Auto CD/MP3/WMA přijímač

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Auto CD/MP3/WMA přijímač"

Transkript

1 MK_LAC-M5500R_CZE Auto CD/MP3/WMA přijímač PŘÍRUČKA UŽIVA TELE MODEL : LAC-M5500R Před zapojením, používáním a nastavováním tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte návod v této instruktážní příručce.

2 Obsah ÚVOD Obsah Bezpečnostní opatření Před použitím systému Symboly používané v této příručce Informace o discích Použití dálkového ovladače Používání dálkového ovladače Manipulace s přístrojem Ochrana přístroje před krádeží Připevnění předního panelu Čelní panelu Dálkové ovládání PřÍPRAVA SYSTÉMU Instalace Základní instalace ISO-DIN Instalace Zapojení Připojení k vozidlu Připojení přídavného zařízení (volitelný) POUžÍVÁNÍ SYSTÉMU Před spuštěním Zapnutí přístroje Vypnutí přístroje Výběr zdroje Nastavení hlasitosti Nastavení hodin Nastavení zvuku SOUND Používání EQ (ekvalizéru) MUTE SELECTION (SEL) Tlačítko (VOLBA) XDSS (Extrémně dynamický zvukový systém) Ovládání RDS Něco o RDS RDS volby displeje ZOBRAZENÍ JMÉNA STANICE RDS AF/REG FUNKCE Příjem sledování sítě RDS údaje pro tlačítka předvolby LOCAL/DX volba v EON-TA módu REG FUNCTION(regionální) FUNKCE TYPU PROGRAMU ZOBRAZENÍ PŘIJÍMANÉ FREKVENCE Nastavení MÓDU RDS

3 Obsah Ovládání rádia Poslech rozhlasových stanic Uložení a vyvolání rozhlasových frekvencí Paměť automatického vyhledávání Provoz s Audio CD, MP3/WMA disky a CD měničem Naprogramované přehrávání audio CD a MP3/WMA disků. 22 Přehrávání měniče CD (volitelný) Nastavení přehráván Přepnutí na jiný disk Pauza Přeskočení na jinou skladb Search Repeat Náhodné přehrávání MP3 STOPA -10/ Prohledávání úvodu Značky ID Poznámky k MP3/WMA diskům Co je MP3? O formátu WMA (Window Media Audio) TABULKY Odstraňování problémů Technické parametry Likvidace starých spotřebičů 1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC. 2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou. 3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví. 4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Úvod 3

4 Bezpečnostní opatření CPOZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE Výstraha: Neodstraňujte kryt nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné uživatelské ovládací prvky.pro údržbu se obraťte na příslušné servisní oddělení. Výstraha: Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti. Zmenšíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení používá laserový systém. Abyste tento výrobek správně používali, přečtětě si prosím pozorně tento návod k použití a uschovejte jej pro případ potřeby. V případě, že zařízení potřebuje údržbu, kontaktujte autorizované servisní centrum. (viz servisní postup). Používání ovládacích prvků, nastavování nebo provádění postupů, jiných než uvedených v tomto manuálu může způsobit nebezpečné ozáření. Abyste předešli přímemému vystavené laserovému paprsku, nepokoušejte se zařízení otevřít. Při otevření je viditelné laserové záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. Upozornění: Chraňte tento přístroj před vlhkostí. Upozornění: Pokud bude odpojena nebo vybita baterie, vymaže se paměť předvoleb a musí být znovu naprogramována. 4

5 Před použitím systému Pro správné používání tohoto výrobku si prosím pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Symboly používané v této příručce Symbol blesku upozorňuje na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř zařízení, což představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Informace o discích Manipulace s Disky Nedotýkejte se povrchu disku na straně se záznamem. Disk přidržujte za okraje, abyste na povrchu nezanechali otisky prstů. Na disk zásadně nelepte papír ani lepicí pásku. Úvod Upozorňuje na nebezpečí, které by mohlo vyvolat poškození přístroje nebo jinou hmotnou škodu. Poznámky Označuje zvláštní operační funkce tohoto zařízení. TIP Upozorňuje na tipy a pokyny usnadňující obsluhu. Uchovávání Disků Po přehrání uložte disk do pouzdra. Nevystavujte disk působení přímého slunečního svitu ani zdrojů tepla a nenechávejte disk v zaparkovaném vozidle na přímém slunečním svitu. ČištěníDisků Otisky prstů a prach na disku mohou být příčinou snížení kvality obrazu a zvuku. Před přehráváním otřete disk čistým hadříkem. Disk otírejte směrem od středu. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín, ředidlo, běžné dostupná čistidla ani antistatické přípravky určené k použití na vinylových deskách. Tento přístroj nemůže přehrávat 8cm disky (používat jen 12cm disky). 8 cm 5

