktivace tis. Kč je historickým maximem. Prodej krve a krevních výrobků dosáhl úrovně tis. Kč, což znamenalo překročení plánované výše o 104 tis. Kč. Potěšitelné je, že celkové výnosy si udržely celkovou úroveň z roku 2011 při výrazně nižší vyrovnávací platbě od Pk o 11,9 mil. Kč. Náklady dosáhly výše tis. Kč a byly překročeny oproti plánu o tis. Kč. Materiálová spotřeba byla překročena oproti ambicióznímu plánu o tis. Kč. Nižší spotřeba léčiv (úspora oproti plánu 819 tis.kč, meziroční pokles o 929 tis. Kč) a vyšší spotřeba SMZ (překročení o tis. Kč) se vzájemně téměř vykompenzovaly. Vyšší spotřeba pohonných hmot (překročení o 98 tis.kč) souvisí s nárůstem cen. Překročení spotřeby všeobecného materiálu bylo způsobeno přechodem na jednorázové rouškování na operačních sálech (šetří náklady prádelny a snižuje riziko nozokomiálních nákaz) a navýšením spotřeby tiskopisů (příprava na reakreditaci). V oblasti energetiky se projevila zvýšená cena energií i výrazně studenější rok než rok Oproti plánu nemocnice překročila náklady na energie o 651 tis. Kč. Překročení nákladů za služby (1 899 tis. Kč) 5

6 byla způsobena vyššími náklady na údržbu zdravotních přístrojů a stavební údržby. Osobní náklady byly v roce 2012 oproti plánu vyšší o tis. Kč. Průměrná měsíční mzda ve výši Kč meziročně vzrostla o 2%. Odpisy dlouhodobého majetku byly účtovány v plánované výši. V nákladech je rovněž proúčtováno nájemné Pk ve výši tis. Kč a pojistné ve výši 703 tis. Kč. Investice - Celkové investiční výdaje z vlastních zdrojů činily ,70 Kč. K největším investicím patřily doplatek za CT přístroj ( Kč splátky 2012), splácení pracoviště kostní denzitometrie ( ,28 Kč splátky 2012), skiagrafického kompletu ( ,24 Kč splátky 32012) a 2 ks ultrazvuků ( Kč splátky 2012). Pokračovalo splácení endoskopického vybavení gastroenterologického pracoviště ( Kč splátky 2012). Ze zdravotnické techniky byl pořízen monitor vitálních funkcí s defibrilátorem pro potřeby porodního sálu ( Kč, částečně hrazeno z investičních dotací měst Svitavy, M.Třebová a Březová Kč), kardiotokograf ( Kč), videostroboskopický systém pro nově zřízenou foniatrickou ambulanci (povinné vybavení, Kč) a pletysmograf pro kožní ambulanci ( Kč). Část plánovaných investic nebyla realizována z důvodu pozdního vyúčtování za poskytnutou péči od zdravotních pojišťoven a nutnosti řešit havárie, např. obnovu endoskopického vybavení operačních sálů ( Kč) a konvektomatu ve stravovacím provozu ( Kč). Z vlastních zdrojů nemocnice pokračovaly přípravy na vytvoření náhradního zdroje vody v celkové výši Kč. V oblasti informačních technologií se podařilo realizovat plánovanou obměnu hlavního serveru NIS ( Kč) a s tím spojený potřebný upgrade databáze ( Kč). Vynucenou investicí byl upgrade ekonomického systému z důvodu legislativních změn ( Kč). Nad rámec původního plánu investic byly po schválení valnou hromadou pořízeny dva byty v hodnotě Kč. Závěr v roce 2012 se podařilo Svitavské nemocnici, a.s. naplnit ekonomické zadání jak ve splnění plánovaného hospodářského výsledku tak i v oblasti plánovaných investičních nákupů. IV. AKTIVITY ODDĚLENÍ NEMOCNICE Interní oddělení Počet lůžek: 69 (z toho 7 JIP) 6

7 Počet hospitalizovaných pacientů: (oddělení 3 031, JIP 510) Počet ošetřovacích dnů: (oddělení , JIP 1 982) Obložnost (v %): 96,6 (oddělení 86,2, JIP 90,3) Průměrná ošetřovací doba: 6,0dní (oddělení 5,6 JIP 3,9) Počty ambulantních vyšetření: Kardiologická ambulance - počet vyšetření v ambulanci ergometrie 238 Holter aritmií 523 test na nakloněné rovině 5 Holter tlaku 291 Počet nových pacientů 987 Gastroenterologická amb. - počet vyšetření v ambulanci gastrofibroskopie kolonoskopie rektoskopie 73 endoskopická polypektomie 541 jaterní biopsie 10 Barronova ligatura 25 endoskop. stav. krvácení opich jehlou 91 endoskop. stav. krvác. klipování 190 odběry histologie rychlý ureázový test 301 dechový test 25 PEG 18 Sono břicha 150 Interní odborná ambulance počet vyšetření v ambulancí diabetologická vyšetření interní vyšetření endokrinolog. vyšetření angiologická vyšetření 424 minimální kontakt Počet nových pacientů 648 Nutriční ambulance počet vyšetření v ambulanci 444 Prezentace primariátu: Obory vnitřní lékařství a gastroenterologie mají akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů udělenou MZ ČR. 1. U pacientů s fibrilací síní bylo zavedeno při přijetí stanovení tzv. CHA2VASc-HAS BLED skóre dle doporučených postupů České kardiologické společnosti a dále se řídíme v léčbě výsledkem tohoto skórovacího systému. 2. V r nadále pokračovaly v kardiologické ambulanci tyto mezinárodní studie: STABILITY, která řeší problematiku pacientů s chronickým srdečním selháním a SOLID-TIMI 52, která řeší následnou léčbu pacientů po proběhlém AKS. V obou studiích byla již ukončena randomizace pacientů. Také pokračovala studie AMGEN 110, která řeší léčbu novým lékem v kombinaci se statiny u pacientů, kteří mají hypercholesterolemii 7

