BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVENEC-SRPEN Odcházející století vnašem mìstì ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVENEC-SRPEN 2000. Odcházející století vnašem mìstì (1951-1960)"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY OPRAVA PÍSECKÉ ULICE VletošnímrocejereálnášancenaopravuPíseckéulice,kterábudes největšípravděpodobnostíprobíhatvpodzimníchměsících. Zatím se ve spolupráci se Správou aúdržbou silnic Tábor podařilo získat ,- Kčzestátního rozpočtu, SÚSzesvéhorozpočtu přidá ,- Kč.Za tyto peníze je možné provést odfrézování některých míst, vyrovnání obrubníků, upravit odtoky vody apoložit asfaltovýkoberec. Rádi bychom však provedli zásadnírekonstrukci celé vozovky,tzn. i výměnupodkladu ajehozpevnění aúpravu arozšíření parkovacích míst. Náklady na tuto opravu dosáhnou částky téměř pěti milionů korun,aprotojednámeodalšíchfinancíchsministerstvemdopravya spojů České republiky. Ministerstvo další peníze přislíbilo, nyní čekáme pouze na jejich schválení anásledné uvolnění. Zatím však nevíme,zda ministerstvozmíněné prostředky skutečně natuto akci uvolní. Opravachodníků budeprovedenaměstem,atovrozsahu,kterýnám umožní množství finančních prostředků, které byly schválené v rozpočtuměstanaopravuchodníků amístníchkomunikací. Ať užproběhneopravapíseckéulicevjakémkolivrozsahu,troufámsi tvrdit,žesebudejednat ozásadní zlom v historii tétokomunikacea žesekonečně po dlouhých letech odkladů, marného čekání anářků občanů na kvalitu vozovky (cožbylozpůsobeno řadou nepříznivých okolnostíinevhodnými zásahy takébechyňáků docelé záležitosti), konečně podaříuvéstvozovkudotakovéhostavu,kterýbyodpovídal zásadámbezpečnéhoprovozu. Atosinašiobčanéjistě zaslouží. Všimli jste si, že byla zahájena oprava vozovky vdolní èásti námìstí TGM? právì probíhá vkostelesv.michala výstava Tibet alidskápráva? je opìt otevøena vìž kostela sv.matìje na námìstí? se již razí kanalizaèní štola pod námìstím ažebylazahájena celková rekonstrukceèov? Zjednání mìstského zastupitelstva Navrhované zmìny LSPP vbechyni od Pøipravovaném zkrácení LSPP v Bechyni, které navrhuje OkÚ, projednali zastupitelé na svém jednání dne Zmìny v zabezpeèovánílssp vrámci celého okresu Tábor,které mají vejít v platnost , bohužel dopadají i na Bechyni. Návrh pøedpokládá omezení služby LSPP pouze do hod. S tímto návrhemmìstské zastupitelstvonesouhlasí apovìøilo starostu mìsta projednat vzniklou situaci s okolními obcemi, které spadají pod pùsobnostlsppvbechyni. Kontrolahospodaøeníkulturníhodomu Na základì rozhodnutí mìstské rady provedla finanèní komise kontrolu hospodaøení kulturního domu za rok Zpráva, která byla veøejnì projednána na zasedání mìstského zastupitelstva, pozitivnì hodnotí èinnost kulturního domu, èímž dává zároveò i odpovìïnanìkterépochybnostivznesenénaadresukd. Nabídkymìstunaodprodejnemovitostíneschváleny Odkoupení ideální poloviny domu è.p.8 - Bílý zvon pro mìsto, zastupitelé neodsouhlasili. Mìstu, které je vlastníkem jedné ideální polovinu této nemovitosti, nabídli zbývajícíèást její souèasní vlastníci bratøi Rippelovi. Rovnìž nabídka na odkoupení objektu è.p.317 garážestrangmüller nebylamìstempøijata. ÈERVENEC-SRPEN 2000 Odcházející století vnašem mìstì ( ) Starostové Václav Malý Vladimír Pospíšil Poèet obyvatel vr.1960: 4619 Události tohoto desetiletí: 1951/1952 BylzaasistenceSTBuzavøenklášteramnišinásilnìodvezenizmìsta. Stejný osud potkal iøádové sestry,které se do té doby staraly omístní útulek KeramickouškoluabsolvujeznámýherecarežisérJanKaèer Zahájenprovoznavojenskémletišti 1956 DokonèenyprvníbytyvsídlištiNaLibuši 1958 KeramickouškoluabsolvujemalíøagrafikCtiradStehlík 1959 Slavnostnì otevøen nový Stadion Družby, postavený ve spolupráci s místnívojenskouposádkouvakciz 1960 Pod bechyòským jezem se jede mistrovství republiky ve vodním slalomu. To se stalo impulsem ke vzniku vodáckého oddílu Dukla Bechynì. Závodníci Dukly šíøili jméno Bechynì na øadì domácích i svìtovýchšampiónátù. Stínem padesátých let byly politické procesy,které se nevyhnuly ani našemu mìstu. Tyto procesy postihly na dvì desítky našich spoluobèanù. Bezúplatnýpøevodpozemkunamìsto Na žádost mìstské rady, která zastupitelùm doporuèila pøevzetí èásti pozemku ubývalého tzv. horního mlýna (pozemek mezi mlýnem a trafostanicí JÈE a.s.), bylo rozhodnuto obezúplatném pøevodu na mìsto. Spùvodní žádostí opøevedení celého pozemku na vlastníka stavbymìstskáradanesouhlasilavzhledemktomu,žepozemekslouží zèásti jako ochranné pásmo ÈOV,jako pøístup køece atrafostanici JÈE, pøístup na sousední pozemky apod tímto pozemkem vede mìstskákanalizace. Pozemkynastavbupatrovýchgarážíprodány Oposledních pozemcích ve vlastnictví mìsta, které jsou urèeny na výstavbupatrovýchgaráží,bylorozhodnutoformouobálkovémetody. Nabídkapozemkùnastavburodinnýchdomkù Pozemky na stavbu dvou rodinných domù vulici Za Trubným budou prodány zájemcùm formou obálkové metody. Nabídková cena byla 2 stanovena na 300,-Kè za m.kcenì pozemku bude ještìpøipoètena cena za pøeložení kabelu VN, který oba pozemky protíná. Konkrétní podmínkyprodejepozemkù stanovímìstskárada. Prodej ostatních pozemkù vtéto lokalitì, na které byla zpracována urbanistickástudieajsourovnìžurèenykzástavbìrodinnýmidomy,je závislýnajednánísvlastníkemèástitìchtopozemkù.

