Znalecký posudek číslo /11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek číslo 2341 156/11"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo /11 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav, okres Brno-venkov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc Mgr. Ing. Radim Opletal Olomouc Účel posudku: zjištění obvyklé ceny nemovitosti se stavem ke dni včetně ocenění práv a závad. Ke spisu 057 EX 4898/08 Exekutorského úřadu Olomouc Zpracovatel znaleckého posudku: Ing. Roman Kästner Kancelář: Puškinova Znojmo tel. + fax: , tel.: tel: Cenový předpis: Zákon číslo 151/1997 Sb., ze dne o oceňování majetku ve znění zákona číslo 121/2000 Sb., zákona číslo 237/2004 Sb., zákona číslo 257/2004 Sb. Tento znalecký posudek obsahuje 20 listů a předává se objednateli ve dvou vyhotoveních. Ve Znojmě dne

2 Znalecký posudek č /11 Strana 2 1. Podklady pro vypracování posudku: 66 odst. 5 zákona 120/2001 Sb., v platném znění. (Exekuční řád) Kopie katastrální mapy katastrálního území Nosislav, přístupná na internetové síti cuzk.cz. Informace z KN - LV číslo 384 pro katastrální území Nosislav, obec Nosislav, okres Brnovenkov, přístupná na internetové síti cuzk.cz. "Úřední oceňování majetku" - Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. - Ing. Pavel Krejčíř - Ing. Alena Hallerová, CSc - CERM leden 2010 Ross - Brachmann - Holzner. " Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí" - CONSULTINVEST 1993 Výsledek místního šetření ze dne , konaného na žádost objednavatele a bez účasti povinného, který byl obeslán doporučeným dopisem na adresu uvedenou v korespondenci ze dne , č.l. 057 EX 48988/08-77, tj. Miloš Růžička, Husova 165/5, Brno, oznámení se vrátilo s tím, že povinný je na uvedené adrese neznámý, k místnímu šetření se nedostavil. Zákon 99/1963 Sb., v platném znění. (Občanský soudní řád) Usnesením 057 EX Exekutorského úřadu Olomouc ze dne jsem byl jmenován znalcem s následujícími úkoly: stanovit obvyklou cenu spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav, okres Brno-venkov, včetně ocenění práva a závad s nemovitostí spojených Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona číslo 121/2000 Sb., zákona číslo 237/2004 Sb., zákona číslo 257/2004 Sb. 2. Vlastnické a evidenční údaje Dle informace z katastru nemovitostí z listu vlastnictví č. 384 jedná o spoluvlastnictví pozemku parcelní číslo 1577/108 orná půda o výměře 571 m2, pozemku parcelní číslo 1577/129 vinice o výměře 1693 m2, pozemku parcelní číslo 1726/388 orná půda o výměře 501 m2, pozemku parcelní číslo 1726/600 orná půda o výměře 522 m2, pozemku parcelní číslo 1736/1 vinice o výměře 361 m2, pozemku parcelní číslo 1736/2 vinice o výměře 608 m2, pozemku parcelní číslo 1737 orná půda o výměře 243 m2, v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav, okres Brno-venkov. 3. Žádná další dokumentace nebyla předložena A) Nález - celkový popis nemovitosti spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav, okres Brnovenkov. Městys Nosislav leží na levém břehu řeky Svratky, jižně od správního města Brna ca. 20 km s dobrým spojením veřejnými dopravním prostředkem autobusem. Obec má ca obyvatel a základní služby v obci, další jsou v sousední obci Židlochovice. Severně od centra obce mimo zastavěnou část a dle platného územního plánu i zastavitelnou část obce se nachází oceňované pozemky. Pozemky parcelní čísla 1726/388, 1726/60, 1736/1, 1736/2, 1737 se nachází na západním svahu úvalu tvořícího původní koryto řeky Svratky. Tyto pozemky jsou přístupné po nezpevněné prašné zemědělské cestě, pod popsaným svahem, takřka na rovinně se nachází pozemek parcelní číslo 1726/388, který je bez trvalých porostů. užívaný jako orná půda, tvaru úzkého obdélníka, vedle něj východním směrem a již na mírném svahu se západní orientací je pozemek parcelní číslo 1736/1, dle evidence katastru nemovitostí vinice, ale porovnáním leteckého snímkování přístupného na cuzk.cz pouze s trvalými stromy, jejich počet, druh a stáří nelze z těchto podkladů určit. Východně vedle předchozího

