Akreditováno 2007 Reakreditováno Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012"

Transkript

1 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

2 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5 III. Hospodaření.. 5,6 IV. Aktivity oddělení nemocnice V. Ošetřovatelská péče VI. Kvalita zdravotní péče VII Stížnosti, poděkování... 29,30 VIII. Kontrolní činnosti... 30,31 IX. Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni X.. Předpokládaný vývoj účetní jednotky... 31,32 XI. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje XII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí XIII. Organizační složka v zahraničí.. 32 XIV. Požadované informace podle zvláštních předpisů XV. Organizační struktura. 33 Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce za účetní období Přehled o peněžních tocích 51,52 Přehled o změnách vlastního kapitálu Zpráva o vztazích Zpráva nezávislého auditora Zpráva dozorčí rady... Ve Svitavách

3 I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE A PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA V roce 2012 byla činnost naší nemocnice ovlivněna dvěma základními vlivy, které rozhodujícím způsobem ovlivnily poskytování zdravotnické péče a které pravděpodobně budou do života nemocnice zasahovat i v letech budoucích. Úhradová vyhláška představovala ve své interpretaci stagnaci úhrad a nemocnice poprvé musela ve svém hospodaření respektovat fakt, že nelze získat na straně výnosů více peněz než v letech minulých. Objektivně řečeno nebylo by to ani možné, protože tím druhým zásadním vlivem byl objektivní pokles poptávky po zdravotní péči, takže nemocnice jen s maximálním úsilím naplnila kritéria výkonnosti, která minimalizují riziko regulačních srážek při konečném vyúčtování. I přes uvedené skutečnosti se nemocnici podařilo splnit a mírně zlepšit plánovaný hospodářský výsledek. V době, kdy tato zpráva vzniká je zřejmé, že oba tyto vlivy budou působit i nadále. V oblasti úhrad je dokonce úhradová vyhláška degresívní, tzn. snižuje objem výnosů oproti referenčnímu období. Je potěšitelné, že tyto okolnosti neovlivnily kvalitu poskytované péče a neznamenaly ani rezignaci na její další rozvoj. Celý rok nemocnice významně spolupracovala na přípravě projektu rekonstrukce a přístavby psychiatrického oddělení, jehož realizace by měla začít v roce 2013 v rámci Regionálního operačního programu. Pokračovali jsme v naší snaze rozšířit spektrum nabízených služeb. Pro občany našeho spádového území jsme od února 2012 začali provozovat vyšetření kostní denzitometrie a s tím související osteologickou ambulanci. Spektrum nabízených služeb kontinuálně rozšiřovala ambulance TRN. Velmi si vážím toho, že naše pracoviště v oblasti interní medicíny a TRN byla vybrána pro klinické studie účinnosti nových preparátů. Chtěl bych všem zaměstnancům nemocnice poděkovat, že i v roce 2012 objektivně vysoce převažovala spokojenost s poskytnutou zdravotní péčí, o čemž svědčí velké množství děkovných dopisů. MUDr. Pavel Havíř předseda představenstva a ředitel nemocnice II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 3

4 Obchodní název společnosti: Svitavská nemocnice, a. s. Sídlo: Svitavy, Kollárova 643/7, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předměty podnikání k : Provozování nestátního zdravotnického zařízení Hostinská činnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 živnostenského zákona Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany Opravy silničních vozidel Čištění a praní textilu a oděvů Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Představenstvo: MUDr. Pavel Havíř - předseda představenstva MUDr. Pavel Kunčák - člen představenstva do Ing. Pavel Špaček - člen představenstva do Ing. Josef Pejchl - člen představenstva od Ing. Jan Kosla - člen představenstva od Dozorčí rada: Mgr. Jiří Brýdl - člen dozorčí rady do Ing. Miroslav Brýdl - člen dozorčí rady do RNDr. Jaroslav Forejt - člen dozorčí rady do MUDr.Jan Malý - člen dozorčí rady Mgr. Markéta Tauberová - člen dozorčí rady do p. Hana Tomancová - člen dozorčí rady JUDr. Martin Netolický - předseda dozorčí rady od Ing. Ivan Pilip - člen dozorčí rady od JUDr. Rudolf Skoupý - člen dozorčí rady od Mgr. David Šimek - člen dozorčí rady od Ing. Josef Diessl - člen dozorčí rady od p. Marek Šisler - člen dozorčí rady od Vlastníci: Jediným akcionářem Svitavské nemocnice, a. s. je Pardubický kraj. Počet lůžek: - lůžková oddělení s akutními lůžky skutečný počet lůžek interní oddělení (včetně JIP) JIP chirurgické oddělení (včetně JIP) JIP ARO 5 4