6 Před použitím systému Použití dálkového ovladače Vložení baterie Vysuňte kryt na zadní straně ovladače ven s pomocí hrotu pera a vložte baterii se správnou polaritou plus (+) a minus (-) pólů. Používání dálkového ovladače 0 Při používání namiřte dálkový ovladač ve směru předního panelu. POZNÁMKY Dálkový ovladač nemusí řádně pracovat na přímém slunečním světle. Neukládejte dálkový ovladač v prostorách s vysokými teplotami nebo na přímém slunečním světle. Zabraňte padání dálkového ovladače na podlahu, kde by se mohl vzpříčit pod brzdovým nebo plynovým pedálem. Manipulace s přístrojem Tato jednotka je zkonstruována pro provoz pouze na 12 volt DC elektrický systém s negativním zemněním. Při výměně pojistky se ujistěte, že použijete pojistku, jejíž ampérový rozsah je shodný. Použití pojistky s vyšším proudem, může zapříčinit vážné poškození přístroje. Pravidelně otírejte kontakty na zadní straně čelního panelu bavlněným hadříkem namočeným v alkoholu. POZNÁMKY Použijte pouze jednu lithiovou baterii CR2025 (3 V). Vyjměte baterii v případě, že ovladač nebudete delší dobu používat. Baterii nedobíjejte, nerozebírejte, nevhazujte do ohně ani nevystavujte nadměrnému teplu. Nemanipulujte s baterií pomocí kovových nástrojů. Neskladujte baterii společně s kovovými nástroji. V případě úniku elektrolytu z baterie otřete ovladač dočista a vložte novou baterii. 6

7 Před použitím systému Ochrana přístroje před krádeží Attaching the front panel Přední panel je možné oddělit od hlavní jednotky a uložit jej v ochranném pouzdru, jako ochranu před možnou krádeží. 1. Stiskněte RELEASE ( ) a uvolněte přední panel. D B A Úvod RELEASE ( ) C 2. Zatlačte přední panel doprava. 3. Vyjměte přední panel. 4. Vložte panel do ochranného pouzdra. Ochranné pouzdrodro Přední panel 1. Nasaďte bod na předním panelu do bodu na B zařízení. 2. Zatlačte čelní panel doleva a připojte C na čelním panelu k D na hlavní jednotce. 3. Zavřete přední panel. A Poznámky Pokud snímáte nebo napojujete přední panel, netlačte na displej ani ovládací tlačítka. Ovlád.tlačítka nemohou správně pracovat,pokud není před. panel řádně připojen. Pokud se toto objeví, jemně panel stlačte. Nenechávejte přední panel na místech s vysokými teplotami nebo na přímém slunci. Nevystavujte přední panel pádu nebo jakémukoli jinému silnému nárazu. Nedovolte, aby přišel přední panel do kontaktu s takovými těkavými činidly jako benzin, ředidla nebo insekticidy.. Nepokoušejte se přední panel rozebrat 7

8 Čelní panelu Tlačítko CD SKIP/SEARCH ( / ) Tlačítko SEEK/TUNE (-/+) Tlačítko PWR/MUTE Ovladač VOLUME CONTROL UP/DOWN kolečko ovládání SELECTION(SEL.) tlačítko volby OKÉNKO DISPLEJE Senzor dálkového ovládání FUNKCE (FUNC.) tlačítko Tlačítko PTY/TA Tlačítko RELEASE ( ) REGIONÁLNÍ /ALTERNATIVNÍ FREKV. (REG/AF) tlačítko EKVALIZÉR/XDSS (EQ/XDSS) Tlačítko AUTO STORE/PRESET SCAN (AS/PS) tlačítko DISPLEJE (DISP) tlačítko MP3/WMA STOPA -/+10 (D-/+) tlačítko SHUFFLE (SHF) tlačítko náhodného přehr. REPEAT (RPT) tlačítko opakování INTRO SCAN (SCAN) tlačítko CD PLAY/PAUSE ( ) tlačítko BAND tlačítko pásma, 15, 16, 17, 18 Tlačítka nastavení stanic (1~6) 8

