Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014."

Transkript

1 Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Taťána Hurtová, Pavel Flieger, JUDr. Josef Hruška, Karel Freund, Petr Kulhavý, Vladimír Bartoš Omluveni: Mgr. Dana Bošinová, Ivan Vokřál Neomluven: - - Hosté: Dle prezenční listiny Návrh: Zapisovatel: Daniela Novotná, DiS. Návrhová komise: Pavel Flieger, Taťána Hurtová Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martin S. Charvát, Karel Freund Pan starosta zahájil zasedání v 18:00 hod. Přivítal zastupitele i hosty. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zápis z minulého veřejného zasedání byl ověřen a vyvěšen na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky ani připomínky. Zapisovatelkou jednání navrhl pan starosta paní Danielu Novotnou, za ověřovatele zápisu je navržen Mgr. Martin S. Charvát a Karel Freund, do návrhové komise jsou navrženi Pavel Flieger a Taťána Hurtová. Zastupitelstvo schválilo výše jmenované do svých funkcí. Hlasování: Pro - 7, proti - 0, zdržel se Návrh programu jednání (příloha č.1). 1. Schválení programu jednání. 2. Kontrola plnění Usnesení č. 7/ Schválení výběru dodavatele stavby: Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany, smlouva o dílo. 4. Rozpočtové změny 5. Záměr č.5 Schválení smlouvy o prodeji části pozemku parc. č. 133/9 v k.ú. Plaňany. 6. Příkazní smlouva o provádění výkonu autorského dozoru k akci: Realizace energeticky úsporných opatření Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany. 7. Směrnice úřadu městyse Plaňany. 8. Souhlas s přijetím dotace z fondů Středočeského kraje Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů. 9. Protipovodňová opatření projekt DSO Pečecký region. 10. Koncesní Smlouva o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho okolí a v přilehlých obcích, kterou uzavře na základě výsledku koncesního řízení s názvem Provozování vodovodů pro veřejnou potřebu města Kolín evidenční číslo VZ Odpis nevymahatelných pohledávek. 12. Záměr č. 4/2014 Kupní smlouva. 13. Školní jídelna: Zahájení zadávacího řízení, seznam oslovených firem

2 14. Revitalizace zeleně v Plaňanech - zahájení zadávacího řízení. 15. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku. 16. Dodatek č.1 ke SoD - Realizace energeticky úsporných opatření: Jídelna ZŠ Plaňany - zpracování projektové dokumentace. Návrh usnesení č. 1-8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje program zasedání v celém předloženém rozsahu 16 bodů. 2. Kontrola plnění Usnesení č. 7/2014 (příloha č.2). Pan starosta přečetl kontrolu plnění Usnesení č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva. Ke kontrole plnění neměl nikdo z přítomných připomínky ani námitky, či další podněty. Návrh usnesení č. 2-8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje kontrolu plnění Usnesení č. 7/ Schválení výběru dodavatele stavby: Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany, smlouva o dílo (příloha č.3). Pan starosta informoval zastupitele o výběrovém řízení na stavební akci Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany, kdy bylo osloveno 5 firem, nabídku podaly 3 z oslovených firem a 1 firma, která se přihlásila na základě zveřejnění výzvy na úřední desce obecního úřadu. Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek zasedala třikrát. Po druhém zasedání hodnotící komise byly firmy vyzvány k doplnění nabídek. Hodnotící komise během své činnosti vyloučila jednu nabídku pro nesplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Za dodavatele stavby byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou. Firma, která podala nejnižší cenovou nabídku je firma: ADEMASTAV s.r.o., IČ: , Adresa: Nádražní 162, Cerhenice, ČR. Pan starostu doporučil zastupitelstvu tuto firmu schválit za dodavatele stavby. Zastupitelé pověřili pana starostu dalším jednáním a podepsáním smlouvy. Návrh usnesení č. 3-8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje výběr dodavatele na realizaci stavby,,energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany a to na základě výběrového řízení. Dodavatelem stavby je firma ADEMASTAV s.r.o., Nádražní 162, Cerhenice, IČ Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsat smlouvu o dílo a projednat a aktualizovat harmonogram prací a termín zahájení díla. Dále zastupitelstvo městyse Plaňany bere na vědomí informaci administrativního úkonu starosty a tím je podpis Dodatku č. 1 k příkazní smlouvy na realizaci zadávacího řízení mezi Městysem Plaňany a Ing. Tywoniakovou ve výše uvedené věci. 4. Rozpočtové změny (příloha č.4). Pan starosta a Finanční výbor předložil zastupitelům rozpočtové změny. K jednomu bodu měli zastupitelé výhradu a to k příspěvku Římskokatolické církvi na opravu kostela. O tento příspěvek požádala ŘKC farnost Pečky, jako o příspěvek na spolufinancování dotace, kterou církev získala z MK ČR na obnovu kostela Zvěstování P. Marie. Zastupitelé odsouhlasili příspěvek ve výši ,- Kč. Dále pan starosta informoval zastupitele - 2 -

