Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy:"

Transkript

1 Závěrečná zpráva katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity o řešení dílčího projektu v podpogramu Podpory vybraných studijních programů v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol na Ostravské univerzitě v Ostravě roce 2003 Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ukončila řešení projektu Podpora studijních programů (na Ostravské univerzitě v Ostravě) dne: Obsah závěrečné zprávy: I. Základní údaje k výsledné podobě řešeného projektu II. Plnění cílů projektu III. Výsledný obraz projektu IV. Autentický podíl řešitelů na zpracování projektu V. Přílohy 1. Akreditační spis magisterského studia Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy 2. CD - Akreditační spis magisterského studia Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy 3. Kopie Formuláře žádosti o zařazení projektu do Programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol 4. Dokumentace k ekonomickým nákladům projektu 4a) Výsledovka po účtech s pohyby pohyby za období / 2003 ze dne b) Proplacení odměny pracovníkům katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity za období leden červen c) Proplacení odměny pracovníkům katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity za období červenec prosinec 2003 I. Základní údaje k výsledné podobě řešeného projektu Název projektu: Příprava studijního programu oboru "Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy kombinované studium Konkrétní a kontrolované výstupy projektu Datum přijetí žádosti o zařazení Akreditační spis magisterského studia oboru Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy kombinovaná forma studia Kopie originálu žádosti o zařazení do programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol je součásti přílohy Závěrečné zprávy o řešení projektu Stává se přílohou č. 1 předkládané závěrečné zprávy o řešení dílčího projektu katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty ostravské univerzity v podprogramu Podpory vybraných studijních programů v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol na Ostravské univerzitě v Ostravě roce

2 projektu katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity do celounivezitního projektu v roce 2003 Navrhovatel projektu: Spoluřešitelé PhDr. Ondřej Vorel, vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Členové katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Mgr. Milan Cieslar,, Mgr. Petra Koneszová, Ivana Kubová, ak. mal., Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D., Doc. Karel Lepík, ak. mal., Mgr. Jiří Pometlo, Aleš Rabenseifner, ak. mal., PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., Doc. PaedDr. Michaela Terčová,. Lubomír Anlauf, ak. mal., Mgr. Ilona Komzáková, Ph.D., PhDr. Věra Tomolová. Garant připravovaného studijního Doc. Karel Lepík, akad. mal. oboru Další spolupracovníci projektu Bc. Jana Píšová (Přepisy textů, technická spolupráce) Spolupráce na ekonomických Tajemnice Pedagogické fakulty Ostravské univerzity otázkách projektu a jejich řešení v Ostravě ing. Jana Poloková Koordinace institucionálních PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., proděkan PdF Ostravské otázek připravovaného studijního univerzity v Ostravě oboru na úrovni katedry výtvarné výchovy a děkanátu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Mezikatedrální integrace na poli Zajištění programu připravovaného oboru projektu v předmětech všeobecného základu: - katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity - katedra psychologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 2

3 Završující cíl projektu Dílčí cíle projektu Studijní program představuje koncept přípravného vzdělávání učitelů profesionální způsobilosti k vyučování výtvarné výchovy na základních a středních školách (včetně středních škol uměleckého zaměření) a na výtvarných oborech základních uměleckých škol v kombinovaném typu studia. Pojetí a obsah studia umožňuje a předpokládá uplatnění absolventů oboru také v podmínkách mimoškolních výchovných zařízení (např. ve výchovných nebo léčebných ústavech, v kulturních a vzdělávacích centrech). Katedra výtvarné výchovy PdF OU tak reaguje na zvýšený zájem veřejnosti o umožnění studia neaprobovaným pedagogům (zvláště základní umělecké školy). Uplatnění absolventů prezentovaného studijního oboru je v resortu školství i mimoškolních zařízení široké. Reaguje na potřeby a podmínky všech školských a mimoškolských zařízeních, tj, v mateřských, základních a středních škol (včetně uměleckých) škol, základních uměleckých škol, výchovných zařízení zajišťujících výchovu a vzdělání žáků, studentů a svěřenců všech věkových skupin v oblasti všeobecného i specificky výtvarného vzdělání, kulturní a multikulturní výchovy, péče o zdraví a hodnotnou společenskou kulturu občanů. V podmínkách katedry výtvarné výchovy Ostravské univerzity ověřit možnosti integrace obsahových, personálních, procesuálních a materiálních aspektů a kvalit zvnitřňujícího pojetí učitelské přípravy na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Za dílčí cíl si projekt kladl: - hledat a formulovat problémy, které integrovanou práci katedry výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity provázejí, charakterizují a podmiňují; - stanovit a formulovat předpoklady pro další integrovanou součinnost katedry; - ověřit dílčí možnosti aktuálního řešení integrované součinnosti katedry v podobě jednoho z řady akreditačních spisů vznikajících na katedře výtvarné výchovy od roku Viz příloha č. 3 - kopie originálu žádosti o zařazení do programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol součást přílohy Závěrečné zprávy o řešení projektu 3

