Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny"

Transkript

1 cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině, většinou ve styčnících příhradových vazníků. Styčníkové desky jsou prolisovány na způsob hřebíků, takže vznikají jednostranné trny ohnuté přibližně kolmo k rovině desky, viz obr. 1. Vyrábějí se z pozinkované, popř. nerezové oceli, zpravidla s ortogonálním uspořádáním trnů. Obr. 1 Prolisovaný trn Provádění spojů spočívá v zatlačení desek do dřeva lisem z obou stran spojovaných prvků obě styčníkové desky musí být stejného typu, rozměru i orientace, viz obr. 2. Obr. 2 Spoj se zalisovanými styčníkovými deskami Rozměry styčníkových desek nejsou normalizované. Je třeba vybírat ze sortimentu výrobce s příslušným certifikátem výrobku v České republice Bova, s.r.o., Březnice (dodává desky typu BV15, BV2), a MiTek Industries, s.r.o., Brno (dodává desky typu M2, M14) viz tab. 1. Velikost styčníkové desky je nutné dimenzovat. 1

2 Tab. 1 Rozměry spojovacích prostředků Typ desky Tloušťka desky t a (mm) Délka trnu (mm) Počet trnů na 1 cm 2 BV15 BV2 1,5 2, 15 2,7,3 M2 M14 1, 2, 8,5 2 1,2,3 Zásady výpočtu Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny se obecně posuzují na 1) přenos sil ze dřeva na desku (pevnost připojení desky), 2) přenos sil deskou (únosnost vlastní desky). ad 1) Přenos sil ze dřeva na desku Síly se přenášejí z připojovaného prvku na styčníkovou desku prostřednictvím trnů. Výpočtem se prokazuje, že namáhání trnů účinkem připojovaného prvku nepřekročí návrhovou pevnost trnů. Definuje se tzv. účinná plocha desky A ef, což je styčná plocha mezi deskou a připojovaným prvkem, zmenšená o plochu okrajových pásů šířky c od čelních a bočních hran připojovaného prvku, viz obr. 3. Šířka okrajových pásů desky se bere c = 5 mm + 6 ta sin δ, kde t a...tloušťka styčníkové desky, δ...úhel mezi hranou dřeva a směrem vláken dřeva. Obr. 3 Účinná plocha desky 2

3 A) Výpočet namáhání trnů Poznámka Namáhání trnů vztahujeme na jednotku účinné plochy desky silové veličiny tedy stanovujeme v MPa, nazýváme je napětí v připojení. a) Skupina trnů namáhaná tahem (tlakem) Napětí v připojení se uvažuje rovnoměrně rozdělené po účinné ploše A ef, viz obr. 4, FEd τ a, d =, 2 Aef kde F Ed je tahová (tlaková) síla působící na obě protilehlé desky. Obr. 4 Namáhání skupiny trnů tahem b) Skupina trnů namáhaná smykem Napětí v připojení se opět uvažuje rovnoměrně rozdělené po účinné ploše A ef, viz obr. 5, FEd τ a, d =, 2 Aef kde F Ed je smyková síla působící na obě protilehlé desky. Obr. 5 Namáhání skupiny trnů smykem c) Skupina trnů namáhaná ohybem Napětí v obecném bodě připojení je úměrné vzdálenosti od těžiště účinné plochy A ef, viz obr. 6, M Ed τ a, d =, 2W p 3

4 kde M Ed... ohybový moment působící na obě protilehlé desky, I p W p =... průřezový modul účinné plochy v čistém kroucení, rmax I = I + I... polární moment setrvačnosti účinné plochy, p x y r max... vzdálenost od těžiště k nejvzdálenějšímu bodu účinné plochy. Obr. 6 Namáhání skupiny trnů ohybem d) Složené namáhání trnů Při složeném namáhání se stanoví výsledné napětí v připojení τ a,d jako vektorový součet jednotlivých složek. B) Posouzení trnů Pevnost připojení desky závisí na úhlech α, β, viz obr. 7, α...úhel mezi směrem síly a hlavním směrem desky (tj. úhel, pod kterým jsou namáhané trny), β...úhel mezi směrem síly a směrem vláken dřeva (tj. úhel, pod kterým je namáhané dřevo). Poznámka Hlavní směr desky se uvažuje rovnoběžně se směrem prolisování. Obr. 7 Přenos sil ze dřeva na desku 4

