SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY"

Transkript

1 Zikova č. 618/14, Olomouc * IČ * tel.: * fax: * * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum narození: Trvale bytem: (dále jen Uživatel ) a Poskytovatel: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace (dále jen SSpS Olomouc, p.o.) Zastoupená ředitelkou: PhDr. Karlou Boháčkovou Zikova 618/14, Olomouc IČO: Účet číslo: /0100 Registrovaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce 770 Rozhodnutí o registraci č. jedn.: KÚOK 38443/2013 (dále jen Poskytovatel ) uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (v textu této smlouvy dále jen Smlouva ): I. Předmět Smlouvy Předmětem této Smlouvy je poskytování sociální služby Poskytovatelem Uživateli druh pečovatelská služba, ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, souvisejících ustanovení a prováděcích přepisů zákona o sociálních službách. II. Rozsah poskytování sociální služby 1. Dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má Uživatel právo při poskytování pečovatelské služby požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon základních činností vztahující se k poskytování pečovatelské služby. 2. Na základě individuálně určených potřeb Uživatele se Poskytovatel zavazuje Uživateli poskytovat pomoc nebo podporu v níže uvedených základních činnostech: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 1

2 3. Poskytovatel je povinen na základě tohoto smluvního ujednání poskytovat Uživateli služby v dohodnutém rozsahu, který je uveden ve sjednaném rozsahu služeb uživatele. 4. Kromě činností uvedených v odst. 2 tohoto článku Poskytovatel nabízí poskytnout Uživateli na jeho požádání nad rámec základních činností, fakultativní činnosti, jejichž výčet je uveden v Příloze č. 1 Sazebník služeb poskytovaných v SSpS Olomouc, p.o. Pečovatelské službě a která tvoří nedílnou součást Smlouvy. Dojednané fakultativní úkony budou zaznamenány do formuláře Rozsah poskytovaných služeb, který je k tomu určený. Fakultativní služby mohou být poskytovány pouze Uživateli, který má nasmlouván alespoň jeden úkon v rámci základních činností. III. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služby sjednané v č. II. Smlouvy se poskytují ve vlastních domácnostech uživatelů. 2. Služba se sjednává na dobu neurčitou (dobu určitou do..2015). 3. Služby sjednané v čl. II. Smlouvy (s výjimkou fakultativních činností svoz prádla, přeprava osob, uplatňování oprávněných práv a zájmů a půjčování kompenzačních pomůcek) se poskytují denně, v době od 7.00 do hodin a to ve dnech, jež jsou sjednány v Rozsahu poskytovaných služeb po dobu platnosti Smlouvy. Sjednané služby je možno odhlásit předchozí pracovní den, nejpozději do 15,00 hodin, na telefonním čísle sociální pracovnice, či při osobní návštěvě pečovatelky. V nepředvídaných případech daný den, nejpozději do 7,00 hodin. 4. Nad rámec sjednaných úkonů se Poskytovatel zavazuje při mimořádné situaci na základě žádosti uživatele poskytnout Uživateli dle svých možností i další úkony dle nabídky. 5. Obědy pro strávníky v Olomouci jsou distribuovány z centrální vývařovny organizace v pracovní dny v době od do hodin. Ve dnech pracovního volna jsou obědy distribuovány od 9.00 do hodin. Doba předání obědy jednotlivým uživatelům se může lišit den ode dne dle provozních možností a nenadálých změn (např. silniční provoz, noví klienti změna trasy; výpadek elektrické energie). 6. Svoz prádla je poskytován v pracovní dny v čase od 7,00 do 14,30 hod. 7. Přeprava osob vozidly poskytovatele je zajišťována pouze pro Uživatele pečovatelské služby v pracovní dny od 7,00 do 10,00 hod. a od 13,00 do 14,30 hod. Požadavky na dopravu je nutno hlásit alespoň 1 den předem. Doprovod je možný pouze s pracovníkem v sociálních službách pečovatelkou. 8. Půjčování kompenzačních pomůcek je prováděno v pracovní dny v době od 7,00 do 15,30 hodin. IV. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování sociální služby podle schválených úhrad Poskytovatele, které jsou uvedeny v platném sazebníku, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 2. Poskytovatel si vymezuje právo na změnu úhrad nebo valorizované kalkulace fakultativních služeb, o čemž je povinen Uživatele informovat 1 měsíc předem. 3. Fakultativní (volitelné) činnosti sjednané v rozsahu poskytovaných služeb se poskytují za úhradu dle schválených úhrad Poskytovatele, které jsou uvedeny v platném sazebníku, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 4. Poskytovatel je povinen předat Uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté základní i fakultativní služby za uplynulý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém byly tyto služby poskytnuty. 5. Písemné vyúčtování je Poskytovatel povinen předat Uživateli osobně, do vlastních rukou, či prostřednictvím doporučeného dopisu, kde není možné osobní předání. 6. Vyúčtování úhrady poskytnutých základních i fakultativních služeb v daném měsíci se provádí na základě podkladu Výkazu o poskytnuté pečovatelské službě, kde jsou uživatelovým podpisem stvrzeny čas a úkony, které byly poskytnuty v uplynulém měsíci. Pokud je výše úhrady za úkon stanovena hodinově, je tento úkon vždy účtován dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, který je uveden ve Výkazu o poskytnuté pečovatelské službě. 2