8 Hlavním investigátorem je prim. MUDr. Kellnerová, investigátoři: MUDr. Pavel Kolečkář, MUDr. Emílie Smrčková. Spolupracující jsou obě sestry z kardiologické ambulance. 3. V diabetologické a kardiologické ambulanci pokračovaly v r celkem 3 mezinárodní studie : TECOS ( sledování snižování kardiovaskulárních u rizik u u diabetiků 2. typu, kteří užívají sitaglipitin) EXCEL( podávání exenatidu 1x týdně u diabetiků 2. typu s kardiovaskulárním rizikem),cascade 4 ( podávání nového antidiabetika obézním diabetikům 2. typu na IIR) Hlavním investigátorem je prim. MUDr.Ivana Kellnerová, dále jsou zapojeni MUDr. Iva Vyskočilová, MUDr. Jitka Marečková, MUDr. Pavel Kolečkář, sestry kardiologické a diabetologické ambulance. Technicky vypomáhá ve studiích také JIP, příjmová ambulance a stanice interna muži. Nové metody: Nově byla zřízena osteologická ambulance a s využitím denzitometrie. Postupně tak je zlepšována péči o tyto pacienty. V kardiologické ambulanci byl zaveden test 6-minutové chůze, který je třeba dle doporučení odborných společností provádět u pacientů s plicní hypertenzí a s CHOPN. V gastroenterologické ambulanci: a) začal být používán tzv. Danischův stent, který se zavádí při krvácení z jícnových varixů u pacientů s jaterní cirhózou. b) začal být používat tzv. endolup - klip, který současně slouží jako prevence dalšího krvácení GITu. c) U pacientů s Barretovým jícnem je používáno barvení tzv. paten-blue, což zlepšuje podmínky pro odběr histologie z jícnu. Oddělení pokračuje ve zlepšování výživy pacientů. Součástí toho je, že 2 lékaři složili atestaci v novém medicínském oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče. Nová technika: Podařilo zvýšit počet lůžek s přístupem ke kyslíku. Na JIP je k dispozici UZ přístroj, který slouží i pro ARO, takže se zlepšila možnost vyšetřovat ležící pacienty v těžkém stavu přímo na lůžku nebo zavádět pod UZ kontrolou centrální žilní katetry. Také v kardiologické ambulanci je od začátku r umístěn starší UZ přístroj, kde je možné akutně vyšetřit UZ srdce, pokud to stav pacienta vyžaduje. Prezentace oddělení Odborné semináře I v r oddělení pokračovalo v organizování odborných seminářů pro lékaře i zdravotníky nelékařských profesí. Celkem byly uspořádány 3 odborné semináře akreditované ČLK. Semináře jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání lékařů. Leden 2012: 1.Patofyziologie osteoporózy, její diagnostika a predikce komplikací prof. MUDr. Vladimír Palička,CSc., Dr.h.c., Osteocentrum LF UK a FN Hradec Králové 2.Současní léčba osteoporózy prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., III. interní klinika LF UP a FN Olomouc 3. Kazuistiky z klinické praxe prim. MUDr.František Šenk, Osteocentrum Kraje Vysočina, Nemocnice v Havlíčkově Brodě 8