3 o snížení částky nákladů na archeologický průzkum. Návrh usnesení č. 4-8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje rozpočtová opaření v předloženém znění s výhradou: - ve věci příspěvku ,- Kč na církev příspěvek k dotaci na obnovu kostela. Zastupitelstvo městyse Plaňany se nebrání poskytnout finanční prostředky na obnovu uvedené památky v plné výši v případě, že církev přehodnotí svůj postoj ke správě a údržbě veškerých svých objektů v Plaňanech. Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši ,- Kč. S vyšším příspěvkem a další podporou bude zastupitelstvo souhlasit, až ŘK církev provede základní údržbu a opravu kostela sv. Petra a Pavla v Plaňanech (oprava střechy a pískovcových prvků, kde hrozí zřícení, oprava a čistění okapových svodů, oprava portálu a dalších stavebních prvků na objektu). Zastupitelstvo městyse Plaňany pověřuje starostu podepsat darovací smlouvu mezi městysem a ŘK církví, farnost Pečky. - ve věci částky ,- na archeologický průzkum. Na daný průzkum bude stačit částka 3 000,- Kč. 5. Záměr č. 5 Schválení smlouvy o prodeji části pozemku parc. č. 133/9 v k.ú. Plaňany (příloha č.5). Pan starosta informoval zastupitele o koupi ¼ pozemku v ulici Jižní. Na tomto pozemku vede místní komunikace a je potřeba, aby byla v majetku městyse Plaňany. Zastupitelé pověřili pana starostu dalším jednáním a podepsáním smlouvy. Návrh usnesení č. 5-8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje koupi ¼ pozemku parc. č. 133/9 v k.ú. Plaňany. Zastupitelstvo městyse Plaňany dále pověřuje starostu podepsat kupní smlouvu a podat návrh na vklad do KN. 6. Příkazní smlouva o provádění výkonu autorského dozoru k akci:,,energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany (příloha č.6). Pan starosta předložil zastupitelům příkazní smlouvu na zajištění autorského dozoru na zdravotní středisko. Zastupitelé pověřili pana starostu dalším jednáním a podepsáním smlouvy. Návrh usnesení č. 6-8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje příkazní smlouvu č. CT/AD-004-2/2014 na zajištění autorského dozoru stavby Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany. Autorský dozor zajistí AZ PROJECT, spol.s r.o. Zastupitelstvo městyse Plaňany dále pověřuje starostu podepsat smlouvu o dílo. 7. Směrnice úřadu městyse Plaňany (příloha č. 7). Pan starosta seznámil zastupitele se směrnicemi pro zabezpečí chodu úřadu městyse Plaňany, které úřad ke své činnosti potřebuje, připravil a předložil k projednání. Návrh usnesení č. 7-8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje: 7.1 Směrnici k podpisovým vzorům - 3 -

