k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009"

Transkript

1 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

2

3 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6 3. MONTÁŽ A INSTALACE NÁVRH A ZAPOJENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 8 4. POKYNY K OBSLUZE SCHÉMA PANELU REGULÁTORU OBSLUHA REGULÁTORU PARAMETRY REGULÁTORU PRO TRVALÉ NASTAVENÍ PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

4 NÁVOD K OBSLUZE 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ Systém VERNER-AKU je způsob propojení kotle s akumulační nádrží. Zajišťuje řízení provozu kotle a otopné soustavy. Způsob provozu systému VERNER-AKU je založen na principu tzv. řízeného nabíjení Systém VERNER-AKU je určen pro kotle na dřevo VERNER s ventilátorem a elektronickým regulátorem. Zapojení kotle s akumulační nádrží systémem VERNER-AKU má následující přednosti: Minimální nároky na obsluhu Velice jednoduchá obsluha: Většinu topné sezóny není zapotřebí denně zatápět. Regulátor vyhodnocuje teplotu spalin, teplotu vody v kotli, teploty v aku.nádrži a signál z pokojového termostatu. Na základě těchto hodnot řídí výkon kotle, rychlost nabíjení aku.nádrže i odběr do otopné soustavy. Funkce automatického stáložáru Regulátor vyhodnotí, kdy nastává závěrečná fáze vyhořívání paliva a zde je kotel odstaven do teplé rezervy, ve které se udrží žhavá základní vrstva ještě několik hodin. Díky těmto elektronicky řízeným stáložárným odstávkám lze kotel hospodárně provozovat na průměrný výkon až 30% jmenovité hodnoty. Odstavování kotle v závěrečné fázi vyhořívání paliva není v rozporu s ekologií ani hospodárností provozu (V kotli je jen žhnoucí uhlíková vrstva, která již neprodukuje nežádoucí uhlovodíky, a neobsahuje vlhkost a kyseliny, které by ohrožovaly životnost kotle). Úspora souvisejících zařízení Regulátor kotle zajišťuje veškerou regulaci (regulaci spalování, nabíjení akunádrže, regulaci otopné soustavy), proto není nutno pořizovat jiný regulátor a armaturu se servopohonem. Propojení kotle s akumulační nádrží je jednoduché. U kotlů s protikorozní úpravou do výkonu 25 kw není nutné čerpadlo v kotlovém okruhu. Není nutný systém nouzového dochlazování propojení mezi kotlem a nádrží umožňuje při výpadku el. proudu odvedení zbytkového výkonu kotle samotížnou cirkulací. Úspora objemu akumulačních nádrží Řízené nabíjení podstatně lépe hospodaří s kapacitou akumulačních nádrží. Proto umožňuje instalovat nádrže s objemem až o polovinu menším, než je nutný v systému s neřízeným nabíjením, při zachování stejných parametrů. Z toho vyplývá i menší zastavěný prostor a nižší ztráty povrchem izolace nádrží. Vysoká efektivita provozu Výkon kotle se neřídí pouze podle teploty výstupní vody, ale také podle teploty spalin odcházejících do komína. Teplota spalin podstatně lépe vypovídá o kvalitě spalování a hospodárnosti provozu. Takto se zvyšuje účinnost provozu, a spotřeba paliva je až o 20% nižší oproti klasické regulaci (jen podle teploty výstupní vody). Rychlý náběh výkonu Krátce po zatopení kotel předává výkon do objektu. Teprve když teplota v objektu dosáhne požadované hodnoty, ukládá se přebytek výkonu do nádrže. To vše, aniž by bylo nutno jakéhokoliv zásahu obsluhy. Prodloužení životnosti kotle Třícestná mísící armatura VERNER udržuje teplotu vody v kotli nad 70 o C. Za provozu nedochází k nepříznivým odstávkám. To obojí snižuje riziko nízkoteplotní koroze

5 Univerzální použití Systém zapojení VERNER lze využít ve všech typech otopných soustav. Otopná soustava může být s otopnými tělesy, podlahová nebo kombinovaná. 2. TECHNICKÝ POPIS 2.1 Základní části systému VERNER-AKU Kotel: Systém s řízeným nabíjením lze realizovat pouze u kotlů VERNER s elektronickým regulátorem. Jmenovitý výkon kotle musí odpovídat tepelné ztrátě objektu. Není vhodné použít kotel, jehož jmenovitý výkon je výrazně vyšší, než je tepelná ztráta objektu. Akumulační nádrž: Doporučený objem nádrží je 100 l na 1 kw tepelné ztráty objektu. (každých 100 l objemu akunádrže je schopno dodávat 0,5 kw po dobu 12 hod, nebo 0,25 kw po dobu 24 hod.) Minimální objem akunádrží je 25 l na 1kW jmenovitého výkonu kotle. Zapojení více akumulačních nádrží lze provést tzv. páteřovým způsobem (každá nádrž je připojena k hlavnímu potrubí vlastním přívodem). Možné je rovněž paralelní zapojení, kde je připojena jediná nádrž, přičemž jednotlivé nádrže jsou vzájemně propojeny 2 potrubím. Akumulační nádrž musí být opatřena 4 nátrubky G½ pro umístění šroubovacích jímek, nebo 4 jímkami o vnitřním průměru min. 10 mm délky 100 mm (jímky mohou být realizovány i jako trubičky přivařené na vnějším plášti nádrže). Rozmístění jímek se volí tak, aby mezi dvěmi jímkami byla vzdálenost 1/4 výšky nádrže. Třícestná armatura VERNER obsahuje 2 termostaty s teplotním otevíracím pásmem o C. Součástí armatury je klapka, která brání zpětnému proudění teplé vody z nádrže do kotle. Armatura umožňuje samotížnou cirkulaci do výkonu 25 kw. Armaturu je nutno umístit ve svislé poloze. Umístění armatury je nutno zvolit tak, aby bylo přístupné víko v čelní stěně. Vnitřní mechanismus armatury lze otočit a umístit armaturu v obrácené poloze, tím se zamění smysl vývodů 2 a 3 a víko armatury se ocitne na opačné straně. Tlaková ztráta při předávaném výkonu 25 kw a při teplotním spádu 90/70 C max. 50 Pa. 1 vstup z kotle 4 přepážka s dvojicí termostatů 2 výstup do nádrže 5 zpětná klapka (výstup do zkratové větve kotlového okruhu *) 3 výstup do zkratové větve kotlového okruhu * po otočení vnitřního (výstup do nádrže *) mechanismu ventilu - 4 -