2 VÁCLAVPICHL Václav Pichl, rodák bechyòský, hudební skladatel, houslový virtuos apedagog se narodil vbechyni, zemøel ve Vídni. Jeho dílo je obdivuhodné. Tento èeský muzikant napsal na 700 skladeb, vèetnì 88 symfonií (28 vyšlo tiskem, stovkykomorníchdìl,znichžbylovytištìnopo12smyècovýchkvintetechakvartetech, nìkolikhouslovýchkoncertù,spoustaklavírníchsonátachrámovýchskladeb. Podle svìdectví významného èeského emigranta té doby,budìjovického rodáka Vojtìch Jírovce, patøil opatnáct let starší Mozartùv souèastník mezi tehdejší muzikantskouelitu jako èlen Filharmonickýchspoleèností vmantovì aboloni, první houslistavídeòskéhodivadelníhodivadla,kapelníkmarieterezie,komorníkakomorní skladatelarchivévodskéhopáruvmilánì,vjehožslužbáchsetrval21letjakováženýa provozovanýautoroper,oratoriíadìlsymfonickýchakomorních.zkomponovalnìkolik písnínaèeskétexty.perfektnìovládalkromìnìmèinyitalštinu,francouzštinu,dokoncei latinu, vníž hledal libreta krùzným operám. Obìtí francouzské okupace Milána se bohuželstalypichlovydìjinyèeskýchumìlcùvitáliianezachovalseanijehopøeklad libretamozartovykouzelnéflétnydoèeštiny,jakodokladjehovztahukrodnézemi. B.Dobiáš st. ar.burianpřiodhalení busty V.Pichla Nepodaøilo se zjistit, zda syn vrchnosti poddaného Františka Pichla z Bechynì mìl vrodokmenušenkýøùazedníkù nìjakého muzikanta. Hudbì azpìvu se všakuèiljižod7letumístníhokantorajanapokorného,nejvícevšakzískaljakostudent azpìváèekvbøeznickémjezuitskémgymnáziuapotévprazenafilosofiiateologii.na studiasitamvydìlávaljakohouslistaveváclavskémsemináøiavtýnskémchrámu.z honoráøùsiplatilvarhanníakompozièníhodiny(zvláštìvkontrapunktu)uproslulého JosefaSegera.Vtøiadvacetiletechopouštísvojivlastpovzorutolikasvýchpøedchùdcù. VeVídnisezdokonalovalve høena housleuslavnéhovté dobìantonína Vranického. ZVídnìhovedlycestyzaživobytímnejdøívedoVelkéhoVaradína,kdezastávalmísto druhéhokapelníkaubiskupapotaèièeapøitommìldostèasujaknakomponování,tak na poezii idramatickou tvorbu, velmi cenìnou biskupským kapelníkem Karlem Ditteraem zdittersdorfu, jenž nìkterá libreta V.Pichla dokonce sám zhudebnil. Pøed kapelnickým místem vpetrohradì dal pøednost tehdy velmi známému orchestru pražskéhohrabìteludvíkahartiga.zdepobyl2roky,nadlouhoudobuzakotvilvmilánì, kdejehotvùrèíèinnostvyvrcholila.sesvoudcerou,vynikajícípìvkyní,hostovalvcelé øadì mìst napø.: vbenátkách, Øímì, ale ivpraze. Zde také tvùrci prvního èeského hudebního slovníku, strahovskému premonstrátu, Bohumíru Dlabaèovi sdìlil svá životníaumìleckádata. VáclavPichl,významnýbechyòskýrodák,bylvevìku64letranìnmrtvicí pøi koncertu vpaláci roudnického knížete, èeské hudbì zvláš naklonìného, Josefa Lobkovice. Podle opisu Pichlova úmrtního listu, vystaveného farním úøadem usv. Augusta vevídni víme, žežilpo záchvatumrtviceještì vícenež pùl rokuazemøel na následky 23. ledna Upøíležitosti letošního Jihoèeského hudebního festivalu vzpomínáme195 let od smrti našehovýznamného rodákaváclava Pichla,hudebního skladatele,houslovéhovirtuosaahudebníhopedagoga.dosouèasnéhoèasu,takjakou mnoha dalších skladatelù, nedošel Václav Pichl náležitého ocenìní, což je koneènì èastýjevvhistoriihudby18.stol.nevšakjenhudby. JosefÈernoch Účastníci slavnostiodhalení bustyv.pichla ZAMYŠLENÍ NAD KRAJINOU Bechynì ajejí okolí má mnoho milovníkù aobdivovatelù, jak zøad místních obyvatel, tak návštìvníkù. Jistì právem, ale také právem všechny tyto citlivé pøíznivce zlobí mnohé, lecdky jižnenapravitelné, zásahy. Snad jsme již všichni dopìli ktomu názoru, že panelové výškové domy se do naší zástavby nehodí. Ale hrozí nebezpeèí (mnohdy již realizované) zastavìní krajiny nevhodnými obytnými a rekreaèními objekty,nebezpeèí nevhodných úprav apøístaveb ustaré zástavby.vrámci hesla Mùj dùm mùj hrad pohlcují krajinu, nièí pøírodu, pøinášejí monstrózní cizorodou architekturu nìmeckou, ranèerskou ( podnikatelský barok, Dallas apod.) jen aby ohromili svou nadutostí anevkusnou výjimeèností své okolí. Ignorují krajinný ráz itradice domácí architektury. Nejnebezpeènìjší místa jsou mimo obce nebo na jejich okrajích. Pozor na pozemky,ze kterých se hodlá zemìdìlská pùda promìnit na stavební parcelu. Hlídejme si schvalování územníhoplánu,jehododržováníizákonè.114/1992sb. oochranì pøírody akrajiny,který v 12, odst. 2zní: K umisování a povolovánístaveb,jakožijinýmèinnostem,kterébymohlysnížitnebo zmìnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany pøírody. Zaèíná se mnohdy nenápadnì oplocením, kùlnou, garáží, domkem nanáøadíakonèímonstrem,kdyjevetapoharmoniispøírodou,vetapo veøejné obyvatelnosti avolném pøístupu, tzn. veta po louce, kde dìti skotaèily,vetapostezkáchoblíbenýchprocházek. Pøíkladùjižmámedost: - patrové garáže na pohledovì exponované stráni nad lomem na cestì do Hvožïan (pozn. nešlo by tuto skvrnu alespoò architektonickyabarevnìdoøešit?) - pozemky zastavìné i nezastavìné, ale oplocené na Eliášce (mimochodemvtétolokalitìmámeivýbìhprolednímedvìdy) - varujícíoplocenýpozemeknastráninadzáøeèím - necitlivé úpravy exteriérù domù vpamátkové zónì vkøižíkovì vilovéètvrti(stálepøibývají!) - mnohochatachatovileknališkách,hutíchivehvožïanech. Jistìsamiznátemnohovarujícíchibeznadìjnýchstaveb. Napištìonich,apomùžemeukázatsprávnoucestuvlastníkùmdomù, stavebníkùm,stavebnímodborníkùmaarchitektùm,aleipracovníkùm správníchorgánù,kteøímajívrucepovolovánístaveb. ŽIVOTNÍ JUBILEA - èervenec let Stančík Josef 94 let Hrubcová Marie 89 let Kučerová Kamila 87 let Kestlerová Růžena, Haškovcová Blažena, Hladká Marie 86 let Voborská Marie, FejfarováAnna 85 let HynekJiří, Sládek Jaroslav 84 let Vyškovský Jan 83 let PešlováAnna 80 let PicálkováAlbína 79 let Matyásek Václav,BurianováAnastázie 78 let Kolář Jan, Hájíčková Božena, Hrušková Marie 77 let RůžičkaAntonín, HaškovecVáclav, Jirková Marie, ProškováAnna 75 let HovorkováVlasta, MatyáskováAnna, Čížková Libuše, Hejlíková Milada, Štroufová Marie ŽIVOTNÍ JUBILEA srpen let Křížková Růžena 89 let Šebková Marie, Havlovcová Růžena 87 let ŠindelářováMarie 86 let Vágner Josef 82 let ZemanJosef, Šedivá Božena 81 let JarošBohuslav 80 let PhMr.KlečkováAnna 79 let Vitoušek Karel, Šmídová Miroslava, Dřevová Marie 78 let Sládková Miluše,Dušková Marie 76 let Sobíšková Marie 75 let ŠimůnkováEmilie, ŠevčíkováAnna Navždy nás opustili Doležal Josef, StaněkJosef, KolářováLudmila, Pokorná Božena, Ťoupalíková Ludmila, Reinerová Marie Vítáme nové bechyòské obèánky Mezera Patrik,Ruman Jan, WolfováKateřina, Placatka Lukáš

3 Bechyňský červenec -srpen 2000 UNádraží 602, Bechyně, tel.: , tel./fax mbox.vol.cz VÝSTAVY -VÝSTAVY GALERIE UHROCHA VÝSTAVY -VÝSTAVY Otevřeno:po-pá hod.,so-ne hod./Vstupné: 10,- Kč července 2000 ONDŘEJRADA-obrazyakresby VýstavasekonápodzáštitouEkumenických setkání sbiblíauměním(esbu).vernisážvúterý4. července2000v17.00hod.zesvépoesiezarecitujeautor srpna2000 JOSEFCHRT-KRAJINOSNY HUDBA Vernisážvúterý 1. srpnav17.00hod. 1. července-3. září2000 LETNÍ PLASTIKA -8. ročníkpořádaný podzáštitouměstabechyně. VýstavuzahájíProf.ak.sochař VáclavŠerákvsobotu v18.00 hod.vklášternízahradě vbechyni.vystoupímandragóraatatrmanskédivadlo. Vystavují: Bernasovská,Dias,Dobeš,Dvořák,Exner,Fidrich, Gatarik,Ivanov,Karoláková, Lada, Lišková, Macek,Ouhrabková, Panov,Slovák, ŠkopkováUhlík,Váp. TheBritish Council Velvyslanectví státuizrael Royal Netherlands Embassy PHILIPS AIR FRANCE a.m.a.t. ČESKÉ BUDĚJOVICE Istituto Italiano di Cultura Praga institut FRANCAiS DE PRAGUE COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE INSTITUT REKLAMNÍ TVORBY AMARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Jihočeskélisty za finančnípodpory Ministerstvakultury České republiky EuroTel MĚSTO BECHYNĚ pondělí 3.7.-sobota Program(Změnaprogramuvyhrazena,budesedenně aktualizovat ) Pokudneníuvedeno jinak, začátkykoncertů v19.30hod. Vstupné: 3.7. Pavel Šorm(housle),RadoslavKvapil(klavír) ZUŠ 55,-/35, IvanŠtraus (housle) ZUŠ 55,-/35, JosephBanovetz USA(klavír) ZUŠ 60,-/ 35, Syrinx-komornísoubor příčnýchfléten KK 60,-/ 35, Kvarteto Rafael ZUŠ 60,-/ 35, PetrMessiereur-StefanMeier SRN (houslovéduo) ZUŠ 60,-/35, IlyaShwartz(klarinet),GregoryNisnevich(kytara)USA KK 60,-/35, KateřinaStegemannSRN(flétna) ZUŠ 60,-/ 35, Thomas LomSRN (kontrabas) ZUŠ 60,-/35, AnneQueffelecFRANCIE(klavír) ZUŠ 60,-/ 35, EvženRattay(vcello), Ludmila Čermáková ZUŠ 55,-/ 35, hod.VesnivkaKANADA(ženskýpěveckýsbor) KK 60,-/35,- Mezinárodní klavírnífestival: DanieleAlbertiITÁLIE (klavír) KD 60,-/35, Florilegium,V.BRITÁNIE(soubor barokní hudby) KK 60,-/ 35, David SellaIZRAEL(vcello), JaroslavVodrážka(varhany), M.Fišerová(recitace) KK 60,-/35, hod.TobiasAlexanderBredohl SRN (klavír) ZUŠ 60,-/35, hod. IrinaEdelstein SRN(klavír) KD 60,-/ 35, hod.Carol LeoneUSA(klavír) KD 60,-/ 35, hod. RichardUrbis USA(klavír) KD 60,-/35, hod. PražskéMozartovotrio(dechovétrio) KK 60,-/35, hod. RichardFrankŠVÝCARSKO (klavír) KD 60,-/ 35, hod. GustavoTolosaUSA-ARGENTINA(klavír) KD 60,-/ 35, JanaNeubauerová(flétna),AnnaMáchová(klavír) KD 55,-/ 35,- Legenda:ZUŠ-Základní uměleckáškola,kk-klášterní kostel,kd -Kulturnídům Cenapermanentkyna3(libovolnékonc.) 120,-Kč,proděti, stud. adůch.70,-kč sobota5.srpna / Klášterní zahrada /15.00hod./ Vstupné: 110,- Kč,děti30,-Kč,děti do1mzdarma Mediální partner TELEGRAF SESSION RÁDIO BLANÍK fm ČECHY Kulturní důmbechyně askupinatelegraf pořádáiii.ročník ďábelsky folkovéhotelegrafsession Uvidíteauslyšítenapř.Telegraf,libereckýJarret,Stráníci,Magison, LubošeAndršta, FolkLokaP.O.L. ModerátoremceléakcenenínikdojinýnežZdeněkZajíček (Eldorádio).Vpřípadě nepříznivéhopočasí seceláakceuskutečnívkulturnímdomě. PŘEHLED července JIHOČESKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 8. července SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ MOZAIKY července KERAMICKÝ SEMINÁŘ července DIVADLO VEXTERIÉRU seminář července DIVADLO VTRÁVĚ 4. srpna DALSKABÁTY, hříšnáves aneb Zapomenutý čert 5. srpna TELEGRAF SESSION 13. srpna BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB srpna Seminář KUM NYE 20. srpna ZLATOVLÁSKA 26. srpna JIŽNÍ NOC EVROPA2

