Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 2"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Jana Hulíková Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV byl projednán pedagogickou radou dne a zapsán pod čj.:, projednán školskou radou bude dne V Brně dne Podpis: Mgr. Jiří Křenek, ředitel školy Razítko školy: Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŚ Brno, Milénova ve znění platných dodatků od takto: 1) V kapitole 2.4 Dlouhodobé projekty - měníme poslední větu na: Ve školním roce 2012/13 vznikl žákovský parlament a zapojil se do činností školy. 2) V názvu podkapitoly 2.5 se mění slova s rodiči na se zákonnými zástupci žáka, totéž činíme v celém textu ŠVP. 3) V kapitole 3.1 Naše priority odstraňujeme tuto část textu: nabízíme od 6. třídy volitelný předmět pro tyto děti Cvičení z ČJ. 4) V kapitole 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami/ Žáci se specifickými vývojovými poruchami vypouštíme bod: - Od 6. ročníku nabízíme dětem (nejen s individuální integrací) volitelný předmět Cvičení z ČJ určený dětem s dyslexií, dysortografií a dysgrafií. 5) Nahrazujeme text kapitoly 3.4 Začlenění průřezových témat za nový vzhledem k úpravám v tabulkách některých předmětů. (Text kapitoly je uveden v tomto dodatku za výčtem změn.) 1

2 6) V kapitole 4.2 Učební plán pro II. stupeň ZŠ rušíme poznámky k učebnímu plánu a nahrazujeme je novými. Současně měníme i tabulku učebního plánu pro II. st. ZŠ. Tabulky učebních plánů se mění takto: V učebním plánu pro II. stupeň ZŠ se snižuje počet hodin volitelných předmětů pro 7., 8. a 9. ročník o 2 hodiny. V učebním plánu II. stupně měníme časovou dotaci pro Další cizí jazyk a Volitelné předměty, nově se zařazují vyučovací předměty Německý, Ruský jazyk a Cvičení z AJ v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. (Celé znění poznámek i tabulku učebních plánů pro II. stupeň uvádíme za výčtem změn.) 7) V kapitole 5 Učební osnovy upravujeme některé části, konkrétně je uvádíme na konci výčtu v bodu 12. 8) Do kapitoly 5 Učební osnovy vkládáme za povinné předměty na II. stupni text v tomto znění: Volitelné předměty pro II. stupeň ZŠ (mimo třídy s rozšířenou TV): V 6., 7. a 8. ročníku si žáci klasických tříd vybírají ze dvou volitelných předmětů praktického zaměření s dotací dvě hodiny týdně, jsou vzaty z disponibilní časové dotace. V 9. ročníku jsou žáci rozděleni na více skupin a pro všechny skupiny jsou určeny dva předměty s týdenní hodinovou dotací, a to Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. Nabídka volitelných předmětů pro klasické třídy je takováto: 6. ročník - žáci vybírají mezi Dramatickou výchovou a Výtvarným seminářem, 7. ročník - žáci vybírají mezi Zeměpisným seminářem a Společenskovědním seminářem, 8. ročník - žáci vybírají mezi Přírodovědným seminářem a Matematickofyzikálním seminářem, 9. ročník - žáci budou mít Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky. 9) Z názvu kapitoly 6 Hodnocení žáků je odstraněna část a autoevaluace školy. 10) Ruší se celá podkapitola 6.2 Autoevaluace školy. 11) Ruší se kapitola Přílohy Volitelné předměty, všechny volitelné předměty se ruší a jejich učební osnovy z původního ŠVP také a nahrazují se novými. Nové učební osnovy volitelných předmětů jsou vloženy do kapitoly 5 Učební osnovy. 12) Jednotlivé části učebních osnov vyučovaných předmětů v kapitole 5 Učební osnovy se ruší, mění nebo doplňují takto: 2

