1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá zejména v: - zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejících zařízení v obcích sdružených ve Svazku, a to v rozsahu, který definuje 50 zákona o obcích, - zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, - zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl, - stanovování výše cen pro vodné a stočné na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možnosti pozitivní právní úpravy; - nájmu, pronájmu a podnájmu majetku Svazku. Svazek se podílí na řešení kvality vody (např. v ochranných pásmech) v obcích i zařízeních mimo Svazek. Svazek má právo pronajmout, respektive podnajmout majetek, který ze svého vlastního majetku vložily do hospodaření Svazku jeho členské obce. Orgány Svazku jsou: 1. valná hromada 2. předsednictvo 3. kontrolní a revizní komise Členství v jiné organizaci: Svazek Ivančice je společníkem v obchodní organizaci Svaz VKMO s.r.o. Brno a dále je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR na základě schválených stanov ze dne Svazek je rovněž od členem zájmového sdružení právnických osob Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí. 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schválila Valná hromada na svém zasedání konaném dne , schválen byl celkovým počtem 84 hlasů z 84 přítomných. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy příjmy byly dorovnány použitím prostředků na běžných účtech z minulých let, přijetím půjčky na financování stavby SV Ivančice Rosice, zajištění kvality pitné vody a do výdajů byly zahrnuty úhrady úvěrů. Schválený rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, jednotlivá rozpočtová opatření schválilo Předsednictvo svazku na zasedáních: Rozpočtová opatření 2014 Opatření č. Schváleno dne Příjmy Výdaje Financování , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 CELKEM , , ,00 SCHVÁLENÝ ROZPOČET , , ,00 ROZPOČET PO ZMĚNÁCH , , ,00 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2014 Stránka - 1 -

2 2.1 Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč) PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , , ,07 Kapitálové příjmy 0, , ,00 Přijaté transfery po konsolidaci , , ,20 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,27 VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Schválený Upravený Skutečnost Běžné výdaje včetně konsolidace , , ,70 Kapitálové výdaje , , ,60 Konsolidace 0, , ,99 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,31 FINANCOVÁNÍ Schválený Upravený Skutečnost Změna stavu na bankovních účtech , , ,52 Dlouhodobé - uhrazené splátky , , ,02 Dlouhodobé - přijaté půjčky , , ,54 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,04 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , , Komentář k rozpočtu příjmů a výdajů Příjmy schváleného rozpočtu pro rok 2014 byly schváleny ve výši ,00 Kč. Z toho nedaňové příjmy rozpočtovány na položkách třídy 2, jedná se o nájemné z vodného, stočného od VAS a příjmy z úroků. Přijaté transfery jsou rozpočtovány na položkách třídy 4, jedná se o s obcemi odsouhlasené příjmy členských a investičních příspěvků, dále příjmy z dotací ze státního fondu na stavbu SV Ivančice-Rosice, zajištění kvality pitné vody. Kapitálové příjmy ve schváleném rozpočtu nebyly rozpočtovány a byly do rozpočtu zařazeny až rozpočtovým opatřením. Jedná se o vrácení úplat za vypouštění odpadních vod na stavbu Intenzifikace ČOV Ivančice, kdy dotace je poskytována prostřednictvím Vodárenské akciové společnosti. Dalšími položkami kapitálových příjmů jsou prodej pozemků a nemovitostí a příjmy ze snížení