SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015"

Transkript

1 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí , Lipnice u Jílovic

2 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A DOPORUČENÍ K PREZENTACI PRIORITNÍ OSA (PO) = TEMATICKÝ OKRUH PROGRAMU INVESTIČNÍ PRIORITA (IP) = PODKAPITOLA TEMATICKÉHO OKRUHU PROGRAMU Některé údaje a parametry ve výzvách se mohou v detailech stále změnit až do vlastního zveřejnění výzev, neberte je tedy všechny jako stoprocentně závazné. Výčet podporovaných aktivit či skupin příjemců je orientační, nikoli vyčerpávající, specifikovány budou v jednotlivých výzvách. 2

3 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro Operační program Zaměstnanost (OPZ) činí cca 70 mld. Kč 3

4 TÉMATA A PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍCH OS, INVESTIČNÍCH PRIORIT A PŘIPRAVOVANÝCH VÝZEV NA ROK

5 PO1 ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITA PRACOVNÍ SÍLY PRIORITNÍ OSA 1 ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITA PRACOVNÍ SÍLY 5

6 PO1 ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITA PRACOVNÍ SÍLY 1/4 o Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa, zprostředkování zaměstnání, poradenství atd. o Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života rozvoj služeb péče o děti, vzdělávání, poradenství, podpora zavádění flexibilních forem práce, odstraňování projevů diskriminace na základě pohlaví atd. 6

7 PO 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 2/4 Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby Výzva č Podpora zaměstnanosti cílových skupin Podporované aktivity: zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti; Cílové skupiny: především uchazeči a zájemci o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a ekonomicky neaktivní osoby Příjemce: svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, NNO, Vyhlášení: 11/2015, zahájení příjmu 11/2015, ukončení příjmu 2/2016 Celková alokace: 297 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová 7

8 PO 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 3/4 Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Výzva č. 35 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz Podporované aktivity: Vznik a provoz nových zařízení, provoz a transformace stávajících zařízení typu péče o předškolní děti, kvalifikace pečujících osob, nájemné zařízení péče o děti Cílové skupiny: rodiče s malými dětmi Příjemce: územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, zaměstnavatelé, neziskové organizace, vysoké školy, OSS Vyhlášení: 10/2015, zahájení příjmu 11/2015, ukončení příjmu 03/2016 Celková alokace: 882 mil. Kč, výzva Otevřená a Průběžná, Zjednodušené vykazování* 8

9 PO 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 4/4 Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Výzva č. 13 Podpora služeb péče o děti 1.stupně ZŠ v době mimo školní vyučování (dětské kluby) Podporované aktivity: samostatné zařízení péče o děti (ranní i odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, společná doprav dětí do/ze školy, příměstské tábory Cílové skupiny: rodiče s dětmi mladšími 15let Příjemce: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, podnikatelé, kraje a obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, sociální partneři, veřejné výzkumné instituce, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace Vyhlášení 08/2015, Plán ukončení příjmu 10/2015 Celková alokace: 176 mil Kč, výzva Otevřená a Kolová 9

10 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU PRIORITNÍ OSA 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 10

11 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 1/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti zejména sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; vzdělávání a poradenství; aktivizační a motivační programy; programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení; programy sociálně právní ochrany; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou; podpora komunitních služeb + Sociální podnikání Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zdravotnických služeb (psychiatrická péče) a zařízení ústavní péče o děti; zefektivňování procesů v sociálních službách; podpora prevence a včasné intervence; rozvoj a rozšiřování systémů kvality a standardizace činností v sociálních službách; podpora procesu střednědobého plánování služeb; vzdělávání pracovníků sociálních služeb Investiční priorita 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje vyčleněno výhradně na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování metodou komunitně vedeného místního rozvoje 11

