BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVENEC-SRPEN Odcházející století vnašem mìstì ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVENEC-SRPEN 2000. Odcházející století vnašem mìstì (1951-1960)"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY OPRAVA PÍSECKÉ ULICE VletošnímrocejereálnášancenaopravuPíseckéulice,kterábudes největšípravděpodobnostíprobíhatvpodzimníchměsících. Zatím se ve spolupráci se Správou aúdržbou silnic Tábor podařilo získat ,- Kčzestátního rozpočtu, SÚSzesvéhorozpočtu přidá ,- Kč.Za tyto peníze je možné provést odfrézování některých míst, vyrovnání obrubníků, upravit odtoky vody apoložit asfaltovýkoberec. Rádi bychom však provedli zásadnírekonstrukci celé vozovky,tzn. i výměnupodkladu ajehozpevnění aúpravu arozšíření parkovacích míst. Náklady na tuto opravu dosáhnou částky téměř pěti milionů korun,aprotojednámeodalšíchfinancíchsministerstvemdopravya spojů České republiky. Ministerstvo další peníze přislíbilo, nyní čekáme pouze na jejich schválení anásledné uvolnění. Zatím však nevíme,zda ministerstvozmíněné prostředky skutečně natuto akci uvolní. Opravachodníků budeprovedenaměstem,atovrozsahu,kterýnám umožní množství finančních prostředků, které byly schválené v rozpočtuměstanaopravuchodníků amístníchkomunikací. Ať užproběhneopravapíseckéulicevjakémkolivrozsahu,troufámsi tvrdit,žesebudejednat ozásadní zlom v historii tétokomunikacea žesekonečně po dlouhých letech odkladů, marného čekání anářků občanů na kvalitu vozovky (cožbylozpůsobeno řadou nepříznivých okolnostíinevhodnými zásahy takébechyňáků docelé záležitosti), konečně podaříuvéstvozovkudotakovéhostavu,kterýbyodpovídal zásadámbezpečnéhoprovozu. Atosinašiobčanéjistě zaslouží. Všimli jste si, že byla zahájena oprava vozovky vdolní èásti námìstí TGM? právì probíhá vkostelesv.michala výstava Tibet alidskápráva? je opìt otevøena vìž kostela sv.matìje na námìstí? se již razí kanalizaèní štola pod námìstím ažebylazahájena celková rekonstrukceèov? Zjednání mìstského zastupitelstva Navrhované zmìny LSPP vbechyni od Pøipravovaném zkrácení LSPP v Bechyni, které navrhuje OkÚ, projednali zastupitelé na svém jednání dne Zmìny v zabezpeèovánílssp vrámci celého okresu Tábor,které mají vejít v platnost , bohužel dopadají i na Bechyni. Návrh pøedpokládá omezení služby LSPP pouze do hod. S tímto návrhemmìstské zastupitelstvonesouhlasí apovìøilo starostu mìsta projednat vzniklou situaci s okolními obcemi, které spadají pod pùsobnostlsppvbechyni. Kontrolahospodaøeníkulturníhodomu Na základì rozhodnutí mìstské rady provedla finanèní komise kontrolu hospodaøení kulturního domu za rok Zpráva, která byla veøejnì projednána na zasedání mìstského zastupitelstva, pozitivnì hodnotí èinnost kulturního domu, èímž dává zároveò i odpovìïnanìkterépochybnostivznesenénaadresukd. Nabídkymìstunaodprodejnemovitostíneschváleny Odkoupení ideální poloviny domu è.p.8 - Bílý zvon pro mìsto, zastupitelé neodsouhlasili. Mìstu, které je vlastníkem jedné ideální polovinu této nemovitosti, nabídli zbývajícíèást její souèasní vlastníci bratøi Rippelovi. Rovnìž nabídka na odkoupení objektu è.p.317 garážestrangmüller nebylamìstempøijata. ÈERVENEC-SRPEN 2000 Odcházející století vnašem mìstì ( ) Starostové Václav Malý Vladimír Pospíšil Poèet obyvatel vr.1960: 4619 Události tohoto desetiletí: 1951/1952 BylzaasistenceSTBuzavøenklášteramnišinásilnìodvezenizmìsta. Stejný osud potkal iøádové sestry,které se do té doby staraly omístní útulek KeramickouškoluabsolvujeznámýherecarežisérJanKaèer Zahájenprovoznavojenskémletišti 1956 DokonèenyprvníbytyvsídlištiNaLibuši 1958 KeramickouškoluabsolvujemalíøagrafikCtiradStehlík 1959 Slavnostnì otevøen nový Stadion Družby, postavený ve spolupráci s místnívojenskouposádkouvakciz 1960 Pod bechyòským jezem se jede mistrovství republiky ve vodním slalomu. To se stalo impulsem ke vzniku vodáckého oddílu Dukla Bechynì. Závodníci Dukly šíøili jméno Bechynì na øadì domácích i svìtovýchšampiónátù. Stínem padesátých let byly politické procesy,které se nevyhnuly ani našemu mìstu. Tyto procesy postihly na dvì desítky našich spoluobèanù. Bezúplatnýpøevodpozemkunamìsto Na žádost mìstské rady, která zastupitelùm doporuèila pøevzetí èásti pozemku ubývalého tzv. horního mlýna (pozemek mezi mlýnem a trafostanicí JÈE a.s.), bylo rozhodnuto obezúplatném pøevodu na mìsto. Spùvodní žádostí opøevedení celého pozemku na vlastníka stavbymìstskáradanesouhlasilavzhledemktomu,žepozemekslouží zèásti jako ochranné pásmo ÈOV,jako pøístup køece atrafostanici JÈE, pøístup na sousední pozemky apod tímto pozemkem vede mìstskákanalizace. Pozemkynastavbupatrovýchgarážíprodány Oposledních pozemcích ve vlastnictví mìsta, které jsou urèeny na výstavbupatrovýchgaráží,bylorozhodnutoformouobálkovémetody. Nabídkapozemkùnastavburodinnýchdomkù Pozemky na stavbu dvou rodinných domù vulici Za Trubným budou prodány zájemcùm formou obálkové metody. Nabídková cena byla 2 stanovena na 300,-Kè za m.kcenì pozemku bude ještìpøipoètena cena za pøeložení kabelu VN, který oba pozemky protíná. Konkrétní podmínkyprodejepozemkù stanovímìstskárada. Prodej ostatních pozemkù vtéto lokalitì, na které byla zpracována urbanistickástudieajsourovnìžurèenykzástavbìrodinnýmidomy,je závislýnajednánísvlastníkemèástitìchtopozemkù.

