Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE )"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikajících ze smluv kupních, smluv o dílo a smluv servisních mezi í ActivEnergy s.r.o. a podnikatelem jednajícím v rámci své na stran 1.2 louvy o dílo a smlouvy servisní a jsou stránkách V ící ustanovení zvláštní Je-li v v jejím dodatku odchylné ujednání než v ustanovení dané smlouv Záležitosti neupravené ani 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Smlouvou se rozumí smlouva servisní í ActiveEnergy s.r.o. na a podnikatelem jednajícím v rámci své druhé. 2.2 Smluvními stranami, účastníky se rozumí strany Smlouvy, jimiž jsou ActivEnergy s.r.o. a podnikatel jednající v rámci své podnikatelské. 2.3 Fakturou se rozumí. 2.4 Podnikatelem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti se rozumí strana Strany potvrzují že podnikatel kontrahující s obchodní prostory. 3. Dodání zboží/zhotovení díla/poskytování servisní činnosti 3.1 Prodávající/zhotovitel je povinen dodat zboží, zhotovit dílo nebo poskytnout servisní 3.2 Prodávající/zhotovitel, zhotovit poskytnout služby v není-li stanoveno jinak v 3.3 Kupující/objednatel je povinen poskytnuté

2 3.4 V zhotovitel nebude moci zhotovit Smlouvy z kupujícího/objednatel -li se smluvní dle Smlouvy pro kupujícího/ ho uživatele, prodávající/zhotovitel oznámí kupujícímu/objednateli. 4. Kupní cena/ Cena za zhotovení díla/ Cena za servisní činnost a platební podmínky 4.1 Pokud není dohodnuto jinak, sjednaná cena uvedená v p dodatku za dodá DPH ani v ní nejsou zahrnuty náklady za nákladku, zboží, avšak obsahuje všechna ostatní cla, poplatky, poj upravována jinak než písemnou dohodou smluvních stran. Pokud však cena nebyla v ceníku AE dostupném v na internetových stránkách 4.2 Nestanoví- aktura je splatná ve -ti vystavení s objednateli 0. Faktura se identifikovaného v Smlouvy. 4.3 V odlišného od AE AE požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4% z prodlení. 5. Pojištění a škoda 5.1 Prodávající/z Smlouvy udržovat v platnosti pojištění. s výrobkem). 5.2 rámci jeji povaze a charakteru závazku, je - kých) a aniž by adné náhrady škody vzniklé z tohoto smluvního vztahu. 6. Vyšší moc 6.1 pokládají události, které vznikly Smlouvy v Smlouvy Za vyšší moc nejsou

3 6.2 po jejím vzniku a do 48 hodin po jejím u, em nebo faxem - strana vyšší moci dovolávat. 6.3 V nky a následky vyšší moci trvat. 6.4 Smlouvy V 90 dní, smluvní strany se mohou odstoupit od smlouvy bez Smlouvy ke dni vzniku vyšší moci. 7. Odstoupení od Smlouvy 7.1, a to ex nunc. Pokud se adrese uvedené v ušné Smlouvy Patentová a autorská práva, mlčenlivost 8.1 Prodávající/zhotovitel pro Smlouvy je bez právních vad, nevykazuje patentové nebo jiné právní závady a 8.2 Kupující/o Smlouvy bez souhlasu prodávajícího/ koncového uživatele. 8.3 zhotovitele/prodávajícího v jakoukoli jinou formou komunikace s 9. Prohlášení společnosti AE 9.1 k 9.2 jako a dodávky Smlouvy souladu s normami 9.3 Prodávající/zhotovitel se zavazuje v respektovat objektech 10. Ostatní ujednání 10.1 souvislosti se Smlouvou není druhá Jakákoliv oznámení, výzvy, upomínky musí být zaslány v záhlaví

4 Smlouvy, nebo v pokud se 10.3 Smlouva a všechny vztahy s ní související souvislosti s rámci jejich smluvního vztahu písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami Všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy nebo v souvislosti s dou. Nedojde-li ke smíru, budou všechny spory, vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s obecného soudu s tím, že strany si Pokud dojde k práva a povinnosti ze Smlouvy na právní nástupce stran Smluvní strany se zavazují považovat Smlouvu a veškeré informace pramenící ze zneužitím V USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ Ustanovení týkající se Servisních smluv 11. Vymezení základních pojmů 11.1 Servisními programy spojených s poskytováním servisu zhotovitelem (AE) cílem prodloužení 11.2 Stolní záložní zdroj je záložní zdroj, který je 11.3 Instalovatelný záložní zdroj 11.4 Záložní zdroj v provedení single 11.5 Záložní zdroj v provedení paralelním a redundantním je soustava více záložních 11.6 Oprávněné osoby objednatele / koncového uživatele jsou jedna osoba osoba za objednatele ve