4 7.2 Směrnici pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek 7.3 Směrnici - Harmonogram účetní závěrky 7.4 Směrnici k podrozvahovým účtům 7.5 Směrnici k rozpočtovému hospodaření 7.6 Směrnici upravující oběh účetních dokladů 7.7 Směrnici upravující evidenci spotřeby pohonných hmot 7.8 Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad 7.9 Směrnici pro schvalování účetní závěrky 7.10 Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 7.11 Směrnici - Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů Přílohu ke směrnici - Účtový rozvrh pro rok Směrnici k finanční kontrole 7.13 Směrnici - Evidence, účtování a odepisování majetku 7.14 Směrnici k tvorbě vnitřních předpisů obce 7.15 Směrnici K ČERPÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DOTACÍ 7.16 Směrnici Pracovní řád 7.17 Směrnici vedení pokladny 7.18 Směrnici - Vnitřní platový předpis VPP 7.19 Směrnici - Vnitřní platový předpis 7.20 Směrnici k ochraně osobních údajů 7.21 Směrnici o stanovení pracovní doby 7.22 Směrnici - Nařízení starosty městyse o kontrole práce neschopných zaměstnanců 7.23 Směrnici o dohodách o odpovědnosti 7.24 Směrnici - Odpisový plán 8. Souhlas s přijetím dotace z fondů Středočeského kraje Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů (příloha č.8). Pan starosta informoval zastupitele o získání dotace pro hasiče na obnovu techniky, výzbroje a výstroje. Zastupitelé pověřili pana starostu dalším jednáním a podepsáním smlouvy. Návrh usnesení č. 8 8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu podepsat smlouvu o přijetí dotace. 9. Protipovodňová opatření projekt DSO Pečecký region (příloha č.9). Pan starosta informoval zastupitele o projektu na protipovodňová opatření, který zastřešuje DSO Pečecký region pro obce postižené povodněmi v roce Projekt je zaměřen na zajištění monitoringu stavu toků a informovanosti obyvatel povodí Výrovky, Kouřimky, Bečvárky a Mrliny. Městys Plaňany se bude finančně podílet na zpracování TD a dalších dokumentech spojených s žádostí o dotaci. Návrh usnesení č. 9 8/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce k projektu Zpracování technické dokumentace, žádosti o dotaci z OPŽP, administrace zadávacího řízení na dodavatele VIS a DPP pro obce DSO Pečecký region a partnery, administrace projektu a zároveň schvaluje finanční příspěvek obce na projektovou přípravu dle aktuálně vysoutěžené ceny, maximálně však ve výši ,- Kč

5 Hlasování: Pro - 6; proti - 0; zdržel se Koncesní Smlouva o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho okolí a v přilehlých obcích, kterou uzavře na základě výsledku koncesního řízení s názvem Provozování vodovodů pro veřejnou potřebu města Kolín evidenční číslo VZ (příloha č. 10). Starosta městyse seznámil přítomné s: Důvodovou zprávou: Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova 70, Kolín, IČO , má v současné době uzavřenou smlouvu o komplexním provozování vodovodu platnou do Vodohospodářské sdružení Kolín (dále jen Zadavatel) vyhlásilo koncesní řízení na Provozování vodovodů pro veřejnou potřebu města Kolín uveřejněném v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem VZ dne , na období od do Průběh koncesního řízení: Koncesní projekt koncesní projekt po vypracování byl předložen ke schválení v Zastupitelstvech jednotlivých členských obcí Vodohospodářského sdružení Kolín. V Radě města Kolín byl projednán dne dále pak projednán a schválen Zastupitelstvem města Kolína dne Zadavatel vyhlásil koncesní řízení dne Termín podání Žádostí o účast , hod. Zadavateli bylo doručeno 8 obálek se Žádostmi o účast. Na základě posouzení kvalifikace Komisí pro posouzení kvalifikace a dále pak rozhodnutím Rady Vodohospodářského sdružení Kolín ze dne se kvalifikovalo 5 uchazečů. Další uchazeč byl rozhodnutím Rady Vodohospodářského sdružení Kolín ze dne vyloučen zvýše uvedeného koncesního řízení z důvodu změny v kvalifikaci, její neohlášení a nedoložení dokumentů v zákonné lhůtě zadavateli. Termín pro podání nabídky , hod. Zadavatel vtermínu stanoveném ve výzvě kpodání nabídek obdržel 5 obálek s nabídkami. Nabídka uchazeče vyloučeného z koncesního řízení dne nebyla otevřena. Byla zapečetěna a uschována u Zadavatele. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vkoncesním řízení ze dne Rada Vodohospodářského sdružení Kolín na svém zasedání dne rozhodla o nejvhodnější nabídce uchazeče č. 5 - VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín, IČO Dílčí hodnotící kritéria: Nabídková cena 96% Referenční hodnota výkonového ukazatele vpodobě preventivní kontroly úniku na vodovodní síti - 4% Nabídka uchazeče VODOS s.r.o.: Nabídková cena bez DPH 17,44 Kč Referenční hodnota výkonového ukazatele vpodobě preventivní kontroly úniku na vodovodní síti 6% - 5 -

