FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu"

Transkript

1 FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové vodivosti: el. proud v kovech vytváří jen volné el. s energií blízkou tzv. Fermiho energii (maximální kinetická energie el. v krystalu kovu při T = 0 K, pro měď,3 0 8 J) - tyto el. se nazývají vodivostní elektrony vodivostní elektrony vykonávají tepelný (neuspořádaný) pohyb se střední rychlostí v m s ; neusp. pohyb vodiv. el. proud ve vodiči nulový Připojíme kovový vodič ke stejnosměrnému zdroji napětí: na každý el. působí el. síla uur ur F = E e e - el. získají tzv. unášivou rychlost (v m s ) od svorky ke svorce vznikne stejnosměrný el. proud Ohmův zákon pro část elektrického obvodu V B Měníme napětí na svorkách zdroje a měříme el. proud ve vodiči při jeho konstantní teplotě: Ohmův zákon pro část el. obvodu: Elektrický proud v kovovém vodiči je přímo úměrný el. napětí U mezi konci vodiče. U = charakteristická veličina pro každý vodič el. odpor [] = Ω = G el. vodivost [G] = S (siemens)

2 FYZK. OČNÍK lineární vodiče O. z. pro ně platí nelineární vodiče O. z. pro ně neplatí Schématické značky: stálé odpory rezistory proměnné odpory reostaty, potenciometry Elektrický odpor Příčinou el. odporu jsou srážky vodivostních el. s ionty mřížky v důsledku jejich tepelného pohybu a poruch kryst. mřížky. El. odpor závisí na materiálu, rozměrech vodiče, teplotě vodiče: l = ρ ρ měrný el. odpor [ρ] = Ω m S = γ měrná el. vodivost [γ] = S m ρ látky s velkým ρ (nikelin, konstantan, chromnikl) na výrobu odporových materiálů Závislost na teplotě = 0 ( α t ) α teplotní součinitel el. odporu [α] = K 0 odpor při t 0 S rostoucí teplotou roste odpor kovových vodičů přibližně lineárně. [využití: odporový teploměr] Supravodivost blízko absolutní nuly klesá měrný el. odpor kovu na nulu (zjistila se např. u: olova, cínu, zinku) Ohmův zákon pro uzavřený obvod V U e rozpojený spínač na voltmetru naměříme napětí U e uzavření el. obvodu voltmetr ukáže napětí U < U e při jakémkoliv odporu

3 FYZK. OČNÍK obvod se skládá z vnější části o celk. odporu (rezistory, spotřebiče ) a vnitřní části vodivý prostor mezi póly uvnitř zdroje o odporu i Neelektrické síly uvnitř zdroje vykonají při přemístění náboje Q práci: W z = U e Q Zdroj tedy vydá energii W z = U e Q Ta se přemění na energii el. pole ve vnějším obvodu a uvnitř zdroje. E = U Q E i = U i Q ZZE: E z = E E i U e Q = UQ U i Q U e = U U i U =, U i = i U e = i = Ue i Ohmův zákon pro uzavřený obvod i celkový odpor obvodu U = svorkové napětí zdroje (= napětí na vnější části obvodu) U i úbytek napětí na zdroji U = U e - i je-li >> i U e U = Spojení nakrátko (zkrat) U 0 V Ue max odběr velkých proudů poškozuje zdroj ( jističe, pojistky) i Kirchhoffovy zákony rozvětvené el. obvody (více zdrojů a rezistorů) vytváří el. síť uzel el. obvodu: místo, kde se vodivě stýkají nejméně tři vodiče větev el. obvodu: část obvodu mezi dvěma uzly. Kirchhoffův zákon (pro uzel stejnosměrného obvodu) lgebraický součet proudů v uzlu se rovná nule ( do uzlu, z uzlu): n k = k = 0

4 N FYZK. OČNÍK 3 M 3 U e (pro obrázek: 3 = 0 ). Kirchhoffův zákon (pro jednoduchý obvod) V jednoduchém uzavřeném obvodě je součet elektromotorických napětí U ei zařazených zdrojů roven součtu úbytků napětí k k. m U = ei k k i= k = n Spojování rezistorů. Paralelně = 3 U U U U = 3 = 3 Obecně: =... 3 n 3 3 B. Sériově U = U U U 3 = 3 = 3 3 U U U 3 Obecně: =... n