5 Má být splněna následující podmínka spolehlivosti τ a, d f a, α, β, d, kde τ a,d...návrhové napětí v připojení desky trny, fa, α, β, d = kmod fa, α, β, k...návrhová pevnost připojení desky trny (stanovená γ M v závislosti na úhlech α, β). Modifikační součinitel k mod se použije v souladu s třídou trvání zatížení a třídou provozu, potřebné parametry pevnosti jsou uvedeny v tab. 3 a 5. ad 2) Přenos sil deskou Styčníková deska se posuzuje v kritickém řezu, který je zpravidla v místě stykové spáry spojovaných prvků. Výpočtem se prokazuje, že namáhání desky od spojovací síly nepřekročí návrhovou únosnost desky. Definuje se tzv. účinná šířka desky l s, což je délka stykové spáry spojovaných prvků překrytá deskou, viz obr. 8. Obr. 8 Účinná šířka desky A) Výpočet namáhání desky Poznámka Namáhání desky vztahujeme na jednotku účinné šířky desky silové veličiny tedy stanovujeme v N/mm'. a) Deska namáhaná tahem (tlakem) Tahová (tlaková) síla se uvažuje rovnoměrně rozdělená po účinné šířce l s, viz obr. 9, FEd Ft ( c), Ed =, 2 ls kde F Ed je tahová (tlaková) síla působící na obě protilehlé desky. 5

6 Obr. 9 Namáhání desky tahem b) Deska namáhaná smykem Smyková síla se opět uvažuje rovnoměrně rozdělená po účinné šířce l s, viz obr. 1, FEd Fv, Ed =, 2 ls kde F Ed je smyková síla působící na obě protilehlé desky. Obr. 1 Namáhání desky smykem c) Deska namáhaná ohybem Tahová (tlaková) síla v obecném bodě kritického řezu je úměrná vzdálenosti od středu účinné šířky l s, viz obr. 11, 3 M Ed F t( c), Ed =, 2 ls kde M Ed je ohybový moment působící na obě protilehlé desky. Obr. 11 Namáhání desky ohybem 6

7 d) Složené namáhání desky Při složeném namáhání se síla v kritickém řezu obecně rozloží na normálovou složku F t(c),ed, působící kolmo k řezu, a smykovou složku F v,ed, působící v rovině řezu. B) Posouzení desky Únosnost desky závisí na úhlu γ, viz obr. 12, γ...úhel mezi hlavním směrem desky a kritickým řezem desky. Obr. 12 Přenos sil deskou Podmínka spolehlivosti při jednoduchém namáhání tahem nebo tlakem je F t, Ed Ft, γ, Rd Fc, Ed Fc, γ, Rd, podmínka spolehlivosti při jednoduchém namáhání smykem je F v, Ed Fv, γ, Rd, podmínka spolehlivosti při složeném namáhání je F F t( c), Ed 2 F + F v, Ed 2 1, t( c), γ, Rd v, γ, Rd, kde F t,ed...návrhová tahová síla v kritickém řezu, F c,ed...návrhová tlaková síla v kritickém řezu, F v,ed...návrhová smyková síla v kritickém řezu, Ft, γ, Rk Ft, γ, Rd = kmod...návrhová únosnost desky v tahu, γ M Fc, γ, Rk Fc, γ, Rd = kmod...návrhová únosnost desky v tlaku, γ M 7

8 Fv, γ, Rd = kmod Fv, γ, Rk γ M...návrhová únosnost desky ve smyku (všechny stanovené v závislosti na úhlu γ). Modifikační součinitel k mod se uvažuje hodnotou 1,, potřebné parametry únosnosti jsou uvedeny v tab. 4 a 6. Příklad Zadání. Posuďte styk tažené fošny 5 1 pomocí styčníkových desek BV podle obr. 13. Návrhová síla je N Ed = 28 kn, dřevo jakosti C22 působí při třídě provozu 1 a třídě krátkodobého trvání zatížení. Obr. 13 Uspořádání spoje Řešení Tahová síla N Ed je přenášena nejprve ze dřeva trny do kovové desky a potom vlastní deskou přes stykovou spáru do konstrukčního prvku na druhé straně spoje. Výpočet rozdělíme na dvě části: a) trny, b) deska. A) Jako účinné se započítávají trny na styčné ploše mezi deskou a dřevem, zmenšené od stykové spáry o šířku okrajového pásu c = t a sin δ = , sin 9 = 17 mm, viz obr. 14, účinná plocha desky je tedy 33 A 8 = = 11,8 1 3 mm 2 ef = c. 2 Návrhové napětí v připojení je 3 N Ed 28 1 τ a, d = = = 1,19 MPa. 3 2 A 2 11,8 1 ef 8