12 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 2/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č. 22 Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování Podporované aktivity: a) Podpora sociálního začleňování, podporovány budou zejména služby sociální prevence a odborné sociální poradenství, sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, terénní programy atd.) b) Podpora komunitní sociální práce (sociální pracovníci obce) c) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče d) Podpora profesionální realizace sociální práce (podpora využití specifických metod a technik soc.práce, individualizovaného přístupu atd. e) Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy f) Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené Příjemci: obce, příspěvkové organizace obcí, svazky obcí, NNO, poskytovatelé soc. služeb Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu 9/2015, ukončení příjmu 11/2015, projekty na 36 měsíců Celková alokace: 300 mil. Kč, výzva otevřená a kolová, min.500tis.kč, max.10mio Kč 12

13 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 3/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám Podporované aktivity: služby sociální prevence, odborné sociální poradenství, sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, podpora komunitní soc.práce, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, soc. práce a zdravotní péče, podpora profesionální realizace soc.práce, prevence kriminality, sociální podnikání Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, zejména Romové Příjemci: NNO, obce a jejich příspěvkové organizace pouze na základě Strategického plánu sociálního začleňování, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Povinná příloha žádosti: Potvrzení o souladu projektu se SPSZ od nositele strategie a od ASZ, u SP - Podnikatelský plán Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu: 9/2015, ukončení příjmu: 7/2016 Celková alokace: 400 mil. Kč, výzva Uzavřená a Průběžná, projekty 36měsíců, min.500tis., max. dle alokace na jednotlivé obce Obce: Ostrava, Krnov, Osoblažsko, Odry, Ralsko, Kadaň, Roudnice n/l, Dubí, Chodov, Obrnice, Štětí 13

14 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 4/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č Podpora sociálního podnikání Podporované aktivity: Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání integrační sociální podniky. Příjemce musí naplňovat současně principy sociálního podnikání (společensky prospěšný cíl, sociální prospěch - podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30%, ekonomický (51% zisku reinvestice zpět do podniku), enviromentální, místní - viz rozpoznávací znaky integračního sociální podniku Cílové skupiny: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (v evidenci déle jak 1rok nebo v souborné délce 12 měsíců v posledních 2letech), osoby se zdravotním postižením, osoby v nebo po výkonu trestu (do 12měsíců po opuštění), osoby opouštějící institucionální zařízení (do 12měsíců po opuštění zařízení) Příjemci: OSVČ, v.o.s., s.r.o., a.s., evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva, obce a svazky obcí. Pokud je jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%. Výzva: 8/ /2015, projekty 24měsíců100mio Kč, min.podpora 1mio Kč, max Eur, forma ex-ante, komplementarita i IROP 14

15 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 5/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č. 5+6 Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené Příjemce: Kraje Vyhlášení: 6/ /2019, projekty 48měsíců, průběžná, uzavřen Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) Cílové skupiny: poskytovatelé a zadavatelé služeb (kraje, obce, NNO, příspěvkové organizace aj.); sociální pracovníci a pracovníci v soc.službách, zaměstnanci veřejné správy, provozovatelé sociálního bydlení, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Příjemce: Kraje Vyhlášení: 6/2015, zahájení příjmu 6/2015, ukončení příjmu 12/2019, celková alokace 919 mil. Kč, výzva Uzavřená a Průběžná 15

16 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 6/8 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Podporované aktivity: Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory), zařízení ústavní péče pro děti, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami Cílová skupina: poskytovatelé komunitních služeb, sociálních služeb a jejich pracovníci, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním Příjemci: zejména příspěvkové organizace, obce, nestátní neziskové organizace Vyhlášení 10/2015, zahájení příjmu 10/2015, ukončení příjmu 3/2017 Celková alokace: 100 mil. Kč, výzva Otevřená a Průběžná 16

17 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 7/8 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č Poskytování služeb - procesy ve službách ve vazbě na kvalitu a efektivitu Podporované aktivity: a) Rozvoj nových modelů sociální služeb (produkty, procesy, metodiky, nově vytvořené postupy, analýzy, evidence, vzdělávání pečujících, setkávání pečujících, workshopy atd.), b) Zavádění programů, nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce (případové konference, multidisciplinární týmy, case management atd. c) Standardizace soc. služeb (rozvoj systému kvality, kontrolních mechanismů, podpora vzdělávání pracovníků, stáže atd.), d) Aktivity pro obce v oblasti sociálních služeb (plánování rozvoje sociálních služeb, vzdělávání úředníků, síťování sociálních pracovníků) Cílová skupina: poskytovatelé služeb; pracovníci poskytovatelů služeb (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci) Příjemci: NNO, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, poskytovatelé služeb, vzdělávací instituce, registrovaní poskytovatele soc. služeb Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu 9/2015, ukončení příjmu 11/2015 Celková alokace: 250 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová 17