5 gynekologicko-porodnické oddělení 31 urologické oddělení 23 dětské oddělení (včetně novorozeneckého) 43 ORL oddělení 22 psychiatrie 25 - lůžkové oddělení s lůžky následné péče: LDN 23 Počet lůžek celkem 286 Oddělení komplementu: centrální operační sály oddělení radiologie a zobrazovacích metod oddělení klinické biochemie hematologicko-tranfúzní oddělení patologicko-anatomické oddělení rehabilitační oddělení III HOSPODAŘENÍ Hospodářský výsledek - k vykázala nemocnice ztrátu ve výši tis. Kč. V porovnání se schváleným plánem se jedná o výsledek zlepšený o 604 tis. Kč. Výnosy dosáhly výše tis. Kč a byly překročeny oproti plánu o tis. Kč. Ve výnosech je proúčtovaná vyrovnávací platba Pk ve výši tis. Kč. Plánované výnosy od zdravotních pojišťoven byly oproti plánu vyšší o 4,2 mil. Kč. Zde se především promítlo kladné vyúčtování zdravotní péče od VZP za rok 2011 a úspěšná jednání se zaměstnaneckými pojišťovnami o vyúčtování péče v roce 2011 a platbách v roce Tržby za zdravotní péči hrazenou mimo veřejné pojištění dosáhly výše tis. Kč a oproti roku 2011 zaznamenaly nárůst o 373 tis. Kč. Tržby za ošetření cizinců a tržby z ostatních nezdravotnických služeb jsou v souhrnu vyšší o 97 tis. Kč oproti plánu. Největší podíl na tom mají navýšené tržby za klinické studie tis. Kč. Fakturované regulační poplatky dosáhly výše tis. Kč. V plánu bylo počítáno s vyšším počtem ošetřovacích dnů. Proto nebylo dosaženo plánovaných tis. Kč. Tržby za prodané zboží dosáhly výše tis. Kč (meziroční navýšení o 3,7 mil. Kč. Zde tvoří největší položku tržby nemocniční lékárny, kterou nemocnice provozuje od Podařilo se naplnit i plán aktivace 9,1 mil. Kč zpracování krve a separace krevní plazmy od dárců činila tis. Kč. Celková výše aktivace tis. Kč je historickým maximem. Prodej krve a krevních výrobků dosáhl úrovně tis. Kč, což znamenalo překročení plánované výše o 104 tis. Kč. Potěšitelné je, že celkové výnosy si udržely celkovou úroveň z roku 2011 při výrazně nižší vyrovnávací platbě od Pk o 11,9 mil. Kč. Náklady dosáhly výše tis. Kč a byly překročeny oproti plánu o tis. Kč. Materiálová spotřeba byla překročena oproti ambicióznímu plánu o tis. Kč. Nižší spotřeba léčiv (úspora oproti plánu 819 tis.kč, meziroční pokles o 929 tis. Kč) a vyšší spotřeba SMZ (překročení o tis. Kč) se vzájemně téměř vykompenzovaly. Vyšší spotřeba pohonných hmot (překročení o 98 tis.kč) souvisí s nárůstem cen. Překročení spotřeby všeobecného materiálu bylo způsobeno přechodem na jednorázové rouškování na operačních sálech (šetří náklady prádelny a snižuje riziko nozokomiálních nákaz) a navýšením spotřeby tiskopisů (příprava na reakreditaci). V oblasti energetiky se projevila zvýšená cena energií i výrazně studenější rok než rok Oproti plánu nemocnice překročila náklady na energie o 651 tis. Kč. Překročení nákladů za služby (1 899 tis. Kč) 5

6 byla způsobena vyššími náklady na údržbu zdravotních přístrojů a stavební údržby. Osobní náklady byly v roce 2012 oproti plánu vyšší o tis. Kč. Průměrná měsíční mzda ve výši Kč meziročně vzrostla o 2%. Odpisy dlouhodobého majetku byly účtovány v plánované výši. V nákladech je rovněž proúčtováno nájemné Pk ve výši tis. Kč a pojistné ve výši 703 tis. Kč. Investice - Celkové investiční výdaje z vlastních zdrojů činily ,70 Kč. K největším investicím patřily doplatek za CT přístroj ( Kč splátky 2012), splácení pracoviště kostní denzitometrie ( ,28 Kč splátky 2012), skiagrafického kompletu ( ,24 Kč splátky 32012) a 2 ks ultrazvuků ( Kč splátky 2012). Pokračovalo splácení endoskopického vybavení gastroenterologického pracoviště ( Kč splátky 2012). Ze zdravotnické techniky byl pořízen monitor vitálních funkcí s defibrilátorem pro potřeby porodního sálu ( Kč, částečně hrazeno z investičních dotací měst Svitavy, M.Třebová a Březová Kč), kardiotokograf ( Kč), videostroboskopický systém pro nově zřízenou foniatrickou ambulanci (povinné vybavení, Kč) a pletysmograf pro kožní ambulanci ( Kč). Část plánovaných investic nebyla realizována z důvodu pozdního vyúčtování za poskytnutou péči od zdravotních pojišťoven a nutnosti řešit havárie, např. obnovu endoskopického vybavení operačních sálů ( Kč) a konvektomatu ve stravovacím provozu ( Kč). Z vlastních zdrojů nemocnice pokračovaly přípravy na vytvoření náhradního zdroje vody v celkové výši Kč. V oblasti informačních technologií se podařilo realizovat plánovanou obměnu hlavního serveru NIS ( Kč) a s tím spojený potřebný upgrade databáze ( Kč). Vynucenou investicí byl upgrade ekonomického systému z důvodu legislativních změn ( Kč). Nad rámec původního plánu investic byly po schválení valnou hromadou pořízeny dva byty v hodnotě Kč. Závěr v roce 2012 se podařilo Svitavské nemocnici, a.s. naplnit ekonomické zadání jak ve splnění plánovaného hospodářského výsledku tak i v oblasti plánovaných investičních nákupů. IV. AKTIVITY ODDĚLENÍ NEMOCNICE Interní oddělení Počet lůžek: 69 (z toho 7 JIP) 6

