Auto CD/MP3/WMA přijímač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Auto CD/MP3/WMA přijímač"

Transkript

1 MK_LAC-M5500R_CZE Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M5500R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

2 Obsah ÚVOD Obsah Bezpečnostní opatření Před použitím systému Symboly používané v této příručce Informace o discích Použití dálkového ovladače Používání dálkového ovladače Manipulace s přístrojem Ochrana přístroje před krádeží Připevnění předního panelu Čelní panelu Dálkové ovládání PřÍPRAVA SYSTÉMU Instalace Základní instalace ISO-DIN Instalace Zapojení Připojení k vozidlu Připojení přídavného zařízení (volitelný) POUžÍVÁNÍ SYSTÉMU Před spuštěním Zapnutí přístroje Vypnutí přístroje Výběr zdroje Nastavení hlasitosti Nastavení hodin Nastavení zvuku SOUND Používání EQ (ekvalizéru) MUTE SELECTION (SEL) Tlačítko (VOLBA) XDSS (Extrémně dynamický zvukový systém) Ovládání RDS Něco o RDS RDS volby displeje ZOBRAZENÍ JMÉNA STANICE RDS AF/REG FUNKCE Příjem sledování sítě RDS údaje pro tlačítka předvolby LOCAL/DX volba v EON-TA módu REG FUNCTION(regionální) FUNKCE TYPU PROGRAMU ZOBRAZENÍ PŘIJÍMANÉ FREKVENCE Nastavení MÓDU RDS

3 Obsah Ovládání rádia Poslech rozhlasových stanic Uložení a vyvolání rozhlasových frekvencí Paměť automatického vyhledávání Provoz s Audio CD, MP3/WMA disky a CD měničem Naprogramované přehrávání audio CD a MP3/WMA disků. 22 Přehrávání měniče CD (volitelný) Nastavení přehráván Přepnutí na jiný disk Pauza Přeskočení na jinou skladb Search Repeat Náhodné přehrávání MP3 STOPA -10/ Prohledávání úvodu Značky ID Poznámky k MP3/WMA diskům Co je MP3? O formátu WMA (Window Media Audio) TABULKY Odstraňování problémů Technické parametry Likvidace starých spotřebičů 1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC. 2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou. 3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví. 4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Úvod 3

4 Bezpečnostní opatření CPOZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE Výstraha: Neodstraňujte kryt nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné uživatelské ovládací prvky.pro údržbu se obraťte na příslušné servisní oddělení. Výstraha: Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti. Zmenšíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení používá laserový systém. Abyste tento výrobek správně používali, přečtětě si prosím pozorně tento návod k použití a uschovejte jej pro případ potřeby. V případě, že zařízení potřebuje údržbu, kontaktujte autorizované servisní centrum. (viz servisní postup). Používání ovládacích prvků, nastavování nebo provádění postupů, jiných než uvedených v tomto manuálu může způsobit nebezpečné ozáření. Abyste předešli přímemému vystavené laserovému paprsku, nepokoušejte se zařízení otevřít. Při otevření je viditelné laserové záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. Upozornění: Chraňte tento přístroj před vlhkostí. Upozornění: Pokud bude odpojena nebo vybita baterie, vymaže se paměť předvoleb a musí být znovu naprogramována. 4

5 Před použitím systému Pro správné používání tohoto výrobku si prosím pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Symboly používané v této příručce Symbol blesku upozorňuje na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř zařízení, což představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Informace o discích Manipulace s Disky Nedotýkejte se povrchu disku na straně se záznamem. Disk přidržujte za okraje, abyste na povrchu nezanechali otisky prstů. Na disk zásadně nelepte papír ani lepicí pásku. Úvod Upozorňuje na nebezpečí, které by mohlo vyvolat poškození přístroje nebo jinou hmotnou škodu. Poznámky Označuje zvláštní operační funkce tohoto zařízení. TIP Upozorňuje na tipy a pokyny usnadňující obsluhu. Uchovávání Disků Po přehrání uložte disk do pouzdra. Nevystavujte disk působení přímého slunečního svitu ani zdrojů tepla a nenechávejte disk v zaparkovaném vozidle na přímém slunečním svitu. ČištěníDisků Otisky prstů a prach na disku mohou být příčinou snížení kvality obrazu a zvuku. Před přehráváním otřete disk čistým hadříkem. Disk otírejte směrem od středu. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín, ředidlo, běžné dostupná čistidla ani antistatické přípravky určené k použití na vinylových deskách. Tento přístroj nemůže přehrávat 8cm disky (používat jen 12cm disky). 8 cm 5