4 II. Plnění cílů projektu Akreditační spis oboru Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy byl zpracován na principu zvnitřňujícího pojetí učitelské přípravy (jeho individuálních a institucionálních dimenzí). Hledání konstruktivních prvků pro možnost integrované spolupráce členů katedry výtvarné výchovy na přípravě a uskutečnění projektu provázela etapa sbližování stanovisek členů katedry nad stanovenými středovými hodnotami spisu, kterým je identita studenta (jeho lidská hodnota) jako podstata jeho rozvíjející se profesionální kompetence a profesní přípravy na v roli učitele výtvarné výchovy na střední škole a základní umělecké škole. Mezi ostatní centrální a harmonizující principy a podmínky projektování a případné realizace připravovaného spisu patří: - respektování profesní identity studenta připravovaného oboru; - zachování autentické, individuální tvůrčí výtvarné i pedagogické svobody učitelů katedry výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity; - péče o odborné kvality a etické principy osobního pojetí výuky a společné pedagogické tvorby učitelů katedry výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity; - otevřenost k hledání a formulování problémů, které integrovanou práci katedry výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity provázejí, charakterizují a podmiňují; - vytváření podmínek pro podnětnou, smysluplnou integrovanou součinnost katedry výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity jako řešitelského týmu podílejícího se na přípravě učitelů výtvarné výchovy v mateřských, základních, středních a základních uměleckých školách. Výsledný obraz řešeného spisu svým obsahem a požadavkem na individuální zodpovědnost členů řešitelského týmu dospěl do následující podoby: III. Výsledný obraz řešeného projektu OBSAH ŽÁDOSTI O AKREDITACI AKREDITAČNÍHO SPISU OZNAČENÍ NÁZEV STRANA A ŽÁDOST O AKREDITACI ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 B STUDIJNÍ PROGRAM 6 B1 VSTUPNÍ CHARAKTERISTIKY 6 B1.1 Základní charakteristiky studijního programu a oboru 6 B1.2 Cíle studijního programu a koncepce studia 6 B2 PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU, JEHO UPLATNĚNÍ 8 B2.1 Profil absolventa studijního oboru 8 B2.2 Uplatnění absolventů studijního oboru 14 princip pojmenován, zaveden, publikován a vysvětlen : Sztablová. D. publikace 1997, 1998, 200,

5 B3 PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ STUDIA OBORU UČITELSTVÍ 15 VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY B3. 1 Obsah studijního plánu předpokládaného studijního programu 17 B3.1.1 Předměty společného základu 17 B3.1.2 Předměty oborové (výtvarné části studia) základní model studijního plánu 21 B Návrh předměty oborové výtvarná část studia sumarizace hodinových dotací v základním modelu studijního plánu 27 B Zajištění podmínek uplatňování kreditního systému v komplexním obrazu 33 požadavků kladených na studenta prezentovaného studijního programu a oboru v ročníku studia B Sumář údajů k zajištění podmínek uplatňování podmínek kreditního systému 33 v ročníku studia v předmětech společného základu a předmětů aprobace B získávané na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 33 Sumář údajů k zajištění podmínek uplatňování kreditního systému ročníku studia v připravovaném studijním programu a oboru studia v předmětech vyučovaných na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 33 B3.1.3 Obsah a rozsah státních závěrečných zkoušek studijního oboru 34 B Problémové okruhy ke státní závěrečné zkoušce z psychologie a pedagogiky 34 B Problémové okruhy ke státní závěrečné zkoušce z psychologie 34 B Problémové okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky 38 B Problémové okruhy státní závěrečné zkoušky z teorie výtvarné výchovy (tvorby) a dějin výtvarné kultury, včetně doporučené literatury 51 B Návrh témat diplomových prací 72 B3.1.4 Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro přijetí ke 79 studiu předpokládaného studijního programu B3.1.5 Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech 82 B3.1.6 Způsob a podmínky kontroly studia 83 B3.1.7 Časový plán 85 B Počty hodin v jednotlivých semestrech 91 B4 STUDIJNÍ PŘEDMĚTY GARANCE PŘEDMĚTŮ, ANOTACE 94 B4.1 První ročník studijního programu B4.1.1 A - Povinné předměty 97 B4.1.2 B Povinně volitelné předměty 106 B4.1.3 C Výběrové předměty 106 B4.2 Druhý ročník studijního programu B4.2.1 A Povinné předměty 107 B4.2.2 B Povinně volitelné předměty 116 B4.2.3 C - Výběrové předměty 117 B4.3 Třetí ročník studijního programu B4.3.1 A Povinné předměty 118 B4.3.2 B Povinně volitelné předměty 131 B4.3.3 C Výběrové předměty 135 B4.4 Čtvrtý ročník studijního programu B4.4.1 A Povinné předměty 137 B4.4.2 B Povinně volitelné předměty 150 B4.4.3 C Výběrové předměty 160 B.4.5 Pátý ročník studijního programu B4.5.1 A Povinné předměty 161 B4.5.2 B Povinně volitelné předměty 167 B4.5.3 C Výběrové předměty 172 5