ZK ve svazu VKMO (jde o výplatu části vložených prostředků, které svazek vynaložil na nákup akcií). Výdaje schváleného rozpočtu činí ,00 Kč. Z toho skutečné běžné výdaje třídy 5 ve výši ,00 Kč, kapitálové výdaje ve výši ,00 Kč. Běžné výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 5, jedná se o mzdové výdaje a související odvody položky , materiální náklady , úroky z úvěrů položka 5141, energie položky , služby položky , platby daní a poplatků položky Neinvestiční transfer byl svazkem poskytnut na pokrytí úroků k půjčce pro dílo Kanalizace 1. a 2. část Troubsko. Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se výdaje týkající se investic, rozpočtováno bylo ,00 Kč včetně možnosti použití rezervy kapitálových výdajů z položky 6901 ve výši ,00 Kč. 3. Plnění rozpočtu financování 3.1 Krátkodobé financování Rozpočet pro rok 2014 byl schválen jako schodkový s tím, že do rozpočtu budou v rámci krátkodobého financování přes položku 8115 zapojeny finanční prostředky z minulých let. Ve schváleném rozpočtu byl zapojen odhad volných finančních prostředků ve výši ,00 Kč, jde o počáteční stav bankovních účtů hlavní činnosti k Rozpočtovým opatřením č.1, byly finanční prostředky sníženy na ,00 Kč. Rozpočtovým opatřením č.9, byl zůstatek finančních prostředků účtů hlavní činnosti snížen na celkovou částku ,00 Kč, skutečnost však byla nižší. V průběhu měsíce prosinec byly uhrazeny faktury stavebních prací na akce SV a Popůvky kanalizace na které byly podány žádosti o platbu. V obou případech došlo k dofinancování z vlastních zdrojů svazku. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2014 Stránka - 2 -

3 3.2 Zůstatky na bankovních účtech ke dni Název účtu SU/AU Číslo účtu Zůstatek k Účet provoz Rosicko / ,58 2 Účet rezerv na opravy / ,00 3 Účet ČOV Tetčice / ,00 4 Účet ČMZRB / ,65 5 Hlavní účet Svazku / ,67 6 Projektový účet Nové Mlýny / ,00 7 Projektový účet MZE / ,38 8 Účet provoz Ivančicko / ,27 9 Projektový účet PV /0800 0,00 10 Účet ČNB / ,40 CELKEM , Dlouhodobé financování V rámci dlouhodobého financování byly uskutečněny splátky jistin přijatých úvěrů. Splátky jistin úvěrů v roce 2014 jsou zachyceny na položce 8124 ve výši ,02 Kč. K doplacení ke dni zbývá ,59 Kč. V roce 2014 byly přijaty půjčky od SFŽP k investičním akcím SV Ivančice Rosice, zajištění kvality pitné vody, Popůvky - kanalizace a Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny. Půjčky byly přijaty v celkové výši ,54 Kč, z toho půjčka SV ,58 Kč, Popůvky kanalizace ,04 Kč a Nové Mlýny ,92 Kč. Přijaté půjčky jsou zachyceny na položce Ke dni byl doplacen úvěr ČS na financování splácení závazků klienta na ČOV Ivančice (soudní spor). 3.4 Zůstatky úvěrů a půjček ke dni Půjčka/Úvěr Banka/Instituce K doplacení k úvěr ČOV Tetčice ČS, a.s ,00 2 úvěr ČMZRB SV I.etapa ČMZRB, a.s ,00 3 úvěr Nové Mlýny ČS, a.s ,33 4 úvěr MZE ČS, a.s ,00 5 půjčka SFŽP Nové Mlýny SFŽP ,64 6 půjčka SFŽP SV I-R SFŽP ,58 7 půjčka SFŽP Popůvky - kanalizace SFŽP ,04 CELKEM ,59 Účet Bankovní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s. je veden na účtu /0800. Byl poskytnut na základě smlouvy ze dne ve výši ,- Kč pro částečné financování výstavby ČOV Tetčice. K je splaceno ,- Kč. Tento úvěr má být splacen do Účet Bankovní úvěr poskytnutý Českomoravskou záruční rozvojovou bankou a.s. je veden na bankovním účtu /4300. Byl poskytnut na základě smlouvy ze dne ve výši ,00 Kč k financování akce Skupinový vodovod Ivančice Rosice. Úvěr má být splacen do K je splaceno ,- Kč. Účty , dne Svazek začal čerpat bankovní úvěr od České spořitelny, a.s. Úvěrem byly financovány investiční akce Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny a SV Ivančice Rosice, řešení nedostatku a kvality pitné vody. Tento úvěr byl poskytnut na základě smlouvy o úvěru 155/11/LCD ze dne Celková výše čerpaného úvěru činila ,00 Kč, z toho úvěr Nové Mlýny ,00 Kč a SV ,00 Kč. Ke dni je splaceno ,67 Kč. Poslední splátka úvěru je splatná Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2014 Stránka - 3 -

