REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE"

Transkript

1 REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor, Energy Benefit Centre a.s. Vypracoval: Lukáš Diviš Datum:

2 Obsah 1 ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY IDENTIFIKACE OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY A TĚLOCVIČNY SOUČASNÝ STAV TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZDROJ TEPLA BILANCE ZDROJE TEPLA PŘI VÝPOČTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTĚ VĚTRÁNÍ KOTELNY A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU POTRUBNÍ ROZVODY OTOPNÁ SOUSTAVA OTOPNÁ TĚLESA TEPELNÉ IZOLACE ZABEZPEČENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ DEMONTÁŽE MĚŘENÍ A REGULACE UVEDENÍ ZDROJE DO PROVOZU POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE ELEKTROINSTALACE STAVEBNÍ ÚPRAVY ZTI ROZVOD PLYNU ZÁVĚR Seznam výkresů: 01. Půdorys 1.PP- ÚT 02. Půdorys 1.NP- ÚT 03. Půdorys 2.NP- ÚT 04. Půdorys 3.NP- ÚT 05. Půdorys tělocvičny 1.NP- ÚT 06. Montážní schéma- okruh ZŠ-A 07. Montážní schéma- okruh ZŠ-B 08. Montážní schéma- okruh ZŠ-D 09. Montážní schéma- okruh tělocvična A,B,D 10. Schéma zapojení zdroje tepla 2

3 - 1 ÚVOD V rámci snižování ekologické zátěže životního prostředí je pro vytápění objektu navržen nový zdroj tepla (kaskáda plynových kondenzačních kotlů), který nahradí původní zdroj vytápěnívýměníkovou stanici napojenou na CZT. Na základě zadání investora bude zdroj tepla instalován v nově zbudované plynové kotelně, v prostoru stávající výměníkové stanice. 2 VÝCHOZÍ PODKLADY Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: - stávající stavební dokumentace objektu - projektová dokumentace zateplení objektu - energetický audit objektu - platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy - technické podklady - osobní návštěva Pozn: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace. 3

4 3 IDENTIFIKACE Zadavatel a provozovatel Název Obec Loučovice Adresa Loučovice 51, Loučovice Telefon Zástupce Ing. Jan Kubík- starosta Předmět projektové dokumentace Předmět Rekonstrukce vytápění Zařízení Objekt základní školy a tělocvičny Adresa Loučovice 231, Loučovice Katastrální území Loučovice Zpracovatel 1: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Ing. Luboš Knor Adresa Křenova 438/3, Praha 6 Kontakt Zpracovatel 2: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Lukáš Diviš Adresa Thákurova 4, , Praha 6 Kontakt 4

5 1 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY A TĚLOCVIČNY Obr. Katastrální mapa 2 SOUČASNÝ STAV Do objektu hlavní budovy je dovedena přípojka páry do výměníkové stanice v 1.PP. Pára se dále dělí na tři větve, z nichž jedna je přímo užita k vytápění v sousední místnosti dílny. Další dvě větve jsou vedeny do dvou stojatých protiproudých výměníků pára/voda. Na vratném potrubí kondenzátu z výměníků jsou pro regulaci osazeny dvoucestné řízené ventily a uzavírací armatury. Kondenzát páry je z nádrže odčerpáván dvěma čerpadly zpět dodavateli tepla. Na vratném potrubí je osazen průtokoměr měřiče spotřeby tepla, dvoucestný řízený ventil v závislosti na provozu kondenzátních čerpadel a pojišťovací ventil. Vytápění hlavní budovy je rozděleno do čtyř větví + jedna větev pro tělocvičnu. Regulace systému je provedena ekvitermním regulátorem podle venkovní teploty. Teplotní spád soustavy 90/70ºC. Otopná soustava je s nuceným oběhem. Rozvody jsou z ocelových trubek závitových vedené v kanálech a stoupačky v obvodovém zdivu. Jsou původní, původně navržené na přirozený oběh topné vody a pro dnešní stav jsou předimenzované. Tělesa jsou osazena převážně litinová článková na přívodních potrubích osazena klasickými uzavíracími armaturami. Na vratných potrubích jsou neuzavíratelná šroubení. 5