6 C DOKLADY O ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU C1 Personální zabezpečení katedra výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity 173 C1.1 Přednášející v hlavním pracovním poměru k žadateli 173 C1.2 Přednášející ve vedlejším pracovním poměru k žadateli katedře výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity 205 C1.3 Přednášející Ostravské univerzity pro předměty společného základu 209 C2 Finanční zabezpečení studijního programu 259 C.3 Materiální a technické zabezpečení 260 C3.1 Prostory odborných učeben a konzultačních místností katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 260 C3.1.2 Vybavenost speciálních ateliérů a dílen katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 261 C4 Informační zabezpečení 263 C4.1 Knihovny 263 C4.2 Stávající vybavení informační technikou 263 D ZÁMĚR ROZVOJE A ODŮVODNĚNÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU D1 Záměr rozvoje a odůvodnění programu studijního programu 264 D1.1 Společenská potřeba studijního programu 264 D1.2 Návaznost studijního programu na tvůrčí činnost instituce 265 D1.3 Konstrukce a realizace programu oboru Učitelství výtvarné výchovy pro střední a základní umělecké školy 267 D1.3.1 Přehled grantových úkolů a jejich řešitelů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 268 D1.4 Zajištění kvality studijního programu 274 Dl.5 Rozsah a charakteristika spolupráce s praxí 275 D1.6 Souhlas přednášejícího 276 D1.6.1 Souhlas přednášejícího interní zaměstnanci Katedry VV PdF Ostravské univerzity 276 D1.6.2 Souhlas přednášejícího externí zaměstnanci Katedry VV PdF Ostravské univerzity 288 Poznámky I Geneze textu 291 Poznámky II Doplňující informace k prezentovanému akreditačnímu spisu 299 IV. Autentický podíl řešitelů na zpracování projektu POZNÁMKY I - GENEZE TEXTU: ŘEŠITELÉ PROJEKTU PREZENTOVANÉHO AKREDITAČNÍ SPISU AUTORSKÉ VSTUPY, GARANCE JEDNOTLIVÝCH PROBLÉMOVÝCH POLÍ PROJEKTU: 1)NAVRHOVATEL, SPOLUŘEŠITEL - ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZAČNÍCH OTÁZEK spojených s řešením připravovaného studijního oboru a akreditačního spisu, numerická koncepce studijního programu institucionální komunikace na úrovni vedení PdF Ostravské univerzity v Ostravě.... PhDr, O. Vorel, vedoucí katedry Autorizace textu PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., technická spolupráce - Bc. Jana Pišová. 6

