Auto CD/MP3/WMA přijímač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Auto CD/MP3/WMA přijímač"

Transkript

1 MK_LAC-M5500R_CZE Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M5500R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

2 Obsah ÚVOD Obsah Bezpečnostní opatření Před použitím systému Symboly používané v této příručce Informace o discích Použití dálkového ovladače Používání dálkového ovladače Manipulace s přístrojem Ochrana přístroje před krádeží Připevnění předního panelu Čelní panelu Dálkové ovládání PřÍPRAVA SYSTÉMU Instalace Základní instalace ISO-DIN Instalace Zapojení Připojení k vozidlu Připojení přídavného zařízení (volitelný) POUžÍVÁNÍ SYSTÉMU Před spuštěním Zapnutí přístroje Vypnutí přístroje Výběr zdroje Nastavení hlasitosti Nastavení hodin Nastavení zvuku SOUND Používání EQ (ekvalizéru) MUTE SELECTION (SEL) Tlačítko (VOLBA) XDSS (Extrémně dynamický zvukový systém) Ovládání RDS Něco o RDS RDS volby displeje ZOBRAZENÍ JMÉNA STANICE RDS AF/REG FUNKCE Příjem sledování sítě RDS údaje pro tlačítka předvolby LOCAL/DX volba v EON-TA módu REG FUNCTION(regionální) FUNKCE TYPU PROGRAMU ZOBRAZENÍ PŘIJÍMANÉ FREKVENCE Nastavení MÓDU RDS

3 Obsah Ovládání rádia Poslech rozhlasových stanic Uložení a vyvolání rozhlasových frekvencí Paměť automatického vyhledávání Provoz s Audio CD, MP3/WMA disky a CD měničem Naprogramované přehrávání audio CD a MP3/WMA disků. 22 Přehrávání měniče CD (volitelný) Nastavení přehráván Přepnutí na jiný disk Pauza Přeskočení na jinou skladb Search Repeat Náhodné přehrávání MP3 STOPA -10/ Prohledávání úvodu Značky ID Poznámky k MP3/WMA diskům Co je MP3? O formátu WMA (Window Media Audio) TABULKY Odstraňování problémů Technické parametry Likvidace starých spotřebičů 1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC. 2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou. 3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví. 4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Úvod 3

4 Bezpečnostní opatření CPOZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE Výstraha: Neodstraňujte kryt nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné uživatelské ovládací prvky.pro údržbu se obraťte na příslušné servisní oddělení. Výstraha: Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti. Zmenšíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení používá laserový systém. Abyste tento výrobek správně používali, přečtětě si prosím pozorně tento návod k použití a uschovejte jej pro případ potřeby. V případě, že zařízení potřebuje údržbu, kontaktujte autorizované servisní centrum. (viz servisní postup). Používání ovládacích prvků, nastavování nebo provádění postupů, jiných než uvedených v tomto manuálu může způsobit nebezpečné ozáření. Abyste předešli přímemému vystavené laserovému paprsku, nepokoušejte se zařízení otevřít. Při otevření je viditelné laserové záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. Upozornění: Chraňte tento přístroj před vlhkostí. Upozornění: Pokud bude odpojena nebo vybita baterie, vymaže se paměť předvoleb a musí být znovu naprogramována. 4

5 Před použitím systému Pro správné používání tohoto výrobku si prosím pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Symboly používané v této příručce Symbol blesku upozorňuje na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř zařízení, což představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Informace o discích Manipulace s Disky Nedotýkejte se povrchu disku na straně se záznamem. Disk přidržujte za okraje, abyste na povrchu nezanechali otisky prstů. Na disk zásadně nelepte papír ani lepicí pásku. Úvod Upozorňuje na nebezpečí, které by mohlo vyvolat poškození přístroje nebo jinou hmotnou škodu. Poznámky Označuje zvláštní operační funkce tohoto zařízení. TIP Upozorňuje na tipy a pokyny usnadňující obsluhu. Uchovávání Disků Po přehrání uložte disk do pouzdra. Nevystavujte disk působení přímého slunečního svitu ani zdrojů tepla a nenechávejte disk v zaparkovaném vozidle na přímém slunečním svitu. ČištěníDisků Otisky prstů a prach na disku mohou být příčinou snížení kvality obrazu a zvuku. Před přehráváním otřete disk čistým hadříkem. Disk otírejte směrem od středu. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín, ředidlo, běžné dostupná čistidla ani antistatické přípravky určené k použití na vinylových deskách. Tento přístroj nemůže přehrávat 8cm disky (používat jen 12cm disky). 8 cm 5

