SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015"

Transkript

1 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí , Lipnice u Jílovic

2 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A DOPORUČENÍ K PREZENTACI PRIORITNÍ OSA (PO) = TEMATICKÝ OKRUH PROGRAMU INVESTIČNÍ PRIORITA (IP) = PODKAPITOLA TEMATICKÉHO OKRUHU PROGRAMU Některé údaje a parametry ve výzvách se mohou v detailech stále změnit až do vlastního zveřejnění výzev, neberte je tedy všechny jako stoprocentně závazné. Výčet podporovaných aktivit či skupin příjemců je orientační, nikoli vyčerpávající, specifikovány budou v jednotlivých výzvách. 2

3 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro Operační program Zaměstnanost (OPZ) činí cca 70 mld. Kč 3

4 TÉMATA A PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍCH OS, INVESTIČNÍCH PRIORIT A PŘIPRAVOVANÝCH VÝZEV NA ROK

5 PO1 ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITA PRACOVNÍ SÍLY PRIORITNÍ OSA 1 ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITA PRACOVNÍ SÍLY 5

6 PO1 ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITA PRACOVNÍ SÍLY 1/4 o Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa, zprostředkování zaměstnání, poradenství atd. o Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života rozvoj služeb péče o děti, vzdělávání, poradenství, podpora zavádění flexibilních forem práce, odstraňování projevů diskriminace na základě pohlaví atd. 6

7 PO 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 2/4 Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby Výzva č Podpora zaměstnanosti cílových skupin Podporované aktivity: zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti; Cílové skupiny: především uchazeči a zájemci o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a ekonomicky neaktivní osoby Příjemce: svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, NNO, Vyhlášení: 11/2015, zahájení příjmu 11/2015, ukončení příjmu 2/2016 Celková alokace: 297 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová 7

8 PO 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 3/4 Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Výzva č. 35 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz Podporované aktivity: Vznik a provoz nových zařízení, provoz a transformace stávajících zařízení typu péče o předškolní děti, kvalifikace pečujících osob, nájemné zařízení péče o děti Cílové skupiny: rodiče s malými dětmi Příjemce: územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, zaměstnavatelé, neziskové organizace, vysoké školy, OSS Vyhlášení: 10/2015, zahájení příjmu 11/2015, ukončení příjmu 03/2016 Celková alokace: 882 mil. Kč, výzva Otevřená a Průběžná, Zjednodušené vykazování* 8

9 PO 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 4/4 Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Výzva č. 13 Podpora služeb péče o děti 1.stupně ZŠ v době mimo školní vyučování (dětské kluby) Podporované aktivity: samostatné zařízení péče o děti (ranní i odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, společná doprav dětí do/ze školy, příměstské tábory Cílové skupiny: rodiče s dětmi mladšími 15let Příjemce: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, podnikatelé, kraje a obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, sociální partneři, veřejné výzkumné instituce, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace Vyhlášení 08/2015, Plán ukončení příjmu 10/2015 Celková alokace: 176 mil Kč, výzva Otevřená a Kolová 9

10 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU PRIORITNÍ OSA 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 10

11 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 1/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti zejména sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; vzdělávání a poradenství; aktivizační a motivační programy; programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení; programy sociálně právní ochrany; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou; podpora komunitních služeb + Sociální podnikání Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zdravotnických služeb (psychiatrická péče) a zařízení ústavní péče o děti; zefektivňování procesů v sociálních službách; podpora prevence a včasné intervence; rozvoj a rozšiřování systémů kvality a standardizace činností v sociálních službách; podpora procesu střednědobého plánování služeb; vzdělávání pracovníků sociálních služeb Investiční priorita 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje vyčleněno výhradně na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování metodou komunitně vedeného místního rozvoje 11

12 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 2/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č. 22 Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování Podporované aktivity: a) Podpora sociálního začleňování, podporovány budou zejména služby sociální prevence a odborné sociální poradenství, sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, terénní programy atd.) b) Podpora komunitní sociální práce (sociální pracovníci obce) c) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče d) Podpora profesionální realizace sociální práce (podpora využití specifických metod a technik soc.práce, individualizovaného přístupu atd. e) Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy f) Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené Příjemci: obce, příspěvkové organizace obcí, svazky obcí, NNO, poskytovatelé soc. služeb Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu 9/2015, ukončení příjmu 11/2015, projekty na 36 měsíců Celková alokace: 300 mil. Kč, výzva otevřená a kolová, min.500tis.kč, max.10mio Kč 12