18 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 8/8 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č.41 Budování kapacit nestátní neziskových organizací Podporované aktivity: profesionalizace NNO prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, vícezdrojové financování Cílové skupiny: zastřešující organizace v neziskovém sektoru, min.počet členů 20 Příjemci: NNO Vyhlášení: 11/ /2016, průběžná, jednokolová, otevřená Celková alokace: 80 mil. Kč 18

19 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PRIORITNÍ OSA 3 SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 19

20 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 1/4 Tato prioritní osa má vytvořit prostředí pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména pro oblast zaměstnanosti, sociálního začleňování a zvyšování efektivnosti veřejné správy, šíření nově vzniklých nástrojů podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit pro inovační nabídku a poptávku; podpora projektů na evaluace sociálních inovací, sociální experimentování; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se zaměstnanosti, začleňování a veřejné správy; podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU Cíl: zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Příručka Sociální Inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé (Každý z nás může začít psát lepší příběh) 20

21 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2/4 Výzva č Sociální inovace v oblasti soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce Podporované aktivity: a) Prototypizace a piloty (již definovaný problém, analýza problému i řešení, existence poptávky po daném řešení ve společnosti), ne star-up projekty b) Rozvoj a udržení existující funkční inovace - replikace inovačního řešení a jeho rozšíření (ověření řešení), kvalitativní změna inovačního řešení a systémová změna (včetně zahraničních inovací + realizace s partnery). Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou (vč. osob pečujících o osobu blízkou),poskytovatelé služeb sociální, sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO/VPO a sociálních podniků, veřejná správa Příjemci: obce a jimi zřizované organizace, NNO, výzkumné a vzdělávací instituce, zaměstnavatelé, kraje, poskytovatelé soc. služeb Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu 10/2015, ukončení příjmu předběžných žádostí 11/2015, ukončení příjmu žádostí 2/2016 Celková alokace: 200 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová, nejprve hodnocení projektového záměru, po odsouhlasení možnost rozpracovat do projektového záměru, projekty na 36 měsíců, min.500 tis. Kč, max.15 mil. Kč 21

22 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 3/4 Výzva č Budování kapacity a profesionalizace NNO Podporované aktivity: aktivity jejichž cílem je zvýšit kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO, základem je již udělaný audit NNO spolupráce s expertem, se kterým určí podporované aktivity a napíší samotnou žádost (podporované aktivity: strategický plán 2+3 roky povinné, financování, lidské zdroje, marketing, kvalita služeb), doporučuje se expert na evaluaci, každá aktivita musí mít povinně evaluaci Cílové skupiny: zaměstnanci NNO Příjemci: NNO Vyhlášení: 9/205, 12/2015, jednokolová, otevřená, projekty na 2 roky Alokace: 75 mil. Kč, min. podpora 500 tis.kč, max. podpora 5 mil. Kč 22

23 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 4/4 Výzva č.32 Podpora mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže Podporované aktivity: mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže, poradenství a následnou podporu cílové skupiny při vstupu na trh práce Cílové skupiny: Osoby ve věku 15-30let, evidované na ÚP ČR jejich další specifika je řadí mezi osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené soc.vyloučením (délka evidence + dosažené vzdělání) Příjemci: Vzdělávací instituce (školy, NNO, obchodní korporace, OSVČ), Agentury práce, NNO, Kraje, obce a jimi zřizované organizace. Povinný je min.1 zahraniční partner z každé země, ve které budou probíhat stáže Vyhlášení: 8/ /2015, projekty na 2 roky, jednokolová, otevřená výzva Alokace: 75 mil. Kč, min. podpora 1 mil. Kč, max. podpora 10 mil. Kč, exante financování 23