2 VÁCLAVPICHL Václav Pichl, rodák bechyòský, hudební skladatel, houslový virtuos apedagog se narodil vbechyni, zemøel ve Vídni. Jeho dílo je obdivuhodné. Tento èeský muzikant napsal na 700 skladeb, vèetnì 88 symfonií (28 vyšlo tiskem, stovkykomorníchdìl,znichžbylovytištìnopo12smyècovýchkvintetechakvartetech, nìkolikhouslovýchkoncertù,spoustaklavírníchsonátachrámovýchskladeb. Podle svìdectví významného èeského emigranta té doby,budìjovického rodáka Vojtìch Jírovce, patøil opatnáct let starší Mozartùv souèastník mezi tehdejší muzikantskouelitu jako èlen Filharmonickýchspoleèností vmantovì aboloni, první houslistavídeòskéhodivadelníhodivadla,kapelníkmarieterezie,komorníkakomorní skladatelarchivévodskéhopáruvmilánì,vjehožslužbáchsetrval21letjakováženýa provozovanýautoroper,oratoriíadìlsymfonickýchakomorních.zkomponovalnìkolik písnínaèeskétexty.perfektnìovládalkromìnìmèinyitalštinu,francouzštinu,dokoncei latinu, vníž hledal libreta krùzným operám. Obìtí francouzské okupace Milána se bohuželstalypichlovydìjinyèeskýchumìlcùvitáliianezachovalseanijehopøeklad libretamozartovykouzelnéflétnydoèeštiny,jakodokladjehovztahukrodnézemi. B.Dobiáš st. ar.burianpřiodhalení busty V.Pichla Nepodaøilo se zjistit, zda syn vrchnosti poddaného Františka Pichla z Bechynì mìl vrodokmenušenkýøùazedníkù nìjakého muzikanta. Hudbì azpìvu se všakuèiljižod7letumístníhokantorajanapokorného,nejvícevšakzískaljakostudent azpìváèekvbøeznickémjezuitskémgymnáziuapotévprazenafilosofiiateologii.na studiasitamvydìlávaljakohouslistaveváclavskémsemináøiavtýnskémchrámu.z honoráøùsiplatilvarhanníakompozièníhodiny(zvláštìvkontrapunktu)uproslulého JosefaSegera.Vtøiadvacetiletechopouštísvojivlastpovzorutolikasvýchpøedchùdcù. VeVídnisezdokonalovalve høena housleuslavnéhovté dobìantonína Vranického. ZVídnìhovedlycestyzaživobytímnejdøívedoVelkéhoVaradína,kdezastávalmísto druhéhokapelníkaubiskupapotaèièeapøitommìldostèasujaknakomponování,tak na poezii idramatickou tvorbu, velmi cenìnou biskupským kapelníkem Karlem Ditteraem zdittersdorfu, jenž nìkterá libreta V.Pichla dokonce sám zhudebnil. Pøed kapelnickým místem vpetrohradì dal pøednost tehdy velmi známému orchestru pražskéhohrabìteludvíkahartiga.zdepobyl2roky,nadlouhoudobuzakotvilvmilánì, kdejehotvùrèíèinnostvyvrcholila.sesvoudcerou,vynikajícípìvkyní,hostovalvcelé øadì mìst napø.: vbenátkách, Øímì, ale ivpraze. Zde také tvùrci prvního èeského hudebního slovníku, strahovskému premonstrátu, Bohumíru Dlabaèovi sdìlil svá životníaumìleckádata. VáclavPichl,významnýbechyòskýrodák,bylvevìku64letranìnmrtvicí pøi koncertu vpaláci roudnického knížete, èeské hudbì zvláš naklonìného, Josefa Lobkovice. Podle opisu Pichlova úmrtního listu, vystaveného farním úøadem usv. Augusta vevídni víme, žežilpo záchvatumrtviceještì vícenež pùl rokuazemøel na následky 23. ledna Upøíležitosti letošního Jihoèeského hudebního festivalu vzpomínáme195 let od smrti našehovýznamného rodákaváclava Pichla,hudebního skladatele,houslovéhovirtuosaahudebníhopedagoga.dosouèasnéhoèasu,takjakou mnoha dalších skladatelù, nedošel Václav Pichl náležitého ocenìní, což je koneènì èastýjevvhistoriihudby18.stol.nevšakjenhudby. JosefÈernoch Účastníci slavnostiodhalení bustyv.pichla ZAMYŠLENÍ NAD KRAJINOU Bechynì ajejí okolí má mnoho milovníkù aobdivovatelù, jak zøad místních obyvatel, tak návštìvníkù. Jistì právem, ale také právem všechny tyto citlivé pøíznivce zlobí mnohé, lecdky jižnenapravitelné, zásahy. Snad jsme již všichni dopìli ktomu názoru, že panelové výškové domy se do naší zástavby nehodí. Ale hrozí nebezpeèí (mnohdy již realizované) zastavìní krajiny nevhodnými obytnými a rekreaèními objekty,nebezpeèí nevhodných úprav apøístaveb ustaré zástavby.vrámci hesla Mùj dùm mùj hrad pohlcují krajinu, nièí pøírodu, pøinášejí monstrózní cizorodou architekturu nìmeckou, ranèerskou ( podnikatelský barok, Dallas apod.) jen aby ohromili svou nadutostí anevkusnou výjimeèností své okolí. Ignorují krajinný ráz itradice domácí architektury. Nejnebezpeènìjší místa jsou mimo obce nebo na jejich okrajích. Pozor na pozemky,ze kterých se hodlá zemìdìlská pùda promìnit na stavební parcelu. Hlídejme si schvalování územníhoplánu,jehododržováníizákonè.114/1992sb. oochranì pøírody akrajiny,který v 12, odst. 2zní: K umisování a povolovánístaveb,jakožijinýmèinnostem,kterébymohlysnížitnebo zmìnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany pøírody. Zaèíná se mnohdy nenápadnì oplocením, kùlnou, garáží, domkem nanáøadíakonèímonstrem,kdyjevetapoharmoniispøírodou,vetapo veøejné obyvatelnosti avolném pøístupu, tzn. veta po louce, kde dìti skotaèily,vetapostezkáchoblíbenýchprocházek. Pøíkladùjižmámedost: - patrové garáže na pohledovì exponované stráni nad lomem na cestì do Hvožïan (pozn. nešlo by tuto skvrnu alespoò architektonickyabarevnìdoøešit?) - pozemky zastavìné i nezastavìné, ale oplocené na Eliášce (mimochodemvtétolokalitìmámeivýbìhprolednímedvìdy) - varujícíoplocenýpozemeknastráninadzáøeèím - necitlivé úpravy exteriérù domù vpamátkové zónì vkøižíkovì vilovéètvrti(stálepøibývají!) - mnohochatachatovileknališkách,hutíchivehvožïanech. Jistìsamiznátemnohovarujícíchibeznadìjnýchstaveb. Napištìonich,apomùžemeukázatsprávnoucestuvlastníkùmdomù, stavebníkùm,stavebnímodborníkùmaarchitektùm,aleipracovníkùm správníchorgánù,kteøímajívrucepovolovánístaveb. ŽIVOTNÍ JUBILEA - èervenec let Stančík Josef 94 let Hrubcová Marie 89 let Kučerová Kamila 87 let Kestlerová Růžena, Haškovcová Blažena, Hladká Marie 86 let Voborská Marie, FejfarováAnna 85 let HynekJiří, Sládek Jaroslav 84 let Vyškovský Jan 83 let PešlováAnna 80 let PicálkováAlbína 79 let Matyásek Václav,BurianováAnastázie 78 let Kolář Jan, Hájíčková Božena, Hrušková Marie 77 let RůžičkaAntonín, HaškovecVáclav, Jirková Marie, ProškováAnna 75 let HovorkováVlasta, MatyáskováAnna, Čížková Libuše, Hejlíková Milada, Štroufová Marie ŽIVOTNÍ JUBILEA srpen let Křížková Růžena 89 let Šebková Marie, Havlovcová Růžena 87 let ŠindelářováMarie 86 let Vágner Josef 82 let ZemanJosef, Šedivá Božena 81 let JarošBohuslav 80 let PhMr.KlečkováAnna 79 let Vitoušek Karel, Šmídová Miroslava, Dřevová Marie 78 let Sládková Miluše,Dušková Marie 76 let Sobíšková Marie 75 let ŠimůnkováEmilie, ŠevčíkováAnna Navždy nás opustili Doležal Josef, StaněkJosef, KolářováLudmila, Pokorná Božena, Ťoupalíková Ludmila, Reinerová Marie Vítáme nové bechyòské obèánky Mezera Patrik,Ruman Jan, WolfováKateřina, Placatka Lukáš

3 Bechyňský červenec -srpen 2000 UNádraží 602, Bechyně, tel.: , tel./fax mbox.vol.cz VÝSTAVY -VÝSTAVY GALERIE UHROCHA VÝSTAVY -VÝSTAVY Otevřeno:po-pá hod.,so-ne hod./Vstupné: 10,- Kč července 2000 ONDŘEJRADA-obrazyakresby VýstavasekonápodzáštitouEkumenických setkání sbiblíauměním(esbu).vernisážvúterý4. července2000v17.00hod.zesvépoesiezarecitujeautor srpna2000 JOSEFCHRT-KRAJINOSNY HUDBA Vernisážvúterý 1. srpnav17.00hod. 1. července-3. září2000 LETNÍ PLASTIKA -8. ročníkpořádaný podzáštitouměstabechyně. VýstavuzahájíProf.ak.sochař VáclavŠerákvsobotu v18.00 hod.vklášternízahradě vbechyni.vystoupímandragóraatatrmanskédivadlo. Vystavují: Bernasovská,Dias,Dobeš,Dvořák,Exner,Fidrich, Gatarik,Ivanov,Karoláková, Lada, Lišková, Macek,Ouhrabková, Panov,Slovák, ŠkopkováUhlík,Váp. TheBritish Council Velvyslanectví státuizrael Royal Netherlands Embassy PHILIPS AIR FRANCE a.m.a.t. ČESKÉ BUDĚJOVICE Istituto Italiano di Cultura Praga institut FRANCAiS DE PRAGUE COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE INSTITUT REKLAMNÍ TVORBY AMARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Jihočeskélisty za finančnípodpory Ministerstvakultury České republiky EuroTel MĚSTO BECHYNĚ pondělí 3.7.-sobota Program(Změnaprogramuvyhrazena,budesedenně aktualizovat ) Pokudneníuvedeno jinak, začátkykoncertů v19.30hod. Vstupné: 3.7. Pavel Šorm(housle),RadoslavKvapil(klavír) ZUŠ 55,-/35, IvanŠtraus (housle) ZUŠ 55,-/35, JosephBanovetz USA(klavír) ZUŠ 60,-/ 35, Syrinx-komornísoubor příčnýchfléten KK 60,-/ 35, Kvarteto Rafael ZUŠ 60,-/ 35, PetrMessiereur-StefanMeier SRN (houslovéduo) ZUŠ 60,-/35, IlyaShwartz(klarinet),GregoryNisnevich(kytara)USA KK 60,-/35, KateřinaStegemannSRN(flétna) ZUŠ 60,-/ 35, Thomas LomSRN (kontrabas) ZUŠ 60,-/35, AnneQueffelecFRANCIE(klavír) ZUŠ 60,-/ 35, EvženRattay(vcello), Ludmila Čermáková ZUŠ 55,-/ 35, hod.VesnivkaKANADA(ženskýpěveckýsbor) KK 60,-/35,- Mezinárodní klavírnífestival: DanieleAlbertiITÁLIE (klavír) KD 60,-/35, Florilegium,V.BRITÁNIE(soubor barokní hudby) KK 60,-/ 35, David SellaIZRAEL(vcello), JaroslavVodrážka(varhany), M.Fišerová(recitace) KK 60,-/35, hod.TobiasAlexanderBredohl SRN (klavír) ZUŠ 60,-/35, hod. IrinaEdelstein SRN(klavír) KD 60,-/ 35, hod.Carol LeoneUSA(klavír) KD 60,-/ 35, hod. RichardUrbis USA(klavír) KD 60,-/35, hod. PražskéMozartovotrio(dechovétrio) KK 60,-/35, hod. RichardFrankŠVÝCARSKO (klavír) KD 60,-/ 35, hod. GustavoTolosaUSA-ARGENTINA(klavír) KD 60,-/ 35, JanaNeubauerová(flétna),AnnaMáchová(klavír) KD 55,-/ 35,- Legenda:ZUŠ-Základní uměleckáškola,kk-klášterní kostel,kd -Kulturnídům Cenapermanentkyna3(libovolnékonc.) 120,-Kč,proděti, stud. adůch.70,-kč sobota5.srpna / Klášterní zahrada /15.00hod./ Vstupné: 110,- Kč,děti30,-Kč,děti do1mzdarma Mediální partner TELEGRAF SESSION RÁDIO BLANÍK fm ČECHY Kulturní důmbechyně askupinatelegraf pořádáiii.ročník ďábelsky folkovéhotelegrafsession Uvidíteauslyšítenapř.Telegraf,libereckýJarret,Stráníci,Magison, LubošeAndršta, FolkLokaP.O.L. ModerátoremceléakcenenínikdojinýnežZdeněkZajíček (Eldorádio).Vpřípadě nepříznivéhopočasí seceláakceuskutečnívkulturnímdomě. PŘEHLED července JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 8. července SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ MOZAIKY července KERAMICKÝ SEMINÁŘ července DIVADLO VEXTERIÉRU seminář července DIVADLO VTRÁVĚ 4. srpna DALSKABÁTY, hříšnáves aneb Zapomenutý čert 5. srpna TELEGRAF SESSION 13. srpna BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB srpna Seminář KUM NYE 20. srpna ZLATOVLÁSKA 26. srpna JIŽNÍ NOC EVROPA2