4 neděle13. srpna/klášterní zahrada/13.00hod./vstupné:dospělí80,- Kč,děti30,-Kč IX. BECHYŇSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB Vletošnímrocesimůžetevdopoledníchhodináchposlechnout nanám.t.g.m. pozvání naodpolední programvklášternízahradě.kposlechuvámbudehrát moravská kapelamladámuzikaablatnička.vodpolednímprogramusepředstavítytokapely: BABOUCI,VENKOVANKA, VLACHOVKA, STUDENSKÁ KAPELA, BOŽEJÁCI, BLATNIČKA AMLADÁ MUZIKA. PRO DĚTI alei"dospěláky" SEMINÁŘE července KERAMICKÝSEMINÁŘ Téma: Duchmísta. Seminář sebudekonat vsudoměřicíchubechyně avyvrcholí "Divadlemvtrávě" července DIVADLOVEXTERIÉRU Seminář,který jeúzcespjat sdivadlem vtrávě. LektoremletošníhoročníkujeTomáš Žižka. Seminář sebudekonatpocelé Bechyni,všudetam, kdetojenbudemožné srpna,prostoryKD Seminář tibetských relaxačních metod. KUM NYE srpna/malý sál KERAMICKÉ SYMPOZIUM TANEC 26.srpna/20.00hod./ Kulturní dům JIŽNÍ NOC RÁDIAEVROPA2 pátek 4.srpna/Klášternízahrada/19.00hod./Vstupné:30,- Kč DALSKABÁTY,hříšnáves aneb Zapomenutý čert -Proděti, aleidospěléjeurčenatato známápohádkajanadrdy vpodání divadelního spolkubozděchpraha.vpřípadě deště sebudehrát vsálekulturníhodomu. neděle20. srpna/17.00hod./ Klášternízahrada/Vstupné: 30,- Kč -Klasickoupohádkuupravil známýherecaloutkař VíťaMarčík.Vpřípadě deště sebudehrát vsálekd. ZLATOVLÁSKA HUDEBNÍSOFTWARE NĚMECKÉ FIRMYWHC MUSIKSOFTWARE Nabídka demoverze za 150,- Kč ČESKY LEVNĚ KVALITNĚ NOTEČKA-JOSEFDOFEK Obchodně -umělecká agentura,zprostředkovatelská činnost Masarykova20, Vranovice, okr.břeclav Tel.: 0626/433387, Představení je volně inspirované povídáním mé babičky Marie Šestákové tak, jak jsem si je zapamatoval a posléze upravil. Byl jsem tenkrát malý asotevřenou pusou jsem prožíval příběh Jiříka, koníka Zdeňka, lišky Ryšky, draka Ohniváka ("Bez draka to není ono" říkala mi vždycky.) azlatovlásky. Jednou, to už babička nežila a já pohádkám přestal věřit, jsem šel kolem rybníka, kde se hádali dva rybáři, nad nimiž kroužili krkavci a stará babička vezla dvoukolák se smetím anahoře, jakoby náhodou, ležela loutka se zlatými vlasy. Chtěljsemsezeptat,jestlibymiji... Ale ona vozík vyklopila zhráze do rybníka a odjela. A tak jsem tu loutku vyhrabal amám ji. Vlastně je to Zlatovláska ze smetiště. Představení získalo cenu"erik" za nejlepší inscenaciroku1999 vdivadlevdlouhévprazena festivalu"přelet nadloutkářskýmhnízdem. Vsobotu8. července2000v17.00hod. budenaprůčelíkulturníhodomuvbechynislavnostně odhalenavelká mozaika(10x3m). Mozaiku věnovalajejíautorkaštěpánkaprokopová,absolventkaspškvbechyni, Jižním Čechám,věčnétouzelétataKulturnímudomu vbechyni. Naceléorganizačně ifinančně náročnéakci sezásadní měrou podílelastřední průmyslováškola keramickávbechyni KeramickézávodyvRakovníku, Open SocietyFund,aleimístnípodnikyapodnikatelé.Zamnohéznich jmenuji alespoň stavební firmusnn. Nevšední mozaikabudezapřítomnostipředníchměstskýchosobnostíodhalena-jakjinak,kdyžvbechyni-nevšedním způsobem,kterýbystesi neměli nechatujít.