9 Dálkové ovládání POWER/MUTE ( ) - ZAPÍNÁ nebo VYPÍNÁ přístroj. - Stiskem vypnete zvuk reproduktorů. FUNKCE (FUNC.) tlačítko 0-9 number buttons - tlačítka nastavení stanic (1~6) CD PLAY/PAUSE (B/X) - Spouští přehrávání. - Dočasné pozastavení přehrávání. SCAN - Přehrává prvních 10 sekund každé skladby. REPEAT (RPT) - Opakování kapitoly, skladby a části. SHF - Přehrává skladby v náhodném pořadí SKIP/SEARCH ( / ) - Vyhledávání při přehrávání dopředu/zpět - Přejde na následující stopu. Přejde na začátek aktuální stopy anebo přejde na předchádzející stopu Tlačítko DISC SELECTOR (D-/+) (volitelné) BAND Volí tři kmitočtová pásma FM a MW (AM). SEL - Vstup do nastavení zvuku. NUMBER (#) VOLUME ( / ) Nastavuje hlasitost. DISPLAY (DISP.) - Mění displej. Úvod 9

10 Instalace Základní instalace Před instalací se ujistěte, že vypínač zapalování je v poloze OFF a odstraňte svorku z baterie vozu, abyste předešli krátkému spojení. 1. Vyjměte současný přijímač. 2. Proveďte nezbytná připojení. 3. Nainstalujte instalační pouzdro. 4. Zapojte přístroj do instalačního pouzdra. Odstraňování současného přijímače Pokud je již v přístrojové desce instalační pouzdro pro rádiový přijímač, musí být odstraněno. Ohýbejte Bend the dle claws tloušťky according to přístrojové the thickness desky of the dashboard Při vyjímání přístroje z instalačního pouzdra Pokud potřebujete vyjmout přístroj z instalačního pouzdra, proveďte to následovně. 1. Odpojte od přístroje zadní opěru. 2. Sejměte z přístroje přední panel. 3. Vložte páku do otvoru na A jedné straně přístroje. Proveďte stejnou operaci na straně druhé a vytáhněte přístroj s z montážního pouzdra. A A 10

11 Instalace ISO-DIN Instalace 1. Zasuňte rádio do rámečku ISO-DIN Instalujte šrouby vyjmuté ze starého rádia. 3. Zasuňte rádio s rámem do otvoru přístroje. 4. Instalujte přístroj. desku nebo panel adaptéru. 5. Instalujte seřizovací kolečko. 6. Instalujte čelní desku ustavením pravé hrany do polohy, pak ukončete zatlačením levé hrany Příprava systému 11

12 Zapojení Připojení k vozidlu Před instalací se ujistěte, že vypínač zapalování je v poloze OFF a odstraňte svorku z baterie vozu, abyste předešli krátkému spojení. volitelně A 1 GND (ČERNÁ) 2 PHONE (ORANŽOVÉ) B C 3 DIMMER (RŮŽOVÉ) SPÍNAČ STMÍVAČE CD měnič (volitelně) 4 TO IGNITION (ČERVENÁ) SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ 5 TO BATTERY. (ŽLUTÁ) 6 PWR ANT (MODRÁ) 7 REMOTE ON (MODROBÍLÉ PRUHY) NAPÁJENÍ ANTÉNY ŘÍDÍCÍ RELÉ BATERIE VÝKONOVÝ ZESILOVAČ (volitelně) D BÍLÉ (FL +) BÍLÝ / ČERNÝ PROUŽEK (FL -) ŠEDÁ (FR +) ŠEDÁ / ČERNÝ PROUŽEK (FR -) ZELENÁ (RL +) ZELENÁ / ČERNÝ PROUŽEK (RL -) FIALOVÝ (RR+) FIALOVÝ / ČERNÝ PROUŽEK (RR -) 12

13 Připojení k vozidlu Od antény K elektrickému připojení vozidla barvy vedení 1 ČERNÁ : Toto vede k připojení uzemnění. 2 ORANŽOVÉ : Toto vedení je určeno pro zapojení k telefonní lince. 3 RŮŽOVÉ : Toto vede k připojení tlumení obrysu. 4 ČERVENÁ : Toto vede k připojení vývodu, ze kterého je dodávána energie, pokud je spínač zapalování v poloze ZAP (ACC). 5 ŽLUTÁ : Toto vede k připojení baterie (záložní ) koncovka, která vždy dodává energii. 6 MODRÁ : Tento vodič je určen pro napojení k napájení antény. 7 MODRÁ/BÍLÝ PROUŽEK : Tento vodič je určen pro napojení k dálkovému ovladači zesilovače. Připojuje CD měnič Vaše autorádio pracuje jako řídící jednotka pro CD měnič, který můžete zakoupit, pokud jste to ještě neudělali, později. Vhodná šnůra, jako je na schématu, bude poskytnuta s CD měničem. Připojení reproduktorů L R L R Connections Připojení přídavného zařízení (volitelný) - Připojte konektor AUDIO INPUT tohoto přístroje ke konektoru AUDIO OUTPUT přídavného zařízení. FL (přední (Front Left) levý) FR FR (přední (Front pravý) Right) Ke To vstupu AUDIO AUDIO IN IN K výstupu To AUDIO AUDIO OUT OUT Zesilovač (přijímač) RL RL (zadní (Rear levý) Left) RR (zadní (Rear pravý) Right) Ke vstupu To AUDIO AUDIO IN IN Příprava systému D FRONT PŘEDNÍ Impedansa ZADNÍ REAR Impedansa 13