7 2) GARANT NAVRHOVANÉHO STUDIJNÍHO OBORU, AUTOR MYŠLENKY PŘIPRAVIT OBOR UČITELSTVÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NA KATEDŘE VÝTVARNÉ VÝCHOVY PDF OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Z ROKU Doc. Karel Lepík, ak. mal. 3) OBSAHOVÁ, PRINCIPIÁLNÍ I DÍLČÍ MYŠLENKOVÁ KONCEPCE AKREDITAČNÍHO SPISU, POJETÍ STUDIJNÍHO OBORU, PRINCIPY INTEGRACE STUDIA, VÝBĚR A KOORDINACE PEDEUTOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK STUDIJNÍHO OBORU, MYŠLENKOVÁ, OBSAHOVÁ STRUKTURACE AKREDITAČNÍHO SPISU, KOMPLETACE A RYTMIZACE ZPRACOVÁNÍ PREZENTOVANÉHO SPISU, ŘEŠENÍ KONCEPCE AKREDITAČNÍHO SPISU (na principech celistvosti, humanismu, středovosti, zvnitřnění, dynamismu, harmonizace, konstruktivismu, uplatnění metody průniku problémových polí), ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍCH ORGANIZAČNÍCH OTÁZEK SPOJENÝCH S ŘEŠENÍM AKREDITAČNÍHO SPISU komunikace na úrovni katedry výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity... PhDr. Danuše Sztablová, Ph. D. 4) AUTORSKÁ ÚČAST VŠECH ČLENŮ KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PDF OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ŘEŠITELŮ PROJEKTU PŘÍPRAVY AKREDITAČNÍHO SPISU OBORU UČITELSTVÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY S OSOBNÍ GARANCÍ ZA KVALITU ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ANOTACÍ PŘEDMĚTŮ A DALŠÍCH OBSAHŮ AKREDITAČNÍHO SPISU. TEXTY AUTORIZOVÁNY - všichni řešitelé členové katedry výtvarné výchovy PdF OU 5) TECHNICKÁ KOMPLETACE TEXTU: Bc. Jana Píšová, PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., Mgr. Milan Cieslar 6) PŘEPIS TEXTŮ: Bc. Jana Píšová, Ph.Dr. Danuše Sztablová, Ph.D., Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D., PhDr. Ondřej Vorel, 7) KOREKCE TEXTŮ, REDAKCE SPISU: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., PhDr. Ondřej Vorel, Bc. Jana Pišová, Mgr. Petra Koneszová 8) TEXTY ANOTACÍ JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ: akademický sbor katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 9) AUTORIZACE TEXTŮ AKREDITAČNÍHO SPISU KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY: INDIVIDUÁLNÍ AUTORSTVÍ ČLENŮ KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PDF OU, AUTORSKÉ TEXTY KATEDRY PSYCHOLOGIE FF OU A PEDAGOGIKY PDF OU B B1 B2 B3 STUDIJNÍ PROGRAM VSTUPNÍ CHARAKTERISTIKY (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ STUDIA OBORU UČITELSTVÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY B3. 1 OBSAH STUDIJNÍHO PLÁNU PŘEDPOKLÁDANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) B3.1.1 PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU (Katedra psychologie a vzdělávání FF OU, katedra pedagogiky PdF OU) B3.1.2 PŘEDMĚTY OBOROVÉ (VÝTVARNÉ ČÁSTI STUDIA); PŘEDMĚTY OBOROVÉ NÁVRH HODINOVÉ DOTACE (Struktura hodinových dotací modelu studia, členění a obsah praktických disciplín - tabulka PhDr. Ondřej Vorel, členové katedry VV PdF OU; teoretická část studia - pojetí teoretické části studia, strukturace obsahu, hodinových dotací - PhDr. Danuše Sztablová, PhD., Mgr. Lasotová, Ph.D. ) B3.1.3 OBSAH A ROZSAH STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 7

8 B PROBLÉMOVÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKY B PROBLÉMOVÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PSYCHOLOGIE (Katedra psychologie a vzdělávání FF OU) B PROBLÉMOVÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY (Katedra pedagogiky PdF OU) B PROBLÉMOVÉ OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z TEORIE VÝTVARNÉ VÝCHOVY (TVORBY) A DĚJIN VÝTVARNÉ KULTURY, VČETNĚ DOPORUČENÉ LITERATURY (Doc. Ivo Chovanec, akad. soch., Ivana Kubová, akad. mal., Mgr. Dáša Lasotová, PhD., Doc. Karel Lepík, akad. mal.,,, PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., Doc. Mgr. Ivan Titor, Doc. PaedDr. Michaela Terčová) B NÁVRH TÉMAT DIPLOMOVÝCH PRACÍ (Mgr. Milan Cieslar, Doc. Ivo Chovanec, akad. soch., Mgr. Bc. Petra Konešová, Ivana Kubová, akad, mal., Doc. Karel Lepík, akad. mal.,, Aleš Rabenseifer,. akad. mal., PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., Doc. Mgr. Ivan Titor, Doc. PaedDr. Michaela Terčová, PhDr. Ondřej Vorel B3.1.4 ZNALOSTI, VĚDOMOSTI A DALŠÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČE PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PŘEDPOKLÁDANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU (Doc. Karel Lepík,akad. mal., PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., Doc. Ivo Chovanec, PhD. ) B3.1.5 VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍ BĚHEM STANDARDNÍ DOBY STUDIA V TÝDNECH (PhDr. Ondřej Vorel) B3.1.6 ZPŮSOB A PODMÍNKY KONTROLY STUDIA: ZKOUŠKY, ZÁPOČTY, KREDITY (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) B3.1.7 ČASOVÝ PLÁN, POČTY HODIN PO SEMESTRECH (PhDr.Ondřej Vorel) B4 STUDIJNÍ PŘEDMĚTY GARANCE PŘEDMĚTŮ, ANOTACE Ročník 1. Semestr: zimní Úvod do studia dějin umění I Prameny I (Expresivní dialogy) Plastická anatomie Studijní kresba Barva Prostorová tvorba I (Modelování) PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Mgr. Ilona Komzáková PhDr. Ondřej Vorel Doc. Ivo Chovanec, ak. mal. Ročník 1. Semestr: letní Úvod do studia dějin umění II Dějiny umění I Prameny II (Expresivní dialogy) PhDr. Danuše Sztablová, Ph. D. Kreativní kresba I PhDr. Ondřej Vorel/ Doc. Karel Lepík, ak. mal. Malba I Prostorová tvorba II (Modelování) Grafické techniky Ivana Kubová, ak. mal. / Aleš Rabenseifner, ak. mal. Kurz výtvarných aktivit v přírodě I PhDr. Ondřej Vorel Ročník 2. Semestr: zimní Dějiny umění II Dějiny umění 20. století I Teoretické kontexty I Kreativní kresba II Malba II Prostorová tvorba III ( Sochařství) PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Doc. Karel Lepík, ak. malíř Doc. Ivo Chovanec, ak. sochař 8

