O m i c k ý zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O m i c k ý zpravodaj"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 12/2014 prosinec Omické děti, Omičtí Bardi a Cimbálová muzika Omičan, srdečně zvou na Vánoční koncert, který se uskuteční v neděli , v kostele sv. Jakuba Většího v Omicích v hodin.

2 Vážení spoluobčané, V tomto předvánočním čase bych Vás rád pozdravil a popřál Vám pohodové sváteční dny, přiměřeně zimního počasí a i nějaké paprsky zimního sluníčka. Předvánoční čas nám v obci připomíná náš smrk u kostela, letos oděný do nového hávu svítidel. Tyto nám sice námraza potrhala, ale díky rychlé opravě náš strom opět září ze tmy. Tím se dostávám ke kalamitě, která obec postihla v podobě masivní námrazy. Tato námraza polámala spoustu stromů jak v obci samé, tak v celém okolí, spousta stromů padla, hlavně na Bučíně. Za obec s myslím, že jsme námrazu a náledí vcelku zvládli v rámci našich možností. Jako pomocníka na zametání sněhu případně písku jsme zakoupili stroj Vari Terra ve verzi zametací kartáč, testování stroje proběhlo k naší spokojenosti a věříme, že stroj bude přínosem k zimní údržbě obce, v teplých měsících lze použít jako např. mulčovač k údržbě pozemků obce. Revitalizace čistírny odpadních vod pokračuje podle plánu, jímka je dnes již vybetonovaná včetně obvodových stěn a další stavební práce budou pokračovat až v jarních měsících. Od 1. prosince 2014 je naše obec členem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. S tímto souvisí změna nájemce kanalizace, nově se jím stane Vodárenská akciová společnost a.s. Obec z tohoto důvodu vypověděla občanům smlouvy na stočné. Nové smlouvy už s Vámi uzavře právě Vodárenská akciová. Od tohoto kroku si slibujeme nejen zlepšení kvality služeb, ale vše je i činěno v závislosti na revitalizaci čistírny odpadních vod. Chtěl bych všechny občany pozvat na jednání zastupitelstva 22. prosince v 17.30, na pořadu jednání je mimo jiné schválení rozpočtu na rok 2015, rozpočtového výhledu, budeme se seznamovat s cenami vodného a stočného na příští rok a v diskuzi se jistě proberou ožehavá témata ze života obce. Dále bych chtěl občany důrazně upozornit na rizika zimního provozu na silnicích. Je potřeba počítat s námrazou, ledem a dalšími překvapeními. Je proto důležité přizpůsobit jízdu těmto podmínkám. Nebezpečná je hlavně zatáčka směrem na Troubsko při vjezdu do lesa,