14 Před spuštěním Zapnutí přístroje Přístroj zapnete stiskem PWR/MUTE nebo jakéhokoli jiného tlačítka na čelním panelu nebo POWER/MUTE ( ) na dálkovém ovladači. Vypnutí přístroje Přístroj vypnete stiskem PWR/MUTE na čelním panelu na déle než 1-2 sekundy. Přístroj vypnete stiskem POWER/MUTE ( ) na dálkovém ovladači na déle než 1-2 sekundy. Výběr zdroje Můžete si vybrat zdroj, který chcete poslouchat. Stiskněte FUNC. a zvolte zdroj. Stiskněte FUNC. opakovaně a přepínejte se mezi následujícími zdroji: Tuner CD CD Changer (volitelný) Tuner... Nastavení hlasitosti Pomocí ovladače VOLUME nastavte hlasitost. Otočte ovladačem VOLUME KNOB na předním panelu a zvyšte nebo snižte hlasitost. Stiskněte VOLUME ( / ) na dálkovém ovladači a zvyšte nebo snižte hlasitost. Nastavení hodin Aktuální čas zobrazíte stiskem tlačítka DISP. na dálkovém ovladači na déle než 1 sekundu. POZNÁMKY Pokud přístroj bude přijímat RDS signál s informací CT (čas), pak se zobrazí hodiny automaticky na displeji. V opačném případě se na displeji zobraz NO CLOCK. POZNÁMKY Pokud přístroj vypnete, zapamatuje si automaticky stávající hlasitost. Kdykoliv poté přístroj zapnete, aktivuje se uloženou úrovní hlasitosti. 14

15 Před spuštěním Nastavení zvuku SOUND Používání EQ (ekvalizéru) Ekvalizér vám umožňuje nastavit tónové korekce tak, aby o dpovídaly akustickým vlastnostem interiéru vozidla podle potřeby. K dispozici jsou 5 předdefinované křivky ekvalizéru, které můžete kdykoli snadno vyvolat. Níže je uveden seznam všech křivek ekvalizéru: EQ POP : Reprodukuje akustiku populární hudby EQ CLASSIC : Reprodukuje akustiku populární orchestrální hudby. EQ ROCK : Reprodukuje akustiku populární rockové hudby. EQ JAZZ : Reprodukuje akustiku populární jazzové hudby. EQ VOCAL : Reprodukuje akustiku populární vokální hudby. 1. Pro výběr ekvalizéru stiskněte EQ/XDSS na předním panelu. 2. Opakovaným stisknutím tlačítka EQ/XDSS vyberte z následujících režimů ekvalizéru POP CLASSIC ROCK JAZZ VOCAL FLAT (ŽÁDNÝ displej) ) POP... MUTE 1. Stiskem PWR/MUTE [POWER/MUTE ( )] vypnete zvuk. 2. Dalším stiskem PWR/MUTE [POWER/MUTE ( )] funkci zrušíte. SELECTION (SEL) Tlačítko (VOLBA) 1. Stiskni opakovaně tlačítko SELECTION (SEL.) pro výběr režimu, který chcete nastavovat hlasitost, basy, výšky, vyvážení a zeslabovač. Indikátory režimu se rozsvítí v následujícím pořadí. 2. Otočte doleva/doprava OVLADAČEM NAHORU/DOLŮ (nebo stiskněte VOLUME ( / ) na dálkovém ovladači) pro úpravu kvality zvuku. VOL BAS TRB BAL FAD Otoč vpravo Zvýšení hlasitosti. Zvýšení úrovně basů. Otoč vlevo Snížení hlasitosti. Snížení úrovně basů Zvýšení úrovně výšek. Snížení úrovně výšek. Snížení hladiny levého reproduktoru. Snížení hladiny předních reproduktorů. Snížení hladiny pravého reproduktoru. Snížení hladiny zadních reproduktorů. Poznámka Přístroj nemůže nastavit výšky a basy v režimu EQ. XDSS (Extrémně dynamický zvukový systém) Pro zesílení výšek, basů a efektu prostorového zvuku stiskněte a podržte tlačítko EQ/XDSS. Používání systému 15