6 Před použitím systému Použití dálkového ovladače Vložení baterie Vysuňte kryt na zadní straně ovladače ven s pomocí hrotu pera a vložte baterii se správnou polaritou plus (+) a minus (-) pólů. Používání dálkového ovladače 0 Při používání namiřte dálkový ovladač ve směru předního panelu. POZNÁMKY Dálkový ovladač nemusí řádně pracovat na přímém slunečním světle. Neukládejte dálkový ovladač v prostorách s vysokými teplotami nebo na přímém slunečním světle. Zabraňte padání dálkového ovladače na podlahu, kde by se mohl vzpříčit pod brzdovým nebo plynovým pedálem. Manipulace s přístrojem Tato jednotka je zkonstruována pro provoz pouze na 12 volt DC elektrický systém s negativním zemněním. Při výměně pojistky se ujistěte, že použijete pojistku, jejíž ampérový rozsah je shodný. Použití pojistky s vyšším proudem, může zapříčinit vážné poškození přístroje. Pravidelně otírejte kontakty na zadní straně čelního panelu bavlněným hadříkem namočeným v alkoholu. POZNÁMKY Použijte pouze jednu lithiovou baterii CR2025 (3 V). Vyjměte baterii v případě, že ovladač nebudete delší dobu používat. Baterii nedobíjejte, nerozebírejte, nevhazujte do ohně ani nevystavujte nadměrnému teplu. Nemanipulujte s baterií pomocí kovových nástrojů. Neskladujte baterii společně s kovovými nástroji. V případě úniku elektrolytu z baterie otřete ovladač dočista a vložte novou baterii. 6

7 Před použitím systému Ochrana přístroje před krádeží Attaching the front panel Přední panel je možné oddělit od hlavní jednotky a uložit jej v ochranném pouzdru, jako ochranu před možnou krádeží. 1. Stiskněte RELEASE ( ) a uvolněte přední panel. D B A Úvod RELEASE ( ) C 2. Zatlačte přední panel doprava. 3. Vyjměte přední panel. 4. Vložte panel do ochranného pouzdra. Ochranné pouzdrodro Přední panel 1. Nasaďte bod na předním panelu do bodu na B zařízení. 2. Zatlačte čelní panel doleva a připojte C na čelním panelu k D na hlavní jednotce. 3. Zavřete přední panel. A Poznámky Pokud snímáte nebo napojujete přední panel, netlačte na displej ani ovládací tlačítka. Ovlád.tlačítka nemohou správně pracovat,pokud není před. panel řádně připojen. Pokud se toto objeví, jemně panel stlačte. Nenechávejte přední panel na místech s vysokými teplotami nebo na přímém slunci. Nevystavujte přední panel pádu nebo jakémukoli jinému silnému nárazu. Nedovolte, aby přišel přední panel do kontaktu s takovými těkavými činidly jako benzin, ředidla nebo insekticidy.. Nepokoušejte se přední panel rozebrat 7

8 Čelní panelu Tlačítko CD SKIP/SEARCH ( / ) Tlačítko SEEK/TUNE (-/+) Tlačítko PWR/MUTE Ovladač VOLUME CONTROL UP/DOWN kolečko ovládání SELECTION(SEL.) tlačítko volby OKÉNKO DISPLEJE Senzor dálkového ovládání FUNKCE (FUNC.) tlačítko Tlačítko PTY/TA Tlačítko RELEASE ( ) REGIONÁLNÍ /ALTERNATIVNÍ FREKV. (REG/AF) tlačítko EKVALIZÉR/XDSS (EQ/XDSS) Tlačítko AUTO STORE/PRESET SCAN (AS/PS) tlačítko DISPLEJE (DISP) tlačítko MP3/WMA STOPA -/+10 (D-/+) tlačítko SHUFFLE (SHF) tlačítko náhodného přehr. REPEAT (RPT) tlačítko opakování INTRO SCAN (SCAN) tlačítko CD PLAY/PAUSE ( ) tlačítko BAND tlačítko pásma, 15, 16, 17, 18 Tlačítka nastavení stanic (1~6) 8

9 Dálkové ovládání POWER/MUTE ( ) - ZAPÍNÁ nebo VYPÍNÁ přístroj. - Stiskem vypnete zvuk reproduktorů. FUNKCE (FUNC.) tlačítko 0-9 number buttons - tlačítka nastavení stanic (1~6) CD PLAY/PAUSE (B/X) - Spouští přehrávání. - Dočasné pozastavení přehrávání. SCAN - Přehrává prvních 10 sekund každé skladby. REPEAT (RPT) - Opakování kapitoly, skladby a části. SHF - Přehrává skladby v náhodném pořadí SKIP/SEARCH ( / ) - Vyhledávání při přehrávání dopředu/zpět - Přejde na následující stopu. Přejde na začátek aktuální stopy anebo přejde na předchádzející stopu Tlačítko DISC SELECTOR (D-/+) (volitelné) BAND Volí tři kmitočtová pásma FM a MW (AM). SEL - Vstup do nastavení zvuku. NUMBER (#) VOLUME ( / ) Nastavuje hlasitost. DISPLAY (DISP.) - Mění displej. Úvod 9