5 FYZK. OČNÍK Příklady na aplikaci Kirchhoffových zákonů: / od k D = Ω U e = 8 V = = 4 Ω B U e libovolně 3 F 3 = 3 Ω U e3 = 5 V E Vypočtěme proudy, 3 a el. napětí U e, známe-li velikost a směr proudu. Zvolíme libovolně směry proudů, 3, a u zdrojů směry od záporného pólu ke kladnému a zvolíme směr obíhání. Kde souhlasí směr obíhání s vyznačeným směrem od záporného pólu ke kladnému, uvedeme sčítance v rovnicích se znaménkem plus, v případě nesouhlasu se znaménkem minus. a/ Sestavíme rovnici např. pro uzel : 3 = 0 b/ Sestavíme rovnice pro větve obvodu: pro BD: U e U e = pro FEB: U e U e3 = 3 3 { } { 3} 0 { Ue} = { } { U } 5 = 4 3{ } = e 3 e = 3 U e 5 = 4 33 U e 3 = 8 U 4 = 0 3 = 5 5 = 5 3 = = V 3 sečteme U e = V zdroj zapojit opačně 3 = směr proudu označen správně

6 3 Ω FYZK. OČNÍK = 0 větví D proud neprochází / 5 V 8 Ω 6 Ω 3 6 V V. KZ: = 0 3.KZ: 6 5 = = = 9 6 ( ) ( ) 3 ( ) 7 = 4 9 ( 3) ( 3) ( ) 45 = 30 3 = =,5 6 = 6 3 = =,5 3/ 6 Ω 5 Ω 6 V V 3 V 0 Ω. KZ: = 0 3.KZ: 6 = 6 5 =,6 = 3 = 0 5 = = = = 6 / = 0 5 / = = = = 0, 4

7 FYZK. OČNÍK Praktické aplikace Kirchhoffových zákonů. Zvětšení rozsahu ampérmetru - bočník - maximální proud, který může procházet ampérmetrem. Při měření proudů n krát větších než je proud ochráníme ampérmetr paralelním připojením rezistoru s odporem b. n. M b b b n b = 0 = n = 0V b b b = = n b b b = n U e N Je-li měřený proud n krát větší než, je nutno připojit paralelně k ampérmetru odpor b =. n. Zvětšení rozsahu voltmetru - předřadný odpor Každý voltmetr je konstruován na určité U max = U V, dané maximálním proudem V, které může procházet cívkou voltmetru. V p V V = 0V p V V V p = p V V V U = nu ( ) = n p V V V V nu U V V p = = V ( n ) V U V Je-li měřené napětí n krát větší než U v, je nutno připojit sériově k voltmetru předřadný odpor = n. p ( ) V U e

8 FYZK. OČNÍK Úlohy: / Vypočítejte vnitřní odpor zdroje i ve schématu na obrázku, víte-li, že obvodem prochází proud = 0,40, odpor ampérmetru je = 0,05 Ω, = 9,70 Ω, = 9,75 Ω a U e =,0 V. = 0,40 = 0,05 Ω = 9,70 Ω = 9,75 Ω U e =,0 V i =?. U e i Řešení: = i = U e Ue = Ue i = ( ) = ( 30 9,5) Ω = 0,5 Ω Vnitřní odpor zdroje je 0,5 Ω. / kumulátor dodává proud do dvou paralelně zapojených spotřebičů. V první větvi s odporem 4 Ω prochází proud 0,5, druhá větev má odpor 30 Ω. Jaké je napětí na každé větvi? Jaký proud prochází druhou větví? Jaký je celkový proud v obvodu? Vnitřní odpor akumulátoru zanedbejte. = 4 Ω = 0,5 = 30 Ω i = 0 Ω =? U =? =?.