3 Znalecký posudek č /11 Strana 3 pozemku je pozemek parcelní číslo 1736/2, rovněž v evidenci katastru nemovitostí zapsaný jako vinice, ale porovnáním leteckého snímkování přístupného na cuzk.cz pouze s trvalými stromy, jejich počet, druh a stáří nelze z těchto podkladů určit. Dále opět východně vedle předchozího pozemku je pozemek parcelní číslo 1737, v evidenci katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, porovnáním leteckého snímkování přístupného na cuzk.cz pouze bez trvalých porostů. Opět od východ od předchozího pozemku, ale takřka na vrcholu svahu a tedy na rovinně se nachází pozemek parcelní číslo 1726/600, orná půda, porovnáním leteckého snímkování přístupného na cuzk.cz pouze bez trvalých porostů. Pozemky parcelní čísla 1577/108 a 1577/129 se nacházejí severně od zastavěné části obce, jsou úzkého obdélníkového tvaru, s přístupem po zpevněné asfaltové cestě, pozemek parcelní číslo 1577/108 je užíván jako orná půda bez trvalých porostů, mírně svažitý, pozemek parcelní číslo 1577/129 je osázen viničním porostem, osázení řádků není v podélném směru pozemku, ale šikmo přes pozemek. Stáří při ocenění dle cenového předpisu jsem provedl pouze odhadem. Závady, práva a povinnosti: Dle výpisu z katastru nemovitostí z listu vlastnictví číslo 384 části C váznou na oceňovaných pozemcích zástavní práva a nařízení exekuce. Jiné práva, závady či povinnosti jsem nezjistil. B) Ocenění dle vyhlášky číslo 364/2010 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 151/1997 Sb. o oceňování majetku 1.1. Pozemek p.č. 1726/388 Ocenění: Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 23: Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.: 20 % Celková úprava ceny: 20,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 1726/ ,00 10,29 20,00 12, ,34 orná půda 1726/ ,00 7,34 20,00 8, ,75 Mezisoučet 5 942,09 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): x 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem 5 942,09 Výpočet vlastnického podílu: = 5 942,09 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 2 Pozemek p.č. 1726/388 cena celkem = 2 971,05 Kč

4 Znalecký posudek č /11 Strana Pozemek p.č. 1726/600 Ocenění: Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 23: Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.: 20 % Celková úprava ceny: 20,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 1726/ ,00 8,79 20,00 10, ,13 orná půda 1726/ ,00 1,02 20,00 1,224 19,58 orná půda 1726/ ,00 14,62 20,00 17, ,77 Mezisoučet 7 784,48 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): x 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem 7 784,48 = 7 784,48 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 2 Pozemek p.č. 1726/600 cena celkem = 3 892,24 Kč 1.3. Pozemek p.č. 1577/108 Ocenění: Zemědělský pozemek oceněný dle 29. Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 23: Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.: 20 % Celková úprava ceny: 20,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda ,00 8,79 20,00 10, ,91 Mezisoučet 6 022,91 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): x 1,0000 Zemědělský pozemek oceněný dle 29 - celkem 6 022,91 = 6 022,91 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 2 Pozemek p.č. 1577/108 cena celkem = 3 011,46 Kč