4 neděle13. srpna/klášterní zahrada/13.00hod./vstupné:dospělí80,- Kč,děti30,-Kč IX. BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB Vletošnímrocesimůžetevdopoledníchhodináchposlechnout nanám.t.g.m. pozvání naodpolední programvklášternízahradě.kposlechuvámbudehrát moravská kapelamladámuzikaablatnička.vodpolednímprogramusepředstavítytokapely: BABOUCI,VENKOVANKA, VLACHOVKA, STUDENSKÁ KAPELA, BOŽEJÁCI, BLATNIČKA AMLADÁ MUZIKA. PRO DĚTI alei"dospěláky" SEMINÁŘE července KERAMICKÝSEMINÁŘ Téma: Duchmísta. Seminář sebudekonat vsudoměřicíchubechyně avyvrcholí "Divadlemvtrávě" července DIVADLOVEXTERIÉRU Seminář,který jeúzcespjat sdivadlem vtrávě. LektoremletošníhoročníkujeTomáš Žižka. Seminář sebudekonatpocelé Bechyni,všudetam, kdetojenbudemožné srpna,prostoryKD Seminář tibetských relaxačních metod. KUM NYE srpna/malý sál KERAMICKÉ SYMPOZIUM TANEC 26.srpna/20.00hod./ Kulturní dům JIŽNÍ NOC RÁDIAEVROPA2 pátek 4.srpna/Klášternízahrada/19.00hod./Vstupné:30,- Kč DALSKABÁTY,hříšnáves aneb Zapomenutý čert -Proděti, aleidospěléjeurčenatato známápohádkajanadrdy vpodání divadelního spolkubozděchpraha.vpřípadě deště sebudehrát vsálekulturníhodomu. neděle20. srpna/17.00hod./ Klášternízahrada/Vstupné: 30,- Kč -Klasickoupohádkuupravil známýherecaloutkař VíťaMarčík.Vpřípadě deště sebudehrát vsálekd. ZLATOVLÁSKA HUDEBNÍSOFTWARE NĚMECKÉ FIRMYWHC MUSIKSOFTWARE Nabídka demoverze za 150,- Kč ČESKY LEVNĚ KVALITNĚ NOTEČKA-JOSEFDOFEK Obchodně -umělecká agentura,zprostředkovatelská činnost Masarykova20, Vranovice, okr.břeclav Tel.: 0626/433387, Představení je volně inspirované povídáním mé babičky Marie Šestákové tak, jak jsem si je zapamatoval a posléze upravil. Byl jsem tenkrát malý asotevřenou pusou jsem prožíval příběh Jiříka, koníka Zdeňka, lišky Ryšky, draka Ohniváka ("Bez draka to není ono" říkala mi vždycky.) azlatovlásky. Jednou, to už babička nežila a já pohádkám přestal věřit, jsem šel kolem rybníka, kde se hádali dva rybáři, nad nimiž kroužili krkavci a stará babička vezla dvoukolák se smetím anahoře, jakoby náhodou, ležela loutka se zlatými vlasy. Chtěljsemsezeptat,jestlibymiji... Ale ona vozík vyklopila zhráze do rybníka a odjela. A tak jsem tu loutku vyhrabal amám ji. Vlastně je to Zlatovláska ze smetiště. Představení získalo cenu"erik" za nejlepší inscenaciroku1999 vdivadlevdlouhévprazena festivalu"přelet nadloutkářskýmhnízdem. Vsobotu8. července2000v17.00hod. budenaprůčelíkulturníhodomuvbechynislavnostně odhalenavelká mozaika(10x3m). Mozaiku věnovalajejíautorkaštěpánkaprokopová,absolventkaspškvbechyni, Jižním Čechám,věčnétouzelétataKulturnímudomu vbechyni. Naceléorganizačně ifinančně náročnéakci sezásadní měrou podílelastřední průmyslováškola keramickávbechyni KeramickézávodyvRakovníku, Open SocietyFund,aleimístnípodnikyapodnikatelé.Zamnohéznich jmenuji alespoň stavební firmusnn. Nevšední mozaikabudezapřítomnostipředníchměstskýchosobnostíodhalena-jakjinak,kdyžvbechyni-nevšedním způsobem,kterýbystesi neměli nechatujít.