7 Počet hospitalizovaných pacientů: (oddělení 3 031, JIP 510) Počet ošetřovacích dnů: (oddělení , JIP 1 982) Obložnost (v %): 96,6 (oddělení 86,2, JIP 90,3) Průměrná ošetřovací doba: 6,0dní (oddělení 5,6 JIP 3,9) Počty ambulantních vyšetření: Kardiologická ambulance - počet vyšetření v ambulanci ergometrie 238 Holter aritmií 523 test na nakloněné rovině 5 Holter tlaku 291 Počet nových pacientů 987 Gastroenterologická amb. - počet vyšetření v ambulanci gastrofibroskopie kolonoskopie rektoskopie 73 endoskopická polypektomie 541 jaterní biopsie 10 Barronova ligatura 25 endoskop. stav. krvácení opich jehlou 91 endoskop. stav. krvác. klipování 190 odběry histologie rychlý ureázový test 301 dechový test 25 PEG 18 Sono břicha 150 Interní odborná ambulance počet vyšetření v ambulancí diabetologická vyšetření interní vyšetření endokrinolog. vyšetření angiologická vyšetření 424 minimální kontakt Počet nových pacientů 648 Nutriční ambulance počet vyšetření v ambulanci 444 Prezentace primariátu: Obory vnitřní lékařství a gastroenterologie mají akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů udělenou MZ ČR. 1. U pacientů s fibrilací síní bylo zavedeno při přijetí stanovení tzv. CHA2VASc-HAS BLED skóre dle doporučených postupů České kardiologické společnosti a dále se řídíme v léčbě výsledkem tohoto skórovacího systému. 2. V r nadále pokračovaly v kardiologické ambulanci tyto mezinárodní studie: STABILITY, která řeší problematiku pacientů s chronickým srdečním selháním a SOLID-TIMI 52, která řeší následnou léčbu pacientů po proběhlém AKS. V obou studiích byla již ukončena randomizace pacientů. Také pokračovala studie AMGEN 110, která řeší léčbu novým lékem v kombinaci se statiny u pacientů, kteří mají hypercholesterolemii 7

8 Hlavním investigátorem je prim. MUDr. Kellnerová, investigátoři: MUDr. Pavel Kolečkář, MUDr. Emílie Smrčková. Spolupracující jsou obě sestry z kardiologické ambulance. 3. V diabetologické a kardiologické ambulanci pokračovaly v r celkem 3 mezinárodní studie : TECOS ( sledování snižování kardiovaskulárních u rizik u u diabetiků 2. typu, kteří užívají sitaglipitin) EXCEL( podávání exenatidu 1x týdně u diabetiků 2. typu s kardiovaskulárním rizikem),cascade 4 ( podávání nového antidiabetika obézním diabetikům 2. typu na IIR) Hlavním investigátorem je prim. MUDr.Ivana Kellnerová, dále jsou zapojeni MUDr. Iva Vyskočilová, MUDr. Jitka Marečková, MUDr. Pavel Kolečkář, sestry kardiologické a diabetologické ambulance. Technicky vypomáhá ve studiích také JIP, příjmová ambulance a stanice interna muži. Nové metody: Nově byla zřízena osteologická ambulance a s využitím denzitometrie. Postupně tak je zlepšována péči o tyto pacienty. V kardiologické ambulanci byl zaveden test 6-minutové chůze, který je třeba dle doporučení odborných společností provádět u pacientů s plicní hypertenzí a s CHOPN. V gastroenterologické ambulanci: a) začal být používán tzv. Danischův stent, který se zavádí při krvácení z jícnových varixů u pacientů s jaterní cirhózou. b) začal být používat tzv. endolup - klip, který současně slouží jako prevence dalšího krvácení GITu. c) U pacientů s Barretovým jícnem je používáno barvení tzv. paten-blue, což zlepšuje podmínky pro odběr histologie z jícnu. Oddělení pokračuje ve zlepšování výživy pacientů. Součástí toho je, že 2 lékaři složili atestaci v novém medicínském oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče. Nová technika: Podařilo zvýšit počet lůžek s přístupem ke kyslíku. Na JIP je k dispozici UZ přístroj, který slouží i pro ARO, takže se zlepšila možnost vyšetřovat ležící pacienty v těžkém stavu přímo na lůžku nebo zavádět pod UZ kontrolou centrální žilní katetry. Také v kardiologické ambulanci je od začátku r umístěn starší UZ přístroj, kde je možné akutně vyšetřit UZ srdce, pokud to stav pacienta vyžaduje. Prezentace oddělení Odborné semináře I v r oddělení pokračovalo v organizování odborných seminářů pro lékaře i zdravotníky nelékařských profesí. Celkem byly uspořádány 3 odborné semináře akreditované ČLK. Semináře jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání lékařů. Leden 2012: 1.Patofyziologie osteoporózy, její diagnostika a predikce komplikací prof. MUDr. Vladimír Palička,CSc., Dr.h.c., Osteocentrum LF UK a FN Hradec Králové 2.Současní léčba osteoporózy prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., III. interní klinika LF UP a FN Olomouc 3. Kazuistiky z klinické praxe prim. MUDr.František Šenk, Osteocentrum Kraje Vysočina, Nemocnice v Havlíčkově Brodě 8

