O m i c k ý zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O m i c k ý zpravodaj"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 12/2014 prosinec Omické děti, Omičtí Bardi a Cimbálová muzika Omičan, srdečně zvou na Vánoční koncert, který se uskuteční v neděli , v kostele sv. Jakuba Většího v Omicích v hodin.

2 Vážení spoluobčané, V tomto předvánočním čase bych Vás rád pozdravil a popřál Vám pohodové sváteční dny, přiměřeně zimního počasí a i nějaké paprsky zimního sluníčka. Předvánoční čas nám v obci připomíná náš smrk u kostela, letos oděný do nového hávu svítidel. Tyto nám sice námraza potrhala, ale díky rychlé opravě náš strom opět září ze tmy. Tím se dostávám ke kalamitě, která obec postihla v podobě masivní námrazy. Tato námraza polámala spoustu stromů jak v obci samé, tak v celém okolí, spousta stromů padla, hlavně na Bučíně. Za obec s myslím, že jsme námrazu a náledí vcelku zvládli v rámci našich možností. Jako pomocníka na zametání sněhu případně písku jsme zakoupili stroj Vari Terra ve verzi zametací kartáč, testování stroje proběhlo k naší spokojenosti a věříme, že stroj bude přínosem k zimní údržbě obce, v teplých měsících lze použít jako např. mulčovač k údržbě pozemků obce. Revitalizace čistírny odpadních vod pokračuje podle plánu, jímka je dnes již vybetonovaná včetně obvodových stěn a další stavební práce budou pokračovat až v jarních měsících. Od 1. prosince 2014 je naše obec členem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. S tímto souvisí změna nájemce kanalizace, nově se jím stane Vodárenská akciová společnost a.s. Obec z tohoto důvodu vypověděla občanům smlouvy na stočné. Nové smlouvy už s Vámi uzavře právě Vodárenská akciová. Od tohoto kroku si slibujeme nejen zlepšení kvality služeb, ale vše je i činěno v závislosti na revitalizaci čistírny odpadních vod. Chtěl bych všechny občany pozvat na jednání zastupitelstva 22. prosince v 17.30, na pořadu jednání je mimo jiné schválení rozpočtu na rok 2015, rozpočtového výhledu, budeme se seznamovat s cenami vodného a stočného na příští rok a v diskuzi se jistě proberou ožehavá témata ze života obce. Dále bych chtěl občany důrazně upozornit na rizika zimního provozu na silnicích. Je potřeba počítat s námrazou, ledem a dalšími překvapeními. Je proto důležité přizpůsobit jízdu těmto podmínkám. Nebezpečná je hlavně zatáčka směrem na Troubsko při vjezdu do lesa,

3 tekoucí voda zde vytváří led a nebezpečí smyku je tu velké. Obec požádala o doplnění výstražného značení. Než se toto uskuteční, je zde umístěn alespoň výstražný trojúhelník a led se snažíme rozsolit. Další nebezpečí se jeví u provizorní objížďky do Popůvek k ulici Lesní, která vede po lesní cestě. Silnice tu bývá někdy značně znečištěna a i zde hrozí nebezpečí smyku či havárie. Přeji Vám všem co nejkrásnější prožití svátků vánočních, pohodu a pevné zdraví v příštím roce. Petr Kadela starosta obce Oznámení o provozní době Obecního úřad Omice, posledním úředním dnem bude Po té bude zavřeno do 2. ledna 2014 včetně. Znovu otevřeno budeme mít od 5. ledna Děkujeme za pochopení starosta, zaměstnanci obce Omice. Vážení a milí spoluobčané, vítám vás opět v adventním čase na stránkách Omického zpravodaje. Sníh nám sice zatím nenapadl, zato ledovku jsme si před pár dny užili dostatečně a to zejména všichni ti, co několik dní téměř nonstop ve dne v noci sypali a solili stále namrzající chodníky a komunikace. Počasí nám někdy dokáže připravit ze dne na den a někdy i z hodiny na hodinu nejedno překvapení a hlavně letošní rok o tato překvapení nouze nebyla. V létě blesková povodeň, kdy majitelé postižených domů a zahrad vidí její následky ještě teď a za pár měsíců ledovka, při které nejen klouzaly chodníky a silnice, ale lámaly a vyvracely se stromy a to ve velkém počtu. Kdo z vás se šel projít do okolních lesů, tak byl jistě překvapen tou spouští. Na některých místech to vypadalo, jako by se tam přehnalo tornádo, stromy polámané jeden vedle druhého jako sirky. Myslím, že každý z nás by spíš ocenil, a děti především, kdyby na Vánoce napadlo trochu sněhu, a nemusel by to být zase rovnou metr, který by dotvořil hezkou vánoční atmosféru. No necháme se překvapit, však nám v tomto směru také nic jiného nezbývá. Tuto věc ovlivnit nemůžeme, ale naštěstí můžeme ovlivnit jiné věci, které nám zpříjemní adventní čas. Jistě nikomu z vás neunikla obměna výzdoby vánočního stromu u kostela. Září totiž do daleka a mám velkou radost, jak se povedl krásně a souměrně nazdobit. Na výzdobu padlo 200 metrů světelných řetězů. Máme také jednu podstatnou výhodu, na rozdíl od většiny měst a obcí, že máme krásný rostlý strom uprostřed vesnice v zimě i v létě a nemusíme před Vánoci shánět žádný uříznutý jen na těch pár týdnů. Ten náš nám naopak každý rok trošku povyroste, jen doufám, že neporoste až moc rychle. Již je také za námi úspěšný už třetí ročník Vánočního jarmarku, kdy bylo opět na co se dívat, co kupovat, co ochutnávat i co pít. Velká návštěvnost místních i přespolních znovu potvrzuje, že tato akce je již občany vnímána jako omická adventní tradice stejně jako Vánoční koncert našich dětí, Bardů a letos nově i cimbálové muziky v našem kostele. Určitě si nenechte 21. prosince v hod. tuto událost ujít.