13 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 3/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám Podporované aktivity: služby sociální prevence, odborné sociální poradenství, sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, podpora komunitní soc.práce, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, soc. práce a zdravotní péče, podpora profesionální realizace soc.práce, prevence kriminality, sociální podnikání Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, zejména Romové Příjemci: NNO, obce a jejich příspěvkové organizace pouze na základě Strategického plánu sociálního začleňování, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Povinná příloha žádosti: Potvrzení o souladu projektu se SPSZ od nositele strategie a od ASZ, u SP - Podnikatelský plán Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu: 9/2015, ukončení příjmu: 7/2016 Celková alokace: 400 mil. Kč, výzva Uzavřená a Průběžná, projekty 36měsíců, min.500tis., max. dle alokace na jednotlivé obce Obce: Ostrava, Krnov, Osoblažsko, Odry, Ralsko, Kadaň, Roudnice n/l, Dubí, Chodov, Obrnice, Štětí 13

14 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 4/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č Podpora sociálního podnikání Podporované aktivity: Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání integrační sociální podniky. Příjemce musí naplňovat současně principy sociálního podnikání (společensky prospěšný cíl, sociální prospěch - podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30%, ekonomický (51% zisku reinvestice zpět do podniku), enviromentální, místní - viz rozpoznávací znaky integračního sociální podniku Cílové skupiny: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (v evidenci déle jak 1rok nebo v souborné délce 12 měsíců v posledních 2letech), osoby se zdravotním postižením, osoby v nebo po výkonu trestu (do 12měsíců po opuštění), osoby opouštějící institucionální zařízení (do 12měsíců po opuštění zařízení) Příjemci: OSVČ, v.o.s., s.r.o., a.s., evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva, obce a svazky obcí. Pokud je jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%. Výzva: 8/ /2015, projekty 24měsíců100mio Kč, min.podpora 1mio Kč, max Eur, forma ex-ante, komplementarita i IROP 14

15 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 5/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č. 5+6 Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené Příjemce: Kraje Vyhlášení: 6/ /2019, projekty 48měsíců, průběžná, uzavřen Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) Cílové skupiny: poskytovatelé a zadavatelé služeb (kraje, obce, NNO, příspěvkové organizace aj.); sociální pracovníci a pracovníci v soc.službách, zaměstnanci veřejné správy, provozovatelé sociálního bydlení, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Příjemce: Kraje Vyhlášení: 6/2015, zahájení příjmu 6/2015, ukončení příjmu 12/2019, celková alokace 919 mil. Kč, výzva Uzavřená a Průběžná 15

16 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 6/8 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Podporované aktivity: Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory), zařízení ústavní péče pro děti, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami Cílová skupina: poskytovatelé komunitních služeb, sociálních služeb a jejich pracovníci, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním Příjemci: zejména příspěvkové organizace, obce, nestátní neziskové organizace Vyhlášení 10/2015, zahájení příjmu 10/2015, ukončení příjmu 3/2017 Celková alokace: 100 mil. Kč, výzva Otevřená a Průběžná 16

17 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 7/8 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č Poskytování služeb - procesy ve službách ve vazbě na kvalitu a efektivitu Podporované aktivity: a) Rozvoj nových modelů sociální služeb (produkty, procesy, metodiky, nově vytvořené postupy, analýzy, evidence, vzdělávání pečujících, setkávání pečujících, workshopy atd.), b) Zavádění programů, nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce (případové konference, multidisciplinární týmy, case management atd. c) Standardizace soc. služeb (rozvoj systému kvality, kontrolních mechanismů, podpora vzdělávání pracovníků, stáže atd.), d) Aktivity pro obce v oblasti sociálních služeb (plánování rozvoje sociálních služeb, vzdělávání úředníků, síťování sociálních pracovníků) Cílová skupina: poskytovatelé služeb; pracovníci poskytovatelů služeb (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci) Příjemci: NNO, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, poskytovatelé služeb, vzdělávací instituce, registrovaní poskytovatele soc. služeb Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu 9/2015, ukončení příjmu 11/2015 Celková alokace: 250 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová 17