10 Instalace Základní instalace Před instalací se ujistěte, že vypínač zapalování je v poloze OFF a odstraňte svorku z baterie vozu, abyste předešli krátkému spojení. 1. Vyjměte současný přijímač. 2. Proveďte nezbytná připojení. 3. Nainstalujte instalační pouzdro. 4. Zapojte přístroj do instalačního pouzdra. Odstraňování současného přijímače Pokud je již v přístrojové desce instalační pouzdro pro rádiový přijímač, musí být odstraněno. Ohýbejte Bend the dle claws tloušťky according to přístrojové the thickness desky of the dashboard Při vyjímání přístroje z instalačního pouzdra Pokud potřebujete vyjmout přístroj z instalačního pouzdra, proveďte to následovně. 1. Odpojte od přístroje zadní opěru. 2. Sejměte z přístroje přední panel. 3. Vložte páku do otvoru na A jedné straně přístroje. Proveďte stejnou operaci na straně druhé a vytáhněte přístroj s z montážního pouzdra. A A 10

11 Instalace ISO-DIN Instalace 1. Zasuňte rádio do rámečku ISO-DIN Instalujte šrouby vyjmuté ze starého rádia. 3. Zasuňte rádio s rámem do otvoru přístroje. 4. Instalujte přístroj. desku nebo panel adaptéru. 5. Instalujte seřizovací kolečko. 6. Instalujte čelní desku ustavením pravé hrany do polohy, pak ukončete zatlačením levé hrany Příprava systému 11

12 Zapojení Připojení k vozidlu Před instalací se ujistěte, že vypínač zapalování je v poloze OFF a odstraňte svorku z baterie vozu, abyste předešli krátkému spojení. volitelně A 1 GND (ČERNÁ) 2 PHONE (ORANŽOVÉ) B C 3 DIMMER (RŮŽOVÉ) SPÍNAČ STMÍVAČE CD měnič (volitelně) 4 TO IGNITION (ČERVENÁ) SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ 5 TO BATTERY. (ŽLUTÁ) 6 PWR ANT (MODRÁ) 7 REMOTE ON (MODROBÍLÉ PRUHY) NAPÁJENÍ ANTÉNY ŘÍDÍCÍ RELÉ BATERIE VÝKONOVÝ ZESILOVAČ (volitelně) D BÍLÉ (FL +) BÍLÝ / ČERNÝ PROUŽEK (FL -) ŠEDÁ (FR +) ŠEDÁ / ČERNÝ PROUŽEK (FR -) ZELENÁ (RL +) ZELENÁ / ČERNÝ PROUŽEK (RL -) FIALOVÝ (RR+) FIALOVÝ / ČERNÝ PROUŽEK (RR -) 12

13 Připojení k vozidlu Od antény K elektrickému připojení vozidla barvy vedení 1 ČERNÁ : Toto vede k připojení uzemnění. 2 ORANŽOVÉ : Toto vedení je určeno pro zapojení k telefonní lince. 3 RŮŽOVÉ : Toto vede k připojení tlumení obrysu. 4 ČERVENÁ : Toto vede k připojení vývodu, ze kterého je dodávána energie, pokud je spínač zapalování v poloze ZAP (ACC). 5 ŽLUTÁ : Toto vede k připojení baterie (záložní ) koncovka, která vždy dodává energii. 6 MODRÁ : Tento vodič je určen pro napojení k napájení antény. 7 MODRÁ/BÍLÝ PROUŽEK : Tento vodič je určen pro napojení k dálkovému ovladači zesilovače. Připojuje CD měnič Vaše autorádio pracuje jako řídící jednotka pro CD měnič, který můžete zakoupit, pokud jste to ještě neudělali, později. Vhodná šnůra, jako je na schématu, bude poskytnuta s CD měničem. Připojení reproduktorů L R L R Connections Připojení přídavného zařízení (volitelný) - Připojte konektor AUDIO INPUT tohoto přístroje ke konektoru AUDIO OUTPUT přídavného zařízení. FL (přední (Front Left) levý) FR FR (přední (Front pravý) Right) Ke To vstupu AUDIO AUDIO IN IN K výstupu To AUDIO AUDIO OUT OUT Zesilovač (přijímač) RL RL (zadní (Rear levý) Left) RR (zadní (Rear pravý) Right) Ke vstupu To AUDIO AUDIO IN IN Příprava systému D FRONT PŘEDNÍ Impedansa ZADNÍ REAR Impedansa 13