3 tekoucí voda zde vytváří led a nebezpečí smyku je tu velké. Obec požádala o doplnění výstražného značení. Než se toto uskuteční, je zde umístěn alespoň výstražný trojúhelník a led se snažíme rozsolit. Další nebezpečí se jeví u provizorní objížďky do Popůvek k ulici Lesní, která vede po lesní cestě. Silnice tu bývá někdy značně znečištěna a i zde hrozí nebezpečí smyku či havárie. Přeji Vám všem co nejkrásnější prožití svátků vánočních, pohodu a pevné zdraví v příštím roce. Petr Kadela starosta obce Oznámení o provozní době Obecního úřad Omice, posledním úředním dnem bude Po té bude zavřeno do 2. ledna 2014 včetně. Znovu otevřeno budeme mít od 5. ledna Děkujeme za pochopení starosta, zaměstnanci obce Omice. Vážení a milí spoluobčané, vítám vás opět v adventním čase na stránkách Omického zpravodaje. Sníh nám sice zatím nenapadl, zato ledovku jsme si před pár dny užili dostatečně a to zejména všichni ti, co několik dní téměř nonstop ve dne v noci sypali a solili stále namrzající chodníky a komunikace. Počasí nám někdy dokáže připravit ze dne na den a někdy i z hodiny na hodinu nejedno překvapení a hlavně letošní rok o tato překvapení nouze nebyla. V létě blesková povodeň, kdy majitelé postižených domů a zahrad vidí její následky ještě teď a za pár měsíců ledovka, při které nejen klouzaly chodníky a silnice, ale lámaly a vyvracely se stromy a to ve velkém počtu. Kdo z vás se šel projít do okolních lesů, tak byl jistě překvapen tou spouští. Na některých místech to vypadalo, jako by se tam přehnalo tornádo, stromy polámané jeden vedle druhého jako sirky. Myslím, že každý z nás by spíš ocenil, a děti především, kdyby na Vánoce napadlo trochu sněhu, a nemusel by to být zase rovnou metr, který by dotvořil hezkou vánoční atmosféru. No necháme se překvapit, však nám v tomto směru také nic jiného nezbývá. Tuto věc ovlivnit nemůžeme, ale naštěstí můžeme ovlivnit jiné věci, které nám zpříjemní adventní čas. Jistě nikomu z vás neunikla obměna výzdoby vánočního stromu u kostela. Září totiž do daleka a mám velkou radost, jak se povedl krásně a souměrně nazdobit. Na výzdobu padlo 200 metrů světelných řetězů. Máme také jednu podstatnou výhodu, na rozdíl od většiny měst a obcí, že máme krásný rostlý strom uprostřed vesnice v zimě i v létě a nemusíme před Vánoci shánět žádný uříznutý jen na těch pár týdnů. Ten náš nám naopak každý rok trošku povyroste, jen doufám, že neporoste až moc rychle. Již je také za námi úspěšný už třetí ročník Vánočního jarmarku, kdy bylo opět na co se dívat, co kupovat, co ochutnávat i co pít. Velká návštěvnost místních i přespolních znovu potvrzuje, že tato akce je již občany vnímána jako omická adventní tradice stejně jako Vánoční koncert našich dětí, Bardů a letos nově i cimbálové muziky v našem kostele. Určitě si nenechte 21. prosince v hod. tuto událost ujít.

4 Vážení spoluobčané, přeji vám všem, pokud je to jen trošku možné, klidné prožití druhé poloviny adventu a hlavně krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších. Vždyť přece není nutné mít nepečeno 30 druhů cukroví a naleštěné i kliky ode dveří. Pak nám často pro samý shon a stres uniká samotná podstata Vánoc a vše s nimi spojené a to by byla přece škoda. Libuše Štěpánská, místostarostka Vážení spoluobčané, od roku 2015 dojde v naší obci k významné změně v oblasti provozování vodovodu a kanalizace. Tato změna je způsobena vstupem Obce Omice do Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice (dále jen Svazek) od 1. prosince 2014 a dále zahájením rekonstrukce čistírny odpadních vod a podmínkou poskytovatele dotace vybrat provozovatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice je dobrovolný svazek obcí založený v roce 1993 po privatizaci Jihomoravských vodovodů a kanalizací, s.p., na který přešla část majetku tohoto státního podniku, tedy vodovody, kanalizace a objekty s tím související (čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice, úpravny vod, vodojemy, armaturní komory atd.). Obec Omice byla přijata za člena Svazku rozhodnutím valné hromady konané dne 27. listopadu 2014 a stala se 29. členskou obcí. Všechny obce, se kterými Omice katastrálně sousedí, již členy Svazku jsou. Svazek provozuje vodohospodářský majetek na základě provozní smlouvy uzavřené s Vodárenskou akciovou společností, a.s. V současné době je hodnota majetku vlastněného Svazkem nebo vloženého členskými obcemi do hospodaření Svazku cca 2,5 miliardy korun. Svazek je od roku 2013 vnitřně rozdělen do dvou provozů Provoz Ivančicko má na starosti 7 obcí kolem města Ivančice, Provoz Rosicko, pak zajišťuje provoz ve 22 členských obcích (včetně Omic). Rosický provoz je výrazně rozsáhlejší, protože kromě naší střelické části a rosické oblasti pod něj spadají i některé obce z kraje Vysočina. Počet obyvatel, kteří ve Svazku žijí, je aktuálně a v naší rosické části jich žije 57%. V celém Svazku se v roce 2013 spotřebovalo celkem 1,45 milionů m 3 pitné vody a vyprodukovalo se 1,15 milionů m 3

