Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015. Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava"

Transkript

1 Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta Žadatel: Statutární město Opava Horní náměstí 69, Opava tel.: , Zpracovatel: Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, Třinec tel.: ,

2 1. OBSAH 1. OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Souhrn strategických dokumentů Podrobná specifikace Analýza ekonomické a sociální situace Základní geografické údaje Demografické údaje Pohyb obyvatel Věkové složení Národnostní složení Vzdělanost Dojížďka Ekonomický vývoj města a regionu Makroekonomické ukazatele Podnikatelské subjekty Vliv na zaměstnanost Příjmy obyvatel Nezaměstnanost Podpora podniků a plochy pro podnikání Výzkum, vývoj nových technologií Občanská vybavenost Zdravotnictví Sociální péče Školství Bydlení Volný čas - kultura, sport Životní prostředí Ovzduší Voda Krizový plán Kanalizace Hluk Odpady Péče o krajinu Městské prostředí Bydlení Infrastruktura pro kulturu, volný čas, cestovní ruch Zanedbaná území a objekty, prostranství Rozvojová území Dostupnost, dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura

3 3.2.8 Veřejná správa Řídící a správní struktura Informovaná společnost Výměna zkušeností, partnerská města Finanční analýza města SWOT analýza Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru tématu POPIS TÉMATU Kvantitativní a kvalitativní popis tématu Deskripce výchozího stavu Deskripce cílového stavu SWOT analýza - Přitažlivé město Opava Vize, globální cíl Stanovení cílů, strategie POPIS OPATŘENÍ, AKTIVIT Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření a aktivit IPRM Opatření 1.1 Rozvoj a zpřístupnění infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas Opatření 1.2 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 2.1 Regenerace objektů a lokalit (historických, architektonických, brownfield) Opatření 2.2 Regenerace veřejných prostranství a klidových zón, včetně mobiliáře Popis jednotlivých opatření Opatření 1.1 Rozvoj a zpřístupnění infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas Opatření 1.2 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 2.1 Regenerace objektů a lokalit (historických,.architektonických, brownfields) Opatření 2.2 Regenerace veřejných prostranství a klidových zón, včetně mobiliáře POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ A VÝSTUPŮ, VČETNĚ KVANTIFIKACE CÍLŮ A DEFINOVÁNÍ INDIKÁTORŮ FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM Časový harmonogram Finanční harmonogram POPIS REALIZACE PARTNERSTVÍ, ZAPOJENÍ PARTNERŮ PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI IPRM Partnerství v IPRM Partneři při výběru dílčích projektů v realizaci IPRM a Partneři ve fázi monitorování a hodnocení IPRM Způsob veřejného projednání, shrnutí závěrů a vypořádání připomínek vzešlých z projednání IPRM s veřejností a dalšími subjekty Komunikace Komunikace vůči Řídícímu orgánu ROP Komunikace vůči veřejnosti Webové stránky města Média (zejména lokální) Veřejná projednání POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY A ZPŮSOBU ŘÍZENÍ IPRM Řídící struktura IPRM (nastavení informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty implementace IPRM)

4 9.1.2 Statutární město Opava Řídící výbor Postavení, práva a povinnosti členů Řídícího výboru Organizační zajištění činnosti Řídícího výboru Pracovní skupiny Manažer IPRM a tajemník Pracovní skupiny Regionální rada Řídící orgán TOP Způsob výběru a schvalování dílčích projektů městem Projekty předdefinované v IPRM Projekty určené Řídícím výborem Projekty vybrané na základě volné soutěže proces příjmů a hodnocení a výběru projektů Realizace IPRM Předložení dílčích projektů Výběr a schvalování projektů řídícím orgánem OP Realizace projektů Monitoring IPRM a změny IPRM ANALÝZA RIZIK IPRM Analýza rizik jednotlivých fází IPRM Přípravná fáze IPRM Realizační fáze IPRM Fáze udržitelnosti IPRM Shrnutí analýzy rizik Prevence, minimalizace a řízení rizik Prevence a minimalizace rizik v jednotlivých fázích IPRM Rizika ve fázi přípravy IPRM Rizika ve fázi realizace IPRM Rizika ve fázi udržitelnosti IPRM Systém řízení rizik v rámci IPRM IPRM A NAPLŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH OP SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