14 Před spuštěním Zapnutí přístroje Přístroj zapnete stiskem PWR/MUTE nebo jakéhokoli jiného tlačítka na čelním panelu nebo POWER/MUTE ( ) na dálkovém ovladači. Vypnutí přístroje Přístroj vypnete stiskem PWR/MUTE na čelním panelu na déle než 1-2 sekundy. Přístroj vypnete stiskem POWER/MUTE ( ) na dálkovém ovladači na déle než 1-2 sekundy. Výběr zdroje Můžete si vybrat zdroj, který chcete poslouchat. Stiskněte FUNC. a zvolte zdroj. Stiskněte FUNC. opakovaně a přepínejte se mezi následujícími zdroji: Tuner CD CD Changer (volitelný) Tuner... Nastavení hlasitosti Pomocí ovladače VOLUME nastavte hlasitost. Otočte ovladačem VOLUME KNOB na předním panelu a zvyšte nebo snižte hlasitost. Stiskněte VOLUME ( / ) na dálkovém ovladači a zvyšte nebo snižte hlasitost. Nastavení hodin Aktuální čas zobrazíte stiskem tlačítka DISP. na dálkovém ovladači na déle než 1 sekundu. POZNÁMKY Pokud přístroj bude přijímat RDS signál s informací CT (čas), pak se zobrazí hodiny automaticky na displeji. V opačném případě se na displeji zobraz NO CLOCK. POZNÁMKY Pokud přístroj vypnete, zapamatuje si automaticky stávající hlasitost. Kdykoliv poté přístroj zapnete, aktivuje se uloženou úrovní hlasitosti. 14

15 Před spuštěním Nastavení zvuku SOUND Používání EQ (ekvalizéru) Ekvalizér vám umožňuje nastavit tónové korekce tak, aby o dpovídaly akustickým vlastnostem interiéru vozidla podle potřeby. K dispozici jsou 5 předdefinované křivky ekvalizéru, které můžete kdykoli snadno vyvolat. Níže je uveden seznam všech křivek ekvalizéru: EQ POP : Reprodukuje akustiku populární hudby EQ CLASSIC : Reprodukuje akustiku populární orchestrální hudby. EQ ROCK : Reprodukuje akustiku populární rockové hudby. EQ JAZZ : Reprodukuje akustiku populární jazzové hudby. EQ VOCAL : Reprodukuje akustiku populární vokální hudby. 1. Pro výběr ekvalizéru stiskněte EQ/XDSS na předním panelu. 2. Opakovaným stisknutím tlačítka EQ/XDSS vyberte z následujících režimů ekvalizéru POP CLASSIC ROCK JAZZ VOCAL FLAT (ŽÁDNÝ displej) ) POP... MUTE 1. Stiskem PWR/MUTE [POWER/MUTE ( )] vypnete zvuk. 2. Dalším stiskem PWR/MUTE [POWER/MUTE ( )] funkci zrušíte. SELECTION (SEL) Tlačítko (VOLBA) 1. Stiskni opakovaně tlačítko SELECTION (SEL.) pro výběr režimu, který chcete nastavovat hlasitost, basy, výšky, vyvážení a zeslabovač. Indikátory režimu se rozsvítí v následujícím pořadí. 2. Otočte doleva/doprava OVLADAČEM NAHORU/DOLŮ (nebo stiskněte VOLUME ( / ) na dálkovém ovladači) pro úpravu kvality zvuku. VOL BAS TRB BAL FAD Otoč vpravo Zvýšení hlasitosti. Zvýšení úrovně basů. Otoč vlevo Snížení hlasitosti. Snížení úrovně basů Zvýšení úrovně výšek. Snížení úrovně výšek. Snížení hladiny levého reproduktoru. Snížení hladiny předních reproduktorů. Snížení hladiny pravého reproduktoru. Snížení hladiny zadních reproduktorů. Poznámka Přístroj nemůže nastavit výšky a basy v režimu EQ. XDSS (Extrémně dynamický zvukový systém) Pro zesílení výšek, basů a efektu prostorového zvuku stiskněte a podržte tlačítko EQ/XDSS. Používání systému 15

16 Ovládání RDS Něco o RDS RDS (Rádio Data Systém) je způsob posílání informačních signálů společně s vysílacími signály. Váš tuner je schopen překládat tyto signály a vkládat informace na displej. Tyto kódy obsahují následující informace. Servisní název programu (PS), Seznam typů programů(pty), dopravní hlášení (TA), hodinový čas(ct), radiový text(rt) RDS volby displeje Systém RDS je schopen přenést širokou paletu informací připojených k počátečnímu signálu, které se objeví po prvním vyladění stanice. V normálním provozu RDS displej ukáže jméno stanice, vysílací síť nebo volací písmena. Stisknutí DISP na předním panelu Vám umožní procházet postupně různé typy dat v posloupnosti: (CTtFREQUENCYtPTYtRTtPS) CT (čas řízený kanálem): Umožňuje přístroji přijímat aktuální čas a zobrazit jej v okně displeje. PTY (Zjištění typu programu): Typ programu se zobrazí v okně displeje. RT (Zjištění radiového textu): V okně displeje se zobrazí informace radiové stanice. PS (Servisní název programu): V okně displeje se zobrazí název programu. Poznámka Některé RDS stanice nesmějí volit přiložení některé z těchto doplňujících vlastností. Pokud data pro zvolený režim nejsou vysílána, bude displej zobrazovat zprávu NO CLOCK, PTY NONE, RT NONE, Frequency. PI (Označení programu) obsahuje doplňující informace pro regionální provoz programu. AF (alternativní frekvence pro aktuální program) TP (Dopravní-frekvenční označení programu) TA (Označení dopravního hlášení) EON (rozšířené ostatní sítě) formace na dalších programech pro využití jejich služeb jako dopravního hlášení atd. Poznámky RDS je k dispozici pouze pro příjem FM. Funkce PS dovoluje zobrazení názvů stanic pomocí zřetelných písmen. Příjem sledované sítě používá kódy PI a AF. Kód PI identifikuje zemi, oblast a vysílací systém. AF vypočítává, které přijímané frekvence na daném území vysílají stejný program a automaticky se přemění na frekvence, které nabízejí nejlepší kvalitu příjmu, aniž bychom museli přerušovat program funkcí vyhledávání. Dopravní programy a hlášení mohou být přijímány automaticky za použití vlastností TP/TA. EON-TA: s aktivní funkcí EON lze poslouchat dopravní hlášení při poslechu programu, který sám takové informace nevysílá. Aby to provedl, přepne se tuner do jiného programu pouze pro dobu hlášení a následně se vrátí zpátky do původně poslouchaného programu. PTY volba typu programu umožňuje vybírat obsahy programů, které podporují tuto službu. 16