9 Grafika I Ročník 2. Semestr: letní Dějiny umění III Dějiny umění 20. století II Figurální kresba I Základy fotografie Grafika II Prostorová tvorba IV Teoretické kontexty II Kurz výtvarných aktivit v přírodě II Večerní kresba I, II Ivana Kubová, ak. mal./ Aleš Rabenseifner, ak. mal. Doc. Karel Lepík, ak. mal. Doc. Karel Lepík, ak. mal. Ivana Kubová, ak. mal./ Aleš Rabenseifner, ak. mal. Doc. Ivo Chovanec, ak.sochař PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. PhDr. Ondřej Vorel, PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. PhDr. Ondřej Vorel Ročník 3. Semestr: zimní Dějiny umění 20. století III Teorie a didaktika výtvarné výchovy I Figurální kresba II Základy fotografie II Prostorová tvorba V (Textil) Prostorová tvorba VI (Keramika) Pedagogická praxe I Malba III Grafika III Večerní kresba II PhDR. Danuše Sztablová, Ph.D. Doc. Karel Lepík, ak. mal. Doc. Karel Lepík, ak. mal. Lubomír Anlauf, ak. mal Doc. PaedDr. Michaela Terčová Ivana Kubová, ak. mal. PhDr. Ondřej Vorel Ročník 3. Semestr: letní Teorie a didaktika výtvarné výchovy II. PhDr. Danuše Sztablová, Ph. D. Estetika I Ikonografie I Prostorová tvorba VII (Textil) Doc. PaedDr. Michaela Terčová Prostorová tvorba VIII (Keramika) Užitá grafika I Lubomír Anlauf, ak. mal. Akční tvorba Pedagogická praxe II Exkurze z dějin umění Malba IV Grafika IV Ivana Kubová, ak. mal. / Aleš Rabenseifner, ak. mal. Výtvarná fotografie PhDr. Ondřej Vorel Večerní kresba II, III PhDr. Ondřej Vorel Ročník 4. Semestr: zimní Teorie a didaktika výtvarné výchovy III PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. 9

