Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011"

Transkript

1 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

2 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je v OP LZZ zahrnuta v prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Zaměření osy 3: pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným s cílem jejich návratu do společnosti a na trh práce, zvyšování kvality a rozvoj procesu poskytování sociálních služeb, zvyšování odborných znalostí a dovedností zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb formou vzdělávání jejich pracovníků, aktivity zaměřené na prosazování rovných příležitostí žen a mužů, zvláštní pozornost je věnována příslušníkům romských komunit, migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí. Oblasti podpory v rámci osy 3: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

3 Sekce fondů EU MPSV Odbor implementace fondů EU Odbor řízení pomoci z ESF Řídící orgán 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb (pro OIFEU), 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Odbor implementace fondů EU Zprostředkující subjekt 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, Odbor implementace fondů EU - příjemce 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

4 Sociální integrace a služby Podpora sociální integrace a služeb je zahrnuta v Oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Přidělená alokace pro období Oblast podpory Podpora soc.integrace a soc. služeb 13,5% alokace OP LZZ (7,37 mld. Kč*) Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit - 2% alokace OP LZZ, EUR (1,00 mld. Kč*) * 1 = 25,- Kč

5 Sociální integrace a služby Zaměření oblastí podpory 3.1 a 3.2 je obdobné, liší se zaměřením na cílové skupiny I. Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů sociálního začleňování; II. III. Podpora vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a dalších subjektů v oblasti sociálních služeb a sociální integrace; Podpora procesů poskytování sociálních služeb. Typ podpory: Individuální projekty Grantové projekty

6 Sociální integrace a služby oblast podpory 3.1 I. Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů sociálního začleňování: podpora vybraných sociálních služeb (služby sociální prevence) zajištění dostupnosti a rozvoj, činnosti a aktivity umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám - různé preventivní programy, podpora sociální ekonomiky pilotní projekty. II. Podpora vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů soc.služeb a dalších subjektů v oblasti sociálních služeb a sociální integrace: profesní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb akreditované vzdělávací programy, profesní vzdělávání pracovníků krajů/obcí (krajských/obecních úřadů) akreditované vzdělávací programy. III.Podpora procesů poskytování sociálních služeb: plánování dostupnosti sociálních služeb, rozvoj kvality poskytování sociálních služeb.

7 Individuální projekty Sociální služby jedná se o podporu vybraných druhů služeb sociální prevence, které vycházejí ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a jejichž poskytování vyplývá ze Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů. Podpora je zajištěna prostřednictvím IP krajů v rámci výzvy č. 5. Výzva č. 5: otevřena od do , od dočasně pozastavena podpora sociálních služeb (část I). Do částí II (oblast vzdělávání) a částí III (plánování) je možné i nadále podávat žádosti o finanční podporu Vyčleněnáčástka: 5,72 mld. Kč. Max. doba trvání projektu: 2 roky a 4 roky u projektů zaměřených na podporu sociálních služeb Příjemci: kraje (13 krajů bez Hl.m. Prahy)

8 Individuální projekty Podporované druhy služeb sociální prevence: azylové domy pro osoby bez přístřeší, azylové domy pro matky s dětmi, domy na půli cesty, intervenční centra (oběti domácího násilí), sociální rehabilitace (zejména pro osoby se zdravotním postižením), sociálně terapeutické dílny (pro osoby se zdravotním postižením), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve věku 15 až 26 let), terénní programy (pro problémové skupiny osob), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší. Dále pak v některých krajích i služby: kontaktní centra, podpora samostatného bydlení, raná péče, služby následné péče.

9 Individuální projekty Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí (ve věku let), etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby pečující o osobu blízkou, oběti trestné činnosti, domácího násilí, obchodu s lidmi, komerčně zneužívané, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.

10 Opatření Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.1 Individuální projekty V rámci OP LZZ bylo nalezeno řešení, které umožní navýšení původní alokace na oblast podpory 3.1, respektive na podporu služeb sociální prevence služby o cca 1,1 mld. Kč. Předpokladem uskutečnění těchto převodů finančních prostředků je schválení Evropskou komisí, které by se mohlo uskutečnit ještě v letošním roce. Návrh úpravy výzvy č. 5 podporu služeb sociální prevence v rámci projektů omezit pouze do konce roku 2014, podporu zúžit pouze na některé druhy služeb sociální prevence navrhujeme po konzultaci s odborem 22, maximálně 5 (6) druhů služeb sociální prevence, podporu omezit pouze na ty služby soc. prevence, které reagují na negativní sociální jevy ve společnosti a jsou především určeny těmto cílovým skupinám osob: osoby v krizové životní situaci, oběti domácího násilí, mládež ohroženým společensky nežádoucími jevy, popř. jiné sociálně ohrožené skupiny osob.