6 Výše vodného v prvním kalendářním roce účinnosti smlouvy 32,67 Kč bez DPH za 1m3 pitné vody 16,63 Kč bez DPH za 1 m3 voda předávaná Současná výše vodného za 1 m3 pitné vody je 32,90 bez DPH. Uchazeč nabídl cenu za 1 m3 o 0,23 Kč nižší než současná výše vodného bez DPH. Předkládáme Vám ke schválení Smlouvu o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho okolí a v přilehlých obcích s uchazečem VODOS s.r.o. Návrh této smlouvy byl vypracován ve spolupráci s Mgr. Tomášem Kasalem, v květnu 2014 projednán se zástupci města Kolín a odsouhlasen Radou Vodohospodářského sdružení Kolín. Předkládanou koncesní smlouvu mající podobu tzv. Smlouvy o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho okolí a vpřilehlých obcích je nutno schválit Zastupitelstvem jednotlivých členských obcí Vodohospodářského sdružení Kolín, svazku obcí, který byl v daném koncesním řízení Zadavatelem. Nutnost tohoto schvalovacího procesu ve vztahu kdané koncesní smlouvě plyne z ustanovení 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). V dané souvislosti je informováno o tom, že samotné právní účinky koncesní smlouvy nastávají až jejím schválením postupem dle citovaného ustanovení 23 koncesního zákona. Dále upozorňujeme na případný následek neschválení koncesní smlouvy, kterým je povinnost zadavatele zrušit koncesní řízení, a to s odkazem na ustanovení 23 odst. 4 koncesního zákona. Výběrem provozovatele vkoncesním řízení a podepsáním předložené smlouvy ke schválení zajistíme obyvatelům města Kolín a ostatním členským obcím Vodohospodářského sdružení Kolín nižší cenu za odebranou pitnou vodu. Příloha: Smlouva o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho okolí a v přilehlých obcích Stanovisko Ministerstva financí Porovnání návrhu nové koncesní smlouvy se stávající smlouvou o komplexním provozování veřejného vodovodu. Zastupitelé pověřili pana starostu dalším jednáním a podepsáním smlouvy. Návrh usnesení č. 10 8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany podle 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve spojení s ustanovením 23 odst. 1 písm. c) zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) schvaluje koncesní Smlouvu o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho okolí a v přilehlých obcích, kterou uzavře na základě výsledku koncesního řízení s názvem Provozování vodovodů pro veřejnou potřebu města Kolín evidenční číslo VZ Zadavatel, tj. Vodohospodářské sdružení Kolín, IČ , se sídlem Havelcova 70, Kolín, jakožto svazek obcí s dodavatelem, tj. VODOS s.r.o., IČ , se sídlem Legerova 21, Kolín III, jakožto právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. Zn. C