5 splaškových vod. Ty jsou likvidovány na dvou velkých čistírnách odpadních vod v Tetčicích a Ivančicích a na dvou menších ve Střelicích a Vysokých Popovicích. Odpadní vody z Popůvek a Troubska jsou odváděny na ČOV v Modřicích, která není ve vlastnictví Svazku. Zajímavým údajem je i délka vodovodní sítě ta aktuálně činí 333 km. Hlavní zdroje pitné vody (prameniště) jsou v Ivančicích, Moravských Bránicích, Rosicích, Tetčicích a v Troubsku. Na prameništích v Ivančicích a Moravských Bránicích v současnosti probíhá druhá největší investiční akce Svazku v jeho historii, která je spolufinancování z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR v hodnotě cca 334 milionů Kč a zajistní dostatek pitné vody pro všechny obce napojené na Skupinový vodovod Ivančice Rosice (tj. všechny členské obce kromě Střelic, Troubska, Popůvek, Omic a Tetčic). Předsedou Svazku je v současnosti starosta Města Rosice Mgr. Jaroslav Světlík, dalšími členy předsednictva z Provozu Rosicko jsou Ing. Tomáš Hájek jako místopředseda (starosta Městyse Ostrovačice) a RNDr. Petr Pospíšil (starosta Obce Zastávka). Další informace o Svazku je možné získat na internetových stránkách V oblasti pitné vody, tedy provozování obecního vodovodu, se změna odběratelů výrazně nedotkne, protože už nyní vodovod v naší obci provozovala Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno venkov, provoz Rosice (dále jen VAS). Tak tomu bude i nadále, nikoliv však již na základě Smlouvy o provozování uzavřené mezi obcí a VAS, ale na základě smlouvy uzavřené mezi Svazkem a VAS. Tato změna bude mít za následek dvě hlavní výhody: 1. V rámci kalkulace vodného Svazku je z nájemného tvořen tzv. fond obnovy, ze kterého budou z větší části hrazeny i budoucí opravy a rekonstrukce vodovodu v naší obci. Tím bude výrazně snížena potřeba financování těchto oprav z obecního rozpočtu. 2. Obec bude napojena na skupinový vodovod Střelice Troubsko Popůvky a tím bude mít zajištěn dostatek kvalitní pitné vody. Obci Omice končí výjimka Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje na odběr vody z vlastních zdrojů, a proto je nucena napojit se na Svazkový vodovod, který je v současnosti přiveden v Popůvkách v ulici Lesní. Ihned na začátku roku 2015 bude po vydání stavebního povolení realizováno přivedení vodovodu z Popůvek na prameniště v Omicích. Odtud se pak kvalitní pitná voda bude dostávat na vodojem a do rozvodné sítě v obci. To je však pouze první provizorní krok, již nyní totiž ve spolupráci se Svazkem připravujeme projekt na vybudování nového vodovodního výtlaku přímo z vodojemu ve Střelicích na budoucí nový vodojem pro Omice. V současné době je rovněž před dokončením stavba Vírského oblastního vodovodu z Bosonoh právě na střelický vodojem a v celém systému tak bude zajištěn dostatek vody pro všechny 4 obce i jejich budoucí rozvoj. Již za několik málo měsíců tak poteče i z vašich vodovodních kohoutků kvalitativně zcela jiná voda, než je tomu dosud.