9 Posouzení se provede pro úhly α = β =, s uvážením modifikačního součinitele k mod =,9 (pro třídu provozu 1 a třídu krátkodobého trvání zatížení). fa,,, k fa, α, β, d = kmod =,9 1,55 = 1,4 MPa τ a, d = 1,19 MPa vyhovuje. γ M Obr. 14 K pevnosti trnů B) Kritický řez desky je v místě stykové spáry, účinná šířka desky se stanoví bez uvážení oslabení otvory po trnech, viz obr. 15, l s = 8 mm. Návrhová tahová síla v uvažovaném řezu je 3 N Ed 28 1 F t, Ed = = = 175 N/mm'. 2 l 2 8 s Posouzení se provede pro úhel γ = 9, s uvážením modifikačního součinitele k mod = 1,. Ft,9, Rk Ft, γ, Rd = kmod = 1, 21 = 21 N/mm' Ft, Ed = 175 N/mm' vyhovuje. γ M Obr. 15 K únosnosti desky 9

10 Řešení spojů na zadaném vazníku V dalším uvádíme návrhové postupy pro řešení spojů na příhradovém vazníku v rámci samostatného cvičení, viz obr. 16. Osové síly od jednotkového zatížení při kloubovém působení styčníků jsou uvedeny v tab. 7, jejich přenásobením se získají hodnoty sil pro skutečné vnější zatěžovací účinky a jejich kombinace. Pro pevnostní posouzení tlačených spojů (se zalisovanými styčníkovými deskami) se mají osové síly zvýšit o 1 %. Obr. 16 Spoje pro samostatné cvičení 1) Přípoj podporové svislice k dolnímu pásu, viz obr. 17 představuje spoj namáhaný tlakem. Obr. 17 Přípoj podporové svislice k dolnímu pásu 1

11 Posuzují se části spoje vyznačené na obr. 18 podle následujících výpočtových předpokladů. Spoj je namáhán tlakovou silou N V1, zvýšenou o 1 %. Přenos tlakové síly v těsné spáře je zabezpečen kontaktem mezi dřevěnými prvky dřevěné prvky se počítají na plnou hodnotu tlakové síly N V1, styčníkové desky se v kolmých přípojích počítají na sílu,5 N V1. Obr. 18 Posuzované části spoje Obr. 19 Kritický řez desky a) Kritický řez desky (obr. 19) Pro výpočet a ověření tlakové síly v řezu platí podmínka,5 NV1 F c, Ed = Fc,9, Rd, 2 ls takže účinnou šířku desky lze navrhnout podle vztahu,5 NV1 ls. 2 F c,9, Rd 11

12 Obr. 2 Trny na svislici Obr. 21 Trny na pásu b) Trny na svislici (obr. 2) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka,5 NV1 τ a, d = fa,,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu,5 NV1 Aef. 2 f a,,, d c) Trny na pásu (obr. 21) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka,5 NV1 τ a, d = fa,,9, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu,5 NV1 Aef. 2 f a,,9, d 2) Přípoj mezipásových prutů k dolnímu pásu, viz obr. 22 představuje spoj namáhaný smykem. Obr. 22 Přípoj mezipásových prutů k dolnímu pásu 12

13 Posuzují se části spoje vyznačené na obr. 23 podle následujících výpočtových předpokladů. Na spoj působí osové síly spojovaných prutů N S1, N S2, N D1, N V2. Namáhání trnů na mezipásových prutech je vyvoláno silovými účinky v těchto prutech, namáhání trnů na pásu je vyvoláno rozdílem osových sil v přilehlých prutech pásu. Deska je v kritickém řezu namáhána smykovou silou rovněž vyvolanou rozdílem osových sil v přilehlých prutech pásu. Obr. 23 Posuzované části spoje Obr. 24 Kritický řez desky a) Kritický řez desky (obr. 24) Pro výpočet a ověření tlakové síly v řezu platí podmínka N S 2 N S1 F v, Ed = Fv,, Rd, 2 ls takže účinnou šířku desky lze navrhnout podle vztahu N S 2 N S1 ls. 2 F v,, Rd 13