6 Kotlové čerpadlo zajišťuje: NÁVOD K OBSLUZE a) Nucenou cirkulaci v kotlovém okruhu. Tato cirkulace udržuje teplotu vratné vody do kotle min. 70 o C. Toto opatření omezuje nízkoteplotní korozi a je nutné u kotlů bez protikorozní ochrany. b) Nucenou cirkulaci mezi kotlem a nádrží je nutná tam, kde samotížná cirkulace neumožňuje přenést maximální výkon kotle (jmenovitý výkon větší než 25 kw). Kotlové čerpadlo, se umísťuje do obchvatu s ejektorem, nebo zpětnou klapkou (plovoucí klapkou), Toto umístění umožňuje samotížnou cirkulaci mezi kotlem a akunádrží při výpadku el. proudu a odvedení zbytkového výkonu kotle. Tam, kde propojení kotle a nádrže neumožňuje samotížnou cirkulaci, umísťuje se kotlové čerpadlo na vratné potrubí do kotle. Spínání kotlového čerpadla rovněž zajišťuje regulátor kotle: za provozu kotle (při teplotě spalin vyšší než 100 C), spíná při teplotě nastavené na regulátoru (viz. str. 14), rozsah nastavení je C. Pokud není kotel v provozu (teplota spalin je nižší než 100 C), spíná při teplotě vody v kotli 95 C, vypíná při teplotě 93 C Systémové čerpadlo: Spínáním čerpadla se zajišťuje regulace výkonu do vytápěného objektu (pokud není regulace objektu zajištěna jiným způsobem, např. termostatickými hlavicemi na otopných tělesech). Regulátor kotle sepne systémové čerpadlo, pokud pokojový termostat dává signál topit a teplota na horním čidle v nádrži je alespoň 30 C a nebo teplota v kotli je alespoň 70 C. Pokud dojde k přetopení (voda v kotli překročí 97 C), regulátor sepne systémové čerpadlo bez ohledu na signál pokojového termostatu. Třícestný ventil (s ručním ovládáním) umožňuje nastavit natrvalo teplotu vody do otopné soustavy na hodnotu, která vyhovuje dané otopné soustavě. V případě potřeby lze nastavit různou teplotu pro jednotlivá období topné sezóny (např o C pro podzim a jaro, a o C pro zimu). Lze použít termostatický směšovací ventil, který samočinně udržuje nastavenou teplotu. Zpětný ventil za systémovým čerpadlem brání samotížné cirkulaci soustavy. Regulační ventil se navrhuje do zkratové kotlové větve pouze, je-li v systému primární čerpadlo. Pokud cirkulace mezi kotlem a nádrží nestačí přenášet maximální výkon, regulační ventil se natrvalo přivře. Tím se omezí průtok kotlovým okruhem a zvětší průtok mezi kotlem a akunádrží. Tam, kde je kotlové čerpadlo umístěno přímo na vratném potrubí do kotle, používá se namísto regulačního ventilu zpětný ventil v průtočném směru, jehož hydraulická ztráta je větší než ztráta okruhu kotel - nádrž. Pokojový termostat poskytuje regulátoru informaci o požadavku objektu, na jejímž základě regulátor spíná a vypíná systémové čerpadlo (viz. Systémové čerpadlo). Je výhodné použít termostat programovatelný (s nastavitelným průběhem teploty). Pozn. Pokojový termostat nemusí být použit, pokud je regulace objektu zajištěna jiným způsobem (např. termostatickými hlavicemi na otopných tělesech). Regulátor řídí provoz kotle, případně regulaci výkonu do objektu. Elektronický regulátor, kterým jsou standardně vybaveny současné kotle VERNER (typ regulátoru R4 nebo R4/2), umožňuje zapojení modulu R4-AKU a provoz systémem VERNER-AKU. (Pokud je požadavek zapojit starší kotel VERNER s jiným typem regulátoru, je nutno regulátor kotle vyměnit).