17 Ovládání RDS ZOBRAZENÍ JMÉNA STANICE Při příjmu RDS stanice se zobrazí jméno stanice automaticky. RDS AF/REG FUNKCE Pro zapnutí nebo vypnutí funkce AF (sledování sítě), stiskněte krátce tlačítko AF. Pro zapnutí nebo vypnutí funkce REG (regionální sledování sítě), stiskni tlačítko AF déle než 2 sekundy. Mód 1 (AF: zap./reg: zap.): Sledování sítě je aktivováno. Regionální režim je zapojený (AF funkce mění mezi stanicemi vysílajícími vždy stejný program). Regionální režim by měl být volen pouze v případě ježdění v určitých místních oblastech. Mód 2 (AF: zap./reg: vyp.): Sledování sítě aktivováno. AF funkce se mění mezi stanicemi náležejícími k přijímané rozhlasové síti. Stanice vysílající různý odlišný regionální program ve stejné síti, může být přijímána v určitých časech. To se může stát pouze v případě příjmu oblastních programů; Toto není u módu 2 závada! Mód 3 (AF: vyp.): Sledování sítě deaktivováno. Zobrazí se pouze název stanice. V případě slabého příjmu nemůže být použita alternativní stanice! Příjem sledování sítě Když jedete v oblasti, kde jsou RDS data vysílána stanicemi v síti, následující pochody pracují v módech 1 a 2, pokud je naladěna RDS stanice: Blikání indikátoru AF na LCD displeji ukazuje, že procesor dosud sbírá úplnou sadu RDS údajů z tohoto programu. Jakmile blikání skončí, jsou všechny údaje kompletní a RDS funkce radiopřijímače LAC-M5500R mohou být využívány tak dlouho, dokud jsou podporovány programem. Jestliže jsou aktivovány funkce AF: Pokud kvalita příjmu kolísá, tuner automaticky přeladí na jinou stanici v síti, která vysílá příjem s lepší kvalitou, za použití kódů PI a AF. Toto znamená: kdekoli jedete, můžete nepřetržitě poslouchat ten samý program bez přerušení. PI SEEK procedura vyhledávání: Pokud kolísá kvalita příjmu příliš a nelze najít na seznamu AF alternativní frekvenci lepší kvality, po chvíli se spustí funkce vyhledávání PI SEEK (Displej: SEEK-PI ). Tuner vyhledává stanici stejného programu bez ohledu na seznam AF, která má stejný kód PI. Používání systému 17

18 Ovládání RDS Stejný program může být přijímán na různých frekvencích. Stanice C vysílá na Stanice D frekvenci C. vysílá na frekvenci D. Stanice A vysílá na frekvenci A. Stanice B vysílá na frekvenci B. Stanice E vysílá na frekvenci E. RDS údaje pro tlačítka předvolby Při stisku tlačítka předvolby, jestli je stanice s onou frekvencí přijímána v dostatečnou kvalitou, přijímač se vyladí na onu frekvenci. Jestliže kvalita příjmu není dostatečná pro dobrý příjem, přijímač se přeladí, dle svého AFseznamu na stanici se stejným programem, který je vysílán s nejlepší kvalitou příjmu (stanice vysílající stejný programový obsah nesmí být přijímána pokud je zvolen mód 2 (REG vyp.) a regionální program). Když nelze najít dost. kvalitní stanici z AFse-znamu, je automatic.spuštěno ladění PI-seek. LOCAL/DX volba v EON-TA módu V módu EON-TA, Tiskni tlačítko TA déle než 2 sekundy, to způsobí příjem pouze lokálních a silných stanic. Když je tlačítko TA tisknuto déle než 2 sekundy,jsou přijímány všechny stanice, včetně vzdálených a slabých. Doporučuje se nastavit tlačítko TA do polohy lokální, pro příjem lokálních stanic s dobrou kvalitou zvuku. REG FUNCTION(regionální) (k dispozici pouze v některých zemích) Při stisknutí tlačítka AF déle než 2 sekundy, objeví se na displeji indikátor REG a radiopřijímač aktivuje hledání regionálních programů, které jsou přenášené stejnou vysílací stanicí. Pokud je funkce REG k disposici, můžete poslouchat pouze regionální programy. Pokud je funkce REG k disposici, můžete poslouchat také různé programy pomocí alternativních frekvencí. Regionální funkce pokrývá omezená území přenosu, proto je doporučována pro použití pouze pro krátké vzdálenosti. FUNKCE TYPU PROGRAMU Pro vybrání určitého typu programu z přijímaného pásma, lze provést následující postup. 1. Stiskni BAND pro výběr módu v FM. 2. Po stisknutí tlačítka PTY jsou postupně aktivovány jako zvolené všechny módy. Hudba, mluvení,hledání vyp. music grouptspeech grouptsearch off 3. Stiskni krátce jedno z tlačítek předvolby PRE- SET (1-6). Při každém stisku tohoto tlačítka se program změní následovně. No No Music group Pop M, Rock M Easy M, Light M. Classics, Other M Jazz, Country Nation M, Oldies Folk M Speech group News, Affairs, Info Sport, Educate, Drama Culture, Science, Varied Weather, Finance, Children Social, Religion, Phone In Travel, Leisure, Document 18

