Smlouva o poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET"

Transkript

1

2 Poskytovatel: WMS s. r. o., IČ: , sídlem Most, Moskevská 14, PSČ , zapsaná o OR vedeném KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka zastoupena: Ing. Ladislavem Fartákem - jednatelem Bankovní spojení: Komerční banka Most, č. účtu: / a Zákazník: uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto Smlouvu "Back Up - PrivateCloud " I. Předmět a účel smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je garantovaná úroveň služeb a definice výchozích parametrů pro poskytování služby "Back Up - PrivateCloud " (dále jen "Služba"). Dále je předmětem této smlouvy definovat pravidla vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nad rámec pravidel sjednaných ve Všeobecných podmínkách pro poskytování Služby. II. Poskytované služby 1. Poskytovatel se po dobu trvání této smlouvy zavazuje činit úkony směřující k zajištění maximální dostupnosti virtuální infrastruktury vytvořené a alokované Zákazníkem a to ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování Služby a garantované úrovně Služby blíže specifikované v Ceníku služby, která tvoří přílohu této smlouvy. III. Cena služby 1. Cena za poskytnutou Službu je stanovena v Ceníku služeb, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 1/5

3 2. Cena Služby bude Zákazníkovi účtována na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad je splatný do 14 dnů ode dne jeho doručení Zákazníkovi a to na bankovní účet Poskytovatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení je považováno účtované ceny za poskytnutí Služby na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 3. Nezaplatí-li Zákazník Poskytovateli účtovanou cenu za poskytnuté Služby řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn požadovat od Zákazníka zaplacení úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky. IV. Přístupové a lokalizační údaje 1. Informační systémy, používané pro zajištění správné funkce Služby, získávají během provozu osobní údaje, které jsou přenášeny prostřednictvím internetových komunikačních protokolů. Jedná se o údaje telekomunikačního provozu, které nejsou svou povahou přímo přiřaditelné k zainteresovaným subjektům, ale jejich zpracováním a přiřazením k údajům vlastněným třetími osobami by mohlo dojít k identifikaci uživatele/návštěvníka stránek (např. IP adresy). Tyto údaje se používají pouze pro anonymní statistické informace týkající se využívání služby a pro kontrolu její správné funkce. Tyto údaje Poskytovatel uchová po nezbytně nutné období v souladu s platnými právními předpisy upravujícími danou oblast. 2. Zákazník bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel eviduje a uchovává v souladu se zákonem provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem. Tento přístup představuje jasný a nezvratný důkaz o faktech a úkonech Zákazníka vůči Poskytovateli nebo třetím osobám; má naprosto důvěrný charakter a může být předložen nebo poskytnut pouze na žádost subjektů, které jsou k tomu výslovně oprávněny zákonem. Poskytovatel přijal veškerá technická a organizační opatření pro zajištění důvěrnosti logů připojení. 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na uchování přístupů - logů událostí vytvořených přístupem Zákazníka prostřednictvím rozhraní vyhrazeného službě, která je předmětem smlouvy, po dobu stejně dlouhou nebo delší než je délka trvání smluvního vztahu. Po uplynutí doby stanovené pro uchování těchto dat budou tato smazána bez možnosti obnovení. V. Data uložená Zákazníkem 1. Poskytovatel neprovádí a není schopen provádět kontrolu dat uložených či pořízených Zákazníkem prostřednictvím sítě internet do vyhrazeného prostoru v rámci Služby. 2. Z tohoto důvodu Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné. 2/5

4 VI. Bezpečnost 1. Veškeré shromážděné informace jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci Poskytovatele. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Poskytovatel dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů uživatelů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů uživatelů VII. Plánovaná údržba 1. Plánovaná údržba se týká činností řádně prováděných Poskytovatelem za účelem zajištění funkčnosti zdrojů datacentra, jehož prostřednictvím je Služba poskytována, a fyzických uzlů hostujících virtuální infrastrukturu. Tato údržba může být řádná nebo mimořádná. Poskytovatel se zavazuje upozornit Zákazníka na plánovanou údržbu alespoň 48 hodin předem prostřednictvím e- mailu odeslaného na ovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje udělat vše proto, aby provedla plánované zásahy v době s minimálním dopadem na virtuální infrastrukturu Zákazníka. VIII. Zjišťování poruch a anomálií 1. Případné poruchy či anomálie na zdrojích datacentra, jehož prostřednictvím je Služba poskytována, nahlašuje Zákazník zasláním sdělení o zjištění poruchy či anomálie Poskytovateli a to na ovou adresu technické podpory uvedenou v záhlaví této smlouvy. 2. Zákazník může hlásit poruchy nebo anomálie na adresu technické podpory 24 hodin denně. Každá nahlášená porucha nebo anomálie bude bez zbytečného odkladu předána pověřenému zaměstnanci Poskytovatele v pořadí dle času přijetí. IX. Omezení služby 1. Zákazník nemá nárok na kompenzaci v případě, kdy nefunkčnost byla způsobena za následujících podmínek: a) události způsobené vyšší mocí, které objektivně znemožňují Poskytovateli zasáhnout do zajištění smluvně stanovených činností, b) mimořádné zásahy, které je nutné na základě úsudku Poskytovatele provést urgentně za účelem předcházení nebezpečí, která by mohla ohrozit bezpečnost, stabilitu nebo integritu Virtuální infrastruktury vytvořené a alokované Zákazníkem anebo v ní obsažená data či informace. Případné provedení těchto zásahů bude oznámeno Zákazníkovi prostřednictvím u odeslaného na adresu elektronické pošty s předstihem menším než 48 hodin nebo současně se zahájením předmětných zásahů anebo jakmile to bude možné, c) nedostupnost nebo zablokování virtuální infrastruktury vytvořené a alokované Zákazníkem způsobené: 3/5