6 Vytápění v tělocvičně je rozděleno na tři větve bez řízené teplotní regulace. Ležaté rozvody z ocelových trubek jsou vedeny po stěnách a pod stropem. Otopná tělesa jsou ocelová článková, v šatnách ocelové žebrované registry. Na přívodních potrubích osazena klasickými uzavíracími armaturami. Na vratných potrubích jsou neuzavíratelná šroubení. V prostoru tělocvičny jsou otopná tělesa z bezpečnostních důvodů zakrývána. Byt I má nově instalované měděné rozvody potrubí a nová otopná desková tělesa osazená armaturami s možností regulace. Teplá voda je připravována lokálně v elektrických zásobníkových ohřívačích, umístěných u jednotlivých odběrných míst. 3 TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU Výpočet tepelných ztrát objektů byl proveden podle ČSN EN 12831:2005. Uvažované výpočtové parametry tepelných odporů: objekt základní školy: venkovní stěny 0,22-0,25 W/m2K podlahy na terénu 0,66 W/m2K strop 0,19-0,20 W/m2K okna 1,2 W/m2K objekt tělocvičny: venkovní stěny 0,30 W/m2K podlahy na terénu 0,34 W/m2K střecha tělocvičny 0,24 W/m2K střecha zázemí 0,17 W/m2K okna 1,2 W/m2K 3.1 TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU Tepelné ztráty byly stanoveny pro normální krajinu, polohu budovy nechráněnou, osaměle stojící. Teploty v objektu jsou stanoveny podle příslušné ČSN a podle vyhlášky č.343/2009 Sb. 6

7 Další výpočtové parametry: výpočtová venkovní teplota: -17ºC nadmořská výška: 489 m n. m. počet topných dnů: 258 průměrná venkovní teplota v topném období: 3,6ºC objekt základní školy hlavní budova Hodnota tepelných ztrát objektu W objekt tělocvičny se zázemím Hodnota tepelných ztrát objektu W 1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Systém vytápění je navržen jako teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody s tlakovou expanzní nádobou. Teplotní spád soustavy 70/55ºC. Zdrojem tepla je navržena kaskáda dvou závěsných kondenzačních plynových kotlů o jednotlivém výkonu 94,5 kw(80/60 C). Sestava kotlů tvoří plynovou kotelnu III. kategorie podle ČSN Kotelna slouží jako zdroj tepla také pro objekt tělocvičny, se kterým je škola spojena nevytápěným spojovacím koridorem. Ohřev TV je stávající a je řešen samostatnými zásobníky TV umístěnými v místě odběru. Tento projekt se jím dále nezabývá. Otopná voda 70 ºC je vedena z kotle na hydraulickou kaskádu s vyrovnávačem dynamických tlaků a odtud pokračuje na sdružený rozdělovač a sběrač otopné vody. Zpětná otopná voda je ze sběrače vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků zpět do kotle. Cirkulaci každým kotlem zajišťuje čerpadlo s elektronickou regulací výkonu, které je součástí čerpadlové skupiny zdroje tepla- příslušenství kotle. Vytápění objektu školy je rozděleno na čtyři větve. Každá větev má samostatné oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu, trojcestný směšovací ventil a uzavírací, měřicí a vypouštěcí prvky. Kotlový okruh plynového kotle je od samotné otopné soustavy oddělen hydraulickým vyrovnavačem dynamických tlaků. Větev 1- učebny Větev 2- kabinety Větev 3- chodby+wc Větev 4- byt W W W W 7