24 PO 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 1/2 PRIORITNÍ OSA 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 24

25 PO 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 1/2 Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy Dokončení plošného procesního modelování agend; zkvalitnění strategického a projektového řízení; podpora snižování administrativní a regulační zátěže; zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi veřejnou správou a občany; optimalizace výkonu veřejné správy v území; racionalizace soudních řízení; nastavení procesů dosahování kvality a jejího řízení; realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě, profesionalizace státní služby Projekty zde mají vycházet ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy Cíl: optimalizace procesů a profesionalizace lidských zdrojů ve VS 25

26 PO 4 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2/2 Výzva č. 32 Výzva pro ÚSC Podporované aktivity: vzdělávací aktivity zaměstnanců, nastavení interního systému vzdělávání, zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech, optimalizace chodu úřadů, projektové a finanční řízení a strategické plánování v úřadech, tvorba strategických plánů rozvoje obcí, rozvoj informovanosti občanů Cílová skupina: obce a kraje a jejich zaměstnanci, případě sdružení, asociace a svazky územních samosprávných celků a jejich zaměstnanci, občané ČR, volení zástupci územních samosprávných celků Příjemci: obce, kraje a jimi zřizované organizace, asociace, sdružení a svazy ÚSC (SMS, SMO, AK) Vyhlášení: 10/2015, zahájení příjmu 11/2015, ukončení příjmu žádostí 3/2016, délka 2 roky Celková alokace: 285 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová 26

27 PRAVIDLA V OPZ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 27

28 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Text Pravidla pro žadatele a příjemce Obecná část pravidel: např. spolufinancování, monitorování včetně indikátorů, zadávání zakázek, veřejná podpora, povinnosti v oblasti informování a komunikace Specifické části pravidel: např. hodnocení a výběr projektů, změny projektů, způsobilé výdaje, finanční toky Na k dispozici: Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady Příručka pro hodnotitele 28

29 PLÁNOVÁNÍ VÝZEV OPZ V období je kladen větší důraz na plánování výzev Vůči žadatelům se to projeví pravidelnou aktualizací harmonogramu výzev připravovaných k vyhlášení Harmonogram bude obsahovat také plánované zaměření a předpokládané oprávněné žadatele o podporu Předstih zveřejnění výzvy minimálně 6 měsíců před otevřením výzvy Neplatí pro výzvy z roku 2015, kdy dochází k zahájení implementace Harmonogram výzev je k dispozici na včetně aktivit a cílových skupin 29

30 TYPY A DRUHY VÝZEV / PROJEKTŮ OP LZZ Výzvy pro individuální projekty Výzvy pro grantové projekty OPZ (typy výzev) doplňkové rozlišení ŘO Uzavřené výzvy pro projekty přímého přidělení Otevřené výzvy pro soutěžní projekty OPZ (druhy výzvy) rozlišení MMR Kolové výzvy Právě jedno kolo příjmu a výběru; pouze jedno datum ukončení příjmu žádostí; hodnocení a výběr ze všech žádostí předložených v dané výzvě (žádosti se řadí od nejkvalitnější po nejméně kvalitní) Průběžné výzvy Pouze jedno datum ukončení příjmu žádostí, nicméně hodnocení a výběr probíhá průběžně díky tomu, že podporu získává každá žádost, která uspěje v hodnocení (není třeba řazení žádostí, pouze splnění minima) Specifické výzvy pro integrované nástroje (ITI, IPRÚ, CLLD) 30

31 HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ Hodnocení přijatelnosti a formální hodnocení: lhůta 30 dnů + 10 pracovních dnů, posuzování souladu s výzvou (způsobilost žadatele, cíl.skupiny, adekvátní způsobilé výdaje, aktivity, trestní bezúhonnost, horizontální principy atd.), dále úplnost žádosti včetně všech požadovaných příloh a podpis oprávněnou osobou Věcné hodnocení: lhůta 80 dnů + 20 dnů, 1 projekt hodnotí min.2 hodnotitelé (případně arbitr - pokud dojde k podstatnému bodovému rozdílu hodnotitelů) nebo hodnotící komise (5 členů), Kritéria: Potřebnosti (35%), Účelnosti (30%), Efektivnosti a hospodárnosti (20%) a Proveditelnosti (15%) Hodnotící komise (ne vždy): rozhoduje o tom, zda bude projekt doporučen k financování (i s výhradou) vzhledem k alokaci výzvy 31

