ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha, červen 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha, červen 2006"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha, červen 2006

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY To platnost má všeobecně, že vzdělání je potřebno všem. J. A. Komenský Tvorba školního vzdělávacího programu vede pedagogický sbor přímo k pocitu, jako když malíř maluje obraz, ale s tím rozdílem, že na plátno každý namaluje část, část toho co má a cítí a ví, že je to pravé, a výsledkem by měl být obraz,na který se rádi podíváme a chceme si jej pověsit na zeď. A úžasné by jistě bylo, pokud za čas můžeme říci, že se nám pořád líbí a chceme si jej ponechat Mnoho cest vede k cíli, můžeme se i splést, vrátit se, ale je důležité znovu dát se na cestu... Úplnost a velikost školy : Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

3 Škola jako taková je plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Zároveň poskytuje střední vzdělání pro absolventy základního vzdělávání na dvouleté Praktické škole. Nabízíme výchovu a vzdělávání handicapovaným dětem, které z různých důvodů nemohou nebo nechtějí být integrování do běžných základních škol. Na jaře roku 2007 škola oslavila 110 let existence působení v městské části Prahy 1. Součástí školy je DETOX, který byl otevřen při nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského, Vlašská 36, Praha1. Je pro mladistvé narkomany, je první svého druhu v České republice a škola zde má jednoho pedagoga, který učí a věnuje se hospitalizovaný dětem ve věku 6-18 let. V základní škole praktické je 7 tříd, na praktické škole 3 třídy, celkem je na škole přes 100 dětí. Součástí je školní družina, která nabízí v odpoledních hodinách relaxační aktivity pro děti, které nemohou hned po vyučování odejít domů, protože rodiče jsou v zaměstnání. Kromě toho děti mohou navštěvovat zájmové činnosti v odpoledních hodinách každý den. Jsou zaměřené na sportovní aktivity, umělecké, hudební i turistické. Pro úzký okruh zájemců působí na škole i kroužek náboženství.

4 Dále zahrnuje charakteristika školy následující kapitoly Vybavení školy : Prostorové a materiální podmínky Hygienické a psychosociální podmínky Charakteristika pedagogického sboru Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

5 Charakteristika školního vzdělávacího programu Historický základ školy v péči o handicapované /1896/ školu přímo předurčuje v pokračování ve výchovně vzdělávací péči o handicapované děti. Svým způsobem školu zavazuje - tradice se mají dodržovat, nejen pasivně, ale i aktivně. To znamená nejen myšlenkami, ale i činy. Škola je živý organismus, jehož vnitřní svět je vždy ovlivňován vnějšími ekonomicko společenskými faktory. Z toho pragmatického pohledu je nutné tvořit a směřovat náš školní vzdělávací program, který povede naše žáky a studenty školou tak, aby získané vědomosti uměli využít každodenně. Škola nabídne kromě tradičního obsahu základního vzdělávání, které bude zaměřené na poznatky rozvíjející možnosti každého dítěte v oblasti jazykové, přírodovědné, matematické, společensko vědní, i oblasti výchovy k zdravému životnímu stylu, zajisté i oblasti občanského povědomí, také program, který bude individuálně plně zohledňovat osobnost každého dítěte. Každý žák získá svůj IVP, na určité období. Organizace výuky se řídí platnými závaznými předpisy. Vzhledem k tomu, že naše škola nabízí vzdělání handicapovaným dětem, se schopnost aplikace získaných poznatků stává velmi důležitým bodem při výuce. Jde o osvojování klíčových kompetencí a jejich možnost uplatnění v dalším vzdělávání a hlavně u našich žáků v jejich životě. Program klade důraz na aktivně činnostní pojetí vyučování, které dává každému dostatek příležitostí podílet se na vlastním vzdělávání, získávat nové poznatky vlastní aktivitou. Program podporuje takové formy a metody práce, které umožňují žákům využívat zároveň svých vlastních zkušeností, s pomocí i samostatně vyhledávat a zpracovávat různé informace, společně i samostatně diskutovat, vyvozovat závěry a provádět jednoduché pokusy. Základní myšlenkou programu je, že každé dítě má právo na úspěch, pochvalu a pocit, že škola je místo, kde jsou kamarádi a učitelé se kterými spolupracuje. Vzdělávání v programu je rovné pro všechny děti bez rozdílu. Program respektuje individuální předpoklady každého žáka, jeho možnosti, podporuje jeho zájmy, které pomáhají k tomu, aby úroveň poznání dosažená v průběhu vzdělávání co nejvíce pomohla k jeho osobnostnímu rozvoji a životnímu zaměření.