16 Ovládání RDS Něco o RDS RDS (Rádio Data Systém) je způsob posílání informačních signálů společně s vysílacími signály. Váš tuner je schopen překládat tyto signály a vkládat informace na displej. Tyto kódy obsahují následující informace. Servisní název programu (PS), Seznam typů programů(pty), dopravní hlášení (TA), hodinový čas(ct), radiový text(rt) RDS volby displeje Systém RDS je schopen přenést širokou paletu informací připojených k počátečnímu signálu, které se objeví po prvním vyladění stanice. V normálním provozu RDS displej ukáže jméno stanice, vysílací síť nebo volací písmena. Stisknutí DISP na předním panelu Vám umožní procházet postupně různé typy dat v posloupnosti: (CTtFREQUENCYtPTYtRTtPS) CT (čas řízený kanálem): Umožňuje přístroji přijímat aktuální čas a zobrazit jej v okně displeje. PTY (Zjištění typu programu): Typ programu se zobrazí v okně displeje. RT (Zjištění radiového textu): V okně displeje se zobrazí informace radiové stanice. PS (Servisní název programu): V okně displeje se zobrazí název programu. Poznámka Některé RDS stanice nesmějí volit přiložení některé z těchto doplňujících vlastností. Pokud data pro zvolený režim nejsou vysílána, bude displej zobrazovat zprávu NO CLOCK, PTY NONE, RT NONE, Frequency. PI (Označení programu) obsahuje doplňující informace pro regionální provoz programu. AF (alternativní frekvence pro aktuální program) TP (Dopravní-frekvenční označení programu) TA (Označení dopravního hlášení) EON (rozšířené ostatní sítě) formace na dalších programech pro využití jejich služeb jako dopravního hlášení atd. Poznámky RDS je k dispozici pouze pro příjem FM. Funkce PS dovoluje zobrazení názvů stanic pomocí zřetelných písmen. Příjem sledované sítě používá kódy PI a AF. Kód PI identifikuje zemi, oblast a vysílací systém. AF vypočítává, které přijímané frekvence na daném území vysílají stejný program a automaticky se přemění na frekvence, které nabízejí nejlepší kvalitu příjmu, aniž bychom museli přerušovat program funkcí vyhledávání. Dopravní programy a hlášení mohou být přijímány automaticky za použití vlastností TP/TA. EON-TA: s aktivní funkcí EON lze poslouchat dopravní hlášení při poslechu programu, který sám takové informace nevysílá. Aby to provedl, přepne se tuner do jiného programu pouze pro dobu hlášení a následně se vrátí zpátky do původně poslouchaného programu. PTY volba typu programu umožňuje vybírat obsahy programů, které podporují tuto službu. 16

17 Ovládání RDS ZOBRAZENÍ JMÉNA STANICE Při příjmu RDS stanice se zobrazí jméno stanice automaticky. RDS AF/REG FUNKCE Pro zapnutí nebo vypnutí funkce AF (sledování sítě), stiskněte krátce tlačítko AF. Pro zapnutí nebo vypnutí funkce REG (regionální sledování sítě), stiskni tlačítko AF déle než 2 sekundy. Mód 1 (AF: zap./reg: zap.): Sledování sítě je aktivováno. Regionální režim je zapojený (AF funkce mění mezi stanicemi vysílajícími vždy stejný program). Regionální režim by měl být volen pouze v případě ježdění v určitých místních oblastech. Mód 2 (AF: zap./reg: vyp.): Sledování sítě aktivováno. AF funkce se mění mezi stanicemi náležejícími k přijímané rozhlasové síti. Stanice vysílající různý odlišný regionální program ve stejné síti, může být přijímána v určitých časech. To se může stát pouze v případě příjmu oblastních programů; Toto není u módu 2 závada! Mód 3 (AF: vyp.): Sledování sítě deaktivováno. Zobrazí se pouze název stanice. V případě slabého příjmu nemůže být použita alternativní stanice! Příjem sledování sítě Když jedete v oblasti, kde jsou RDS data vysílána stanicemi v síti, následující pochody pracují v módech 1 a 2, pokud je naladěna RDS stanice: Blikání indikátoru AF na LCD displeji ukazuje, že procesor dosud sbírá úplnou sadu RDS údajů z tohoto programu. Jakmile blikání skončí, jsou všechny údaje kompletní a RDS funkce radiopřijímače LAC-M5500R mohou být využívány tak dlouho, dokud jsou podporovány programem. Jestliže jsou aktivovány funkce AF: Pokud kvalita příjmu kolísá, tuner automaticky přeladí na jinou stanici v síti, která vysílá příjem s lepší kvalitou, za použití kódů PI a AF. Toto znamená: kdekoli jedete, můžete nepřetržitě poslouchat ten samý program bez přerušení. PI SEEK procedura vyhledávání: Pokud kolísá kvalita příjmu příliš a nelze najít na seznamu AF alternativní frekvenci lepší kvality, po chvíli se spustí funkce vyhledávání PI SEEK (Displej: SEEK-PI ). Tuner vyhledává stanici stejného programu bez ohledu na seznam AF, která má stejný kód PI. Používání systému 17