8 Vytápění objektu tělocvičny je rozděleno na čtyři větve. Každá větev má samostatné oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem, trojcestný ventil a vyvažovací ventil a uzavírací, měřicí a vypouštěcí prvky. Větev 1- tělocvična Větev 2- šatny Větev 3- byt 1 Větev 4- byt W W W W 1.1 ZDROJ TEPLA Novým zdrojem tepla bude kaskáda 2 ks kondenzačních kotlů na zemní plyn, max. teplota výstupní vody 90 C. Výkon instalované kaskády plynových kotlů činí 2 x 94,5 kw= 189 kw a normovaný stupeň využití je 106% při teplotním spádu na tělesech 75/60 C. Ke kaskádě kondenzačních kotlů bude přivedena nově zbudovaná nízkotlaká plynová přípojka (viz. samostatná část projektové dokumentace). Každý z kotlů bude k plynovému potrubí připojen přes uzavírací plynový kohout a dále je dle DIN3386 doporučena instalace filtru plynu. Plyn je dále přiváděn do plynové armatury umístěný z výroby v kotli a dále pomocí ventilátoru do modulačního předsměšovacího keramického hořáku, kde je plyn spalován a předává teplo přes teplosměnnou plochu výměníku topné vodě. Hořák dokáže modulovat výkon kotle v rozsahu % a pracuje s vázanou regulací přívodu zemního plynu a spalovacího vzduchu, čímž je dosaženo rovnoměrného obsahu CO a CO 2 v celém modulovaném rozsahu. Spaliny jsou dále odváděny přes spalinový výměník do potrubí odkouření, které je vedeno ve stávajícím komínovém tělese nad střechu. Na spalinovém výměníku kondenzuje vodní pára obsažená ve spalinách, čímž je využito latentní teplo, které je přes teplosměnnou plochu výměníku předáno topné vodě a tím je dosaženo maximální účinnosti zdroje. Plynové kondenzační kotle budou doplněny čerpadlovými skupinami, obsahující oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu, zpětnou, vypouštěcí a uzavírací armaturu, pojistný ventil 3 bar a odbočku pro napojení tlakové expanzní nádoby. Jedná se o spotřebič typu B ve smyslu TPG , s nuceným odvodem spalin a přívodem vzduchu z okolí. Odvod spalin je zajištěn kouřovodem z nabídky dodavatele kotle. Od kotlů vede potrubí o pr. 110 mm do společného potrubí o pr.200 mm spalinová kaskáda 8

9 pro dva kotle. Toto potrubí je dále vedeno stávajícím komínovým průduchem nad ústí komínového tělesa a zakončeno typovou hlavicí vše dodávka dodavatele kotlů. Z důvodu odvodu kondenzátu ze spalinového potrubí musí být vodorovné části spalinového potrubí spádovány směrem ke kotli ve sklonu min. 3. Při provádění dodržet ČSN a ČSN EN a 2. Odpady kondenzátu při dosažení kondenzace při spalování se budou neutralizovat v neutralizačním boxu granulátem. Po neutralizaci bude kondenzát vypouštěn přímo do kanalizace. Kanalizační potrubí musí mít zápachovou uzávěrku. Spalovací vzduch bude nasáván přímo z prostoru kotelny. Zapojení kaskády plynových kondenzačních kotlů viz Zapojení zdroje tepla. Parametry zdroje tepla Jmenovitý tepelný výkon Qt=94,5 kw (80/60 C), normovaný stupeň využití 106%(75/60 C) Palivo- zemní plyn Teplota spalin při plném výkonu T=65 C(teplotní spád 75/60 C) Obsah CO 2 při plném výkonu 9,2 % (teplotní spád 75/60 C) Max. teplota topné vody Tmax=+90 C Hmotnostní tok spalin při plném výkonu m=44,9 g/s Napájecí napětí / krytí: 220V /50Hz, IP X4D Plynulá regulace v rozsahu % jmenovitého výkonu Integrované oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu, pojišťovací ventil Účinnost a emisní parametry Dle podmínek dotačního programu musí instalované zařízení splňovat následující požadavky na minimální účinnost výroby tepla a emisní parametry. Sledovaný parametr: Výkon zařízení: do 0,3 MW Minimální garantovaná účinnost (%): 93 Přípustná komínová ztráta (%): 6 9