32 HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ V PO 3 Věcné hodnocení předběžné žádosti: lhůta 60 dnů + 20, Kritéria: potřebnost, novost, dopad inovace a zapojení inovačních aktérů, provádí hodnotící komise, dá doporučení rozpracovat do plné žádosti Věcné hodnocení plné žádosti: 80 dnů + 20, Kritéria: Potřebnosti 35%, Účelnosti 35%, Efektivnosti 20%, Proveditelnosti 10% 32

33 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTU Kritéria věcného hodnocení soutěžních projektů (mimo inovačních) Skupina kritérií (max. počet bodů) Název kritéria (max. počet bodů) Potřebnost (35) 1 Vymezení problému a cílové skupiny (35) Účelnost (30) 2 Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu (25) 3 Způsob ověření dosažení cíle projektu (5) Efektivnost a hospodárnost (20) 4 Efektivita projektu, rozpočet (15) 5 Adekvátnost monitorovacích indikátorů (5) Proveditelnost (15) 6 Způsob zapojení cílové skupiny (5) 7 Způsob realizace aktivit a jejich návaznost (10) 8 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele (nebodované) 33

34 ELEKTRONIZACE MS2014+ Implementace OPZ bude probíhat v monitorovacím systému MS2014+ Určen pro všechny operační programy financované z ESI fondů v období (výjimky pro oblast zemědělství a rybolovu) Zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj Sjednocení terminologie Odbourání listinné komunikace žádost, přílohy, monitorovací zprávy atd. Musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem 34

35 PREVENCE CHYB V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH OP LZZ: Chyby v zadávacích řízeních představují největší skupinu mezi identifikovanými pochybeními OPZ: Veškerá zadávací řízení podléhají ex ante kontrole Příjemce musí při přípravě i v průběhu zadávacího řízení počítat s časem nezbytným na kontroly ŘO Kontroly týkající se výběru dodavatele: před vyhlášením zadávacího řízení před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem poté, co zadavatel provedl posouzení a hodnocení nabídek před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem 35

36 SPOLUFINANCOVÁNÍ Typ příjemce Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy Sociální partneři, svazy Nestátní neziskové organizace MAS jako celek Územní správní celky a jimi zřizované organizace Veřejné vysoké školy Výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) Školy a školská zařízení (zapsané ve školském rejstříku) Obchodní společnosti, OSVČ, Družstva, Státní podniky Zajištění národního podílu Příjemce: 0 % SR: celý národní podíl Příjemce: min. 5 % SR: zbytek národního podílu Příjemce: min. 5 % SR: zbytek národního podílu (ale ŘO může snížit) Příjemce: celý národní podíl SR: 0% 36

37 ROZŠÍŘENÍ DEFINICE NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ Prostředky poskytované na tzv. nepřímé náklady byly navýšeny (až na 25 %) Současně došlo k rozšíření definice toho, co do nepřímých nákladů patří o nepřímé náklady zahrnují i výdaje na personál zajišťující administraci projektu a management Odpadá administrativa spojená s prokazováním osobních nákladů pro tuto část realizačních týmů projektů Poměr přímých a nepřímých nákladů je určen přímo ve výzvách 37

38 ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ Věcná způsobilost Vymezuje, jaké typy výdajů (dle předmětu) je možné hradit a za jakých případně podmínek Odkaz na Specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce Časová způsobilost Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu Soutěžní projekty: datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy Projekty přímého přidělení: limitem je buď nebo 1 rok před předložením žádosti o podporu (podle toho, který z okamžiků je z hlediska časové osy pozdější) 38