4 Vážení spoluobčané, přeji vám všem, pokud je to jen trošku možné, klidné prožití druhé poloviny adventu a hlavně krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších. Vždyť přece není nutné mít nepečeno 30 druhů cukroví a naleštěné i kliky ode dveří. Pak nám často pro samý shon a stres uniká samotná podstata Vánoc a vše s nimi spojené a to by byla přece škoda. Libuše Štěpánská, místostarostka Vážení spoluobčané, od roku 2015 dojde v naší obci k významné změně v oblasti provozování vodovodu a kanalizace. Tato změna je způsobena vstupem Obce Omice do Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice (dále jen Svazek) od 1. prosince 2014 a dále zahájením rekonstrukce čistírny odpadních vod a podmínkou poskytovatele dotace vybrat provozovatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice je dobrovolný svazek obcí založený v roce 1993 po privatizaci Jihomoravských vodovodů a kanalizací, s.p., na který přešla část majetku tohoto státního podniku, tedy vodovody, kanalizace a objekty s tím související (čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice, úpravny vod, vodojemy, armaturní komory atd.). Obec Omice byla přijata za člena Svazku rozhodnutím valné hromady konané dne 27. listopadu 2014 a stala se 29. členskou obcí. Všechny obce, se kterými Omice katastrálně sousedí, již členy Svazku jsou. Svazek provozuje vodohospodářský majetek na základě provozní smlouvy uzavřené s Vodárenskou akciovou společností, a.s. V současné době je hodnota majetku vlastněného Svazkem nebo vloženého členskými obcemi do hospodaření Svazku cca 2,5 miliardy korun. Svazek je od roku 2013 vnitřně rozdělen do dvou provozů Provoz Ivančicko má na starosti 7 obcí kolem města Ivančice, Provoz Rosicko, pak zajišťuje provoz ve 22 členských obcích (včetně Omic). Rosický provoz je výrazně rozsáhlejší, protože kromě naší střelické části a rosické oblasti pod něj spadají i některé obce z kraje Vysočina. Počet obyvatel, kteří ve Svazku žijí, je aktuálně a v naší rosické části jich žije 57%. V celém Svazku se v roce 2013 spotřebovalo celkem 1,45 milionů m 3 pitné vody a vyprodukovalo se 1,15 milionů m 3