5 BYLIJSMEVKOSOVU Jižpøedodletemèástibechyòskébrigádyrychléhonasazenívlednuletošníhoroku jsmes velitelem èeského kontingentu panem pplk. Vladimírem Podlipným zvažovali možnost návštìvydelegacenašehomìstavkosovu,abychomvidìli,vjakýchpodmínkáchnašivojáci žijí,jaksevyrovnávajísnároènýmiúkolyaabychomjimslavnostnìpøedaliprapormìsta,a tak jim vyjádøili urèitou míru morální podporyadali jim taknavìdomí, žesi jejich práce vážímeažeoceòujemejejichúèastvmírovýchsiláchkfor. Koncem dubna jsme nahlásili na Ministerstvo obrany pìt jmen úèastníkù, ministerstvo nakonecschválilopouzedvouèlennou delegaci, atakjsme25.kvìtnaspoleènìsjudr.a. Hruškovouve2.30hodinodjíždìlidoPrahynaletištìdoKbel,kdejsmetrochusobavami, alesvelkoudávkouzvìdavostianedoèkavostiv5.00hodinnasedalidonákladníholetounu AN 26. Byli jsme na dva dny pøiøazeni ke kontrolní skupinì Ministerstva obrany a Parlamentu ÈR, vjejímž èele stáli generálové Šiba adoubek, místopøedseda Senátu pan Musial anámìstek ministra obrany pan Tomáš. Tato skupina mìla za úkol zkontrolovat financováníalogistikunašichjednotekvkosovuavbosnì. Pøesnìpodleplánuv5.15hodinletounstartova,laprotoženebylomožnéletìtpøímoutrasou (Jugoslávie asrbsko pøelety nedovolují), blížili jsme se ke Kosovu pøes Maïarsko, RumunskoaBulharsko.Tímseletvýraznìprotáhl,napalubìletadlajsmestrávilitémìøètyøi hodiny,bìhemkterýchjsmeurazilivícjak1400 km..pøeddevátouhodinoujsmepøistálina letišti vkosovské Prištinì a pøi vystupování zletadla jsme si ihned velmi intenzivnì uvìdomili,žejsmevoblasti,kdeseještìnedávnobojovaloakdejemožnostnepokojùstále velká.tentopocitbylumocnìnhlídkaminašichvojákùvplnézbroji,kteøíobklopililetadloa neprodyšnìuzavøeliprostor,vekterémjsmesepohybovali.popøivítáníspplk.podlipnýma po pøedání darù (brousky na kosy urèené pro kosovskéobyvatele asud Budvaru, který vìnoval naší jednotce pan Jiøí Hahn Potraviny ULososù) jsme okamžitì nasedli do pøipravenýchdžípùaodjelinaèeskouzákladnu,kterásenacházíasihodinucestyodprištiny aje v souèasnédobìdislokovánavobjektuèistièkyodpadníchvod.dotohotoobjektuse naše 6. prùzkumná rota rychlého nasazení pøesunula teprve vpolovinì kvìtna, kdy ho opustilipøíslušnícibritskýchjednotek.tímtopøestìhovánímsinašivojácipolepšili,protože podmínky vminulém pùsobišti (budova staré základní školy sprašným dvorem) byly výraznìhorší.vìtšina pøíslušníkùbyla ubytovánapo tøech vestavebních buòkách, ženya nìkteøívelitelébyliubytovánipøímovobjektuèistírny.teplouvodumají kdispozicidvacet ètyøi hodin dennì,kuchaøi,kteøísestarají ožaludkyvojákù,jsou mistøisvéhooboru,jídlo bylo velice chutné. Prostor èistírny odpadních vod není nijak rozsáhlý, nepøíjemným dojmem pùsobí obrnìné transportéry abojová vozidla pìchoty rozestavìná vobranných postaveních avybudovanéokopyprostøelcekolemoplocení.pøi opuštìní základnymusel mítkaždýještìpøedètrnáctidnynasobìneprùstøelnouvestuahelmu,vsouèasnédobìbylo toto naøízení odvoláno auvedené ochranné prostøedky musel mít každý na dosah v automobilu. Když jsme si neprùstøelné vesty potìžkali, byli jsme rádi, že bezpeènostní opatøeníbylopøednašímpøíletemzmírnìnoažesevevestáchnemusímepohybovat. Poubytování jsmedostali bezpeènostníinstrukceopohybumimoprostorzákladny,které jsmemuselibìhemnašehopobytudodržovat,obdrželiijsmevojenské maskáèe,abychom sevýraznìneodlišovaliodvojákùapoobìdìjsmesprùvodcivyjelismìremksekiraèi,kdev hornatémterénumìlosvojeodlouèenéstanovištì12pøíslušníkùnašíjednotky,kteøístøežili kótu ÈeskáÈuka,jejížnadmoøskávýškaje936m. PocestìzletištìnazákladnuanynídoSekiraèejsmevidìlinásledkypøedešlýchbojùmezi Srby akosovskými Albánci vypálené azboøenédomy,množstvíhrobù, znièenémostya komunikace, vrakyaut.tovšeostøekontrastujesnádhernouokolnípøírodou.obyvatelése chovajíkvojákùmkforsrespektem,jevidìt,žemezinárodnísílymajívtétooblastiautoritu, dìti idospìlí každouchvílizamávajíapozdraví. Tonám potvrdilivelitelkontingentupplk. Podlipný.Protožejevelitelemjednotky,kteráobyvatelechrání,respektujíobyvatelévšechna jehonaøízeníabezezbytkusejimpodøizujíaplníje. Vsouèasnédobìjesituacevoblastistálevelmisložitá,kosovštíAlbáncihledajímeziseboui zrádceakolaborantyavyøizují simezi sebouúèty.obvinìnísealenedostávají pøed øádné soudyajsouobèaszabíjeninazákladìrodovéhopráva. VSekiraèi jsme navštívili také místního dobrovolného starostu, mluvèího místních obyvatel, pana Rašu Perovièe. Èlovìk pøíjemný,spoleèenský, se srdcem nadlani. Setkali jsmesesvelicevøelýmpøijetímasestylovýmpohoštìním domácísýr,slivovice,kukuøièný chléb,nakládanépapriky,uzenéakyselémléko. Bìhem dne iveèer jsme diskutovali spøíslušníky jednotky ojejich pobytu, osituaci v Kosovu, opocitech èeského vojáka, kterýjesouèástí KFOR apomáháudržet mírachrání místníobyvatele.dovìdìlijsmese,žeslužbajenároèná,aleúkoly,kterévoblastimají,bez problémùplní,napodmínky,vekterýchžijí,sineztìžují,èastovzpomínajínadomovadomù setìší.praktickykaždýdensenašivojácisetkávajíspøíslušníkyjinýcharmádzaøazenýchdo KFOR, bez potíží snimi komunikují, respektují se navzájem. Komunikace vázne pouze s pøíslušníky ruské armády, kteøí mají díky svému nekoordinovanému a pøedem nepøipravenému vstupu dokosovaadíkyobsazení letištìvprištinìještì pøedpøíchodem mezinárodníchjednotekkforzvláštnípostavení jsousicesouèástíkfor,alenepodléhají velitelstvíkfor,alepouzeruskévládì.nedùvìøujíostatnímpøíslušníkùmmezinárodníchsil adostalisedourèitéizolace,kterábránírozvíjenívzájemnýchvztahù. Pøítomnosti generálù, námìstkaministra obranyamístopøedsedysenátu jsme veèer také využili kdiskusiomožnostech spolupráce mìstasarmádou, opøipravovaných zámìrech armádyvoblastibydleníprofesionálníchvojákùaopøipravovanéreformìstátnísprávy. V9hodinjsmeopìtsozbrojenýmdoprovodemasprùvodcemnasedlidodžípuajelijsmedo Podujeva, Prištiny agraèanice. Silnice, po kterých jsme se pohybovali, jsou ve špatném stavu, plné dìr,výtlukù aprachu.nìkdy se po silnicích volnì pohybují krávy, které se vìtšinou bez dozoru pasou podél silnic. Na silnicích je povolena rychlost 80 km/hod., z místních obyvateljialetémìø nikdo nedodržuje, autavšech možnýchzahranièních znaèek riskantnìpøedjíždìjí(nejèastìjšíhaváriesnásledkemsmrtijsou èelnísrážky),neustálese ozývázvukklaksonù, autajsou èasto vevelice špatném technickémstavu aøadaznich je evidentnìkradenýchvzahranièí,jezdíbezspz. Pokudautomobilpøestaneprotechnickouzávadujezdit,odstavíhoøidiè,kdehonapadne,a obstará si další kradenéauto. Místní policie teprve vznikáve spolupráci smezinárodní policiíunimikanatytozáležitostivùbecnereaguje. Zmínìná mezinárodní policie UNIMIK se snažízavést do života vkosovu urèité právo, respektování zákonù, zkonsolidovat státní správu asamosprávu. Celý tento projekt financují USA, snaží se kontrolovatvyužívání prostøedkù na obnovu státních institucí a obnovu jejichchodu,alejedná seoproces velicekomplikovanýazdlouhavýaneníjisté, jestlisetytozámìrypodaøírealizovat. MìstoPodujevomápøibližnì70000obyvatel,následkyválkyjsouzdeznát,jetoalemìsto velmiživé.hnedpo našempøíjezdujsmezdenarazilinavelmirozšíøenýstánkovýprodej, takjakhoznámeznašírepubliky.prodávásenaprostostejnýsortimentzbožíjakonabízejí vietnamštístánkaøiunás,zbožíjedováženézvelkéèástizturecka. Prištinanászaujalasvoustarobylouèástísøadoukostelùamešit,dopravnísituacejezdena úrovni Prahy vdopravní špièce. Na zaèátku války došlo prakticky kvylidnìní mìsta, kosovštíalbáncipøedsrbyutíkali,pozastaveníbojùserodinypostupnìvracely,probìhla zdeohromnámigraceobyvatel,vsouèasnédobìjeodhadováno,žezdežijestoažstotøicet tisícobyvatel,pøesnépoètynikdoalenezná,protojepøipravovánosèítáníobyvatel,kteréby sevnejbližšídobìmìlovtomtomìstìuskuteènit.tímbysetakézpøesnilypoètylidí,kteøí zahynulibìhembojù øadarodinpøišlaovìtšinusvýchèlenù. Graèanica je starobylé mìsto spøevážnì srbskýmobyvatelstvem. Zdejsme si prohlédli pravoslavnýkostelzroku1523snádhernoufreskovouvýzdobou.pøinávštìvìtohotomìsta jsme si znovu uvìdomili,že vztahy mezi Srby akosovskými Albánci jsou stále hodnì napjaté.nášprùvodce,kterýpøíležitostnìpùsobíjakotlumoèníkumezinárodníchjednotek (velmidobøemluvíèesky,nìkolikletžilvbrnì),bylviditelnìnesvùj,øekl,žedograèanice vùbecnejezdíaževnocibytotomìstonikdynenavštívil,jetoprývelminebezpeèné. MeziPodujevemaPrištinoujepamátník,kterýpøipomínádlouholetébojemeziSrbyaTurky aporážkusrbùodtureckýchvojsk nakosovìpolivroce1389.územíkolempamátníku bylojednímzproblémùvevztazíchmezisrbyakosovskýmialbánci.jednáseoúzemív Kosovu,aleSrbovébyhochtìlimítprosebejakopamátníksvéhohistorickéhovývoje. Bìhem našeho pobytu jsme se takézajímali ozpùsob života místníchobyvatel. Živí se pøevážnì zemìdìlstvím, jsou to samozásobitelé, jejich hospodáøství je naprosto sobìstaèné, živí se pouze tím, co sami vyprodukují. Pìstují zejména pšenici, kukuøici, bramboryavinnou révu,chovajískot,prasataaovce. Lidévykonajípouze práci,kteráje bezpodmíneènìnutná,øadalidínepracuje,prácisineshánìjí,neníjasné,zèehožijí.dìtiv souèasné dobì navštìvují pravidelnì školu, vyuèování je vzhledem kmalému poètu školníchbudovdvousmìnné,dennìmajížácitøiažètyøivyuèovacíhodiny.vosnováchje naprostá absence hodin pracovního vyuèování, protože všichni žáci musí pomáhat se zemìdìlskýmipracemiapotøebnédovednostizískávajípøipraktickýchèinnostech. Jižnazaèátkujsemuvedl,žeøadadomùjenaprostoznièených.Nadruhéstranìaleprobíhá vkosovu èilástavební èinnost, vidìli jsme pomìrnì dost domù novýchnebo domù ve výstavbì. Novédomy stavìjí pøedevším rodiny,které majínìkteré své èleny na práci v zahranièí(nejèastìjivnìmecku),atakzískávajípenízenastavbu. Domácímìnatémìøzmizela,nášprùvodcetvrdil,žejižroknevidìldinár,platísemarkami, mzdazamìstnancùmjevyplácenatakévmarkách. Sudržovánímpoøádkusiobyvatelé Kosova nedìlají starosti.pokud sepotøebujínìèeho zbavit,vyhodítohnedusilnice,oblast,vekteréjsmesepohybovali,jevelkouskládkou. Kosovo má také problémy selektrickou energií, velmi èasto dochází kvýpadkùm v dodávkáchelektøiny.nedalekoprištinyjevybudovanápomìrnìvelkáelektrárna,kterávšak není dokonèená aneprodukuje dostateèné množství energie. Vpøípadì dokonèení by Kosovomohlotutoenergiiprodávatdozahranièí,alenadokonèeníscházejífinance. Zpáteèní cestudo naší republiky jsme zahájili vpátek 26. kvìtna v15.30 hodin, kdy se kolonavozidelrozjelasmìremkletišti.odletbylnaplánovánna17.30hodinaopìtjsme startovali naprosto pøesnì. Kontrolnískupina odlétala snámi do Bosnyna letištìbanja Luka.TrasatentokrátvedlapøesMakedonii,Albániiakolemitalskéhopobøežínasever,kde jsmeseusplitustáèelinavýchodsmìremkbosnì. Tentolettrvaltøihodiny.Popøistánív BanjaLuceletadloihnedletìlodál,tentokrátjižpøímopøesRakouskodoPrahy,kamjsme pøiletìlive22,20hodin.nežjsmepøistáli,obletìlijsmecelouprahu,naosvìtlenémìstobyl nádhernýpohled,nenadarmoseøíká,žeprahajejednímznejkrásnìjšíchmìst. Coøícizávìrem?Jsmevelicerádi,žejsmemìlimožnostsedoKosovapodívat,žejsmena místì samémmohli vidìt, jaké dùsledky má válka, jak se stìmito dùsledky vyrovnávají obyvatelépostižené zemì,žejsmemìlimožnost nasát dosebetuzvláštníajedineènou atmosférudnù,kdyválkasiceskonèila,alekdystáleneníjisté,jestlinepropukneznovu. Bylijsme rádi, že jsme mohlividìtnaše (èeskéazároveòbechyòské) vojáky vakcijako souèástmezinárodníchsil,jakosouèástjednotekkfor,kteréusilujíouklidnìnísituace,o zachování míru vtìžce zkoušené zemiaonormalizaci životních podmínek obyvatelstva. Pocítilijsemvelkouhrdostnadtím,ženašilidéjsouutoho. Nezbývá než všem úèastníkùm mírové mise podìkovat za obìtavost, skterou plnísvoje úkoly vrámci mírových sil, vyjádøit obdiv nad stateèností, kterou projevili tím, že se dobrovolnìdoèeskéhokontingentupøihlásili,žedobrovolnìodešlidonejistotyaže (po nìkolika mìsících, které zde strávili již mùžeme hodnotit) v tìchto tìžkých a problematickýchpodmínkáchobstálinavýbornou. JaroslavMatìjka P.S. Pøibližnìdesetdníponašemnávratujsmesiznovuuvìdomiliojakneklidnouoblast sejedná avjakémnebezpeèípøíslušnícikfor dennì jsou.vtisku ivteleviziproskoèily zprávyopøestøelcemezinašimivojákyasrbynakosovsko-srbskýchhranicích,vgraèanici došlokpøestøelcemezibrityasrby,pøikterébylitøisrbovézranìni. Ato je jedenzdùvodù, proè spoleènì sarmádoupøipravímena námìstí vbechyni pro úèastníkykosovskémisezaèátkemzáøíslavnostnípøehlídku,pøikterébudouvojácizaúèast vmisi vyznamenáni pamìtními medailemi. Tohoto slavnostníhopøedávánímedailíby se mìl zúèastnit ministr obrany avedoucí pøedstavitelé generálního štábu armády Èeské republiky.