5 2. ÚVODNÍ INFORMACE Název díla: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta Objednatel: Statutární město Opava Horní náměstí Opava Zhotovitel: Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s.r.o. Družstevní Třinec Kontaktní osoba: Ing. Marian Razima, tel: Použité podklady, zdroje: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020 Odbory Magistrátu města Opavy MIC Opava, Wikipedie, otevřená encyklopedie Oficiální stránky Statutárního města Opava, Český statistický úřad, Rozptylová studie II pro město Opava, Opavský a hlučínský deník, Zpravodajský server iopavsko.cz Koncepce zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období Městský dopravní podnik Opava, a.s., Regionální informační servis, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Slezská univerzita v Opavě, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007, 5

6 Ústav pro informace ve vzdělávání, Realitní kancelář AAABYTY.CZ, Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu, Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo zdravotnictví, Ekologický právní servis, Národní památkový ústav, Slezské divadlo Opava, Administrativní registr ekonomických subjektů, wwwinfo.mfcr.cz/ Datum zpracování: únor - červen

7 3. ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA 3.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na místní úrovni. Je totiž zcela zásadní, aby Integrovaný plán rozvoje města byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci města, ale rovněž s prioritami vyššího územního celku Moravskoslezského kraje, s Národním rozvojovým plánem určujícím čerpání strukturálních fondů od roku 2007 ad Souhrn strategických dokumentů IPRM navazuje na následující strategické dokumenty na úrovních: - města: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020, Územně plánovací dokumentace, dostupná na Odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy, Akční plán rozvoje turistického ruchu na Opavsku, - kraje: Program rozvoje Moravskoslezského kraje , Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko , Prováděcí dokument k výzvám od , Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska, Vademecum pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období národní úrovni Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta , Národní strategický referenční rámec, Národní rozvojový plán České republiky , 7

8 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období , Podrobná specifikace Strategické dokumenty na úrovni města Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020 Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivita Ekonomika E.2 Rozvoj cestovního ruchu E.2.1 Jednotná propagace turistické oblasti Opavské Slezsko E Produktové balíčky ve spolupráci města s podnikateli v oblasti CR Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivita Ekonomika E.2 Rozvoj cestovního ruchu E.2.2 Rozvoj stávajících atraktivit E Rozvoj kulturních a technických památek na území města Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivita Lidé L.3 Zvyšování kvality života obyvatel v oblastech sportu, kultury a volnočasových aktivit L.3.2 Rozvoj sportovní infrastruktury L Výstavba, případně rekonstrukce plaveckého a zimního stadionu Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivity Lidé L.3 Zvyšování kvality života obyvatel v oblastech sportu, kultury a volnočasových aktivit L.3.4 Rozvoj kulturní infrastruktury L Zřízení Obecního domu v prostorách bývalé Komerční banky L Rekonstrukce a přístavba KD Na Rybníčku L Revitalizace Dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava (Dům umění) L Zlepšení technických podmínek činnosti slezského divadla v Opavě 8

9 Akční plán rozvoje turistického ruchu na Opavsku Prioritní oblast Opatření Aktivity 2. Sekundární rozvoj - přizpůsobování a vylepšování existujících zdrojů, které nejsou zatím pro turismus optimálně využívány 2.1 Zpřístupnění a/nebo zatraktivnění vybraných zámků a historických budov pro turisty a návštěvníky Opavska Víceúčelový městský sál Rybníček (rekonstrukce a zvýšení využitelnosti) Strategické dokumenty na úrovni kraje Program rozvoje Moravskoslezského kraje Prioritní oblast Strategický cíl Opatření Aktivita 5. Vzkvétající území 3. Regenerace měst jako center ekonomického rozvoje regionu 3.1 Regenerace prostředí ve městech, zejména historických center, sídlištních celků a deprivovaných částí měst 3.2 Zlepšení podmínek života obyvatel měst Regenerace kulturních a historických památek Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit, podpora soudržnosti obyvatel s územím, kde žijí Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko , Prováděcí dokument k výzvám od Prioritní osa Oblast podpory Globální cíl Specifický cíl Podporovaná aktivita 3. Rozvoj měst 3.1 Rozvojové póly regionu Všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje Zajistit rozvoj center měst a zvýšit atraktivitu měst - zvelebit centra, ve kterých je koncentrována velká část ekonomických a společenských aktivit a zkvalitnit sociální infrastrukturu pro obyvatele i návštěvníky. Přitažlivá města Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Turistická oblast Opavské Slezsko 9