9 FYZK. OČNÍK Řešení: U = = V U = = 0,4 = = 0,9 Napětí na každé větvi je V, druhou větví prochází proud 0,4 a celkový proud v obvodu je 0,9. 3/ Homogenní drát má elektrický odpor = 8 Ω. Na kolik stejných částí je třeba ho rozdělit, aby při jejich paralelním zapojení byl výsledný odpor 0,5 Ω? = 8 Ω v = 0,5 Ω n =? Řešení: i = =... n V i i i n n = n V i = = n = 8 n = = 6 0,5 Drát je potřeba rozdělit na 6 stejných částí. i n V V V 4/ Spočtěte proudy, které procházejí jednotlivými větvemi v obvodu na obrázku: 5 Ω 0 Ω 0 Ω 5 Ω 30 Ω V 3 V

10 FYZK. OČNÍK Řešení: 3 = 0 ( ) 3 = = = = ( ) = 50 5 = = = 0,88 = 0,096 = 48 = 5 = 0,384 Elektrická práce a elektrický výkon v obvodu s konstantním proudem W = U Q W = U t elektrická práce el. sil ve vnější části obvodu U W = t = t Práce spojená s přenosem částic ve vnější části obvodu se projeví zahřátím vodiče, jeho vnitřní energie roste, mírou její změny je tzv. Joulovo teplo Práce, kterou vykonají neel. síly ve zdroji: Ue Wz = UeQ = Ue t = t Výkon zdroje: Wz Ue Pz = = Ue = = ( i ) t Výkon ve vodiči: W U P = = = = U t tzv. elektrický příkon spotřebiče i i

11 FYZK. OČNÍK Účinnost zdroje: P U η = = = Pz Ue i čím větší než i tím větší účinnost zdroje Úlohy: / Dvě žárovky s příkony 45 W a 5 W jsou paralelně zapojeny ke zdroji napětí, kterým prochází proud 3. Určete proudy, které procházejí žárovkami. P = 45 W P = 5 W = 3, =? Řešení: 45 W P = U P = P = U P = 3 = W P 3 = 9 = = 0,3 P =,7 Žárovkami protéká proud,7 a 0,3. / Ponorným vařičem o příkonu 65 W se zahřívá voda o objemu 0,4 l. Do varu se uvede za 4 min. Vypočítejte původní teplotu vody, je-li účinnost vařiče 95, %. Kolik se zaplatí za -3 spotřebu el. energie, jestliže za kw.h se platí,05 Kč? Hustota vody je 000 kg m, měrná tepelná kapacita vody je - - 4, kj kg K. P z = 65 W V = 0,4 l = 0,0004 m 3 t v = 00 t = 4 min = 40 s η = 95, % kw.h =,05 Kč, ρ = 000 kg m 3, c = 4, kj kg K t 0 =?, x =? Řešení:

12 FYZK. OČNÍK P = 65 W 0,95 = 595 W W = P t = Q = mct = V ρ c t P t t = = 85 t0 = 5 V ρ c W = P t = 0,0397 kw h x = W,05 = 0,04 Kč Počáteční teplota vody byla 5 a za ohřev se zaplatí 0,04 Kč. vičení: Obvody s konstantním proudem / Na obrázku jsou zapojeny čtyři rezistory o stejném odporu. Vypočítejte výsledný odpor zapojených rezistorů. Řešte nejprve obecně, pak pro = 0Ω. = = = V = = = = výsledný odpor zapojených rezistorů je = 0Ω / Na obrázku je schéma zapojení dvou zdrojů napětí a rezistoru. Větví B prochází proud, větví D prochází proud a větví EF proud 3. Určete hodnoty těchto proudů.

13 FYZK. OČNÍK,5 V Ω 50 Ω 3 E 3 V 3 Ω B D F Řešení: = 0 3 = 3, 5 = 50 3 = ,5 = 5 / = 50 3 /( ) 4, 5 = = , ,0059 0,896 Polovodiče 6 - vodiče ( ρ = 0 Ω m ), polovodiče ( ρ - polovodiče měrný odpor s rostoucí teplotou rychle klesá Vlastní polovodiče 9 = 0 0 Ω m ), izolanty ( 9 ρ = 0 Ω m ) Si při 0 K izolant vzrůstající teplota porušení vazeb mezi atomy vznik párů volných elektronů děr, tzv. generace párů volný el. díra při pokoj. T v Si hustota děr (= hustotě vol. el.) m 3 rekombinace - zánik páru díra volný el. Pohyb el. a děr v polovodiči je chaotický bez přítomnosti el. pole v polovodiči. putování částic: pohyb díry = některý z val. el. sousedních vazeb přeskočí na místo porušené vazby - způsobí zánik díry. Díra se pak objeví na jiném místě díry putují po krystalu polovodiče pohyb ve vlastním polovodiči po připojení vnějšího pole: el. putují na jednu stranu díry putují na opačnou stranu Výsledný proud v polovodiči: = d e neplatí obecně Ohmův zákon