14 Obr. 25 Trny na pásu b) Trny na pásu (obr. 25) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka N S 2 N S1 τ a, d = fa,,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu N S 2 N S1 Aef. 2 f a,,, d Obr. 26 Trny na svislici c) Trny na svislici (obr. 26) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka NV 2 τ a, d = fa,9,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu NV 2 Aef. 2 fa,9,, d Poznámka Tlak se ze svislice do pásu nepřenáší, takže kontakt mezi dřevy nelze uvažovat. Obr. 27 Trny na diagonále c) Trny na diagonále (obr. 27) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka N D1 τ a, d = fa, α,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu N D1 Aef. f 2 a, α,, d 14

15 3) Přípoj mezipásových prutů k hornímu pásu, viz obr. 28 představuje spoj namáhaný tlakem a smykem. Obr. 28 Přípoj mezipásových prutů k hornímu pásu Posuzují se části spoje vyznačené na obr. 29 podle následujících výpočtových předpokladů. Na spoj působí jednak vnitřní osové síly spojovaných prutů N H1, N D1, N V1, zvýšené o 1 %, a dále náhradní styčníkové břemeno Q od spojitého zatížení vazníku q Q = q 6 mm, kde 6 mm je polovina půdorysného průmětu délky prutu H 1. Styčníkové břemeno Q rozložíme na tlakovou složku Q, působící kolmo k hornímu pásu, a smykovou složku Q II, působící rovnoběžně s horním pásem, Q = Q cos 6, Q II = Q sin 6, kde 6 je sklon horního pásu. Tlakovou sílu Q lze vlivem kontaktu v těsné spáře mezi dřevy redukovat podle vztahu 2 Q cos β + ( β ) 2 Q, red = Q sin, 2 kde β = 6 je odklon tlakové síly Q od směru vláken svislice, viz obr

16 Namáhání trnů na mezipásových prutech je vyvoláno silovými účinky v těchto prutech, namáhání trnů na pásu je vyvoláno vektorovým součtem sil N H1, Q II, Q,red. Deska je v kritickém řezu namáhána smykem vyvolaným součtem sil N H1, Q II, a dále tlakem od síly Q,red. Obr. 29 Posuzované části spoje Obr. 3 Kontaktní tlak mezi dřevěnými prvky 16

17 Obr. 31 Kritický řez desky Obr. 32 Trny na pásu a) Kritický řez desky (obr. 31) Tlaková a smyková složka namáhání desky se vypočte podle vztahů Q, red Fc, Ed =, 2 ls N H1 + QII Fv, Ed =. 2 ls Zřejmě má být splněna podmínka spolehlivosti 2 2 Fc, Ed Fv, Ed + 1,, Fc,, Rd Fv,, Rd takže účinnou šířku desky lze navrhnout podle vztahu 2 Q, red 1 2,, 2 N H + QII ls +. Fc Rd Fv,, Rd b) Trny na pásu (obr. 32) Dílčí složky napětí v připojení se vypočtou podle vztahů Q, red τ =, 2 A N ef + Q H1 II τ II =. 2 Aef Pro výpočet a ověření výsledného napětí v připojení platí podmínka r r 2 2 τ a, d = τ + τ II = τ + τ II f a, α, β, d, přičemž pevnost připojení je závislá na úhlech τ Q, red α = β = arctg = arctg. τ II N H1 + Q II Účinnou plochu desky lze tedy navrhnout podle vztahu A ef Q 2 N + Q, red H1 II + 2,,, 2. f a α β d fa, α, β, d

18 Obr. 33 Trny na svislici c) Trny na svislici (obr. 33) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka N D1 τ a, d = fa, α,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu N D1 Aef. 2 fa, α,, d Poznámka Výpočet je zjednodušený na stranu bezpečnou. Sílu N V1 lze redukovat vlivem kontaktu mezi dřevy, ovšem ne celou hodnotu. Pouze tu část, která působí ve stykové spáře mezi svislicí a pásem (tj. Q + N H1 sin 6 ). Obr. 34 Trny na diagonále d) Trny na diagonále (obr. 34) Pro výpočet a ověření napětí v připojení platí podmínka NV1 τ a, d = fa, α,, d, 2 Aef takže účinnou plochu desky lze navrhnout podle vztahu NV1 Aef. f 2 a, α,, d 18