10 Strategická rozvojová oblast Opatření 2. Sekundární rozvoj 2.6 Rozvoj sportovně-rekreačních areálů Strategické dokumenty na národní úrovni Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města Prioritní oblast Aktivity 4. Přitažlivá města a) obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství c) zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb e) budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch f) ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta Prioritní oblast Priorita Cíl priority PO 3 Lidé a osídlení P.3.4 Rozvoj a regenerace měst Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst, zlepšení kvality života a prostředí ve městech Prioritní oblast Priorita Cíl priority PO 7 Kultura P.7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb Rozvíjet kulturní akce místního, regionálního a nadregionálního významu a modernizovat kulturní infrastrukturu Národní strategický referenční rámec Strategický cíl Cíl Priorita Vyvážený rozvoj území Konvergence B. Rozvoj městských oblastí 10

11 Cíl priority Posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů a podpora revitalizací I. Města nad obyvatel Národní rozvojový plán České republiky Strategický cíl Prioritní oblast Priorita Cíl priority Vyvážený rozvoj území Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky 2. Rozvoj městských oblastí Posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období Priorita Cíle priority Opatření 2. Podpora budování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu Výrazné zkvalitnění nabídky kulturního dědictví a přírodního bohatství pro cestovní ruch. Výrazné zkvalitnění a rozšíření nabídky základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména moderních ubytovacích zařízení, sportovně - rekreačních a kulturně-rekreačních zařízení a infrastruktury budování těchto zařízení musí být přednostně lokalizováno mimo zvláště chráněná území a jejich ochranné zóny. 2. Podpora rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch s akcentem jejich sekundárního využití 11

12 3.2 Analýza ekonomické a sociální situace Základní geografické údaje Obr. č. 1 - Poloha Statutárního města Opavy Zdroj: Český statistický úřad, Opava je historickým městem. První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r Opava je významným správním, obslužným a výrobním centrem poměrně rozlehlého spádového území, je zdrojem pracovních příležitostí a centrem občanského vybavení pro okolní obce. Jsou zde zastoupeny funkce, které v okolních menších městech a obcích nemohou z ekonomických důvodů vzniknout - především v oblasti administrativní, zdravotnictví, sociálních služeb, školství, kultury, ubytování, obchodu a sportu. Opava je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích statutárním městem. Je tvořena 8 městskými částmi a 16 katastrálními územími. Opava byla nejvýchodnějším statutárním městem ČR do 1. července 2007, kdy se mezi statutární města připojil Frýdek-Místek. Opava je členem Komory statutárních měst, jejíž předsedou je Ing. Zbyněk Stanjura, primátor města Opava. Město leží na řece Opavě v úrodném údolí, ohraničeném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku. Východně od města se rozkládá Poopavská nížina. Střední nadmořská výška (centrum města) je 257 m. n. m., nadmořská výška nejnižšího místa - řeky pod Komárovem - je 236,5 m n. m. Nejvyšším místem je Hůrka jižně od Podvihova o nadmořské výšce 529,8. Rozloha Opavy činí 90 km 2. Ze severu sousedí správní území města s Polskem, z východu 12

