KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha

2 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady IČO: Sídlo: Praha 10, Šrobárova 1150/50, PSČ Statutární orgán: MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel Kontaktní osoba: Ing. Leoš Fedr Tel.: Organizátor koncesního řízení (pověře Název: Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář IČO: Sídlo: Praha 4, Nad Spádem 640/18, PSČ Statutární orgán: Mgr. Jan Mauric, jednatel Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Knobová Tel.: ; KONCESNÍ ŘÍZENÍ Koncesní řízení Druh řízení: Způsob zahájení koncesního řízení: Ev. č. koncesního řízení ve Věstníku veřejných zakázek: Interní číslo koncesního řízení dle zadavatele: koncesní řízení dle 4 a násl. koncesního zákona oznámení o zahájení koncesního řízení dle 7 koncesního zákona, uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne _063_00_00 Zadavatel vyzývá oznámením koncesního řízení neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast v koncesním řízení a k prokázání kvalifikace. Tato kvalifikační dokumentace podrobně vymezuje požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a na prokázání této kvalifikace. 2

3 3. PŘEDMĚT KONCESNÍ SMLOUVY Zadavatel není v době zahájení tohoto koncesního řízení objektivně schopen vymezit do podrobností předmět koncesní smlouvy a tedy zpracovat koncesní dokumentaci takovým způsobem, který by umožnil dodavatelům zpracovat a podat nabídky. Předmět koncesní smlouvy bude detailně vyřešen v rámci koncesního dialogu a vymezen v rámci koncesní dokumentace. Zadavatel pro účely zvážení dodavatelů, zda podat žádost o účast v koncesním řízení a prokazovat kvalifikaci, vymezuje své potřeby následujícím způsobem: Zajistit a provozovat dopravu v klidu v areálu FNKV Praha na plochách k tomu vyčleněných včetně osazení a aktualizace informačních tabulí o řešení dopravy v areálu; Provádět výběr parkovného dle předpokladu bude celá výše parkovného příjmem koncesionáře; Realizovat stavební úpravy dvou vjezdů včetně dodávky a osazení technologického zařízení (závorový systém, vjezdové a výjezdové brány, platební automaty apod.); Provozovat, udržovat popř. inovovat automatický systém parkovacích závor a platebních terminálů; Zřídit a provozovat dispečink parkování, ze kterého bude řízen a kontrolován automatický závorový systém a platební automaty; Realizovat a udržovat svislé a vodorovné dopravní značení v celém areálu FNKV. 4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů dodavatele, obdobně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ). Zadavatel dále požaduje předložení čestného prohlášení o skutečnosti, že dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý splnit koncesní smlouvu. Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty určené k podání žádosti o účast v koncesním řízení stanovené v oznámení koncesního řízení, tedy do do 12:00 hod. Zadavatel stanovuje, že dodavatel má právo prokázat splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, a to v rozsahu podle 51 odst. 4 ZVZ. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit doklady dle 51 odst. 4 písm. a) ZVZ a smlouvu dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ. Má-li být koncesní smlouva plněna několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou žádost o účast, stanovuje zadavatel, že bez výhrad platí povinnost prokázat kvalifikaci a postupovat podle 51 odst. 5 a 6 ZVZ. 3

4 Zadavatel stanovuje, že zahraniční dodavatel musí při prokazování kvalifikace postupovat bez výhrad podle 51 odst. 7 ZVZ. Zadavatel stanovuje, že dodavatel má právo prokázat splnění kvalifikace pomocí certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 ZVZ. Certifikát v takovém případě nahrazuje v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel stanovuje, že dodavatel má právo prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v takovém případě nahrazuje v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být předloženy v českém jazyce, v případě předložení dokladů v cizím jazyce s výjimkou slovenského jazyka je dodavatel povinen předložit zároveň s dokladem jeho úřední překlad do českého jazyka ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle následujícího: Požadavek zadavatele na prokázání kvalifikace V rozsahu dle ustanovení 53 odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g), h), j), k) ZVZ. Dodavatel k prokázání kvalifikace předloží - výpis z evidence rejstříku trestů [ 53 odstavec 1 písm. a) a b) ZVZ]; - potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení [ 53 odstavec 1 písm. f) ZVZ]; - potvrzení příslušného orgánu či instituce [ 53 odstavec 1 písm. h) ZVZ]; - čestné prohlášení [ 53 odstavec 1 písm. c) až e) a g), h), j, k) ZVZ]. 4