5 BYLIJSMEVKOSOVU Jižpøedodletemèástibechyòskébrigádyrychléhonasazenívlednuletošníhoroku jsmes velitelem èeského kontingentu panem pplk. Vladimírem Podlipným zvažovali možnost návštìvydelegacenašehomìstavkosovu,abychomvidìli,vjakýchpodmínkáchnašivojáci žijí,jaksevyrovnávajísnároènýmiúkolyaabychomjimslavnostnìpøedaliprapormìsta,a tak jim vyjádøili urèitou míru morální podporyadali jim taknavìdomí, žesi jejich práce vážímeažeoceòujemejejichúèastvmírovýchsiláchkfor. Koncem dubna jsme nahlásili na Ministerstvo obrany pìt jmen úèastníkù, ministerstvo nakonecschválilopouzedvouèlennou delegaci, atakjsme25.kvìtnaspoleènìsjudr.a. Hruškovouve2.30hodinodjíždìlidoPrahynaletištìdoKbel,kdejsmetrochusobavami, alesvelkoudávkouzvìdavostianedoèkavostiv5.00hodinnasedalidonákladníholetounu AN 26. Byli jsme na dva dny pøiøazeni ke kontrolní skupinì Ministerstva obrany a Parlamentu ÈR, vjejímž èele stáli generálové Šiba adoubek, místopøedseda Senátu pan Musial anámìstek ministra obrany pan Tomáš. Tato skupina mìla za úkol zkontrolovat financováníalogistikunašichjednotekvkosovuavbosnì. Pøesnìpodleplánuv5.15hodinletounstartova,laprotoženebylomožnéletìtpøímoutrasou (Jugoslávie asrbsko pøelety nedovolují), blížili jsme se ke Kosovu pøes Maïarsko, RumunskoaBulharsko.Tímseletvýraznìprotáhl,napalubìletadlajsmestrávilitémìøètyøi hodiny,bìhemkterýchjsmeurazilivícjak1400 km..pøeddevátouhodinoujsmepøistálina letišti vkosovské Prištinì a pøi vystupování zletadla jsme si ihned velmi intenzivnì uvìdomili,žejsmevoblasti,kdeseještìnedávnobojovaloakdejemožnostnepokojùstále velká.tentopocitbylumocnìnhlídkaminašichvojákùvplnézbroji,kteøíobklopililetadloa neprodyšnìuzavøeliprostor,vekterémjsmesepohybovali.popøivítáníspplk.podlipnýma po pøedání darù (brousky na kosy urèené pro kosovskéobyvatele asud Budvaru, který vìnoval naší jednotce pan Jiøí Hahn Potraviny ULososù) jsme okamžitì nasedli do pøipravenýchdžípùaodjelinaèeskouzákladnu,kterásenacházíasihodinucestyodprištiny aje v souèasnédobìdislokovánavobjektuèistièkyodpadníchvod.dotohotoobjektuse naše 6. prùzkumná rota rychlého nasazení pøesunula teprve vpolovinì kvìtna, kdy ho opustilipøíslušnícibritskýchjednotek.tímtopøestìhovánímsinašivojácipolepšili,protože podmínky vminulém pùsobišti (budova staré základní školy sprašným dvorem) byly výraznìhorší.vìtšina pøíslušníkùbyla ubytovánapo tøech vestavebních buòkách, ženya nìkteøívelitelébyliubytovánipøímovobjektuèistírny.teplouvodumají kdispozicidvacet ètyøi hodin dennì,kuchaøi,kteøísestarají ožaludkyvojákù,jsou mistøisvéhooboru,jídlo bylo velice chutné. Prostor èistírny odpadních vod není nijak rozsáhlý, nepøíjemným dojmem pùsobí obrnìné transportéry abojová vozidla pìchoty rozestavìná vobranných postaveních avybudovanéokopyprostøelcekolemoplocení.pøi opuštìní základnymusel mítkaždýještìpøedètrnáctidnynasobìneprùstøelnouvestuahelmu,vsouèasnédobìbylo toto naøízení odvoláno auvedené ochranné prostøedky musel mít každý na dosah v automobilu. Když jsme si neprùstøelné vesty potìžkali, byli jsme rádi, že bezpeènostní opatøeníbylopøednašímpøíletemzmírnìnoažesevevestáchnemusímepohybovat. Poubytování jsmedostali bezpeènostníinstrukceopohybumimoprostorzákladny,které jsmemuselibìhemnašehopobytudodržovat,obdrželiijsmevojenské maskáèe,abychom sevýraznìneodlišovaliodvojákùapoobìdìjsmesprùvodcivyjelismìremksekiraèi,kdev hornatémterénumìlosvojeodlouèenéstanovištì12pøíslušníkùnašíjednotky,kteøístøežili kótu ÈeskáÈuka,jejížnadmoøskávýškaje936m. PocestìzletištìnazákladnuanynídoSekiraèejsmevidìlinásledkypøedešlýchbojùmezi Srby akosovskými Albánci vypálené azboøenédomy,množstvíhrobù, znièenémostya komunikace, vrakyaut.tovšeostøekontrastujesnádhernouokolnípøírodou.obyvatelése chovajíkvojákùmkforsrespektem,jevidìt,žemezinárodnísílymajívtétooblastiautoritu, dìti idospìlí každouchvílizamávajíapozdraví. Tonám potvrdilivelitelkontingentupplk. Podlipný.Protožejevelitelemjednotky,kteráobyvatelechrání,respektujíobyvatelévšechna jehonaøízeníabezezbytkusejimpodøizujíaplníje. Vsouèasnédobìjesituacevoblastistálevelmisložitá,kosovštíAlbáncihledajímeziseboui zrádceakolaborantyavyøizují simezi sebouúèty.obvinìnísealenedostávají pøed øádné soudyajsouobèaszabíjeninazákladìrodovéhopráva. VSekiraèi jsme navštívili také místního dobrovolného starostu, mluvèího místních obyvatel, pana Rašu Perovièe. Èlovìk pøíjemný,spoleèenský, se srdcem nadlani. Setkali jsmesesvelicevøelýmpøijetímasestylovýmpohoštìním domácísýr,slivovice,kukuøièný chléb,nakládanépapriky,uzenéakyselémléko. Bìhem dne iveèer jsme diskutovali spøíslušníky jednotky ojejich pobytu, osituaci v Kosovu, opocitech èeského vojáka, kterýjesouèástí KFOR apomáháudržet mírachrání místníobyvatele.dovìdìlijsmese,žeslužbajenároèná,aleúkoly,kterévoblastimají,bez problémùplní,napodmínky,vekterýchžijí,sineztìžují,èastovzpomínajínadomovadomù setìší.praktickykaždýdensenašivojácisetkávajíspøíslušníkyjinýcharmádzaøazenýchdo KFOR, bez potíží snimi komunikují, respektují se navzájem. Komunikace vázne pouze s pøíslušníky ruské armády, kteøí mají díky svému nekoordinovanému a pøedem nepøipravenému vstupu dokosovaadíkyobsazení letištìvprištinìještì pøedpøíchodem mezinárodníchjednotekkforzvláštnípostavení jsousicesouèástíkfor,alenepodléhají velitelstvíkfor,alepouzeruskévládì.nedùvìøujíostatnímpøíslušníkùmmezinárodníchsil adostalisedourèitéizolace,kterábránírozvíjenívzájemnýchvztahù. Pøítomnosti generálù, námìstkaministra obranyamístopøedsedysenátu jsme veèer také využili kdiskusiomožnostech spolupráce mìstasarmádou, opøipravovaných zámìrech armádyvoblastibydleníprofesionálníchvojákùaopøipravovanéreformìstátnísprávy. V9hodinjsmeopìtsozbrojenýmdoprovodemasprùvodcemnasedlidodžípuajelijsmedo Podujeva, Prištiny agraèanice. Silnice, po kterých jsme se pohybovali, jsou ve špatném stavu, plné dìr,výtlukù aprachu.nìkdy se po silnicích volnì pohybují krávy, které se vìtšinou bez dozoru pasou podél silnic. Na silnicích je povolena rychlost 80 km/hod., z místních obyvateljialetémìø nikdo nedodržuje, autavšech možnýchzahranièních znaèek riskantnìpøedjíždìjí(nejèastìjšíhaváriesnásledkemsmrtijsou èelnísrážky),neustálese ozývázvukklaksonù, autajsou èasto vevelice špatném technickémstavu aøadaznich je evidentnìkradenýchvzahranièí,jezdíbezspz. Pokudautomobilpøestaneprotechnickouzávadujezdit,odstavíhoøidiè,kdehonapadne,a obstará si další kradenéauto. Místní policie teprve vznikáve spolupráci smezinárodní policiíunimikanatytozáležitostivùbecnereaguje. Zmínìná mezinárodní policie UNIMIK se snažízavést do života vkosovu urèité právo, respektování zákonù, zkonsolidovat státní správu asamosprávu. Celý tento projekt financují USA, snaží se kontrolovatvyužívání prostøedkù na obnovu státních institucí a obnovu jejichchodu,alejedná seoproces velicekomplikovanýazdlouhavýaneníjisté, jestlisetytozámìrypodaøírealizovat. MìstoPodujevomápøibližnì70000obyvatel,následkyválkyjsouzdeznát,jetoalemìsto velmiživé.hnedpo našempøíjezdujsmezdenarazilinavelmirozšíøenýstánkovýprodej, takjakhoznámeznašírepubliky.prodávásenaprostostejnýsortimentzbožíjakonabízejí vietnamštístánkaøiunás,zbožíjedováženézvelkéèástizturecka. Prištinanászaujalasvoustarobylouèástísøadoukostelùamešit,dopravnísituacejezdena úrovni Prahy vdopravní špièce. Na zaèátku války došlo prakticky kvylidnìní mìsta, kosovštíalbáncipøedsrbyutíkali,pozastaveníbojùserodinypostupnìvracely,probìhla zdeohromnámigraceobyvatel,vsouèasnédobìjeodhadováno,žezdežijestoažstotøicet tisícobyvatel,pøesnépoètynikdoalenezná,protojepøipravovánosèítáníobyvatel,kteréby sevnejbližšídobìmìlovtomtomìstìuskuteènit.tímbysetakézpøesnilypoètylidí,kteøí zahynulibìhembojù øadarodinpøišlaovìtšinusvýchèlenù. Graèanica je starobylé mìsto spøevážnì srbskýmobyvatelstvem. Zdejsme si prohlédli pravoslavnýkostelzroku1523snádhernoufreskovouvýzdobou.pøinávštìvìtohotomìsta jsme si znovu uvìdomili,že vztahy mezi Srby akosovskými Albánci jsou stále hodnì napjaté.nášprùvodce,kterýpøíležitostnìpùsobíjakotlumoèníkumezinárodníchjednotek (velmidobøemluvíèesky,nìkolikletžilvbrnì),bylviditelnìnesvùj,øekl,žedograèanice vùbecnejezdíaževnocibytotomìstonikdynenavštívil,jetoprývelminebezpeèné. MeziPodujevemaPrištinoujepamátník,kterýpøipomínádlouholetébojemeziSrbyaTurky aporážkusrbùodtureckýchvojsk nakosovìpolivroce1389.územíkolempamátníku bylojednímzproblémùvevztazíchmezisrbyakosovskýmialbánci.jednáseoúzemív Kosovu,aleSrbovébyhochtìlimítprosebejakopamátníksvéhohistorickéhovývoje. Bìhem našeho pobytu jsme se takézajímali ozpùsob života místníchobyvatel. Živí se pøevážnì zemìdìlstvím, jsou to samozásobitelé, jejich hospodáøství je naprosto sobìstaèné, živí se pouze tím, co sami vyprodukují. Pìstují zejména pšenici, kukuøici, bramboryavinnou révu,chovajískot,prasataaovce. Lidévykonajípouze práci,kteráje bezpodmíneènìnutná,øadalidínepracuje,prácisineshánìjí,neníjasné,zèehožijí.dìtiv souèasné dobì navštìvují pravidelnì školu, vyuèování je vzhledem kmalému poètu školníchbudovdvousmìnné,dennìmajížácitøiažètyøivyuèovacíhodiny.vosnováchje naprostá absence hodin pracovního vyuèování, protože všichni žáci musí pomáhat se zemìdìlskýmipracemiapotøebnédovednostizískávajípøipraktickýchèinnostech. Jižnazaèátkujsemuvedl,žeøadadomùjenaprostoznièených.Nadruhéstranìaleprobíhá vkosovu èilástavební èinnost, vidìli jsme pomìrnì dost domù novýchnebo domù ve výstavbì. Novédomy stavìjí pøedevším rodiny,které majínìkteré své èleny na práci v zahranièí(nejèastìjivnìmecku),atakzískávajípenízenastavbu. Domácímìnatémìøzmizela,nášprùvodcetvrdil,žejižroknevidìldinár,platísemarkami, mzdazamìstnancùmjevyplácenatakévmarkách. Sudržovánímpoøádkusiobyvatelé Kosova nedìlají starosti.pokud sepotøebujínìèeho zbavit,vyhodítohnedusilnice,oblast,vekteréjsmesepohybovali,jevelkouskládkou. Kosovo má také problémy selektrickou energií, velmi èasto dochází kvýpadkùm v dodávkáchelektøiny.nedalekoprištinyjevybudovanápomìrnìvelkáelektrárna,kterávšak není dokonèená aneprodukuje dostateèné množství energie. Vpøípadì dokonèení by Kosovomohlotutoenergiiprodávatdozahranièí,alenadokonèeníscházejífinance. Zpáteèní cestudo naší republiky jsme zahájili vpátek 26. kvìtna v15.30 hodin, kdy se kolonavozidelrozjelasmìremkletišti.odletbylnaplánovánna17.30hodinaopìtjsme startovali naprosto pøesnì. Kontrolnískupina odlétala snámi do Bosnyna letištìbanja Luka.TrasatentokrátvedlapøesMakedonii,Albániiakolemitalskéhopobøežínasever,kde jsmeseusplitustáèelinavýchodsmìremkbosnì. Tentolettrvaltøihodiny.Popøistánív BanjaLuceletadloihnedletìlodál,tentokrátjižpøímopøesRakouskodoPrahy,kamjsme pøiletìlive22,20hodin.nežjsmepøistáli,obletìlijsmecelouprahu,naosvìtlenémìstobyl nádhernýpohled,nenadarmoseøíká,žeprahajejednímznejkrásnìjšíchmìst. Coøícizávìrem?Jsmevelicerádi,žejsmemìlimožnostsedoKosovapodívat,žejsmena místì samémmohli vidìt, jaké dùsledky má válka, jak se stìmito dùsledky vyrovnávají obyvatelépostižené zemì,žejsmemìlimožnost nasát dosebetuzvláštníajedineènou atmosférudnù,kdyválkasiceskonèila,alekdystáleneníjisté,jestlinepropukneznovu. Bylijsme rádi, že jsme mohlividìtnaše (èeskéazároveòbechyòské) vojáky vakcijako souèástmezinárodníchsil,jakosouèástjednotekkfor,kteréusilujíouklidnìnísituace,o zachování míru vtìžce zkoušené zemiaonormalizaci životních podmínek obyvatelstva. Pocítilijsemvelkouhrdostnadtím,ženašilidéjsouutoho. Nezbývá než všem úèastníkùm mírové mise podìkovat za obìtavost, skterou plnísvoje úkoly vrámci mírových sil, vyjádøit obdiv nad stateèností, kterou projevili tím, že se dobrovolnìdoèeskéhokontingentupøihlásili,žedobrovolnìodešlidonejistotyaže (po nìkolika mìsících, které zde strávili již mùžeme hodnotit) v tìchto tìžkých a problematickýchpodmínkáchobstálinavýbornou. JaroslavMatìjka P.S. Pøibližnìdesetdníponašemnávratujsmesiznovuuvìdomiliojakneklidnouoblast sejedná avjakémnebezpeèípøíslušnícikfor dennì jsou.vtisku ivteleviziproskoèily zprávyopøestøelcemezinašimivojákyasrbynakosovsko-srbskýchhranicích,vgraèanici došlokpøestøelcemezibrityasrby,pøikterébylitøisrbovézranìni. Ato je jedenzdùvodù, proè spoleènì sarmádoupøipravímena námìstí vbechyni pro úèastníkykosovskémisezaèátkemzáøíslavnostnípøehlídku,pøikterébudouvojácizaúèast vmisi vyznamenáni pamìtními medailemi. Tohoto slavnostníhopøedávánímedailíby se mìl zúèastnit ministr obrany avedoucí pøedstavitelé generálního štábu armády Èeské republiky.