6 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problému - například Uvědomění si problému a jak problém následně řešit Přijmout následek svého rozhodnutí jako řešení problému Když nezvládám problém řešit, umět požádat o radu nebo přijmout pomoc Zvládat samostatně běžné životní situace, přiměřeně k okolnostem Umět čelit nezdaru a nevzdávat se hned /nepodceňovat se, nepřeceňovat se, nenechat se odradit/ Uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí Kompetence personální a sociální Kompetence občanské Kompetence pracovní

7 OSNOVY Člověk a jeho svět Člověk a příroda - Zeměpis, Přírodopis, Chemie Člověk a společnost - Dějepis, Výchova k občanství Člověk a svět práce Člověk a zdraví Informační a komunikační technologie - IKT, Matematika Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk, Anglický jazyk Umění a kultura - Hudební a Výtvarná výchova Volitelné předměty

8 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Realizuje se ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a anglický jazyk. Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a slohová výchova - rozvoj slovní zásoby, řečové schopnosti a komunikační dovednosti. - Na prvním stupni má složka samostatnou část Psaní. Jazyková výchova. - osvojení a užívání mateřského jazyka v běžném životě v jeho mluvené i písemné podobě. Literární výchova - čtenářské dovednosti a návyky, schopnost reprodukovat přečtený text a komunikovat - seznámení se základními literárními formami a autory literárních děl - vlastní tvorba textů Anglický jazyk Obsah předmětu je zaměřen na rozvoj komunikace v cizím jazyce v ústní i písemné podobě..

9 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - ukázka dílčí výstup učivo ročník průřezová témata klíčové kompetence MÍSTO KDE ŽIJEME Orientovat se ve třídě. Zvládat základní pravidla komunikace. Umět pozdravit dospělé i spolužáky. Dokázat si samostatně připravit základní pomůcky na vyučování. Pojmenovat hračky a školní potřeby. Orientovat se v okolí školy, znát název ulice. Orientovat se v budově školy. Znát pravidla pohybu pro chodce,cyklisty a motoristy. Naše třída. Školní potřeby a hračky. Naše škola a okolí školy. Základy dopravní výchovy Osobnostní a sociální rozvoj Rozvoj schopností poznávání Cvičení pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Evropa a svět nás zajímá předávání zkušeností se školami jiných evropských i neevropských zemí. Zvyky a tradice národů Evropy v souvislosti se školou. Osobnostní a sociální rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování. Kompetence komunikativní. Děti se budou učit vhodně komunikovat se svým okolím. Ve dvojicích mohou nacvičovat modelové situace. Přinesou si svou oblíbenou hračku a budou hledat rozdíly mezi hračkami a školními potřebami. Kompetence k učení. Formou prohlídky školy, návštěvy jednotlivých učeben se žáci budou učit orientovat ve své škole. Žák také bude používat školní učebnice a pomůcky. Bude srovnávat obrázky se skutečností. Kompetence k učení. Propojuje poznatky v běžném životě. Učitel pracuje s obrazovým materiálem. Žáci si vyrobí papírové dopravní značky. Mohou využít dopravní koberec.

10 dílčí výstup učivo ročník průřezová témata klíčové kompetence Popsat cestu do školy. Znát svou adresu. Popsat dům a byt, ve kterém bydlí. Vyjmenovat jednotlivé členy rodiny a uvědomovat si jejich funkci. Uvědomuje si role jednotlivých členů rodiny. Dokáže přiměřeným způsobem reprodukovat školní řád. Znát datum svého narození. Orientace v okolí domova, adresa. Zařízení bytu. Moje rodina. Vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, projevy citu a úcty v rodině. 1. LIDÉ KOLEM NÁS 1. Co kdo doma dělá. 1. Práva a povinnosti žáků školy. Základní práva dítěte. 1. Lidé a čas 1. Slavení svátků a rodinné oslavy. Místní zvyky. 1. Osobnostní a sociální rozvoj Poznávací schopnosti vzájemné poznávání se ve skupině, hledání společných znaků a odlišností ve způsobech bydlení. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (život rodin a dětí v jiných zemích). Osobnostní a sociální rozvoj Psychohygiena dovednosti pro upevňování dobrých mezilidských vztahů. Výchova demokratického občana. Uvědomuje si demokratické principy v každodenním životě ve škole. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Zvyky a tradice národů Evropy. Kompetence k učení. Žáci si mohou přinést fotografie bytu, či domu, hledat rozdíly. Kompetence personální a sociální.žák má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti. Kompetence komunikativní. Děti si mohou vytvořit koláž rodiny z výstřižků, přinést si fotografie rodiny a společně si uvědomovat jejich role. Kompetence sociální a personální. Děti budou pracovat s obrázkovými příručkami. Budou porovnávat oslavy narozenin a svátků v rodinách.nakreslí si pozvánku na oslavu svých narozenin.