4 4. Přijaté a poskytnuté dotace V roce 2014 svazek obdržel dotace na akce Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny, SV Ivančice Rosice, zajištění kvality pitné vody a Popůvky kanalizace (investiční a neinvestiční dotace ze státních fondů a evropské unie položky 4213, 4216, 4113 a 4116). ÚZ Státní fond životního prostředí ,67 Kč ÚZ Státní fond životního prostředí ,51 Kč ÚZ Státní fond životního prostředí ,19 Kč ÚZ Státní fond životního prostředí 2.028,83 Kč Dále byla svazku v roce 2014 poskytnuta dotace z rozpočtu JMK na akci Popůvky kanalizace (položka 4222) pod ÚZ 232 ve výši ,00 Kč. V roce 2014 byl poskytnut příspěvek obci Troubsko na pokrytí úroků k půjčce pro dílo Kanalizace 1. a 2. část, Troubsko, Ostopovice, okres Brno-venkov. V roce 2014 byly poskytnuty svazku členské příspěvky ve výši ,00 Kč, členské obce hradí členský příspěvek ve výši 20 Kč na obyvatele. V neinvestičních příspěvcích jsou kromě členských příspěvků poskytnuty příspěvky na úroky od obcí Oslavany a Říčany ve výši ,00 Kč a příspěvky na opravu kanalizací v obcích Zastávka a Kratochvilka v celkové výši ,00 Kč. Dále byly svazku poskytnuty investiční příspěvky od členských obcí ve výši ,00 Kč, z toho splátka jistiny ČOV Tetčice ,00 Kč, příspěvky Nové Mlýny ,00 Kč a obce Babice a Ostrovačice poskytly svazku investiční příspěvky na výstavbu vodovodu v obci ve výši ,00 Kč. Příspěvky od obcí Výše invest. příspěvku Příspěvky svazku Výše nein. příspěvku Oslavany ,00 Troubsko ,00 Moravské Bránice ,00 CELKEM ,00 Nové Bránice ,00 Ostrovačice ,00 Babice ,00 Tetčice ,00 Rosice ,00 Říčany ,00 Ostrovačice ,00 Babice ,00 Zastávka ,00 Neslovice ,00 Kratochvilka ,00 CELKEM ,00 5. Hospodářská činnost Od svazek neprovozuje hospodářskou činnost, všechny příjmy a výdaje probíhají přes hlavní činnost. 6. Majetek 6.1 Komentář k majetku K byla provedena fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku svazku a majetku členských obcí vloženého do hospodaření svazku. Příkaz k nim podepsal předseda předsednictva. Inventarizací nebyly zjištěny žádné majetkové rozdíly. V roce 2014 svazek rozhodl o vytvoření rezervy na opravy vlastního majetku. Výše vytvořené rezervy ke dni činní ,00 Kč. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2014 Stránka - 4 -

5 Investice na budování majetku v obcích V průběhu roku 2014 svazek investoval do následujících investičních akcí: název akce investováno do investováno v roce 2014 zařazeno na majetkové karty rozpracovanost celkem Nové Mlýny (OPŽP) , , ,90 0,00 Pitná voda (OPŽP) , , ,02 Vodovod U Hřiště, Ivančice , ,00 ATS Nová Ves , , ,00 0,00 Prameniště Tetčice, vrt HV ,00 0, ,00 Vodovod Babice , , ,00 0,00 Prameniště Němčice II. et. - pozemky Rekonstrukce kanal. stok Rosice Kanalizace Rosice, ul. Pod Strání , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Kanalizace Popůvky , , ,10 Čerpací stanice Střelice Ostrovačice, vodovodní řad II. tl.p. Vodovod Popůvky, zás. horního tl.p. Vod. a kanal. ul. Na Vyhlídce, Oslavany Přípojka NN ATS Skalky, Oslavany Kanalizace Kratochvilka , , , , , ,06 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 Zastávka ul. Domky , ,91 Vodovod ul. Pod Valy, Rosice Kanalizace Troubsko, ul. Polní Kanalizace Rosice, ul. Na Mýtě Úprava okolí ÚV Rosice Vodovod Omice, napojení na Popůvky Prodloužení vodovodu Tetčice Vodovod ul. Mlýnská, Ivančice Prodloužení vodovodu Mor.Brán , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 CELKEM , , , ,03 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2014 Stránka - 5 -