7 Pro provoz systémem VERNER-AKU je nutno k regulátoru kotle: a) Připojit elektronický aku-modul s čidly teploty v aku.nádrži. b) Připojit čidlo teploty spalin (pokud není součástí daného typu kotle). c) Původní řídící procesor nahradit procesorem pro regulaci systémem VERNER-AKU d) Na panel regulátoru připevnit samolepící fólii s příslušným popisem. Regulátor vyhodnocuje: Teplotu vody v kotli Teplotu spalin na výstupu z kotle Teploty na 4 čidlech v aku-nádrži Signál z pokojového termostatu (je-li zapojen) Regulátor ovládá Otáčky ventilátoru kotle Systémové čerpadlo (je-li zapojeno) Kotlové čerpadlo (je-li zapojeno) 2.2 Popis funkce regulátoru Na regulátoru je nastavena optimální teplota spalin pro maximální výkon (např. 220 C) a optimální teplota spalin pro minimální výkon (např. 150 C). Po zatopení kotel pracuje na maximální výkon, tzn. že regulátor řídí otáčky ventilátoru tak, aby teplota spalin byla např. 220 C. Provoz na maximální výkon trvá, dokud nejsou splněny následující podmínky: 1. Teplota na horním čidle v nádrži musí dosáhnout nastavené tzv. mezní teploty (např. 70 C) (viz str. 14). 2. Nádrž se nabije na hodnotu danou stupněm rychlosti nabíjení zvoleným obsluhou: st.č.1 - nádrž je nabita z 10% její kapacity (průměrná teplota 25 C) st.č.2 - nádrž je nabita z 30% její kapacity (průměrná teplota 40 C) st.č.3 - nádrž je nabita z 50% její kapacity (průměrná teplota 55 C) st.č.4 - nádrž je nabita z 70% její kapacity (průměrná teplota 70 C) st.č.5 - nádrž je nabita z 90% její kapacity (průměrná teplota 85 C) Pokud jsou splněny podmínky 1 a 2, kotel přejde na minimální výkon, tzn. že regulátor řídí otáčky ventilátoru tak, aby teplota spalin byla např. 150 C. Pokud během provozu překročí teplota vody v kotli 90 C, regulátor přepne na minimální výkon (bez ohledu na podmínky 1 a 2). Pokud voda v kotli dosáhne 97 C, regulátor kotel odstaví (vypne ventilátor). K opětovnému spuštění dojde až při poklesu na hodnotu 85 C. Automatický stáložár Tato funkce umožňuje vypnout ventilátor ještě dřív, než zcela vyhoří vsázka paliva. V kotli tak zůstane ještě několik hodin žhavá základní vrstva, takže není nutné znovu roztápět, když se obsluha opozdí s přikládáním. Tato žhavá vrstva vydrží až 10 hodin. K odstavení dojde na základě teploty spalin, otáček ventilátoru, doby od poslední odstávky. K přechodu do stáložárné odstávky může dojít až po 2 hodinách od posledního zásahu obsluhy (přiložení). Dobu odstavení, tj. velikost stáložárné vrstvy může obsluha zvolit na regulátoru nastavením stáložárného parametru (viz. Pokyny k obsluze)

8 Funkce regulátoru pro běžnou obsluhu NÁVOD K OBSLUZE Zapnutí a vypnutí kotle (stiskem tl. p ) Nastavení rychlosti nabíjení (stupně 1 5) 1 - pomalé nabíjení, 5 - rychlé nabíjení (stiskem tl. SET ) Aktivace a deaktivace funkce automatického stáložáru (stiskem tl. q ) Zobrazení teplot na jednotlivých čidlech (stiskem tl. pq ) Nastavení stáložárného parametru (velikost stáložárné vrstvy) (viz. Pokyny k obsluze) Parametry regulátoru pro trvalé nastavení (přenastavování těchto provádí technik zaškolený f. VERNER) Maximální teplota spalin (teplota při provozu na maximální výkon). Minimální teplota spalin (teplota při provozu na minimální výkon). Mezní teplota (viz. kap. 4.3) Teplota spínání kotlového čerpadla 3. MONTÁŽ A INSTALACE 3.1 Návrh a zapojení otopné soustavy Kotel s akunádrží je propojen buď: a) Samotížným okruhem používá se u kotlů s protikorozní ochranou o jmenovitém výkonu max. 25 kw. b) Nuceným okruhem používá se u kotlů bez protikorozní úpravy, nebo u kotlů o jmenovitém výkonu větším než 25 kw a tam, kde z prostorových důvodů není možné docílit samotížné cirkulace. Ke kotli je nutné zapojit systém nouzového dochlazování. c) Částečně nuceným okruhem používá se tam, kde samotížná cirkulace přenese min. 50% jmenovitého výkonu kotle. Nezapojuje se systém nouzového dochlazování. Používá se zejména u vyšších výkonu (45kW) a tam, kde z prostorových důvodů není možné plně samotížné propojení. Kotlové čerpadlo pracuje pouze při větším výkonu kotle, kdy nestačí samotížná cirkulace. Dimenzování potrubí: Obvyklé dimenze potrubí mezi nádrží a kotlem: kotel okruh samotížný částečně samotížný nucený 20 kw 2 (50mm) 2 (50mm) 1 (25mm) 25 kw 2 (50mm) 2 (50mm) 5/4 (32mm) 45 kw nelze 2 (50mm) 6/4 (40mm) - 7 -