14 FYZK. OČNÍK U vlastních polovodičů závisí měrný odpor velkou mírou na teplotě, proto se uplatňují málo. Nevlastní polovodiče - el. vlastnosti polovodiče závisí výrazně na příměsích velmi malé hustoty vhodných příměsí v krystalu mohou vyvolat výrazné změny jeho el. vlastností Polovodič typu N: Donory poskytovatelé volných el. (P, N, s, Sb, Bi) V polovodiči nahradíme některé čtyřmocné atomy pětimocnými atomy (např. fosfor - substituční atom) - 4 val. el. fosforu se účastní kovalentní vazby, pátý el.fosforu vázaný velmi slabě odtržení el. při nízké teplotě v látce vznikne nadbytek volných el. elektronová vodivost polovodič typu N Polovodič typu P: kceptory příjemci volných el. (n, B, l, Ga) V polovodiči nahradíme některé čtyřmocné atomy trojmocnými atomy např. (indium) - chybí valenční el. vzniknou díry v látce je nadbytek děr děrová vodivost polovodič typu P U obou typů nevlastních polovodičů se kromě většinových (majoritních) nositelů náboje vyskytují v malé míře i menšinové (minoritní) nositelé náboje, tj. u polovodiče typu N díry a u polovodiče typu P volné elektrony. Diodový jev a jeho technické využití Přechod PN: hustota volných el. a děr v obou částech P a N natolik různá, že vzniká difůze (přechod) volných el. z části N do části P a děr z části P do N. na rozhraní se vytváří el. dvojvrstva s ionty opačné polarity uur vznikne el. pole, které zabraňuje dalším přechodům (rovnovážný stav) Ei - oblast přechodu bez volných nábojů velký Připojíme zdroj Propustný směr: svorka se připojí na polovodič typu P, svorka na polovodič typu N uur el. pole přechodu PN je zeslabeno vnějším polem Ei porušení rov. stavu - zmenšení přechodu PN el. obvodem prochází proud: propustný proud Závěrný směr: svorka na polovodič typu P, na polovodič typu N přechodu PN vzroste diodou prochází jen velmi malý proud - proud minoritních nositelů náboje, tzv. závěrný proud

15 FYZK. OČNÍK Diodový jev: přechod PN = dioda Voltampérová charakteristika polovodičové diody: [m] 3 propustný směr možnost zničení přehřátím ( maximální hodnota propustného proudu) U [V] 0 30 závěrný směr [ µ ] Uplatnění v praxi: usměrnění střídavého proudu Technologie výroby: napařování Si N napaříme l Značka: K P Tranzistorový jev a jeho technické využití Tranzistor: elektrotechnický prvek s dvěma přechody PN (PNP, NPN) báze střední oblast B velmi tenká kolektor emitor E tranzistory typu PNP a NPN:

16 FYZK. OČNÍK P N P N P N B B E E Zapojení se společnou bází E P N P E B B U E U U E U emitorový obvod kolektorový obvod PN přechod mezi E a B zapojen v propustném směru PN přechod mezi B a zapojen v závěrném směru - emitorem prochází velký proud (m) - kolektorem by měl procházet velmi malý (µ) - ve skutečnosti kolektorový proud E vysvětlení: báze je tenká, díry vstupující z E do B se dostanou do blízkosti přechodu B- a jsou přitahovány kolektorem Změna emitorového proudu vyvolává změnu kolektorového proudu. Kolektorový proud je ovládán proudem emitorovým. podstata tranzistorového jevu Tranzistorový jev využívá se k zesilování napětí U BE proměnlivé (vstupní signál - např. mikrofon) U B podstatně vyšší do obvodu zařadíme zatěžovací odpor (srovnatelný s odporem přechodu B) na něm nastávají změny napětí zesilovaného signálu zesílení U