6 Obec Omice mohla vodovod nadále provozovat na základě vlastní smlouvy s VAS, v kalkulaci vodného by se však objevila položka nákupu vody od Svazku a vodné by bylo výrazně vyšší, než tomu bude v případě provozování prostřednictvím Svazek. Navíc se obec může s řešením této problematiky obrátit na odborníky ve Svazku, kteří byli dosud vždy velmi nápomocni při řešení všech předchozích kroků. Výraznější změna pro odběratele však nastane při likvidaci odpadních vod a provozování splaškové kanalizace. Jak jistě víte, v říjnu 2014 byla zahájena rekonstrukce nevyhovující čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), která je významnou částkou dotována z fondu Evropské unie (Operační program životního prostředí) a také ze státního rozpočtu ČR. Podmínkou získání dotace však bylo vypsání koncesního řízení na provozovatele ČOV i splaškové kanalizace. Dosud bylo provozování této sítě rozděleno mezi VAS (provozovala ČOV) a fyzickou osobu, která provozovala splaškovou kanalizaci. Stočné pak vybírala obec. Tato situace je však nadále již nevyhovující a celou síť včetně výběru stočného musí mít na starosti odborná firma. Vstupem Obce Omice do Svazku může obec využít výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek a v rámci tzv. in-house kontraktu zadat provozování kanalizace napřímo VAS. Tato výjimka je umožněna tím, že Svazek je společníkem Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o., který je jediným vlastníkem provozovatele, tedy Vodárenské akciové společnosti. Obec tedy nemusí vypisovat drahé a zdlouhavé koncesní řízení, ale smlouvu s VAS uzavřít přímo, samozřejmě se souhlasem poskytovatele dotace, tj. Státního fondu životního prostředí ČR. Bohužel v tomto případě díky přidělené dotaci musí po dobu tzv. udržitelnosti projektu, tedy 10 let po kolaudaci stavby, provozovat kanalizaci obec sama a nemůže k provozování využít Svazku. Obec tedy s VAS uzavře vlastní Smlouvu o provozování a bude také schvalovat kalkulaci stočného, ve které musím být zajištěna tvorba nájemného na budoucí další rekonstrukce ČOV a kanalizace; rovněž musí dodržet vývoj cen stočného stanovený ve finanční analýze, která byla při podání žádosti o dotaci předložena a následně schválena Státním fondem. Od 1. ledna 2015 bude splaškovou kanalizaci v naší obci tedy provozovat VAS, se kterou všechny domácnosti napojené na splaškovou kanalizaci uzavřou novou smlouvu. Proto Vám v těchto dnech obec předložila dohody o ukončení stávajících smluv k datu Na základě dohody s VAS budou počátkem ledna 2015 provedeny fyzické odečty všech vodoměrů a VAS s každým vlastníkem nemovitosti uzavře novou smlouvu. Zálohy na stočné placené prostřednictvím SIPO obci budou od ledna zrušeny a pravděpodobně od února budou v případě zájmu do SIPO zařazeny přímo novým provozovatelem. Dovolujeme si Vás tedy požádat o maximální součinnost při realizaci této změny.