5 splaškových vod. Ty jsou likvidovány na dvou velkých čistírnách odpadních vod v Tetčicích a Ivančicích a na dvou menších ve Střelicích a Vysokých Popovicích. Odpadní vody z Popůvek a Troubska jsou odváděny na ČOV v Modřicích, která není ve vlastnictví Svazku. Zajímavým údajem je i délka vodovodní sítě ta aktuálně činí 333 km. Hlavní zdroje pitné vody (prameniště) jsou v Ivančicích, Moravských Bránicích, Rosicích, Tetčicích a v Troubsku. Na prameništích v Ivančicích a Moravských Bránicích v současnosti probíhá druhá největší investiční akce Svazku v jeho historii, která je spolufinancování z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR v hodnotě cca 334 milionů Kč a zajistní dostatek pitné vody pro všechny obce napojené na Skupinový vodovod Ivančice Rosice (tj. všechny členské obce kromě Střelic, Troubska, Popůvek, Omic a Tetčic). Předsedou Svazku je v současnosti starosta Města Rosice Mgr. Jaroslav Světlík, dalšími členy předsednictva z Provozu Rosicko jsou Ing. Tomáš Hájek jako místopředseda (starosta Městyse Ostrovačice) a RNDr. Petr Pospíšil (starosta Obce Zastávka). Další informace o Svazku je možné získat na internetových stránkách V oblasti pitné vody, tedy provozování obecního vodovodu, se změna odběratelů výrazně nedotkne, protože už nyní vodovod v naší obci provozovala Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno venkov, provoz Rosice (dále jen VAS). Tak tomu bude i nadále, nikoliv však již na základě Smlouvy o provozování uzavřené mezi obcí a VAS, ale na základě smlouvy uzavřené mezi Svazkem a VAS. Tato změna bude mít za následek dvě hlavní výhody: 1. V rámci kalkulace vodného Svazku je z nájemného tvořen tzv. fond obnovy, ze kterého budou z větší části hrazeny i budoucí opravy a rekonstrukce vodovodu v naší obci. Tím bude výrazně snížena potřeba financování těchto oprav z obecního rozpočtu. 2. Obec bude napojena na skupinový vodovod Střelice Troubsko Popůvky a tím bude mít zajištěn dostatek kvalitní pitné vody. Obci Omice končí výjimka Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje na odběr vody z vlastních zdrojů, a proto je nucena napojit se na Svazkový vodovod, který je v současnosti přiveden v Popůvkách v ulici Lesní. Ihned na začátku roku 2015 bude po vydání stavebního povolení realizováno přivedení vodovodu z Popůvek na prameniště v Omicích. Odtud se pak kvalitní pitná voda bude dostávat na vodojem a do rozvodné sítě v obci. To je však pouze první provizorní krok, již nyní totiž ve spolupráci se Svazkem připravujeme projekt na vybudování nového vodovodního výtlaku přímo z vodojemu ve Střelicích na budoucí nový vodojem pro Omice. V současné době je rovněž před dokončením stavba Vírského oblastního vodovodu z Bosonoh právě na střelický vodojem a v celém systému tak bude zajištěn dostatek vody pro všechny 4 obce i jejich budoucí rozvoj. Již za několik málo měsíců tak poteče i z vašich vodovodních kohoutků kvalitativně zcela jiná voda, než je tomu dosud.

6 Obec Omice mohla vodovod nadále provozovat na základě vlastní smlouvy s VAS, v kalkulaci vodného by se však objevila položka nákupu vody od Svazku a vodné by bylo výrazně vyšší, než tomu bude v případě provozování prostřednictvím Svazek. Navíc se obec může s řešením této problematiky obrátit na odborníky ve Svazku, kteří byli dosud vždy velmi nápomocni při řešení všech předchozích kroků. Výraznější změna pro odběratele však nastane při likvidaci odpadních vod a provozování splaškové kanalizace. Jak jistě víte, v říjnu 2014 byla zahájena rekonstrukce nevyhovující čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), která je významnou částkou dotována z fondu Evropské unie (Operační program životního prostředí) a také ze státního rozpočtu ČR. Podmínkou získání dotace však bylo vypsání koncesního řízení na provozovatele ČOV i splaškové kanalizace. Dosud bylo provozování této sítě rozděleno mezi VAS (provozovala ČOV) a fyzickou osobu, která provozovala splaškovou kanalizaci. Stočné pak vybírala obec. Tato situace je však nadále již nevyhovující a celou síť včetně výběru stočného musí mít na starosti odborná firma. Vstupem Obce Omice do Svazku může obec využít výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek a v rámci tzv. in-house kontraktu zadat provozování kanalizace napřímo VAS. Tato výjimka je umožněna tím, že Svazek je společníkem Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o., který je jediným vlastníkem provozovatele, tedy Vodárenské akciové společnosti. Obec tedy nemusí vypisovat drahé a zdlouhavé koncesní řízení, ale smlouvu s VAS uzavřít přímo, samozřejmě se souhlasem poskytovatele dotace, tj. Státního fondu životního prostředí ČR. Bohužel v tomto případě díky přidělené dotaci musí po dobu tzv. udržitelnosti projektu, tedy 10 let po kolaudaci stavby, provozovat kanalizaci obec sama a nemůže k provozování využít Svazku. Obec tedy s VAS uzavře vlastní Smlouvu o provozování a bude také schvalovat kalkulaci stočného, ve které musím být zajištěna tvorba nájemného na budoucí další rekonstrukce ČOV a kanalizace; rovněž musí dodržet vývoj cen stočného stanovený ve finanční analýze, která byla při podání žádosti o dotaci předložena a následně schválena Státním fondem. Od 1. ledna 2015 bude splaškovou kanalizaci v naší obci tedy provozovat VAS, se kterou všechny domácnosti napojené na splaškovou kanalizaci uzavřou novou smlouvu. Proto Vám v těchto dnech obec předložila dohody o ukončení stávajících smluv k datu Na základě dohody s VAS budou počátkem ledna 2015 provedeny fyzické odečty všech vodoměrů a VAS s každým vlastníkem nemovitosti uzavře novou smlouvu. Zálohy na stočné placené prostřednictvím SIPO obci budou od ledna zrušeny a pravděpodobně od února budou v případě zájmu do SIPO zařazeny přímo novým provozovatelem. Dovolujeme si Vás tedy požádat o maximální součinnost při realizaci této změny.

