Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 2"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Jana Hulíková Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV byl projednán pedagogickou radou dne a zapsán pod čj.:, projednán školskou radou bude dne V Brně dne Podpis: Mgr. Jiří Křenek, ředitel školy Razítko školy: Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŚ Brno, Milénova ve znění platných dodatků od takto: 1) V kapitole 2.4 Dlouhodobé projekty - měníme poslední větu na: Ve školním roce 2012/13 vznikl žákovský parlament a zapojil se do činností školy. 2) V názvu podkapitoly 2.5 se mění slova s rodiči na se zákonnými zástupci žáka, totéž činíme v celém textu ŠVP. 3) V kapitole 3.1 Naše priority odstraňujeme tuto část textu: nabízíme od 6. třídy volitelný předmět pro tyto děti Cvičení z ČJ. 4) V kapitole 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami/ Žáci se specifickými vývojovými poruchami vypouštíme bod: - Od 6. ročníku nabízíme dětem (nejen s individuální integrací) volitelný předmět Cvičení z ČJ určený dětem s dyslexií, dysortografií a dysgrafií. 5) Nahrazujeme text kapitoly 3.4 Začlenění průřezových témat za nový vzhledem k úpravám v tabulkách některých předmětů. (Text kapitoly je uveden v tomto dodatku za výčtem změn.) 1

2 6) V kapitole 4.2 Učební plán pro II. stupeň ZŠ rušíme poznámky k učebnímu plánu a nahrazujeme je novými. Současně měníme i tabulku učebního plánu pro II. st. ZŠ. Tabulky učebních plánů se mění takto: V učebním plánu pro II. stupeň ZŠ se snižuje počet hodin volitelných předmětů pro 7., 8. a 9. ročník o 2 hodiny. V učebním plánu II. stupně měníme časovou dotaci pro Další cizí jazyk a Volitelné předměty, nově se zařazují vyučovací předměty Německý, Ruský jazyk a Cvičení z AJ v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. (Celé znění poznámek i tabulku učebních plánů pro II. stupeň uvádíme za výčtem změn.) 7) V kapitole 5 Učební osnovy upravujeme některé části, konkrétně je uvádíme na konci výčtu v bodu 12. 8) Do kapitoly 5 Učební osnovy vkládáme za povinné předměty na II. stupni text v tomto znění: Volitelné předměty pro II. stupeň ZŠ (mimo třídy s rozšířenou TV): V 6., 7. a 8. ročníku si žáci klasických tříd vybírají ze dvou volitelných předmětů praktického zaměření s dotací dvě hodiny týdně, jsou vzaty z disponibilní časové dotace. V 9. ročníku jsou žáci rozděleni na více skupin a pro všechny skupiny jsou určeny dva předměty s týdenní hodinovou dotací, a to Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. Nabídka volitelných předmětů pro klasické třídy je takováto: 6. ročník - žáci vybírají mezi Dramatickou výchovou a Výtvarným seminářem, 7. ročník - žáci vybírají mezi Zeměpisným seminářem a Společenskovědním seminářem, 8. ročník - žáci vybírají mezi Přírodovědným seminářem a Matematickofyzikálním seminářem, 9. ročník - žáci budou mít Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky. 9) Z názvu kapitoly 6 Hodnocení žáků je odstraněna část a autoevaluace školy. 10) Ruší se celá podkapitola 6.2 Autoevaluace školy. 11) Ruší se kapitola Přílohy Volitelné předměty, všechny volitelné předměty se ruší a jejich učební osnovy z původního ŠVP také a nahrazují se novými. Nové učební osnovy volitelných předmětů jsou vloženy do kapitoly 5 Učební osnovy. 12) Jednotlivé části učebních osnov vyučovaných předmětů v kapitole 5 Učební osnovy se ruší, mění nebo doplňují takto: 2