3 7. Uživatel se zavazuje platit úhradu za obědy zálohově předem, do 23. dne předešlého měsíce. Pokud nebude úhrada za obědy provedena v daném termín a nebude z tohoto důvodu připsaná na účet Poskytovatele, nebude oběd poskytnut. 8. Další nasmlouvané služby, jakož i služby mimořádné, se Uživatel zavazuje zaplatit zpětně do 23. dne v měsíci následujícím po provedení služby. 9. Úhradu za poskytnuté služby bude Uživatel hradit: a. převodem z účtu Uživatele na účet organizace, číslo účtu /0100. Při platbě je nutné uvádět variabilní symbol, který identifikuje Uživatele; b. zaplacením složenky, kterou Uživatel obdrží od Poskytovatele; c. v hotovosti do pokladny organizace, a to pouze 18. a 25. dne každého měsíce. V případě, že některý z těchto dnů připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, úhradu lze v pokladně zaplatit nejbližší pracovní den, který bude následovat po tomto dni; d. v hotovosti do rukou pracovnice v sociálních službách nebo sociální pracovnice, prostřednictvím nichž je pečovatelská služba zajišťována Uživateli, a to pokud výše úhrady za daný měsíc je nižší nebo rovna částce 200,-Kč. e. souhlas s inkasem 10. Přeplatky na úhradách za obědy a další služby poskytované dle této Smlouvy jsou automaticky odečteny při stanovení úhrady pro další období a na požádání je Poskytovatel povinen předložit písemné vyúčtování. Při přerušení nebo ukončení služby budou přeplatky zaslány do 20. dne následujícího měsíce: a. poštovní poukázkou; b. na účet Uživatele 11. V případě úmrtí Uživatele se případné přeplatky i nedoplatky přihlašují k dědickému řízení. 12. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za sociální službu ve výši sjednané dodatkem ke Smlouvě nebo Smlouvou. V případě, že nedojde k uzavření takového dodatku nebo Smlouvy z podmětu nebo zavinění Uživatele, je Uživatel povinen zaplatit úhradu za poskytnuté základní činnosti pečovatelské služby v částkách, které se rovnají maximálním částkám stanoveným vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 13. Základní služby s výjimkou nákladů za stravu se poskytují bez úhrady: a) účastníkům odboje, dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a některých jiných účastnících národního boje za osvobození a zákon č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům. b) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, c) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, dle 75 odst. 2, písm. b), c) d), zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 V. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli sjednanou sociální službu v souladu s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem o sociálních sužbách ve smyslu prováděcích předpisů a při poskytování uplatňovat standardy kvality sociálních služeb. 2. Uživatel se zavazuje dodržovat vnitřní předpisy Poskytovatele a zároveň prohlašuje, že byl srozumitelně seznámen s: a) vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby, b) vnitřními pravidly pro odběratele obědů z centrální kuchyně v Olomouci, c) vnitřními pravidly pro podávání stížností, d) rozsahem služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o. pečovatelské službě 3. Dále prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány v písemné podobě, že si je přečetl a že jim plně porozuměl. 4. V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, které mají dopad na obsah této Smlouvy, předloží Poskytovatel Uživateli návrh na změnu této Smlouvy. 5. Uživatel (zákonný zástupce) se zavazuje zaplatit úhradu za poskytnutou sociální službu ve sjednané výši a v dohodnutém termínu. 6. Uživatel je povinen informovat Poskytovatele o změnách rozhodných pro výkon služby a to do 8 dnů od jejich vzniku. VI. Ochrana osobních údajů 1. Poskytovatel se zavazuje v souladu s 11 zákona č. 101/2000 Sb., všechny osobní, příp. citlivé údaje Uživatele shromažďovat a zpracovávat pouze pro potřeby spojené se zajištěním služeb. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným fyzickým a právnickým osobám a nebudou použity k jinému výše uvedenému účelu. 2. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával jeho data obsažená v žádosti a jiných dokumentech a tento souhlas stvrdí svým podpisem do formuláře ochrana osobních údajů Uživatele. 3. Uživatel má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou o něm vede Poskytovatel. 4. Všichni zaměstnanci Poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle zákona č. 108/2006 Sb. VII. Ukončení poskytování sociální služby 1. Smluvní strany se dohodly, že uzavřená Smlouva může být ukončena: a) uplynutím sjednané doby, b) písemnou dohodou obou smluvních stran c) ze strany Uživatele: I. písemnou výpovědí Uživatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 5 kalendářních dnů od doručení výpovědi, II. úmrtím Uživatele, d) ze strany Poskytovatele písemnou výpovědí z důvodu: I. zániku Poskytovatele, II. pokud Uživatel bezdůvodně nevyužívá služeb Poskytovatele po dobu 3 měsíců a delší, III. Uživatel onemocní závažným infekčním nebo dušením onemocněním, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců Poskytovatele při výkonu služeb, IV. jestliže se Uživatel chová k pracovníkům pečovatelské služby způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti těchto pracovníků nebo k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, 4