6 Před použitím systému Použití dálkového ovladače Vložení baterie Vysuňte kryt na zadní straně ovladače ven s pomocí hrotu pera a vložte baterii se správnou polaritou plus (+) a minus (-) pólů. Používání dálkového ovladače 0 Při používání namiřte dálkový ovladač ve směru předního panelu. POZNÁMKY Dálkový ovladač nemusí řádně pracovat na přímém slunečním světle. Neukládejte dálkový ovladač v prostorách s vysokými teplotami nebo na přímém slunečním světle. Zabraňte padání dálkového ovladače na podlahu, kde by se mohl vzpříčit pod brzdovým nebo plynovým pedálem. Manipulace s přístrojem Tato jednotka je zkonstruována pro provoz pouze na 12 volt DC elektrický systém s negativním zemněním. Při výměně pojistky se ujistěte, že použijete pojistku, jejíž ampérový rozsah je shodný. Použití pojistky s vyšším proudem, může zapříčinit vážné poškození přístroje. Pravidelně otírejte kontakty na zadní straně čelního panelu bavlněným hadříkem namočeným v alkoholu. POZNÁMKY Použijte pouze jednu lithiovou baterii CR2025 (3 V). Vyjměte baterii v případě, že ovladač nebudete delší dobu používat. Baterii nedobíjejte, nerozebírejte, nevhazujte do ohně ani nevystavujte nadměrnému teplu. Nemanipulujte s baterií pomocí kovových nástrojů. Neskladujte baterii společně s kovovými nástroji. V případě úniku elektrolytu z baterie otřete ovladač dočista a vložte novou baterii. 6

7 Před použitím systému Ochrana přístroje před krádeží Attaching the front panel Přední panel je možné oddělit od hlavní jednotky a uložit jej v ochranném pouzdru, jako ochranu před možnou krádeží. 1. Stiskněte RELEASE ( ) a uvolněte přední panel. D B A Úvod RELEASE ( ) C 2. Zatlačte přední panel doprava. 3. Vyjměte přední panel. 4. Vložte panel do ochranného pouzdra. Ochranné pouzdrodro Přední panel 1. Nasaďte bod na předním panelu do bodu na B zařízení. 2. Zatlačte čelní panel doleva a připojte C na čelním panelu k D na hlavní jednotce. 3. Zavřete přední panel. A Poznámky Pokud snímáte nebo napojujete přední panel, netlačte na displej ani ovládací tlačítka. Ovlád.tlačítka nemohou správně pracovat,pokud není před. panel řádně připojen. Pokud se toto objeví, jemně panel stlačte. Nenechávejte přední panel na místech s vysokými teplotami nebo na přímém slunci. Nevystavujte přední panel pádu nebo jakémukoli jinému silnému nárazu. Nedovolte, aby přišel přední panel do kontaktu s takovými těkavými činidly jako benzin, ředidla nebo insekticidy.. Nepokoušejte se přední panel rozebrat 7

8 Čelní panelu Tlačítko CD SKIP/SEARCH ( / ) Tlačítko SEEK/TUNE (-/+) Tlačítko PWR/MUTE Ovladač VOLUME CONTROL UP/DOWN kolečko ovládání SELECTION(SEL.) tlačítko volby OKÉNKO DISPLEJE Senzor dálkového ovládání FUNKCE (FUNC.) tlačítko Tlačítko PTY/TA Tlačítko RELEASE ( ) REGIONÁLNÍ /ALTERNATIVNÍ FREKV. (REG/AF) tlačítko EKVALIZÉR/XDSS (EQ/XDSS) Tlačítko AUTO STORE/PRESET SCAN (AS/PS) tlačítko DISPLEJE (DISP) tlačítko MP3/WMA STOPA -/+10 (D-/+) tlačítko SHUFFLE (SHF) tlačítko náhodného přehr. REPEAT (RPT) tlačítko opakování INTRO SCAN (SCAN) tlačítko CD PLAY/PAUSE ( ) tlačítko BAND tlačítko pásma, 15, 16, 17, 18 Tlačítka nastavení stanic (1~6) 8

