Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu."

Transkript

1 Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo obce ) v 17:30 hod. a všechny přivítal. Bod č. 1 Technický bod Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno osm členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Přítomni: Petr Kadela, Libuše Štěpánská, Ing. Zbyněk Holešovský, Luboš Hájek, David Karas, Radek Bukovský, Bc. Jitka Kutlvašrová, Mgr. Lenka Horká Omluveni: Nepřítomni: Ing. Věra Novotná * Zapisovatelkou byla jmenována: paní Libuše Štěpánská * Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. * Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu o průběhu I. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli pan Radek Bukovský a pan Ing. Zbyněk Holešovský, kteří vyslovili s návrhem souhlas. Pan Radek Bukovský Hlasování č. 1: pro 7 ; proti 0; zdržel se 1 (V hod. přišla zastupitelka Ing. Věra Novotná) Pan Zbyněk Holešovský Hlasování č. 2: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Usnesení č.1/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu I. zasedání zastupitelstva obce Omice pana Radka Bukovského a pana Ing. Zbyňka Holešovského. Starosta přednesl návrh změny programu zasedání. Změna programu: Nebude schvalována smlouva o smlouvě budoucí se svazkem vodovodů a kanalizací Ivančic přesun na leden Projednání možnosti odkupu samoobsluhy Vzetí na vědomí svazkový rozpočet Smlouva o pachtovném s panem Jelínkem Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku Ing. Dan Vrbka Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EON stavba Ďásek Nabídka firmy JASPAR na účetní služby Starosta dává hlasovat o změně programu: Hlasování č.3: pro 9, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

2 Návrh programu po změně: 1) Technické body 2) Schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu 3) Schválení rozpočtovým opatření č. 10/2014 a č.11/2014 4) Schválení rozpočtového opatření č. 12/2014 5) Schválení Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací 6) Schválení dohody o ukončení provozu ČOV v obci Omice 7) Schválení dohody o ukončení provozu veřejného vodovodu v obci Omice 8) Vzetí na vědomí svazkový rozpočet 9) Vzetí na vědomí ceny vodného dle kalkulace VAS a.s. 10) Schválení ceny stočného dle kalkulace VAS a.s. 11) Schválení pronájmu části obecního pozemku 859/2, ul. Studýnka, (Dvě změny nájemních smluv) 12) Schválení Knihovního řádu 13) Schválení Darovací smlouvy o předání Prodloužení vodovodu v ul. Pod Vinohrady v Omicích mezi obcí Omice a Bc. Olejárem 14) Schválení dodatku č. 2 Majetkové směrnice 15) Projednání možnosti odkupu samoobsluhy 16) Smlouva o pachtovném s panem Jelínkem 17) Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku Dan Vrbka 18) Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EON stavba Ďásek 19) Nabídka firmy JASPAR na účetní služby 20) Různé 21) Diskuse 22) Závěr Hlasování č. 4 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Bod č. 2 Schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2015 a zhodnotil hospodaření obce. Je potřeba upravit návrh rozpočtu o změnu v položce 8115 financování, položka bude snížena o 1400,- Kč. V rozpočtu se též počítá s příspěvkem na financování systému IDS JMK na rok 2015 v celkové výši ,- Kč. S investiční dotaci Kč a neinvestiční dotaci Kč pro TJ Sokol Omice, dále s neinvestiční dotaci pro MŠ Omice v částce Kč, příspěvek na činnost SDH Omice Kč. Hlasování č.5: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 4/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočet po změně na rok 2015, včetně uvedených závazných výši dotací. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období let 2016 až 2018 zpracoval FV a předseda FV pan Ing. Holešovský přednesl jeho návrh. Hlasování č.6: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 5/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtový výhled na období let , který je přílohou zápisu. Bod č. 3 Schválení rozpočtového opatření č. 10/2014 Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2014 Hlasování č.7: pro 9; proti 0; zdržel se 0

3 Usnesení č. 6/2212/14 Zastupitelé s c h v a l u j í rozpočtové opatření číslo 10/2014, které je přílohou zápisu. Bod č. 4 Schválení rozpočtového opatření č. 11/2014 Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením 11/2014 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 Usnesení číslo 7/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření číslo 11/2014, které je přílohou zápisu. Bod č. 5 Schválení rozpočtového opatření č. 12/2014 Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2014. Hlasování č.8: pro 9.; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 6/2212/14/II. Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 12/2014, které je přílohou tohoto zápisu. Bod č. 6 Schválení Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací Zastupitelé byli seznámení s obsahem Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací mezi obcí Omice a Vodárenskou akciovou společností a.s. Hlasování č. 9 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 7/2212/14/II. Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací mezi obcí Omice a Vodárenskou akciovou společností a.s. Smlouva je přílohou zápisu. Bod č. 7 Schválení dohody o ukončení provozování zařízení ČOV Omice Zastupitelé byli seznámení s obsahem Dohody o ukončení provozování zařízení ČOV Omice mezi obcí Omice a Vodárenskou akciovou společností, a.s. Hlasování č. 10 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 8/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Dohodu o ukončení provozování zařízení ČOV Omice mezi obcí Omice a Vodárenskou akciovou společností, a.s. Dohoda je přílohou zápisu. Bod č. 8 Schválení dohody o ukončení provozování zařízení veřejného vodovodu v obci Omice Zastupitelé byli seznámeni s obsahem Dohody o ukončení provozování zařízení veřejného vodovodu v obci Omice. Hlasování č.11 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 9/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Dohodu o ukončení provozování zařízení veřejného vodovodu v obci Omice. Tato dohoda je přílohou tohoto zápisu. Bod č. 9 Vzetí na vědomí rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pro rok 2015 Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pro rok 2015, kde je od obec Omice také členem.