39 VYUŽITÍ JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ Jednotkové náklady Jedna z metod zjednodušeného vykazování Podpora se proplácí za dosažení předem stanoveného výstupu/výsledku, neprokazují se jednotlivé výdaje V OPZ se připravuje vyšší míra využívání jednotkových nákladů oproti OP LZZ Pokročilá příprava systému podpory zařízení péče o děti předškolního věku (vznik, transformace a provoz zařízení typu dětské skupiny) Pokročilá příprava sytému podpory dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců ve firmách (podle zaměření daného vzdělávání vymezeno 6 základních skupin kurzů) Ve fázi analýz je potenciální využití jednotkových nákladů na rekvalifikace a sociální služby 39

40 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ podíl výdajů na křížové financování nesmí v rámci celkových způsobilých výdajů za každou prioritní osu překročit 10 % (zodpovědnost za dodržení limitu má ŘO); na úrovni projektu z pravidel OPZ žádný limit nevyplývá (resp. platí omezení pro rozsah investičních výdajů v projektu ve výši max. 50 % způsobilých výdajů; ŘO může ve výzvě k předkládání žádostí o podporu stanovit limit pro křížové financování v projektech v návaznosti na zaměření výzvy a také s ohledem na rozsah využití křížového financování v jiných podpořených či plánovaných projektech 40

41 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ DŮLEŽITÉ: křížové financování je v OPZ definováno odlišně od OP LZZ (došlo ke změně nařízení) OPZ: KF = infrastruktura (nákup, rekonstrukce); za infrastrukturu se považují budovy, stavby, pozemky a technická zařízení nezbytná pro fungování budov a staveb, s nemovitostmi pevně spojená (vodovod, kanalizace, energetické, komunikační vedení apod.) za infrastrukturu se nepovažují movité a samostatně pořizované věci využívané při realizaci projektů (vybavení, nábytek, učební pomůcky, přístroje sloužící k výuce nebo používané při výzkumu a vývoji apod.) ŘO může v textu výzvy omezit, za jakým účelem bude křížové financování využito 41

42 DÉLKA REALIZACE PROJEKTU Doporučená maximální délka realizace dle pravidel OPZ: pro soutěžní projekty: obvykle 2 roky pro projekty přímého přidělení: není v pravidlech stanovena, ale ve výzvě může být omezena není překážkou pro budoucí prodloužení podpořeného projektu, pokud se k tomu objeví důvody Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu , ale ŘO bude usilovat o to, aby dokončení fyzické realizace proběhlo do

43 MOŽNOSTI KOMUNIKACE S ŘO A ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ Odbor podpory projektů ESF viz náš kontakt níže Fórum ESF - https://forum.esfcr.cz/ Oficiální kontakty na kolegy z odboru realizace programů ESF veřejná správa Zadávání otázek v rámci ESF Plánované semináře pro žadatele k jednotlivým výzvám s účastí zástupců MPSV a MV jako věcného garanta 43

44 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 1/5 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) nástupce metody LEADER princip místních partnerství samospráv, NNO a podniků vyčleněno výhradně na podporu metody komunitně vedeného místního rozvoje podporovány vybrané aktivity Prioritní osy 1 a 2 pro jednotlivé MAS je podmínkou čerpání absolvování tzv. standardizace MAS v gesci SZIF a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v gesci MMR předkládání SCLLD pro schválení - od září 2015 (výzva MMR) 44

45 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 2/5 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Vyhlašování výzev MAS v návaznosti na výzvu ŘO OPZ Vyhlášení výzvy ŘO OPZ: březen 2016, výzva průběžná Vazby projektů a aktivit na tuto strategii CLLD a zároveň na podporované aktivity v OPZ Celková alokace: cca 1,81 mld. Kč 45

46 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 3/5 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Příjemci - subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD (např. NNO, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, MAS, poskytovatelé soc. služeb, školy a školská zařízení, vzdělávací a poradenské instituce, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky) Území, na která bude podpora cílena - území MAS, kterým je schválena strategie CLLD (v odůvodněných případech možnost realizovat aktivity i mimo území MAS, avšak vždy musí být dopad na obyvatele MAS) Cílové skupiny - osoby sociálně vyloučené/sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů 46

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 31. říjen 2013 Úvod... 5 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke Strategii Unie zaměřené na

Více