9 Dálkové ovládání POWER/MUTE ( ) - ZAPÍNÁ nebo VYPÍNÁ přístroj. - Stiskem vypnete zvuk reproduktorů. FUNKCE (FUNC.) tlačítko 0-9 number buttons - tlačítka nastavení stanic (1~6) CD PLAY/PAUSE (B/X) - Spouští přehrávání. - Dočasné pozastavení přehrávání. SCAN - Přehrává prvních 10 sekund každé skladby. REPEAT (RPT) - Opakování kapitoly, skladby a části. SHF - Přehrává skladby v náhodném pořadí SKIP/SEARCH ( / ) - Vyhledávání při přehrávání dopředu/zpět - Přejde na následující stopu. Přejde na začátek aktuální stopy anebo přejde na předchádzející stopu Tlačítko DISC SELECTOR (D-/+) (volitelné) BAND Volí tři kmitočtová pásma FM a MW (AM). SEL - Vstup do nastavení zvuku. NUMBER (#) VOLUME ( / ) Nastavuje hlasitost. DISPLAY (DISP.) - Mění displej. Úvod 9

10 Instalace Základní instalace Před instalací se ujistěte, že vypínač zapalování je v poloze OFF a odstraňte svorku z baterie vozu, abyste předešli krátkému spojení. 1. Vyjměte současný přijímač. 2. Proveďte nezbytná připojení. 3. Nainstalujte instalační pouzdro. 4. Zapojte přístroj do instalačního pouzdra. Odstraňování současného přijímače Pokud je již v přístrojové desce instalační pouzdro pro rádiový přijímač, musí být odstraněno. Ohýbejte Bend the dle claws tloušťky according to přístrojové the thickness desky of the dashboard Při vyjímání přístroje z instalačního pouzdra Pokud potřebujete vyjmout přístroj z instalačního pouzdra, proveďte to následovně. 1. Odpojte od přístroje zadní opěru. 2. Sejměte z přístroje přední panel. 3. Vložte páku do otvoru na A jedné straně přístroje. Proveďte stejnou operaci na straně druhé a vytáhněte přístroj s z montážního pouzdra. A A 10

11 Instalace ISO-DIN Instalace 1. Zasuňte rádio do rámečku ISO-DIN Instalujte šrouby vyjmuté ze starého rádia. 3. Zasuňte rádio s rámem do otvoru přístroje. 4. Instalujte přístroj. desku nebo panel adaptéru. 5. Instalujte seřizovací kolečko. 6. Instalujte čelní desku ustavením pravé hrany do polohy, pak ukončete zatlačením levé hrany Příprava systému 11

12 Zapojení Připojení k vozidlu Před instalací se ujistěte, že vypínač zapalování je v poloze OFF a odstraňte svorku z baterie vozu, abyste předešli krátkému spojení. volitelně A 1 GND (ČERNÁ) 2 PHONE (ORANŽOVÉ) B C 3 DIMMER (RŮŽOVÉ) SPÍNAČ STMÍVAČE CD měnič (volitelně) 4 TO IGNITION (ČERVENÁ) SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ 5 TO BATTERY. (ŽLUTÁ) 6 PWR ANT (MODRÁ) 7 REMOTE ON (MODROBÍLÉ PRUHY) NAPÁJENÍ ANTÉNY ŘÍDÍCÍ RELÉ BATERIE VÝKONOVÝ ZESILOVAČ (volitelně) D BÍLÉ (FL +) BÍLÝ / ČERNÝ PROUŽEK (FL -) ŠEDÁ (FR +) ŠEDÁ / ČERNÝ PROUŽEK (FR -) ZELENÁ (RL +) ZELENÁ / ČERNÝ PROUŽEK (RL -) FIALOVÝ (RR+) FIALOVÝ / ČERNÝ PROUŽEK (RR -) 12

13 Připojení k vozidlu Od antény K elektrickému připojení vozidla barvy vedení 1 ČERNÁ : Toto vede k připojení uzemnění. 2 ORANŽOVÉ : Toto vedení je určeno pro zapojení k telefonní lince. 3 RŮŽOVÉ : Toto vede k připojení tlumení obrysu. 4 ČERVENÁ : Toto vede k připojení vývodu, ze kterého je dodávána energie, pokud je spínač zapalování v poloze ZAP (ACC). 5 ŽLUTÁ : Toto vede k připojení baterie (záložní ) koncovka, která vždy dodává energii. 6 MODRÁ : Tento vodič je určen pro napojení k napájení antény. 7 MODRÁ/BÍLÝ PROUŽEK : Tento vodič je určen pro napojení k dálkovému ovladači zesilovače. Připojuje CD měnič Vaše autorádio pracuje jako řídící jednotka pro CD měnič, který můžete zakoupit, pokud jste to ještě neudělali, později. Vhodná šnůra, jako je na schématu, bude poskytnuta s CD měničem. Připojení reproduktorů L R L R Connections Připojení přídavného zařízení (volitelný) - Připojte konektor AUDIO INPUT tohoto přístroje ke konektoru AUDIO OUTPUT přídavného zařízení. FL (přední (Front Left) levý) FR FR (přední (Front pravý) Right) Ke To vstupu AUDIO AUDIO IN IN K výstupu To AUDIO AUDIO OUT OUT Zesilovač (přijímač) RL RL (zadní (Rear levý) Left) RR (zadní (Rear pravý) Right) Ke vstupu To AUDIO AUDIO IN IN Příprava systému D FRONT PŘEDNÍ Impedansa ZADNÍ REAR Impedansa 13