4 Usnesení č. 10/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice bere na vědomí rozpočet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pro rok Tento rozpočet je přílohou tohoto zápisu. Bod č. 10 Vzetí na vědomí ceny vodného na rok 2015 dle kalkulace VAS a.s. Pan starosta seznámil zastupitele s cenou vodného firmy VAS a.s. pro rok Jedná se o částku 44,50 Kč/m3 včetně DPH. Usnesení č. 11/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice bere na vědomí cenu vodného 44,50 Kč /m3 včetně DPH. Kalkulace ceny vodného je přílohou zápisu. Bod č. 11 Schválení stočného dle kalkulace VAS a.s. Pan starosta seznámil zastupitele s kalkulací výše stočného firmy VAS a.s. pro rok Stočné je stanoveno na částku 44,50 Kč/m3 včetně DPH. Hlasování č.12: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 12/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e kalkulaci ceny stočného na rok 2015 ve výši 44,50 Kč /m3 včetně DPH. Bod č. 12 Schválení pronájmu části obecního pozemku 859/2, ul. Studýnka, (Dvě změny nájemních smluv) Na obecní úřad Omice byly podány dvě žádosti o pronájem obecního pozemku. V minulých měsících podali dva nájemci výpověď z nájmu obecního pozemku č. 859/2. Ve lhůtě stanovené zákonem tj. 15 dnů, byly vyvěšeny záměry o změnu nájemních smluv. Jedním žadatelem o pronájem části zmíněného pozemku o výměře 762m2 je pan Ing. Jiří Dolníček, TP Komenského nám. 620, Rosice. Druhým žadatelem o pronájem části obecního pozemku 859/2 o výměře 643m2 je pan Tomáš Kyselý, TP Armádní 246, Omice. (Odchází zastupitelka Bc. Jitka Kutlvašrová v hod) Hlasování č.13: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 13/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e pronájem části obecního pozemku par.č. 859/2 o výměře 762m2, panu Ing. Jiřímu Dolníčkovi, TP Komenského nám. 620, Rosice, za cenu 1Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinnosti od Nájemní smlouva bude vypracována ve spolupráci s advokátem, který zastupuje obec Omice. Hlasování č.14: pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 14/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e pronájem části obecního pozemku par.č. 859/2 o výměře 643m2, panu Tomášovi Kyselému, TP Armádní 246, Omice, za cenu 1Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinnosti od Nájemní smlouva bude vypracována ve spolupráci s advokátem, který zastupuje obec Omice. Bod č. 13 Schválení Knihovního řádu Zastupitelé byli seznámení s obsahem knihovního řádu. Hlasování č. 15 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 15/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e knihovní řád, který je přílohou zápisu.

5 Bod č. 14 Schválení Darovací smlouvy o předání Prodloužení vodovodu v ul. Pod Vinohrady v Omicích mezi obcí Omice a Bc. Olejárem Zastupitelé byli seznámeni s obsahem Darovací smlouvy o předání prodloužení vodovodu v ul. Pod Vinohrady v obci Omice mezi obcí Omice a Bc. Martinem Olejárem. Hlasování č. 16 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 16/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Darovací smlouvu o předání Prodloužení vodovodu v ul. Pod Vinohrady v obci Omice mezi obcí Omice a Bc. Martinem Olejárem. Odhadní cena dle znaleckého posudku č /2014, vypracovaném ke dni činí ,- Kč. Smlouva je přílohou zápisu. Bod č. 15 Schválení dodatku č. 2 Majetkové směrnice Zastupitele byli seznámeni se zněním dodatku č. 2 Majetkové směrnice - jedná se o změnu v účtové osnově platné od Hlasování č. 17 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 17/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e dodatek č. 2 Majetkové směrnice. Dodatek je přílohou zápisu. Bod č. 16 Projednání možnosti odkupu místní samoobsluhy Zastupitelé byli seznámeni s možností odkupu místní samoobsluhy - objekt cca ,- Kč, pozemek cca ,- Kč. Hlasování č.18: pro 7, proti 1, zdržel se 0 Usnesení č. 18/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e zahájit jednání o odkoupení samoobsluhy a pozemku na kterém budova stojí za částku nejvýše možnou ,- Kč. Členové vyjednávacího týmu jsou pan Kadela, paní Štěpánská a pan Ing. Holešovský Bod č. 17 Schválení Pachtovní smlouvy s panem Ing. Leopoldem Jelínkem Zastupitelé byli seznámeni s Pachtovní smlouvou mezi propachtovatelem obcí Omice a pachtýřem panem Ing. Leopoldem Jelínkem. Pachtovné činí 6269 Kč / rok. Hlasování č. 19: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 19/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e pachtovní smlouvu mezi obcí Omice a Ing. Leopoldem Jelínkem. Pachtovné činí 6.269,-Kč za hospodářský rok. Smlouva je přílohou zápisu. Bod č. 18 Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku Ing. Dan Vrbka Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o právu provést stavbu na cizím pozemku (prodloužení veřejné kanalizace) mezi Ing. Danem Vrbkou a obcí Omice. Hlasování č. 20: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č.20/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Ing. Danem Vrbkou a obcí Omice. Smlouva je přílohou zápisu.