19 Ovládání RDS Poznámky Data o typu programu jsou dodávána z vysílací stanice. Pokud programový obsah neodpovídá zvolenému typu programu, není to chybou procesoru LAC-M5500R, ale je to žádáno vysílací stanicí. Některé programy nepodporují funkci PTY s daty. Jestliže žádná z přijímatelných stanic v pásmu FM nepodporuje zvolený typ programu, může být zvolen jiný typ programu, nebo lze vypnout funkci PTY. ZOBRAZENÍ PŘIJÍMANÉ FREKVENCE Dokud nebyl příjem dat RDS, LCD displej ukazuje aktuálně přijímanou frekvenci. Po odečtu dat PS ze signálu RDS, je stabilně zobrazeno jméno stanice (PS) ledaže by funkce AF rozhodla přijímat jinou frekvenci. V tom případě po 3 sekundy. Nově přijímaná frekvence se ukáže automaticky. Nastavení MÓDU RDS 1. Stiskni tlačítko SEL déle než 2 sekundy pro aktivaci modu volby. 2. Postupným stiskem tlačítka SEL je aktivován každý mód jako zvolený. 3. Otočte doleva/doprava OVLADAČEM NAHORU/DOLŮ (nebo stiskněte VOLUME ( / ) na dálkovém ovladači) pro volbu indikátoru. TA SEEK mód Když nově zvolená stanice nepřijímá TP informace po 5 sek., přijímač se přeladí na další stanici, která nemá stejné PI jako poslední stanice, ale má TP informace. TA ALARM mód Když nově vyladěná stanice nemá TP informace po 5 sek., ozve se zvukové znamení, dvojité pípnutí. PI SOUND mód Jestliže je jednou za čas slyšet zvuk stanice s odlišným PI, přijímač ten zvuk ztlumí za 1 sekundu. PI MUTE mód Jestliže se vyskytne výše popsaná situace, přijímač ztlumí zvuk okamžitě. RETUNE L mód Čekací doba pro spuštění vyhledávání TA nebo PI je volitelná. Doba přeladění je nastavena na 90 sekund. RETUNE S mód Čekací doba pro spuštění vyhledávání TA nebo PI je volitelná. Doba přeladění je nastavena na 30 sekund. BEEP 2ND mód Pípnutí se vyvolá pouze dlouhým stisknutím knoflíku (1 sek.) BEEP ALL mód Zvuk pípnutí se vyvolá stisknutím každého knoflíku. Používání systému 19

20 Ovládání rádia Poslech rozhlasových stanic 1. Stiskem tlačítka POWER/MUTE ( ) [PWR/MUTE na předním panelu] přístroj zapnete. - Při zvolení zdroje signálu je přístroj zapnutý. 2. Stiskem tlačítka FUNC. zvolíte tuner. 3. Pro výběr pásma stiskněte BAND. - Stiskněte tlačítko BAND tolikrát, až se zobrazí požadované pásmo - FM1, FM2, FM3, MW (AM). 4. Ladění vyhledáváním provedete rychlými stisky tlačítek /. - Tuner bude prohledávat frekvence, dokud nenalezne rozhlasovou stanici s dostatečně silným signálem. - Ladění vyhledáváním můžete zrušit rychlým stiskem jednoho z tlačítek /. 5. Ruční ladění spustíte stiskem a podržením tlačítek / po dobu jedné sekundy. Poté rychle stisknete tlačítka /. - Laděná frekvence se bude po krocích posouvat nahoru nebo dolů. POZNÁMKY Pokud rozhlasová stanice vysílá signál stereo, zobrazí se kontrolka. Uložení a vyvolání rozhlasových frekvencí Pro pozdější vyvolání jednoduchým stisknutím tlačítka si můžete uložit až šest programových frekvencí. 1. Vyberte požadovanou frekvenci 2. Stiskni jedno z tlačítek předvolené stanice (1-6) déle než 1 sekundu. Zobrazí se číslo tlačítka tisknuté předvolené stanice. 3. Opakuj body 1 a 2 pro volbu dalších stanic. Poznámky Protože F1, F2, F3 mají stejný rozsah frekvencí, lze nastavit až 18 stanic pro FM. Když nastavíte předvolbu stanice na tlačítko předvolené stanice, na kterém již byla nastavena jiná stanice z toho samého pásma, předchozí nastavení je automaticky vymazáno. 20