5 . servisní disposici na uvedených vlastního uvážení a objednatel tímto postupem zhotovitele bude vázán, jako by jej sám schválil. 12. Podmínky poskytování servisu 12.1 Nahlášení poruchy Poruchy budou hlášeny vždy telefonicky na speciální servisní linku zhotovitele: (+420) (+420) nebo em na : ovedení servisního zásahu mají pouze osoby objednatele i osoby koncového uživatele v. V rámci nahlášení poruchy jsou vždy název a sídlo objednatele název a sídlo koncového uživatele datum a hodinu nahlášení poruchy místo instalace zdroje (místo požadovaného servisního zásahu) základní popis poruchy (závady) 12.2 Nepřetržitá servisní pohotovost Je- požadavku na provedení servisního zásahu, je v telefonické spojení, hrazené zhotovitelem (viz níže). Telefonické spojení : (+420) Odstranění závady Závady na st jsou majetkem zhotovitele. V u ekologickou likvidaci Proškolení obsluhy aktuálních rámci servisního programu je rámci školení je poskytována aktuální verze technické 12.5 Vedení provozního deníku V rámci servisního programu je veden provozní deník záložního zdroje, do kterého jsou související s opravami, údržbou, preventivními prohlídkami a komplexními revizemi uživatele, a

6 ivatelem Komplexní revize stavu záložního zdroje Pokud je s zdroje, pak tato se obvykle provádí po 5-ti letech od uvedení záložního zdroje do provozu, a to vypracování písemného protokolu. Tato revize zahrnuje prohlídku v prohlídky je posouzení stavu zdroje, vypracování provozování s morální životnosti a aktuálnímu fyzickému stavu. 13. Další závazky zhotovitele zaznamenat do protokolu o provedení opravy a provozního deníku záložního zdroje. 14. Další závazky objednatele 14.1 Objednatel na vlastní náklad (a u koncového uživatel, umožnit le umožnit na vlastní náklad elektrické energie do/v 14.2 jakékoli zásahy do dodané technologie, jinak zhotovitel neodpovídá škodu. 15. Odpovědnost 15.1 pouze za takové smluvní povinnosti rámci povaze a charakteru závazku, je ,- ) Zho V za škodu takto vzniklou. jiné technickou podstatou episovaného stavebních zásah v pokynu objednatele neupozorní Zhotovitel odpovídá za pracovníky poskytujícími Objednatel poskytování je povinen zhotovitel zachovávat dle možnosti mohou vzniknout.

7 16. Prodlení zhotovitele 16.1 servisní smlouvy v dodrží termíny stanovené servisní smlouvou, a to ve výši 500,- do výše ,- za každé jednotlivé porušení smlouvy. Nárok na do 30 luvního vztahu, k faktury zhotoviteli. Smluvní strany, že zaplacením smluvní pokuty za prodlení s náhradu škody, povinnost zhotovitele splnit závazky z však trvá i po jejím zaplacení Zhotovitel však není v prodlení s v prodlení s jednatel. 17. Neoprávněně požadovaný servisní zásah V objednatel dodavateli veškeré škody, ušlý zisk a náklady vzniklé dodavateli v souvislosti s výjezdem servisního vozidla. 18. Předčasné ukončení Servisní smlouvy 18.1 V vy s ou V z ú o více než 15 dní a dále i v v 14 VOP novenou touto smlouvou. Ustanovení o pro odstoupení kteroukoli smluvní stranou. 19. Další ujednání V hradí zá plné výši použité náhradní díly, baterie a ostatní materiál. Dále zákazník hradí všechny náklady spojené s výjezdy na, a to dle následujícího sazbníku (jedná se o ceny bez DPH): Kilometrovné 10,- Práce technika 750,-. Potvrzuji tímto, že jsem se seznámil s obsahem VOP a souhlasím. V Za objednatele s.r.o.