7 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo naší obce je plně přesvědčeno, že všechny tyto změny jsou jednoznačným krokem ke zlepšení provozování vodovodu a splaškové kanalizace v Omicích. Nejenom, že zajistí přivedení kvalitní pitné vody ke každému odběrateli, ale bude zajištěno také profesionální provozování obou těchto důležitých inženýrských sítí. Zastupitelstvo obce Omice Obecní knihovna Omice Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás upozornit na novou možnost vybírání knih, které jsou v obecní knihovně. Jedná se o on-line katalog, který najdete na internetových stránkách naší obce pod záložkou kultura obecní knihovna nebo přímo na stránkách naší knihovny Jedná se o knihy, které jsou v naší knihovně nastálo a dále o knihy, které jsou zapůjčeny z výpůjčního fondu místního regionu. Nově nám do fondu knih přibyly následující tituly: BAUER, Jan: Pád císařova zetě : v tajných službách Otce vlasti COBEN, Harlan: Šest let ETZOLD, Veit: Final Cut KLÁSOVÁ, Valijah: Mango, láska a kari LAMPARD, Frank: Frankův kouzelný fotbal. Frankie a rytíři BRADFORD, Barbara Taylor: Tajemství minulosti CARLSSON, Christopher: Jednooký králík COLE, Courtney: Danteho holka EGAN, Jennifer: Hrad HAYDER, Mo: Panenka HUTROVÁ, Veronika: Do ráje a zpět CHRISTIE, Agatha: Nekonečná noc KESSLER, Leo: Schirmerova legie smrti : z historie pluku SS MACKENZIE, Sally: Jak svést lorda Neda PATTERSON, James: Dvanácté zlo REILLY, Matthew: Pekelný ostrov ROBERTS, Nora: Rudý šál SARGINSON, Saskia: Dvojčata SPARKS, Nicholas: Nejdelší jízda THEORIN, Johan: Mlýny osudu YOUNG, Samantha: London Road Dále je možné vypůjčit si společenské hry: * Monopoly * Svět * Evropa * Párty Alias * Osadníci z Katanu Cena za vypůjčení je 100,- Kč. Tato částka Vám bude při vrácení hry dána zpět. Nově knihovna nabízí: bezplatný přístup na internet možnost tisku dokumentů - cena 3,- Kč/list. Těším se na Vaši návštěvu, vedoucí knihovny

8 Pozvánka Hasičský sbor Omice si Vás dovoluje pozvat na 31. HASIČSKÝ PLES v pátek od hod. v sále sokolovny hrát bude hudební skupina Sagitta. Upozornění Předprodej vstupenek proběhne v pátek od hod. v hasičské zbrojnici. Vstupné 120,- Kč. Občerstvení formou bufetu s chlebíčky, jednohubkami a vínem. Srdečně zvou pořadatelé ********************************************************* Vstupné dobrovolné. Bufet tombola. Dary do tomboly vítány. Hasičský sbor Omice a Obec Omice pořádá v sobotu v 15: 00 hodin v sále Sokolovny DĚTSKÝ KARNEVAL Srdečně zvou pořadatelé