21 Ovládání rádia Paměť automatického vyhledávání Tato funkce vám umožňuje automaticky uložit šest stanic s nejsilnějším signálem pod tlačítky předvole. 1. Stiskněte FUNC. a aktivujte tuner. 2. Stiskněte na předním panelu na 1 sekundu Tlačítko AS/PS. - Prohledávání začne od aktuálně navolené a zobrazené frekvence směrem nahoru a zastaví se po předvolení 6 stanic, nebo po jednom prohledání celého frekvenčního pásma. POZNÁMKY Předvolení není provedeno v případě, že neexistuje žádná stanice, kterou by bylo možné naladit. Pokud je provedeno automatické předvolení stanic, předchozí uložené stanice jsou automaticky smazány. Pro zastavení automatického nastavování stiskněte tlačítko BAND nebo AS/PS. Prohledávání předvolených stanic Stiskněte na předním panelu tlačítko AS/PS. Pro ukončení vyhledávání stiskněte tlačítko AS/PS. Naladění předvolené stanice Pro opětovné vyvolání předvoleného čísla tiskněte opakovaně tlačítko BAND nebo číselná tlačítka (1 6). Číslo předvolené stanice se zobrazí na displeji a rozhlasová stanice bude reprodukována. Používání systému 21

22 Provoz s Audio CD, MP3/WMA disky a CD měničem Playing an Audio CD and MP3/WMA Disc Přístroj je schopen přehrávat soubory MP3/WMA nahrané na CD-ROM, CD-R nebo CD-RW discích. Před přehráváním MP3/WMA souborů si prostudujte poznámky ohledně MP3/WMA nahrávek na straně 24. CD MP3 WMA Pro přímé přehrání souboru stiskněte tlačítko NUMBER (#) a poté zvolte číslo stopy pomocí tlačítek 0-9. Přehrávání měniče CD (volitelný) Nastavení přehráván CDC CDC Připojte konektor CD měniče tohoto přístroje ke konektoru CD měniče, dle strany 12. Audio systém: Zapněte audio systém a vyberte zdroj video vstupu připojeného k zařízení. Pauza CD MP3 WMA CDC 1. Během přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE (B/X). 2. Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (B/X). Přeskočení na jinou skladb CD MP3 WMA Na další stopu nebo na začátek aktuální stopy se přesunete krátkým stiskem tlačítek / během přehrávání. Na předcházející stopu se přesunete dvojím krátkým stiskem tlačítka. (Pokud je doba přehrávání stopy kratší než 3 sekundy, tato funkce nebude aktivní.) Search CD CDC CDC Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítka / po dobu asi jedné sekundy a poté je uvolněte v požadovaném bodu. 1. Stiskněte PWR/MUTE nebo POWER/MUTE ( ) a zapněte přístroj. 2. Zvolte funkce CD měniče opakovaným stiskem FUNC.. 3. Vložte do zásobníku disk, který chcete přehrávat. Přehrávání začne automaticky. Přepnutí na jiný disk CDC Stiskněte krátce během přehráván D (-/+) a přepněte se k následujícímu nebo předchozímu disku. 22

23 Provoz s Audio CD, MP3/WMA disky a CD měničem Repeat 1. a. Během přehrávání stiskněte RPT. CD Na displeji se objeví RPT. (Opakovaně se přehrává všechna hudba na disku) b. Během přehrávání stiskněte a podržte RPT. CDC Na displeji se objeví DRT. (Opakovaně se přehrává všechna hudba na disku v měniči CD) 2. Znovu stiskněte RPT. RPT zmizí z displeje. (Režim opakování je zrušen.) Náhodně 1. a. Během přehrávání stiskněte SHF. CD MP3 MP3 WMA WMA CDC CDC Na displeji se objeví SHF. (Náhodně se přehrává všechna hudba na disku) b. Během přehrávání stiskněte a podržte SHF. CDC Na displeji se objeví DSF. (Náhodně se přehrává všechna hudba na disku v měniči CD) 2. Znovu stiskněte SHF. SHF zmizí z displeje. (Náhodné přehrávání je zrušeno.) POZNÁMKY Během náhodného přehrávání se stiskem tlačítka nevrátíte na předcházející stopu. MP3/WMA STOPA -10/+10 Během přehrávání stiskni tlačítko -10(D-) pro přechod do předchozí 10-té stopy a Stiskni tlačítko +10(D+) pro přechod vpřed do 10-té následující stopy. Přehrávání začátků skladeb 1. a. Stiskněte SCAN. CD MP3 WMA CDC Na displeji se objeví SCAN. (Přehrává se začátek všech skladeb na disku) b. Stiskněte a podržte SCAN. CDC Na displeji se objeví DSN. (Přehrává se začátek všech skladeb na disku v měniči CD) 2. PZnovu stiskněte SCAN. SCAN zmizí z displeje. (Přehrávání začátků skladeb je zrušeno.) CD TEXT / Značky ID 3 MP3 WMA Při přehrávání takových disků se tyto informace zobrazují (název složky, název souboru, značka ID3, název, interpret nebo album) v okénku displeje. Pokud žádná informace zaznamenána není, zobrazí se No Title, No Artist and No Album nebo NO TEXT na displeji. Stiskni dvakrát tlačítko DISP během přehrávání souboru MP3. Používání systému 23