5 4.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle následujícího: Požadavek zadavatele na prokázání kvalifikace V rozsahu dle ustanovení 54 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ. Dodavatel k prokázání kvalifikace předloží - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán [ 54 písm. a) ZVZ]; -doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu koncesní smlouvy, tedy živnostenské oprávnění s předmětem: 1. Živnost volná Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a 2. Živnost vázaná Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. [ 54 písm. b) ZVZ] EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o skutečnosti, že dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý splnit koncesní smlouvu TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ a zároveň stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů a vymezuje minimální úroveň kvalifikačních předpokladů dle následujícího. Zadavatel požaduje: Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Dodavatel předloží seznam služeb formou čestného prohlášení opatřeného datem a podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele ve formě tabulky, kde uvede následující údaje ke každé uvedené službě: a) název nebo označení objednatele, b) údaj, zda se jedná o veřejného zadavatele nebo jinou osobu, c) specifikaci uvedené služby, včetně počtu parkovacích míst, 5

6 d) místo plnění, datum uvedení do provozu a do provozu a dobu trvání plnění, e) údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení o poskytnutí služby nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění. Přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Tato osvědčení či doklad o uskutečnění musí obsahovat prohlášení zadavatele, že služby jsou poskytovány řádně a včas po celou dobu plnění, popřípadě údaj o povaze a četnosti nedostatků. Za významnou službu se považuje poskytování služeb spojených s provozem či správou parkovacího areálu, parkovací zóny, veřejného parkoviště, veřejné garáže či jiného obdobného objektu určeného k pohybu a parkování vozidel. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal poskytnutí: - alespoň tří takto vymezených služeb, z nichž každá trvá soustavně po dobu nejméně jednoho roku (365 po sobě jdoucích dní) a z nichž každá je v rozsahu minimálně 500 parkovacích míst; - alespoň dvou takto vymezených služeb zahrnujících provoz a údržbu automatických systémů parkovacích závor a platebních terminálů, z nichž každá trvá soustavně po dobu nejméně jednoho roku (365 po sobě jdoucích dní) a z nichž každá je v rozsahu minimálně 500 parkovacích míst; - alespoň jednu takto vymezenou službu v rozsahu nejméně 500 parkovacích míst, která zahrnuje dodávku a instalaci technologických zařízení, tj. automatické závorové systémy, vjezdové a výjezdové brány, platební automaty apod.; - alespoň jednu takto vymezenou službu v rozsahu nejméně 500 parkovacích míst, která zahrnuje zřízení a provozování dispečinku parkování; - alespoň jednu takto vymezenou službu v rozsahu nejméně 500 parkovacích míst, která zahrnuje instalaci svislého a vodorovného dopravního značení. 5. OMEZENÍ POČTU DODAVATELŮ Zadavatel v souladu s 7 odst. 4 koncesního zákona stanovuje, že omezí počet kvalifikovaných dodavatelů na čtyři. Zadavatel stanovuje následující kritéria pro omezení počtu kvalifikovaných dodavatelů: 6