9 Okruh může být navržen jako uzavřený s tlakovou expanzní nádobou nebo otevřený s otevřenou expanzní nádobou umístěnou jako nejvyšší bod soustavy (pozn: odparu a zavzdušňování z otevřené expanzní nádoby lze zabránit pokrytím hladiny slabou vrstvou oleje). Pro samotížnou cirkulaci mezi kotlem a akunádrží je nutné, aby střed akunádrže byl min. 1 m nad středem kotle. Vstup do kotle nesmí být výš než spodní výstup z akunádrže. Připojení nuceného okruhu je nutno realizovat dle schématu kolmými odbočkami z přímých úseků z potrubí mezi kotlem a akunádrží (aby nedošlo k narušení samotížné cirkulace). Zapojení otopné soustavy se samostatnými větvemi: Pokud je požadavek, aby jednotlivé části objektu byly vytápěny nezávisle (např. tam, kde je požadavek mít rozdílnou teplotu v jednotlivých částech objektu), lze navrhnout soustavu s nezávislými větvemi (viz. Příklady zapojení). Regulaci výkonu do dalších větví doporučujeme zajistit spínáním čerpadel jednotlivých větví pokojovými termostaty, zapojenými přes spínací termostat nastavený na teplotu vstupní vody 30 C. Kombinace s dalšími regulačními systémy Pokud je otopná soustava opatřena ventily s termostatickými hlavicemi, doporučujeme použít jako systémové čerpadlo inteligentní čerpadlo (udržuje konstantní rozdíl tlaků). U soustav, kde není vhodné regulovat výkon spínáním a vypínáním čerpadla, lze třícestný ventil (TR) doplnit servopohonem se samostatným regulátorem. Ohřev užitkové vody: 1. Prostřednictvím průtokového výměníku, nebo plovoucího boileru umístěného v akumulační nádrži. 2. Prostřednictvím kombinovaného boileru připojeného na vstupní a výstupní potrubí akumulační nádrže. Připojení solárních kolektorů: K tomuto účelu se používá akunádrž s vestavěným solárním výměníkem. K solárnímu výměníku se připojí samostatný solární okruh s nemrznoucím médiem. 3.2 Elektrické připojení Připojení modulu R4-AKU Modul R4-AKU se připojí do svorkovnice regulátoru kotle (viz. schéma připojení). Svorkovnice regulátoru je přístupná po odšroubování 2 samořezných šroubků v čelním panelu regulátoru a odstranění plomby. K propojení se použije běžný 4-žilový vodič (průřez od 4x0,35 do 4x1,5). Odpor přívodu nesmí být větší než 100 ohmů. Pokud není kryt regulátoru opatřen příslušným otvorem, je nutno vyvrtat do boční stěny krytu regulátoru otvor a opatřit jej průchodkou. Čidla akumodulu se umístí do jímek v akunádrži a zajistí proti nechtěnému povytažení. Čidlo č. 1 se umístí do horní jímky, č. 2 do druhé shora,, č. 4 do dolní jímky

10 NÁVOD K OBSLUZE Schéma připojení modulu R4-AKU k regulaci kotle: Připojení pokojového termostatu Termostat se připojuje do příslušného konektoru na zadním krytu kotle (viz. schéma elektroinstalace v Návodu k obsluze kotle). U starších typů kotlů je nutno termostat připojit přímo do svorkovnice regulátoru na místo spínacích hodin. Na svorkách konektoru je bezpečné napětí 12V - přívod k termostatu lze realizovat běžným dvoužilovým vodičem (např. CYH 2x0,35). Odpor přívodu nesmí být větší než 100 ohmů. Z hlediska rušení nejsou kladeny žádné nároky na použitý přívod. Náležitou pozornost je třeba věnovat umístění pokojového termostatu. Termostat je vhodné umístit do nejvíce používané místnosti. Není vhodné umístit pokojový termostat do kuchyně, kde je teplota ovlivňována vařením, nebo do chodeb, které neposkytují požadovanou informaci o pokojové teplotě. V místnosti musí být termostat umístěn mimo dosah topných těles na místě, kde nedojde k přímému ohřevu slunečním svitem ani k ovlivnění od jiných zdrojů tepla. Termostat se většinou také neumisťuje na venkovní zeď, kde dochází k nežádoucímu ovlivnění ochlazením zdiva. Někdy lze ovšem využít těchto nežádoucích jevů pro zlepšení funkce - přiblížením termostatu s velkou hysterezí k otopnému tělesu se zajistí rychlejší reakce na teplotní změny. Termostat na venkovní stěně může zajistit zohlednění venkovní teploty. Zapojení systémového čerpadla Systémové čerpadlo se zapojí do příslušného konektoru na zadním krytu kotle. Zapojení kotlového čerpadla Kotlové čerpadlo se zapojí do do příslušného konektoru na zadním krytu kotle

11 U starších typů kotlů je nutno kotlové čerpadlo připojit přímo do svorkovnice regulátoru (viz. schéma elektroinstalace v Návodu k obsluze kotle). Svorkovnice regulátoru je přístupná po odšroubování 2 samořezných šroubků v čelním panelu regulátoru a odstranění plomby. Pokud není kryt regulátoru opatřen příslušným otvorem pro protažení vodiče, je nutno vyvrtat do boční stěny krytu regulátoru otvor a opatřit jej průchodkou. Připojení čidla teploty spalin Pokud daný typ kotle neobsahuje čidlo teploty spalin, je nutné jej připojit: vodič čidla teploty spalin se zapojí do příslušných svorek regulátoru kotle (viz. obr. 1). Samotné čidlo se zasune do jímky v kouřovodu. Pokud daný typ kotle nemá jímku pro čidlo teploty spalin, je nutno tuto jímku dodatečně namontovat. Jímka se umísťuje z boku do výstupního hrdla spalin kotle (je potřeba vyvrtat otvor se závitem M12). Čidlo musí vyčnívat z jímky cca 4 mm (viz obr.2) a je nutno ho zajistit proti nechtěnému vytažení. Kabel čidla je nutno vést po vnější straně izolace kotle (mezi izolací a kapotáží, ne přímo po kotlovém tělese). Teplota kabelu by neměla překročit 150 C. obr. 1: Správné zapojení kabelu snímače teploty spalin do elektronické desky regulátoru obr. 2: Umístění snímače teploty spalin v jímce odtahového hrdla Vodiče je nutno vhodným způsobem zabezpečit proti případnému mechanickému nebo teplotnímu poškození (umístěním, upevněním, izolací apod.)