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Autorádio AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Provoz Rozmístění částí 1. Zapnutí / vypnutí přístroje. Stiskem tohoto

Více

Auto CD/MP3 přijímač PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL : LAC-M0510R LAC-M0510R_CZE

Auto CD/MP3 přijímač PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL : LAC-M0510R LAC-M0510R_CZE LAC-M0510R_CZE Auto CD/MP3 přijímač PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL : LAC-M0510R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce. Obsah ÚVOD

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Auto CD/MP3/WMA přijímač

Auto CD/MP3/WMA přijímač MK_LAC-M6500R_CZE Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M6500R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

Více

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka BEAT 175 Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty Uživatelská příručka Stereo rádio se syntetizátorem PLL (fázovým závěsem) Automatické ukládání do paměti Funkce RDS (Radio Data System) Možnost

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

LAC-M6600R_CZE CZECH

LAC-M6600R_CZE CZECH LAC-M6600R_CZE CZECH Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M6600R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL: LAC3700R, LAC3705R, LAC3710R, LAC3715R

Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL: LAC3700R, LAC3705R, LAC3710R, LAC3715R LAC3700R_CZE_14 CZECH Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL: LAC3700R, LAC3705R, LAC3710R, LAC3715R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

PŘENOSNÉ RÁDIO S CD NÁVOD K OBSLUZE

PŘENOSNÉ RÁDIO S CD NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÉ RÁDIO S CD CDR 677 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

LAC2900RN.MK_CZK_MFL60361517 LAC2900RN CEŠTIN

LAC2900RN.MK_CZK_MFL60361517 LAC2900RN CEŠTIN LAC2900RN.MK_CZK_MFL60361517 LAC2900RN CEŠTIN Obsah 3 Bezpečnostní upozornění 4 Přední panel 5 Odnímatelný ovládací panel 6 Instalace Základní instalace Demontáž stávajícího autorádia Instalace ISO-DIN

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

LAC2800R.DCZELLR_CZE_8917 MODELY : LAC2800R CEŠTIN

LAC2800R.DCZELLR_CZE_8917 MODELY : LAC2800R CEŠTIN LAC2800R.DCZELLR_CZE_8917 MODELY : LAC2800R CEŠTIN Obsah 2 Obsah 3 Bezpečnostní upozornění 4 Přední panel 5 O odnímatelném ovládacím panelu Připojení ovládacího panelu Odpojení ovládacího panelu 6 Instalace

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Příručka uživatele 1

Příručka uživatele 1 Příručka uživatele 1 Pro vaši bezpečnost Varování Tento výrobek nedemontujte ani znovu nesestavujte, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto přehrávače MP3 Sweex. S tímto kompaktním přehrávačem MP3 si můžete vychutnat

Více

Auto CD přijímač PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL : LAC-M8400R LAC-M8410R LGEMK-LAC-M8400R/M8410R_CZE-8K

Auto CD přijímač PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL : LAC-M8400R LAC-M8410R LGEMK-LAC-M8400R/M8410R_CZE-8K LGEMK-LAC-M8400R/M8410R_CZE-8K Auto CD přijímač PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL : LAC-M8400R LAC-M8410R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

LAC-M7600R_CZE CZECH

LAC-M7600R_CZE CZECH LAC-M7600R_CZE CZECH Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M7600R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM ČEŠTINA UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. FA162 (FA162N, FAS162F) FA162N-D0U_DHUNLL_CZE_0381.indd

Více

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM RRCD 2410 RRCD 2420 MP3

RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM   RRCD 2410 RRCD 2420 MP3 RÁDIOMAGNETOFON S CD RRCD 2410 RRCD 2420 MP3 PŘEHLED Ovládací prvky Obecné informace CD TAPE/OFF Přepíná mezi vstupy CD, TAPE a RADIO. RADIO Vypne zařízení. ON Funkční kontrolka. Když je zařízení zapnuté,

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY PWR SCN EJ TA REL SEL PTY A/PS AF MD BND 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MU DSP NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více