7 Zastupitelstvo městyse Plaňany ukládá starostovi Martinu S. Charvátovi zajistit realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva městyse Plaňany. 11. Odpis nevymahatelných pohledávek (příloha č.11). Pan starosta předložil zastupitelům seznam s nevymahatelnými pohledávkami za období Jedná se o poplatníky, kteří jsou nevyhledatelní. Návrh usnesení č. 11 8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek za roky 2008, 2009 a 2010 v celkové výši ,- Kč. 12. Záměr č. 4/2014 Kupní smlouvy (příloha č.12). Pan starosta předložil zastupitelům návrhy smluv o prodeji pozemků v Hradeníně. Tento prodej byl vyhlášen Záměrem č.4/2014. Zastupitelé pověřili pana starostu dalším jednáním a podepsáním smluv. Návrh usnesení č. 12 8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje tyto smlouvy o prodeji pozemků: 12.1 Kupní smlouva mezi městysem Plaňany a panem a paní Bletskovými Kupní smlouva mezi městysem Plaňany a panem Ptáčkem Kupní smlouva mezi městysem Plaňany a paní Šedou. a pověřuje starostu smlouvy podepsat a podat návrhy na vklad do KN. 13. Školní jídelna: Zahájení zadávacího řízení, seznam oslovených firem (příloha č. 13). Pan starosta předložil zastupitelům seznam firem, které budou osloveny na akci: Realizace energeticky úsporných opatření: Jídelna ZŠ Plaňany. Zastupitelé pověřili pana starostu zajištěním zpracování zadávací dokumentace, zahájením výběrového řízení a dalším jednáním. Návrh usnesení č. 13 8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje seznam firem, které městys Plaňany jako zadavatel výběrového řízení pro vyhledání dodavatele stavby,,realizace energeticky úsporných opatření: Jídelna ZŠ Plaňany osloví. Zastupitelstvo městyse Plaňany pověřuje starostu zajistit zahájení prací na zpracování zadávací dokumentace a zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby tak, aby byly dodrženy termíny dle pravidel SFŽP. 14. Revitalizace zeleně v Plaňanech - zahájení zadávacího řízení (příloha č.14). Pan starosta informoval zastupitele o zadávacím řízení na akci: Revitalizace zeleně v Plaňanech. Zastupitelé pověřili pana starostu zahájením výběrového řízení a dalším jednáním. Návrh usnesení č. 14 8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje zahájení - 7 -

8 Zápis č. 8/2014; výběrového řízení pro vyhledání dodavatele akce Revitalizace zeleně v Plaňanech Zastupitelstvo městyse Plaňany pověřuje starostu zajistit dokončení zpracování zadávacích podmínek a zahájit výběrové řízení na dodavatele tak, aby byly dodrženy termíny dle pravidel SFŽP. 15. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku. (příloha č.15). Pan starosta předložil zastupitelům smlouvu s JUDr. Novákem, která je potřebná k vydání stavebního povolení na akci oprava Fügnerovy ulice poškozené povodní v 6/2013. Zastupitelé pověřili pana starostu dalším jednáním a podepsáním smlouvy. Návrh usnesení č. 15 8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřenou mezi městysem Plaňany a panem Josefem Novákem. Její uzavření je podmínkou nezbytně nutnou pro vydání stavebního povolení pro realizace akce,,oprava Fügnerovy ulice poškozené povodní v 6/2013. Zastupitelstvo pověřuje starostu tuto smlouvu podepsat. 16. Dodatek ke smlouvě o dílo (příloha č.16). Pan starosta předložil zastupitelům dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování PD a vyhledání dodavatele na akci: Realizace energeticky úsporných opatření: JÍDELNA ZŠ Plaňany. Zastupitelé pověřili pana starostu dalším jednáním a podepsáním smlouvy. Návrh usnesení č. 16 8/2014: Zastupitelstvo městyse Plaňany schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 1 VK/2014 za účelem zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele stavby Realizace energeticky úsporných opatření: JÍDELNA - ZŠ Plaňany. Zastupitelstvo pověřuje starostu tuto smlouvu podepsat. Zapisovatel: Daniela Novotná, DiS. Návrhová komise: Pavel Flieger Taťána Hurtová Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martin S. Charvát Karel Freund -8-