12 NÁVOD K OBSLUZE 4. POKYNY K OBSLUZE 4.1 Schéma panelu regulátoru 41 Hlavní vypínač - vypíná a zapíná celé zařízení 42 Vypínač ručního ovládání ventilátoru - pro nouzový provoz (např. při poruše regulátoru), po sepnutí běží ventilátor na plný výkon. 43 Vypínač ručního ovládání systémového čerpadla 44 Displej - během provozu zobrazuje teplotu vody 45 Tlačítko p - uvádí kotel do provozu (zapíná a vypíná ventilátor) 46 Tlačítko SET - slouží k přenastavování požadované teploty 47 Tlačítko q - zapínání a vypínání automatického stáložáru 48 Spínací hodiny (jsou pouze u kotle V20E) - neaktivní 49 Lamely ciferníku - neaktivní 50 Ruční spínač hodin - neaktivní 51 Kontrolka PROVOZ : - svítí - ventilátor běží (normální provoz) - nesvítí - ventilátor je vypnut, kotel je v dočasné odstávce a po určité době opět samočinně naběhne normální provoz - bliká - ventilátor je vypnut, kotel vyžaduje zásah obsluhy (přiložení) 52 Kontrolka ČERPADLO II : - svítí - systémové čerpadlo je zapnuto - nesvítí - systémové čerpadlo je vypnuto 53 Kontrolka ČERPADLO I : - svítí - kotlové čerpadlo (je-li součástí okruhu) je zapnuto - nesvítí - kotlové čerpadlo je vypnuto 54 Kontrolka AUTOMATICKÝ STÁLOŽÁR : - svítí - automatický stáložár je zapnut (regulace vypne ventilátor ještě před vyhořením vsázky paliva) - nesvítí - automatický stáložár je vypnut (regulace vypne ventilátor až po úplném vyhoření vsázky paliva) 55 Pojistka čerpadla (1A) 56 Pojistka celého regulátoru (2A) 57 Identifikační symbol regulátoru R4 58 Spínač havarijního termostatu (v případě přetopení kotle nad 95 C se rozepne, k opětovnému spuštění kotle je nutno odšroubovat krytku a stisknout spínač

13 vhodným předmětem, např. tužkou). Rozepnutí havarijního termostatu je signalizováno červenou kontrolkou STOP 100 C (umístěna na panelu regulátoru vpravo od havarijního termostatu). 59 Kontrolka STOP havarijního termostatu 60 Kontrolka PROVOZ ČERPADLA signalizuje provoz sekundárního čerpadla 61 Kontrolka KOMÍNOVÁ KLAPKA : bliká, jestliže je otevřena zátopová klapka 4.2 Obsluha regulátoru Obecně, popis funkce Běžná obsluha regulátoru je velice jednoduchá: Kotel se spouští a vypíná tl. p. Obsluha pouze přikládá a sleduje teplotu na displeji (zobrazuje průměrnou teplotu v nádrži). Pokud je nádrž nahřátá na cca 80 C, již se nepřikládá - kotel se sám odstaví. Je-li odběr 50% - 100% - kotel pracuje kontinuálně bez odstávek. Je-li odběr 30% - 50% - kotel se odstavuje do stáložárných odstávek (viz. automatický stáložár) není nutné znovu roztápět. Je-li odběr 0% - 30% - kotel se nechává vyhořet a během odstávky se topí z nádrže (1-2 dny) po vyčerpání nádrže je nutno opět roztopit. Změna rychlosti nabíjení Rychlost nabíjení může obsluha jednoduše nastavit (stupeň 1 5) Pomalé nabíjení (st.č. 1) kotel pracuje na minimální výkon. Je-li odběr objektu vyšší než minimální výkon kotle, regulátor výkon kotle samočinně zvýší. Pomalé nabíjení je výhodné pro obvyklý provoz (kotel není nutné často odstavovat a roztápět). Rychlé nabíjení (st.č. 5) - kotel pracuje na maximální výkon, dokud se nádrž nenabije (na střední teplotu 85 C), teprve pak přepne na minimální výkon používá se, je-li potřeba nádrž rychle nabít (např. předpokládá-li se delší nepřítomnost obsluhy). Analogicky ostatní stupně: 2-středně pomalé, 3-střední, 4-středně rychlé nabíjení (Obdoba rychlostních stupňů automobilu). Rychlost nabíjení se nastavuje tak, že stiskneme tlačítko SET. Na displeji začne blikat nápis ta a hodnota optimálního nabití. Tlačítky pq nastavíme požadovanou hodnotu 1-5. Nastavení automatického stáložáru Kotel je vybaven funkcí tzv. automatického stáložáru, to znamená, že regulace může vypnout ventilátor ještě dřív, než zcela vyhoří vsázka paliva. V kotli tak zůstane ještě několik hodin žhavá základní vrstva, takže není nutné znovu roztápět, když se obsluha opozdí s přikládáním. Automatický stáložár se spíná tlačítkem q a je signalizován červenou kontrolkou AUTOMATICKÝ STÁLOŽÁR : svítí - automatický stáložár je zapnut (regulace vypne ventilátor ještě před vyhořením vsázky paliva). nesvítí - automatický stáložár je vypnut (regulace vypne ventilátor až po úplném vyhoření vsázky paliva)