19 Konstrukční zásady Rozměry dřevěných prvků nemají být menší než doporučené hodnoty podle tabulky 2. Tab. 2 Nejmenší rozměry dřevěných prvků Typ desky BV15 BV2 M2 M14 Výška v mm (rozměr v rovině vazníku) Šířka v mm (rozměr kolmo k rovině vazníku) (45) 47 (5) Pozn. Hodnoty v závorkách platí pro rozpětí vazníku nad 12 m. Minimální překrytí dřevěného prvku styčníkovou deskou s prolisovanými trny má být nejméně 4 mm nebo jedna třetina výšky dřevěného prvku, přičemž rozhodující je větší hodnota, viz obr. 35a). Styčníkové desky s prolisovanými trny ve stycích pásů mají překrývat nejméně 2/3 výšky dřevěného prvku, viz obr. 35b). Obr. 35 Minimální překrytí dřeva deskou 19

20 Tab. 3 Pevnost trnů styčníkových desek typu BV15 a BV2 α 1 ) Typ desky β 1 ) Pevnost trnů 2 ) 3 ) 4 ) v MPa f a,α,β,k / γ M 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 15 1,4 1,32 1,25 1,17 1,9 1,2,94 3 1,21 1,16 1,11 1,6 1,1,95,9 BV ,3 1,1,98,94,92,89,85 6,9,89,88,87,85,84,83 75,83,83,83,81,81,81,81 9,8,8,8,8,8,8,8 1,55 1,44 1,34 1,24 1,13 1,3, ,34 1,28 1,19 1,12 1,4,97,89 3 1,17 1,11 1,6 1,1,96,91,85 BV2 45 1,1,97,94,92,87,85,82 6,88,86,85,83,82,81,8 75,8,8,8,78,78,78,77 9,77,77,77,77,77,77,77 1 ) α je úhel mezi směrem síly a hlavním směrem desky, β je úhel mezi směrem síly a směrem vláken dřeva. Přitom hlavní směr desky je ve směru většího (podélného) rozměru otvorů po trnech. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. 2 ) Hodnoty pevnosti trnů se vztahují na 1 mm 2 účinné styčné plochy mezi deskou a připojovaným prvkem. 3 ) Pevnost trnů je stanovena pro jehličnaté dřevo pevnostní třídy S1. 4 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují, a to o 1 % u desek typu BV2, resp. o 2 % u desek typu BV15.

21 Tab. 4 Únosnost styčníkových desek typu BV15 a BV2 Typ desky γ 1 ) BV15 Únosnost desky 2 ) 3 ) v Nmm 1 BV2 v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M ) γ je úhel mezi hlavním směrem desky (tj. směrem podélného rozměru otvorů po trnech) a uvažovaným kritickým řezem. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. Při namáhání desky smykem je úhel γ ostrý při poloze desky vzhledem ke spáře namáhané smykovou silou F v,ed podle levého obrázku, pravý podle prostředního obrázku a tupý podle pravého obrázku. 2 ) Hodnoty únosnosti desky se vztahují na 1 mm délky stykové spáry spojovaných prvků překryté deskou. 3 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují, a to o 1 % u desek typu BV2, resp. o 2 % u desek typu BV15.

22 Tab. 5 Pevnost trnů styčníkových desek typu M2 a M14 α 1 ) Typ desky β 1 ) Pevnost trnů 2 ) 3 ) 4 ) v MPa f a,α,β,k / γ M 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1, ,22 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 3 1,1 1,1 1,1 1,11 1,11 1,11 1,11 M2 45,97,98,98,99,99,99 1, 6,85,86,86,87,87,88,88 75,72,73,74,75,75,76,77 9,6,61,62,63,63,64,65 1,5 1,,95,9,85,8, ,4 1,,96,92,88,83,79 3 1,3 1,,97,93,9,87,83 M ,3 1,,97,95,93,9,88 6 1,2 1,,98,97,95,93, ,1 1,,99,99,98,97,96 9 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ) α je úhel mezi směrem síly a hlavním směrem desky, β je úhel mezi směrem síly a směrem vláken dřeva. Přitom hlavní směr desky je ve směru většího (podélného) rozměru otvorů po trnech. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. 2 ) Hodnoty pevnosti trnů se vztahují na 1 mm 2 účinné styčné plochy mezi deskou a připojovaným prvkem. 3 ) Pevnost trnů je stanovena pro jehličnaté dřevo pevnostní třídy S1. 4 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují o 1 %.