6 Kolobìžková GRAND PRIX Kdopřišelsnápademuspořádatzávodkoloběžek? Koloběžkový závod vznikl vlastně zrecese. Vroce 1971 pořádal Josef Havela zvaný Drak azanek Pazourek loučení se svobodou avrámci této oslavy uspořádalimezikamarády koloběžkový závod. Bylalegrace avhlavě vodáka B. Macháta vznikl nápad. Od roku 1973 se jel první závodzaúčastiširšíveřejnostiajehovítězemsestalpanjanvalenta. Cojeto Zbyteksvěta. Předmětem činnostije: zájmová, sportovně rekreačníaspolečenská činnost,bezpolitickéhozaměření. Jeho posláním je: plnit sportovní, společensky prospěšnou akulturní činnost, upevňovat fyzickou adušení pohodu všech členů, přispívat Městu Bechyni vjeho dalším rozvoji. Uznán byl tehdejším Krajským národním výborem včeských Budějovicích dne Neoficielně vznikltentoklubvroce1973anázev Zbyteksvěta převzalztehdejších světových utkání fotbalistů např. JižníAmerika versus Zbytek světa. U zrodu byli tehdejší fotbalisté a členové vodáckého oddílu Dukla Bechyně. Zakládající členové mi prominou, neboť nelze všechny vyjmenovat atak jenom namátkou: mistři světa Petr Sodomka, Karel Třešňák, bratři Měšťanové nebo Jan Dvořák, Míra Beneš, Honza ValentaaJirkaBendaaj. Vsoučasnosti má padesát pětčlenů pod vedením tříčlenného výboru: předsedou je Ing.Drexler,pokladník Míra Beneš, jednatel Jan Kordina. Každouneděliv9.00hod.bezohledunapočasíhrajífotbalnastadiónu. Kdonemáomluvenkuanepřijde,platípokutu. Zpříspěvků apokut pak pořádáme sportovní akulturní akce nejen pro členy,aleiproširšíveřejnost. Kudyvedetrať? Závod má dvě tratě. Pro maléděti start udraka jedno kolo po lázeňskémparku cíludraka vzdálenost300m. Staršíděti dvě kolavparku asi700m. Dospělí start UDraka,přesBechyňskýmost,Kamennýdvůr,Zářečí, okolo zámku na náměstí, cíl hotel UDraka. Délka celé trati je necelé čtyřikilometry. Jaképřekážkynebonástrahymusízávodnícinatratipřekonat? První nástrahou je sama trať ato prudkým sjezdem do Zářečí, kde si v jednom ročníku zlomil nohu Pepek Kominík alékaři místo ošetření ho chtěli poslat do blázince, neboť byl přivezen košetření vdámských šatech a tvrdil, že si nohu zlomil na koloběžce. Druhá překážka v hospodě Podskalou málikvidovatvšechny abstinentyvypitím půllitru piva.po zvrácení tohoto vprudkémstoupání uzámku čekána náměstí likvidace ostatních závodníků vycumláním dvou deci mléka akdo ještě nezkolaboval,musínafouknoutbalónekažkprasknutí.ahurádocíle. Jakýjetraťovýrekordakdojejehodržitelem? Traťovýrekorddržíodroku1982MíraBenešůčasem11m.40vt. Kdobylinejstaršíanaopaknejmladšíúčastníci? Nestarším účastníkem vroce 1997 byl jednašedesátiletý pan Elichar z Plzně,nejmladšízroku1998GabrielaArnoštovázTábora. Přijíždějíněkteříúčastnícipravidelně aodkud? Ano, někteří idvacetkrát, jako Dědek zjeseníků, který skládal slib závodníků. Ať kdokoliv skončí jakkoliv, uděláme všechno proto, aby nikdo nebyl poslední, atomu prvnímu přeju, aby měnikdo nepředjel. DálesezúčastňujízávodnícizKroměříže,Brna,Příboraadalších měst Moravy.Pokatastrofálních záplavách na Moravě bylo přikoloběžkách vybránokč17.000,--,kterébylyzaslánytroubkámupřerova. Sjakouúčastípočítajípořadatelévletošnímroce? Očekávámekolemstamužů,20žena70dětí. Přineseletošníročníknějakénovinky? Výbor zvažoval, zda vzhledem kpřebytkům mléka by neměli závodníci na náměstí vypít půllitru tohoto moku, ale později se od této inovace upustilo,vzhledemkmožnémuznečištěníměsta. Kdysepojedeletošní28.ročník? Letošní ročník se pojede vsobotu 29. července. Start pro děti hod.dospělí 14.30hod.odhotelu UDraka. Na otázky redakceodpovídal Karel Bílekspomocí kroniky Zbytku světa. BECHYNÌ KRITICKÝM SLOVEM AOBJEKTIVEM JMÉNO RYBÁØÙ AKERAMIKY Z BECHYNÌ SE ŠÍØÍ DO SVÌTA Letosseuskuteènil14.roèníkVelkécenyBechynìvzávodudvojic LRUplavaná, který nazávodnímúseku vtýnì nad Vltavou poøádala MOÈRSBechynìvespoluprácisfirmami KerasCZs.r.o.BechynìaSängerBRD. Na tomto již tradièním závodì na poèátku rybáøské sezóny se scházejí vyznavaèi Petrova cechu zèech amoravy, ale irybáøi z NìmeckaaRakouskaatentorokizItálie. Osvìží své znalosti závodních rybáøù pøed nadcházejícími žebøíèkovýmizávody,poveèerechoprášítrochurybáøskélatinyarádi seporoceopìtvracejí.. Tohotoroèníkusezúèastniloètyøicetzávodníkù.Nejúspìšnìjšíbyla dvojice z Plznì, jako druzí skonèili závodníci z Nìmecka. Z bechyòskýchbylinejlepšílubošlang ZdenìkDoskoèil,mezijuniory zvítìzilikarelberkaajakubmára. DíkysponzorùmpanuMgr.ErikuMachartovi,majitelifirmyKeras CZ, s. r.o. apanu Petru Königovi, zástupci nìmecké firmy Sänger, kterýjezároveòspolusjuniorskýmireprezentantyèrkarlemberkou a Jakubem Márou a s kadetem reprezentantem ÈR Jakubem Kabátem èlenem druholigového družstva Bechynì Sänger,obdrželi všichnizúèastnìnívelmihodnotnéceny. Ajiž se všichni tìší na jubilejní 15. roèník Velké ceny Bechynì Sänger Keras -CupÈRvroce2001. Klub českých turistů odbor Bechyně si Vásdovoluje pozvat na 26. ročník dálkového pochodu acykloturistickéjízdy -BECHYŇSKÁ OSMA Termín konání: sobota Startpochodu: hod.ze Stadionu Družby Trasy pěší: 10(dětská), 18, 25,35, 50, 60km Trasy cyklo: 40, 60, 100 km Jednotlivé trasy DP actj vedoumalebnýmokolím města Bechyně, údolím řeky Lužniceapotoka Židova strouha (hrad Dobronice, řetězový most pod Stádlcem,TýnnadVltavou, Koloděje nad Lužnicí ). Startovné: 15,-- Kč členovékčt,děti do 15-ti let 20,-- Kč ostatní Případné další informace opochodu Vám podá předseda odboru: Petr Káďa Chaloupek 5. května779, Bechyně telefon: 0361/ byt, 0334/772246zaměstnání.