14 Nastavení parametru pro přechod do stáložárné odstávky: NÁVOD K OBSLUZE Odstavování do stáložárné odstávky se řídí hodnotou tzv. stáložárného parametru. Jestliže dochází k odstavení příliš pozdě (v kotli zůstává nedostatečná základní vrstva) je nutno hodnotu stáložárného parametru zvýšit. Naopak, jestliže dochází k odstavení příliš brzy (v kotli zůstává příliš mnoho nespáleného paliva), je nutno hodnotu stáložárného parametru snížit. Hodnota nastavená výrobcem je 20. Nastavování hodnoty stáložárného parametru se provádí následovně: Stiskneme tlačítko q na dobu 3 sekund. Na displeji se střídá nápis St s hodnotou stáložárného parametru. Tlačítky pq nastavíme požadovanou hodnotu. Výkonový režim ventilátoru Během provozu je možné zobrazit aktuální hodnotu výkonového režimu ventilátoru a to tak, že stiskneme současně tlačítka SET a p. Na displeji se zobrazí hodnota 0-7, bez ohledu na okamžitý režim regulace (odstávka, rozběh). Režim zobrazení teplot na čidlech Během provozu je možné zobrazit okamžité hodnoty na čidlech, a to tak, že stiskneme krátce současně tlačítka pq. Na displeji se zobrazuje: tv... teplota vody v kotli ve C ts... 1/10 teploty na spalinovém čidle ve C A1... teplota na 1. čidle v zásobníku (horní) ve C A2... teplota na 2. čidle v zásobníku ve C A3... teplota na 3. čidle v zásobníku ve C A4... teplota na 4. čidle v zásobníku (dolní) ve C (Zobrazí-li se na displeji nápis EE, znamená to, že došlo k poruše čidla.) 4.3 Parametry pro trvalé nastavení (přenastavování těchto parametrů provádí technik zaškolený f. VERNER) Změna minimální teploty spalin (minimálního výkonu) Minimální teplota spalin je hodnota nastavená na regulátoru. Pokud kotel pracuje na minimální výkon, regulátor se snaží teplotu spalin na výstupu z kotle udržet na této hodnotě. Při regulaci výkonu kotle je žádoucí, aby výkon neklesl pod určitou hodnotu. Při extrémně nízkém výkonu by mohlo dojít k situaci, že se ochladí spalovací prostor a zhorší se kvalita spalování a tím i účinnost kotle. Hodnotu minimální teploty spalin je nutno nastavit tak, aby se dosáhlo minimálního výkonu při kterém je spalování ještě kvalitní. kotel Doporučená hodnota min. teploty spalin V20E 150 C V25C, VN C V45, VN C Pozn. (Hodnota minimálního výkonu, při kterém je ještě spalování kvalitní, je závislá i na palivu. Např. je-li horší palivo, tak při nejmenším výkonu dochází k zhasínání plamene - je žádoucí minimální teplotu spalin zvýšit.

15 Naopak, je-li velmi kvalitní palivo (dřevní brikety), je žádoucí minimální teplotu spalin zvýšit.) Hodnotu minimálního teploty spalin je možné změnit následovně: Stiskneme tlačítko SET a q na dobu několika sekund. Na displeji začne blikat nápis SO s hodnotou minimální teploty spalin. Tlačítky pq nastavíme požadovanou hodnotu. Změna maximální teploty spalin (maximálního výkonu) Maximální teplota spalin je hodnota nastavená na regulátoru. Pokud kotel pracuje na maximální výkon, regulátor se snaží teplotu spalin na výstupu z kotle udržet na této hodnotě. Pokud kotel při nastavené hodnotě nedává dostatečný výkon, je nutné tuto hodnotu zvýšit. kotel Doporučená hodnota max. teploty spalin V20E C V25C, VN C V45, VN C Hodnotu maximální teploty spaliv je možné změnit následovně: Stiskneme tlačítko SET a p na dobu několika sekund. Na displeji začne blikat nápis SO s hodnotou maximální teploty spalin ventilátoru. Tlačítky pq nastavíme požadovanou hodnotu. Změna teploty spínání kotlového čerpadla U kotlů s protikorozní ochranou se teplota spínání kotlového čerpadla nastavuje na hodnotu C (kotlové čerpadlo pracuje pouze při vyšším výkonu kotle, kdy nestačí samotížná cirkulace). U kotlů bez protikorozní ochrany se teplota spínání kotlového čerpadla nastavuje na hodnotu C (kotlové čerpadlo během provozu kotle pracuje trvale, a tím udržuje teplotu vratné vody do kotle). Hodnotu teploty spínání kotlového čerpadla je možné změnit následovně : Stiskneme tlačítka SET na dobu cca 20 sekund. Na displeji začne blikat nápis CE s hodnotou teploty spínání kotlového čerpadla. Tlačítky pq nastavíme požadovanou hodnotu. Změna mezní teploty Mezní teplota je teplota, kterou regulátor udržuje v horní části akunádrže (hodnota na horním čidle teploty). Dokud není této hodnoty dosaženo, kotel pracuje na maximální výkon. Tato hodnota je výrobcem nastavena na 70 C. U soustav, navržených na nižší teplotní spád je možné tuto hodnotu snížit např. na 50 C, doba nabíjení se tím prodlouží. Hodnotu mezní teploty je možné změnit následovně: Stiskneme tlačítko SET na dobu cca 20 sekund. Na displeji začne blikat hodnota mezní teploty. Tlačítky pq nastavíme požadovanou hodnotu. Režim ručního nastavování otáček ventilátoru Stiskneme-li tlačítko p na dobu několika sekund, spustíme režim ručního nastavování ventilátoru. Na displeji se střídá teplota vody v kotli a hodnota výkonového režimu ventilátoru. Tlačítky pq lze nastavit jakýkoliv ze 7 výkonových režimů ventilátoru. Pokud teplota vody v kotli nepřekročí 90 C, ventilátor pracuje na nastavené otáčky. Stiskem tlačítka SET se regulace opět vrátí do normálního provozního režimu. Tohoto režimu se využívá při kontrole funkce nebo při nouzovém provozu (např. při poruše čidel)