9 Únor 2012: Jsou vzádné nádory GIT opravdu vzácné? 1.Neuroendokrinní nádory z pohledu gastroenterologa 2. Vzácné léze gastrointestinálního traktu prim. MUDr. Zdeněk Papík,Ph.D., Endoskopické centrum, Oblastní nemocnice Náchod.,a.s. 3.Pokroky v léčbě neuroendokrinních tumorů a GIST zažívacího traktu MUDr. Jan Stejskal,Ph.D., Komplexní onkologické centrum, Pardubická krajská nemocnice,a.s. Březen 2012: 1.Diabetické onemocnění ledvin-nové přístupy do praxe 2.Inkretiny a jejich úloha v prevenci kardiovaskulárních onemocnění prof. MUDr. Milan Kvapil,CSc.,MBA, přednosta Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole, Praha Duben 2012: 1.Pneumokoková onemocnění 2. Nové možnosti prevence pneumokokových onemocnění u dospělých 3. Systém očkování v České repúublice-současný stav prof. MUDr. Roman Prymula,CSc., Ph.D., předseda České vakcinologické společnosti, FN Hradec Králové Červen 2012: 1.Fibrilace síní-kontrola frekvence a rytmu doc. MUDr. Luděk Haman,Ph.D.,I. interní klinika FN Hradec Králové 2.Fibrilace síní- antikoagulační léčba- nové možnosti doc. MUDr. Petr Pařízek,Ph.D., I. interní klinika FN Hradec Králové Říjen 2012: 1.Komplexní péče o obézní diabetiky 2. Jakou pohybovou aktivitu doporučujeme obéznímu diabetikovi v praxi-risk/benefit 3.Zajímavé kazuistiky-diabetologie a obezitologie MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.3. interní klinika VFN Praha Chirurgické oddělení Počet lůžek: 45 (z toho 4 JIP) Počet hospitalizovaných pacientů: (oddělení 1 958, JIP 260) Počet ošetřovacích dnů: (oddělení 9 538, JIP 1 238) Obložnost (v %): 65,5 (oddělení 63,6, JIP 86,0) Průměrná ošetřovací doba: 5,9 dní (oddělení 4,9, JIP 4,8) Počet ambulantně ošetřených pacientů Prezentace primariátu Chirurgické oddělení má akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru chirurgie pro povinný chirurgický kmen udělenou MZ ČR. 9

10 Došlo k významnému zefektivnění provozu chirurgických ambulancí, zkvalitnění péče a zkrácení čekací doby pacientů nasazením dvou lékařů do ambulantního provozu v dopolední špičce. Velmi dobře již pracuje ambulance pro hojení chronických ran, kterou vede MUDr. Jan Novák a funguje 2 x týdně, stejně jako traumatologická ambulance, kterou vede MUDr. Tomasz Bujok s ordinační dobou ve čtvrtek. Nadále je v činnosti poradna pro stomiky pod vedením sestry Aleny Němcové. Pokračuje spolupráce s firmou Multiscan Pardubice a Onkologickým oddělením Krajské nemocnice Pardubice, a.s. je prováděna aplikace chemoterapie ambulantním nemocným. Zčásti jsou tito pacienti hospitalizováni i na chirurgickém oddělení po dobu aplikace v závislosti na aplikovaných režimech. Ambulance chemoterapie je v gesci firmy Multiscan Pardubice. Externě oddělení spolupracuje s ortopedem MUDr. Jaroslavem Martínkem a rovněž byla zahájena spolupráce s MUDr. Vítem Svěrákem traumatologem z Brna, který dojíždí každý do nemocnice 1x týdně. Přehled operativy v roce 2012: Oddělení provádí prakticky všechny výkony z břišní chirurgie, kromě výkonů na jícnu a resekčních výkonů na pankreatu a játrech. Došlo k dalšímu rozvoji laparoskopické operativy, která zahrnuje zhruba 1/3 všech operačních zákroků. Celkový počet operačních výkonů v roce 2012 na centrálních operačních sálech je 1319 Z toho plánovaných výkonů je provedeno přibližně 820, urgentních 200 a laparoskopických výkonů celkem 302 s převahou laparoskopických cholecystectomií, tříselných kýl a appendectomií, což představuje 30 % celkové operativy. Počet nejčastěji prováděných výkonů za rok 2012: resekční výkony na tlustém a tenkém střevě 52 - z toho 2 laparoskopicky ( 3%) resekce žaludku (BI, BII, TGE) 2 cholecystectomie z toho 133 laparoskopicky ( 86%) hernioplastika tříselné kýly 85 - z toho 65 laparoskopicky ( 76%) appendektomie 75 - z toho 65 laparoskopicky ( 86%) výkony na žlučových cestách 3 operace na pankreatu ( drenáž, Jurasz) 3 diagnostická laparoskopie + výkon dle nálezu 8 operace štítné žlázy (TTE, lobectomie) 1 operace prsu 52 plastika břišní kýly 52 operace varixů dolní končetiny 22 amputace dlouhé kosti 32 relaparotomie pro pooperační komplikace 9 Ve spolupráci s ortopedem bylo provedeno 36 menších ortopedických výkonů. V traumatologii bylo provedeno celkem 235 traumatologických operací. Jsou prováděny operace na dlouhých kostech, DHS, PFM, femorální a tibiální hřebování, humerální hřebování. Došlo k rozšíření výkonů na předloktí o zevní fixátor a dlahovou techniku s využitím nových LCP dlah firmy Synthes na distální radius, distální bérec a řešení nitrokloubních zlomenin lokte a tibie, stejně jako v oblasti proximálního humeru LCP dlaha Philos, či nově proximální humerální hřeb. Pacienti, určení primárně k TEP kyčle, event. CKP 10