3 I. stupeň ZŠ a) Český jazyk výměna tabulek za nové, byly opraveny formulace výstupů s použitím aktivních sloves, přidány drobné doplňky výstupů a učiva, b) Anglický jazyk vzhledem k rozsáhlejším úpravám výměna celých tabulek, c) Matematika drobné úpravy v tabulkách 3., 4. a 5. ročníku, pro větší přehlednost jsou tabulky nahrazeny novými, d) Prvouka charakteristika předmětu je stylisticky upravena, k tabulkám ročníku dodány doplňující tabulky s výstupy a učivem, e) Přírodověda výměna charakteristiky předmětu, která je stylisticky upravena, a pro větší přehlednost celé tabulky nahrazujeme novými podle opravy RVP, f) Vlastivěda výměna charakteristiky předmětu, která je stylisticky upravena, a pro větší přehlednost celé tabulky nahrazujeme novými, g) Tělesná výchova výměna celého textu, zjednodušeno. II. stupeň ZŠ h) Český jazyk a literatura ruší se v charakteristice předmětu ve třetím odstavci věta: Na předmět Český jazyk a literatura navazuje volitelný předmět Literární seminář., i) Anglický jazyk vzhledem k řadě drobných úprav pro větší přehlednost výměna celého textu, j) Německý jazyk nový předmět, vložen nový text, k) Ruský jazyk nový předmět, vložen nový text, l) Cvičení z anglického jazyka nový předmět, vložen nový text, m) Matematika výměna tabulek pro 7. a 8. ročník, n) Informatika v charakteristice předmětu se ruší ve druhém odstavci věta: dále je žákům nabídnuta jedna hodina týdně z disponibilní dotace v 7. a 8. ročníku, ovšem jako volitelný předmět., o) Dějepis krátký dodatek k tabulkám 8. a 9. ročníku, p) Občanská výchova - výměna celého textu (pro větší přehlednost), větší počet drobných změn, q) Rozvoj osobnosti výměna celého textu (pro větší přehlednost), větší počet drobných změn, r) Tělesná výchova pro větší přehlednost výměna celého textu, drobné úpravy, 3

4 s) Přírodopis - přesun části učiva mezi 7. a 8. ročníkem (v 7. ročníku učivo: živočichové po ptáky a rostliny, v 8. ročníku učivo: savci a člověk), malý dodatek k výstupům v 8. a 9. ročníku, t) Zeměpis v charakteristice předmětu změněny první dva odstavce, výměna tabulek pro 8. a 9. ročník s drobnými úpravami ve znění výstupů, u) Hudební výchova drobný dodatek k tabulce 9. ročníku, v) Volitelné předměty nabídku volitelných předmětů s jejich osnovami rušíme v celém rozsahu a nahrazujeme osnovami nových volitelných předmětů: Dramatická výchova, Výtvarný seminář, Zeměpisný seminář, Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, Matematicko-fyzikální seminář, Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. 4

5 Provedené úpravy k bodu 5 nová kapitola 3.4 Začlenění průřezových témat: 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním, realizujeme je formou začlenění do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů na I. i II. stupni ZŠ. Konkrétní výstupy jsou uvedeny v tabulkách se vzdělávacími obsahy jednotlivých předmětů v samostatném sloupci. V následujícím přehledu uvádíme realizaci všech průřezových témat a jejich tematických okruhů v jednotlivých ročnících a předmětech. Do přehledu jsme zahrnuli pouze povinné předměty, které absolvují všichni žáci naší školy a v nichž dochází k realizaci všech okruhů. V tomto přehledu neuvádíme volitelné předměty ani předměty vyučované pouze u skupin žáků (např. druhý jazyk), přestože i v nich se průřezová témata realizují. Realizace průřezových témat v jednotlivých předmětech je také posílena o projektové dny, které pořádáme dvakrát za školní rok, ale nejsou součástí tohoto přehledu. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopnosti poznávání Český jazyk (6.-9. roč.), Matematika (1.-8. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Fyzika (9. roč.), Zeměpis (6.,8. roč.), Hudební výchova (2.-6.,9. roč.), Výtvarná výchova (4.,5.,6.-9. roč.), Tělesná výchova (1.,2.,6.-9. roč.). Sebepoznání a sebepojetí Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (5.,9. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8.-9. roč.), Hudební výchova (8. roč.), Tělesná výchova (1.-9. roč.), Svět práce (8.,9. roč.). Seberegulace a sebeorganizace Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (6.,7. roč.), Prvouka (1.,3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Občanská výchova (6. roč), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Tělesná výchova (3.-5.,6.-9. roč.), Svět práce (6.,8. roč.). 5