6 Bod č. 19 Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene přípojka kabelového vedení NN pan Ďásek Zastupitelé byli seznámeni se zněním smlouvy mezi Obcí Omice a firmou E.ON Distribuce a.s. ohledně zřízení věcného břemene - stavby realizované pod názvem Omice - Ďásek: NN příp. kab. příp. Hlasování č. 21: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 21/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e s firmou E.ON Distribuce, a.s.z Smouva je přílohou zápisu. Smlouvu č. ZN /001 o zřízení věcného břemene Bod č. 20 Projednání nabídky firmy JASPAR na poskytování účetních služeb. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy JASPAR na poskytování účetních služeb. Pan starosta oslovil tuto firmu na základě sdělení účetní obce, že si netroufá sama účtovat složitou problematiku evropských dotací, které obec získala na rekonstrukci ČOV. Hlasování č. 22: pro 7, proti 1, zdržel se 0 Usnesení č. 22/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje nabídku firmy JASPAR na poskytování účetních služeb a pověřuje starostu obce, aby s firmou, po konzultaci s advokátem obce, smlouvu podepsal. Pracovní náplň a pracovní úvazek současné účetní obce bude vyhodnocen s časovým odstupem několika měsíců. Bod č. 21 Různé Pan starosta seznámil zastupitele s vyhlášením provedení inventur a jmenováním hlavní a dílčí inventarizační komise. Stanovil rozsah jejich kompetencí dle plánu inventur k zajištění periodické inventarizace k Usnesení č. 23/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice bere na vědomí Plán inventur k zajištění periodické inventarizace k a jmenování hlavní a dílčí inventarizační komise. Plán inventur je přílohou zápisu. Bod č. 22 Diskuse Zastupitel pan Hájek navrhl, aby bylo vyvoláno jednání s panem Ďáskem o odkupu části jeho pozemku, který zasahuje do cesty na Příčních. Pan starosta toto přislíbil. Zastupitelka Ing. Novotná by uvítala, kdyby byla informace o konání zasedání vždy vyhlášena v místním rozhlase. Pan Kalovský upozornil na špatný stav krajské komunikace v úseku Omice - Troubsko a na náledí v první zatáčce směrem od Omic kvůli vytékající vodě z přilehlého lesa. Pan starosta slíbil informovat o této situaci správce krajské komunikace SUS a majitele lesa, aby zajistil odtok vody mimo komunikaci. Pan Kalovský dále upozornil na díry vedle vozovky na ulici Tetčické, kde hrozí poškození vozidel případně i možnost havárie. Pan starosta přislíbil prověření situace a sjednání nápravy. Pan Štěpánský navrhuje zastupitelstvu, aby na úrovni správního orgánu (Jihomoravský kraj) zajistilo stanovisko ohledně neproveditelnosti podnikatelského záměru (projektu výstavby) developera. Dle názoru obce je v rámci existující legislativy taková výstavba nemožná vzhledem k absenci

7 infrastruktury (komunikace, chodníky, pitná voda, kanalizace) a také s odvoláním na odborný posudek CDV popisující devastující vlivy nárůstu dopravy v obci v případě povolení výstavby. Bod č. 23 Závěr Starosta ukončil po projednání všech bodů program zasedání Zastupitelstva obce Omice ve hod. V Omicích dne 22.prosince 2014 Zapsal/a: Libuše Štěpánská starosta: Petr Kadela

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká

* * * Přítomni omluveni nepřítomni: 7 0 0. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Česká Zápis č. 19/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 9.prosince 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen V tomto čísle naleznete Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o dění v naší obci v měsíci květnu a i o tom, co nás čeká v měsíci červnu. Kolaudace

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.12.2014

Z á p i s z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.12.2014 Z á p i s z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.12.2014 Zahájeno: 18.00hod. Ukončeno: 20.20 hod. Přítomni: O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS ě.~5/2011 z veřejného zasedání zastnpitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 21. 6. 2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Silvie Dušková, Ing. Soňa Štossová,

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 2/2014 únor V tomto čísle naleznete: * Slovo starostky * Výňatek ze zápisu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice * Výběr poplatků * Informace ke Smlouvám o nájmu hrobového

Více

Zápis č. 16/2013 * * *

Zápis č. 16/2013 * * * Zápis č. 16/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24. června 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více