11 jsou smluvně ošetřováni ortopedickým oddělením v Litomyšli, tyto výkony nám VZP nenasmlouvala. Počet nejčastěji prováděných výkonů v traumatologii: osteosynthesa krčku femuru (DHS, PFN ) 46 osteosynthesa diafýzy femuru ( hřeb) 6 osteosynthesa humeru (hřeb, dlaha) 18 osteosynthesa kotníku 34 osteosynthesa patelly 2 osteosynthesa předloktí 8 osteosynthesa distálního radia (LCP dlaha) 25 luxace AC kloubu 12 osteosynthesa bérce (hřeb) 15 extrakce kovového materiálu 69 úrazová splenectomie 2 sutura Achilovy šlachy 16 Laparoskopické operace: V laparoskopické operativě bylo provedeno celkem 290 výkonů Z tohoto počtu bylo provedeno: laparoskopická cholecystectomie 153 laparoskopická hernioplastika 65 laparoskopická appendectomie 65 laparoskopická pravostranná hemicolectomie 1 diagnostická lapar. 6 Cévní výkony kromě akutních výkonů pro traumata a výkonů typu embolectomie nejsou prováděny. V loňském roce byla zahájena spolupráce s cévní chirurgií Pardubické krajské nemocnice, a.s. a naproti tomu byla mírně omezena spolupráci s II. chirurgickou klinikou v Brně v nemocnici U sv. Anny. Na zákrokových sálech bylo provedeno celkem 412 menších plánovaných operačních výkonů (excize, incize, drobné výkony anu etc.), z toho 10 v celkové anestezii. Nové metody: V oblasti operativy bylo spektrum rozšířeno o nové typy osteosynthes s použitím modernějších implantátů, především úhlově stabilních, nově se provádí i nitrodřeňové hřebování v oblasti proximálního humeru. V oblasti traumatologie se stává oddělení postupně soběstačným, je schopno vyřešit většinu traumat včetně nitrokloubních zlomenin, na jiná pracoviště jsou odesíláni pouze polytraumatizovaní pacienti a pacienti s úrazy vyžadujícími implantaci endoprotéz. Je pokračováno v trendu na přechod k maximu laparoskopické miniinvazivní operativy, běžně se již provádí laparoskopicky většina cholecystectomií, hernioplastik tříselné kýly, appendectomií, revizí břicha s adhesiolýsou a v indikovaných případech střevní resekce, jejichž počet bychom chtěli ještě rozšířit o ošetření perforace žaludečního vředu atd. Plné zavedení těchto výkonů do běžné praxe je zatím limitováno počtem vhodných pacientů a incidencí těchto onemocnění. Další rozvoj operativy se ovšem bez další investice do přístrojového vybavení neobejde. Stávající operační metody byly plně využívány a to včetně metod laparoskopických i traumatologických. Rutinně je prováděna peroperační detekce sentinelové uzliny při 11

12 onkologických operacích prsu, což významně snižuje počet radikálních axilárních disekcí, přináší větší kvalitu života onkologicky nemocných a snížení velkého počtu těchto mutilujících zákroků v axile u pacientek s nádorovým onemocněním prsu. K detekci uzliny je využívána pořízená gama sonda, která funguje na principu detekce zvýšené aktivity radionuklidu v první sentinelové uzlině při aplikaci radionuklidu do okolí tumoru. Aplikace radionuklidu je prováděna našim pacientkám na pracovišti v Blansku, se kterým velmi dobře spolupracujeme. Dále je běžně při některých výkonech používán harmonický skalpel a také přístroj pro bipolární radiofrekvenční koagulaci LigaSure, který je výhodná zejména při laparoskopické operativě. V loňském roce se ve větší míře začalo využívat u dehiscentních a nehojících se ran metody kontrolovaného podtlaku. Začátkem. r se nemocnici konečně podařilo s VZP nasmlouvat kód o používání této metody. Dětské oddělení Počet lůžek: 43 (z toho 12 novorozeneckých) Počet hospitalizovaných pacientů: (dětské 2 154, novorozenecké 544) Počet ošetřovacích dnů: (dětské 5 296, novorozenecké 2 302) Obložnost (v %): 50,2 (dětské 49,3%, novorozenecké 52,4%) Průměrná ošetřovací doba: 2,8 dne (dětské 2,5, novorozenecké 4,2) Počet ambulantně ošetřených pacientů: Příjmová ambulance Dětská odborná ambulance: diabetologická 312 endokrinologická metabolická 230 nefrologická Počet ambulantně ošetřených pacientů celkem: Dětská LSPP Počet ambulantně ošetřených pacientů (z počtu příjmové ambulance), kteří vyžadují zvláštní péči (dohled po CA 37x, vyšetření potního testu 54x). V dětské odborné ambulanci dynamické testy 95x. Prezentace primariátu: Oddělení má akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru dětské lékařství udělenou MZ ČR. Od roku 2003 je oddělení držitelem titulu Baby friendly hospital. Při oddělení pracují 4 odborné ambulance diabetologická, endokrinologická, metabolická a nefrologická. Jedna lékařka závěrem roku 2012 úspěšně složila atestační zkoušku z pediatrie. Nové metody: V endokrinologické ambulanci byl zaveden nový ACTH test s nízkodávkovanou testovací látkou. 12