6 Kolobìžková GRAND PRIX Kdopřišelsnápademuspořádatzávodkoloběžek? Koloběžkový závod vznikl vlastně zrecese. Vroce 1971 pořádal Josef Havela zvaný Drak azanek Pazourek loučení se svobodou avrámci této oslavy uspořádalimezikamarády koloběžkový závod. Bylalegrace avhlavě vodáka B. Macháta vznikl nápad. Od roku 1973 se jel první závodzaúčastiširšíveřejnostiajehovítězemsestalpanjanvalenta. Cojeto Zbyteksvěta. Předmětem činnostije: zájmová, sportovně rekreačníaspolečenská činnost,bezpolitickéhozaměření. Jeho posláním je: plnit sportovní, společensky prospěšnou akulturní činnost, upevňovat fyzickou adušení pohodu všech členů, přispívat Městu Bechyni vjeho dalším rozvoji. Uznán byl tehdejším Krajským národním výborem včeských Budějovicích dne Neoficielně vznikltentoklubvroce1973anázev Zbyteksvěta převzalztehdejších světových utkání fotbalistů např. JižníAmerika versus Zbytek světa. U zrodu byli tehdejší fotbalisté a členové vodáckého oddílu Dukla Bechyně. Zakládající členové mi prominou, neboť nelze všechny vyjmenovat atak jenom namátkou: mistři světa Petr Sodomka, Karel Třešňák, bratři Měšťanové nebo Jan Dvořák, Míra Beneš, Honza ValentaaJirkaBendaaj. Vsoučasnosti má padesát pětčlenů pod vedením tříčlenného výboru: předsedou je Ing.Drexler,pokladník Míra Beneš, jednatel Jan Kordina. Každouneděliv9.00hod.bezohledunapočasíhrajífotbalnastadiónu. Kdonemáomluvenkuanepřijde,platípokutu. Zpříspěvků apokut pak pořádáme sportovní akulturní akce nejen pro členy,aleiproširšíveřejnost. Kudyvedetrať? Závod má dvě tratě. Pro maléděti start udraka jedno kolo po lázeňskémparku cíludraka vzdálenost300m. Staršíděti dvě kolavparku asi700m. Dospělí start UDraka,přesBechyňskýmost,Kamennýdvůr,Zářečí, okolo zámku na náměstí, cíl hotel UDraka. Délka celé trati je necelé čtyřikilometry. Jaképřekážkynebonástrahymusízávodnícinatratipřekonat? První nástrahou je sama trať ato prudkým sjezdem do Zářečí, kde si v jednom ročníku zlomil nohu Pepek Kominík alékaři místo ošetření ho chtěli poslat do blázince, neboť byl přivezen košetření vdámských šatech a tvrdil, že si nohu zlomil na koloběžce. Druhá překážka v hospodě Podskalou málikvidovatvšechny abstinentyvypitím půllitru piva.po zvrácení tohoto vprudkémstoupání uzámku čekána náměstí likvidace ostatních závodníků vycumláním dvou deci mléka akdo ještě nezkolaboval,musínafouknoutbalónekažkprasknutí.ahurádocíle. Jakýjetraťovýrekordakdojejehodržitelem? Traťovýrekorddržíodroku1982MíraBenešůčasem11m.40vt. Kdobylinejstaršíanaopaknejmladšíúčastníci? Nestarším účastníkem vroce 1997 byl jednašedesátiletý pan Elichar z Plzně,nejmladšízroku1998GabrielaArnoštovázTábora. Přijíždějíněkteříúčastnícipravidelně aodkud? Ano, někteří idvacetkrát, jako Dědek zjeseníků, který skládal slib závodníků. Ať kdokoliv skončí jakkoliv, uděláme všechno proto, aby nikdo nebyl poslední, atomu prvnímu přeju, aby měnikdo nepředjel. DálesezúčastňujízávodnícizKroměříže,Brna,Příboraadalších měst Moravy.Pokatastrofálních záplavách na Moravě bylo přikoloběžkách vybránokč17.000,--,kterébylyzaslánytroubkámupřerova. Sjakouúčastípočítajípořadatelévletošnímroce? Očekávámekolemstamužů,20žena70dětí. Přineseletošníročníknějakénovinky? Výbor zvažoval, zda vzhledem kpřebytkům mléka by neměli závodníci na náměstí vypít půllitru tohoto moku, ale později se od této inovace upustilo,vzhledemkmožnémuznečištěníměsta. Kdysepojedeletošní28.ročník? Letošní ročník se pojede vsobotu 29. července. Start pro děti hod.dospělí 14.30hod.odhotelu UDraka. Na otázky redakceodpovídal Karel Bílekspomocí kroniky Zbytku světa. BECHYNÌ KRITICKÝM SLOVEM AOBJEKTIVEM JMÉNO RYBÁØÙ AKERAMIKY Z BECHYNÌ SE ŠÍØÍ DO SVÌTA Letosseuskuteènil14.roèníkVelkécenyBechynìvzávodudvojic LRUplavaná, který nazávodnímúseku vtýnì nad Vltavou poøádala MOÈRSBechynìvespoluprácisfirmami KerasCZs.r.o.BechynìaSängerBRD. Na tomto již tradièním závodì na poèátku rybáøské sezóny se scházejí vyznavaèi Petrova cechu zèech amoravy, ale irybáøi z NìmeckaaRakouskaatentorokizItálie. Osvìží své znalosti závodních rybáøù pøed nadcházejícími žebøíèkovýmizávody,poveèerechoprášítrochurybáøskélatinyarádi seporoceopìtvracejí.. Tohotoroèníkusezúèastniloètyøicetzávodníkù.Nejúspìšnìjšíbyla dvojice z Plznì, jako druzí skonèili závodníci z Nìmecka. Z bechyòskýchbylinejlepšílubošlang ZdenìkDoskoèil,mezijuniory zvítìzilikarelberkaajakubmára. DíkysponzorùmpanuMgr.ErikuMachartovi,majitelifirmyKeras CZ, s. r.o. apanu Petru Königovi, zástupci nìmecké firmy Sänger, kterýjezároveòspolusjuniorskýmireprezentantyèrkarlemberkou a Jakubem Márou a s kadetem reprezentantem ÈR Jakubem Kabátem èlenem druholigového družstva Bechynì Sänger,obdrželi všichnizúèastnìnívelmihodnotnéceny. Ajiž se všichni tìší na jubilejní 15. roèník Velké ceny Bechynì Sänger Keras -CupÈRvroce2001. Klub českých turistů odbor Bechyně si Vásdovoluje pozvat na 26. ročník dálkového pochodu acykloturistickéjízdy -BECHYŇSKÁ OSMA Termín konání: sobota Startpochodu: hod.ze Stadionu Družby Trasy pěší: 10(dětská), 18, 25,35, 50, 60km Trasy cyklo: 40, 60, 100 km Jednotlivé trasy DP actj vedoumalebnýmokolím města Bechyně, údolím řeky Lužniceapotoka Židova strouha (hrad Dobronice, řetězový most pod Stádlcem,TýnnadVltavou, Koloděje nad Lužnicí ). Startovné: 15,-- Kč členovékčt,děti do 15-ti let 20,-- Kč ostatní Případné další informace opochodu Vám podá předseda odboru: Petr Káďa Chaloupek 5. května779, Bechyně telefon: 0361/ byt, 0334/772246zaměstnání.