10 Nejvyšší přípustná koncentrace znečišťující látky ve spalinách (při referenčním obsahu kyslíku 3 %): Výkon kotle: do 0,3 MW CO (mg/m 3 ) 50 NO x (mg/m 3 ) BILANCE ZDROJE TEPLA PŘI VÝPOČTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTĚ Tepelná bilance zdroje tepla (výkonové parametry) při výpočtové teplotě (te= -17 C) a teplotě topné vody t=+70 C činí: Kaskáda plynových kondenzačních kotlů Qt= 2 x 94,5= 189 kw Celkem výkon Qc= 189 kw při te=-17 C Výkon zdroje Q=189 kw vyhovuje dané tepelné ztrátě objektu Qc=183 kw při te=-17 C. 1.3 VĚTRÁNÍ KOTELNY A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Podle ČSN musí být v kotelně zajištěna půlnásobná výměna vzduchu. Běžné větrání kotelny je navrženo jako přirozené. Základní údaje: půdorys kotelny 8,9x6,4 m výška kotelny 4,8 m objem kotelny 273,4 m3 větrání přirozené výkon kotelny 197 kw Pro přívod větracího vzduchu slouží otvor stávajícího okna. Plastové okno bude nahrazeno oknem s menším profilem a ve spodní části bude zřízen nasávací otvor o velikosti 400x200 mm. Vzduchotechnickým potrubím je profil sveden do výšky 0,3 m nad podlahu kotelny a zde je odsazen výfukovým kusem se zkosením. Odvod vzduchu je zajištěn průduchem komínového tělesa, který má v horní části (cca 350 mm pod stropem) větrací otvor o velikosti 300x300 mm. 10

11 V zimním období zajistí minimální teplotu v kotelně vysálané teplo ze zařízení. Navržené přirozené větrání kotelny zajistí také dostatek vzduchu pro spalování. 1.4 POTRUBNÍ ROZVODY Potrubí kotlového okruhu bude provedeno z ocelových trub bezešvých, spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno v objímkách po povrchu jednotlivých konstrukcí. Ležaté rozvody jednotlivých topných okruhů, vedené pod stropem 1.PP, resp. v instalačním kanále, budou provedeny z ocelových trub bezešvých, spojovaných svařováním. Stoupací potrubí a připojovací potrubí bude provedeno z měděných trub tvrdých, resp. polotvrdých spojovaných měkkým pájením. Přechod z ocelového na měděné potrubí je proveden zpravidla v místě osazení uzavíracích armatur jednotlivých stoupacích potrubí, popř. jsou ve výkresové dokumentaci naznačeny tyto přechody. Ocelové potrubí pod stropem bude vedeno v potrubních objímkách, v kombinaci se závitovými tyčemi- viz. detail v projektové dokumentaci. Ostatní ocelové rozvody budou vedeny v trubních objímkách po povrchu jednotlivých konstrukcí. Měděné rozvody budou vedeny po povrchu jednotlivých konstrukcí, v příchytkách pro měděné potrubí. Ve třídách budou ležaté rozvody zasekány ve stávajících pilířích- viz. část Stavební přípomoce. Potrubí bude ve spádu min. 0,3% dle výkresové dokumentace. Odvzdušnění bude provedeno přes otopná tělesa v nejvyšším podlaží objektu,m popř. pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů. Vypouštění otopné soustavy bude prováděno přes vypouštěcí kohouty na kombinovaném rozdělovači- sběrači, popř. pomocí vypouštěcích kohoutů na potrubí. Délková dilatace dlouhých přímých úseků potrubí bude zajištěna kompenzátory (U, změnou trasy). Po montáži bude provedena tlaková zkouška. Topná voda v systému musí odpovídat ČSN V bytě I jsou osazena stávající otopná tělesa a rozvody. Bude provedeno propojení nového a stávajícího potrubí. Izolované ocelové rozvody budou opatřeny nátěrem- 1x základní barva. Neizolované ocelové rozvody a pomocné konstrukce budou opatřeny nátěrem- 1x základní barva+ 2x . Měděné rozvody budou opatřeny nátěrem- 2x . 11