17 FYZK. OČNÍK Zapojení se společným emitorem užívá se zvláště pro spojování tranzistorů např. u vícestupňových zesilovačů, probíhají analog. fyz. děje jako u tranzistoru se společnou bází B P N P E B E Malým bázovým proudem B ovládáme velký - zesílení proudu Proudový zesilovací činitel: β = B U E = konst. β 00 Proudové poměry v tranzistoru při různém zapojení: m proud neprochází N neprop. P prop. N k b e U ke

18 FYZK. OČNÍK ke,5 m 4 m m 0,05 m 0,5 m be N P k b U ke 5 V 0,V 0, V U be N e Přechod be propustný, el. mohou proudit z e do b; b velmi tenká (0,0 mm) 97 % el. pronikne setrvačností až k přechodu bk, kde jsou přitahovány kladným pólem obvodem protéká proud ke (3 % tečou bázový obv. be ) Malé změny U be velké změny ke (jehož zdrojem je U ke ) zesilovač

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor. ZADÁNÍ: Změřte VA charakteristiky polovodičových prvků: 1) D1: germaniová dioda 2) a) D2: křemíková dioda b) D2+R S : křemíková dioda s linearizačním rezistorem 3) D3: výkonnová křemíková dioda 4) a) D4:

Více

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače K621ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 3 Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače LED Přiložením napětí v propustném směru dochází k injekci nosičů přes

Více

Polovodiče typu N a P

Polovodiče typu N a P Polovodiče typu N a P Autor: Lukáš Polák Polovodičové materiály, vlastnosti křemík arsenid galitý GaAs selenid kademnatý CdSe sulfid kademnatý CdS Elektrické vlastnosti polovodičů závisí na: teplotě osvětlení

Více

Změny délky s teplotou

Změny délky s teplotou Termika Teplota t Dokážeme vnímat horko a zimu. Veličinu, kterou zavádíme pro popis, nazýváme teplota teplotu (horko-chlad) však nerozlišíme zcela přesně (líh, mentol, chilli, kapalný dusík) měříme empiricky

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček. První část publikace Základy elektrotechniky

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček. První část publikace Základy elektrotechniky ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček První část publikace Základy elektrotechniky ÚVOD Tato publikace seznamuje čtenáře se základy elektroniky: Definice základních veličin, Ohmův zákon, sériové a paralelní

Více

a činitel stabilizace p u

a činitel stabilizace p u ZADÁNÍ: 1. Změřte závislost odporu napěťově závislého odporu na přiloženém napětí. 2. Změřte V-A charakteristiku Zenerovy diody v propustném i závěrném směru. 3. Změřte stabilizační a zatěžovací charakteristiku

Více

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany zájmové soboty E L E K T R O N I K A Aktivní polovodičové součástky Polovodičová dioda. Elektrické proudové pole Elektrické napětí U, elektrický

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více

4.2.16 Ohmův zákon pro uzavřený obvod

4.2.16 Ohmův zákon pro uzavřený obvod 4.2.16 Ohmův zákon pro uzavřený obvod Předpoklady: 040215 Postřeh z minulých měření: Při sestavování obvodů jsme používali stále stejnou plochou baterku. Přesto se její napětí po zapojení do obvodu měnilo.

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ 1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního

Více

Učební osnovy Fyzika 6

Učební osnovy Fyzika 6 Učební osnovy Fyzika 6 Výstup Doporučené učivo Ročníkový výstup 1. uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 2. změří vhodně zvolenými

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME PŘEDMĚT: INSTALACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Okruh č. 1 DRUHY

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006 Přístroje a metody pro měření elektrických veličin Skripta Školní rok : 2005/ 2006 Modul: Elektrické měření skripta 3 MĚŘENÍ VELIČIN Obor: 26-46-L/001 - Mechanik elektronik --------------------------------------------

Více

Tranzistory bipolární

Tranzistory bipolární Tranzistory bipolární V jednom kusu polovodičového materiálu lze vhodnou technologií vytvořit tři střídající se oblasti s nevlastní vodivostí N-P-N nebo P-N-P. Vývody těchto tří oblastí se nazývají emitor,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY Příklady k opakování TERMOMECHANIKY P1) Jaký teoretický výkon musí mít elektrický vařič, aby se 12,5 litrů vody o teplotě 14 C za 15 minuty ohřálo na teplotu 65 C, jestliže hustota vody je 1000 kg.m -3

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy na prvním stupni.