7 DIVADLO pátek28. -neděle30. července/ Klášterní zahrada CELONÁRODNÍPŘEHLÍDKASOUBORŮ HRAJÍCÍCHVTRÁVĚ Program pátek I.blok/Vstupné: 20,- Kč,děti 10,- Kč 19.58/ExteriérKD směr klášterní zahrada(dálejenkz) SLAVNOSTNÍ PRŮVOD SDIVADLEMKVELB ČESKÉBUDĚJOVICE MŮJ BESTIÁŘ anebpochodkomediantů 20.37/KZ/ ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA -NAŠINECBRŮČEK 20.38/KZ/ PODPÁLENÍ,ODPÁLENÍ,SPÁLENÍ,NAPÁLENÍ,PŘIPÁLENÍ KAMENNÉHOPOMNÍKUTRÁVY -TATRMANI 20.39/KZ/ POPELČINANEJMILEJŠÍ HRA -TATRMANI(Oblíb. hravšechzúčast.)) /KZ/ PRASTARÁ INDIÁNSKÁBALADA -BATETEBAMRAČOV /KZ/ NOČNÍ STRÁŽ -TATRMANI studentskýsouborbechyně, Autor BoženaNěmcová, RežieJosef Brůček /KZ/ ZACHRAŇTEVOJÍNAKUŘÁTKO,Autor arežiejosef Brůček aždonevidim/Domeček/ POPOVDO (popovídání vdomečku) Srdečně Vás zvemedo ZÁKLADNÍHO KURZU TANCE ASPOLEČENSKÉ VÝCHOVY sobota Vstupné:20,- Kč,děti10,-Kč/KZ / PRVNÍ RYTÍŘ -DIVADLO KVELB ČESKÉBUDĚJOVICE Autor DominikTesař ahosté / POPOVTR (Popovídání vtrávě ) /OBĚD / KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX -POŘÁDÁ "ZBYTEKSVĚTA" / VYHLÁŠENÍNEJLEPŠÍHOSOUBORU II. blok/vstupné: 30,- Kč,děti10,- Kč /KZ/ ROZMARNÉLÉTO -D. S. DEFACTO JIHLAVA Autor:Vl.Vančura,úpravaM.Kolář, režiejanšprincl /KZ/ PROMIŇTE,PANE ERBENE -KOMORNÍSTUD.ÁČKOBENEŠOV AutorJ.Suchý,Úpr.arežiePhDr.A.Balatová /VEČEŘE III.blok /Vstupné: 40,- Kč,děti 20,- Kč /KZ/ BISTRO anebnesmrtelní -DIVADELNÍ SPOLEČNOSTKLAS při KD KLÁŠTERECNAD OHŘÍ Autor P.Fiala, úpravaj.drobná-černíková,režiep.fiala /KZ/ KROTKÉVARIACE -DIVADELNÍ STUDIO NEKLID PRAHA aždonevidim/Domeček POPOVDO neděle IV.blok,Vstupné: 30,- Kč,děti10,- Kč /KZ/ ZAČAROVANÝLES -(pohádka) -DSMRÁZPOZÁDECH PRAHA Autor ZdeněkSchmoranz /KZ/ PROPAT -KOMORNÍSTUDIOÁČKOBENEŠOV,Autor Štědroň, Uhde,úpravaPrášková, PhDr.A.Balatová /KZ/POPOVTR /OBĚD Vstupné:30,- Kč,děti10,-Kč /KZ/ PERLYHODŽI NASREDINA -DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV Autor: Josef Kainar,režieVlastaHartlová /KZ/ POPOVTR /KZ/VEČEŘE V.blok/Vstupné40,- Kč,děti 20,- Kč /KZ/ NESPOKOJENOST!!! anebican t Get No... -KULTURNĚ DIVADELNÍ SPOLEKPUCHMAJERPRAHA,RežieV.Mikulka,M.J. Švejda /KZ / SÁGARODU RASSINY -DIVADLOV.A.D. KLADNO aždonevidim/Domeček POPOVDO Změna programu vyhrazena Přihlášky asloženky simůžetevyzvednout vkancelářikd UNádraží 602, Bechyně Tel.: 0361/813338, Úřední hod.: po -čt pá

