Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)"

Transkript

1 Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování koncesního projektu. Svou nabídku zpracujte dle zadávacích podmínek uvedených níže. 1. Název zakázky Zpracování koncesního projektu na provozovatele vodohospodářského majetku v rámci realizace projektu Revitalizace povodí Olše I 2. Zadavatel Název: Slezský vodohospodářský svazek Právní forma: Svazek obcí IČ: Adresa: Dukelská 144, Jablunkov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Petr Sagitarius Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík www: Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv před uzavřením smlouvy zrušit toto zadávací řízení. 3. Druh a předmět veřejné zakázky Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení. Předmětem veřejné zakázky je : a) zpracování koncesního projektu na provozovatele vodohospodářského majetku vzniklého realizací vodohospodářského infrastrukturního projektu Revitalizace Povodí Olše I podpořeného Fondem soudržnosti podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) a b) poskytování podpůrných služeb zadavateli v rozsahu nejvýše 150 hodin poradenských služeb od vypracování koncesního projektu do doby jeho schválení příslušným orgánem dle 22 odst. 3 koncesního zákona, a to dle pokynů zadavatele. Výstupem díla podle písm. a) bude souhrnný dokument v souladu s požadavky platné legislativy ČR, zejména koncesního zákona a vyhlášky č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon. 4. Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace je součástí výzvy k předložení nabídky. Je zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky Zpracování koncesního projektu na provozovatele vodohospodářského majetku v rámci realizace projektu Revitalizace povodí Olše I 4.2. Zadavatel Název: Slezský vodohospodářský svazek Právní forma: Svazek obcí IČ:

2 Adresa: Dukelská 144, Jablunkov 4.3. Specifikace veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Viz. bod 3. výzvy Technické specifikace V rámci zakázky bude vypracován koncesní projekt v souladu s Koncesním zákonem a Vyhláškou č. 217/2006 ( prováděcí vyhláška ke koncesnímu zákonu). Nedílnou součástí koncesního projektu bude i finanční model, který prokáže nejvhodnější způsob provozování nové vodohospodářské infrastruktury. Obsah koncesního projektu: Etapa 1: 1. Identifikace objektivních potřeb zadavatele, včetně vymezení požadovaných cílů, které mají tyto potřeby uspokojit 2. Popis možných způsobů zajištění potřeb zadavatele, včetně rozpracování jednotlivých variant a jejich ekonomického posouzení. 3. Popis ekonomických a jiných důsledků pro případ, že by daná potřeba nebyla realizována vůbec 4. Doporučení varianty, která se jeví pro zadavatele nejvýhodnější Etapa 2: 5. Analýza způsobů realizace doporučené varianty 6. Detailní popis jednotlivých kroků v projektu včetně vymezení zodpovědnosti zainteresovaných stran 7. Použití finančního modelu v požadovaném rozsahu ( stanovení finančních toků v projektu, zjištění hodnoty za peníze atp. ), zpracování odpovídajících variant. Pro účely zpracování koncesního projektu bude k dispozici finanční model zadavatele. Pokud dojde na základě analýzy způsobů realizace doporučené varianty k doporučení řešení podle Koncesního zákona, musí koncesní projekt dále obsahovat alespoň následující údaje: 8. Podrobný popis služby poskytované koncesionářem a předpokládaný způsob jejího poskytování 9. Předpokládaný časový harmonogram realizace předmětu koncesní smlouvy a předpokládaný časový harmonogram koncesního řízení 10. Předpokládané finanční prostředky nezbytné pro realizaci předmětu koncesní smlouvy, včetně popisu předpokládaných finančních toků v průběhu realizace předmětu koncesní smlouvy 11. Součet předpokládaných výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy 12. Vymezení způsobu nakládání s majetkem zadavatele, je-li tento majetek určen k realizaci předmětu koncesní smlouvy 13. Předpokládané platební podmínky, zejména s ohledem na plnění závazků koncesionáře 14. Zhodnocení případných ekonomických a právních dopadů na smluvní strany při ukončení platnosti koncesní smlouvy Součástí nabídky bude i nabídka asistence při schvalovacím procesu Koncesního projektu (poskytnutí podpůrných poradenských služeb).