7 - počet dodavatelem poskytovaných služeb spojených s provozem či správou parkovacího areálu, parkovací zóny, veřejného parkoviště, veřejné garáže či jiného obdobného objektu určeného k pohybu a parkování vozidel, zahrnujících provoz a údržbu automatických systémů parkovacích závor a platebních terminálů, z nichž každá trvá soustavně po dobu nejméně jednoho roku (365 po sobě jdoucích dní) a z nichž každá je v rozsahu minimálně 500 parkovacích míst. (Zadavatel za takovou službu neuzná službu trvající po dobu kratší než 365 dnů nebo službu v rozsahu menším než je 500 parkovacích míst.) váha 50%; - celkový počet (součet) parkovacích míst v rámci dodavatelem poskytovaných služeb spojených s provozem či správou parkovacího areálu, parkovací zóny, veřejného parkoviště, veřejné garáže či jiného obdobného objektu určeného k pohybu a parkování vozidel, zahrnujících provoz a údržbu automatických systémů parkovacích závor a platebních terminálů, z nichž každá trvá soustavně po dobu nejméně jednoho roku (365 po sobě jdoucích dní) a z nichž každá je v rozsahu minimálně 500 parkovacích míst. (Zadavatel za takovou službu neuzná službu trvající po dobu kratší než 365 dnů nebo službu v rozsahu menším než je 500 parkovacích míst.) váha 50%. V rámci obou jednotlivých subkritérií bude nejvyšší referenci (dle výše uvedeného) přidělen počet bodů 100 a hodnocené referenci přidělen počet bodů odpovídající poměru hodnocené reference v daném subkritériu vůči referenci nejvyšší, x 100 (hodnocená / nejvyšší = výsledek x 100) Celkové pořadí se vypočítá součtem bodů získaných v rámci jednotlivých subkritérií a dodavatelé budou seřazeni dle získaných bodů od nejvyšší hodnoty po hodnotu nejnižší. Zadavatel vyzve k účasti v koncesním dialogu první čtyři dodavatele, kteří získali nejvyšší celkový počet bodů. Ostatní dodavatele zadavatel vyloučí z koncesního řízení. 6. KONCESNÍ DIALOG Zadavatel vyzve dodavatele, kteří prokázali splnění kvalifikace a kteří nebyli z koncesního řízení vyloučeni z důvodu omezení počtu dodavatelů, k účasti v koncesním dialogu, v souladu s 7 odst. 5 písm. b) koncesního zákona. Účelem koncesního dialogu bude vymezit podrobně předmět koncesní smlouvy tak, aby byl zadavatel schopen připravit koncesní dokumentaci způsobem umožňujícím dodavatelům zpracovat a podat relevantní nabídky. V rámci koncesního dialogu budou dořešeny zejména technologické možnosti řešení, stavební a technické řešení vjezdů, právní vztahy k vybudovaným stavbám a technologiím, způsob a možnosti financování (předpoklad financování ze strany dodavatele), možnost nájmu parkovacích míst či úplaty za možnost provozu parkovacího systému, konkrétní řešení výběru 7

8 parkovného v rámci parkovacího systému (systém karet či jiný systém), možnosti a řešení zaměstnaneckých a invalidních vjezdů, zpracování projektu a ostatní podrobnosti. 7. ŽÁDOST O ÚČAST V KONCESNÍM ŘÍZENÍ A PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE Žádost o účast a se podává v jednom vyhotovení. Zadavatel doporučuje předložit veškeré dokumenty (žádost o účast a dokumenty předkládané k prokázání kvalifikace) v jednom svazku se stranami číslovanými vzestupnou řadou a opatřeným bezpečnostními prvky (například přelepkou, zaprovázkováním atd.), a vložené do samostatné obálky označené nápisem: Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha žádost o účast. Dodavatel v rámci obálky předloží: 1. Žádost o účast (zadavatel požaduje písemnou žádost o účast podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele; je-li žádost podepsána zplnomocněným zástupcem, požaduje zadavatel předložení plné moci) 2. Identifikační údaje dodavatele (obchodní firma, sídlo, IČO) včetně uvedení kontaktní osoby, kontaktního u určeného pro komunikaci se zadavatelem a kontaktního telefonního čísla) 3. Dokumenty předkládané k prokázání kvalifikace (dle bodu 4. této kvalifikační dokumentace) 8. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST Žádosti o účast včetně dokumentů k prokázání kvalifikace se podávají doporučeně poštou na adresu: Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář Praha 4, Nad Spádem 641/20, PSČ nebo osobně na stejnou adresu (nejlépe po dohodě na tel. čísle: ), a to v pracovní dny od 9:00 do 16:00 (poslední den lhůty do 12:00). Lhůta pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace končí dne ve 12:00 hodin. 9. DODATEČNÉ INFORMACE Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace ke koncesnímu řízení a kvalifikačním podmínkám písemně na adrese Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář, Praha 4, Nad Spádem 641/20, PSČ , nebo elektronicky em na adrese: 8

9 V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace i bez předchozí žádosti. 10. OSTATNÍ Dodavatelé si mohou areál prohlédnout samostatně bez doprovodu zadavatele, a to s ohledem na skutečnost, že areál FNKV je volně přístupný. Dodavatelům, kteří budou vyzváni k účasti v koncesním dialogu, bude umožněno se zúčastnit prohlídky areálu s odpovědnou osobou za zadavatele. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v koncesním řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo koncesní řízení zrušit. Zadavatel nebude dodavatelům, kteří se zúčastní koncesního řízení, vracet žádosti o účast ani doklady doložené k prokázání kvalifikace. V Praze dne MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FNKV 9

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více