9 Únor 2012: Jsou vzádné nádory GIT opravdu vzácné? 1.Neuroendokrinní nádory z pohledu gastroenterologa 2. Vzácné léze gastrointestinálního traktu prim. MUDr. Zdeněk Papík,Ph.D., Endoskopické centrum, Oblastní nemocnice Náchod.,a.s. 3.Pokroky v léčbě neuroendokrinních tumorů a GIST zažívacího traktu MUDr. Jan Stejskal,Ph.D., Komplexní onkologické centrum, Pardubická krajská nemocnice,a.s. Březen 2012: 1.Diabetické onemocnění ledvin-nové přístupy do praxe 2.Inkretiny a jejich úloha v prevenci kardiovaskulárních onemocnění prof. MUDr. Milan Kvapil,CSc.,MBA, přednosta Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole, Praha Duben 2012: 1.Pneumokoková onemocnění 2. Nové možnosti prevence pneumokokových onemocnění u dospělých 3. Systém očkování v České repúublice-současný stav prof. MUDr. Roman Prymula,CSc., Ph.D., předseda České vakcinologické společnosti, FN Hradec Králové Červen 2012: 1.Fibrilace síní-kontrola frekvence a rytmu doc. MUDr. Luděk Haman,Ph.D.,I. interní klinika FN Hradec Králové 2.Fibrilace síní- antikoagulační léčba- nové možnosti doc. MUDr. Petr Pařízek,Ph.D., I. interní klinika FN Hradec Králové Říjen 2012: 1.Komplexní péče o obézní diabetiky 2. Jakou pohybovou aktivitu doporučujeme obéznímu diabetikovi v praxi-risk/benefit 3.Zajímavé kazuistiky-diabetologie a obezitologie MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.3. interní klinika VFN Praha Chirurgické oddělení Počet lůžek: 45 (z toho 4 JIP) Počet hospitalizovaných pacientů: (oddělení 1 958, JIP 260) Počet ošetřovacích dnů: (oddělení 9 538, JIP 1 238) Obložnost (v %): 65,5 (oddělení 63,6, JIP 86,0) Průměrná ošetřovací doba: 5,9 dní (oddělení 4,9, JIP 4,8) Počet ambulantně ošetřených pacientů Prezentace primariátu Chirurgické oddělení má akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru chirurgie pro povinný chirurgický kmen udělenou MZ ČR. 9

10 Došlo k významnému zefektivnění provozu chirurgických ambulancí, zkvalitnění péče a zkrácení čekací doby pacientů nasazením dvou lékařů do ambulantního provozu v dopolední špičce. Velmi dobře již pracuje ambulance pro hojení chronických ran, kterou vede MUDr. Jan Novák a funguje 2 x týdně, stejně jako traumatologická ambulance, kterou vede MUDr. Tomasz Bujok s ordinační dobou ve čtvrtek. Nadále je v činnosti poradna pro stomiky pod vedením sestry Aleny Němcové. Pokračuje spolupráce s firmou Multiscan Pardubice a Onkologickým oddělením Krajské nemocnice Pardubice, a.s. je prováděna aplikace chemoterapie ambulantním nemocným. Zčásti jsou tito pacienti hospitalizováni i na chirurgickém oddělení po dobu aplikace v závislosti na aplikovaných režimech. Ambulance chemoterapie je v gesci firmy Multiscan Pardubice. Externě oddělení spolupracuje s ortopedem MUDr. Jaroslavem Martínkem a rovněž byla zahájena spolupráce s MUDr. Vítem Svěrákem traumatologem z Brna, který dojíždí každý do nemocnice 1x týdně. Přehled operativy v roce 2012: Oddělení provádí prakticky všechny výkony z břišní chirurgie, kromě výkonů na jícnu a resekčních výkonů na pankreatu a játrech. Došlo k dalšímu rozvoji laparoskopické operativy, která zahrnuje zhruba 1/3 všech operačních zákroků. Celkový počet operačních výkonů v roce 2012 na centrálních operačních sálech je 1319 Z toho plánovaných výkonů je provedeno přibližně 820, urgentních 200 a laparoskopických výkonů celkem 302 s převahou laparoskopických cholecystectomií, tříselných kýl a appendectomií, což představuje 30 % celkové operativy. Počet nejčastěji prováděných výkonů za rok 2012: resekční výkony na tlustém a tenkém střevě 52 - z toho 2 laparoskopicky ( 3%) resekce žaludku (BI, BII, TGE) 2 cholecystectomie z toho 133 laparoskopicky ( 86%) hernioplastika tříselné kýly 85 - z toho 65 laparoskopicky ( 76%) appendektomie 75 - z toho 65 laparoskopicky ( 86%) výkony na žlučových cestách 3 operace na pankreatu ( drenáž, Jurasz) 3 diagnostická laparoskopie + výkon dle nálezu 8 operace štítné žlázy (TTE, lobectomie) 1 operace prsu 52 plastika břišní kýly 52 operace varixů dolní končetiny 22 amputace dlouhé kosti 32 relaparotomie pro pooperační komplikace 9 Ve spolupráci s ortopedem bylo provedeno 36 menších ortopedických výkonů. V traumatologii bylo provedeno celkem 235 traumatologických operací. Jsou prováděny operace na dlouhých kostech, DHS, PFM, femorální a tibiální hřebování, humerální hřebování. Došlo k rozšíření výkonů na předloktí o zevní fixátor a dlahovou techniku s využitím nových LCP dlah firmy Synthes na distální radius, distální bérec a řešení nitrokloubních zlomenin lokte a tibie, stejně jako v oblasti proximálního humeru LCP dlaha Philos, či nově proximální humerální hřeb. Pacienti, určení primárně k TEP kyčle, event. CKP 10