16 NÁVOD K OBSLUZE 5. PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

17 - 16 -

18 ČSN EN ISO 9001: 2009 ZÁRUČNÍ LIST s osvědčením o jakosti a kompletnosti výrobku VÝROBEK: MODUL R4-AKU VÝROBNÍ ČÍSLO:... Tento záruční list nahrazuje osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Kontroloval: Dne: PODMÍNKY ZÁRUKY: Výrobce ručí za správnou a bezporuchovou činnost výrobku jen za předpokladu, že byl instalován a provozován dle přiloženého Návodu k obsuze a instalaci. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne prodeje. Jinak pro tuto záruku platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Potvrzený záruční list je nutno dobře uschovat. Při zneužití, ztrátě nebo neúplném vyplnění záručního listu, zaniká nárok na bezplatnou záruční opravu. Na závady, vzniklé neodborným zásahem, nesprávnou, nedbalou nebo nedovolenou manipulací, se záruka nevztahuje.

19 PRODÁVAJÍCÍ: firma (jméno): sídlo (bydliště): IČO: Datum prodeje: Podpis prodávajícího: KUPUJÍCÍ: (jméno, adresa): tímto potvrzuje, že byl poučen o podmínkách záruky, převzal kompletní výrobek a byl poučen o obsluze a údržbě výrobku tak, aby provoz odpovídal normám a ustanovením uvedeným v návodu k obsluze výrobku. Datum: Podpis kupujícího: Záznamy o provedených záručních opravách : datum nahlášení poruchy datum odstranění poruchy číslo protokolu o opravě podpis servisního technika poznámka

20 ČSN EN ISO 9001: 2009 VERNER a.s. tel.: Sokolská 321 fax.: Červený Kostelec č.v. b vydáno

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 OBSAH: 1 Určení... 3 2 Typové vlastnosti... 3 3 Technické parametry... 3 4 Základní aplikace... 4 5 Popis funkcí

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 3 4 Základní režimy regulátoru... 3 4.1 Letní režim... 3 4.2 Zimní režim... 3 5 Hlavní prvky regulátoru... 4 6 Zařazení regulátoru

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 ČSN EN ISO 9001: 2009 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste do rodiny, která dnes

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY. teplovodního kotle VERNER V140

PROJEKČNÍ PODKLADY. teplovodního kotle VERNER V140 PROJEKČNÍ PODKLADY v teplovodního kotle VERNER V140 ČSN EN ISO 9001: 2001 VERNER a.s., Sokolská 321, 549 41 Červený Kostelec tel.: 491 465 024, fax: 491 465 027 http://www.verner.cz, e-mail:verner@verner.cz

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort ekvitermní regulace 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

GSM Komunikace ČSN EN ISO 9001: 2001

GSM Komunikace ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v GSM Komunikace ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE KOTLE OBSAH : 1. Popis zařízení str.2 1.1 Využití GSM hlásiče str.2 1.2 Připojení a funkce hlásiče poruch... str.2 1.3

Více

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Popis regulátoru Určení Regulátor ADEXaComfortaR DIN je určený pro regulaci teplovodních systémů se směšovacím

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

teplovodního kotle VERNER V210 ČSN EN ISO 9001: 2009

teplovodního kotle VERNER V210 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v teplovodního kotle VERNER V210 ČSN EN ISO 9001: 2009 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste do rodiny, která dnes

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Řídící jednotka pro kotle PANDA

Řídící jednotka pro kotle PANDA Řídící jednotka pro kotle PANDA - 1 - OBSAH: 1. Použití a přednosti jednotky... 4 1.1 Vybavení řídící jednotky... 4 1.2 Technické údaje jednotky... 4 1.3 Popis zadní části jednotky... 5 1.4 Popis přední

Více

teplovodního kotle VERNER V140 ČSN EN ISO 9001: 2001

teplovodního kotle VERNER V140 ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v teplovodního kotle VERNER V140 ČSN EN ISO 9001: 2001 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste do rodiny, která dnes

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

automatického kotle VERNER A50 ČSN EN ISO 9001: 2001

automatického kotle VERNER A50 ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v automatického kotle VERNER A50 ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE KOTLE VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste

Více

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA

DeltaSol B TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5 Kombinace ručního a automatického provozu Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! ZPLYŇOVACÍ KOTEL hnědé uhlí ořech 2,

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu ADEX Midi RC souprava pro regulaci více topných okruhů ADEX Midi RO regulátor topného okruhu Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 OBSAH Popis regulátoru Určení..... 3 Ovládací prvky

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOTLŮ VERNER S LAMBDA SONDOU

ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOTLŮ VERNER S LAMBDA SONDOU POPIS A NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOTLŮ VERNER S LAMBDA SONDOU R 4/2 LS včetně spalinového snímače ČSN EN ISO 9001: 2001 verze : d 0.7 1.0 POPIS REGULÁTORU R4/2 LS (S LAMBDA SONDOU) REGULÁTOR