5 Znalecký posudek č /11 Strana Pozemek p.č. 1577/129 Ocenění: Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 23: Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.: 20 % Celková úprava ceny: 20,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] vinice 1577/ ,00 14,62 20,00 17, ,90 vinice 1577/ ,00 8,79 20,00 10, ,61 vinice 1577/ ,00 6,67 20,00 8, ,10 vinice 1577/ ,00 1,02 20,00 1, ,54 Mezisoučet 9 401,15 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): x 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem 9 401,15 = 9 401,15 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 2 Pozemek p.č. 1577/129 - cena celkem = 4 700,58 Kč 1.5. Pozemek p.č. 1736/1 Ocenění: Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 23: Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.: 20 % Celková úprava ceny: 20,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] vinice 1736/ ,00 1,03 20,00 1, ,54 vinice 1736/ ,00 1,02 20,00 1,224 61,20 vinice 1736/ ,00 7,34 20,00 8, ,17 Mezisoučet 793,91 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): x 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem 793,91 = 793,91 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 2 Pozemek p.č. 1736/1 cena celkem = 396,96 Kč

6 Znalecký posudek č /11 Strana Pozemek p.č. 1736/2 Ocenění: Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 23: Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.: 20 % Celková úprava ceny: 20,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] vinice 1736/ ,00 1,02 20,00 1, ,28 vinice 1736/ ,00 8,79 20,00 10, ,24 Mezisoučet 1 946,52 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): x 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem 1 946,52 = 1 946,52 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 2 = 973,26 Kč Pozemek p.č. 1736/2 cena celkem 1.7. Pozemek p.č Ocenění: Zemědělský pozemek oceněný dle 29. Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 23: Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.: 20 % Celková úprava ceny: 20,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] vinice ,00 8,79 20,00 10, ,16 Mezisoučet 2 563,16 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): x 1,0000 Zemědělský pozemek oceněný dle 29 - celkem 2 563,16 = 2 563,16 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 2 Pozemek p.č cena celkem = 1 281,58 Kč

7 Znalecký posudek č /11 Strana 7 2. Ocenění trvalých porostů 2.1. Vinice na p.č. 1577/129 Viničné porosty: příloha č. 35. Název Počet Stáří Jedn. cena Úprava Cena Komerční vinice Součet Koeficient prodejnosti KP x 1,00 Celkem - vinice: = Kč Vinice na p.č. 1577/129 - celkem: Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem Kč = Kč x 1 2 Vinice na p.č. 1577/129 cena celkem = ,50 Kč C) Odhad obvyklé ceny nemovitosti Definice obvyklé ceny dle zákona číslo 151/1997 Sb., ze dne o oceňování majetku ve znění zákona číslo 121/2000 Sb., zákona číslo 237/2004 Sb., zákona číslo 257/2004 Sb. Způsoby oceňování majetku a služeb 2 (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti.

8 Znalecký posudek č /11 Strana 8 - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. S nemovitostmi tohoto typu se na trhu s nemovitostmi obchoduje, údaje o cenách srovnatelných nemovitostí lze zjistit a vyhodnotit. Pro ocenění bude proto použito metody : srovnávací Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. U nemovití uvedeného typu, t.j., uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je nabídka je výrazně vyšší než poptávka. Přesto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná, nemovitost nemá univerzální využití. Jako podklady byly použity údaje z databáze spolupracujících odhadců, vlastní databáze, aktuální nabídka realitních kanceláří. Příklad č. 1 Nabídka realitního serveru jihomoravské reality, lokalita Znojemsko. Dolní Kounice: prodej orné půdy Okres Brno venkov, Dolní Kounice, parcela o výměře 3939 m 2, orná půda. Vhodné na vinici nebo sad. Mírný jižní svah. V územním plánu lokalita vedena jako viniční trať. prodej orná půda Dolní Kounice od: ,- Kč (22,- za metr) Dolní Kounice: prodej orné půdy Okres Brno venkov, Dolní Kounice, parcela o výměře 1433 m 2, orná půda. Vhodné na vinici nebo sad. Mírný jižní svah. V územním plánu lokalita vedena jako viniční trať. Šířka parcely cca 25m. prodej orná půda Dolní Kounice od: ,- Kč (24,- za m2