10 Estetika II Ikonografie II Dějiny umění IV Galerijní animace I Pedagogická praxe III Užitá grafika II Ateliérová tvorba I (Grafika) Ateliérová tvorba I (Malba) Ateliérová tvorba I ( Sochařství) Ateliérová tvorba I ( Kresba) Ateliérová tvorba I (Textil) Ateliérová tvorba I (Keramika) Ateliérová tvorba I (Fotografie) Aktuální trendy vizuální komunikace Prostorová tvorba IX (Textil) Prostorová tvorba X (Keramika) Lubomír Anlauf, ak. mal. Ivana Kubová, ak. mal./ Aleš Rabenseifner, ak. mal. Doc. Ivo Chovanec, ak. mal. Doc. Karel Lepík, ak. mal. Doc. PaedDr. Michaela Terčová Lubomír Anlauf, ak. mal. Doc. PaedDr. Michaela Terčová Ročník 4. Semestr letní Teorie a didaktika výtvarné výchovy IV Dějiny umění V Komunikace s výtvarným dílem Muzeologie I Galerijní animace II Konceptuální kontexty ve výtvarné výchově Souvislá pedagogická praxe IV Exkurze z dějin umění Ateliérová tvorba II (Grafika) Ateliérová tvorba II (Malba) Ateliérová tvorba II (Sochařství) Ateliérová tvorba II (Kresba) Ateliérová tvorba II (Textil) Ateliérová tvorba II (Keramika) Ateliérová tvorba II (Fotografie) Užitá grafika III Keramika I Textil I Mgr. Dáša LasotováPhD. PhDr. Věra Tomolová Ivana Kubová, ak. mal./ Aleš Rabenseifner, ak. mal. Doc. Karel Lepík, ak. mal. Doc. PaedDr. Michaela Terčová Lubomír Anlauf, ak. mal. Lubomír Anlauf, ak. malíř Doc. Ivo Chovanec, ak. sochař Doc. PaedDr. Michaela Terčová Ročník 5. Semestr: zimní Teorie a didaktika výtvarné výchovy V Dějiny umění VI Muzeologie II Diplomový seminář I Dokumentační a programové technologie I Souvislá pedagogická praxe V Ateliérová tvorba III (Grafika) Ateliérová tvorba III ( Malba) Ateliérová tvorba III (Sochařství) Ateliérová tvorba III (Kresba) Ateliérová tvorba III ( Textil) PhDr. Věra Tomolová PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Ivana Kubová, ak. mal./ Aleš Rabenseifner, ak. mal. Doc. Karel Lepík, ak. mal. Doc. PaedDr. Michaela Terčová 10

11 Ateliérová tvorba III (Keramika) Ročník 5. Semestr: letní Aktuální výtvarné tendence Psaní o umění Dokumentační a programové technologie II Diplomový seminář II PhDr. Danuše Sztablová, Ph. D. C DOKLADY O ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU C 1.1 Přednášející, který je v hlavním pracovním poměru k žadateli (akademický sbor katedry výtvarné výchovy PdF OU, administrativa - Bc. Jana Píšová) C 1.2 Přednášející, který není v hlavním pracovním poměru k žadateli (akademický sbor katedry výtvarné výchovy PdF OU, administrativa - Bc. Jana Píšová) C 1.3 C 2 Přednášející Ostravské univerzity předměty společného základu Finanční zabezpečení studijního programu (PhDr. Ondřej Vorel) C 3 Materiální a technické zabezpečení (PhDr. Ondřej Vorel, PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) C3.1 Prostory odborných učeben a konzultačních místností katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (PhDr. Ondřej Vorel, PhDr. Danuše Sztablová, PhD. ) C3.1.2 Vybavenost speciálních ateliérů a dílen katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (PhDr. Ondřej Vorel) C.4 Informační zabezpečení (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) C 4.1 Knihovny (Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.) C 4.2 Stávající vybavení informační technikou (PhDr. Ondřej Vorel) D ZÁMĚR ROZVOJE A ODŮVODNĚNÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU D1 Záměr rozvoje studijního programu D 1.1 Společenská potřeba studijního programu (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., PhDr. Ondřej Vorel) D 1.2 Návaznost studijního programu na tvůrčí činnost instituce (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) D 1.3 Konstrukce a realizace programu oboru Učitelství výtvarné výchovy pro základní, střední a základní umělecké školy (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) D Přehled grantových úkolů a jejich řešitelů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (Bc. Jana Pišová, Mgr. Dáša Lasotová, ostatní členové KVV) D 1.4 Zajištění kvality studijního programu (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) D l.5 Rozsah a charakteristika spolupráce s praxí (PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.) 11