8 KIN BECHYNĚ program na červenec2000 Představenízačínajíve20.00 hod. 1.sobota, 2.neděle DVOJÍOBVINĚNÍ -PremiérabarevnéhoširokoúhléhofilmuUSA. Vraždanení vždyckyzločin.tommylee JonesaAshleyJuddovávhlavníchrolích kriminálního filmu. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:40,-Kč/105min. 3.pondělí,4.úterý JAKODÝM -PremiérabarevnéhofilmuUSA Nicnenísvatéapokušeníjevším.Posedlost máidruhoutvář.vhlavníchrolíchkatewinsletová aharveykeitel. Mládeži do15letnepřístupno/vstupné:46,-kč/114min. 6. čtvrtek,7. pátek POČÍTÁNÍMRTVÝCH -Premiéra barevnéhoširokoúhléhofilmuusa Padlýanděl milosrdenstrvínicolascagevpeklenewyorskýchulic. NovýfilmrežiséraMartinaScorseseho. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:45,-Kč/120min. 8.sobota, 9.neděle 28DNÍ -PremiérabarevnéhofilmuUSA Životjepronijedná velkápárty,alejenom dourčitéchvíle... SandraBullockováhledánovýsmyslživota. Mládežipřístupno/Vstupné:48,- Kč/105min. 10.pondělí,11.úterý OSPALÁDÍRA -PremiérabarevnéhofilmuUSA...budoupadat hlavy.johnnydeppachristinaricciová vhlavníchrolíchhrůzostrašnékomedie režisératimaburtona Mládeži do15letnepřístupno/vstupné:45,-kč/101min. 13. čtvrtek,14.pátek MYŠÁK STUARTLITTLE -BarevnýfilmUSAvčeském znění RodinaLittleovásetrochu rozrostla.alenový členrodinyjetrochuzvláštní. Mládeži přístupno/vstupné: 45,-Kč/92min. 15.sobota,16. neděle NEVĚSTANAÚTĚKU -Barevnýširokoúhlý film USA Třikrát uteklasvýmženichůmodoltáře.bude čtvrtýtenpravý?juliarobertsováarichardgere vromantickékomedii. Mládeži přístupno/vstupné: 48,-Kč/118min. 17.pondělí,18.úterý MODRÝBLESK -Barevnýfilm USA Comůžebýtprolupičehoršího, nežsenechatchytitpřičinu?schovatdiamantza20milionů napolicejnístanici.akční komedieozloději, kterýsimuselhrátnapolicajta. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:45,-Kč/93min. 20. čtvrtek,21.pátek ŠESTÝSMYSL -Barevnýfilm USA Ne každýdarjepožehnáním.brucewillisvšokujícímthrilleru. Mládeži do15letnepřístupno/vstupné:47,-kč/107min. 22.sobota,23. neděle PRCI,PRCI,PRCIČKY -BarevnýfilmUSA Komedieotom, jakpřijít opanictví. Mládežido15letnepřístupno/Vstupné:45,-Kč/92min. 24.pondělí,25.úterý AMERICKÁKRÁSA -PremiérabarevnéhoširokoúhléhofilmuUSA...prohlédnětesi jizblízka. KevinSpaceyaAnnetteBeningovávhlavníchrolíchoscarovékomedie. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:40,-Kč/116min. 26.středa HURÁNAMEDVĚDA! -Premiéra českéhobarevnéhofilmu Prázdninovárodinnákomedie. Mládeži přístupno/vstupné: 40,-Kč/95min. 27. čtvrtek,28.pátek HURIKÁNVRINGU -PremiérabarevnéhofilmuUSA Vítězil vringu, abydvacetletprohrával zápassespravedlností.denzelwashingtonvestrhujícím dramatupodleskutečnéudálosti. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:45,-Kč/125min. 29.sobota,30. neděle DRUHÁŠANCE -PremiérabarevnéhofilmuUSA Jemožnézláskyktomudruhémuzměnitsvůj pohlednasvět?vhlavníchrolíchbrucewillis amichellepfeifferová. Prodětido12letnevhodné/Vstupné:45,-Kč/96min. 31.pondělí,1. úterý(září) SOUTHPARK:PEKLONAZEMI -BarevnýfilmUSA Takhleostráslovajsteještě vžádnémfilmuneslyšeli.celovačernýfilm natočenýpodle populárníhoanimovanéhoseriálu. Mládeži do15letnepřístupno/vstupné:45,-kč/81min. KIN srpen úterý SOUTHPARK: PEKLO NAZEMI 3. čtvrtek VKŮŽIJOHNAMALKOVICHE 4.pátek, 5. sobota,6.neděle GLADIÁTOR 7. pondělí,8.úterý MUMIE 10. čtvrtek. 11. pátek MUSÍMESIPOMÁHAT 12.sobota,13.neděle SBĚRATELKOSTÍ 14. pondělí,15. úterý NOTINGHILL 17. čtvrtek, 18. pátek PRINCEZNAZE MLEJNAII. 19.sobota,20.neděle VIKINGOVÉ 21. pondělí,22. úterý LEFTLUGGAGE 24. čtvrtek, 25. pátek JEDEN SVĚTNESTAČÍ 26.sobota,27.neděle HALLOWEEN: H2O 28. pondělí,29. úterý PATRIOT 31. čtvrtek, 1. pátek VELKÝ TÁTA HROŠÍTIP NAPRÁZDNINOVÝ DÁREKPRODĚTI ale ipro dospělé Jen pro Vaši ratolest vytisknemeasvážeme velkou pohádkovouknihus16barevnými ilustracemi, vníž bude váš potomekhrát HLAVNÍ ROLI! Jehojméno,jménojehonejlepšího kamarádanebokamarádkyaměsto (obec), kde žije, se objevívcelémpohádkovém příběhu, takžekaždáknihaje ORIGINÁL! Doknihy lze dotisknout také jakékolivaše VĚNOVÁNÍ. KANCELÁŘ PROPAGACE KULTURNÍHO DOMU Přijďtesivybrat zosmi dětských titulů. Knížku jemožnépřipravitdo druhého dne, nebodledomluvy. Prodospělénabízímekultivovanouparafrázi staroindickéhopoučeníorozkoši KÁMASÚTRA

9 Šestý ročník Bursík CUPu V sobotu byl uskutečněn v Senožatech u Bechyně nohejbalovýturnajzaúčastidvacetidružstev. Obavy pana M. Háši z toho, že bude pro Senožatské občany hrozbou, se nenaplnily. Sám starosta Města Bechyně pan JaroslavMatějkazkontroloval,zdabylsplněnpožadavekhygieniků. Organizátoři děkují obecnímu zastupitelstvu za zabezpečení. Družstva zbechyně aokolí tentokrát neuspěla avítězem turnaje se stalo družstvo Sedlčan. Cenu za nejvzdálenější družstvo obdrželipilotizruzyně. Obecenstvo bylo spokojeno. Jak spečeným prasetem,tak klobásamiadalšímpohoštěním. KarelBílek FCBECHYNĚ Fotbalovémistrovství Jižních Čechse uskuteční vednech8. a nastadionu vbechyni. Konáse pod záštitoustarosty městap. Jaroslava Matějky. Účast přislíbilamužstva Sk. České Budějovice, Prachatice, Třeboň abechyně. Vyhodnocenínejlepších hráčů: Martin Železný,Tomáš Vrchota,JakubTureček, VladimírSmolík, Michal Špetík,LukášPavlíček, David Fröml, Filip Kučera Zprávy tenisového oddílu J. Bechyně Tenisový oddíl JiskraBechyně ukončil se smíšenými družstvydospělýchadorostu jihočeský přeborvkonečnémpořadí takto: Dospělí: body sety 1. TK Č. Krumlov A 14 39/24 2. ZVVZ Milevsko B 12 39/24 3. LTC Velešín 11 32/31 4. SKP Č. Budějovice 11 37/26 5. TK Č. Krumlov B 10 32/31 6. TK Prachatice 10 31/32 7. J. Bechyně 9 27/36 8. Gym. Milevsko 7 15/48 Dorost : 1. Sp. Sezimovo Ústí B 14 50/13 2. TK Kaplice 13 48/15 3. MANE Hluboká n/vlt /22 4. TK Pelhřimov B 11 36/27 5. Jiskra Bechyně 10 32/31 6. Start Č. Budějovice 9 29/34 7. TK Prachatice 8 6/57 8. TK Deštná 7 10/53 Družstvo dospělých zajíždídne krozhodujícímu zápasu sdružstvem Sp. S. Ústí Bokonečné pořadí jihočeského přeboruveskupináchaab. Tenisový oddíl Jiskra Bechyně zve všechny své příznivce natenisovékurtypřipříležitostipořádáníxxxiv.ročníkulázeňského tenisového turnaje mužů třídyc, vednech shrací dobou: od 9.00hod od 8.00hod od 8.00hod./finále/ ZaVašiúčastnaLázeňskémturnajipředemděkujeme. Floorbalovýklub SPV TJJiskra (st. žáci) zvítězil v okresním i regionálním kole a postoupil do republikovéhofinále,kdeskončilvosmifinále. Jakonejaktivnějšíhráč bylvyhodnocenvojtěchingr. Starostamìstapøijaldne27.èervna2000vobøadnísínidìti,kterésvými mimoøádnýmivýkonyreprezentovalymìstobechynìvroce2000. Uplynulý školní rok na obou základních školách byl pestrý i na nejrůznější sportovní klání a kulturní akce. Redakce blahopřeje žákům iučitelům kdosaženým výsledkům, přeje jim všem hezké, slunné prázdniny atěší sena další příspěvky ze sportovníikulturní činnosti,kterébudeivnovémškolnímrocerádazveřejňovat. Co dìtskýden? TøetíroèníkdìtskéhodnesCHAOSEMseletospronepøízeòpoèasíkonalvKD Bechynì. Letošního dìtského dne se zúèastnilo více jak270 rodièù sdìtmi. Dobrounáladu od zaèátku až do konce udržovala na diskotéce moderátorka Eldorádia K. Køížová. Zajímavé bylo vystoupení šermíøské skupiny Zikmunda Wintera ajejich výlet do renesance. Uvšech soutìží byl pro nás nejvìtší odmìnoudìtskýúsmìv. Za CKCHAOS VAF Country Klub CHAOS dìkuje za pomoc pøi uskuteènìní dìtského dne tìmto sponzorùm: Andrejsová Vlasta prodej tiskovin atabákovýchvýrobkù, Autodoprava p. Fábera,AutohasBechynìs.r.o.,DrogerieS+J,ElektroF+F,Hraèky,sport,papír p. Hrdlièková, Jihotvar VD Bechynì, p. JosefínaNapravilová, Kinokavárna, KerasBechyòskákeramika,Kvìtinka p.lepšová,p.lála podlahy,libušina lékárna,p.ludmilafáková,ludmilakiššová Erinye,MìÚBechynì,MUDr.p. Krejèa,MUDr.p.Pospíšil,novinovýstánek píondøejová,ovoceazelenina p.nestával,pekárnabechynì p.malá,pohøebníústav p.pøibyl,potraviny AVA,Potraviny p.sládková,sanitarspol.sr.o.,snna.s.,štìpánjankoviè obchodní èinnost, Ursíny optik, Taxi p. Štefl, Tiskaøské práce p. Pán, Verpánek oprava aprodej obuvi, Zahradnictví p. Beneš azvláštì KD Bechynì. Podpùrná jednota Svépomoc Patøíknejstaršímspolkùmvnašemmìstì.Vesvýchzaèátcích v roce 1882 neslo jméno Spolek vojenských vysloužilcù hrabìte Alfonze zpaarù.kpøejmenovánídošlozaprvnírepubliky stím, že do Podpùrnéjednotymohlyvstoupitiženy,kterévarmádìnesloužily. Na pùvodní, témìø 120 let staré stanovy navazují novì vytvoøenéstanovyzroku 1994,zekterýchcitujeme: Úèelemspolkuje udržení jeho tradic ahmotné podporování èlenù ajejich pøíslušníkù v nezavinìnýchnemocechaúmrtích. Atak,pokudseèlennebojehorodinadostanedonezavinìné finanènítísnì,obdržípodlestanovvýpomockpøekonáníkrátkodobého kritického obdobíjako doplnìk kdávkám, které poskytujestát.spolek nemá takové finanèní prostøedky, aby mohl pomáhat dlouhodobì, ale napøekonáníkritickéhoobdobístaèí. Cíle a náplò Podpùrné jednoty Svépomoc jsou vysoce humánníazasloužísiocenìníspoluobèanù. Zájezd Podpùrné jednoty Svépomoc Dne uskuteènilaPodpùrnájednota Svépomoc vbechynizájezdprosvéèleny iveøejnost. Padesát ètyøi zúèastnìných navštívilo chrám sv. Barbory vkutné Hoøe, støíbrnédolyakostnicitamtéž.dálenavštívilizámekkaèinaalázeòskémìstopodìbrady. Všichnizúèastnìníbylispokojenijakspoèasím,takiprogramemaorganizátorkyzájezdu sestrybílkováapøibylovábylypochváleny. KarelBílek Zhistorie bechyòského modeláøského klubu V šedesátých letech založili v Bechyni modeláøský klub pánové Bohuslav Röessler, Antonín Nebesáø, Josef Štìpánek azdenìk Soryè. Poslednì jmenovaný je pøedsedou klubu od jeho založení do dnešních dnù. Èinnost klubu byla zamìøena na stavbu modelù letadel rozliènýchsoutìžníchkategorií. Stavbamodelùajejich ovládání prošlo bouølivým technickým vývojem. Vsouèasnosti lze vidìt nejen klasické volné modely,ale ivedle obøích motorových rádiem øízených modelù takémodelyselektrickýmpohonemajejichminiatury,sekterýmilzelétat vtìlocviènách, nebo sportovních halách. Každoroènì poøádá klub 5 soutìží, èímžse øadímezi nejaktivnìjšíkluby vjižních Èechách. Práci s mládeží se nejvíce vìnují pánové Soryè atonder. Èlenové klubu se úspìšnì zúèastòují soutìží, odkud si èasto pøivážejí nejednutrofej.klub zvepøípadnézájemcedosvýchøad. Chcete se projet parníkem? OletošníchprázdnináchznovuožijeosobnílodnídopravanaVltavě z TýnanadVltavounaOrlík. Podle informací firmy Quarter s.r.o., která bude lodní dopravu zajišťovat, bude pravidelná doprava zahájena a jezdit se bude vždy vúterý, ve čtvrtek avneděli až do OdjezdzTýnabudevždyv8.00hodinránoapotřechapůlhodinách plavbypotrasetýn soutok Kořensko(plavebníkomora) Újezd Hladná Olešná Podolímost ČervenánadVltavou ZvíkovHrad sedostanetena zámekorlík. Celková délkatrasyje 47km. ZOrlíka bude parník vyplouvat opět v16.00 hod. ado Týna se cestující po celodennímvýletě vrátív19.30hod. ZaplavbunaOrlíkzaplatídospělýpasažérKč180,--,zaděti 6-15let azapsyse platípolovic. Kolo naložené naparníkstojíplnou cenu.zpátečníjízdenkapřijdedospěléhonakč260,--. Kromě pravidelné lodní dopravy bude vtýně nad Vltavou dopravcequarters.r.o.,nabízetislužbynepravidelné.