14 Před spuštěním Zapnutí přístroje Přístroj zapnete stiskem PWR/MUTE nebo jakéhokoli jiného tlačítka na čelním panelu nebo POWER/MUTE ( ) na dálkovém ovladači. Vypnutí přístroje Přístroj vypnete stiskem PWR/MUTE na čelním panelu na déle než 1-2 sekundy. Přístroj vypnete stiskem POWER/MUTE ( ) na dálkovém ovladači na déle než 1-2 sekundy. Výběr zdroje Můžete si vybrat zdroj, který chcete poslouchat. Stiskněte FUNC. a zvolte zdroj. Stiskněte FUNC. opakovaně a přepínejte se mezi následujícími zdroji: Tuner CD CD Changer (volitelný) Tuner... Nastavení hlasitosti Pomocí ovladače VOLUME nastavte hlasitost. Otočte ovladačem VOLUME KNOB na předním panelu a zvyšte nebo snižte hlasitost. Stiskněte VOLUME ( / ) na dálkovém ovladači a zvyšte nebo snižte hlasitost. Nastavení hodin Aktuální čas zobrazíte stiskem tlačítka DISP. na dálkovém ovladači na déle než 1 sekundu. POZNÁMKY Pokud přístroj bude přijímat RDS signál s informací CT (čas), pak se zobrazí hodiny automaticky na displeji. V opačném případě se na displeji zobraz NO CLOCK. POZNÁMKY Pokud přístroj vypnete, zapamatuje si automaticky stávající hlasitost. Kdykoliv poté přístroj zapnete, aktivuje se uloženou úrovní hlasitosti. 14

15 Před spuštěním Nastavení zvuku SOUND Používání EQ (ekvalizéru) Ekvalizér vám umožňuje nastavit tónové korekce tak, aby o dpovídaly akustickým vlastnostem interiéru vozidla podle potřeby. K dispozici jsou 5 předdefinované křivky ekvalizéru, které můžete kdykoli snadno vyvolat. Níže je uveden seznam všech křivek ekvalizéru: EQ POP : Reprodukuje akustiku populární hudby EQ CLASSIC : Reprodukuje akustiku populární orchestrální hudby. EQ ROCK : Reprodukuje akustiku populární rockové hudby. EQ JAZZ : Reprodukuje akustiku populární jazzové hudby. EQ VOCAL : Reprodukuje akustiku populární vokální hudby. 1. Pro výběr ekvalizéru stiskněte EQ/XDSS na předním panelu. 2. Opakovaným stisknutím tlačítka EQ/XDSS vyberte z následujících režimů ekvalizéru POP CLASSIC ROCK JAZZ VOCAL FLAT (ŽÁDNÝ displej) ) POP... MUTE 1. Stiskem PWR/MUTE [POWER/MUTE ( )] vypnete zvuk. 2. Dalším stiskem PWR/MUTE [POWER/MUTE ( )] funkci zrušíte. SELECTION (SEL) Tlačítko (VOLBA) 1. Stiskni opakovaně tlačítko SELECTION (SEL.) pro výběr režimu, který chcete nastavovat hlasitost, basy, výšky, vyvážení a zeslabovač. Indikátory režimu se rozsvítí v následujícím pořadí. 2. Otočte doleva/doprava OVLADAČEM NAHORU/DOLŮ (nebo stiskněte VOLUME ( / ) na dálkovém ovladači) pro úpravu kvality zvuku. VOL BAS TRB BAL FAD Otoč vpravo Zvýšení hlasitosti. Zvýšení úrovně basů. Otoč vlevo Snížení hlasitosti. Snížení úrovně basů Zvýšení úrovně výšek. Snížení úrovně výšek. Snížení hladiny levého reproduktoru. Snížení hladiny předních reproduktorů. Snížení hladiny pravého reproduktoru. Snížení hladiny zadních reproduktorů. Poznámka Přístroj nemůže nastavit výšky a basy v režimu EQ. XDSS (Extrémně dynamický zvukový systém) Pro zesílení výšek, basů a efektu prostorového zvuku stiskněte a podržte tlačítko EQ/XDSS. Používání systému 15