7 DIVADLO pátek28. -neděle30. července/ Klášterní zahrada CELONÁRODNÍPŘEHLÍDKASOUBORŮ HRAJÍCÍCHVTRÁVĚ Program pátek I.blok/Vstupné: 20,- Kč,děti 10,- Kč 19.58/ExteriérKD směr klášterní zahrada(dálejenkz) SLAVNOSTNÍ PRŮVOD SDIVADLEMKVELB ČESKÉBUDĚJOVICE MŮJ BESTIÁŘ anebpochodkomediantů 20.37/KZ/ ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA -NAŠINECBRŮČEK 20.38/KZ/ PODPÁLENÍ,ODPÁLENÍ,SPÁLENÍ,NAPÁLENÍ,PŘIPÁLENÍ KAMENNÉHOPOMNÍKUTRÁVY -TATRMANI 20.39/KZ/ POPELČINANEJMILEJŠÍ HRA -TATRMANI(Oblíb. hravšechzúčast.)) /KZ/ PRASTARÁ INDIÁNSKÁBALADA -BATETEBAMRAČOV /KZ/ NOČNÍ STRÁŽ -TATRMANI studentskýsouborbechyně, Autor BoženaNěmcová, RežieJosef Brůček /KZ/ ZACHRAŇTEVOJÍNAKUŘÁTKO,Autor arežiejosef Brůček aždonevidim/Domeček/ POPOVDO (popovídání vdomečku) Srdečně Vás zvemedo ZÁKLADNÍHO KURZU TANCE ASPOLEČENSKÉ VÝCHOVY sobota Vstupné:20,- Kč,děti10,-Kč/KZ / PRVNÍ RYTÍŘ -DIVADLO KVELB ČESKÉBUDĚJOVICE Autor DominikTesař ahosté / POPOVTR (Popovídání vtrávě ) /OBĚD / KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX -POŘÁDÁ "ZBYTEKSVĚTA" / VYHLÁŠENÍNEJLEPŠÍHOSOUBORU II. blok/vstupné: 30,- Kč,děti10,- Kč /KZ/ ROZMARNÉLÉTO -D. S. DEFACTO JIHLAVA Autor:Vl.Vančura,úpravaM.Kolář, režiejanšprincl /KZ/ PROMIŇTE,PANE ERBENE -KOMORNÍSTUD.ÁČKOBENEŠOV AutorJ.Suchý,Úpr.arežiePhDr.A.Balatová /VEČEŘE III.blok /Vstupné: 40,- Kč,děti 20,- Kč /KZ/ BISTRO anebnesmrtelní -DIVADELNÍ SPOLEČNOSTKLAS při KD KLÁŠTERECNAD OHŘÍ Autor P.Fiala, úpravaj.drobná-černíková,režiep.fiala /KZ/ KROTKÉVARIACE -DIVADELNÍ STUDIO NEKLID PRAHA aždonevidim/Domeček POPOVDO neděle IV.blok,Vstupné: 30,- Kč,děti10,- Kč /KZ/ ZAČAROVANÝLES -(pohádka) -DSMRÁZPOZÁDECH PRAHA Autor ZdeněkSchmoranz /KZ/ PROPAT -KOMORNÍSTUDIOÁČKOBENEŠOV,Autor Štědroň, Uhde,úpravaPrášková, PhDr.A.Balatová /KZ/POPOVTR /OBĚD Vstupné:30,- Kč,děti10,-Kč /KZ/ PERLYHODŽI NASREDINA -DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV Autor: Josef Kainar,režieVlastaHartlová /KZ/ POPOVTR /KZ/VEČEŘE V.blok/Vstupné40,- Kč,děti 20,- Kč /KZ/ NESPOKOJENOST!!! anebican t Get No... -KULTURNĚ DIVADELNÍ SPOLEKPUCHMAJERPRAHA,RežieV.Mikulka,M.J. Švejda /KZ / SÁGARODU RASSINY -DIVADLOV.A.D. KLADNO aždonevidim/Domeček POPOVDO Změna programu vyhrazena Přihlášky asloženky simůžetevyzvednout vkancelářikd UNádraží 602, Bechyně Tel.: 0361/813338, Úřední hod.: po -čt pá