6 Psychohygiena Český jazyk (1.-3 roč., roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Prvouka (2.,3. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Tělesná výchova (3.-5.,6.-9. roč.). Kreativita Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (4.,6. roč.), Matematika (4.,5.,9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Zeměpis (6.,8. roč.), Hudební výchova (2.-5. roč.), Výtvarná výchova (4.,5. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Pracovní činnosti (3. roč.), Svět práce (6.,8.,9. roč.). Poznávání lidí Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (6.,7.,8. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Dějepis (6.,7.,9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Hudební výchova (6. roč.), Tělesná výchova (1.,2.,6.-9. roč.). Mezilidské vztahy Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.),.), Prvouka (1. roč.), Dějepis (6.,7.,9. roč.), Občanská výchova (7. roč), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Přírodopis (7.,9. roč.), Zeměpis ( roč.), Hudební výchova (9. roč.), Tělesná výchova (1.,2.,6.-9. roč.), Pracovní činnosti (2. roč.). Komunikace Český jazyk (1.-3.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (3.,4.,6.-9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Prvouka (2. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Přírodověda (5. roč.), Dějepis (6.,7. roč.), Rozvoj osobnosti ( roč.), Zeměpis (6.,8. roč.), Hudební výchova (2.-6.,8.,9. roč.), Výtvarná výchova (4.,5.,6.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (8.,9.. roč.). Kooperace a kompetice Český jazyk (6.-9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Zeměpis (6.-8. roč.), Hudební výchova (6.,8. roč.), Výtvarná výchova (4.,5. roč.), Tělesná výchova (3.-5.,6.-9. roč.), Pracovní činnosti (2. roč.). 6

7 Řešení problémů Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Matematika (4. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Dějepis (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Tělesná výchova (3.-9. roč.), Svět práce (6.,9. roč.). Hodnoty, postoje, praktická etika Český jazyk (3.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (9. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Přírodověda (5. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (8. roč), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč), Zeměpis (8. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (9. roč.). VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Český jazyk (1.,5. roč.), Matematika (7.,8. roč.), Prvouka (1.-3. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Výtvarná výchova (4.,5. roč.). Občan, občanská společnost a stát Český jazyk (5. roč.), Anglický jazyk (7. roč.), Matematika (1.-5. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Prvouka (1.-3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (6.-9. roč.), Občanská výchova (7.-9. roč.), Rozvoj osobnosti (7. roč.), Přírodopis (9. roč.), Hudební výchova (6.,7. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (9. roč.). Formy participace občanů v politickém životě Prvouka (3. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (6.-9. roč). Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Český jazyk (9. roč.), Prvouka (1.,3. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (6.-9. roč.), Občanská výchova (7.-9. roč.), Zeměpis (7.,8. roč.). 7

8 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Český jazyk (1.-2.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (4.-9. roč.), Matematika (4.,7.,8. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Prvouka (1.,2. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (7. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (8. roč.), Hudební výchova (1.-5.,6.,9. roč.), Výtvarná výchova (4.-9. roč.), Pracovní činnosti (4.,5. roč.). Objevujeme Evropu a svět Anglický jazyk (5.,8.,9. roč.), Matematika (9. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (6.-8. roč.). Jsme Evropané Český jazyk (8.,9. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (6.-9. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Chemie (9. roč.), Zeměpis (8. roč.), Výtvarná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (8.,9. roč.). MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Český jazyk (5.-9. roč.), Anglický jazyk (5. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (6.-8. roč.), Občanská výchova (6.-8. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Hudební výchova (7.,8. roč.), Výtvarná výchova (1.-3.,6.-9. roč.). Lidské vztahy Český jazyk (1.-7. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (6.-8. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Zeměpis (7. roč.), Hudební výchova (1.-5.,7.,8. roč.), Výtvarná výchova (1.-3. roč.), Tělesná výchova (1.-5.), Svět práce (6. roč.). 8