12 1.5 OTOPNÁ SOUSTAVA Soustava je koncipována jako teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem teplonosné látky a uzavřenou expanzní nádobou, s teplotním spádem na tělesech 70/55 C. Napojení na zdroj tepla je z kombinovaného rozdělovače a sběrače v nově zbudované plynové kotleně v suterénu hlavní budovy. Mezi kaskádou kotlů a rozdělovačem-sběračem bude dle doporučení výrobce osazen termohydraulický rozdělovač. Z důvodu bezproblémového chodu zdroje a vyrušení přebytku dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášeného do otopné soustavy. Tímto se zajistí vytvoření hydraulické stability otopné soustavy. Z rozdělovače jsou vyvedeny 4 směšované okruhy topné vody a 1 nesměšovaný okruh. Směšované větve slouží k dodávce tepla pro otopná tělesa v hlavní budově základní školy- dle jednotlivých topných okruhů. Nesměšovaná větev přivádí teplo do druhého kombinovaného rozdělovače- sběrače, který je umístěn ve strojovně v objektu tělocvičny. Z tohoto jsou vyvedeny 4 směšované okruhy, kterými je zajištěna dodávka tepla pro otopná tělesa v jednotlivých prostorách objektu tělocvičny. Topné okruhy jsou rozděleny dle požadavku investora na rozdílný provoz v jednotlivých částech objektu. Náběhová teplota otopné vody bude v jednotlivých okruzích regulována pomocí směšovacích ventilů, v závislosti na venkovní teplotě a bude provedeno měření spotřeby tepla v jednotlivých okruzích- pomocí kompaktních ultrazvukových měřičů tepla. Oběh teplonosné kapaliny v kotlovém okruhu bude zajištěn pomocí čerpadel s elektronickou regulací výkonu, instalovaných z výroby v čerpadlových skupináchpříslušenství kondenzačních kotlů. Oběh teplonosné látky v jednotlivých topných okruzích zabezpečují elektronická oběhová čerpadla s adaptabilní regulací výkonu v závislosti na diferenčním tlaku. Množství vody v systému bude doplňováno ručním dopouštěním vody z vodovodního rozvodu. 1.6 OTOPNÁ TĚLESA Jsou použita ocelová desková otopná tělesa. Tělesa připojená z rozvodů, vedených u podlahy, resp. z podlahy jsou v provedení s integrovaným termostatickým ventilem. Tato jsou na otopnou soustavu napojena přes dvojité regulační, uzavírací šroubení a integrovaný ventil je osazen termostatickou hlavicí. V případě těles připojených od stropu jsou bez integrovaného ventilu a jsou na otopnou soustavu napojena pomocí termostatického ventilu na přívodním potrubí a regulačním, uzavíracím šroubením na potrubí vratném. Termostatický ventil bude osazen termostatickou hlavicí. Všechna tělesa jsou z výroby vybavena 12