16 Ovládání RDS Něco o RDS RDS (Rádio Data Systém) je způsob posílání informačních signálů společně s vysílacími signály. Váš tuner je schopen překládat tyto signály a vkládat informace na displej. Tyto kódy obsahují následující informace. Servisní název programu (PS), Seznam typů programů(pty), dopravní hlášení (TA), hodinový čas(ct), radiový text(rt) RDS volby displeje Systém RDS je schopen přenést širokou paletu informací připojených k počátečnímu signálu, které se objeví po prvním vyladění stanice. V normálním provozu RDS displej ukáže jméno stanice, vysílací síť nebo volací písmena. Stisknutí DISP na předním panelu Vám umožní procházet postupně různé typy dat v posloupnosti: (CTtFREQUENCYtPTYtRTtPS) CT (čas řízený kanálem): Umožňuje přístroji přijímat aktuální čas a zobrazit jej v okně displeje. PTY (Zjištění typu programu): Typ programu se zobrazí v okně displeje. RT (Zjištění radiového textu): V okně displeje se zobrazí informace radiové stanice. PS (Servisní název programu): V okně displeje se zobrazí název programu. Poznámka Některé RDS stanice nesmějí volit přiložení některé z těchto doplňujících vlastností. Pokud data pro zvolený režim nejsou vysílána, bude displej zobrazovat zprávu NO CLOCK, PTY NONE, RT NONE, Frequency. PI (Označení programu) obsahuje doplňující informace pro regionální provoz programu. AF (alternativní frekvence pro aktuální program) TP (Dopravní-frekvenční označení programu) TA (Označení dopravního hlášení) EON (rozšířené ostatní sítě) formace na dalších programech pro využití jejich služeb jako dopravního hlášení atd. Poznámky RDS je k dispozici pouze pro příjem FM. Funkce PS dovoluje zobrazení názvů stanic pomocí zřetelných písmen. Příjem sledované sítě používá kódy PI a AF. Kód PI identifikuje zemi, oblast a vysílací systém. AF vypočítává, které přijímané frekvence na daném území vysílají stejný program a automaticky se přemění na frekvence, které nabízejí nejlepší kvalitu příjmu, aniž bychom museli přerušovat program funkcí vyhledávání. Dopravní programy a hlášení mohou být přijímány automaticky za použití vlastností TP/TA. EON-TA: s aktivní funkcí EON lze poslouchat dopravní hlášení při poslechu programu, který sám takové informace nevysílá. Aby to provedl, přepne se tuner do jiného programu pouze pro dobu hlášení a následně se vrátí zpátky do původně poslouchaného programu. PTY volba typu programu umožňuje vybírat obsahy programů, které podporují tuto službu. 16

17 Ovládání RDS ZOBRAZENÍ JMÉNA STANICE Při příjmu RDS stanice se zobrazí jméno stanice automaticky. RDS AF/REG FUNKCE Pro zapnutí nebo vypnutí funkce AF (sledování sítě), stiskněte krátce tlačítko AF. Pro zapnutí nebo vypnutí funkce REG (regionální sledování sítě), stiskni tlačítko AF déle než 2 sekundy. Mód 1 (AF: zap./reg: zap.): Sledování sítě je aktivováno. Regionální režim je zapojený (AF funkce mění mezi stanicemi vysílajícími vždy stejný program). Regionální režim by měl být volen pouze v případě ježdění v určitých místních oblastech. Mód 2 (AF: zap./reg: vyp.): Sledování sítě aktivováno. AF funkce se mění mezi stanicemi náležejícími k přijímané rozhlasové síti. Stanice vysílající různý odlišný regionální program ve stejné síti, může být přijímána v určitých časech. To se může stát pouze v případě příjmu oblastních programů; Toto není u módu 2 závada! Mód 3 (AF: vyp.): Sledování sítě deaktivováno. Zobrazí se pouze název stanice. V případě slabého příjmu nemůže být použita alternativní stanice! Příjem sledování sítě Když jedete v oblasti, kde jsou RDS data vysílána stanicemi v síti, následující pochody pracují v módech 1 a 2, pokud je naladěna RDS stanice: Blikání indikátoru AF na LCD displeji ukazuje, že procesor dosud sbírá úplnou sadu RDS údajů z tohoto programu. Jakmile blikání skončí, jsou všechny údaje kompletní a RDS funkce radiopřijímače LAC-M5500R mohou být využívány tak dlouho, dokud jsou podporovány programem. Jestliže jsou aktivovány funkce AF: Pokud kvalita příjmu kolísá, tuner automaticky přeladí na jinou stanici v síti, která vysílá příjem s lepší kvalitou, za použití kódů PI a AF. Toto znamená: kdekoli jedete, můžete nepřetržitě poslouchat ten samý program bez přerušení. PI SEEK procedura vyhledávání: Pokud kolísá kvalita příjmu příliš a nelze najít na seznamu AF alternativní frekvenci lepší kvality, po chvíli se spustí funkce vyhledávání PI SEEK (Displej: SEEK-PI ). Tuner vyhledává stanici stejného programu bez ohledu na seznam AF, která má stejný kód PI. Používání systému 17