18 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 8/8 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č.41 Budování kapacit nestátní neziskových organizací Podporované aktivity: profesionalizace NNO prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, vícezdrojové financování Cílové skupiny: zastřešující organizace v neziskovém sektoru, min.počet členů 20 Příjemci: NNO Vyhlášení: 11/ /2016, průběžná, jednokolová, otevřená Celková alokace: 80 mil. Kč 18

19 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PRIORITNÍ OSA 3 SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 19

20 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 1/4 Tato prioritní osa má vytvořit prostředí pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména pro oblast zaměstnanosti, sociálního začleňování a zvyšování efektivnosti veřejné správy, šíření nově vzniklých nástrojů podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit pro inovační nabídku a poptávku; podpora projektů na evaluace sociálních inovací, sociální experimentování; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se zaměstnanosti, začleňování a veřejné správy; podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU Cíl: zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Příručka Sociální Inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé (Každý z nás může začít psát lepší příběh) 20

21 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2/4 Výzva č Sociální inovace v oblasti soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce Podporované aktivity: a) Prototypizace a piloty (již definovaný problém, analýza problému i řešení, existence poptávky po daném řešení ve společnosti), ne star-up projekty b) Rozvoj a udržení existující funkční inovace - replikace inovačního řešení a jeho rozšíření (ověření řešení), kvalitativní změna inovačního řešení a systémová změna (včetně zahraničních inovací + realizace s partnery). Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou (vč. osob pečujících o osobu blízkou),poskytovatelé služeb sociální, sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO/VPO a sociálních podniků, veřejná správa Příjemci: obce a jimi zřizované organizace, NNO, výzkumné a vzdělávací instituce, zaměstnavatelé, kraje, poskytovatelé soc. služeb Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu 10/2015, ukončení příjmu předběžných žádostí 11/2015, ukončení příjmu žádostí 2/2016 Celková alokace: 200 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová, nejprve hodnocení projektového záměru, po odsouhlasení možnost rozpracovat do projektového záměru, projekty na 36 měsíců, min.500 tis. Kč, max.15 mil. Kč 21

22 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 3/4 Výzva č Budování kapacity a profesionalizace NNO Podporované aktivity: aktivity jejichž cílem je zvýšit kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO, základem je již udělaný audit NNO spolupráce s expertem, se kterým určí podporované aktivity a napíší samotnou žádost (podporované aktivity: strategický plán 2+3 roky povinné, financování, lidské zdroje, marketing, kvalita služeb), doporučuje se expert na evaluaci, každá aktivita musí mít povinně evaluaci Cílové skupiny: zaměstnanci NNO Příjemci: NNO Vyhlášení: 9/205, 12/2015, jednokolová, otevřená, projekty na 2 roky Alokace: 75 mil. Kč, min. podpora 500 tis.kč, max. podpora 5 mil. Kč 22

23 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 4/4 Výzva č.32 Podpora mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže Podporované aktivity: mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže, poradenství a následnou podporu cílové skupiny při vstupu na trh práce Cílové skupiny: Osoby ve věku 15-30let, evidované na ÚP ČR jejich další specifika je řadí mezi osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené soc.vyloučením (délka evidence + dosažené vzdělání) Příjemci: Vzdělávací instituce (školy, NNO, obchodní korporace, OSVČ), Agentury práce, NNO, Kraje, obce a jimi zřizované organizace. Povinný je min.1 zahraniční partner z každé země, ve které budou probíhat stáže Vyhlášení: 8/ /2015, projekty na 2 roky, jednokolová, otevřená výzva Alokace: 75 mil. Kč, min. podpora 1 mil. Kč, max. podpora 10 mil. Kč, exante financování 23

24 PO 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 1/2 PRIORITNÍ OSA 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 24

25 PO 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 1/2 Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy Dokončení plošného procesního modelování agend; zkvalitnění strategického a projektového řízení; podpora snižování administrativní a regulační zátěže; zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi veřejnou správou a občany; optimalizace výkonu veřejné správy v území; racionalizace soudních řízení; nastavení procesů dosahování kvality a jejího řízení; realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě, profesionalizace státní služby Projekty zde mají vycházet ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy Cíl: optimalizace procesů a profesionalizace lidských zdrojů ve VS 25