13 odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kohoutem. Navržený teplotní spád těles je vzhledem ke zdroji tepla 70/55 C. 1.7 TEPELNÉ IZOLACE Potrubí ÚT vedené v kotelně a nevytápěných prostorách objektu bude opatřeno tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 Sb. Potrubí jednotlivých topných okruhů, které je vedeno přes prostory vytápěné jiným topným okruhem bude vybaveno tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 Sb. Potrubí ÚT vedené z hlavního rozvodu k otopnému tělesu ve vytápěné místnosti (ze stropu, u podlahy) bude bez tepelné izolace opatřené nátěrem. 1.8 ZABEZPEČENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Dle ČSN bude otopná soustava zabezpečena 2 ks pojišťovacích ventilů 3 bar, umístěných v pojistných místech jednotlivých zdrojů tepla a 2 ks tlakových expanzních nádob o celkovém objemu 400 l, které jsou ke zdroji tepla napojeny přes obslužnou armaturu expanzní nádoby. 1.9 POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky (mezi kotelnou a ostatními prostory) o průřezu větším než mm2 budou požárně zatěsněny protipožárním tmelem s požadovanou požární odolností DEMONTÁŽE Stávající zařízení, sloužící pro vytápění, bude demontováno. Jedná se o zařízení v kotelně a strojovně rozdělovač a sběrač včetně armatur a čerpadel, rozvod viditelného potrubí včetně příslušných armatur a otevřené expanzní nádoby. Je nutno demontovat také stávající kotle na uhlí. V celém objektu bude demontován veškerý viditelný potrubní rozvod včetně armatur, dále pak otopná tělesa včetně armatur a upevňovacích prvků. Demontované zařízení bude nabídnuto stavebníkovi a přebytečné odevzdáno do sběru. 13

14 Stávající parovodní přípojka, vedená do objektu základní školy, bude odpojena a zaslepena. Zaslepení bude provedeno před vstupem do objektu MĚŘENÍ A REGULACE Regulace kotlového okruhu Regulace topné vody kotlového okruhu bude ekvitermní v závislosti na venkovní teplotě. Teplota topné vody na výstupu z kotle je měřena pro informaci. Teplota vratné vody na vstupu do kotle je měřena pro informaci. Čerpadla kotlového okruhu jsou ovládána v AUT provozu. Regulace topných větví Na základě údajů čidla venkovní teploty, přiloženého čidla na výstupu za směšovacím ventilem je regulátorem ovládán trojcestný směšovací ventil. Teplota topné vody je udržována na hodnotě, která je dána venkovní teplotou a zvolenou ekvitermní křivkou. Čidlo venkovní teploty se umístí na fasádě na severní straně budovy ve výšce cca 3 m nad terénem. Čerpadla jednotlivých topných okruhů jsou navržena s elektronickou regulací výkonu. Čidlo venkovní teploty je společné pro všechny topné okruhy. Regulace je volena z výrobního programu dodavatele kotlů. Pro regulaci teploty v jednotlivých místnostech jsou na tělesech osazeny termostatické ventily s term. hlavicemi. Poruchová signalizace Signalizace havarijních stavů je řešena v projektu EI. V kotelně budou vyhodnocovány tyto havarijní veličiny: - překročení teploty topné vody - zaplavení prostoru zdroje tepla - přehřátí prostoru zdroje tepla - výskyt plynu - vybavení bezpečnostního vypínače 14

15 Při překročení mezních hodnoty některé ze sledovaných poruchových hodnot dojde k odstavení kotlů, spuštění akustického alarmu. Opětovné spuštění je možné po odstranění vzniklého havarijního stavu ručním zásahem UVEDENÍ ZDROJE DO PROVOZU Před uvedením zdroje do provozu je nutné provést zkoušky zařízení dle ČSN Jedná se zejména o následující: - zkouška těsnosti systému - dilatační zkouška - topná zkouška Před provedením zkoušek je nutné provést propláchnutí systému. O všech provedených zkouškách je nutné sepsat protokol a nechat potvrdit zástupcem dodavatele, provozovatele a investora. Pro provoz, údržbu a užívání zdroje tepla je nutné zpracovat provozní řád a vést provozní deník se zápisy o provedených odborných prohlídkách a revizích zařízení. 2 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 2.1 ELEKTROINSTALACE Jištění a ovládání nového zdroje tepla bude z nově instalovaného podružného rozvaděče umístěného v plynové kotelně. Je třeba provést napájení a jištění tohoto rozvaděče ze stávajícího rozvaděče v objektu. Rozvaděč bude osazen příslušnými jisticími a ovládacími prvky pro jednotlivé okruhy. Regulace a elektro zajistí: - Zapojení kotlů, ekvitermní regulace soustavy včetně venkovního čidla na severní fasádě - Zapojení regulace jednotlivých větví - Poruchové stavy v kotelně - Kabelové propojení kotelny v základní škole a strojovny v tělocvičně - Přemístění osvětlení v šatnách v prostoru, který bude nově využit pro rozvod potrubí 15