12 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PREZENTOVANÉMU AKREDITAČNÍMU SPISU 1. Koncepce oboru je výsledkem geneze myšlenkových cest členů katedry výtvarné výchovy PdF OU a jejich spolupráce od roku 1992 do roku Pojetí a obsahy jsou postupně zachycovány v autorských textech členů katedry a v akreditačních spisech PdF Ostravské univerzity. Seznam dokumentace ke koncepcím studia jednotlivých oborů připravovaných na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity od roku 1992: Projekt vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy (předmět Výtvarná výchova) (1992) - (archivováno na KVV PdF OU) (řešitel, zpracovatel, koordinátor - Danuše Sztablová, spoluautoři - Dáša Lasotová, Michaela Terčová); Akreditační spis bakalářského studia oboru Učitelství pro mateřské školy pro (předmět Výtvarná výchova) In Akreditační spis oboru Učitelství pro mateřské školy kompletováno na katedře pedagogiky a alternativního školství, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spisu KOV : 7507, Ostrava, 2002, s (řešitel - zpracovatel - Danuše Sztablová, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity); Akreditační spis magisterského studia oboru Učitelství 1. stupně základních škol (předmět Výtvarná výchova) (druhá verze 1999): KKOV : 73505, třetí až šestá verze 2002a), 2000b), 2001, 2002 v archivu katedry výtvarné výchovy (řešitel, zpracovatel, koordinátor - Danuše Sztablová, spolupráce na textech : členové katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity); Standardy pro vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy - specializace výtvarná výchova (2002) - In Institucionální standard pro studium oboru Učitelství 1. stupně základní školy (rukopis - zpracován pro spis katedry primárního a alternativního vzdělávání PdF OU - první verze 2001 (řešitel - Danuše Sztablová); SZTABLOVÁ, D. Obsahový standard z výtvarné výchovy. In Lukášová - Kantorková, H., Kupka, J. Institucionální standard ke státním závěrečným zkouškám : pro studijní obor učitelství 1. stupně základní školy (primární vzdělávání). Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002, s ISBN Akreditační spis magisterského studia oboru Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy (1999): KKOV : 7504 (řešitel, zpracovatel, koordinátor - Michaela Terčová, autoři - členové katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity); Akreditační spis magisterského studia Vychovatelství s volnočasovým a reedukačním zaměřením (2000, 2001, 2002): KKOV:7505 (řešitel, zpracovatel, koordinátor - Dáša Lasotová, spoluautoři členové katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity); 2. Garanti otázek ke státní závěrečné zkoušce z výtvarné výchovy v pátém ročníku studia: Ivo Chovanec 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 8a Ivana Kubová 18a, 19a Dáša Lasotová 6b(1), 7b(1), 11b, 16b, 19b Karel Lepík 13a Jiří Pometlo 1c až 20c Danuše Sztablová 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b(2), 7b(2), 8b(2), 9b, 10b, 12b, 13b, 14 b, 15b, 17b,18b, 20b Michaela Terčová 1a, 11a, 17a, 20a Ivan Titor 7a, 9a, 10a, 12a, 14a, 15a, 16a 3. Konfrontační materiály: Akreditační spis Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy, 2002, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Autorizace textu PhDr. Danuše Sztablová, technická spolupráce Bc. Jana Pišová. 12

13 Rukopis - (tabulka) - struktura jednooborového studia Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy koncipované na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem; Rukopis Akreditační spis - Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu - Mediální a komunikační studia, KKOV : 7202 R, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001; použito grafické řešení záhlaví textu spisu. V. Přílohy 1. Akreditační spis magisterského studia Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy 2. CD - Akreditační spis magisterského studia Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy 3. Kopie Formuláře žádosti o zařazení projektu do Programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol 4. Dokumentace k ekonomickým nákladům projektu 4a) Výsledovka po účtech s pohyby pohyby za období / 2003 ze dne b) Proplacení odměny pracovníkům katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity za období leden červen c) Proplacení odměny pracovníkům katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity za období červenec prosinec PhDr. Ondřej Vorel vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Zpracovatel závěrečné zprávy: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Projednáno s PhDr. Ondřejem Vorlem, vedoucím katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dne

14 14

15 15

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze 1. Obecné informace 1.1 Profil absolventa učitelských studijních programů Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy má založeny základní kompetence

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002 Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace Inovační záměr: Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody Číslo

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3655 /GŘ VZ-2003 V Praze dne 30. října 2003 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vzdělávací programy ( 3) Systém vzdělávacích programů Národní program vzdělávání

Více

č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ čj. OU-12415/45-2011 SMĚRNICE DĚKANA č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE 1 Cíle certifikovaného kurzu...2 1.1 Cíle vzdělávacího programu...2 1.2 Cíle vzdělávání...2 1.3 Organizace vzdělávání...3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 Plzeň, říjen 2009 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Oborové předměty Právo Ekonomie Základy práva. Právo veřejné a soukromé. Ústavní právo. Občanské právo. Obchodní právo.