9 Už se stalo tradicí a já jsem za to velmi ráda, že se v naší obci každoročně koná Tříkrálová sbírka. Letos to bude již sedmá sbírka po sobě jdoucí a proběhne začátkem ledna O přesném termínu budete ještě informováni. Chtěla bych tímto oslovit všechny případné zájemce z řad dětí popřípadě rodičů, kteří by se chtěli sbírky účastnit, aby se u mě nahlásili. Děkuji Jitka Kutlvašrová, Dolny 167, tel: Dále si můžete přečíst podrobnější informace o Tříkrálové sbírce jaké projekty budou podporovány z letošní sbírky. Letáky v papírové podobě Vám budou vloženy ještě do schránek před Tříkrálovou sbírkou. Díky Vám Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným V těchto dnech vrcholí přípravy již patnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která odstartuje s novým rokem a potrvá do 14. ledna Jde o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb v regionu poskytovaných Oblastní charitou Rajhrad. Z prostředků TS 2015 bude pořízeno vybavení nového zařízení Chráněného bydlení sv. Luisy určeného pro osoby s demencí, jehož provoz bude zahájen v lednu Další prostředky pomohou nevyléčitelně nemocným v hospici sv. Josefa například příspěvkem na nákup léků proti bolesti a zdravotnického materiálu, podpoří činnost dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu a také zajistí provoz odborného sociálního poradenství, které je zdarma poskytováno osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné. Díky Vašim darům bude možné přispět na provoz charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby v regionu a usnadnit tak život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhých. Peníze pomohou mládeži ohrožené negativními společenskými jevy, kterým se věnují sociální pracovníci Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích. Část výtěžku poputuje také do salesiánského střediska Don Bosko Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim pobytovou službu, roční základní školní vzdělávání, zdravotní péči a stravu a ve spolupráci s rodinou následné umístění do klasických škol. Další prostředky budou věnovány na pomoc rodinám s více dětmi v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. Více o podpořených projektech najdete na Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v pátek 2.ledna v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno teplé občerstvení.v neděli 4. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad: Ing.Hana Bělehradová, mobil: ,

10 Vážený čtenáři. Nastal čas, kdy dávám dohromady poslední číslo letošního zpravodaje. Než navodím na příjemnou atmosféru, musím se zabývat některými důležitými připomínkami. Nebezpečný úsek Cesta z Omic do Troubska patří mezi velmi nebezpečné úseky. Hned po první zatáčce, Vás může, čekat náledí, které se dá těžko zvládnout. V poslední zatáčce před výjezdem z lesa, teče přes silnici voda a tato voda v zimním období tvoří náledí. Situace se opakuje každý rok, kdy doplatí na toto náledí přibližně 10. řidičů. Je to hodně??? Co dělat? Jet opravdu pomalu!! Třicetikilometrová rychlost je vysoká. Sám jsem oslovil pana starostu s prosbou, aby byla silnice označena příslušnou značkou a tím řidiče upozornila na tento nebezpečný úsek. Nebo v horším případě, aspoň byl prováděn potřebný posyp silnice v tomto místě. Situace v těchto dvou bodech je již zvládnuta, starosta nechal v inkriminovaný úsek osadit dopravní značkou. Zaměstnanec OÚ provedl posyp. Silvestr Většina z nás jde někam slavit Silvestra. Doma zůstávají naši čtyřnohý miláčci. Půlnoční veselí Nového roku se neobejde bez střílení různé pyrotechniky. A tito miláčci /psi,kočky atd/ trpí obrovským stresem. Co dělat??? Pokud nejste daleko, je potřeba, to nejhorší období večera strávit s našimi zvířátky. Je dobré, třeba pustit nahlas rádio. Zvěrolékař dokáže také předepsat na tuto situaci potřebné léky, které snižují jejich stres. Jsou dokonce obce, kde se občané domluvili a petardy na silvestra nepoužívají. Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Snad se nenajde nikdo, kdo se netěší na vánoční atmosféru, kterou doprovází různé akce, které dokážou navodit tu správnou vánoční atmosféru. V první řadě je to Vánoční koncert v kostele Sv.Jakuba. Krásnou atmosféru navodí děti, které Vám ukážou, co se za rok naučili. Kdo umí a nebo neumí, stejně si zazpívá vánoční koledy. Přeplněný kostel je toho důkazem. Před 15 lety jsem zkusil, zavést návštěvu, do místní hospůdky na Štědrý den. Z počátku si všichni mysleli, že jsem na hlavu. Dnes už hospoda nestačí. Lidé si pokecají a zbaví se předvánočního stresu. A počet lidí v hospodě??? Hospoda narvaná k prasknutí! A co předvánoční koncert Bardi versus cimbálová muzika?? Do týdne vyprodáno!!!! To udivilo i pořadatele.