11 jsou smluvně ošetřováni ortopedickým oddělením v Litomyšli, tyto výkony nám VZP nenasmlouvala. Počet nejčastěji prováděných výkonů v traumatologii: osteosynthesa krčku femuru (DHS, PFN ) 46 osteosynthesa diafýzy femuru ( hřeb) 6 osteosynthesa humeru (hřeb, dlaha) 18 osteosynthesa kotníku 34 osteosynthesa patelly 2 osteosynthesa předloktí 8 osteosynthesa distálního radia (LCP dlaha) 25 luxace AC kloubu 12 osteosynthesa bérce (hřeb) 15 extrakce kovového materiálu 69 úrazová splenectomie 2 sutura Achilovy šlachy 16 Laparoskopické operace: V laparoskopické operativě bylo provedeno celkem 290 výkonů Z tohoto počtu bylo provedeno: laparoskopická cholecystectomie 153 laparoskopická hernioplastika 65 laparoskopická appendectomie 65 laparoskopická pravostranná hemicolectomie 1 diagnostická lapar. 6 Cévní výkony kromě akutních výkonů pro traumata a výkonů typu embolectomie nejsou prováděny. V loňském roce byla zahájena spolupráce s cévní chirurgií Pardubické krajské nemocnice, a.s. a naproti tomu byla mírně omezena spolupráci s II. chirurgickou klinikou v Brně v nemocnici U sv. Anny. Na zákrokových sálech bylo provedeno celkem 412 menších plánovaných operačních výkonů (excize, incize, drobné výkony anu etc.), z toho 10 v celkové anestezii. Nové metody: V oblasti operativy bylo spektrum rozšířeno o nové typy osteosynthes s použitím modernějších implantátů, především úhlově stabilních, nově se provádí i nitrodřeňové hřebování v oblasti proximálního humeru. V oblasti traumatologie se stává oddělení postupně soběstačným, je schopno vyřešit většinu traumat včetně nitrokloubních zlomenin, na jiná pracoviště jsou odesíláni pouze polytraumatizovaní pacienti a pacienti s úrazy vyžadujícími implantaci endoprotéz. Je pokračováno v trendu na přechod k maximu laparoskopické miniinvazivní operativy, běžně se již provádí laparoskopicky většina cholecystectomií, hernioplastik tříselné kýly, appendectomií, revizí břicha s adhesiolýsou a v indikovaných případech střevní resekce, jejichž počet bychom chtěli ještě rozšířit o ošetření perforace žaludečního vředu atd. Plné zavedení těchto výkonů do běžné praxe je zatím limitováno počtem vhodných pacientů a incidencí těchto onemocnění. Další rozvoj operativy se ovšem bez další investice do přístrojového vybavení neobejde. Stávající operační metody byly plně využívány a to včetně metod laparoskopických i traumatologických. Rutinně je prováděna peroperační detekce sentinelové uzliny při 11

12 onkologických operacích prsu, což významně snižuje počet radikálních axilárních disekcí, přináší větší kvalitu života onkologicky nemocných a snížení velkého počtu těchto mutilujících zákroků v axile u pacientek s nádorovým onemocněním prsu. K detekci uzliny je využívána pořízená gama sonda, která funguje na principu detekce zvýšené aktivity radionuklidu v první sentinelové uzlině při aplikaci radionuklidu do okolí tumoru. Aplikace radionuklidu je prováděna našim pacientkám na pracovišti v Blansku, se kterým velmi dobře spolupracujeme. Dále je běžně při některých výkonech používán harmonický skalpel a také přístroj pro bipolární radiofrekvenční koagulaci LigaSure, který je výhodná zejména při laparoskopické operativě. V loňském roce se ve větší míře začalo využívat u dehiscentních a nehojících se ran metody kontrolovaného podtlaku. Začátkem. r se nemocnici konečně podařilo s VZP nasmlouvat kód o používání této metody. Dětské oddělení Počet lůžek: 43 (z toho 12 novorozeneckých) Počet hospitalizovaných pacientů: (dětské 2 154, novorozenecké 544) Počet ošetřovacích dnů: (dětské 5 296, novorozenecké 2 302) Obložnost (v %): 50,2 (dětské 49,3%, novorozenecké 52,4%) Průměrná ošetřovací doba: 2,8 dne (dětské 2,5, novorozenecké 4,2) Počet ambulantně ošetřených pacientů: Příjmová ambulance Dětská odborná ambulance: diabetologická 312 endokrinologická metabolická 230 nefrologická Počet ambulantně ošetřených pacientů celkem: Dětská LSPP Počet ambulantně ošetřených pacientů (z počtu příjmové ambulance), kteří vyžadují zvláštní péči (dohled po CA 37x, vyšetření potního testu 54x). V dětské odborné ambulanci dynamické testy 95x. Prezentace primariátu: Oddělení má akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru dětské lékařství udělenou MZ ČR. Od roku 2003 je oddělení držitelem titulu Baby friendly hospital. Při oddělení pracují 4 odborné ambulance diabetologická, endokrinologická, metabolická a nefrologická. Jedna lékařka závěrem roku 2012 úspěšně složila atestační zkoušku z pediatrie. Nové metody: V endokrinologické ambulanci byl zaveden nový ACTH test s nízkodávkovanou testovací látkou. 12