18 Ovládání RDS Stejný program může být přijímán na různých frekvencích. Stanice C vysílá na Stanice D frekvenci C. vysílá na frekvenci D. Stanice A vysílá na frekvenci A. Stanice B vysílá na frekvenci B. Stanice E vysílá na frekvenci E. RDS údaje pro tlačítka předvolby Při stisku tlačítka předvolby, jestli je stanice s onou frekvencí přijímána v dostatečnou kvalitou, přijímač se vyladí na onu frekvenci. Jestliže kvalita příjmu není dostatečná pro dobrý příjem, přijímač se přeladí, dle svého AFseznamu na stanici se stejným programem, který je vysílán s nejlepší kvalitou příjmu (stanice vysílající stejný programový obsah nesmí být přijímána pokud je zvolen mód 2 (REG vyp.) a regionální program). Když nelze najít dost. kvalitní stanici z AFse-znamu, je automatic.spuštěno ladění PI-seek. LOCAL/DX volba v EON-TA módu V módu EON-TA, Tiskni tlačítko TA déle než 2 sekundy, to způsobí příjem pouze lokálních a silných stanic. Když je tlačítko TA tisknuto déle než 2 sekundy,jsou přijímány všechny stanice, včetně vzdálených a slabých. Doporučuje se nastavit tlačítko TA do polohy lokální, pro příjem lokálních stanic s dobrou kvalitou zvuku. REG FUNCTION(regionální) (k dispozici pouze v některých zemích) Při stisknutí tlačítka AF déle než 2 sekundy, objeví se na displeji indikátor REG a radiopřijímač aktivuje hledání regionálních programů, které jsou přenášené stejnou vysílací stanicí. Pokud je funkce REG k disposici, můžete poslouchat pouze regionální programy. Pokud je funkce REG k disposici, můžete poslouchat také různé programy pomocí alternativních frekvencí. Regionální funkce pokrývá omezená území přenosu, proto je doporučována pro použití pouze pro krátké vzdálenosti. FUNKCE TYPU PROGRAMU Pro vybrání určitého typu programu z přijímaného pásma, lze provést následující postup. 1. Stiskni BAND pro výběr módu v FM. 2. Po stisknutí tlačítka PTY jsou postupně aktivovány jako zvolené všechny módy. Hudba, mluvení,hledání vyp. music grouptspeech grouptsearch off 3. Stiskni krátce jedno z tlačítek předvolby PRE- SET (1-6). Při každém stisku tohoto tlačítka se program změní následovně. No No Music group Pop M, Rock M Easy M, Light M. Classics, Other M Jazz, Country Nation M, Oldies Folk M Speech group News, Affairs, Info Sport, Educate, Drama Culture, Science, Varied Weather, Finance, Children Social, Religion, Phone In Travel, Leisure, Document 18