10 ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE zámecký pivovar Mezinárodní symposia keramiky Bechynì do (nová rozšíøená expozice kintersymposiu 2000) 115 let Støední prùmyslové školy keramické vbechyni do KONTAKTNÍ CENTRUM PRO LIDI OHROŽENÉ DROGOU TÁBOR FIRMA KLASNA-PURŠ STØECHY NA SPLÁTKY -klempíøské apokrývaèské práce -rekonstrukce všech typù støech Hvožïany 3, Bechynì tel. 0361/ , mobil 0602/ , 0602/ Hledám brigádu na prázdniny hlídání dìtí, douèování. Tel. 0361/ EM Elektrický motorový vùzem bylvyrobenv roce 1903 firmouringhoffer vpraze. Elektrická výzbroj byla dodánafirmoukøižíkvpraze-karlínì.poceloudobusvéaktivní služby tj.doroku1972sloužil bezzávad.pøímozprovozubyl pøedán do Národního technického muzea v Praze jako provozuschopnýexponát. Vsouèasné dobì je využíván pro vedení výletních vlakù,kterévletnímobdobípoøádá Klubpøátelelektrickédráhy Tábor-Bechynì. Vèervenciasrpnujezdíkaždousobotu. Nová Škoda. Nová tøída. Nová inspirace. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VÝMÌNAPRÙKAZÙ MIMOØÁDNÝCH VÝHODBUDE PROBÍHATOD 1.ÈERVENCE2000DO 31. PROSINCE 2001.VÈERVENCIASRPNU2000 BUDE OKRESNÍ ÚØAD VTÁBOØEVYMÌÒOVATPØEDNOSTNÌ PRÙKAZY,JEJICHŽPLATNOSTKONÈÍ. OSTATNÍ PRÙKAZY JSOUPLATNÉ PODOBUVNICH VYZNAÈENOU,NEJDÉLEVŠAK DO INFORMACEMÙŽETEZÍSKAT NATELEFONNÍÈÍSLE (P.ORAVCOVÁ, P.PATOÈKOVÁ). PORADÍME VÁM PØI VAŠÍ VOLBÌ. PRO ZKUŠEBNÍ JÍZDY VOLEJTE: 0602/ Škoda Fabia Nový automobil nyní naleznete iuvašeho nejblišího prodejce vozù Škoda!Neváhejte anavštivte nás. Seznamte se s pøednostmi nového vozu: 10 letzárukana neprorezivìní karoserie,záruka mobility po celou dobu ivotnosti vozu, nabídka motorù od 1,4 MPI/50 kwapo 1,9 TDI/74 kw,nejvìtší prostor vesvé tøídì, airbag øidièe ispolujezdce, ABS aeds/asr. Vyberte si ze tøí modelových verzí vybavení Classic, Comfort aelegance. AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r. o. Táborská Týn nad Vltavou Tel.: 0334 / Fax: 0334 / Mìstský zpravodaj è.6/2000, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: ,nám.T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2100výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel. 0361/811012a811490, nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárna Planá n.luž, tel

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 ÚVODNÍ SLOVO STAROST Y Vážení spoluobčané, v našem srpnovém vydání Ostroveckého zpravodaje, bych Vás rád informoval o akcích, které v současné době probíhají nebo v blízké

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ. P o z v á n k a

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ. P o z v á n k a ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Sekretariát Rady, Nad Olšinami 31, Praha 10, PSČ 100 00 Sportovní odbor LRU - muška Telefon: 2748 11 751 3, FAX 2748 11 754, e-mail: zemankova@rybsvaz.cz P o z v á n k a Praha dne 23.9.2010

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Leden Sobota 1.1.2011, České Budějovice, Novoroční jízda na bicyklech na Hlubokou

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 7. LISTOPADU

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne)

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne) RC klub SIG - N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E soutěží lodních modelářů 1) 5. kolo Moravského poháru 2013, 2) 5. kolo seriálu Mistrovství České republiky 2013 kategorie EX Pořadatel: Čísla soutěží: RC

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí 2016 ÚNOR 1. 29. 2 Krása zvířat výstava Michaely Burdové, Romantická krajina ve fotografii výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové, 16. 2. Zahájení jarních kurzů

Více

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu ve spolupráci s Karlínským Spektrem, DDM hl. města Prahy časopisem Československý šach, a šachovými kluby ŠK Holdia DP Praha, Sokol Vyšehrad a ŠK Liběhrad

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7 Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/13/RK-7 Radou Jihočeského kraje schválené projekty v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v r. 13 Divadlo D001 Kulturní

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník

Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník Pořadatel: z pověření SV ČAS zajišťuje Atletický klub Olomouc Místo: Sportovní areál TJ Lokomotiva, 17. listopadu 3 Olomouc Datum: sobota 15. června 2013

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2013

V Ř E S K O V Á K listopad 2013 V Ř E S K O V Á K listopad 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, práce na kanalizaci se již dostaly opravdu ke svému konci, nyní nás ještě čeká papírová bitva. Bohužel musím oznámit, že spuštění proběhne

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

19. ročník SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE

19. ročník SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE Pátek 17. 6. 2005 19. ročník SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE Český Krumlov, 17. - 19. 6. 2005 PROGRAM 1. nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov 10.00 Staročeský jarmark do 20.00 hodin 17.00 Koncert heligonkářky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více