13 Na novorozeneckém oddělení zaveden bondig časné přiložení dítěte na tělo matky, metoda je důležitá pro lepší biologickou vazbu a časné kojení. Nová technika: V roce 2012 byly zakoupeny 2 nové infuzní pumpy. Prezentace oddělení odborné semináře: Oddělení pravidelně pořádá hojně navštěvované semináře pro pediatry z celého okresu, na kterých se prezentacemi i samostatnými přednáškami podílejí lékaři oddělení. Sestry novorozeneckého úseku s MUDr. Pospíšilovou pravidelně pořádají pro nastávající maminky předporodní školení v péči o novorozence a o podpoře kojení. Gynekologicko-porodnické oddělení Počet lůžek: 31 (z toho 12 porodnice) Počet hospitalizovaných pacientů: (gyn.odd. 559, porodní odd. 632) Počet ošetřovacích dnů: (gyn.odd , porodní odd ) Obložnost (v %): 51,3 (gyn.odd. 41,6, porodní odd. 66,6) Průměrná ošetřovací doba: 4,9dne (gyn. odd. 5,2, porodní odd. 4,6) Počet porodů celkem 546 z toho císařským řezem 105 kleštěmi 2 vakuumextrakcí 14 Počet velkých gynekologických operací 318 laparoskopie 118 malé gynekologické výkony (abraze aj.) 324 interrupce a revize po abortu 201 Amniocentézy 67 Počet UZ vyšetření Prezentace primariátu: Oddělení má akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů v oboru gynekologie a porodnictví udělenou MZ ČR. Účast na seminářích (pasivní) v r. 2012: prim. MUDr. Zakopal celostátní konference Sekce perinatální medicíny, MUDr. Kocka 33. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, České Budějovice, MUDr. Kocka kurz diagnostiky a léčby závažných forem poporodní hemoragie, Praha, MUDr. Preslitskyi kolposkopický kurz, Praha, MUDr. Maniychuk + MUDr. Preslitskyi + MUDr. Poláčková kritické stavy v porodnictví, Praha. Oddělení pravidelně 1x za měsíc organizuje přednášky pro těhotné a cvičení pro těhotné. Nové metody: Vakuumextrakce u císařského řezu. 13

14 Počet lůžek: 5 Počet hospitalizovaných pacientů: 199 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 89,6 Průměrná ošetřovací doba: 6,5 dne Anesteziologicko-resuscitační oddělení Anesteziologicko resuscitační oddělení poskytuje své služby v segmentu anesteziologické a resuscitační péče pro všechna oddělení a ambulance Svitavské nemocnice, a.s., včetně komplementu (RDG diagnostika). Lékaři provádí konziliární vyšetření, spolupodílí se na perioperační péči. Lékaři a sestry lůžkové stanice tvoří resuscitační tým pro celou nemocnici.v resuscitační péči rovněž úzce spolupracují se ZZS Pardubického kraje. Lůžková část (resuscitace): Zde je realizovaná resuscitační péče na 5 lůžkách, přístrojově a personálně vybavených tak, aby odpovídala požadavkům pojišťoven, ale i odborné společnosti. Celkový počet hospitalizovaných pacientů na AROL za rok 2012: 210 Z toho: Pacienti nad 65 let věku: 111 Pacienti věk 0 19: 6 Pacienti věk 19 65: 93 APACHE II při přijetí: 22,89 Příjmy interní: 142 Příjmy chirurgické: 68 Příjmy pooperační: 31 Pacienti uměle ventilovaní (celkem): 159 Pacienti uměle ventilováni do 24 hodin: 44 Počet oš. dnů: TISS 9-14: 40 TISS 15-19: 98 TISS 20-29: 425 TISS 30-39: 502 TISS 40-49: 193 TISS 50 a více: 33 Zemřeli celkem: 58 Zemřelí do 24 hodin: 21 Komentář k lůžkové části: oproti roku 2011 bez zásadních změn. Významně se zkrátila průměrná ošetřovací doba z 7,4 na 6,5 dne. Anesteziologická část: Anesteziologická činnost byla nadále prováděna celkem na 3 COS, urologickém endoskopickém sálku, zákrokovém sálku, porodním sále, gastroendoskopickém pracovišti a JIP interního oddělení. Dále je provozována anesteziologická ambulance a dospávací pokoj. 14

15 Celkem anesteziologických výkonů: Z toho: Anestezie delší jak 2 hodiny: 492 Regionální anestezie: 347 Anestezie ambulantně: 471 Anestezie v ÚPS: 329 Anestezie u pacientů 0-19 let: Anestezie u pacientů nad 65 let: 787 Porodní algezie: 32 Počet pacientů na dospávacím pokoji: Počet pacientů v anesteziologické ambulanci: Nové metody: Kanylace centrálního žilního systému za UZ kontroly. Nová technika: Došlo k doplnění vybavení porodních sálů na úroveň potřebnou pro bezpečnou anestézii. Prezentace primariátu Po šetření MZ opětně přiznalo akreditaci pro další vzdělání lékařů v oboru anesteziologie a intenzívní medicína. Akreditace byla krátkodobě pozastavena z titulu změn kritérií pro její přiznání v roce Dva lékaři v průběhu roku 2012 získali specializovanou způsobilost v oboru AIM. MUDr. Gořulova provádí pravidelná školení nemocničních lékařů a sester JIP, ARO, COS v novinkách při KPR. MUDr. Kunčák je členem akreditační komise SAK a účastní se akreditačních šetření v nemocnicích ČR MUDr. Pachovská má certifikát ALS. Pravidelně se účastní seminářů pořádaných gynekologicko porodním oddělením s budoucími rodičkami (problematika porodní algézie) Počet lůžek: 22 Počet hospitalizovaných pacientů: 921 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 78,3 Průměrná ošetřovací doba: 5,4 dní ORL oddělení Počet ambulantně ošetřených pacientů: ORL ambulance I: ORL ambulance II: ORL příjmová ambulance: ORL sálová ambulance: Foniatrická ambulance: 743 Logopedická ambulance: Celkem: Četnost vybraných zdravotnických výkonů: Adenotomie: 342 Tonsillectomie: 54 Polypectomie samostatný výkon: 30 Operace pro chrápání a OSAS celkem URČ: 10 nových 15