7 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo naší obce je plně přesvědčeno, že všechny tyto změny jsou jednoznačným krokem ke zlepšení provozování vodovodu a splaškové kanalizace v Omicích. Nejenom, že zajistí přivedení kvalitní pitné vody ke každému odběrateli, ale bude zajištěno také profesionální provozování obou těchto důležitých inženýrských sítí. Zastupitelstvo obce Omice Obecní knihovna Omice Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás upozornit na novou možnost vybírání knih, které jsou v obecní knihovně. Jedná se o on-line katalog, který najdete na internetových stránkách naší obce pod záložkou kultura obecní knihovna nebo přímo na stránkách naší knihovny Jedná se o knihy, které jsou v naší knihovně nastálo a dále o knihy, které jsou zapůjčeny z výpůjčního fondu místního regionu. Nově nám do fondu knih přibyly následující tituly: BAUER, Jan: Pád císařova zetě : v tajných službách Otce vlasti COBEN, Harlan: Šest let ETZOLD, Veit: Final Cut KLÁSOVÁ, Valijah: Mango, láska a kari LAMPARD, Frank: Frankův kouzelný fotbal. Frankie a rytíři BRADFORD, Barbara Taylor: Tajemství minulosti CARLSSON, Christopher: Jednooký králík COLE, Courtney: Danteho holka EGAN, Jennifer: Hrad HAYDER, Mo: Panenka HUTROVÁ, Veronika: Do ráje a zpět CHRISTIE, Agatha: Nekonečná noc KESSLER, Leo: Schirmerova legie smrti : z historie pluku SS MACKENZIE, Sally: Jak svést lorda Neda PATTERSON, James: Dvanácté zlo REILLY, Matthew: Pekelný ostrov ROBERTS, Nora: Rudý šál SARGINSON, Saskia: Dvojčata SPARKS, Nicholas: Nejdelší jízda THEORIN, Johan: Mlýny osudu YOUNG, Samantha: London Road Dále je možné vypůjčit si společenské hry: * Monopoly * Svět * Evropa * Párty Alias * Osadníci z Katanu Cena za vypůjčení je 100,- Kč. Tato částka Vám bude při vrácení hry dána zpět. Nově knihovna nabízí: bezplatný přístup na internet možnost tisku dokumentů - cena 3,- Kč/list. Těším se na Vaši návštěvu, vedoucí knihovny

8 Pozvánka Hasičský sbor Omice si Vás dovoluje pozvat na 31. HASIČSKÝ PLES v pátek od hod. v sále sokolovny hrát bude hudební skupina Sagitta. Upozornění Předprodej vstupenek proběhne v pátek od hod. v hasičské zbrojnici. Vstupné 120,- Kč. Občerstvení formou bufetu s chlebíčky, jednohubkami a vínem. Srdečně zvou pořadatelé ********************************************************* Vstupné dobrovolné. Bufet tombola. Dary do tomboly vítány. Hasičský sbor Omice a Obec Omice pořádá v sobotu v 15: 00 hodin v sále Sokolovny DĚTSKÝ KARNEVAL Srdečně zvou pořadatelé

9 Už se stalo tradicí a já jsem za to velmi ráda, že se v naší obci každoročně koná Tříkrálová sbírka. Letos to bude již sedmá sbírka po sobě jdoucí a proběhne začátkem ledna O přesném termínu budete ještě informováni. Chtěla bych tímto oslovit všechny případné zájemce z řad dětí popřípadě rodičů, kteří by se chtěli sbírky účastnit, aby se u mě nahlásili. Děkuji Jitka Kutlvašrová, Dolny 167, tel: Dále si můžete přečíst podrobnější informace o Tříkrálové sbírce jaké projekty budou podporovány z letošní sbírky. Letáky v papírové podobě Vám budou vloženy ještě do schránek před Tříkrálovou sbírkou. Díky Vám Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným V těchto dnech vrcholí přípravy již patnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která odstartuje s novým rokem a potrvá do 14. ledna Jde o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb v regionu poskytovaných Oblastní charitou Rajhrad. Z prostředků TS 2015 bude pořízeno vybavení nového zařízení Chráněného bydlení sv. Luisy určeného pro osoby s demencí, jehož provoz bude zahájen v lednu Další prostředky pomohou nevyléčitelně nemocným v hospici sv. Josefa například příspěvkem na nákup léků proti bolesti a zdravotnického materiálu, podpoří činnost dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu a také zajistí provoz odborného sociálního poradenství, které je zdarma poskytováno osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné. Díky Vašim darům bude možné přispět na provoz charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby v regionu a usnadnit tak život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhých. Peníze pomohou mládeži ohrožené negativními společenskými jevy, kterým se věnují sociální pracovníci Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích. Část výtěžku poputuje také do salesiánského střediska Don Bosko Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim pobytovou službu, roční základní školní vzdělávání, zdravotní péči a stravu a ve spolupráci s rodinou následné umístění do klasických škol. Další prostředky budou věnovány na pomoc rodinám s více dětmi v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. Více o podpořených projektech najdete na Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v pátek 2.ledna v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno teplé občerstvení.v neděli 4. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad: Ing.Hana Bělehradová, mobil: ,