3 I. stupeň ZŠ a) Český jazyk výměna tabulek za nové, byly opraveny formulace výstupů s použitím aktivních sloves, přidány drobné doplňky výstupů a učiva, b) Anglický jazyk vzhledem k rozsáhlejším úpravám výměna celých tabulek, c) Matematika drobné úpravy v tabulkách 3., 4. a 5. ročníku, pro větší přehlednost jsou tabulky nahrazeny novými, d) Prvouka charakteristika předmětu je stylisticky upravena, k tabulkám ročníku dodány doplňující tabulky s výstupy a učivem, e) Přírodověda výměna charakteristiky předmětu, která je stylisticky upravena, a pro větší přehlednost celé tabulky nahrazujeme novými podle opravy RVP, f) Vlastivěda výměna charakteristiky předmětu, která je stylisticky upravena, a pro větší přehlednost celé tabulky nahrazujeme novými, g) Tělesná výchova výměna celého textu, zjednodušeno. II. stupeň ZŠ h) Český jazyk a literatura ruší se v charakteristice předmětu ve třetím odstavci věta: Na předmět Český jazyk a literatura navazuje volitelný předmět Literární seminář., i) Anglický jazyk vzhledem k řadě drobných úprav pro větší přehlednost výměna celého textu, j) Německý jazyk nový předmět, vložen nový text, k) Ruský jazyk nový předmět, vložen nový text, l) Cvičení z anglického jazyka nový předmět, vložen nový text, m) Matematika výměna tabulek pro 7. a 8. ročník, n) Informatika v charakteristice předmětu se ruší ve druhém odstavci věta: dále je žákům nabídnuta jedna hodina týdně z disponibilní dotace v 7. a 8. ročníku, ovšem jako volitelný předmět., o) Dějepis krátký dodatek k tabulkám 8. a 9. ročníku, p) Občanská výchova - výměna celého textu (pro větší přehlednost), větší počet drobných změn, q) Rozvoj osobnosti výměna celého textu (pro větší přehlednost), větší počet drobných změn, r) Tělesná výchova pro větší přehlednost výměna celého textu, drobné úpravy, 3

4 s) Přírodopis - přesun části učiva mezi 7. a 8. ročníkem (v 7. ročníku učivo: živočichové po ptáky a rostliny, v 8. ročníku učivo: savci a člověk), malý dodatek k výstupům v 8. a 9. ročníku, t) Zeměpis v charakteristice předmětu změněny první dva odstavce, výměna tabulek pro 8. a 9. ročník s drobnými úpravami ve znění výstupů, u) Hudební výchova drobný dodatek k tabulce 9. ročníku, v) Volitelné předměty nabídku volitelných předmětů s jejich osnovami rušíme v celém rozsahu a nahrazujeme osnovami nových volitelných předmětů: Dramatická výchova, Výtvarný seminář, Zeměpisný seminář, Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, Matematicko-fyzikální seminář, Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. 4

5 Provedené úpravy k bodu 5 nová kapitola 3.4 Začlenění průřezových témat: 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním, realizujeme je formou začlenění do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů na I. i II. stupni ZŠ. Konkrétní výstupy jsou uvedeny v tabulkách se vzdělávacími obsahy jednotlivých předmětů v samostatném sloupci. V následujícím přehledu uvádíme realizaci všech průřezových témat a jejich tematických okruhů v jednotlivých ročnících a předmětech. Do přehledu jsme zahrnuli pouze povinné předměty, které absolvují všichni žáci naší školy a v nichž dochází k realizaci všech okruhů. V tomto přehledu neuvádíme volitelné předměty ani předměty vyučované pouze u skupin žáků (např. druhý jazyk), přestože i v nich se průřezová témata realizují. Realizace průřezových témat v jednotlivých předmětech je také posílena o projektové dny, které pořádáme dvakrát za školní rok, ale nejsou součástí tohoto přehledu. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopnosti poznávání Český jazyk (6.-9. roč.), Matematika (1.-8. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Fyzika (9. roč.), Zeměpis (6.,8. roč.), Hudební výchova (2.-6.,9. roč.), Výtvarná výchova (4.,5.,6.-9. roč.), Tělesná výchova (1.,2.,6.-9. roč.). Sebepoznání a sebepojetí Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (5.,9. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8.-9. roč.), Hudební výchova (8. roč.), Tělesná výchova (1.-9. roč.), Svět práce (8.,9. roč.). Seberegulace a sebeorganizace Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (6.,7. roč.), Prvouka (1.,3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Občanská výchova (6. roč), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Tělesná výchova (3.-5.,6.-9. roč.), Svět práce (6.,8. roč.). 5