16 Počet všech výkonů CELONEM: 70 Somnografické vyšetření: 50 Štítné žlázy: 17 Septoplastiky: 37 Rhinoplastiky: 4 FESS: 26 Sinoskopie jako samostatný výkon: 12 SHAVER počet užití: 36 Repozice fraktury nosních kůstek: 26 Repozice fraktury ostat, obličejových kostí: 7 Tracheotomie: 29 Sanační ušní operace (ME, AAT, RO ): 11 Myringoplastiky jako samostatný výkon: 5 Odsátí středouší: 198 Zavedení tlak vyrovnávajících trubiček: 49 Plastika boltců: 17 Krční píštěle a cysty (mediální a laterální): 3 Exstirpace uzlin: 7 Operace velkých slinných žláz (příušní a podčelistní): 8 Esofagoskopie: 13 Direktní laryngoskopie: 23 Bronchoskopie: 2 Počet celkových anestezií pro ORL 735 Počet všech pacientů ošetřených a operovaných na operačních sálech (COS + ORL) Počet všech výkonů a ošetření na operačních sálech (COS + ORL) Počet přidělených sluchadel 197 Počet audiogramů Nová technika: V roce 2012 byl zakoupen stroboskop a lupenlaryngoskop k vyšetření hlasového pole na foniatrické ambulanci. Nové metody: Vyšetření hlasivek stroboskopem a vyšetření hlasového pole. Prezentace primariátu odborné semináře: Ve dnech března 2012 ORL oddělení uspořádali 6. demonstrační kurz a seminář na téma: Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha ve spolupráci s ORL klinikou Pardubice a Dětskou ORL klinikou v Brně. Kurz byl akcí České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Zúčastnilo se asi 30 lékařů z celé republiky a kurz byl účastníky kladně hodnocen. O akci proběhla informace v médiích ve svitavské kabelové televizi, Svitavském deníku. Dne ORL proběhl 13. ročník CYKLO-CUPU, závodu v jízdě na kole pořádaný pro zdravotníky. Dne oddělení zorganizovalo 15. Předvánoční ORL seminář na téma Poruchy polykání. Urologické oddělení 16

17 Počet lůžek: 23 Počet hospitalizovaných pacientů: 718 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 43,4 Průměrná ošetřovací doba: 4,9 dní Počet otevřených operací 200 Počet endoskopických výkonů z toho cystoskopií 213 flexibilních cystoskopií 314 ascendentních ureteropyelografií 122 zavedení stentu 136 ureterorenoskopií 47 perkutánních extrakcí kamene 4 nefrostomií 22 uretrotomií OUT + OTTIS 13 endoresekcí prostaty 75 endoresekcí močového měchýře 72 Nové metody: Parciální resekce ledviny. Oddělení psychiatrie a psychoterapie Počet lůžek: 25 Počet hospitalizovaných pacientů: 475 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 84,4 Průměrná ošetřovací doba: 16,3 dne Počet vybraných výkonů: - počet provedených elektrokonvulzí 46 - počet vyšetření alkotestem počet alkohol-antabusových reakcí 1 - počet jednotek psychoterapie individuální počet jednotek skupinové psychoterapie typ I počet jednotek skupinové psychoterapie typ II počet jednotek skupinové psychoterapie typ III Počet ambulantních výkonů: Psychiatrická ambulance pro dospělé: - počet ošetření v psychiatrické ambulanci z toho: komplexních vyšetření (noví pacienti) 180 cílených vyšetření

18 kontrolních vyšetření minimálních kontaktů 146 jednotek individuální psychoterapie 80 - počet vyšetření alkotestem 485 Dětská psychiatrická ambulance: Od ledna 2012 skončila činnost ambulance. Od podzimu 2012 je provozována privátní lékařkou. Psychologická ambulance: - počet ošetření v psychologické ambulanci 726 z toho: počet jednotek individuální psychoterapie 950 počet jednotek skupinové terapie typ I 0 komplexní psychologických vyšetření 65 cílených psychologických vyšetření 258 kontrolních psychologických vyšetření 33 počet jednotek krizové intervence 34 Dětská psychologická ambulance: - počet ošetření v dětské psychologické ambulanci 91 z toho: komplexních vyšetření 14 cílených vyšetření 50 kontrolních vyšetření 27 Nové metody V oblasti farmakoterapie započato s používáním nového depotního antypsychotika Xeplion. V oblasti režimové léčby byl propracován a průběžně hodnocen standardní postup ke stanovení rizika heteroagrese a autoagrese pacienta. Zdravotně sociální činnost Ke komplexní péči o pacienty na oddělení psychiatrie a psychoterapie patří pomoc při řešení jejich špatné sociální situace. Počet pacientů 96, kteří vyhledali sociální poradenství, je orientační. Vyjadřuje počet osob, které pomoc vyhledali, ale jedná se o opakované hospitalizace, tedy opakovaně poskytovanou zdravotně sociální činnost. Nejčastěji je situace projednávána na Úřadech práce a Městských úřadech. Jedná se o vyhledání adekvátního řešení situace, včetně objednání pacientů na schůzky do Krizového centra, jednání s poskytovateli sociálních služeb. S Úřady práce je řešena finanční situace pacientů, nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi - životní a existenční minimum, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, dávky SSP a příspěvky na péči. Odtud se odvíjí sociálně právní poradenství, kdy jsou pacienti informováni o možnostech čerpání dávek. V neposlední řadě je často klientům zajišťováno ubytování v azylových domech i v komerčních ubytovnách. Trendem vývoje je zvyšující se počet pacientů, kteří vyhledávají sociální pomoc. 18