13 Na novorozeneckém oddělení zaveden bondig časné přiložení dítěte na tělo matky, metoda je důležitá pro lepší biologickou vazbu a časné kojení. Nová technika: V roce 2012 byly zakoupeny 2 nové infuzní pumpy. Prezentace oddělení odborné semináře: Oddělení pravidelně pořádá hojně navštěvované semináře pro pediatry z celého okresu, na kterých se prezentacemi i samostatnými přednáškami podílejí lékaři oddělení. Sestry novorozeneckého úseku s MUDr. Pospíšilovou pravidelně pořádají pro nastávající maminky předporodní školení v péči o novorozence a o podpoře kojení. Gynekologicko-porodnické oddělení Počet lůžek: 31 (z toho 12 porodnice) Počet hospitalizovaných pacientů: (gyn.odd. 559, porodní odd. 632) Počet ošetřovacích dnů: (gyn.odd , porodní odd ) Obložnost (v %): 51,3 (gyn.odd. 41,6, porodní odd. 66,6) Průměrná ošetřovací doba: 4,9dne (gyn. odd. 5,2, porodní odd. 4,6) Počet porodů celkem 546 z toho císařským řezem 105 kleštěmi 2 vakuumextrakcí 14 Počet velkých gynekologických operací 318 laparoskopie 118 malé gynekologické výkony (abraze aj.) 324 interrupce a revize po abortu 201 Amniocentézy 67 Počet UZ vyšetření Prezentace primariátu: Oddělení má akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru gynekologie a porodnictví udělenou MZ ČR. Účast na seminářích (pasivní) v r. 2012: prim. MUDr. Zakopal celostátní konference Sekce perinatální medicíny, MUDr. Kocka 33. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, České Budějovice, MUDr. Kocka kurz diagnostiky a léčby závažných forem poporodní hemoragie, Praha, MUDr. Preslitskyi kolposkopický kurz, Praha, MUDr. Maniychuk + MUDr. Preslitskyi + MUDr. Poláčková kritické stavy v porodnictví, Praha. Oddělení pravidelně 1x za měsíc organizuje přednášky pro těhotné a cvičení pro těhotné. Nové metody: Vakuumextrakce u císařského řezu. 13

14 Počet lůžek: 5 Počet hospitalizovaných pacientů: 199 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 89,6 Průměrná ošetřovací doba: 6,5 dne Anesteziologicko-resuscitační oddělení Anesteziologicko resuscitační oddělení poskytuje své služby v segmentu anesteziologické a resuscitační péče pro všechna oddělení a ambulance Svitavské nemocnice, a.s., včetně komplementu (RDG diagnostika). Lékaři provádí konziliární vyšetření, spolupodílí se na perioperační péči. Lékaři a sestry lůžkové stanice tvoří resuscitační tým pro celou nemocnici.v resuscitační péči rovněž úzce spolupracují se ZZS Pardubického kraje. Lůžková část (resuscitace): Zde je realizovaná resuscitační péče na 5 lůžkách, přístrojově a personálně vybavených tak, aby odpovídala požadavkům pojišťoven, ale i odborné společnosti. Celkový počet hospitalizovaných pacientů na AROL za rok 2012: 210 Z toho: Pacienti nad 65 let věku: 111 Pacienti věk 0 19: 6 Pacienti věk 19 65: 93 APACHE II při přijetí: 22,89 Příjmy interní: 142 Příjmy chirurgické: 68 Příjmy pooperační: 31 Pacienti uměle ventilovaní (celkem): 159 Pacienti uměle ventilováni do 24 hodin: 44 Počet oš. dnů: TISS 9-14: 40 TISS 15-19: 98 TISS 20-29: 425 TISS 30-39: 502 TISS 40-49: 193 TISS 50 a více: 33 Zemřeli celkem: 58 Zemřelí do 24 hodin: 21 Komentář k lůžkové části: oproti roku 2011 bez zásadních změn. Významně se zkrátila průměrná ošetřovací doba z 7,4 na 6,5 dne. Anesteziologická část: Anesteziologická činnost byla nadále prováděna celkem na 3 COS, urologickém endoskopickém sálku, zákrokovém sálku, porodním sále, gastroendoskopickém pracovišti a JIP interního oddělení. Dále je provozována anesteziologická ambulance a dospávací pokoj. 14