18 Ovládání RDS Stejný program může být přijímán na různých frekvencích. Stanice C vysílá na Stanice D frekvenci C. vysílá na frekvenci D. Stanice A vysílá na frekvenci A. Stanice B vysílá na frekvenci B. Stanice E vysílá na frekvenci E. RDS údaje pro tlačítka předvolby Při stisku tlačítka předvolby, jestli je stanice s onou frekvencí přijímána v dostatečnou kvalitou, přijímač se vyladí na onu frekvenci. Jestliže kvalita příjmu není dostatečná pro dobrý příjem, přijímač se přeladí, dle svého AFseznamu na stanici se stejným programem, který je vysílán s nejlepší kvalitou příjmu (stanice vysílající stejný programový obsah nesmí být přijímána pokud je zvolen mód 2 (REG vyp.) a regionální program). Když nelze najít dost. kvalitní stanici z AFse-znamu, je automatic.spuštěno ladění PI-seek. LOCAL/DX volba v EON-TA módu V módu EON-TA, Tiskni tlačítko TA déle než 2 sekundy, to způsobí příjem pouze lokálních a silných stanic. Když je tlačítko TA tisknuto déle než 2 sekundy,jsou přijímány všechny stanice, včetně vzdálených a slabých. Doporučuje se nastavit tlačítko TA do polohy lokální, pro příjem lokálních stanic s dobrou kvalitou zvuku. REG FUNCTION(regionální) (k dispozici pouze v některých zemích) Při stisknutí tlačítka AF déle než 2 sekundy, objeví se na displeji indikátor REG a radiopřijímač aktivuje hledání regionálních programů, které jsou přenášené stejnou vysílací stanicí. Pokud je funkce REG k disposici, můžete poslouchat pouze regionální programy. Pokud je funkce REG k disposici, můžete poslouchat také různé programy pomocí alternativních frekvencí. Regionální funkce pokrývá omezená území přenosu, proto je doporučována pro použití pouze pro krátké vzdálenosti. FUNKCE TYPU PROGRAMU Pro vybrání určitého typu programu z přijímaného pásma, lze provést následující postup. 1. Stiskni BAND pro výběr módu v FM. 2. Po stisknutí tlačítka PTY jsou postupně aktivovány jako zvolené všechny módy. Hudba, mluvení,hledání vyp. music grouptspeech grouptsearch off 3. Stiskni krátce jedno z tlačítek předvolby PRE- SET (1-6). Při každém stisku tohoto tlačítka se program změní následovně. No No Music group Pop M, Rock M Easy M, Light M. Classics, Other M Jazz, Country Nation M, Oldies Folk M Speech group News, Affairs, Info Sport, Educate, Drama Culture, Science, Varied Weather, Finance, Children Social, Religion, Phone In Travel, Leisure, Document 18