19 Prezentace primariátu vzdělávání Prim. MUDr. Zdeňka Kovářová aktivní účast v diskusi na Konferenci sociální psychiatrii v Chrudimi. Bc. Martina Blaževská aktivní účast na IN Projekt 2011 Zajištění bezpečného prostředí pro pacienta a personál (akce svitavské nemocnice). Pavla Hajská aktivní účast na konferenci Sestra ohrožený druh (akce nemocnice). Mgr. Ing. Miroslava Coufalová pokračovala v přípravě k atestaci z klinické psychologie. Zapojila se do psychoterapeutického výcviku INCIP, absolvovala certifikované kurzy Wechslerovy škály a Cross batery přístup hrazené z fondů EU, zahájila AKK Psycholog ve zdravotnictví. Pokračuje v rigorozním studiu. Mgr. Kateřina Kušnieriková. Pokračuje v přípravě k atestaci z klinické psychologie, v Rogeriánském psychoterapeutickém výcviku. Dokončila AKK Psycholog ve zdravotnictví MUDr. Hana Suchomelová. Je v přípravě na atestaci z psychiatrie. Zapojila se do psychoterapeutického výcviku INCIP. MUDr. Daniela Chladilová: se zapsala k přípravě na atestaci z psychiatrie. MUDr. Bibiana Antalová: pokračuje v přípravě na atestaci z psychiatrie. Všichni lékaři se účastní regionální psychiatrických seminářů, ústavních seminářů a dalších odborných vzdělávacích akcí v oboru psychiatrie. Sestra Jana Staříková: pokračuje ve studiu PSS v oboru psychiatrická péče v NCO NZO Brno, Všechny sestry se celoročně vzdělávají na celostátních seminářích. Počet nasmlouvaných lůžek: 23 Počet hospitalizovaných pacientů: 158 Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 96,4 Průměrná ošetřovací doba: 51,5 dní Léčebna dlouhodobě nemocných Z celkového počtu hospitalizovaných pacientů: Počet rehospitalizací 20 Zemřelo 46 Přeloženo do DD Mor. Třebová 12 Přeloženo do jiných zařízení 12 Přeloženo na jiná oddělení 12 Propuštěno domů 51 Prezentace oddělení V září 2012 LDN oddělení uspořádalo konferenci Sestra ohrožený druh? - hlavní přednášející byl Doc. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Max Kašparů, Ph.D., katolický duchovní a forenzní psychiatr a v dalším programu vystoupily sestry z nemocnice. Zúčastnilo se celkem asi 200 převážně středně zdravotnických pracovníků, ale i lékařů, Na oddělení probíhá Dobrovolnický program a Canisterapie. Za pacienty dochází nemocniční kaplanka. Oddělení spolupracuje se sociální pracovnicí as nutriční terapeutkou. V roce 2012 DLN oddělení sledovalo 3 indikátory kvality: Výskyt MRSA a dalších multirezistentních kmenů na odd. LDN, Počet dekubitů a sledování úspěšnosti jejich léčby na oddělení LDN, Péče o pacienta s permanentním katétrem. 19

20 V roce 2012 pracováno se dvěma projekty: Informační materiál pro zkvalitnění a spolupráci s rodinami pacientů a Paliativní péče (zvláštní péče o umírající) Prezentace oddělení vzdělávání 1 sestra dokončila studium v NCONZO: Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech péče o pacienta v geronlogii 1 sestra se zúčastnila certifikovaného kurzu v NCONZO Interní auditor 1 sestra absolvovala certifikovaný kurz v NCO NZO Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči 5 pracovníků (lékař + 4 sestry) absolvovali Komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů 1 sestra byla na edukační stáži v belgickém Maastrichtu 1 sestra se zúčastnila certifikovaného kurzu v NCO NZO Rehabilitační ošetřovatelství Nové vybavení: Výměna 6 lůžek za nová repasovaná lůžka. Zakoupena 1 nová televize. Oddělení radiologie a zobrazovacích metod Oddělení Radiologie a zobrazovacích metod poskytuje základní diagnostiku rentgenovou, sonografickou a výpočetní tomografii jak pacientům hospitalizovaným ve Svitavské nemocnici, a.s., tak pacientům ambulantním a z okolních nemocnic. Nově byl v roce 2012 zaveden provoz denzitometrie. Počet RTG vyšetření z toho v ÚPS Počet UZ vyšetření z toho v ÚPS Počet skiaskopií z toho v ÚPS 100 Počet CT vyšetření z toho v ÚPS 549 Počet intervencí pod UZ či CT 41 Počet denzitometrií 429 Hematologicko-transfúzní oddělení Prezentace primariátu Oddělení je tvořeno dvěma samostatnými oborovými jednotkami úsekem klinické hematologie a úsekem transfúzní výroby. Hematologický úsek sestává z hematologické ambulance a hematologické laboratoře. Transfúzní úsek se člení na část odběrovou, výrobní, laboratorní (imunohematologie a laboratoř infekčních markerů) a krevní sklad s expedicí. Oddělení poskytuje komplexní služby v oboru klinické hematologie laboratorní vyšetření v oboru cytomorfologie, cytochemie, sdílené výkony z oboru imunologie, mikrobologie a onkologické cytologie, hemokoagulace, imunohematologie, ambulantní provoz a konsiliární službu pro lůžková oddělení a ostatní regionální zdravotnická zařízení ve spádové oblasti 20

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

OBSAH: str. Ve Svitavách 28. 3. 2008

OBSAH: str. Ve Svitavách 28. 3. 2008 Výroční zpráva Nemocnice ve Svitavách 2007 OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2007 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10.

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. 2005 Cílem lékové politiky pojišťovny je zajistit bezpečné,

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 9 2 9 7 IČZ smluvního ZZ 4 9 2 3 5 Číslo smlouvy P 4 9 B 2 Název IČO Ordinace S + K s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Odbornost dermatovenerologie Cílené vyšetření dermatologem Komplexní vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar Ošetření a převaz bércového

Více