Více

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR Unipolární tranzistor neboli polem řízený tranzistor, FET (Field Effect Transistor), se stejně jako tranzistor bipolární používá pro zesilování, spínání signálů a realizaci logických

Více

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 13. 2. 2013 Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 13. 2. 2013 Ročník: 9. VY_52_INOVACE_2NOV57 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 13. 2. 2013 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Tranzistor

Více

Unipolární Tranzistory

Unipolární Tranzistory Počítačové aplikace 000 Unipolární Tranzistor aktivní součástka polovodičový zesilující prvek znám od r. 960 proud vedou majoritní nositelé náboje náznak teorie čtřpólů JFET MOS u i i Y Čtřpól - admitanční

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

Měření elektrického proudu

Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu proud měříme ampérmetrem ampérmetrřadíme vždy do sériově k měřenému obvodu ideální ampérmetr má nulový vnitřní odpor na skutečném ampérmetru vzniká

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt

Více

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit

Více

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 ) ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY 1) Uveďte charakteristické parametry magnetických látek Existence magnetického momentu: základním předpoklad, aby látky měly magnetické vlastnosti tvořen součtem orbitálního

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY METODY POPISU ELEKTRICKÝCH SOUSTAV A JEJICH ŘEŠENÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY METODY POPISU ELEKTRICKÝCH SOUSTAV A JEJICH ŘEŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Fyzikální praktikum 2. 6. Relaxační kmity

Fyzikální praktikum 2. 6. Relaxační kmity Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 2 6. Relaxační kmity Úkoly k měření Povinná část Relaxační kmity diaku. Varianty povinně volitelné

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Úlohy o elektrických spotřebičích VY_32_INOVACE_F0212.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Úlohy o elektrických spotřebičích VY_32_INOVACE_F0212. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

1. MĚŘENÍ NA POLOVODIČOVÉ DIODĚ

1. MĚŘENÍ NA POLOVODIČOVÉ DIODĚ 1. MĚŘENÍ NA POLOVODIČOVÉ DIODĚ Pro všechna měření jenž budou v této kapitole prezentována, byla použita polovodičová dioda 1N4148. Charakteristickým rysem polovodičové diody typového označení 1N4148 je

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_345

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_345 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_345 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

1.3 Druhy a metody měření

1.3 Druhy a metody měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.3 Druhy a metody měření Měření je soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu měřené fyzikální veličiny.

Více

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

BREAKDOWN DETECTOR BD 42 BREAKDOWN DETECTOR BD 42 DETEKTOR NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Bezpečnostní opatření Při odstranění krytů přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Přechodové děje při startování Plazmatronu Přechodové děje při startování Plazmatronu Ing. Milan Dedek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Miloš Maier milan.dedek@orgrez.cz rostislav.maly@orgrez.cz milos.maier@orgrez.cz Orgrez a.s., Počáteční 19, 710 00,

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Zesilovače Přednáška č. 6 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Zesilovače 1 Základní pojmy jde o dvojbran (čtyřpól) zpravidla

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: tercie. Poznámky. Očekávané výstupy. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: tercie. Poznámky. Očekávané výstupy. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: tercie Očekávané výstupy Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení

Více

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 - Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO Zákon zachování mechanické energie E celk. = = konst. Míček, který se odráží od země putuje do stále menší výšky, kam se část energie ztrácí? VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA Vnitřní

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 ) Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.

Více

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU ING. JAROSLAV

Více

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod 1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod Cíl měření: Ověření základních vlastností výkonových diod. Měřením porovnejte vlastnosti výkonových diod s běžně používanými diodami mimo oblast výkonové

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem Polovodičové diody Polovodičové součástky s PN přechodem Princip diody Připojením kladného pólu napětí na polovodič typu P a záporného na N budou: díry v polovodiči P napětím odpuzovány k PN přechodu volné

Více

Polovodiče, polovodičové měniče

Polovodiče, polovodičové měniče Polovodiče, polovodičové měniče Zpracoval: Václav Kolář, Václav Vrána, Jan Ddek ELEKTONIKA Podoblast elektrotechniky která vyžívá vedení elektrického prod v polovodičích. (V minlosti též ve vak či plynech

Více

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr.