19 Ovládání RDS Poznámky Data o typu programu jsou dodávána z vysílací stanice. Pokud programový obsah neodpovídá zvolenému typu programu, není to chybou procesoru LAC-M5500R, ale je to žádáno vysílací stanicí. Některé programy nepodporují funkci PTY s daty. Jestliže žádná z přijímatelných stanic v pásmu FM nepodporuje zvolený typ programu, může být zvolen jiný typ programu, nebo lze vypnout funkci PTY. ZOBRAZENÍ PŘIJÍMANÉ FREKVENCE Dokud nebyl příjem dat RDS, LCD displej ukazuje aktuálně přijímanou frekvenci. Po odečtu dat PS ze signálu RDS, je stabilně zobrazeno jméno stanice (PS) ledaže by funkce AF rozhodla přijímat jinou frekvenci. V tom případě po 3 sekundy. Nově přijímaná frekvence se ukáže automaticky. Nastavení MÓDU RDS 1. Stiskni tlačítko SEL déle než 2 sekundy pro aktivaci modu volby. 2. Postupným stiskem tlačítka SEL je aktivován každý mód jako zvolený. 3. Otočte doleva/doprava OVLADAČEM NAHORU/DOLŮ (nebo stiskněte VOLUME ( / ) na dálkovém ovladači) pro volbu indikátoru. TA SEEK mód Když nově zvolená stanice nepřijímá TP informace po 5 sek., přijímač se přeladí na další stanici, která nemá stejné PI jako poslední stanice, ale má TP informace. TA ALARM mód Když nově vyladěná stanice nemá TP informace po 5 sek., ozve se zvukové znamení, dvojité pípnutí. PI SOUND mód Jestliže je jednou za čas slyšet zvuk stanice s odlišným PI, přijímač ten zvuk ztlumí za 1 sekundu. PI MUTE mód Jestliže se vyskytne výše popsaná situace, přijímač ztlumí zvuk okamžitě. RETUNE L mód Čekací doba pro spuštění vyhledávání TA nebo PI je volitelná. Doba přeladění je nastavena na 90 sekund. RETUNE S mód Čekací doba pro spuštění vyhledávání TA nebo PI je volitelná. Doba přeladění je nastavena na 30 sekund. BEEP 2ND mód Pípnutí se vyvolá pouze dlouhým stisknutím knoflíku (1 sek.) BEEP ALL mód Zvuk pípnutí se vyvolá stisknutím každého knoflíku. Používání systému 19

20 Ovládání rádia Poslech rozhlasových stanic 1. Stiskem tlačítka POWER/MUTE ( ) [PWR/MUTE na předním panelu] přístroj zapnete. - Při zvolení zdroje signálu je přístroj zapnutý. 2. Stiskem tlačítka FUNC. zvolíte tuner. 3. Pro výběr pásma stiskněte BAND. - Stiskněte tlačítko BAND tolikrát, až se zobrazí požadované pásmo - FM1, FM2, FM3, MW (AM). 4. Ladění vyhledáváním provedete rychlými stisky tlačítek /. - Tuner bude prohledávat frekvence, dokud nenalezne rozhlasovou stanici s dostatečně silným signálem. - Ladění vyhledáváním můžete zrušit rychlým stiskem jednoho z tlačítek /. 5. Ruční ladění spustíte stiskem a podržením tlačítek / po dobu jedné sekundy. Poté rychle stisknete tlačítka /. - Laděná frekvence se bude po krocích posouvat nahoru nebo dolů. POZNÁMKY Pokud rozhlasová stanice vysílá signál stereo, zobrazí se kontrolka. Uložení a vyvolání rozhlasových frekvencí Pro pozdější vyvolání jednoduchým stisknutím tlačítka si můžete uložit až šest programových frekvencí. 1. Vyberte požadovanou frekvenci 2. Stiskni jedno z tlačítek předvolené stanice (1-6) déle než 1 sekundu. Zobrazí se číslo tlačítka tisknuté předvolené stanice. 3. Opakuj body 1 a 2 pro volbu dalších stanic. Poznámky Protože F1, F2, F3 mají stejný rozsah frekvencí, lze nastavit až 18 stanic pro FM. Když nastavíte předvolbu stanice na tlačítko předvolené stanice, na kterém již byla nastavena jiná stanice z toho samého pásma, předchozí nastavení je automaticky vymazáno. 20

21 Ovládání rádia Paměť automatického vyhledávání Tato funkce vám umožňuje automaticky uložit šest stanic s nejsilnějším signálem pod tlačítky předvole. 1. Stiskněte FUNC. a aktivujte tuner. 2. Stiskněte na předním panelu na 1 sekundu Tlačítko AS/PS. - Prohledávání začne od aktuálně navolené a zobrazené frekvence směrem nahoru a zastaví se po předvolení 6 stanic, nebo po jednom prohledání celého frekvenčního pásma. POZNÁMKY Předvolení není provedeno v případě, že neexistuje žádná stanice, kterou by bylo možné naladit. Pokud je provedeno automatické předvolení stanic, předchozí uložené stanice jsou automaticky smazány. Pro zastavení automatického nastavování stiskněte tlačítko BAND nebo AS/PS. Prohledávání předvolených stanic Stiskněte na předním panelu tlačítko AS/PS. Pro ukončení vyhledávání stiskněte tlačítko AS/PS. Naladění předvolené stanice Pro opětovné vyvolání předvoleného čísla tiskněte opakovaně tlačítko BAND nebo číselná tlačítka (1 6). Číslo předvolené stanice se zobrazí na displeji a rozhlasová stanice bude reprodukována. Používání systému 21