13 s obcí Oldřišov, Velké Hoštice, Štítina, Nové Sedlice, Mokré Lazce, z jihovýchodu s obcí Pustá Polom, z jihu s obcí Hlubočec, z jihozápadu s Vršovicemi, Raduní, Chvalíkovicemi, Brankou u Opavy, Oticemi a Slavkovem, ze západu s obcí Stěbořice, Neplachovice a Zadky. Z hlediska širších vztahů převládají vazby na Ostravu, která je centrem občanského vybavení vyššího významu. Město Opava se rozkládá v mírně zvlněné, poměrně bezlesé, otevřené krajině severně od vyvýšeného pásma Nízkého Jeseníku, v blízkosti státní hranice s Polskem. Osu oblasti tvoří řeka Opava přitékající od severozápadu a pokračující k východu. Pod městem se do Opavy vlévá řeka Moravice. Většina území vykazuje nížinný, výjimečně mírně zvlněný reliéf široké aluviální nivy podél řeky Opavy. Severní okraje území zasahují do Hlučínské pahorkatiny s mírně zvlněným reliéfem nesoucím stopy ledovcové modelační činnosti (zbytky náporové morény). Opavská pahorkatina představuje výběžek staré pevniny přemodelované zaledněním, které zde zanechalo mocné uloženiny písků a štěrkopísků, místy překrytých eolickými nánosy. Vytěžená lokalita sádrovce se nachází v severozápadní části Opavy (Stříbrné jezero). Podnebí je charakterizováno západním prouděním s převahou západních větrů, intenzivní cyklonální činností a poměrně hojnými srážkami. Projevuje se zde přímořský vliv a přibývá kontinentálních podnebních vlivů. - Průměrná roční teplota +8,2 ºC, - průměrný úhrn srážek 640 mm, - minimální teplota -35 ºC, - maximální teplota nad +35 ºC. Počet obyvatel Statutárního města Opavy byl k , včetně cizinců žilo v Opavě obyvatel. Pozice města v rámci ČR a regionu Opava patří k nejatraktivnějším městům Moravskoslezského kraje svým historickým vývojem, zachovaným historickým jádrem města, dostatečnou občanskou vybaveností a relativně dobrou dopravní dostupností. Rozlohou Opava zaujímá mezi statutárními městy ČR jedenácté místo (první Praha - 496,09 km 2, poslední Mladá Boleslav - 28,95 km 2 ). Opava je statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. Slezské muzeum v Opavě, založené 1814, je nejstarším muzeem na území ČR a patří k nejvýznamnějším ústavům v republice. V Opavě také sídlí Slezský ústav a expozitura Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Z výše uvedených údajů vyplývá, že na město Opavu jako na důležité centrum spádové oblasti jsou kladeny vysoké nároky především v oblasti hospodářské, sociální a kulturní, dále v oblasti občanské vybavenosti a rozvoje volnočasových aktivit obyvatel. Všechny tyto aspekty by se měly zobrazit ve zvýšení kvality života obyvatel města a okolí, kteří využívají obslužné či pracovní funkce města Opavy, a současně působit na všestranný rozvoj města a jeho udržitelný rozvoj. 13

14 3.2.2 Demografické údaje Ve městě Opava žilo k celkem obyvatel včetně cizinců. Celkově ve městě Opava žije asi 33,6 % počtu obyvatel okresu Opava. Při srovnání rozlohy a počtu obyvatel k je hustota obyvatel města Opava je 673 obyvatel na km 2. Trend vývoje počtu obyvatel v Opavě je klesající, stejně tak je tomu v Moravskoslezském kraji i ČR, pouze v okrese Opava byl posledním sledovaným rokem zaznamenán nárůst obyvatel. Z hlediska ČR, kraje, okresu i města převládají počty žen nad počty mužů, u obou těchto kategorií je zaznamenán trvalý pokles počtu. Tab. č. 1 - Počet obyvatel v letech Opava Celkem Ženy Muži Okres Opava Celkem Ženy Muži MSK Celkem Ženy Muži ČR Celkem Ženy Muži Zdroj: Český statistický úřad, Pokles počtu obyvatel v Opavě může být zapříčiněn dvěma faktory, a to stárnutím obyvatelstva a zvyšující se mírou migrace obyvatel. Tab. č. 2 - Počet obyvatel města podle městských částí k Městská část Opava Malé Hoštice Komárov Suché Lazce Podvihov Zlatníky Milostovice

15 Vlaštovičky Vávrovice Zdroj: Magistrát města Opavy, Pozn. : bez cizinců Nejméně obyvatel bydlí v Milostovicích, Vlaštovičkách a Zlatníkách i přesto, že v Milostovicích a Zlatníkách se počty obyvatel za rok 2007 zvýšily. Tab. č. 3 - Hustota obyvatelstva na 1 km 2 ve statut. městech, okrese, MSK a ČR České Havířov Hl. m. Praha Teplice Kladno Chomutov Budějovice Brno 2 625, , , , , , ,93 Mladá Boleslav Ostrava Plzeň Frýdek- Místek Karviná Pardubice Ústí nad Labem 1 517, , , , , , ,59 Olomouc Liberec Hradec Králové Karlovy Vary Přerov Most Zlín 969,36 931,13 891,84 857,71 802,16 778,58 657,30 Opava Jihlava Děčín MSK ČR Okres Opava 652,88 579,56 443,23 230,20 130,44 160,00 Zdroj: Český statistický úřad, Pozn.: Srovnání stavu ke Město Opava se řadí mezi statutární města s nejmenší hustotou obyvatelstva, menší hustota obyvatel se vyskytuje už jen u Jihlavy a Děčína, avšak v porovnání s hustotou obyvatel v okrese Opava, Moravskoslezském kraji či ČR je to nadprůměrný stav Pohyb obyvatel Jak je patrné z hodnot v následujících tabulkách, popisujících změnu počtu obyvatel přirozeným přírůstkem či stěhováním, přirozený přírůstek ve městě Opava v posledních dvou sledovaných letech nabývá kladných rostoucích hodnot, to znamená, že počet narozených přesáhl počet zemřelých obyvatel. I když počet vystěhovalých převyšuje počet přistěhovalých, přírůstek stěhováním se v roce 2006 značně zvýšil. Tab. č. 4 - Vývoj pohybu obyvatel Opavy Celková změna počtu obyvatel z toho ženy Přirozený přírůstek obyvatel z toho ženy