11 To je malý výčet našich omických vánoc. A teď už dost o vánocích a věnujme se vánocům. Oldřich Londýn, jun. Vám přeje, příjemné prožití vánočních svátků Advent (latinské adventus = příchod) obvykle začíná první listopadovou neděli. Letos to vyšlo na vůbec první možný termín na neděli 30. listopadu a končí západem slunce na Štědrý den. Každá z nadcházejících čtyř nedělí má své speciální jméno. Po železné přijde bronzová, stříbrná a nakonec zlatá. Pro křesťany je advent začátkem liturgického či církevního roku a vyznačuje se dvojím očekáváním slavností narození Ježíše Krista (24. prosince) a jeho zmrtvýchvstání (Velikonoce). V křesťanských zemích se udržuje zhruba od 6. století.

12 Nejviditelnějším symbolem adventu je adventní věnec. Bez svíček se používá ke zdobení dveří. Ten se svícemi slouží k symbolickému odpočítávání čtyř adventních týdnů. Zvyk postupného zapalování svící na adventním věnci se k nám dostal až v druhé polovině 20. století z Německa. V tradičním českém prostředí byla okna slavnostně osvětlována jen na Bílou sobotu, vysvětlil ředitel Etnografického oddělení Národního muzea Petr Janeček. Věnec představuje symboliku Kristova kříže nebo také Boží věčnost a jednotu a má jasně daná pravidla, jak by měl vypadat. Větývky jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben, představují život. Dříve se často používaly i holé slaměné věnce, které odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly do domu požehnání. Důležité jsou barvy. Barvou adventu je fialová! Vyjadřuje důstojnost a pokání. Svíčky a stuhy na věnci by tak měly být fialové s výjimkou té třetí v pořadí ta je totiž zasvěcená přátelství a je růžová. Svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista. K adventu patří také půst, spánek na tvrdém lůžku a zákaz sexu. Zapovězena je i hlučná zábava či pomlouvání. Naopak žádoucí je každodenní návštěva rorátů (ranní zpívané mše) a konání dobrých skutků. Fialová, červená i modrá Tradiční barvou adventu je fialová. Luteráni v Americe ji nahradili modrou barvou. V Evropě se začaly užívat i věnce s bílými svíčkami, protože bílá barva je tradičně brána jako slavnostní. U protestantských církví se používají i čtyři červené svíce. To se rozšířilo i k nám a věnec s červenými svíčkami je nyní asi nejrozšířenější barevnou kombinací. Symbolika svíček na věnci svíčka Zapaluje se první adventní železnou neděli. Letos vychází na 30. listopadu. Svíčka se jmenuje Naděje svíčka Zapaluje se druhou adventní bronzovou neděli. Letos vychází na 7.prosince. Svíčka se jmenuje Mír svíčka Zapaluje se třetí adventní stříbrnou neděli. Letos vychází na 14. prosince. Svíčka se jmenuje Přátelství a měla by být růžová svíčka Zapaluje se čtvrtou adventní zlatou neděli. Letos vychází na 21. prosince. Svíčka se jmenuje Láska svíčka Zapaluje se na Štědrý den po západu slunce. Je bílá a zasvěcená Kristu.

13 České adventní zvyky Jsou spjaté se svátky významných světců sv. Barbory (4. 12.), sv. Mikuláše (5. 12.) a sv. Lucie ( ). Večer o těchto svátcích obcházely po vesnicích průvody adventních masek. Ty byly na rozdíl od těch veselých masopustních vážné, zadumané, strašily děti a vybízely dospělé k pokání. Období adventu před zimním slunovratem (letos ) bylo chápáno jako období temna, kdy zlé síly měly největší moc a usilovaly o zničení světa. Myslím si, že celá záležitost okolo adventu byla dostatečně objasněna. Mnozí naši čtenáři v tom neměli dostatečně jasno. Lon.jun. Význam adventu Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách... "Adventus" znamená příchod Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

14 Adventní věnec Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10) Adventní písně - roráty Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století. Lon.jun. Vzpomínka na velmi vydařenou akci Mikulášská besídka s nadílkou, poděkování patří Šmoulinkám pod vedením Jany Borkovcové za vystoupení a pořadatelům za uskutečnění této akce.