15 Celkem anesteziologických výkonů: Z toho: Anestezie delší jak 2 hodiny: 492 Regionální anestezie: 347 Anestezie ambulantně: 471 Anestezie v ÚPS: 329 Anestezie u pacientů 0-19 let: Anestezie u pacientů nad 65 let: 787 Porodní algezie: 32 Počet pacientů na dospávacím pokoji: Počet pacientů v anesteziologické ambulanci: Nové metody: Kanylace centrálního žilního systému za UZ kontroly. Nová technika: Došlo k doplnění vybavení porodních sálů na úroveň potřebnou pro bezpečnou anestézii. Prezentace primariátu Po šetření MZ opětně přiznalo akreditaci pro další vzdělání lékařů v oboru anesteziologie a intenzívní medicína. Akreditace byla krátkodobě pozastavena z titulu změn kritérií pro její přiznání v roce Dva lékaři v průběhu roku 2012 získali specializovanou způsobilost v oboru AIM. MUDr. Gořulova provádí pravidelná školení nemocničních lékařů a sester JIP, ARO, COS v novinkách při KPR. MUDr. Kunčák je členem akreditační komise SAK a účastní se akreditačních šetření v nemocnicích ČR MUDr. Pachovská má certifikát ALS. Pravidelně se účastní seminářů pořádaných gynekologicko porodním oddělením s budoucími rodičkami (problematika porodní algézie) Počet lůžek: 22 Počet hospitalizovaných pacientů: 921 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 78,3 Průměrná ošetřovací doba: 5,4 dní ORL oddělení Počet ambulantně ošetřených pacientů: ORL ambulance I: ORL ambulance II: ORL příjmová ambulance: ORL sálová ambulance: Foniatrická ambulance: 743 Logopedická ambulance: Celkem: Četnost vybraných zdravotnických výkonů: Adenotomie: 342 Tonsillectomie: 54 Polypectomie samostatný výkon: 30 Operace pro chrápání a OSAS celkem URČ: 10 nových 15

16 Počet všech výkonů CELONEM: 70 Somnografické vyšetření: 50 Štítné žlázy: 17 Septoplastiky: 37 Rhinoplastiky: 4 FESS: 26 Sinoskopie jako samostatný výkon: 12 SHAVER počet užití: 36 Repozice fraktury nosních kůstek: 26 Repozice fraktury ostat, obličejových kostí: 7 Tracheotomie: 29 Sanační ušní operace (ME, AAT, RO ): 11 Myringoplastiky jako samostatný výkon: 5 Odsátí středouší: 198 Zavedení tlak vyrovnávajících trubiček: 49 Plastika boltců: 17 Krční píštěle a cysty (mediální a laterální): 3 Exstirpace uzlin: 7 Operace velkých slinných žláz (příušní a podčelistní): 8 Esofagoskopie: 13 Direktní laryngoskopie: 23 Bronchoskopie: 2 Počet celkových anestezií pro ORL 735 Počet všech pacientů ošetřených a operovaných na operačních sálech (COS + ORL) Počet všech výkonů a ošetření na operačních sálech (COS + ORL) Počet přidělených sluchadel 197 Počet audiogramů Nová technika: V roce 2012 byl zakoupen stroboskop a lupenlaryngoskop k vyšetření hlasového pole na foniatrické ambulanci. Nové metody: Vyšetření hlasivek stroboskopem a vyšetření hlasového pole. Prezentace primariátu odborné semináře: Ve dnech března 2012 ORL oddělení uspořádali 6. demonstrační kurz a seminář na téma: Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha ve spolupráci s ORL klinikou Pardubice a Dětskou ORL klinikou v Brně. Kurz byl akcí České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Zúčastnilo se asi 30 lékařů z celé republiky a kurz byl účastníky kladně hodnocen. O akci proběhla informace v médiích ve svitavské kabelové televizi, Svitavském deníku. Dne ORL proběhl 13. ročník CYKLO-CUPU, závodu v jízdě na kole pořádaný pro zdravotníky. Dne oddělení zorganizovalo 15. Předvánoční ORL seminář na téma Poruchy polykání. Urologické oddělení 16

17 Počet lůžek: 23 Počet hospitalizovaných pacientů: 718 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 43,4 Průměrná ošetřovací doba: 4,9 dní Počet otevřených operací 200 Počet endoskopických výkonů z toho cystoskopií 213 flexibilních cystoskopií 314 ascendentních ureteropyelografií 122 zavedení stentu 136 ureterorenoskopií 47 perkutánních extrakcí kamene 4 nefrostomií 22 uretrotomií OUT + OTTIS 13 endoresekcí prostaty 75 endoresekcí močového měchýře 72 Nové metody: Parciální resekce ledviny. Oddělení psychiatrie a psychoterapie Počet lůžek: 25 Počet hospitalizovaných pacientů: 475 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 84,4 Průměrná ošetřovací doba: 16,3 dne Počet vybraných výkonů: - počet provedených elektrokonvulzí 46 - počet vyšetření alkotestem počet alkohol-antabusových reakcí 1 - počet jednotek psychoterapie individuální počet jednotek skupinové psychoterapie typ I počet jednotek skupinové psychoterapie typ II počet jednotek skupinové psychoterapie typ III Počet ambulantních výkonů: Psychiatrická ambulance pro dospělé: - počet ošetření v psychiatrické ambulanci z toho: komplexních vyšetření (noví pacienti) 180 cílených vyšetření