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY ZAPOJENÍ KOTLE S AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ SYSTÉMEM VERNER ČSN EN ISO 9001: 2001

PROJEKČNÍ PODKLADY ZAPOJENÍ KOTLE S AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ SYSTÉMEM VERNER ČSN EN ISO 9001: 2001 PROJEKČNÍ PODKLADY ZAPOJENÍ KOTLE S AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ SYSTÉMEM VERNER ČSN EN ISO 9001: 2001 VERNER a.s., Sokolská 321, 549 41 Červený Kostelec tel.: 491 465 024, fax: 491 465 027 http://www.verner.cz,

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ 20-60 KLO - elektronické zapalování 20-60 PLO - zapalování plamínkem 20-40 KLZ - elektronické zapalování - vestavěný

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

2011-01-03 EcoSTER 200

2011-01-03 EcoSTER 200 Panel pro dálkové ovládání kotle s funkcí pokojového termostatu EcoSTER 200 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829

Více

Záložní zdroje ESUPS xxx

Záložní zdroje ESUPS xxx Záložní zdroje ESUPS xxx Návod k instalaci a údržbě Záložní zdroje řady ESUPS xxx jsou určené k zálohování oběhových čerpadel, podavačů paliva, ventilátorů a logik kotlů, kotlů na tuhá paliva, automatických

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ OHŘÍVAČE dvě vsuvky na připojení vodovodního potrubí Seznam servisních pracovníků oprávněných spouštět ohřívače

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany Tel: (02) 57

Více

automatického kotle VERNER A25U ČSN EN ISO 9001: 2001

automatického kotle VERNER A25U ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v automatického kotle VERNER A25U ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE KOTLE VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

BPT10 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - JEDNODUCHÁ INSTALACE - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT10 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - JEDNODUCHÁ INSTALACE - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - DOSAH SESTAVY AŽ 25 M - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - JEDNODUCHÁ INSTALACE - KÓDOVANÝ PROVOZ BPT10 Velkou výhodou je

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

technologie moderního bydlení ATMOS KOTLE A HOŘÁKY PRO SPALOVÁNÍ PELET (ceny platné od 1.3. 2014) rozsah výkonu třída cena kotle bez DPH na pelety

technologie moderního bydlení ATMOS KOTLE A HOŘÁKY PRO SPALOVÁNÍ PELET (ceny platné od 1.3. 2014) rozsah výkonu třída cena kotle bez DPH na pelety ATMOS KOTLE A HOŘÁKY PRO SPALOVÁNÍ PELET (ceny platné od 1.3. 2014) Kotle na pelety ATMOS D14P, D21P, D25P rozsah výkonu třída cena kotle bez DPH na pelety D 14 P 4-14 kw 5 22.300,- D 21 P 4-19,5 kw 5

Více

ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch

ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch technická dokumentace použití automatické ovládání kabelových topných systémů pro ochranu okapů a venkovních ploch před sněhem a náledím označení

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

REGULÁTORY OHŘÍVAČŮ 8 3 OBSAH UNIREG...1230 REG 230/400...1238 TTC 2000...1239 TGBR, TGBK, TGBA...1240

REGULÁTORY OHŘÍVAČŮ 8 3 OBSAH UNIREG...1230 REG 230/400...1238 TTC 2000...1239 TGBR, TGBK, TGBA...1240 OBSAH UNIREG...1230 REG 230/400...1238...1239 TGBR, TGBK, TGBA...1240 REGULÁTORY OHŘÍVAČŮ Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90 1229 Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.:

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Použití regulátoru. Ovládací a signalizační prvky regulátoru. Popis funkce regulátoru

Použití regulátoru. Ovládací a signalizační prvky regulátoru. Popis funkce regulátoru Použití regulátoru Regulátor ADEX Comfort je určený pro regulaci ústředního topení směšováním. Je vhodný zejména pro rodinné domky a malé objekty. Specifická funkční výbava umožňuje řídit tímto regulátorem

Více

Obsah: str. 1. Úvod 3. 1.1. Popis funkce 3. 1.1.1 Řídící jednotka 3. 1.1.2 Programování RJ 3. 1.1.3 Varianty RJ NEGAWATT 3

Obsah: str. 1. Úvod 3. 1.1. Popis funkce 3. 1.1.1 Řídící jednotka 3. 1.1.2 Programování RJ 3. 1.1.3 Varianty RJ NEGAWATT 3 Uživatelská příručka NEGAWATT str.1 Obsah: str. 1. Úvod 3 1.1. Popis funkce 3 1.1.1 Řídící jednotka 3 1.1.2 Programování RJ 3 1.1.3 Varianty RJ NEGAWATT 3 2. Popis práce s řídící jednotkou NEGAWATT 4 2.1

Více

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1- KR2 - Uživatelská příručka -1- Obsah: 1. Obecné... 2 2. Funkce řadiče...2 2.1. Obecný popis... 2 2.2. Režimy řízení...2 2.2.1. Řízení na konstantní teplotu...2 2.2.2. Pseudoekviterm...2 2.2.3 Řízení dle

Více

VERNER GOLEMEK 9/0M ČSN EN ISO 9001: 2001

VERNER GOLEMEK 9/0M ČSN EN ISO 9001: 2001 NÁVOD K OBSLUZE v krbových kamen VERNER GOLEMEK 9/0M ČSN EN ISO 9001: 2001 ÚČEL A POUŽITÍ Krbová kamna VERNER GOLEMEK 9/0M jsou určena k vytápění obytných prostorů, domků, chat, chalup a obdobných objektů.

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více