22 Provoz s Audio CD, MP3/WMA disky a CD měničem Playing an Audio CD and MP3/WMA Disc Přístroj je schopen přehrávat soubory MP3/WMA nahrané na CD-ROM, CD-R nebo CD-RW discích. Před přehráváním MP3/WMA souborů si prostudujte poznámky ohledně MP3/WMA nahrávek na straně 24. CD MP3 WMA Pro přímé přehrání souboru stiskněte tlačítko NUMBER (#) a poté zvolte číslo stopy pomocí tlačítek 0-9. Přehrávání měniče CD (volitelný) Nastavení přehráván CDC CDC Připojte konektor CD měniče tohoto přístroje ke konektoru CD měniče, dle strany 12. Audio systém: Zapněte audio systém a vyberte zdroj video vstupu připojeného k zařízení. Pauza CD MP3 WMA CDC 1. Během přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE (B/X). 2. Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (B/X). Přeskočení na jinou skladb CD MP3 WMA Na další stopu nebo na začátek aktuální stopy se přesunete krátkým stiskem tlačítek / během přehrávání. Na předcházející stopu se přesunete dvojím krátkým stiskem tlačítka. (Pokud je doba přehrávání stopy kratší než 3 sekundy, tato funkce nebude aktivní.) Search CD CDC CDC Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítka / po dobu asi jedné sekundy a poté je uvolněte v požadovaném bodu. 1. Stiskněte PWR/MUTE nebo POWER/MUTE ( ) a zapněte přístroj. 2. Zvolte funkce CD měniče opakovaným stiskem FUNC.. 3. Vložte do zásobníku disk, který chcete přehrávat. Přehrávání začne automaticky. Přepnutí na jiný disk CDC Stiskněte krátce během přehráván D (-/+) a přepněte se k následujícímu nebo předchozímu disku. 22

23 Provoz s Audio CD, MP3/WMA disky a CD měničem Repeat 1. a. Během přehrávání stiskněte RPT. CD Na displeji se objeví RPT. (Opakovaně se přehrává všechna hudba na disku) b. Během přehrávání stiskněte a podržte RPT. CDC Na displeji se objeví DRT. (Opakovaně se přehrává všechna hudba na disku v měniči CD) 2. Znovu stiskněte RPT. RPT zmizí z displeje. (Režim opakování je zrušen.) Náhodně 1. a. Během přehrávání stiskněte SHF. CD MP3 MP3 WMA WMA CDC CDC Na displeji se objeví SHF. (Náhodně se přehrává všechna hudba na disku) b. Během přehrávání stiskněte a podržte SHF. CDC Na displeji se objeví DSF. (Náhodně se přehrává všechna hudba na disku v měniči CD) 2. Znovu stiskněte SHF. SHF zmizí z displeje. (Náhodné přehrávání je zrušeno.) POZNÁMKY Během náhodného přehrávání se stiskem tlačítka nevrátíte na předcházející stopu. MP3/WMA STOPA -10/+10 Během přehrávání stiskni tlačítko -10(D-) pro přechod do předchozí 10-té stopy a Stiskni tlačítko +10(D+) pro přechod vpřed do 10-té následující stopy. Přehrávání začátků skladeb 1. a. Stiskněte SCAN. CD MP3 WMA CDC Na displeji se objeví SCAN. (Přehrává se začátek všech skladeb na disku) b. Stiskněte a podržte SCAN. CDC Na displeji se objeví DSN. (Přehrává se začátek všech skladeb na disku v měniči CD) 2. PZnovu stiskněte SCAN. SCAN zmizí z displeje. (Přehrávání začátků skladeb je zrušeno.) CD TEXT / Značky ID 3 MP3 WMA Při přehrávání takových disků se tyto informace zobrazují (název složky, název souboru, značka ID3, název, interpret nebo album) v okénku displeje. Pokud žádná informace zaznamenána není, zobrazí se No Title, No Artist and No Album nebo NO TEXT na displeji. Stiskni dvakrát tlačítko DISP během přehrávání souboru MP3. Používání systému 23

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument.

PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE. Pokročilá navigace INE-S900R. PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. PRO POUŽITÍ POUZE VE VOZE R CZ Pokročilá navigace INE-S900R PŘÍRUČKA UŽIVATELE Před použitím tohoto vybavení si přečtěte tento dokument. Návod k použití UPOZORNĚNÍ Pokud je vám něco z příručky ohledně

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více