10 Vážený čtenáři. Nastal čas, kdy dávám dohromady poslední číslo letošního zpravodaje. Než navodím na příjemnou atmosféru, musím se zabývat některými důležitými připomínkami. Nebezpečný úsek Cesta z Omic do Troubska patří mezi velmi nebezpečné úseky. Hned po první zatáčce, Vás může, čekat náledí, které se dá těžko zvládnout. V poslední zatáčce před výjezdem z lesa, teče přes silnici voda a tato voda v zimním období tvoří náledí. Situace se opakuje každý rok, kdy doplatí na toto náledí přibližně 10. řidičů. Je to hodně??? Co dělat? Jet opravdu pomalu!! Třicetikilometrová rychlost je vysoká. Sám jsem oslovil pana starostu s prosbou, aby byla silnice označena příslušnou značkou a tím řidiče upozornila na tento nebezpečný úsek. Nebo v horším případě, aspoň byl prováděn potřebný posyp silnice v tomto místě. Situace v těchto dvou bodech je již zvládnuta, starosta nechal v inkriminovaný úsek osadit dopravní značkou. Zaměstnanec OÚ provedl posyp. Silvestr Většina z nás jde někam slavit Silvestra. Doma zůstávají naši čtyřnohý miláčci. Půlnoční veselí Nového roku se neobejde bez střílení různé pyrotechniky. A tito miláčci /psi,kočky atd/ trpí obrovským stresem. Co dělat??? Pokud nejste daleko, je potřeba, to nejhorší období večera strávit s našimi zvířátky. Je dobré, třeba pustit nahlas rádio. Zvěrolékař dokáže také předepsat na tuto situaci potřebné léky, které snižují jejich stres. Jsou dokonce obce, kde se občané domluvili a petardy na silvestra nepoužívají. Vánoce Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Snad se nenajde nikdo, kdo se netěší na vánoční atmosféru, kterou doprovází různé akce, které dokážou navodit tu správnou vánoční atmosféru. V první řadě je to Vánoční koncert v kostele Sv.Jakuba. Krásnou atmosféru navodí děti, které Vám ukážou, co se za rok naučili. Kdo umí a nebo neumí, stejně si zazpívá vánoční koledy. Přeplněný kostel je toho důkazem. Před 15 lety jsem zkusil, zavést návštěvu, do místní hospůdky na Štědrý den. Z počátku si všichni mysleli, že jsem na hlavu. Dnes už hospoda nestačí. Lidé si pokecají a zbaví se předvánočního stresu. A počet lidí v hospodě??? Hospoda narvaná k prasknutí! A co předvánoční koncert Bardi versus cimbálová muzika?? Do týdne vyprodáno!!!! To udivilo i pořadatele.

11 To je malý výčet našich omických vánoc. A teď už dost o vánocích a věnujme se vánocům. Oldřich Londýn, jun. Vám přeje, příjemné prožití vánočních svátků Advent (latinské adventus = příchod) obvykle začíná první listopadovou neděli. Letos to vyšlo na vůbec první možný termín na neděli 30. listopadu a končí západem slunce na Štědrý den. Každá z nadcházejících čtyř nedělí má své speciální jméno. Po železné přijde bronzová, stříbrná a nakonec zlatá. Pro křesťany je advent začátkem liturgického či církevního roku a vyznačuje se dvojím očekáváním slavností narození Ježíše Krista (24. prosince) a jeho zmrtvýchvstání (Velikonoce). V křesťanských zemích se udržuje zhruba od 6. století.