9 Znalecký posudek č /11 Strana 9 Na základě výše uvedeného, odhaduji obvyklou cenu oceňovaného pozemku následovně. C1) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1577/108: 3 000,00 Kč Slovy: třitisíce korunčeských C2) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1577/129 včetně trvalého porostu - vinice: ,00 Kč Slovy: osmdesátpěttisíc korunčeských C3) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1726/388: 3 000,00 Kč Slovy: třitisíce korunčeských C4) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1726/600: 3 950,00 Kč Slovy: třitisícedevětsetpadesát korunčeských C5) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1736/1 včetně trvalých porostů: 400,00 Kč Slovy: čtyřista korunčeských C6) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1736/2 včetně trvalých porostů: 950,00 Kč Slovy: devětsetpadesát korunčeských C7) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1737: 1 280,00 Kč Slovy: jedentisícdvěstěosmdesát korunčeských

10 Znalecký posudek č /11 Strana 10 D) Ocenění práv a závad Dle výpisu z katastru nemovitostí z listu vlastnictví číslo 384 části C váznou na oceňovaných pozemcích zástavní práva a nařízení exekuce. Jiné práva, závady či povinnosti jsem nezjistil. D) Rekapitulace odpovědi na stanovené otázky C1) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1577/108: 3 000,00 Kč Slovy: třitisíce korunčeských C2) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1577/129 včetně trvalého porostu - vinice: ,00 Kč Slovy: osmdesátpěttisíc korunčeských C3) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1726/388: 3 000,00 Kč Slovy: třitisíce korunčeských C4) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1726/600: 3 950,00 Kč Slovy: třitisícedevětsetpadesát korunčeských C5) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1736/1 včetně trvalých porostů: 400,00 Kč Slovy: čtyřista korunčeských C6) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1736/2 včetně trvalých porostů: 950,00 Kč Slovy: devětsetpadesát korunčeských C7) Odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ½ id. pozemku parcelní číslo 1737: 1 280,00 Kč Slovy: jedentisícdvěstěosmdesát korunčeských

11 Znalecký posudek č /11 Strana 11 D) Ocenění práv a závad Dle výpisu z katastru nemovitostí z listu vlastnictví číslo 384 části C váznou na oceňovaných pozemcích zástavní práva a nařízení exekuce. Jiné práva, závady či povinnosti jsem nezjistil. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne čj. Spr. 1340/90 a ze dne č.j. Spr. 1994/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské. Znalecký úkon je zapsán pod poř. č /11 znaleckého deníku. Ve Znojmě dne Ing. Roman Kästner otisk kulaté pečetě

12 Znalecký posudek č /11 Strana 12 Celková situace s vyznačením lokalit

13 Znalecký posudek č /11 Strana 13

14 Znalecký posudek č /11 Strana 14

15 Znalecký posudek č /11 Strana 15

16 Znalecký posudek č /11 Strana 16

17 Znalecký posudek č /11 Strana 17

18 Znalecký posudek č /11 Strana 18

19 Znalecký posudek č /11 Strana 19

20 Znalecký posudek č /11 Strana 20 Celkový severovýchodní pohled na lokalitu s pozemky parcelní čísla 1726/388, 1726/600, 1736/1, 1736/2, 1737 Celkový západní pohled na lokalitu s pozemky parcelní čísla 1577/108, 1577/129

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 o ceně nemovité věci OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PLUS OIL, a.s. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ Vlastník nemovitostí

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 1160/47 a 3344; to vše v k. ú. / obec Suchá Loz, okres Uherské Hradiště. Objednatel: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

Znalecký posudek č. 1027-35/12

Znalecký posudek č. 1027-35/12 Znalecký posudek č. 1027-35/12 ve věci ocenění nemovitostí - zjištění obvyklé ceny nemovitostí ve výlučném vlastnictví fyzické osoby (povinný Robert Fatka), pozemku s veškerými objekty a příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 o ceně ideální 1/2 nemovitostí stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 625 a pozemků parc. č. 623, 624, 625, 626, 1383, 1478, 1529 a 1595,vč. příslušenství, zapsaných na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2554 24 / 08 dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více