11 Začlenění průřezových témat do předmětů a ročníků ukázka Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání 1.ročník 2..ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ma,Pč Čls,Čj, TV Čls,Čj Pč,Čj Tv Pč,Čj Ikt, Tv Čj,Ikt Aj, Čj, Aj Vo, Čj Ikt,Aj, P Fy, Čj, Ikt,Aj Tv, Fy,Ikt Aj, Fy, Ikt Aj Sebepoznání a sebepojetí Čj, Čj, Tv Čj,, Tv Vo,Pč Vz, Pč, P Tv Seberegulace a Pč,Čj Pč,Čj Pč,ČJ Čj Čj,Čj Pč Pč Čj,Aj Vo,Čj, sebeorganizace Tv, Zv Aj,Tv,Vz Psychohygiena Hv,Čls Hv,Čj Pč, Hv Hv,Čj Hv,Čj Vo Pč,Hv Vo,Hv Hv Čj Čj,Pč,Hv Kreativita Hv, Hv,Čj Hv,Čj Pč,Hv Pč, Hv Hv,Aj Čj,Pč, Vo, Hv Hv,Ikt Čj, Čj,Aj Hv, Sociální rozvoj Poznávací schopnosti Ma Pč,Čj Pč,Čj Pč,Čj Pč,Aj Pč Mezilidské vztahy Ma,Pč Čj,Tv Čj, Tv Pč,Čj Pč,Čj Vo Vo,TV Vo,Čj Čj,D Čj, Tv Aj P Aj, P,Vz Komunikace Čj, Ma,Čj Čj, Ma,Pč Pč,Čj Čj, Vo,Čj, Čj,Pč Vo,Aj, Čj,Aj, Aj, Ikt,Aj, Čj,Pč,Pč Spolupráce a Ma, Čj Ma,Pč,,Tv Čj,Pč Hv,Aj Vo,Hv Hv soutěživost Aj,,Tv Hv,,Tv Aj

12 Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ma Čj Čj Čj Čj, Fy, Vo Pč Čj, Ma,Čj Čj, Ma,Čj Čj, Vo,P Fy, Vo Pč, Vz Vo,Čj Fy

13 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Autoevaluační šetření se realizuje každý školní rok a je důležitou součástí školy jako takové, stává se nástrojem, který umožňuje škole zpětnou vazbu. Škola má zpracovanou první autoevaluaci, která bude součástí výroční zprávy. Před vypracováním pracovní verze ŠVP, byla uskutečněna autoevaluace a swot analýza školy. Autoevaluačními mechanismy jsou v současné době: ankety,dotazníky,pozorování,osvědčila se reflexe rodičů. Evaluační nástroje se pochopitelně mění, spolu se školou a požadavky školské politiky a samotného života. Zároveň je nutné zakomponovat do autoevaluačních nástrojů hodnocení učebnic, výukových materiálů, podmínky k výuce. Autoevaluace se zaměřuje na oblasti: které jsou pro školu východiskem-platformou pro změnu, kterou chce uskutečnit - ať už se to týká pedagogického zaměření nebo technického problému. Plánování je základem pro časové rozvržení evaluačních činností v podobě plánů autoevaluace. Časové rozvržení není striktně určeno,záleží na aktuálnosti daného problému či skutečnosti,kterou je nutné měnit či upravit.

14 Dále materiál musí obsahovat uvedené kapitoly Pravidla pro hodnocení žáků Základní pravidla pro použití klasifikace Základní pravidla pro použití slovního hodnocení Metody získávání podkladů pro hodnocení žáka Kritéria pro klasifikaci ve vyučovacích předmětech - pro příklad uvádím kriteria hodnocení žáka pro stupeň 2 - chvalitebný - Kompetence ovládá v podstatě uceleně, úplně Podle menších podnětů učitele samostatně uplatňuje svoje poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti a přesnosti a výstižnosti Snaží se o vypovídající grafický projev Výsledky jeho praktických činností mají drobné nedostatky S pomocí učitele je schopen překonávat překážky v práci

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program ZŠS

Školní vzdělávací program ZŠS Školní vzdělávací program ZŠS Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269 Základní škola praktická Klášterec nad Ohří,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více