19 Ovládání RDS Poznámky Data o typu programu jsou dodávána z vysílací stanice. Pokud programový obsah neodpovídá zvolenému typu programu, není to chybou procesoru LAC-M5500R, ale je to žádáno vysílací stanicí. Některé programy nepodporují funkci PTY s daty. Jestliže žádná z přijímatelných stanic v pásmu FM nepodporuje zvolený typ programu, může být zvolen jiný typ programu, nebo lze vypnout funkci PTY. ZOBRAZENÍ PŘIJÍMANÉ FREKVENCE Dokud nebyl příjem dat RDS, LCD displej ukazuje aktuálně přijímanou frekvenci. Po odečtu dat PS ze signálu RDS, je stabilně zobrazeno jméno stanice (PS) ledaže by funkce AF rozhodla přijímat jinou frekvenci. V tom případě po 3 sekundy. Nově přijímaná frekvence se ukáže automaticky. Nastavení MÓDU RDS 1. Stiskni tlačítko SEL déle než 2 sekundy pro aktivaci modu volby. 2. Postupným stiskem tlačítka SEL je aktivován každý mód jako zvolený. 3. Otočte doleva/doprava OVLADAČEM NAHORU/DOLŮ (nebo stiskněte VOLUME ( / ) na dálkovém ovladači) pro volbu indikátoru. TA SEEK mód Když nově zvolená stanice nepřijímá TP informace po 5 sek., přijímač se přeladí na další stanici, která nemá stejné PI jako poslední stanice, ale má TP informace. TA ALARM mód Když nově vyladěná stanice nemá TP informace po 5 sek., ozve se zvukové znamení, dvojité pípnutí. PI SOUND mód Jestliže je jednou za čas slyšet zvuk stanice s odlišným PI, přijímač ten zvuk ztlumí za 1 sekundu. PI MUTE mód Jestliže se vyskytne výše popsaná situace, přijímač ztlumí zvuk okamžitě. RETUNE L mód Čekací doba pro spuštění vyhledávání TA nebo PI je volitelná. Doba přeladění je nastavena na 90 sekund. RETUNE S mód Čekací doba pro spuštění vyhledávání TA nebo PI je volitelná. Doba přeladění je nastavena na 30 sekund. BEEP 2ND mód Pípnutí se vyvolá pouze dlouhým stisknutím knoflíku (1 sek.) BEEP ALL mód Zvuk pípnutí se vyvolá stisknutím každého knoflíku. Používání systému 19

20 Ovládání rádia Poslech rozhlasových stanic 1. Stiskem tlačítka POWER/MUTE ( ) [PWR/MUTE na předním panelu] přístroj zapnete. - Při zvolení zdroje signálu je přístroj zapnutý. 2. Stiskem tlačítka FUNC. zvolíte tuner. 3. Pro výběr pásma stiskněte BAND. - Stiskněte tlačítko BAND tolikrát, až se zobrazí požadované pásmo - FM1, FM2, FM3, MW (AM). 4. Ladění vyhledáváním provedete rychlými stisky tlačítek /. - Tuner bude prohledávat frekvence, dokud nenalezne rozhlasovou stanici s dostatečně silným signálem. - Ladění vyhledáváním můžete zrušit rychlým stiskem jednoho z tlačítek /. 5. Ruční ladění spustíte stiskem a podržením tlačítek / po dobu jedné sekundy. Poté rychle stisknete tlačítka /. - Laděná frekvence se bude po krocích posouvat nahoru nebo dolů. POZNÁMKY Pokud rozhlasová stanice vysílá signál stereo, zobrazí se kontrolka. Uložení a vyvolání rozhlasových frekvencí Pro pozdější vyvolání jednoduchým stisknutím tlačítka si můžete uložit až šest programových frekvencí. 1. Vyberte požadovanou frekvenci 2. Stiskni jedno z tlačítek předvolené stanice (1-6) déle než 1 sekundu. Zobrazí se číslo tlačítka tisknuté předvolené stanice. 3. Opakuj body 1 a 2 pro volbu dalších stanic. Poznámky Protože F1, F2, F3 mají stejný rozsah frekvencí, lze nastavit až 18 stanic pro FM. Když nastavíte předvolbu stanice na tlačítko předvolené stanice, na kterém již byla nastavena jiná stanice z toho samého pásma, předchozí nastavení je automaticky vymazáno. 20

21 Ovládání rádia Paměť automatického vyhledávání Tato funkce vám umožňuje automaticky uložit šest stanic s nejsilnějším signálem pod tlačítky předvole. 1. Stiskněte FUNC. a aktivujte tuner. 2. Stiskněte na předním panelu na 1 sekundu Tlačítko AS/PS. - Prohledávání začne od aktuálně navolené a zobrazené frekvence směrem nahoru a zastaví se po předvolení 6 stanic, nebo po jednom prohledání celého frekvenčního pásma. POZNÁMKY Předvolení není provedeno v případě, že neexistuje žádná stanice, kterou by bylo možné naladit. Pokud je provedeno automatické předvolení stanic, předchozí uložené stanice jsou automaticky smazány. Pro zastavení automatického nastavování stiskněte tlačítko BAND nebo AS/PS. Prohledávání předvolených stanic Stiskněte na předním panelu tlačítko AS/PS. Pro ukončení vyhledávání stiskněte tlačítko AS/PS. Naladění předvolené stanice Pro opětovné vyvolání předvoleného čísla tiskněte opakovaně tlačítko BAND nebo číselná tlačítka (1 6). Číslo předvolené stanice se zobrazí na displeji a rozhlasová stanice bude reprodukována. Používání systému 21