6 Psychohygiena Český jazyk (1.-3 roč., roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Prvouka (2.,3. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Tělesná výchova (3.-5.,6.-9. roč.). Kreativita Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (4.,6. roč.), Matematika (4.,5.,9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Zeměpis (6.,8. roč.), Hudební výchova (2.-5. roč.), Výtvarná výchova (4.,5. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Pracovní činnosti (3. roč.), Svět práce (6.,8.,9. roč.). Poznávání lidí Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (6.,7.,8. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Dějepis (6.,7.,9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Hudební výchova (6. roč.), Tělesná výchova (1.,2.,6.-9. roč.). Mezilidské vztahy Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.),.), Prvouka (1. roč.), Dějepis (6.,7.,9. roč.), Občanská výchova (7. roč), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Přírodopis (7.,9. roč.), Zeměpis ( roč.), Hudební výchova (9. roč.), Tělesná výchova (1.,2.,6.-9. roč.), Pracovní činnosti (2. roč.). Komunikace Český jazyk (1.-3.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (3.,4.,6.-9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Prvouka (2. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Přírodověda (5. roč.), Dějepis (6.,7. roč.), Rozvoj osobnosti ( roč.), Zeměpis (6.,8. roč.), Hudební výchova (2.-6.,8.,9. roč.), Výtvarná výchova (4.,5.,6.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (8.,9.. roč.). Kooperace a kompetice Český jazyk (6.-9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Zeměpis (6.-8. roč.), Hudební výchova (6.,8. roč.), Výtvarná výchova (4.,5. roč.), Tělesná výchova (3.-5.,6.-9. roč.), Pracovní činnosti (2. roč.). 6

7 Řešení problémů Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Matematika (4. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Dějepis (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Tělesná výchova (3.-9. roč.), Svět práce (6.,9. roč.). Hodnoty, postoje, praktická etika Český jazyk (3.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (9. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Přírodověda (5. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (8. roč), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč), Zeměpis (8. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (9. roč.). VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Český jazyk (1.,5. roč.), Matematika (7.,8. roč.), Prvouka (1.-3. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Výtvarná výchova (4.,5. roč.). Občan, občanská společnost a stát Český jazyk (5. roč.), Anglický jazyk (7. roč.), Matematika (1.-5. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Prvouka (1.-3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (6.-9. roč.), Občanská výchova (7.-9. roč.), Rozvoj osobnosti (7. roč.), Přírodopis (9. roč.), Hudební výchova (6.,7. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (9. roč.). Formy participace občanů v politickém životě Prvouka (3. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (6.-9. roč). Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Český jazyk (9. roč.), Prvouka (1.,3. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (6.-9. roč.), Občanská výchova (7.-9. roč.), Zeměpis (7.,8. roč.). 7

8 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Český jazyk (1.-2.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (4.-9. roč.), Matematika (4.,7.,8. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Prvouka (1.,2. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (7. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (8. roč.), Hudební výchova (1.-5.,6.,9. roč.), Výtvarná výchova (4.-9. roč.), Pracovní činnosti (4.,5. roč.). Objevujeme Evropu a svět Anglický jazyk (5.,8.,9. roč.), Matematika (9. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (6.-8. roč.). Jsme Evropané Český jazyk (8.,9. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (6.-9. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Chemie (9. roč.), Zeměpis (8. roč.), Výtvarná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (8.,9. roč.). MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Český jazyk (5.-9. roč.), Anglický jazyk (5. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (6.-8. roč.), Občanská výchova (6.-8. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Hudební výchova (7.,8. roč.), Výtvarná výchova (1.-3.,6.-9. roč.). Lidské vztahy Český jazyk (1.-7. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (6.-8. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Zeměpis (7. roč.), Hudební výchova (1.-5.,7.,8. roč.), Výtvarná výchova (1.-3. roč.), Tělesná výchova (1.-5.), Svět práce (6. roč.). 8