Polovodiče - s jedním PN přechodem (dvojpóly) Polovodič a PN přechod. VA charakteristika. Propustný x Závěrný směr. olovodiče - s jedním přechodem (dvojpóly) Dioda detekční, spínací a usměrňovací Zenerona dioda Kapacitní dioda LED (svíticí dioda) olovodičový LASER olovodič a přechod m.n. = elektrony m.n. = díry pohyb

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 8 Převody s korigovanými ozubenými koly Obsah Převody s korigovanými ozubenými koly Výroba ozubení odvalováním

Více

ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT.

ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT. ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT. Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, odporový drát na dřevěném pravítku 90 cm dlouhém, zdroj elektrického napětí PS

Více

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií.

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií. stavební návod: STANDARDNÍ NABÍJEČKA Základem Standardní nabíječky je především naprosto standardní způsob nabíjení. Tento starý a lety odzkoušený způsob spočívá v nabíjení baterie konstantním proudem

Více

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský Po stavbě svých prvních dvou-pásmových reproduktorových soustav s pasivní LC výhybkou v konfiguraci ARN-226-00/8Ω (basový reproduktor)

Více

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI. METODA M-100-2003 experimentu a výpočtu součinitele tepelné vodivosti pro ultratenké izolační vrstvy, pokyny pro stanovení teploty na povrchu izolační vrstvy. Úvod Tyto metodické pokyny poskytují návod

Více

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv http://www.coptkm.cz/ Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv Popis zapojení V zapojení jsou dobře znatelné tři hlavní části. První z nich je napájecí obvod s regulátorem výkonu, druhou je pak následně

Více

Elektromagnet, elektromotor

Elektromagnet, elektromotor 1. Elektromagnet Elektromagnet, elektromotor cívka s jádrem z magneticky měkké oceli jádro zesiluje MP (magnetické pole) výhody elektromagnetu (oproti permanentním magnetům): MP je možné vypnout a zapnout

Více

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R rev.5/2013 Ing. Vladimír Anděl IČ: 14793342 tel. 608371414 www.vaelektronik.cz KPTECH, s.r.o. TOLSTÉHO 1951/5 702 00 Ostrava Tel./fax:+420-69-6138199 www.kptech.cz 1. Princip činnosti Elektrická polarizovaná

Více

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE Konání práce je podmíněno silovým působením a pohybem Na čem závisí velikost vykonané práce Snadno určíme práci pro případ F s ráci nekonáme, pokud se těleso nepřemísťuje

Více

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

A/D A D/A PŘEVODNÍKY 1 Teoretická část A/D A D/A PŘEVODNÍKY 1.1 Rozdělení převodníků Analogově číslicové (A/D) převodníky přeměňují analogové (spojité) signály na signály číslicové, u číslicově analogových (D/A) převodníků

Více

P ř e d m ě t : F Y Z I K A

P ř e d m ě t : F Y Z I K A 08-ŠVP-Fyzika-P,S,T,K strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : F Y Z I K A Charakteristika předmětu: Fyzika studuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Umožňuje žákům hlouběji porozumět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: kvarta Očekávané výstupy Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického

Více

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače Měření výkonu zesilovače se neobejde bez zobrazování a kontroly výstupního průběhu osciloskopem. Při měření výkonu zesilovače místo reprodukční soustavy zapojíme

Více

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu. Oblastní kolo, Vyškov 2007 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte

Více

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 9. 10. 2012 Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 9. 10. 2012 Ročník: 8. a 9. VY_52_INOVACE_2NOV39 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 9. 10. 2012 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Závislost

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami.

L A S E R. Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami. L A S E R Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami Stimulovaná emise Princip laseru Specifické vlastnosti laseru jako zdroje

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla. SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k: Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální

Více

Vítězslav Bártl. červen 2013

Vítězslav Bártl. červen 2013 VY_32_INOVACE_VB19_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

Technická zařízení za požáru. Doplněk k přednáškám ČVUT FEL Požárový jistič

Technická zařízení za požáru. Doplněk k přednáškám ČVUT FEL Požárový jistič Technická zařízení za požáru Doplněk k přednáškám ČVUT FEL Požárový jistič POŽÁROVÝ JISTIČ Nové ochranné přístroje AFDD (Arc Fault Detection Device) v severoamerickém prostoru označované AFCI (Arc Fault

Více

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového

Více