16 2.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY - Zhotovení prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích, drobné prostupy budou prováděny stavbou při montáži dle požadavku profese - Po instalaci rozvodů začištění prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích - Oprava omítek a maleb po demontovaných tělesech - Ve spojovacím krčku rozebrat stávající zákryt rozvodu potrubí a po osazení nového potrubí provést nový podhled v celé ploše chodby spojovacího krčku - V tělocvičně rozebrat dřevěné obložení podél stěn, po nainstalování nových otopných těles opětovné namontování obložení - V kotelně vybudování ocelové obslužné plošiny a provedení větracích otvorů 2.3 ZTI Odvod z neutralizačního zařízení, přepady od pojistných ventilů budou svedeny do stávající kanalizace. Pro doplňování studené vody do systému bude na rozvod pitné vody osazen oddělovací člen s kontaktním vodoměrem. Kontaktní vodoměr bude propojen s doplňovacím automatem. Pro úpravu doplňované vody do systému bude sloužit automatické změkčovací zařízení, řízení objemové, průtok 1 m3/h včetně filtru v celoplastovém provedení, montážního bloku. 2.4 ROZVOD PLYNU Viz. samostatná část projektové dokumentace. 3 ZÁVĚR Instalované zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Pro provoz otopné soustavy musí dodavatel předat provozovateli pokyny a návod k obsluze a údržbě otopné soustavy. Otopná soustava musí být plněna pouze topnou vodou stanovených parametrů. Provoz otopné soustavy musí být v souladu s technickými podmínkami zdroje tepla. Pro zaručení správné funkce všech prvků otopné soustavy je nutno nejméně jedenkrát ročně prověřit jejich funkci (nejlépe před začátkem topné sezóny), překontrolovat tlakové poměry v otopné soustavě a provést odvzdušnění otopné soustavy. 16

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 06/2014 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ TEPLÉ VODY V AREÁLU VV

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 1. Základní škola Slezské Diakonie, SPC 54, Hlubčická 11, 794 01 Krnov Charakteristika objektu Objekt ZŠ Slezské diakonie zajišťuje

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE z.č.:12-042 SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PS 01.1 TECHNOLOGIE VS - Dokumentace pro provedení stavby - 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Jiří Vesecký Paré č.: Ing. Lukáš Slezák

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU MOŽNOSTI INTEGRACE A OPTIMALIZACE 29. října 2007, ČVUT v Praze, Fakulta strojní Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

Poskytování energetických služeb metodou EPC Příloha číslo 1 ve vybraných objektech v majetku města Písek. Specifikace objektů

Poskytování energetických služeb metodou EPC Příloha číslo 1 ve vybraných objektech v majetku města Písek. Specifikace objektů Specifikace objektů 1. Základní škola Edvarda Beneše, 2. MŠ a 15. MŠ 1.1. Identifikace a kontakty Název: Základní škola Edvarda Beneše, 2. MŠ a 15. MŠ IČ 70943125 Adresa: Mírové nám. 1466, 397 01 Písek,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace Úvodem V našem odborném tisku nebylo nikdy publikováno jakým způsobem se řeší odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů a současně i z jejich

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ D.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REGULACE

ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REGULACE NÁZEV AKCE: ČÁST: PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ÚPRAVY ZDROJE TEPLA V OBJEKTU OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR, TÁBOR DIVADELNÍ 212/1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY ROZVODY ZEMNÍHO PLYNU, MĚŘENÍ A REULACE Ing. Jan

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky 1. Úvod Předmětem projektové dokumentace stavby, části D.1.4.f je vybudování nového přívodu plynu pro kotelnu III. kategorie pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu bytových domů v ul. V Závětří 385/8

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1209_části_soustav_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více