26 PO 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2/2 Výzva č. 32 Výzva pro ÚSC Podporované aktivity: vzdělávací aktivity zaměstnanců, nastavení interního systému vzdělávání, zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech, optimalizace chodu úřadů, projektové a finanční řízení a strategické plánování v úřadech, tvorba strategických plánů rozvoje obcí, rozvoj informovanosti občanů Cílová skupina: obce a kraje a jejich zaměstnanci, případě sdružení, asociace a svazky územních samosprávných celků a jejich zaměstnanci, občané ČR, volení zástupci územních samosprávných celků Příjemci: obce, kraje a jimi zřizované organizace, asociace, sdružení a svazy ÚSC (SMS, SMO, AK) Vyhlášení: 10/2015, zahájení příjmu 11/2015, ukončení příjmu žádostí 3/2016, délka 2 roky Celková alokace: 285 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová 26

27 PRAVIDLA V OPZ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 27

28 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Text Pravidla pro žadatele a příjemce Obecná část pravidel: např. spolufinancování, monitorování včetně indikátorů, zadávání zakázek, veřejná podpora, povinnosti v oblasti informování a komunikace Specifické části pravidel: např. hodnocení a výběr projektů, změny projektů, způsobilé výdaje, finanční toky Na k dispozici: Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady Příručka pro hodnotitele 28

29 PLÁNOVÁNÍ VÝZEV OPZ V období je kladen větší důraz na plánování výzev Vůči žadatelům se to projeví pravidelnou aktualizací harmonogramu výzev připravovaných k vyhlášení Harmonogram bude obsahovat také plánované zaměření a předpokládané oprávněné žadatele o podporu Předstih zveřejnění výzvy minimálně 6 měsíců před otevřením výzvy Neplatí pro výzvy z roku 2015, kdy dochází k zahájení implementace Harmonogram výzev je k dispozici na včetně aktivit a cílových skupin 29

30 TYPY A DRUHY VÝZEV / PROJEKTŮ OP LZZ Výzvy pro individuální projekty Výzvy pro grantové projekty OPZ (typy výzev) doplňkové rozlišení ŘO Uzavřené výzvy pro projekty přímého přidělení Otevřené výzvy pro soutěžní projekty OPZ (druhy výzvy) rozlišení MMR Kolové výzvy Právě jedno kolo příjmu a výběru; pouze jedno datum ukončení příjmu žádostí; hodnocení a výběr ze všech žádostí předložených v dané výzvě (žádosti se řadí od nejkvalitnější po nejméně kvalitní) Průběžné výzvy Pouze jedno datum ukončení příjmu žádostí, nicméně hodnocení a výběr probíhá průběžně díky tomu, že podporu získává každá žádost, která uspěje v hodnocení (není třeba řazení žádostí, pouze splnění minima) Specifické výzvy pro integrované nástroje (ITI, IPRÚ, CLLD) 30

31 HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ Hodnocení přijatelnosti a formální hodnocení: lhůta 30 dnů + 10 pracovních dnů, posuzování souladu s výzvou (způsobilost žadatele, cíl.skupiny, adekvátní způsobilé výdaje, aktivity, trestní bezúhonnost, horizontální principy atd.), dále úplnost žádosti včetně všech požadovaných příloh a podpis oprávněnou osobou Věcné hodnocení: lhůta 80 dnů + 20 dnů, 1 projekt hodnotí min.2 hodnotitelé (případně arbitr - pokud dojde k podstatnému bodovému rozdílu hodnotitelů) nebo hodnotící komise (5 členů), Kritéria: Potřebnosti (35%), Účelnosti (30%), Efektivnosti a hospodárnosti (20%) a Proveditelnosti (15%) Hodnotící komise (ne vždy): rozhoduje o tom, zda bude projekt doporučen k financování (i s výhradou) vzhledem k alokaci výzvy 31