8 KIN BECHYNĚ program na červenec2000 Představenízačínajíve20.00 hod. 1.sobota, 2.neděle DVOJÍOBVINĚNÍ -PremiérabarevnéhoširokoúhléhofilmuUSA. Vraždanení vždyckyzločin.tommylee JonesaAshleyJuddovávhlavníchrolích kriminálního filmu. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:40,-Kč/105min. 3.pondělí,4.úterý JAKODÝM -PremiérabarevnéhofilmuUSA Nicnenísvatéapokušeníjevším.Posedlost máidruhoutvář.vhlavníchrolíchkatewinsletová aharveykeitel. Mládeži do15letnepřístupno/vstupné:46,-kč/114min. 6. čtvrtek,7. pátek POČÍTÁNÍMRTVÝCH -Premiéra barevnéhoširokoúhléhofilmuusa Padlýanděl milosrdenstrvínicolascagevpeklenewyorskýchulic. NovýfilmrežiséraMartinaScorseseho. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:45,-Kč/120min. 8.sobota, 9.neděle 28DNÍ -PremiérabarevnéhofilmuUSA Životjepronijedná velkápárty,alejenom dourčitéchvíle... SandraBullockováhledánovýsmyslživota. Mládežipřístupno/Vstupné:48,- Kč/105min. 10.pondělí,11.úterý OSPALÁDÍRA -PremiérabarevnéhofilmuUSA...budoupadat hlavy.johnnydeppachristinaricciová vhlavníchrolíchhrůzostrašnékomedie režisératimaburtona Mládeži do15letnepřístupno/vstupné:45,-kč/101min. 13. čtvrtek,14.pátek MYŠÁK STUARTLITTLE -BarevnýfilmUSAvčeském znění RodinaLittleovásetrochu rozrostla.alenový členrodinyjetrochuzvláštní. Mládeži přístupno/vstupné: 45,-Kč/92min. 15.sobota,16. neděle NEVĚSTANAÚTĚKU -Barevnýširokoúhlý film USA Třikrát uteklasvýmženichůmodoltáře.bude čtvrtýtenpravý?juliarobertsováarichardgere vromantickékomedii. Mládeži přístupno/vstupné: 48,-Kč/118min. 17.pondělí,18.úterý MODRÝBLESK -Barevnýfilm USA Comůžebýtprolupičehoršího, nežsenechatchytitpřičinu?schovatdiamantza20milionů napolicejnístanici.akční komedieozloději, kterýsimuselhrátnapolicajta. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:45,-Kč/93min. 20. čtvrtek,21.pátek ŠESTÝSMYSL -Barevnýfilm USA Ne každýdarjepožehnáním.brucewillisvšokujícímthrilleru. Mládeži do15letnepřístupno/vstupné:47,-kč/107min. 22.sobota,23. neděle PRCI,PRCI,PRCIČKY -BarevnýfilmUSA Komedieotom, jakpřijít opanictví. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné:45,-Kč/92min. 24.pondělí,25.úterý AMERICKÁKRÁSA -PremiérabarevnéhoširokoúhléhofilmuUSA...prohlédnětesi jizblízka. KevinSpaceyaAnnetteBeningovávhlavníchrolíchoscarovékomedie. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:40,-Kč/116min. 26.středa HURÁNAMEDVĚDA! -Premiéra českéhobarevnéhofilmu Prázdninovárodinnákomedie. Mládeži přístupno/vstupné: 40,-Kč/95min. 27. čtvrtek,28.pátek HURIKÁNVRINGU -PremiérabarevnéhofilmuUSA Vítězil vringu, abydvacetletprohrával zápassespravedlností.denzelwashingtonvestrhujícím dramatupodleskutečnéudálosti. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:45,-Kč/125min. 29.sobota,30. neděle DRUHÁŠANCE -PremiérabarevnéhofilmuUSA Jemožnézláskyktomudruhémuzměnitsvůj pohlednasvět?vhlavníchrolíchbrucewillis amichellepfeifferová. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:45,-Kč/96min. 31.pondělí,1. úterý(září) SOUTHPARK:PEKLONAZEMI -BarevnýfilmUSA Takhleostráslovajsteještě vžádnémfilmuneslyšeli.celovačernýfilm natočenýpodle populárníhoanimovanéhoseriálu. Mládeži do15letnepřístupno/vstupné:45,-kč/81min. KIN srpen úterý SOUTHPARK: PEKLO NAZEMI 3. čtvrtek VKŮŽIJOHNAMALKOVICHE 4.pátek, 5. sobota,6.neděle GLADIÁTOR 7. pondělí,8.úterý MUMIE 10. čtvrtek. 11. pátek MUSÍMESIPOMÁHAT 12.sobota,13.neděle SBĚRATELKOSTÍ 14. pondělí,15. úterý NOTINGHILL 17. čtvrtek, 18. pátek PRINCEZNAZE MLEJNAII. 19.sobota,20.neděle VIKINGOVÉ 21. pondělí,22. úterý LEFTLUGGAGE 24. čtvrtek, 25. pátek JEDEN SVĚTNESTAČÍ 26.sobota,27.neděle HALLOWEEN: H2O 28. pondělí,29. úterý PATRIOT 31. čtvrtek, 1. pátek VELKÝ TÁTA HROŠÍTIP NAPRÁZDNINOVÝ DÁREKPRODĚTI ale ipro dospělé Jen pro Vaši ratolest vytisknemeasvážeme velkou pohádkovouknihus16barevnými ilustracemi, vníž bude váš potomekhrát HLAVNÍ ROLI! Jehojméno,jménojehonejlepšího kamarádanebokamarádkyaměsto (obec), kde žije, se objevívcelémpohádkovém příběhu, takžekaždáknihaje ORIGINÁL! Doknihy lze dotisknout také jakékolivaše VĚNOVÁNÍ. KANCELÁŘ PROPAGACE KULTURNÍHO DOMU Přijďtesivybrat zosmi dětských titulů. Knížku jemožnépřipravitdo druhého dne, nebodledomluvy. Prodospělénabízímekultivovanouparafrázi staroindickéhopoučeníorozkoši KÁMASÚTRA