9 Etnický původ Český jazyk (4.,6.-9. roč.), Prvouka (1. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (7.-9. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (6.,8. roč.). Multikulturalita Český jazyk (5.-9. roč.), Prvouka (1.,2. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (8. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Hudební výchova (7.,8. roč.), Výtvarná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (8.-9. roč.). Princip sociálního smíru a solidarity Český jazyk (6.-9. roč.), Prvouka (3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (5. roč.).dějepis (7.-9. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Svět práce (9. roč.). ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka (3. roč.), Přírodověda (4.,5. roč.), Chemie (9. roč.), Přírodopis (7.-9. roč.), Zeměpis (6.,8.,9. roč.), Výtvarná výchova (1.-5. roč.). Základní podmínky života Prvouka (3. roč.), Přírodověda (4. roč.), Fyzika (6.-9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Zeměpis (6.-9. roč.), Výtvarná výchova (1.-5. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Pracovní činnosti (3.,5. roč.). Lidské aktivity a problémy životního prostředí Český jazyk (1. roč.), Anglický jazyk (7. roč.), Matematika (6.,9. roč.), Prvouka (3. roč.), Přírodověda (4.,5. roč.), Dějepis (8. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Fyzika (7. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (7. roč.), Zeměpis (6.,9. roč.), Výtvarná výchova (1.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.). 9

10 Vztah člověka k prostředí Český jazyk (1.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (4.,7.,8. roč.), Matematika (4.,7.,8. roč.), Prvouka (1.-3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Fyzika (9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (7.-9. roč.), Hudební výchova (1.-5.,7. roč.), Tělesná výchova (1.-5. roč.), Pracovní činnosti (1.,2.,4.,5. roč.), Svět práce (6. roč.). MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk (1.,2.,9. roč.), Anglický jazyk (6.,8. roč.), Matematika (5. roč.), Informatika (6. roč.), Dějepis (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Zeměpis (6.,7. roč.), Hudební výchova (1.,3.-5.,8.,9. roč.), Výtvarná výchova (1.- 3.,6.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.). Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk (1.,9. roč.), Dějepis (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8. roč.), Hudební výchova (8.,9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6.,9. roč.). Stavba mediálních sdělení Český jazyk (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Výtvarná výchova (4.-5.roč.), Svět práce (6. roč.). Vnímání autora mediálních sdělení Český jazyk (2.,9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.). Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk (2.,5.,9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (7. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Hudební výchova (8.,9. roč.), Svět práce (6. roč.). Tvorba mediálního sdělení 10

11 Český jazyk (5.,6.,9. roč.), Anglický jazyk (6.,8.,9. roč.), Informatika (6. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Svět práce (6. roč.). Práce v realizačním týmu Český jazyk (5.,9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.), 2x ročně realizováno v projektových dnech. 11

12 Provedené úpravy k bodu 6 nové znění kapitoly 4.2 Učební plán pro II. stupeň ZŠ: Poznámky k učebnímu plánu II. stupně ZŠ - Předmět Český jazyk je posílen i jednu hodinu z disponibilní časové dotace. - Předmět Další cizí jazyk je dotován šesti hodinami z disponibilní časové dotace, tj. od 7. ročníku po dvou hodinách. Nabízíme výuku Německého nebo Ruského jazyka, v odůvodněných případech Cvičení z anglického jazyka. - Předmět Matematika je posílen o dvě hodiny z disponibilní časové dotace. - Předmět Informatika je v klasických třídách posílen v 7. a 8. ročníku celkem o dvě hodiny z disponibilní dotace a doplněn o rozšiřující vzdělávací obsah. - Předmět Rozvoj osobnosti vznikl integrací vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví a některých výstupů vzdělávacího oboru Výchova k občanství (jedna hodina) vyučuje se čtyři vyučovací hodiny, je dotován dvěma hodinami z disponibilní časové dotace a dvěma hodinami ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. - Vzdělávací oblast Člověk a příroda byla posílena o dvě hodiny z disponibilní časové dotace. - Předmět Tělesná výchova byl ve třídách nebo skupinách s jeho rozšířenou výukou posílen o jedenáct hodin z disponibilní časové dotace, ve zbývajících třídách je v šestém ročníku posílena výuka TV o jednu hodinu týdně z disponibilní časové dotace. - Volitelné předměty jsou určeny pouze pro všechny klasické třídy od 6. ročníku po dvou hodinách v každém ročníku, tedy celkem osm hodin, jsou dotovány z disponibilní časové dotace. V jejich rámci žáci volí v 6. ročníku mezi Dramatickou výchovou nebo Výtvarným seminářem, v 7. ročníku mezi Zeměpisným seminářem nebo Společenskovědním seminářem, v 8. ročníku mezi Přírodovědným seminářem či Matematicko-fyzikálním seminářem. V 9. ročníku je pro klasické třídy určen Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka v časové dotaci jedna hodina týdně, žáci absolvují oba předměty (tedy dvě vyučovací hodiny týdně). Žáci tříd nebo skupin s rozšířenou výukou tělesné výchovy tyto volitelné předměty nemají, hodiny z disponibilní časové dotace jsou u nich věnovány předmětu Tělesná výchova. - Průřezová témata jsou zařazena k příslušnému učivu ve všech předmětech a uvádíme je v jednotlivých tabulkách, přehled je zpracován ve zvláštní kapitole. Také pravidelné projektové dny (2x do roka) mají za cíl posilování dovedností souvisejících s obsahy průřezových témat. 12