12 Nejviditelnějším symbolem adventu je adventní věnec. Bez svíček se používá ke zdobení dveří. Ten se svícemi slouží k symbolickému odpočítávání čtyř adventních týdnů. Zvyk postupného zapalování svící na adventním věnci se k nám dostal až v druhé polovině 20. století z Německa. V tradičním českém prostředí byla okna slavnostně osvětlována jen na Bílou sobotu, vysvětlil ředitel Etnografického oddělení Národního muzea Petr Janeček. Věnec představuje symboliku Kristova kříže nebo také Boží věčnost a jednotu a má jasně daná pravidla, jak by měl vypadat. Větývky jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben, představují život. Dříve se často používaly i holé slaměné věnce, které odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly do domu požehnání. Důležité jsou barvy. Barvou adventu je fialová! Vyjadřuje důstojnost a pokání. Svíčky a stuhy na věnci by tak měly být fialové s výjimkou té třetí v pořadí ta je totiž zasvěcená přátelství a je růžová. Svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista. K adventu patří také půst, spánek na tvrdém lůžku a zákaz sexu. Zapovězena je i hlučná zábava či pomlouvání. Naopak žádoucí je každodenní návštěva rorátů (ranní zpívané mše) a konání dobrých skutků. Fialová, červená i modrá Tradiční barvou adventu je fialová. Luteráni v Americe ji nahradili modrou barvou. V Evropě se začaly užívat i věnce s bílými svíčkami, protože bílá barva je tradičně brána jako slavnostní. U protestantských církví se používají i čtyři červené svíce. To se rozšířilo i k nám a věnec s červenými svíčkami je nyní asi nejrozšířenější barevnou kombinací. Symbolika svíček na věnci svíčka Zapaluje se první adventní železnou neděli. Letos vychází na 30. listopadu. Svíčka se jmenuje Naděje svíčka Zapaluje se druhou adventní bronzovou neděli. Letos vychází na 7.prosince. Svíčka se jmenuje Mír svíčka Zapaluje se třetí adventní stříbrnou neděli. Letos vychází na 14. prosince. Svíčka se jmenuje Přátelství a měla by být růžová svíčka Zapaluje se čtvrtou adventní zlatou neděli. Letos vychází na 21. prosince. Svíčka se jmenuje Láska svíčka Zapaluje se na Štědrý den po západu slunce. Je bílá a zasvěcená Kristu.

13 České adventní zvyky Jsou spjaté se svátky významných světců sv. Barbory (4. 12.), sv. Mikuláše (5. 12.) a sv. Lucie ( ). Večer o těchto svátcích obcházely po vesnicích průvody adventních masek. Ty byly na rozdíl od těch veselých masopustních vážné, zadumané, strašily děti a vybízely dospělé k pokání. Období adventu před zimním slunovratem (letos ) bylo chápáno jako období temna, kdy zlé síly měly největší moc a usilovaly o zničení světa. Myslím si, že celá záležitost okolo adventu byla dostatečně objasněna. Mnozí naši čtenáři v tom neměli dostatečně jasno. Lon.jun. Význam adventu Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách... "Adventus" znamená příchod Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

14 Adventní věnec Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10) Adventní písně - roráty Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století. Lon.jun. Vzpomínka na velmi vydařenou akci Mikulášská besídka s nadílkou, poděkování patří Šmoulinkám pod vedením Jany Borkovcové za vystoupení a pořadatelům za uskutečnění této akce.