22 Provoz s Audio CD, MP3/WMA disky a CD měničem Playing an Audio CD and MP3/WMA Disc Přístroj je schopen přehrávat soubory MP3/WMA nahrané na CD-ROM, CD-R nebo CD-RW discích. Před přehráváním MP3/WMA souborů si prostudujte poznámky ohledně MP3/WMA nahrávek na straně 24. CD MP3 WMA Pro přímé přehrání souboru stiskněte tlačítko NUMBER (#) a poté zvolte číslo stopy pomocí tlačítek 0-9. Přehrávání měniče CD (volitelný) Nastavení přehráván CDC CDC Připojte konektor CD měniče tohoto přístroje ke konektoru CD měniče, dle strany 12. Audio systém: Zapněte audio systém a vyberte zdroj video vstupu připojeného k zařízení. Pauza CD MP3 WMA CDC 1. Během přehrávání stiskněte PLAY/PAUSE (B/X). 2. Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (B/X). Přeskočení na jinou skladb CD MP3 WMA Na další stopu nebo na začátek aktuální stopy se přesunete krátkým stiskem tlačítek / během přehrávání. Na předcházející stopu se přesunete dvojím krátkým stiskem tlačítka. (Pokud je doba přehrávání stopy kratší než 3 sekundy, tato funkce nebude aktivní.) Search CD CDC CDC Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítka / po dobu asi jedné sekundy a poté je uvolněte v požadovaném bodu. 1. Stiskněte PWR/MUTE nebo POWER/MUTE ( ) a zapněte přístroj. 2. Zvolte funkce CD měniče opakovaným stiskem FUNC.. 3. Vložte do zásobníku disk, který chcete přehrávat. Přehrávání začne automaticky. Přepnutí na jiný disk CDC Stiskněte krátce během přehráván D (-/+) a přepněte se k následujícímu nebo předchozímu disku. 22

23 Provoz s Audio CD, MP3/WMA disky a CD měničem Repeat 1. a. Během přehrávání stiskněte RPT. CD Na displeji se objeví RPT. (Opakovaně se přehrává všechna hudba na disku) b. Během přehrávání stiskněte a podržte RPT. CDC Na displeji se objeví DRT. (Opakovaně se přehrává všechna hudba na disku v měniči CD) 2. Znovu stiskněte RPT. RPT zmizí z displeje. (Režim opakování je zrušen.) Náhodně 1. a. Během přehrávání stiskněte SHF. CD MP3 MP3 WMA WMA CDC CDC Na displeji se objeví SHF. (Náhodně se přehrává všechna hudba na disku) b. Během přehrávání stiskněte a podržte SHF. CDC Na displeji se objeví DSF. (Náhodně se přehrává všechna hudba na disku v měniči CD) 2. Znovu stiskněte SHF. SHF zmizí z displeje. (Náhodné přehrávání je zrušeno.) POZNÁMKY Během náhodného přehrávání se stiskem tlačítka nevrátíte na předcházející stopu. MP3/WMA STOPA -10/+10 Během přehrávání stiskni tlačítko -10(D-) pro přechod do předchozí 10-té stopy a Stiskni tlačítko +10(D+) pro přechod vpřed do 10-té následující stopy. Přehrávání začátků skladeb 1. a. Stiskněte SCAN. CD MP3 WMA CDC Na displeji se objeví SCAN. (Přehrává se začátek všech skladeb na disku) b. Stiskněte a podržte SCAN. CDC Na displeji se objeví DSN. (Přehrává se začátek všech skladeb na disku v měniči CD) 2. PZnovu stiskněte SCAN. SCAN zmizí z displeje. (Přehrávání začátků skladeb je zrušeno.) CD TEXT / Značky ID 3 MP3 WMA Při přehrávání takových disků se tyto informace zobrazují (název složky, název souboru, značka ID3, název, interpret nebo album) v okénku displeje. Pokud žádná informace zaznamenána není, zobrazí se No Title, No Artist and No Album nebo NO TEXT na displeji. Stiskni dvakrát tlačítko DISP během přehrávání souboru MP3. Používání systému 23

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

CEM2101. Uživatelská příručka PHILIPS

CEM2101. Uživatelská příručka PHILIPS CEM2101 Uživatelská příručka PHILIPS 2 Obsah 1 Důležité...4 Bezpečné používání...4 Upozornění...4 2 Vaše autorádio...6 Úvod...6 Obsah balení...6 Popis hlavní jednotky...7 3 Začínáme...9 Instalace autorádia...9

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES WORLD OF NEW NOLOGIES NAI CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více