9 Etnický původ Český jazyk (4.,6.-9. roč.), Prvouka (1. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (7.-9. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (6.,8. roč.). Multikulturalita Český jazyk (5.-9. roč.), Prvouka (1.,2. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (8. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Hudební výchova (7.,8. roč.), Výtvarná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (8.-9. roč.). Princip sociálního smíru a solidarity Český jazyk (6.-9. roč.), Prvouka (3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (5. roč.).dějepis (7.-9. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Svět práce (9. roč.). ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka (3. roč.), Přírodověda (4.,5. roč.), Chemie (9. roč.), Přírodopis (7.-9. roč.), Zeměpis (6.,8.,9. roč.), Výtvarná výchova (1.-5. roč.). Základní podmínky života Prvouka (3. roč.), Přírodověda (4. roč.), Fyzika (6.-9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Zeměpis (6.-9. roč.), Výtvarná výchova (1.-5. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Pracovní činnosti (3.,5. roč.). Lidské aktivity a problémy životního prostředí Český jazyk (1. roč.), Anglický jazyk (7. roč.), Matematika (6.,9. roč.), Prvouka (3. roč.), Přírodověda (4.,5. roč.), Dějepis (8. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Fyzika (7. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (7. roč.), Zeměpis (6.,9. roč.), Výtvarná výchova (1.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.). 9

10 Vztah člověka k prostředí Český jazyk (1.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (4.,7.,8. roč.), Matematika (4.,7.,8. roč.), Prvouka (1.-3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Fyzika (9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (7.-9. roč.), Hudební výchova (1.-5.,7. roč.), Tělesná výchova (1.-5. roč.), Pracovní činnosti (1.,2.,4.,5. roč.), Svět práce (6. roč.). MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk (1.,2.,9. roč.), Anglický jazyk (6.,8. roč.), Matematika (5. roč.), Informatika (6. roč.), Dějepis (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Zeměpis (6.,7. roč.), Hudební výchova (1.,3.-5.,8.,9. roč.), Výtvarná výchova (1.- 3.,6.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.). Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk (1.,9. roč.), Dějepis (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8. roč.), Hudební výchova (8.,9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6.,9. roč.). Stavba mediálních sdělení Český jazyk (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Výtvarná výchova (4.-5.roč.), Svět práce (6. roč.). Vnímání autora mediálních sdělení Český jazyk (2.,9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.). Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk (2.,5.,9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (7. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Hudební výchova (8.,9. roč.), Svět práce (6. roč.). Tvorba mediálního sdělení 10

11 Český jazyk (5.,6.,9. roč.), Anglický jazyk (6.,8.,9. roč.), Informatika (6. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Svět práce (6. roč.). Práce v realizačním týmu Český jazyk (5.,9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.), 2x ročně realizováno v projektových dnech. 11