9 Přílohy: 1) Návrh programu 2) Kontrola plnění usnesení 3) Smlouva o dílo Ademastav 4) Rozpočtové opatření 5) Kupní smlouva - Němec 6) Příkazní smlouva AZ PROJECT 7) Směrnice 8) Přiznání dotace - hasiči 9) Dopis od DSO Pečecký region 10) Koncesní smlouva 11) Nevymahatelné pohledávky 12) Kupní smlouva Ptáček, Bletsko, Šedá 13) Seznam oslovených firem - jídelna 14) Ozn. O zahájení zadávacího řízení Revitalizace zeleně v Plaňanech 15) Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - Novák 16) Smlouva o dílo-dodatek - jídelna - 9 -

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

ZÁPIS. o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v roce 2012 v 19.00 hod. a přivítal

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města, tajemnice

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pokorná, J. Sehnal, J. Hrušková, K. Pavlíková, E. Procházková, M. Fiala, J. Přibylová Zasedání

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice 25206 V Měchenicích dne 18.6.2014 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 5/2014, které se konalo dne 26.6.2014 od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu obce. Navržený program jednání:

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 01. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 1/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 27.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 1/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 27. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 1/2016 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 27. ledna 2016 Přítomni : 6 /Vladimír Kubík, Eliška Sedláčková, Mgr. Martin Kozák, Marcela

Více

Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Plaňany, ze dne 18.1.2011 v 18.00 hodin v jídelně základní školy Plaňany

Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Plaňany, ze dne 18.1.2011 v 18.00 hodin v jídelně základní školy Plaňany Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Plaňany, ze dne 18.1.2011 v 18.00 hodin v jídelně základní školy Plaňany Přítomni: Taťána Hurtová, Ivan Vokřál, Mgr. Martin Charvát, Vladimír Bartoš,

Více

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Poslanci: Fišer, Ing.Horák, Podval, Ing.Dubský, Urbanová Omluveni: Baloun, David Zapisovatel: Podval Ověřovatelé zápisu: Ing.Dubský, Urbanová

Více

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.03.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Dodávka srubových staveb pro chov zvířat, dřevěného oplocení a návštěvnického inventáře. Předmět zakázky:

Dodávka srubových staveb pro chov zvířat, dřevěného oplocení a návštěvnického inventáře. Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek v rámci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel postupuje v souladu s Vnitřní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Zápis.06/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.06/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.06/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 24.04.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Robert Nešpor,

Více

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Přítomni: p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS., p. Lubomír Kopecký,

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

Zápis č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 03. 07. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 03. 07. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 03. 07. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluvena:

Více

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání:

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání: Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Luděk Tůma, Kamil Zborovský od

Více

Z á p i s. o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 8. dubna 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 8. dubna 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 8. dubna 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 21. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze 12. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne 4. 11. 2015 v 19.00hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně.

Zápis ze 12. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne 4. 11. 2015 v 19.00hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně. Zápis ze 12. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného 4. 11. 2015 v 19.00hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně. Přítomni: Jana Chalupová, Mgr. Jana Línková, Alena Baboráková, Pavel Zedníček,

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 5. 2. 2016 v 16.00 hod. na obecním úřadě

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 5. 2. 2016 v 16.00 hod. na obecním úřadě Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 5. 2. 2016 v 16.00 hod. na obecním úřadě Přítomno: 5 členů zastupitelstva: Host: Program: 1) Zahájení 2) Rozpočtové opatření č. 10/2015

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Omluven: P. Karas - pracovní povinnosti Program:

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Univerzální nosič nářadí pro letní a zimní údržbu areálu

Univerzální nosič nářadí pro letní a zimní údržbu areálu Sportovní klub Nové Město na Moravě Univerzální nosič nářadí pro letní a zimní údržbu areálu Jedná se o pořízení nového stroje pro letní a zimní údržbu areálu. 1 / 7 Název zakázky: Univerzální nosič nářadí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov Program zasedání: konaného dne 31.10.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov, 1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) 2. Zvolení zapisovatele a

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 8. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.6.2015 od 19.15 hodin do 21.09 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 22. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 29.6. 2010 v 19hod.