23 Tab. 6 Únosnost styčníkových desek typu M2 a M14 Typ desky γ 1 ) M2 Únosnost desky 2 ) 3 ) v Nmm 1 M14 v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M v tahu F t,γ,rk / γ M v tlaku F c,γ,rk / γ M ve smyku F v,γ,rk / γ M 89, 62,5 45, 185, 158, 73, 15 79, 55,5 45, 145, 123, 73, 3 69, 58,5 56, 15, 88, 96, 45 59, 41,5 68, 65, 53, 129, 6 67, 47, 53, 65, 53, 129, 75 75, 53, 38, 65, 53, 1, 9 83, 58,5 22, 65, 53, 63, 15 75, 53, 34, 65, 53, 51, 12 67, 47, 45, 65, 53, 44, , 41,5 45, 65, 53, 44, 15 69, 48,5 45, 15, 88, 44, , 55,5 45, 145, 123, 45, 18 89, 62,5 45, 185, 158, 73, 1 ) γ je úhel mezi hlavním směrem desky (tj. směrem podélného rozměru otvorů po trnech) a uvažovaným kritickým řezem. Pro mezilehlé úhly možno interpolovat podle přímky. Při namáhání desky smykem je úhel γ ostrý při poloze desky vzhledem ke spáře namáhané smykovou silou F v,ed podle levého obrázku, pravý podle prostředního obrázku a tupý podle pravého obrázku. 2 ) Hodnoty únosnosti desky se vztahují na 1 mm délky stykové spáry spojovaných prvků překryté deskou. 3 ) Pro konstrukce s volným rozpětím L > 2 m se hodnoty pevnosti snižují o 1 %.

24 Tab. 7 Příhradový vazník o rozpětí 12 m Prut Systémová délka (mm) Osové síly od jednotkového zatížení (kn) Prut Systémová délka (mm) Osové síly od jednotkového zatížení (kn) Horní pás H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 1 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S ,18 4,95 4,95 5,42 5,42 3,87 3,87 2,25 2,25 1,22 1,22 2,25 2,25 3,87 3,87 5,42 5,42 4,95 4,95 3,18 4,4 7,2 7,2 9,29 9,29 9,29 9,29 7,2 7,2 4,4,41,75,75 1,29 1,29 1,29 1,29,75,75,41 Diagonály D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 1 V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V ,76 + 2,79 1,17,34 + 1,73 1,26 + 1,31 1,53 + 1,62 + 1,83 + 1,83 + 1,62 1,53 + 1,31 1,26 + 1,73,34 1,17 + 2,79 + 4,76 + 6,59 + 4,41 2,7 +,97 +,47 +,47 +,97 2,7 + 4,41 + 6,59 +,61 +,54,51 +,44,42,42 +,44,51 +,54 +,61 Dolní pás ,16 + 5,59 + 4,5 + 4,5 + 3,1 + 1,22 + 1,22 + 3,1 + 4,5 + 4,5 + 5,59 + 3,16 + 4,38 + 8,69 + 9, + 9, + 8,69 + 4,38 +,41 + 1,3 + 1,5 + 1,5 + 1,3 +,41 Svislice ,5 3,56 1,2 1,2 1,37 1,5 1,5 1,37 1,2 1,2 3,56 4,5 6, 4,93 1,2 1,2 1,2 1,2 4,93 6,,5,46,46,5 Poznámka Kladné hodnoty osových sil značí tah, záporné tlak.

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYBRANÉ KAPITOLY UČEBNÍ POMŮCKA PRO PŘEDMĚT ZÁKLADY PROJEKTOVÁNÍ II. VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení 25. Charakteristikami zatížení jsou: a) normová

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE Rev.4.0-11/2013 Ing. Jaroslav Vácha ÚVOD

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALYSES AND EXPERIMENTAL VERIFICATION VALUE CONSTANTS THREADED JOINT CAR WHEELS Ing. Zdeněk FOLTA Katedra Částí a mechanismů strojů

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 71 Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS A kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem Vhodná pro:

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b 4.41. Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla.