12 Provedené úpravy k bodu 6 nové znění kapitoly 4.2 Učební plán pro II. stupeň ZŠ: Poznámky k učebnímu plánu II. stupně ZŠ - Předmět Český jazyk je posílen i jednu hodinu z disponibilní časové dotace. - Předmět Další cizí jazyk je dotován šesti hodinami z disponibilní časové dotace, tj. od 7. ročníku po dvou hodinách. Nabízíme výuku Německého nebo Ruského jazyka, v odůvodněných případech Cvičení z anglického jazyka. - Předmět Matematika je posílen o dvě hodiny z disponibilní časové dotace. - Předmět Informatika je v klasických třídách posílen v 7. a 8. ročníku celkem o dvě hodiny z disponibilní dotace a doplněn o rozšiřující vzdělávací obsah. - Předmět Rozvoj osobnosti vznikl integrací vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví a některých výstupů vzdělávacího oboru Výchova k občanství (jedna hodina) vyučuje se čtyři vyučovací hodiny, je dotován dvěma hodinami z disponibilní časové dotace a dvěma hodinami ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. - Vzdělávací oblast Člověk a příroda byla posílena o dvě hodiny z disponibilní časové dotace. - Předmět Tělesná výchova byl ve třídách nebo skupinách s jeho rozšířenou výukou posílen o jedenáct hodin z disponibilní časové dotace, ve zbývajících třídách je v šestém ročníku posílena výuka TV o jednu hodinu týdně z disponibilní časové dotace. - Volitelné předměty jsou určeny pouze pro všechny klasické třídy od 6. ročníku po dvou hodinách v každém ročníku, tedy celkem osm hodin, jsou dotovány z disponibilní časové dotace. V jejich rámci žáci volí v 6. ročníku mezi Dramatickou výchovou nebo Výtvarným seminářem, v 7. ročníku mezi Zeměpisným seminářem nebo Společenskovědním seminářem, v 8. ročníku mezi Přírodovědným seminářem či Matematicko-fyzikálním seminářem. V 9. ročníku je pro klasické třídy určen Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka v časové dotaci jedna hodina týdně, žáci absolvují oba předměty (tedy dvě vyučovací hodiny týdně). Žáci tříd nebo skupin s rozšířenou výukou tělesné výchovy tyto volitelné předměty nemají, hodiny z disponibilní časové dotace jsou u nich věnovány předmětu Tělesná výchova. - Průřezová témata jsou zařazena k příslušnému učivu ve všech předmětech a uvádíme je v jednotlivých tabulkách, přehled je zpracován ve zvláštní kapitole. Také pravidelné projektové dny (2x do roka) mají za cíl posilování dovedností souvisejících s obsahy průřezových témat. 12

13 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, MILÉNOVA 14 - II. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty VI. ročník VI. RVTV VII. ročník VII. RVTV VIII. ročník VIII. RVTV IX. ročník IX. RVTV Celkem Celkem RVTV Disponibilní časová dotace Vaše škola Vaše škola RVTV Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk: Německý jazyk, Ruský jazyk, Cvičení z AJ Matematika Informační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a zdraví Rozvoj osobnosti Tělesná výchova Člověk a příroda Fyzika ,5 1,5 6,5 6,5 Chemie Přírodopis Zeměpis ,5 1,5 6,5 6,5 2 2 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Svět práce Volitelné předměty CELKEM

14 Poznámka k přechodnému období ve školním roce 2013/14 (platí pouze pro třídy bez rozšířené TV): Ve školním roce 2013/2014 půjde o přechodné období, z provozních a organizačních důvodů bude vyučování volitelných předmětů ve třídách či skupinách bez rozšířené výuky TV upraveno takto: - 6. ročník vyučuje se podle nové nabídky uvedené výše v tomto dodatku (Dramatická výchova nebo Výtvarný seminář) ročník vzhledem k tomu, že děti v loňském roce volily seminář na dva roky, budou pokračovat ve vyučovaných volitelných předmětech Literární seminář a Výtvarný seminář v dotaci dvě hodiny týdně (vyučovány budou podle osnov v původním ŠVP), v dalším školním roce budou vybírat z výše uvedené nabídky. Výuka Dalšího cizího jazyka bude probíhat normálně v dotaci dvě hodiny týdně ročník vyučuje se Přírodovědný seminář a Zeměpisný seminář v dotaci jedna hodina týdně, dotace je snížena z důvodu poskytnutí jedné hodiny pro výuku Dalšího cizího jazyka s dotací tři hodiny týdně. Vyučuje se podle osnov uvedených v tomto dodatku. V devátém ročníku ve školním roce 2014/2015 bude tento ročník pokračovat v dotaci tři hodiny týdně pro Další cizí jazyk a děti budou pro jednu hodinu týdně vybírat mezi výše uvedenými semináři ročník v tomto ročníku budou vyučovány semináře, které si děti navolily v předchozích letech: Dramatická výchova, Finanční gramotnost a Konverzace v jazyce anglickém (budou vyučovány podle osnov z původního ŠVP) v dotaci dvě hodiny týdně a dále budou volit Seminář z Českého jazyka a Seminář z matematiky společně s Německým jazykem, který je zde vyučován od sedmé třídy jako volitelný předmět. Z důvodu organizační náročnosti zde nebude zaveden Další cizí jazyk jako nový předmět