5 V. pokud došlo ke změně poměrů Uživatele zejména zdravotního stavu a Poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny Uživatel potřebuje a požaduje, VI. pokud se v průběhu poskytování služby zjistí, že Uživatel zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu Poskytovatele, VII. Uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů, VIII. při porušení povinností plynoucích z této Smlouvy nebo vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby ze strany Uživatele, a to po 2 písemném napomenutí v období 6. měsíců po sobě jdoucích. Při obzvláště hrubém porušení pravidel může Poskytovatel ukončit poskytování služby ihned. Napomenutí musí mít písemnou formu a odeslané jako doporučená zásilka, IX. za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména vědomé nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší 1 měsíc od obdržení vyúčtování, i přes upozornění Poskytovatele, X. pokud Uživatel odmítne podepsat dodatek ke Smlouvě nebo novou Smlouvu týkající se zvýšení úhrad za pečovatelskou službu, XI. Poskytovatel tak již nebude nadále poskytovat sociální službu, která je předmětem uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby, 2. Výpovědní lhůta shodná pro Poskytovatele i Uživatele byla smluvními stranami sjednána na 5 kalendářních dnů, pokud není stanoveno jinak. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, tzn. Uživateli nebo Poskytovateli. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem Změny v této Smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků nebo novou Smlouvou. 3. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené a právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se řídí občanským zákoníkem. 4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení Smlouvy a Uživatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy, 5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že ji neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Olomouci dne 2015 V Olomouci dne Poskytovatel... Uživatel nebo soudem stanovený zástupce Příloha č. 1 Sazebník služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o. Pečovatelské službě - Zikova 618/14, Olomouc. 5

6 Příloha č. 1 Sazebník služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o. Pečovatelské službě - Zikova 618/14, Olomouc Základní úkony služby: pracovní dny Částka / jednotka dny pracovního volna Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobních hygieny 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod pomoc při použití WC 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy zajištění oběda 58,- Kč 58,- Kč zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel 160,- Kč/den 160,- Kč/den dovoz nebo donáška jídla 20,- Kč/úkon 20,- Kč/úkon pomoc při přípravě jídla a pití 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod příprava a podání jídla a pití 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod Pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid a údržba domácnosti 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod. údržba domácích spotřebičů 100,- Kč/hod 100,- Kč/hod. pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónního úklidu; úklidu po malování) 120,- Kč/hod 120,- Kč/hod. donáška vody 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod běžný nákup a pochůzky 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod velký nákup (například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 100,- Kč/úkon 100,- Kč/úkon praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 60,- Kč/kg 60,- Kč/kg praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 60,- Kč/kg 60,- Kč/kg Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, k lékaři, zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 100,- Kč/hod 120,- Kč/hod. 6

7 Fakultativní (nadstandardní) úkony služby: Částka / jednotka pracovní dny dny pracovního volna přeprava osob přistavení vozu 15,- Kč/úkon neposkytuje se přeprava osob částka za 1 km 15,- Kč/km neposkytuje se cena za čekání 2,- Kč/min. neposkytuje se Kompenzační pomůcky: pracovní dny dny pracovního volna schodolez jen s obsluhou zaměstnance 50,- Kč/den neposkytuje se polohovací lůžko 10,- Kč/den 10,- Kč/den vozík mechanický 10,- Kč/den 10,- Kč/den sedačka na vanu 5,- Kč/den 5,- Kč/den WC křeslo 5,- Kč/den 5,- Kč/den koupací vana - nafukovací 15,- Kč/den 15,- Kč/den chodítko krokovací nebo kolové 5,- Kč/den 5,- Kč/den antidekubitní matrace + kompresor 20,- Kč/den 20,- Kč/den křeslo do sprchy 5,- Kč/den 5,- Kč/den Romedic Flexi Move pás na přesun imobilních osob 5,- Kč/den 5,- Kč/den stolek k lůžku 5,- Kč/den 5,- Kč/den dovoz kompenzační pomůcky do bytu uživatele 100,- Kč/úkon neposkytuje se odvoz kompenzační pomůcky z bytu uživatele 100,- Kč/úkon neposkytuje se montáž a demontáž kompenzační pomůcky v bytě uživatele 100,- Kč/hod neposkytuje se 7

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více