11 Individuální projekty Udržitelnost: U nových předkládaných individuálních projektů bude velký důraz položen na udržitelnost služeb. Finanční prostředky z ESF mají být využity na podporu a rozvoj nově vzniklých nebo inovujících se podpořených služeb (neslouží jako náhrada dotací ze státního rozpočtu). Po ukončení projektů další poskytování podpořených služeb musí být zajištěno bez využití finančních prostředků z fondů EU na běžné provozní náklady. Podpora služeb sociální prevence v rámci výzvy č. 5 bude opět obnovena navýšení finančních prostředků a schválení Evropskou komisí.

12 Individuální projekty Výzva: 73, otevřena (od do ) Příjemce: Ministerstvo spravedlnosti Probační a mediační služba ČR Vyčleněnáčástka: 70 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: až 4 roky Zaměření: Systémová podpora pro vytvoření probačních a resocializačních programů ve vybraných soudních okresech mimo území Hlavního města Prahy, zaměřených na zjištěné potřeby v procesu reintegrace dětí, mládeže, mladých dospělých, osob opouštějící výkon trestu, rozšíření komplexního systému specializovaného poradenství a pomoci obětem trestné činnosti a dále zabezpečení vzdělávacích potřeb pracovníků PMS či pracovníků spolupracujících na projektových záměrech PMS. Cílové skupiny: děti, mládež a mladí dospělí (15-26 let), osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, orgány veřejné správy působící v oblasti sociálních integrace.

13 Grantové projekty Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí (s důrazem na věkovou skupinu starší 15 let), etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí (mimo aktivit zaměřených na příslušníky sociálně vyloučených romských komunit/lokalit), imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané. Vymezení žadatelů o finanční podporu: kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti: občanská sdružení vyvíjejícíčinnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

14 Grantové projekty Výzva: 21, ukončena (od do ) Vyčleněnáčástka: 129 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: až 3 roky Zaměření: podpora vybraných sociálních služeb podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení především se jedná o: programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality, programy získávání základních sociálních a profesních dovedností, programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení, programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu, programy pro osoby ve výkonu trestu s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a na trh práce, programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace, programy pro osoby závislé na drogách, programy pro osoby pečující o osobu blízkou.

15 Grantové projekty Výzva: 22, ukončena (od do ) Vyčleněnáčástka: 108 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: 2 roky Podporovanéčinnosti: podpora vzdělávání profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, vzdělávání v oblasti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb nebo při tvorbě dalších místních a regionálních partnerství, vzdělávání v oblasti zavádění a kontroly standardů kvality sociálních služeb, vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti managementu a řízení, vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou s cílem posílení jejich schopností a dovedností k návratu do společnosti a na trh práce, vzdělávání v dalších oblastech, které umožní poskytování služeb zaměřených na návrat uživatele na trh práce a do společnosti.

16 Grantové projekty Výzva: 43, ukončena (od do ) Vyčleněnáčástka: 129 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: až 3 roky Zaměření: Podpora vybraných sociálních služeb služby sociální prevence a odborné sociální poradenství pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství poskytované obětem trestnéčinnosti, obětem domácího násilí, obětem obchodu s lidmi, osobám komerčně zneužívaným, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, služby následné péče poskytované osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení (různé programy).

17 Grantové projekty Výzva: 45, ukončena (od do ) Vyčleněnáčástka: 158 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: 2 roky Podporovanéčinnosti: profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a osob pečujících o osobu blízkou akreditované vzdělávací programy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, profesní (odborné) vzdělávání pracovníků krajských a obecních úřadů v oblasti procesu plánování, kvality sociálních služeb a v oblasti metod sociální práce, podpora zavádění a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, podpora zavádění procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb (procesy zaměřené na plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb a další rozvoj poskytované sociální služby).

18 Grantové projekty Výzva: 65, ukončena (od do ) Vyčleněnáčástka: 90 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: 2 roky Podporovanéčinnosti: Podpora procesů plánování dostupnosti sociálních služeb Podpora zavádění a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, tj. na úrovni obce/obcí v kontextu 94 písm. d) zákona o sociálních službách, a střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

19 Grantové projekty Výzva: 66, ukončena (od do ) Vyčleněnáčástka: 120 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: 2 roky Podporované činnosti: Vzdělávání v oblasti sociálních služeb Další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, Kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb, Vzdělávání pečujících osob, Profesní (odborné) vzdělávání pracovníků krajských a obecních úřadů. Podpora zavádění procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb

20 Grantové projekty Výzva: 67, ukončena (od do ) Vyčleněnáčástka: 120 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: 3 roky Zaměření: Podpora vybraných sociálních služeb služby sociální prevence a odborné sociální poradenství pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství poskytované obětem trestnéčinnosti, obětem domácího násilí, obětem obchodu s lidmi, osobám komerčně zneužívaným, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící vězení, služby následné péče a odborné sociální poradenství poskytované osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení, např. programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality, programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení, programy pro osoby opouštějící vězení,

21 Grantové projekty Výzva: 78, ukončena (od do ) Vyčleněnáčástka: 45 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: 2 roky Podporované činnosti: Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na místní úrovni, tj. na úrovni obce/obcí v kontextu 94 písm. d) zákona o sociálních službách a střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

22 Grantové projekty Výzva: 30, otevřena (od do ) Vyčleněnáčástka: 248,8 mil. Kč. Název grantu: Sociální ekonomika Max. doba trvání projektu: 2 roky Podporované aktivity: nové podnikatelské aktivity/rozšíření kapacity podniku naplňující současně tyto principy sociálního podnikání nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců) Vymezení žadatelů o finanční podporu: Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a to: obecně prospěšná společnost a evidované (církevní) právnické osoby. Žadatel má sídlo v ČR.

23 Grantové projekty Opatření V rámci OP LZZ požádáno o realokaci na oblast podpory 3.1, respektive na podporu sociální integrace ve výši cca 350 mil. Kč. Předpokladem uskutečnění těchto převodů finančních prostředků je schválení Evropskou komisí, které by se mohlo uskutečnit ještě v letošním roce. Návrh nových výzev podpora sociálních služeb, podpora procesů transformace pobytových služeb sociální péče.

24 Shrnutí: stav k Výzva Výše podpory v Kč. Počet podpořených projektů 5 (IP) , (IP) , (GP) , (GP) , (GP) , (GP) , (GP) , (GP) , (GP) , (GP) ,- v procesu hodnocení 30 (GP Soc. ekom.) Celkem ,-

25 Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.2 Individuální projekty Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Výzva: 15, otevřena od do Cílová skupina: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit Vyčleněnáčástka: 145,5 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: 2 až 3 roky Podporované činnosti: Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování příslušníků romských komunit; Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit; Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně rozvoje partnerství na místní a regionální úrovni

26 Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.2 Individuální projekty Výzva: 47, ukončena od do Příjemce podpory: Úřad vlády ČR odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) Vyčleněnáčástka: 50 mil. Kč. Podporovanéčinnosti: Systémová podpora sociálních služeb a subjektů působících v sociálně vyloučených romských komunitách a podpora nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálních službách a dalších právních norem. Cílové skupiny: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit; zadavatelé sociálních služeb poskytujících služby pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit; poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování sociálních služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit; orgány veřejné správy působící v oblasti sociálních integrace.

27 Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.2 Individuální projekty Výzva: 55, otevřena od do Příjemce podpory: 31 vybraných obcí Cílová skupina: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit uvedených ve výzvě Vyčleněnáčástka: 200 mil. Kč. Podporované činnosti: Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit/lokalit Jsou podporovány tyto druhy sociálních služeb: odborné sociální poradenství, nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (pouze osoby ve věku let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, sociální rehabilitace (pouze terénní, ambulantní forma poskytování sociální služby), krizová pomoc, kontaktní centra, domy na půl cesty, azylové domy, raná péče (pouze terénní forma poskytování sociální služby), podpora samostatného bydlení.

28 Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.2 Individuální projekty Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených romských komunit/lokalit s důrazem především na: programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality a včetně podpory osvěty v této oblasti, programy získávání základních sociálních a profesních dovedností, programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace (v rámci výzvy nebude podpořen projekt zaměřený pouze na pracovní rehabilitaci), programy pro osoby závislé na drogách, programy pro předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců a finanční gramotnosti a prevence pro osoby ohrožené předlužeností (včetně poradenství), programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu, programy pro osoby opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, programy pomoci při realizaci investičních akcí financovaných z ERDF v rámci Integrovaného operačního programu.

29 Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.2 Grantové projekty Výzva: 19, otevřena od do Cílová skupina: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit Vyčleněnáčástka: 477,5 mil. Kč. Max. doba trvání projektu: 2 až 3 roky Podporované činnosti: Podpora vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících v oblasti sociální integrace příslušníků romských lokalit, Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit/lokalit, Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni

30 Sociální integrace a služby - oblast podpory 3.2 Shrnutí: stav k Výzva Výše podpory v Kč. Počet podpořených projektů 15 (IP) 145,5 mil (IP) 50 mil (IP) 200 mil (GP) 477,5 mil. 69 Celkem 823 mil

31 Děkuji za pozornost

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy zprostředkování

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 obsahuje výčet aktivit, které

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více