18 kontrolních vyšetření minimálních kontaktů 146 jednotek individuální psychoterapie 80 - počet vyšetření alkotestem 485 Dětská psychiatrická ambulance: Od ledna 2012 skončila činnost ambulance. Od podzimu 2012 je provozována privátní lékařkou. Psychologická ambulance: - počet ošetření v psychologické ambulanci 726 z toho: počet jednotek individuální psychoterapie 950 počet jednotek skupinové terapie typ I 0 komplexní psychologických vyšetření 65 cílených psychologických vyšetření 258 kontrolních psychologických vyšetření 33 počet jednotek krizové intervence 34 Dětská psychologická ambulance: - počet ošetření v dětské psychologické ambulanci 91 z toho: komplexních vyšetření 14 cílených vyšetření 50 kontrolních vyšetření 27 Nové metody V oblasti farmakoterapie započato s používáním nového depotního antypsychotika Xeplion. V oblasti režimové léčby byl propracován a průběžně hodnocen standardní postup ke stanovení rizika heteroagrese a autoagrese pacienta. Zdravotně sociální činnost Ke komplexní péči o pacienty na oddělení psychiatrie a psychoterapie patří pomoc při řešení jejich špatné sociální situace. Počet pacientů 96, kteří vyhledali sociální poradenství, je orientační. Vyjadřuje počet osob, které pomoc vyhledali, ale jedná se o opakované hospitalizace, tedy opakovaně poskytovanou zdravotně sociální činnost. Nejčastěji je situace projednávána na Úřadech práce a Městských úřadech. Jedná se o vyhledání adekvátního řešení situace, včetně objednání pacientů na schůzky do Krizového centra, jednání s poskytovateli sociálních služeb. S Úřady práce je řešena finanční situace pacientů, nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi - životní a existenční minimum, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, dávky SSP a příspěvky na péči. Odtud se odvíjí sociálně právní poradenství, kdy jsou pacienti informováni o možnostech čerpání dávek. V neposlední řadě je často klientům zajišťováno ubytování v azylových domech i v komerčních ubytovnách. Trendem vývoje je zvyšující se počet pacientů, kteří vyhledávají sociální pomoc. 18

19 Prezentace primariátu vzdělávání Prim. MUDr. Zdeňka Kovářová aktivní účast v diskusi na Konferenci sociální psychiatrii v Chrudimi. Bc. Martina Blaževská aktivní účast na IN Projekt 2011 Zajištění bezpečného prostředí pro pacienta a personál (akce svitavské nemocnice). Pavla Hajská aktivní účast na konferenci Sestra ohrožený druh (akce nemocnice). Mgr. Ing. Miroslava Coufalová pokračovala v přípravě k atestaci z klinické psychologie. Zapojila se do psychoterapeutického výcviku INCIP, absolvovala certifikované kurzy Wechslerovy škály a Cross batery přístup hrazené z fondů EU, zahájila AKK Psycholog ve zdravotnictví. Pokračuje v rigorozním studiu. Mgr. Kateřina Kušnieriková. Pokračuje v přípravě k atestaci z klinické psychologie, v Rogeriánském psychoterapeutickém výcviku. Dokončila AKK Psycholog ve zdravotnictví MUDr. Hana Suchomelová. Je v přípravě na atestaci z psychiatrie. Zapojila se do psychoterapeutického výcviku INCIP. MUDr. Daniela Chladilová: se zapsala k přípravě na atestaci z psychiatrie. MUDr. Bibiana Antalová: pokračuje v přípravě na atestaci z psychiatrie. Všichni lékaři se účastní regionální psychiatrických seminářů, ústavních seminářů a dalších odborných vzdělávacích akcí v oboru psychiatrie. Sestra Jana Staříková: pokračuje ve studiu PSS v oboru psychiatrická péče v NCO NZO Brno, Všechny sestry se celoročně vzdělávají na celostátních seminářích. Počet nasmlouvaných lůžek: 23 Počet hospitalizovaných pacientů: 158 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 96,4 Průměrná ošetřovací doba: 51,5 dní Léčebna dlouhodobě nemocných Z celkového počtu hospitalizovaných pacientů: Počet rehospitalizací 20 Zemřelo 46 Přeloženo do DD Mor. Třebová 12 Přeloženo do jiných zařízení 12 Přeloženo na jiná oddělení 12 Propuštěno domů 51 Prezentace oddělení V září 2012 LDN oddělení uspořádalo konferenci Sestra ohrožený druh? - hlavní přednášející byl Doc. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Max Kašparů, Ph.D., katolický duchovní a forenzní psychiatr a v dalším programu vystoupily sestry z nemocnice. Zúčastnilo se celkem asi 200 převážně středně zdravotnických pracovníků, ale i lékařů, Na oddělení probíhá Dobrovolnický program a Canisterapie. Za pacienty dochází nemocniční kaplanka. Oddělení spolupracuje se sociální pracovnicí as nutriční terapeutkou. V roce 2012 DLN oddělení sledovalo 3 indikátory kvality: Výskyt MRSA a dalších multirezistentních kmenů na odd. LDN, Počet dekubitů a sledování úspěšnosti jejich léčby na oddělení LDN, Péče o pacienta s permanentním katétrem. 19