32 HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ V PO 3 Věcné hodnocení předběžné žádosti: lhůta 60 dnů + 20, Kritéria: potřebnost, novost, dopad inovace a zapojení inovačních aktérů, provádí hodnotící komise, dá doporučení rozpracovat do plné žádosti Věcné hodnocení plné žádosti: 80 dnů + 20, Kritéria: Potřebnosti 35%, Účelnosti 35%, Efektivnosti 20%, Proveditelnosti 10% 32

33 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTU Kritéria věcného hodnocení soutěžních projektů (mimo inovačních) Skupina kritérií (max. počet bodů) Název kritéria (max. počet bodů) Potřebnost (35) 1 Vymezení problému a cílové skupiny (35) Účelnost (30) 2 Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (25) 3 Způsob ověření dosažení cíle projektu (5) Efektivnost a hospodárnost (20) 4 Efektivita projektu, rozpočet (15) 5 Adekvátnost monitorovacích indikátorů (5) Proveditelnost (15) 6 Způsob zapojení cílové skupiny (5) 7 Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (10) 8 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele (nebodované) 33

34 ELEKTRONIZACE MS2014+ Implementace OPZ bude probíhat v monitorovacím systému MS2014+ Určen pro všechny operační programy financované z ESI fondů v období (výjimky pro oblast zemědělství a rybolovu) Zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj Sjednocení terminologie Odbourání listinné komunikace žádost, přílohy, monitorovací zprávy atd. Musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem 34

35 PREVENCE CHYB V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH OP LZZ: Chyby v zadávacích řízeních představují největší skupinu mezi identifikovanými pochybeními OPZ: Veškerá zadávací řízení podléhají ex ante kontrole Příjemce musí při přípravě i v průběhu zadávacího řízení počítat s časem nezbytným na kontroly ŘO Kontroly týkající se výběru dodavatele: před vyhlášením zadávacího řízení před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem poté, co zadavatel provedl posouzení a hodnocení nabídek před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem 35

36 SPOLUFINANCOVÁNÍ Typ příjemce Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy Sociální partneři, svazy Nestátní neziskové organizace MAS jako celek Územní správní celky a jimi zřizované organizace Veřejné vysoké školy Výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) Školy a školská zařízení (zapsané ve školském rejstříku) Obchodní společnosti, OSVČ, Družstva, Státní podniky Zajištění národního podílu Příjemce: 0 % SR: celý národní podíl Příjemce: min. 5 % SR: zbytek národního podílu Příjemce: min. 5 % SR: zbytek národního podílu (ale ŘO může snížit) Příjemce: celý národní podíl SR: 0% 36

37 ROZŠÍŘENÍ DEFINICE NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ Prostředky poskytované na tzv. nepřímé náklady byly navýšeny (až na 25 %) Současně došlo k rozšíření definice toho, co do nepřímých nákladů patří o nepřímé náklady zahrnují i výdaje na personál zajišťující administraci projektu a management Odpadá administrativa spojená s prokazováním osobních nákladů pro tuto část realizačních týmů projektů Poměr přímých a nepřímých nákladů je určen přímo ve výzvách 37

38 ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ Věcná způsobilost Vymezuje, jaké typy výdajů (dle předmětu) je možné hradit a za jakých případně podmínek Odkaz na Specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce Časová způsobilost Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu Soutěžní projekty: datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy Projekty přímého přidělení: limitem je buď nebo 1 rok před předložením žádosti o podporu (podle toho, který z okamžiků je z hlediska časové osy pozdější) 38

39 VYUŽITÍ JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ Jednotkové náklady Jedna z metod zjednodušeného vykazování Podpora se proplácí za dosažení předem stanoveného výstupu/výsledku, neprokazují se jednotlivé výdaje V OPZ se připravuje vyšší míra využívání jednotkových nákladů oproti OP LZZ Pokročilá příprava systému podpory zařízení péče o děti předškolního věku (vznik, transformace a provoz zařízení typu dětské skupiny) Pokročilá příprava sytému podpory dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců ve firmách (podle zaměření daného vzdělávání vymezeno 6 základních skupin kurzů) Ve fázi analýz je potenciální využití jednotkových nákladů na rekvalifikace a sociální služby 39