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Kolbův test učení dospělých Andragogické a psychologické dovednosti pro vyučování dospělých

Kolbův test učení dospělých Andragogické a psychologické dovednosti pro vyučování dospělých 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické teorie vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: a. Základní podoby edukace dospělých

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_404.UCE.24. Získávání pracovníků

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_404.UCE.24. Získávání pracovníků Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_404.UCE.24 Získávání pracovníků Číslo projektu: Šablona: Číslo DUMU: Předmět: Název materiálu: Autor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Hodnotící standard. A. Kritéria a způsoby hodnocení. Administrativní a organizační zajištění. Dílčí kvalifikace DK 1

Hodnotící standard. A. Kritéria a způsoby hodnocení. Administrativní a organizační zajištění. Dílčí kvalifikace DK 1 Hodnotící standard Dílčí kvalifikace DK 1 Název dílčí kvalifikace Stavitel podzemní hrobky kvalifikační úroveň 3 A. Kritéria a způsoby hodnocení Administrativní a organizační zajištění a) Výběr vhodného

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK)

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK) MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV- 48080-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: NZP + AK Praha 9. dubna 2015 listů: 11 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-382/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-382/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-382/07-13 Soukromé gymnázium Olomouc Na Vlčinci čp. 154, s.r.o. Adresa: Klášterní Hradisko, Na Vlčinci 154, 779 00 Olomouc

Více

Moţnosti vzdělávání pro zaměstnance wellness center a day spa

Moţnosti vzdělávání pro zaměstnance wellness center a day spa Moţnosti vzdělávání pro zaměstnance wellness center a day spa Tomáš Mirovský Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA 1 Vzdělávání v oblasti wellness Zapojené organizace, které mohou vzdělávat (soukromé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií na rok 2016.

Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií na rok 2016. 1 Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií na rok 2016. Projednalo vedení 1. 12. 2015 Projednalo kolegium děkana 9. 12. 2015 Projednala Vědecká rada 13. 1. 2016 Schválil Akademický

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 29. ČERVENCE 2015 Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst.

Více

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Ochrana spotřebitele v ČR

Ochrana spotřebitele v ČR Ochrana spotřebitele v ČR Dne 4. ledna 2006 schválila vláda novou Koncepci spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010. Koncepce navazuje na pozitivní výsledky z předcházejících let a stanoví nové úkoly

Více

ETICKÝ KODEX VÝZKUMU V RÁMCI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

ETICKÝ KODEX VÝZKUMU V RÁMCI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ETICKÝ KODEX VÝZKUMU V RÁMCI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBSAH 1. Preambule 2. Etika a výzkumný pracovník 3. Etika a instituce zabývající se výzkumem 4. Etika získávání informovaného souhlasu při výzkumu

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 036 180/99-0001 Inspektorát č. 02 Střední Čechy

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 036 180/99-0001 Inspektorát č. 02 Střední Čechy Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 036 180/99-0001 Inspektorát č. 02 Střední Čechy Signatura: oc5us301 Okresní pracoviště Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: IZO: 110 450 337 Ředitel školy: Střední

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání RVP ŠVP Minimální počet

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc. okresní pracoviště Šumperk. Inspekční zpráva

Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc. okresní pracoviště Šumperk. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc okresní pracoviště Šumperk Inspekční zpráva Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Sportovní a kondiční specialista prezenční studium

Sportovní a kondiční specialista prezenční studium Sportovní a kondiční specialista prezenční studium Název předmětu Semestr Počet kreditů Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Vyučující Odborná praxe I 1. 4 52 Z Doc. PhDr. H. Dvořáková, Odborná praxe

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

Pedagogicko psychologická poradna v Semilech

Pedagogicko psychologická poradna v Semilech Pedagogicko psychologická poradna v Semilech Výroční zpráva PPP za školní rok 2000/2001 I. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: ředitelka + psycholog 1. Mgr.Věra Provazníková 1,0 psycholog 2. PhDr.Věra Picková 1,0 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Libotov Sídlem:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1 Původní cíle projektu Cílem projektu bylo připravit podmínky pro akreditaci dvou bakalářských studijních oborů uskutečňovaných

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

EKONOMIKA Výrobní činitelé, práce, kapitál výkladový materiál

EKONOMIKA Výrobní činitelé, práce, kapitál výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Výrobní

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši.

ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. Strana 1. Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon 2 2. Zákon č. 563/2004 Sb.

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Česká jezdecká federace SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Metodické pokyny I. Vymezení pojmu Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) 1. SCM je vybraný subjekt ČJF, který na základě smluvního vztahu zabezpečuje

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Regionální informačně vzdělávací středisko trhu práce Jihomoravského kraje

Regionální informačně vzdělávací středisko trhu práce Jihomoravského kraje Regionální informačně vzdělávací středisko trhu práce Jihomoravského kraje Představení projektu předkládaného do oblasti intervence 3.3.c IOP Služby v oblasti zaměstnanosti - vybudování a podpora informačně-vzdělávacích

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty 3MA521 Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Introduction to the Quality Management and

Více

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy Smlouva o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání doplňující a rozšiřující studium Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta se sídlem M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 zastoupená děkankou

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více