15

16 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavují svá životní jubilea. Paní Jarmila KREJČÍ Paní Julie VRÁNOVÁ Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. SVOZOVÁ FIRMA SITA oznamuje, že z důvodu Vánočních svátků bude přesunut pravidelný svoz odpadu od občanu na náhradní termín 2.ledna Příjemné prožití Vánočních svátku, šťastný nový rok, hodně zdraví, lásky, štěstí, spokojenosti Vám přejí zaměstnanci Obecního úřadu Omice OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2016 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Ohlédnutí za rokem 2016 1.2. Jízdní řád 2. ADVENT 3. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Advent výpisky, výtah

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Advent výpisky, výtah Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Advent výpisky, výtah Stručná anotace učební jednotky Jedná se o vyučovací hodinu, ve

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Občasník o životě a dění v obci č. 3 / 2014. Vážení občané,

Občasník o životě a dění v obci č. 3 / 2014. Vážení občané, LISTY OBCE POHOŘÍ Občasník o životě a dění v obci č. 3 / 2014 Vážení občané, opět se blíží konec roku a nám všem nezbývá nic jiného, než se v tom každoročním shonu pokusit nastávající svátky prožít v klidu,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Vánoční borotínský zpravodaj

Vánoční borotínský zpravodaj Vánoční borotínský zpravodaj Prosinec 2011 Zastupitelstvo obce přeje všem občanům Veselé vánoce a Šťastný nový rok 2012 vydává zastupitelstvo Obce Borotín www.obecborotin.cz Důležitá tel. čísla: Tísňové

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Mikuláš. Mikuláš v kostele: Mikuláš ve škole:

Mikuláš. Mikuláš v kostele: Mikuláš ve škole: Mikuláš V předvečer sv. Mikuláše, 5. prosince, chodí Mikuláš, andělé a čerti, aby pochválili hodné žáky a postrašili neposlušné děti. Hodným dětem jsou rozdávány dárky, nejčastěji sladkosti a ovoce, neposlušným

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2012 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁDM. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice. SMĚRNICE č. 9/2013. Kounická 1216e, Ivančice IČ:

ORGANIZAČNÍ ŘÁDM. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice. SMĚRNICE č. 9/2013. Kounická 1216e, Ivančice IČ: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Kounická 1216e, 664 91 Ivančice IČ: 49458892 SMĚRNICE č. 9/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁDM Článek 1 Orgány Svazku a jeho vnitřní členění 1.1 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen Hasičský sbor Omice si Vás dovoluje pozvat na oslavu 90. výročí založení hasičů v Omicích. Oslavy proběhnou v sobotu 26.4.2014 od 9:00 hod. na ulici Dolny

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VH Bod 10 Změna stanov Informace: Změny stanov se předkládají z důvodu upřesnění citace jednotlivých článků a jejich doplnění tak, aby odpovídaly reálné

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V PRAXI seminář VODA A OBCE Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim 22.3.2016 Ing. Jan Kašpar Ing. Martina Doležalová ZNALOST LEGISLATIVY Zákon č. 274/2001

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Činnost a výstupy pracovní skupiny k řešení problematiky dopadů sucha a nedostatku vody

Činnost a výstupy pracovní skupiny k řešení problematiky dopadů sucha a nedostatku vody Činnost a výstupy pracovní skupiny k řešení problematiky dopadů Mgr. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství tel. 564 602 267, mobil: 724 650 117

Více

II. Právní formy možné spolupráce. Obchodní společnost

II. Právní formy možné spolupráce. Obchodní společnost Účelem projednání je též vzájemné poskytnutí zkušeností a vědomostí, zejména provozní a ekonomické povahy, nabytých při provozu vodovodu a kanalizace v Řevnicích, dalším obcím a pomocí společného postupu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne Prosinec 2012 Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 12. 2012 Vydané nové obecně závazné vyhlášky obce OZV č.1/2013 o užívání plakátovacích ploch OZV č.2/2013 o stanovení systému

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory.

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Společně s novým zastupitelstvem se budeme

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Ročník XVI. 3/2010 březen ******************************************************************************************

Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** Zas barvíme vajíčka, co nám snesla slepička. Modré, žluté, červené

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY 7. Podklad pro jednání ZM Turnov od Vodohospodářského sdružení Turnov Cena vodného a stočného 2014 Předkládá: ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, říjen 2013 Na základě dohody s panem

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více