5 a. nesprávným používáním, nesprávnou konfigurací nebo příkazy k vypnutí, které úmyslně nebo neúmyslně provede Zákazník; b. anomáliemi nebo nesprávnou funkcí operačního systému nebo aplikace poskytnutých třetími stranami; c. neplněním nebo porušením Smlouvy ze strany Zákazníka. d. anomálie nebo nesprávné fungování služby, tj. neprovedené nebo zpožděné odstranění nebo vyřazení způsobené neplněním nebo porušením Smlouvy ze strany Zákazníka nebo nesprávným využíváním Služby ze strany Zákazníka; e. nepřipojení virtuální infrastruktury k veřejné síti způsobené Zákazníkem; f. příčiny, které způsobí nedostupnost virtuální infrastruktury vytvořené a alokované Zákazníkem, celkovou nebo částečnou, z důvodu poruch v internetové síti, které jsou mimo kontrolu Poskytovatele Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. X. Doba trvání smlouvy Smlouvu lze ukončit: - písemnou dohodou smluvních stran, - odstoupením ze strany Poskytovatele z důvodů specifikovaných ve Všeobecných podmínkách pro poskytování Služby, - písemnou výpovědí smlouvy. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran a to bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůtě činí tři měsíce a tato počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď je nutno učinit v písemné formě a tuto doručit druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro účely doručování výpovědi se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro poštu doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti provozovatelem poštovních služeb zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými. XI. Zvláštní ustanovení 1. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem. 2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní. 4/5

6 XII. Ostatní ustanovení 1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví. 2. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro poštu doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti provozovatelem poštovních služeb zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena. 4. Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Všeobecnými podmínkami, za kterých je Služba Poskytovatelem poskytována, a že je přijímá.všeobecné podmínky tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků. 7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V dne V dne Poskytovatel Zákazník Přílohy: 1) Ceník služeb, 2) Všeobecné podmínky 5/5

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O PROPOJENÍ (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O PROPOJENÍ (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy :. Označení smluvních stran: RIO Media a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13521 Se sídlem: Praha 9,

Více

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána Všeobecné podmínky firmy LBnet.cz - Ing.Věra Brátová, Ruprechtická 765, 460 01, Liberec, ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"),

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Mujtelefon.cz společností CANISTEC s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost CANISTEC s.r.o., (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností Lukáš Štika Duxnet.cz, IČ: 86883585

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností Lukáš Štika Duxnet.cz, IČ: 86883585 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností Lukáš Štika Duxnet.cz, IČ: 86883585 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Smlouva o poskytování datových a telekomunikačních služeb č. 9120067

Smlouva o poskytování datových a telekomunikačních služeb č. 9120067 / Smlouva o poskytování datových a telekomunikačních služeb č. 9120067 Smluvní strany: EDERA Group a.s. Sídlo: Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice IČ : 274 61 254 DIČ: CZ 274 61 254 č.ú.: 176335971/0300

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET ČÍSLO: «Číslo_smlouvy» (domá cnosti) verze smlouvy: 20130717 SMLUVNÍ STRANY: GreenCube, s.r.o. IČ: 28303229, DIČ: CZ28303229

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Axfone s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování webhostingových služeb Klenot.cz, dále

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Inominátní smlouva o nájmu práva,

Inominátní smlouva o nájmu práva, Inominátní smlouva o nájmu práva, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali: obchodní společnost: OPTOPROJEKT s.r.o. identifikační číslo: 290 45 461 sídlo: Hamerská 314/30, Olomouc, PSČ 779 00

Více

Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí

Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi Společnost: ha-vel internet s.r.o. se sídlem: Olešní 587/11A, Muglinov, 712 00 Ostrava IČ: 253 54 973 zapsaná v OR u Krajského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. 1. Definice pojmů 1.1 Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací,

Více