13 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, MILÉNOVA 14 - II. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty VI. ročník VI. RVTV VII. ročník VII. RVTV VIII. ročník VIII. RVTV IX. ročník IX. RVTV Celkem Celkem RVTV Disponibilní časová dotace Vaše škola Vaše škola RVTV Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk: Německý jazyk, Ruský jazyk, Cvičení z AJ Matematika Informační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a zdraví Rozvoj osobnosti Tělesná výchova Člověk a příroda Fyzika ,5 1,5 6,5 6,5 Chemie Přírodopis Zeměpis ,5 1,5 6,5 6,5 2 2 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Svět práce Volitelné předměty CELKEM

14 Poznámka k přechodnému období ve školním roce 2013/14 (platí pouze pro třídy bez rozšířené TV): Ve školním roce 2013/2014 půjde o přechodné období, z provozních a organizačních důvodů bude vyučování volitelných předmětů ve třídách či skupinách bez rozšířené výuky TV upraveno takto: - 6. ročník vyučuje se podle nové nabídky uvedené výše v tomto dodatku (Dramatická výchova nebo Výtvarný seminář) ročník vzhledem k tomu, že děti v loňském roce volily seminář na dva roky, budou pokračovat ve vyučovaných volitelných předmětech Literární seminář a Výtvarný seminář v dotaci dvě hodiny týdně (vyučovány budou podle osnov v původním ŠVP), v dalším školním roce budou vybírat z výše uvedené nabídky. Výuka Dalšího cizího jazyka bude probíhat normálně v dotaci dvě hodiny týdně ročník vyučuje se Přírodovědný seminář a Zeměpisný seminář v dotaci jedna hodina týdně, dotace je snížena z důvodu poskytnutí jedné hodiny pro výuku Dalšího cizího jazyka s dotací tři hodiny týdně. Vyučuje se podle osnov uvedených v tomto dodatku. V devátém ročníku ve školním roce 2014/2015 bude tento ročník pokračovat v dotaci tři hodiny týdně pro Další cizí jazyk a děti budou pro jednu hodinu týdně vybírat mezi výše uvedenými semináři ročník v tomto ročníku budou vyučovány semináře, které si děti navolily v předchozích letech: Dramatická výchova, Finanční gramotnost a Konverzace v jazyce anglickém (budou vyučovány podle osnov z původního ŠVP) v dotaci dvě hodiny týdně a dále budou volit Seminář z Českého jazyka a Seminář z matematiky společně s Německým jazykem, který je zde vyučován od sedmé třídy jako volitelný předmět. Z důvodu organizační náročnosti zde nebude zaveden Další cizí jazyk jako nový předmět

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres Naše škola Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Název ŠVP Motivační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jarmila

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ IV. UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ IV.1 Systém a organizace výuky Výuka podle ŠVP probíhala od šk.r. 2006/07, ve školním roce 2010/11 přešla celá škola na výuku podle ŠVP. V přechodném období se zároveň

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená

Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená Škola: 1. základní škola Plzeň, Zábělská 5, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Helena Lišková Koordinátor ŠVP:

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a 3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ AJ ČJ a L - autoři evropské a světové

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - UČÍME SE S AMOSEM Dodatek č. 5, s účinností od. 9. 203 zpracováno podle RVP ZV, verze platná od. 9. 203 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více