9 Šestý ročník Bursík CUPu V sobotu byl uskutečněn v Senožatech u Bechyně nohejbalovýturnajzaúčastidvacetidružstev. Obavy pana M. Háši z toho, že bude pro Senožatské občany hrozbou, se nenaplnily. Sám starosta Města Bechyně pan JaroslavMatějkazkontroloval,zdabylsplněnpožadavekhygieniků. Organizátoři děkují obecnímu zastupitelstvu za zabezpečení. Družstva zbechyně aokolí tentokrát neuspěla avítězem turnaje se stalo družstvo Sedlčan. Cenu za nejvzdálenější družstvo obdrželipilotizruzyně. Obecenstvo bylo spokojeno. Jak spečeným prasetem,tak klobásamiadalšímpohoštěním. KarelBílek FCBECHYNĚ Fotbalovémistrovství Jižních Čechse uskuteční vednech8. a nastadionu vbechyni. Konáse pod záštitoustarosty městap. Jaroslava Matějky. Účast přislíbilamužstva Sk. České Budějovice, Prachatice, Třeboň abechyně. Vyhodnocenínejlepších hráčů: Martin Železný,Tomáš Vrchota,JakubTureček, VladimírSmolík, Michal Špetík,LukášPavlíček, David Fröml, Filip Kučera Zprávy tenisového oddílu J. Bechyně Tenisový oddíl JiskraBechyně ukončil se smíšenými družstvydospělýchadorostu jihočeský přeborvkonečnémpořadí takto: Dospělí: body sety 1. TK Č. Krumlov A 14 39/24 2. ZVVZ Milevsko B 12 39/24 3. LTC Velešín 11 32/31 4. SKP Č. Budějovice 11 37/26 5. TK Č. Krumlov B 10 32/31 6. TK Prachatice 10 31/32 7. J. Bechyně 9 27/36 8. Gym. Milevsko 7 15/48 Dorost : 1. Sp. Sezimovo Ústí B 14 50/13 2. TK Kaplice 13 48/15 3. MANE Hluboká n/vlt /22 4. TK Pelhřimov B 11 36/27 5. Jiskra Bechyně 10 32/31 6. Start Č. Budějovice 9 29/34 7. TK Prachatice 8 6/57 8. TK Deštná 7 10/53 Družstvo dospělých zajíždídne krozhodujícímu zápasu sdružstvem Sp. S. Ústí Bokonečné pořadí jihočeského přeboruveskupináchaab. Tenisový oddíl Jiskra Bechyně zve všechny své příznivce natenisovékurtypřipříležitostipořádáníxxxiv.ročníkulázeňského tenisového turnaje mužů třídyc, vednech shrací dobou: od 9.00hod od 8.00hod od 8.00hod./finále/ ZaVašiúčastnaLázeňskémturnajipředemděkujeme. Floorbalovýklub SPV TJJiskra (st. žáci) zvítězil v okresním i regionálním kole a postoupil do republikovéhofinále,kdeskončilvosmifinále. Jakonejaktivnějšíhráč bylvyhodnocenvojtěchingr. Starostamìstapøijaldne27.èervna2000vobøadnísínidìti,kterésvými mimoøádnýmivýkonyreprezentovalymìstobechynìvroce2000. Uplynulý školní rok na obou základních školách byl pestrý i na nejrůznější sportovní klání a kulturní akce. Redakce blahopřeje žákům iučitelům kdosaženým výsledkům, přeje jim všem hezké, slunné prázdniny atěší sena další příspěvky ze sportovníikulturní činnosti,kterébudeivnovémškolnímrocerádazveřejňovat. Co dìtskýden? TøetíroèníkdìtskéhodnesCHAOSEMseletospronepøízeòpoèasíkonalvKD Bechynì. Letošního dìtského dne se zúèastnilo více jak270 rodièù sdìtmi. Dobrounáladu od zaèátku až do konce udržovala na diskotéce moderátorka Eldorádia K. Køížová. Zajímavé bylo vystoupení šermíøské skupiny Zikmunda Wintera ajejich výlet do renesance. Uvšech soutìží byl pro nás nejvìtší odmìnoudìtskýúsmìv. Za CKCHAOS VAF Country Klub CHAOS dìkuje za pomoc pøi uskuteènìní dìtského dne tìmto sponzorùm: Andrejsová Vlasta prodej tiskovin atabákovýchvýrobkù, Autodoprava p. Fábera,AutohasBechynìs.r.o.,DrogerieS+J,ElektroF+F,Hraèky,sport,papír p. Hrdlièková, Jihotvar VD Bechynì, p. JosefínaNapravilová, Kinokavárna, KerasBechyòskákeramika,Kvìtinka p.lepšová,p.lála podlahy,libušina lékárna,p.ludmilafáková,ludmilakiššová Erinye,MìÚBechynì,MUDr.p. Krejèa,MUDr.p.Pospíšil,novinovýstánek píondøejová,ovoceazelenina p.nestával,pekárnabechynì p.malá,pohøebníústav p.pøibyl,potraviny AVA,Potraviny p.sládková,sanitarspol.sr.o.,snna.s.,štìpánjankoviè obchodní èinnost, Ursíny optik, Taxi p. Štefl, Tiskaøské práce p. Pán, Verpánek oprava aprodej obuvi, Zahradnictví p. Beneš azvláštì KD Bechynì. Podpùrná jednota Svépomoc Patøíknejstaršímspolkùmvnašemmìstì.Vesvýchzaèátcích v roce 1882 neslo jméno Spolek vojenských vysloužilcù hrabìte Alfonze zpaarù.kpøejmenovánídošlozaprvnírepubliky stím, že do Podpùrnéjednotymohlyvstoupitiženy,kterévarmádìnesloužily. Na pùvodní, témìø 120 let staré stanovy navazují novì vytvoøenéstanovyzroku 1994,zekterýchcitujeme: Úèelemspolkuje udržení jeho tradic ahmotné podporování èlenù ajejich pøíslušníkù v nezavinìnýchnemocechaúmrtích. Atak,pokudseèlennebojehorodinadostanedonezavinìné finanènítísnì,obdržípodlestanovvýpomockpøekonáníkrátkodobého kritického obdobíjako doplnìk kdávkám, které poskytujestát.spolek nemá takové finanèní prostøedky, aby mohl pomáhat dlouhodobì, ale napøekonáníkritickéhoobdobístaèí. Cíle a náplò Podpùrné jednoty Svépomoc jsou vysoce humánníazasloužísiocenìníspoluobèanù. Zájezd Podpùrné jednoty Svépomoc Dne uskuteènilaPodpùrnájednota Svépomoc vbechynizájezdprosvéèleny iveøejnost. Padesát ètyøi zúèastnìných navštívilo chrám sv. Barbory vkutné Hoøe, støíbrnédolyakostnicitamtéž.dálenavštívilizámekkaèinaalázeòskémìstopodìbrady. Všichnizúèastnìníbylispokojenijakspoèasím,takiprogramemaorganizátorkyzájezdu sestrybílkováapøibylovábylypochváleny. KarelBílek Zhistorie bechyòského modeláøského klubu V šedesátých letech založili v Bechyni modeláøský klub pánové Bohuslav Röessler, Antonín Nebesáø, Josef Štìpánek azdenìk Soryè. Poslednì jmenovaný je pøedsedou klubu od jeho založení do dnešních dnù. Èinnost klubu byla zamìøena na stavbu modelù letadel rozliènýchsoutìžníchkategorií. Stavbamodelùajejich ovládání prošlo bouølivým technickým vývojem. Vsouèasnosti lze vidìt nejen klasické volné modely,ale ivedle obøích motorových rádiem øízených modelù takémodelyselektrickýmpohonemajejichminiatury,sekterýmilzelétat vtìlocviènách, nebo sportovních halách. Každoroènì poøádá klub 5 soutìží, èímžse øadímezi nejaktivnìjšíkluby vjižních Èechách. Práci s mládeží se nejvíce vìnují pánové Soryè atonder. Èlenové klubu se úspìšnì zúèastòují soutìží, odkud si èasto pøivážejí nejednutrofej.klub zvepøípadnézájemcedosvýchøad. Chcete se projet parníkem? OletošníchprázdnináchznovuožijeosobnílodnídopravanaVltavě z TýnanadVltavounaOrlík. Podle informací firmy Quarter s.r.o., která bude lodní dopravu zajišťovat, bude pravidelná doprava zahájena a jezdit se bude vždy vúterý, ve čtvrtek avneděli až do OdjezdzTýnabudevždyv8.00hodinránoapotřechapůlhodinách plavbypotrasetýn soutok Kořensko(plavebníkomora) Újezd Hladná Olešná Podolímost ČervenánadVltavou ZvíkovHrad sedostanetena zámekorlík. Celková délkatrasyje 47km. ZOrlíka bude parník vyplouvat opět v16.00 hod. ado Týna se cestující po celodennímvýletě vrátív19.30hod. ZaplavbunaOrlíkzaplatídospělýpasažérKč180,--,zaděti 6-15let azapsyse platípolovic. Kolo naložené naparníkstojíplnou cenu.zpátečníjízdenkapřijdedospěléhonakč260,--. Kromě pravidelné lodní dopravy bude vtýně nad Vltavou dopravcequarters.r.o.,nabízetislužbynepravidelné.

10 ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE zámecký pivovar Mezinárodní symposia keramiky Bechynì do (nová rozšíøená expozice kintersymposiu 2000) 115 let Støední prùmyslové školy keramické vbechyni do KONTAKTNÍ CENTRUM PRO LIDI OHROŽENÉ DROGOU TÁBOR FIRMA KLASNA-PURŠ STØECHY NA SPLÁTKY -klempíøské apokrývaèské práce -rekonstrukce všech typù støech Hvožïany 3, Bechynì tel. 0361/ , mobil 0602/ , 0602/ Hledám brigádu na prázdniny hlídání dìtí, douèování. Tel. 0361/ EM Elektrický motorový vùzem bylvyrobenv roce 1903 firmouringhoffer vpraze. Elektrická výzbroj byla dodánafirmoukøižíkvpraze-karlínì.poceloudobusvéaktivní služby tj.doroku1972sloužil bezzávad.pøímozprovozubyl pøedán do Národního technického muzea v Praze jako provozuschopnýexponát. Vsouèasné dobì je využíván pro vedení výletních vlakù,kterévletnímobdobípoøádá Klubpøátelelektrickédráhy Tábor-Bechynì. Vèervenciasrpnujezdíkaždousobotu. Nová Škoda. Nová tøída. Nová inspirace. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VÝMÌNAPRÙKAZÙ MIMOØÁDNÝCH VÝHODBUDE PROBÍHATOD 1.ÈERVENCE2000DO 31. PROSINCE 2001.VÈERVENCIASRPNU2000 BUDE OKRESNÍ ÚØAD VTÁBOØEVYMÌÒOVATPØEDNOSTNÌ PRÙKAZY,JEJICHŽPLATNOSTKONÈÍ. OSTATNÍ PRÙKAZY JSOUPLATNÉ PODOBUVNICH VYZNAÈENOU,NEJDÉLEVŠAK DO INFORMACEMÙŽETEZÍSKAT NATELEFONNÍÈÍSLE (P.ORAVCOVÁ, P.PATOÈKOVÁ). PORADÍME VÁM PØI VAŠÍ VOLBÌ. PRO ZKUŠEBNÍ JÍZDY VOLEJTE: 0602/ Škoda Fabia Nový automobil nyní naleznete iuvašeho nejblišího prodejce vozù Škoda!Neváhejte anavštivte nás. Seznamte se s pøednostmi nového vozu: 10 letzárukana neprorezivìní karoserie,záruka mobility po celou dobu ivotnosti vozu, nabídka motorù od 1,4 MPI/50 kwapo 1,9 TDI/74 kw,nejvìtší prostor vesvé tøídì, airbag øidièe ispolujezdce, ABS aeds/asr. Vyberte si ze tøí modelových verzí vybavení Classic, Comfort aelegance. AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r. o. Táborská Týn nad Vltavou Tel.: 0334 / Fax: 0334 / Mìstský zpravodaj è.6/2000, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: ,nám.T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2100výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel. 0361/811012a811490, nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárna Planá n.luž, tel

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

ÈERVENEC-SRPEN 2002. Bechyòská plovárna

ÈERVENEC-SRPEN 2002. Bechyòská plovárna ÈERVENEC-SRPEN 2002 Bechyòská plovárna BuïpožehnánaLužnice,øekoméhomládí. Nevím,kolikrátjsempospíchalcestoukLužnici.Odkvìtnadoøíjna jsem dennì sestupoval lázeòskými pìšinkami, které vyúsovaly na bøehu

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

BECHYŇSKÝ ZÁØÍ 2004 LETNÍ KALEIDOSKOP PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU

BECHYŇSKÝ ZÁØÍ 2004 LETNÍ KALEIDOSKOP PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU BECHYŇSKÝ M ÌSTSKÝ Z PRAVODAJ ZÁØÍ 2004 Váženíspoluobèané, prázdninyadovolenépomalu konèí,konèítedyitak èastozmiòovaná okurkovásezóna.cosebìhemtétodobyudálo? Bechyòské koupalištì má za sebou první letní

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU?

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU? ZRCADLO ZRCADLO18 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 8. října 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor.

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. záøí 2004 strana 1 èíslo: 9 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. záøí 2004 Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána V pionýrských dobách roku 1992 byly na podnìt nìmecké strany nastoleny pøátelské

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více