PRUŽNOST A PEVNOST. Zadané a vypočtené hodnoty. 1. Délka táhla b 4.41. Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b. Osová síla. 4.41 Určete potřebnou délku b táhla. Navrhněte: 1. Délka táhla b 8kN R e 50MPa h 16mm τ Ds 40MPa Osová síla Mez kluzu materiálu kolíku Výška táhla Dovolené smykové napětí mezi kolíkem a táhlem 1. Délka

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

FAKULTA STAVEBNÍ NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V PROTIVÍNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V PROTIVÍNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

Více

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úloha č. 4 Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úkoly měření:. Určete moment setrvačnosti vybraných těles, kruhové a obdélníkové desky.. Stanovení momentu setrvačnosti proveďte s využitím dvou rozdílných

Více

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ HLAVA VÁLCŮ tvoří víko pracovního válce a část spalovacího prostoru. Je zatížena proměnným tlakem spalování, tlakem od předpětí hlavových šroubů a těsnění. Tepelně je nerovnoměrně namáhána okamžitou teplotou

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box 02/2013 PFEIFER-FS-Systém JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. BAVORSKÁ 856/14 155 00 PRAHA 5 TELEFON +420 272 700 701 FAX +420 272

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

VH TECHNICKÉ PODMÍNKY

VH TECHNICKÉ PODMÍNKY SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz VÝFUKOVÁ

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit uživatele efektivně navrhovat objekty v režimu

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót KÓTOVÁNÍ Kótování jednoznačné určení rozměrů a umístění všech tvarových podrobností

Více

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny

14.4 Převody řemenové - klínovými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Vysvětlivky k odborným výrazům

Vysvětlivky k odborným výrazům 2/7 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel PORO- THERM do pevnostních tříd se uskutečňují

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Ústav stavitelství I fakulty architektury učební texty předmětu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB část druhá KONSTRUKCE NAMÁHANÉ PŘEVÁŽNĚ OHYBEM 2006 KONSTRUKCE

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok Požární útok V požárním útoku soutěží 7 členů (starší), 5 členů (mladší). Organizátoři kol rozhodnou o případném použití jednotné motorové stříkačky a provádění z jedné nebo ze dvou základen. Do hodnocení

Více

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL Správná odpověď na otázku je vždy odpověď a) MP 01 Každá MP musí být vybavena a) krytem pohyblivých částí, tlumiči vibrujících částí a zachycovačem

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Upevnění na nosníky a trapézový plech Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů.

5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů. 5. Spojování prvků z nerezových ocelí Mechanické spoje, svařování, materiály na spoje. Návrh spojů. Provádění spojů. Šroubové spoje Materiály nerezové šrouby a matice (podle ČSN EN ISO 3506), použít stejnou

Více

UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ RASTER/GE

UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ RASTER/GE Technické informace UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ RASTER/GE PASCHAL s.r.o. Vyšehradská 23 128 00 Praha 2 Tel. : 221 594 594 Fax : 221 594 593 E-mail : info@paschal.cz www.paschal.cz Seznam Popis, technické údaje

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

Příloha č. 2 k ZD č.j.: MV- 10127-5/VZ-2013 P O K Y N Y

Příloha č. 2 k ZD č.j.: MV- 10127-5/VZ-2013 P O K Y N Y P O K Y N Y k jednotnému postupu při zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích České republiky Obsah: 1. Všeobecná ustanovení

Více

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUSEN Horké komory Přestupní ochranný kryt 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Technická specifikace 3 3. Ideový návrh přestupního ochranného krytu 7 4. Vnitřní uspořádání ochranného

Více

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 4 letní semestr 2011-12 Obsah přednášky Úvod Vyztužené zdivo Formy a principy obecně konstrukční prvky horizontální

Více

Provozní deník jakosti vody

Provozní deník jakosti vody Provozní deník jakosti vody Pro zdroje tepla z hliníku Pro odbornou firmu Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 642 944

Více

Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby modelu rotační součásti a využití rotačního pole naskicovaných prvků. Jak bylo slíbeno v

Více

Specifikace!*!Hranoly!KVH!NSI!