3 Uchazeč uvede personální složení týmu, který bude zakázku zpracovávat a vzdělání a relevantní praxi jednotlivých členů týmu (součást hodnotícího kriteria). Nabídka bude obsahovat očekávaný harmonogram zpracování koncesního projektu, zejména: a) termín odevzdání rozpracovaných variant řešení, včetně doporučení jedné varianty k posouzení zadavateli ( body tohoto zadání ) ( Etapa 1 ) a dále b) odhadovaný termín předložení kompletně zpracovaného koncesního projektu ke schválení zadavateli ( Etapa 2 ). 4.4 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli další dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být podána nejpozději do 10 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti o dodatečné informace. Zadavatel poskytne informace i všem dalším uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnutá. Písemné žádosti o informace uchazeč doručí na adresu: Slezský vodohospodářský svazek Dukelská Jablunkov Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík Tel.: Zadavatel připouští zasílání dotazů v elektronické podobě s dodržením výše uvedených lhůt. 4.5 Podání nabídek Lhůta pro podání Nabídky je možno předkládat do do 12:00 hod. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po výše uvedené lhůtě, nebudou otevírány a uchazeč bude o této skutečnosti bezodkladně vyrozuměn. Nabídky mohou být doručeny poštou, nebo osobně. V případě osobního předání uchazeč obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Zadavatel zaznamená do seznamu nabídek Adresa podání nabídek: Osobně, nebo poštou doporučená zásilka: Slezský vodohospodářský svazek Dukelská Jablunkov Termín otevírání obálek: Otevírání obálek je neveřejné, bude probíhat po ukončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči budou vyrozumění o výsledcích výběrového řízení.

4 4.6 Zadávací lhůta a doba plnění zakázky Zadávací lhůta trvá 30 dnů. Uchazeč ke své nabídce doloží prohlášení dle 68 odst.. 2 zákona č. 137/2006 Sb., podepsané oprávněnou osobou, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu trvání zadávací lhůty. Termín zahájení a ukončení realizace zakázky: Zahájení prací - do 5 dnů po uzavření smlouvy o dílo. Ukončení realizace zakázky schválení koncesního projektu orgánem dle 22 odst. 3 koncesního zákona (koncesní řízení již není obsahem předmětu této veřejné zakázky) a řídícím orgánem Fondu soudržnosti a poskytovatelem dotace (EK). 4.7 Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Plnění veřejné zakázky bude hrazeno na základě daňového dokladu do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení realizace veřejné zakázky dle bodu 4.6 zadávacích podmínek. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platba proběhne výhradně v EUR a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Zadavatel si vyhrazuje právo ve smlouvě s vybraným uchazečem změnit platební podmínky. 4.8 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Splněním kvalifikačních předpokladů se rozumí: splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle 53 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 zákona prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona Obecné pokyny k prokázání kvalifikace: Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii, ne starší 90 ti kalendářních dnů. Vyžadována prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být doložen originál, nebo úředně ověřená kopie zplnomocnění Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o

5 účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, v opačném případě uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

6 Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: V rámci tohoto výběrového řízení není požadováno doložení ekonomických a finančních předpokladů Prokázání technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: Dodavatel předloží seznam významných zakázek s uvedením jejich rozsahu a kontaktů na objednatele. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu dodávek uvede min. 1 dodávku ukončenou, nebo rozpracovanou týkající se předmětu veřejné zakázky, tj. splňující obsah koncesního projektu, Zadavatel připouští,aby seznam dodávek nezahrnul pouze koncesní projekt na vodohospodářské stavby. Zadavatel připouští možnost předložení čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů. Čestné prohlášení musí obsahovat zadavatelem požadované údaje (název projektu, označení objednatele a dodavatele, doba realizace) a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 4.9 Hodnotící kriteria Kritérium hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Dílčí hodnotící kriteria: Výše celkové nabídkové ceny 40% Strategie a technická úroveň zajištění plnění veřejné zakázky 60% V rámci dílčího hodnotícího kritéria Strategie a technická úroveň zajištění plnění veřejné zakázky budou hodnoceny tyto aspekty tohoto kritéria s touto vahou: - kvalita návrhu postupu řešení veřejné zakázky s ohledem na její předmět (koncesní projekt na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v ČR s aktuálními podmínkami Fondu soudržnosti), včetně harmonogramu po jednotlivých bodech (body 1 až 14 bodu 4.3 zadávacích podmínek) i v celku 25%; - odbornost a zkušenosti týmu zpracovatelů podílejících se na vypracování koncesního projektu potřebných pro plnění veřejné zakázky (veřejné zakázky, PPP projekty, finanční modelování, právní poradenství, finanční poradenství, projekty Fondu soudržnosti, vodohospodářská technická, právní a finanční odbornost a zkušenosti) 25%; - kvalita návrhu projektového řízení veřejné zakázky s ohledem na povahu zadavatele (svazek obcí) a potřebu pružné a zdokumentované komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 10% Forma hodnocení nabídek: Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro

7 která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, bude sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. K nejvýhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty Způsob zpracování nabídkové ceny Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. V dalších případech se postupuje dle 77 odst. 1 až 6 zákona o veřejných zakázkách Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu, a to absolutní částkou v EUR. Dále uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu v rozkladu: a) na odměnu dodavatele zpracování koncesního projektu, b) odměnu dodavatele za poskytnutí podpůrných služeb zadavateli v rozsahu nejvýše 150 hodin poradenských služeb od vypracování koncesního projektu do doby jeho schválení příslušným orgánem dle 22 odst. 3 koncesního zákona, a to dle pokynů zadavatele. Celková nabídková cena i její součásti budou uvedeny v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH Překročení nabídkové ceny Zadavatel připouští překročení celkové nabídkové ceny a/nebo jejích částí v případě, že dojde ke změnám předpisů upravujícím výši DPH. Jakékoliv další překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští Obchodní podmínky Tvoří nedílnou součást této výzvy.

8 4.11 Návrh smlouvy o dílo Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám, obchodním podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a jeho vyloučení. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo změn v předloženém návrhu smlouvy formou zvláštních smluvních podmínek, jakožto nedílné součástí uzavřené smlouvy Ostatní ujednání Zadavatel nepřipouští dílčí části nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv před uzavřením smlouvy zrušit toto výběrové řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách. Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací. Náklady spojené s přípravou nabídek zadavatel nehradí Požadavky zadavatele na obsah a způsob zpracování nabídek Nabídky budou podány v souladu s ustanovením 69 zákona v uzavřené obálce označené Zpracování koncesního projektu v rámci realizace projektu Revitalizace povodí Olše I, s názvem a adresou uchazeče a zadavatele a nápisem NEOTVÍRAT. Nabídka bude dodána v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude obsahovat prohlášení dle 68 odst. 2 zákona, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Lhůta pro doručení nabídek je do , do 12:00 na adresu Dukelská 144, Jablunkov. Nabídky je možno zasílat doporučeně poštou, případně předat osobně. Nabídka bude obsahovat (uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky): obsah/seznam nabídky krycí list nabídky o krycí list musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; o v krycím listu bude vyplněna celková nabídková cena dle požadavků zadavatele; o v některých případech za krycím listem budou následovat: Plná moc, pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii; Originál listiny podle 51 odst. 6 zákona;

9 návrh smlouvy respektující zadávací dokumentaci a obsahující: o podpis smlouvy uchazeče; o plnou moc k podpisu, v případě, že osoba podepisující smlouvu není uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku; o výši celkové nabídkové ceny v členění dle požadavků této zadávací dokumentace; o lhůty plnění zakázky; o obchodní podmínky. prohlášení dle 68 odst. 2 zákona; doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení); doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů; doklad prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů strategie a technická úroveň zajištění plnění veřejné zakázky ze strany uchazeče; životopisy členů týmu zpracovatelů na straně uchazeče; případné další dokumenty uchazeče (např. reference) prokazující zkušenosti uchazeče pro plnění veřejné zakázky; 5. Lhůta a místo pro podání nabídek Viz. bod Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle 62 Viz. bod Hodnotící kriteria Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek. 8. Maximální výše nabídkové ceny Zadavatel určil maximální výši předpokládané hodnoty nabídky EUR včetně DPH. Svojí nabídku zašlete prosím v souladu s podmínkami výzvy na níže uvedenou adresu: Slezský vodohospodářský svazek Dukelská Jablunkov V Jablunkově dne Petr Sagitarius předseda

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Na Brněnce 1, ZADÁVACÍ 664 91 Ivančice DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více