40 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ podíl výdajů na křížové financování nesmí v rámci celkových způsobilých výdajů za každou prioritní osu překročit 10 % (zodpovědnost za dodržení limitu má ŘO); na úrovni projektu z pravidel OPZ žádný limit nevyplývá (resp. platí omezení pro rozsah investičních výdajů v projektu ve výši max. 50 % způsobilých výdajů; ŘO může ve výzvě k předkládání žádostí o podporu stanovit limit pro křížové financování v projektech v návaznosti na zaměření výzvy a také s ohledem na rozsah využití křížového financování v jiných podpořených či plánovaných projektech 40

41 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ DŮLEŽITÉ: křížové financování je v OPZ definováno odlišně od OP LZZ (došlo ke změně nařízení) OPZ: KF = infrastruktura (nákup, rekonstrukce); za infrastrukturu se považují budovy, stavby, pozemky a technická zařízení nezbytná pro fungování budov a staveb, s nemovitostmi pevně spojená (vodovod, kanalizace, energetické, komunikační vedení apod.) za infrastrukturu se nepovažují movité a samostatně pořizované věci využívané při realizaci projektů (vybavení, nábytek, učební pomůcky, přístroje sloužící k výuce nebo používané při výzkumu a vývoji apod.) ŘO může v textu výzvy omezit, za jakým účelem bude křížové financování využito 41

42 DÉLKA REALIZACE PROJEKTU Doporučená maximální délka realizace dle pravidel OPZ: pro soutěžní projekty: obvykle 2 roky pro projekty přímého přidělení: není v pravidlech stanovena, ale ve výzvě může být omezena není překážkou pro budoucí prodloužení podpořeného projektu, pokud se k tomu objeví důvody Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu , ale ŘO bude usilovat o to, aby dokončení fyzické realizace proběhlo do

43 MOŽNOSTI KOMUNIKACE S ŘO A ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ Odbor podpory projektů ESF viz náš kontakt níže Fórum ESF - https://forum.esfcr.cz/ Oficiální kontakty na kolegy z odboru realizace programů ESF veřejná správa Zadávání otázek v rámci ESF Plánované semináře pro žadatele k jednotlivým výzvám s účastí zástupců MPSV a MV jako věcného garanta 43

44 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 1/5 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) nástupce metody LEADER princip místních partnerství samospráv, NNO a podniků vyčleněno výhradně na podporu metody komunitně vedeného místního rozvoje podporovány vybrané aktivity Prioritní osy 1 a 2 pro jednotlivé MAS je podmínkou čerpání absolvování tzv. standardizace MAS v gesci SZIF a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v gesci MMR předkládání SCLLD pro schválení - od září 2015 (výzva MMR) 44

45 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 2/5 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Vyhlašování výzev MAS v návaznosti na výzvu ŘO OPZ Vyhlášení výzvy ŘO OPZ: březen 2016, výzva průběžná Vazby projektů a aktivit na tuto strategii CLLD a zároveň na podporované aktivity v OPZ Celková alokace: cca 1,81 mld. Kč 45

46 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 3/5 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Příjemci - subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD (např. NNO, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, MAS, poskytovatelé soc. služeb, školy a školská zařízení, vzdělávací a poradenské instituce, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky) Území, na která bude podpora cílena - území MAS, kterým je schválena strategie CLLD (v odůvodněných případech možnost realizovat aktivity i mimo území MAS, avšak vždy musí být dopad na obyvatele MAS) Cílové skupiny - osoby sociálně vyloučené/sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů 46

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Autoklub ČR, Praha 18. listopadu 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OPZ Obce jako příjemci

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program. Zaměstnanost (OPZ) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Zaměstnanost (OPZ) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Zaměstnanost (OPZ) 2014-2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 2014-2020 V programovacím období 2014-2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj. cca 650 mld.

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Alena Zieglerová Hradec Králové, 24.10.2014 Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE 15. října 2015 PhDr. Marta Léblová samostatné

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020 Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 JUDr. Olga Letáčková Náměstkyně ministryně pro místní

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 19. listopadu 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petr Hrazdil Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Představení Koordinovaného přístupu k SVL

Představení Koordinovaného přístupu k SVL Představení Koordinovaného přístupu k SVL Olomouc 16. 9. 2015 Radka Soukupová Co je Agentura pro sociální začleňování Odbor Úřadu vlády, sekce lidských práv ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier Poslání

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více