Specifikace!*!Hranoly!KVH!NSI! Specifikace*HranolyKVHNSI KVH Konstrukční masivní dřevo Nejjednodušší a nejjistější možností užití správného dřeva na moderní dřevěné konstrukce je použití konstrukčního masivního dřeva KVH - 1plus. Pro

Více

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce Symmetry Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI Výrobce fiberondecking.com Symmetry Návod k montáži zábradlí 3,05 m a 3,66 m Rovné Potřebné nářadí a materiál: Horní profil zábradlí

Více

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry www.kb-blok.

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry www.kb-blok. systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry TECHNICKÁ ČÁST OBSAH 1. TVAROVKY KB 1.1 Informativní rozměry tvarovek str.

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ IPPIS S.r.l. - Capitale Sociale i.v. 98.040,00 Sede e stabilimento: 35010 CADONEGHE - (PD) - ITALY S.S. Del Santo N. 103 - Telef. +39 049.701.233-049.701.067 Fax +39 049.88.72.207 - C.F. e P.IVA 01505440287

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 23/02/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 2 Fleišman Luděk 29.5.2012 Název zpracovaného celku: Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Rozebiratelné spoje Def.: Spoje, které lze rozebrat

Více

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce: Mechatronika - Pneumatika - otázka 4 1 z 7 6. Ventily Přehled ů podle funkce: a) Cestné y řídí směr proudu vzduchu otvírají, zavírají a propojují přívodní a výstupní kanály, příbuzné jsou zpětné a logické

Více

ŽELEZOBETZONOVÉ STROPY

ŽELEZOBETZONOVÉ STROPY ŽELEZOBETZONOVÉ STROPY ZÁKLADNÍ PRINCIPY Klasifikace a příklady zatížení ČSN 730035 Podle proměnnosti v čase se rozeznávají: a) stálá zatížení G, která působí po celou dobu trvání konstrukce, jejich velikost,

Více

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků.

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků. OPERATIVNÍ DOKUMENTACE PĚTI MOSTKŮ V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ V KROMĚŘÍŽI NPÚ ÚOP V KROMĚŘÍÍŽII RADIIM VRLA ZÁŘÍÍ- PROSIINEC 2011 1 2 Obsah: Úvod Archivní rešerše Popis stávajícího stavu mostků č.1 5 Stavební

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu Lepší dřevo pro Vaši terasu Návod k montáži a pokyny pro údržbu Open-Air sezóna začíná! Gratulujeme! S podlahovými profily biwood jste získali vysoce kvalitní výrobek z inovativního materiálu WPC. Teď

Více

MANUÁL HORIZONTÁLNÍ MAX 25. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 6 ( 1/2006)

MANUÁL HORIZONTÁLNÍ MAX 25. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 6 ( 1/2006) MANUÁL HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 6 ( 1/2006) 1. ÚČEL POUŽITÍ Žaluzie představuje další krok ve vývoji řetízkově ovládaných

Více

Výroba Hofmanových bočních louček pomocí hoblovky. Napsal uživatel Milan Čáp Čtvrtek, 30 Duben 2009 17:47

Výroba Hofmanových bočních louček pomocí hoblovky. Napsal uživatel Milan Čáp Čtvrtek, 30 Duben 2009 17:47 Zveřejňujeme příspěvek, který byl před časem publikován ve Včelařských novinách. Tento elektronický včelařský web je již delší dobu mimo provoz, proto návod na výrobu bočních louček Hoffmanova typu dnes

Více

Členění stavby. lovací. Rozdělovac. Dilatační spára. Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry. menší. ch, šíčásti budovy.

Členění stavby. lovací. Rozdělovac. Dilatační spára. Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry. menší. ch, šíčásti budovy. Členění stavby Dilatační spáry Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry Rozdělovac lovací spáry - rozděluj lují stavební objekt a tím t i stavební konstrukce ve svislém směru na menší tuhé celky s možnost

Více

L 200 Morava. Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu.

L 200 Morava. Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu. L 200 Morava Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu. Historie L-200 Vývoj letounu L-200, který se měl stát novým aerotaxíkem, začal roku 1955 v Kunovicích. Výsledkem konstrukční kanceláře byl

Více