15

16 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavují svá životní jubilea. Paní Jarmila KREJČÍ Paní Julie VRÁNOVÁ Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. SVOZOVÁ FIRMA SITA oznamuje, že z důvodu Vánočních svátků bude přesunut pravidelný svoz odpadu od občanu na náhradní termín 2.ledna Příjemné prožití Vánočních svátku, šťastný nový rok, hodně zdraví, lásky, štěstí, spokojenosti Vám přejí zaměstnanci Obecního úřadu Omice OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

O m i c k ý zpravodaj. Ročník XIX. 12/2013 prosinec

O m i c k ý zpravodaj. Ročník XIX. 12/2013 prosinec O m i c k ý zpravodaj Ročník XIX. 12/2013 prosinec Foto z Vánočního koncertu v kostele Sv. Jakuba v Omicích, konaného dne 15.12.2013 Vážení čtenáři, milí spoluobčané, do Štědrého dne už nám zbývá jen několik

Více

O m i c k ý. zpravodaj. Ročník XVIII. 12/2012 prosinec

O m i c k ý. zpravodaj. Ročník XVIII. 12/2012 prosinec O m i c k ý zpravodaj Ročník XVIII. 12/2012 prosinec Foto z Vánočního koncertu ze dne 16.prosince 2012 v kostele Sv. Jakuba v Omicích, ostatní naleznete na www.omice.cz ve fotogalérii Vážení a milí spoluobčané,

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od 1. 11. 2007 č.

zpravodaj obce PRŠTICE Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Vychází od 1. 11. 2007 č. zpravodaj obce PRŠTICE Vychází od 1. 11. 2007 č. 3/2012 Všem občanům Prštic a jejich blízkým šťastný a úspěšný rok 2013 prožitý ve zdraví a jistotě. Obsah Zpravodaje obce Prštice 1. Úvodní slovo starosty....

Více

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj čtvrté čtvrtletí roku je pomalu u konce a do konce kalendářního roku zbývá několik málo dní. Dní, které pro většinu obyvatel naší obce budou

Více

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Blučina, 10.-11. října 2014

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Blučina, 10.-11. října 2014 4/2014 Blučinský zpravodaj Vážení občané, blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce, Svátky vánoční a proto mě dovolte, abych jménem svým, jménem celého zastupitelstva obce a zaměstnanců obce Vám popřál

Více

Kdo uvěří narozenému?

Kdo uvěří narozenému? Prosinec 2007 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Kdo uvěří narozenému? Radost, kterou vám při dnešní liturgii vyprošuji, je radost nová a hluboká:

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009 zimní 21. prosince 2009 Slovo starostky Vážení občané, v tomto adventním čase si přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími náročných

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

číslo 44 prosinec 2014

číslo 44 prosinec 2014 číslo 44 prosinec 2014 Vážení spoluobčané, do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. V úvodním článku Vás nejdříve seznámím s činností zastupitelstva obce v posledním období. Po říjnových

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ ČÍSLO 4 ROČNÍK XI. PROSINEC 2002 ZDARMA Kresba Radka Švihálková Přání Příjemné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího nového roku zdraví, pohodu a vzájemné pochopení všem občanům Ostopovic přeje

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr.

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr. Události, které začaly pádem stropu v Základní škole na Vítězné ulici dne 30. října, zasáhly nejen život školy, ale svým způsobem se dotkly snad každého. Občané se s aktuálními informacemi mohou seznamovat

Více

noviny Kvasické Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kè

noviny Kvasické Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kè Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 1 2005 Cena 8,- Kè Vítáme Vás, naše věrné čtenáře Kvasických novin, v roce 2005. Právě vychází první vydání našich novin v letošním

Více

Ročník XVII. 2/2011 únor

Ročník XVII. 2/2011 únor O m i c k ý zpravodaj Ročník XVII. 2/2011 únor VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, dne 12. 2. 2011 jsme přivítali nové občánky naší obce Omice. Narození dítěte je tím největším štěstím, které rodiče spolu prožívají. všechny

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více