6 Investiční akce SV Ivančice Rosice, zajištění kvality pitné vody a Popůvky kanalizace v roce 2014 budoval svazek za pomocí dotací a zvýhodněné půjčky od Státního fondu životního prostředí. Ostatní investiční akce byly v průběhu roku budovány z vlastních prostředků svazku. Kromě rozpracovaného majetku svazku byly v roce 2014 postaveny a zařazeny do majetku následující investiční akce: ATS Nová Ves, vodovod Babice, kanalizace Rosice ul. Pod Strání, vodovod Ostrovačice, prodloužení vodovodu Tetčice a rozšíření vodovodu ul. Mlýnská. 6.2 Přehled majetkových účtů Účet Název Počáteční stav Konečný stav Brutto 021 Budovy, stavby , , Samostatné mov. věci , , Drobný hmotný majetek , , Pozemky , , Nedokončené investice , , Ostatní dlouhodobý fin. majetek , , Vložený majetek obcí , , Vložený majetek , ,00 CELKEM , ,71 Od 1. ledna 2012 účetní jednotka účetně odepisuje hmotný majetek. Oprávky hmotného majetku ke dni : ,00 Kč Účetní odpisy za rok 2014: ,00 Kč 6.3 Závazky a pohledávky Pohledávky krátkodobé ,- Kč Pohledávky dlouhodobé ,- Kč Krátkodobou pohledávku tvoří vystavená faktura za úpravu nájemného z provozování vodovodů a kanalizací za rok Faktura byla vystavena ke dni a splatná do Dlouhodobé pohledávky tvoří splátky úvěru ČOV Tetčice, která je doložena směnkami těchto obcí: Kratochvilka, Neslovice, Babice u Rosic, Tetčice, Ostrovačice, Rosice, Říčany u Brna a Zastávka. Pohledávka je svazku splácena dle splátkového kalendáře a vznikla čerpáním úvěru na ČOV Tetčice v r a předpis splátek byl v květnu Dále do dlouhodobých pohledávek je zahrnuta splátka jistiny města Oslavany na úvěr Nových Mlýnů. Závazky krátkodobé ,13 Kč Jedná se o závazky z dodavatelských faktur. Převážnou část závazků tvoří přijaté faktury v prosinci 2014 a splatné v průběhu ledna až února Přezkoumání hospodaření svazku Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost DANĚ a AUDIT s.r.o. v sídle svazku ve dnech do dílčí, kde bylo kontrolováno období od 1. ledna 2014 do 30. září 2014, v období a závěrečné, kontrolováno bylo období od 1. října 2014 do 31. prosince Předmětem přezkoumávání bylo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních tocích, dále pak nakládání s majetkem ve vlastnictví obcí a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí. Při přezkoumávání bylo ověřováno dodržení povinností dle zákona č.250/2000 Sb. a soulad vedení účetnictví se zákonem č.563/1991 Sb. Při přezkoumání hospodaření svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2014 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky podle 10 ods. 3 písm. b) c) zákona 420/2004 Sb. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2014 Stránka - 6 -

7 8. Přílohy Výkazy sestavené k datu jsou součástí závěrečného účtu za rok Jsou k dispozici v tiskové i elektronické podobě v kanceláři svazku: 1. Rozvaha - Bilance 2. Výkaz zisku a ztráty 3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 4. Příloha S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na adrese: Ivančice, Kounická 1598/78 (areál ČOV). V Ivančicích dne Schváleno předsednictvem Svazku dne Zpracoval Bc. Radek Klouda v.r., ekonom Mgr. Jaroslav Světlík v.r., předseda předsednictva Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet 2014 Stránka - 7 -