Zápis z 22. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 29.6. 2010 v 19hod. Zápis z 22. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 29.6. 2010 v 19hod. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 29.6.2010 v kulturním domě v Kosteleckých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

ZÁPIS. ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Krupá, konaného ve čtvrtek 27. května 2014 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu, Dolní Krupá 55

ZÁPIS. ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Krupá, konaného ve čtvrtek 27. května 2014 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu, Dolní Krupá 55 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Krupá, konaného ve čtvrtek 27. května 2014 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu, Dolní Krupá 55 Návrh programu: 1. Zahájení. 2. Kontrola zápisu z minulé schůze.

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Bečváry č. 15/2016, konaného dne 26. 1. 2016 od 18.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Bečváry bylo zahájeno

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka drogistického

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava - Zábřeh. Směrnice č. 4/2009. Název: Postup při opravách, modernizacích a údržbě domů v SBD Hlubina

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava - Zábřeh. Směrnice č. 4/2009. Název: Postup při opravách, modernizacích a údržbě domů v SBD Hlubina Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava - Zábřeh Směrnice č. 4/2009 Název: Postup při opravách, modernizacích a údržbě domů v SBD Hlubina Účel: Tato směrnice upravuje postup při opravách, modernizacích

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 19.8.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 19.8.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 19.8.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 19.8.2013 Program: 1. Záměr prodeje pozemku parc.č. 255/8 o výměře 12 m2 (trafostanice) 2. Nájemní

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Zápis z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

Zápis z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Zápis z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 27/14/Vl./3 Datum: 2014-01-15 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Anna Kocourková, p. Jiří Vlček, p. Stanislav Drda,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele 2) P esné vymezení p edm tu zakázky a požadavk zadavatele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby Provozní a školicí středisko firmy Faster CZ spol. s r.o. v Brně Maloměřicích Nejedná se o zadávací řízení

Více

V ý z v a. Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách projektová dokumentace stavby DSP a IČ SP, DPS, AD.

V ý z v a. Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách projektová dokumentace stavby DSP a IČ SP, DPS, AD. V ý z v a k podání nabídky na veřejnou zakázku III. kategorie zadanou dle Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013, V 12 MP ZZ 7.1 v programu ROP Střední Morava

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu, dne 21.3.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 1.9.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 1.9.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 1.9.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák Libor,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Omluven: Jiří Svoboda cca

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. SMB/M009/2016 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi movitého majetku

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. SMB/M009/2016 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi movitého majetku 2412/SMB/2016-SMBM Č.j.: UZSVM/SMB/2509/2016-SMBM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 467, 293 01 Mladá Boleslav O Z N Á M E

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 7.února 2008 od 17:00 hod. v

Více

STANOVENÍ KRITÉRIÍ ROZHODUJÍCÍCH PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ NABÍDEK.

STANOVENÍ KRITÉRIÍ ROZHODUJÍCÍCH PRO VÝBĚR A HODNOCENÍ NABÍDEK. REKONSTRUKCE OBJEKTU ČP.80 V SEMILECH BITOUCHOVĚ A POPIS ZÁMĚRU Současný stav budovy vyžaduje kompletní rekonstrukci. Letošní rok bude zahájen rekonstrukcí střešní krytiny, zbouráním příček, vyzdívkou

Více

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Oznámení zám ru V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona. 128/2000 Sb. o obcích ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje obec Jino any sv j zám r pronajmout tento nemovitý

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Zápis.11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 19.08.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004 V Brně dne 18. června 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 21.5.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 2. 5. 2016

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 2. 5. 2016 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 2. 5. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, E. Procházková, J. Rajdl, K. Pokorná, J. Hrušková, K. Pavlíková, M. Fiala, J. Přibylová Omluveni: J. Sehnal

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková, J. Kulhanek, Ing. J. Falta, J. Koubek, L. Merta, K. Medková

JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková, J. Kulhanek, Ing. J. Falta, J. Koubek, L. Merta, K. Medková Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková,

Více

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Zastupitelstvo MO Pardubice VI (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více