20 V roce 2012 pracováno se dvěma projekty: Informační materiál pro zkvalitnění a spolupráci s rodinami pacientů a Paliativní péče (zvláštní péče o umírající) Prezentace oddělení vzdělávání 1 sestra dokončila studium v NCONZO: Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech péče o pacienta v geronlogii 1 sestra se zúčastnila certifikovaného kurzu v NCONZO Interní auditor 1 sestra absolvovala certifikovaný kurz v NCO NZO Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči 5 pracovníků (lékař + 4 sestry) absolvovali Komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů 1 sestra byla na edukační stáži v belgickém Maastrichtu 1 sestra se zúčastnila certifikovaného kurzu v NCO NZO Rehabilitační ošetřovatelství Nové vybavení: Výměna 6 lůžek za nová repasovaná lůžka. Zakoupena 1 nová televize. Oddělení radiologie a zobrazovacích metod Oddělení Radiologie a zobrazovacích metod poskytuje základní diagnostiku rentgenovou, sonografickou a výpočetní tomografii jak pacientům hospitalizovaným ve Svitavské nemocnici, a.s., tak pacientům ambulantním a z okolních nemocnic. Nově byl v roce 2012 zaveden provoz denzitometrie. Počet RTG vyšetření z toho v ÚPS Počet UZ vyšetření z toho v ÚPS Počet skiaskopií z toho v ÚPS 100 Počet CT vyšetření z toho v ÚPS 549 Počet intervencí pod UZ či CT 41 Počet denzitometrií 429 Hematologicko-transfúzní oddělení Prezentace primariátu Oddělení je tvořeno dvěma samostatnými oborovými jednotkami úsekem klinické hematologie a úsekem transfúzní výroby. Hematologický úsek sestává z hematologické ambulance a hematologické laboratoře. Transfúzní úsek se člení na část odběrovou, výrobní, laboratorní (imunohematologie a laboratoř infekčních markerů) a krevní sklad s expedicí. Oddělení poskytuje komplexní služby v oboru klinické hematologie laboratorní vyšetření v oboru cytomorfologie, cytochemie, sdílené výkony z oboru imunologie, mikrobologie a onkologické cytologie, hemokoagulace, imunohematologie, ambulantní provoz a konsiliární službu pro lůžková oddělení a ostatní regionální zdravotnická zařízení ve spádové oblasti 20

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2013. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2013

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2013. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2013 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2013 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2013 1 OBSAH: strana Obsah 2 I. Slovo předsedy představenstva... 3 II. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva...

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 1 7 9 5 4 IČZ smluvního ZZ 6 1 Číslo smlouvy 2 J 6 N 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 2 3 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 1 Číslo smlouvy 2 H 6 9 N 1 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Vzdělávání zdravotníků

Vzdělávání zdravotníků Vzdělávání zdravotníků Transformace specializačního vzdělávání 2 fáze 1. Fáze změna zákonů (lékaři a nelékaři) realizováno v roce 2008 1. Fáze praktická změna Vyhlášky Nařízení vlády Financování Vzdělávací

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 5 6 5 7 IČZ smluvního ZZ 2 2 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 2 N 0 0 2 Název IČO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 3 Název IČO Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 3 1 1 1 9 7 7 IČZ smluvního ZZ 0 5 3 2 1 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 5 H 3 2 1 Název IČO Marie Jarošová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav zdravotnických studií Název projektu: Využití moderních technologií a přístrojové techniky

Více

Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2008

Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2008 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2008 10 OBSAH: strana Obsah 1 I. Úvodní slovo člena představenstva... 2 II. Léčebná péče za r. 2008 z pohledu náměstka LPP... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Název IČO PROSAZ-Spol.pro soc.rehab.občanů se zdra. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO PROSAZ-Spol.pro soc.rehab.občanů se zdra. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 3 0 0 5 8 5 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 5 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 A 0 5 H 5 5 4 Název IČO PROSAZ-Spol.pro soc.rehab.občanů se zdra PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 5 3 2 3 6 IČZ smluvního ZZ 2 0 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 0 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2010

Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2010 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo člena představenstva... 3 II. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. 4-8 III. Úsek manaţera

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO MEDICON Services s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MEDICON Services s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 8 0 2 8 4 7 9 IČZ smluvního ZZ 0 4 8 9 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 0 4 G 0 0 5 Název IČO MEDICON Services s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Název IČO MUDr. D. Kremlová, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. D. Kremlová, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 2 4 5 0 4 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 8 8 1 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 2 A 0 2 3 Název IČO MUDr. D. Kremlová, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 G 4 2 8 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 2 8 6 0 1 IČZ smluvního ZZ 0 1 2 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 1 A 2 8 0 Název IČO Městská poliklinika Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty. P. Schneiderka OKB FN Olomouc

Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty. P. Schneiderka OKB FN Olomouc Vzdělávání ve vazbě na komerční subjekty P. Schneiderka OKB FN Olomouc Symposium FONS, Pardubice 2010 Vzdělávání Kontinuální celoživotní aktualizace, rozšiřování a zvyšování (znalostní části) profesní

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více