16 Počet živě narozených z toho ženy Počet zemřelých z toho ženy Přírůstek stěhováním z toho ženy Počet přistěhovalých z toho ženy Počet vystěhovalých z toho ženy Zdroj: Český statistický úřad, V Moravskoslezském kraji či okrese Opava došlo v posledním roce ke zvýšení celkové změny počtu obyvatel, v okrese Opava se tato hodnota vyšplhala na 45. Tab. č. 5 - Vývoj pohybu obyvatel v MSK, okrese Opava MSK Okres Opava Celková změna počtu obyvatel Přirozený přírůstek obyvatel Počet živě narozených Počet zemřelých Přírůstek stěhováním Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Zdroj: Český statistický úřad, V ČR na celkový přírůstek obyvatel (36 110) měl výrazný vliv v roce 2006 přírůstek stěhováním ( osob), zatímco přirozený přírůstek dosahoval obyvatel, což je v posledních třech letech jediná kladná hodnota. Tab. č. 6 - Pohyb obyvatel ČR, vývoj v letech Celková změna počtu obyvatel Přirozený přírůstek obyvatel Počet živě narozených Počet zemřelých

17 Přírůstek stěhováním Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Zdroj: Český statistický úřad, Věkové složení Tab. č. 7 - Podíl věkových skupin 0-14 na celkovém počtu obyvatel (v %) 0-2 roky 3-4 roky 5 let 6-9 let let Opava 2,59 1,73 0,85 4,60 6,92 Okres Opava 2,67 1,87 0,96 4,70 6,89 MSK 2,70 1,90 1,00 4,80 6,90 ČR 2,60 1,70 0,90 4,60 6,30 Zdroj: Český statistický úřad, Pozn.: Data dostupná z Ve srovnání s okresem, krajem či ČR má Opava průměrně o 0,4 % nižší podíl obyvatel ve věku 0-14 let. Jak je patrno z následující tabulky a grafu, snižuje se podíl obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let - předproduktivního obyvatelstva (r ,8 %, r ,1 %), zatímco v kategorii 65 a více se podíl obyvatel zvyšuje (r ,6 %, r ,2 %), což dokazuje, že obyvatelstvo Opavy pomalu stárne. V roce 2000 žilo v Opavě 12,6 % obyvatel ve věku nad 65 let a v roce 2006 je to již 14,2 %. Ve věkové kategorii 0-14 let došlo v porovnání let 2000 a 2006 k poklesu počtu o 2,7 %. Tab. č. 8 - Složení obyvatel Opavy podle věku k příslušného roku Věková kategorie let 16,8% 16,2% 15,7% 15,1% 14,5% 14,4% 14,1% ,6% 70,9% 71,4% 71,7% 72,3% 71,7% 71,6% 65 a více 12,6% 12,9% 12,9% 13,2% 13,2% 13,9% 14,2% Zdroj: Český statistický úřad, 17

18 Graf č. 1 - Věková struktura obyvatel Opavy v letech Počet obyvatel let a více Věk Analýza demografických údajů města Opavy prokázala, že počet obyvatel v Opavě je klesající a to jednak z důvodu stárnutí obyvatel a zvyšující se migrace obyvatel. Počet obyvatel, kteří se vystěhovali převyšuje počet přistěhovaných. To může svědčit o nedostatečné kvalitě služeb pro obyvatele města zejména se zaměřením na rodiny s dětmi. To rovněž potvrzuje fakt, že věková skupina obyvatel 0-14 let má již několik let v řadě za sebou výrazně klesající tendenci a dochází tak ke stárnutí obyvatelstva Národnostní složení Z hlediska složení obyvatel statutárního města Opavy převažuje národnost česká (92,46 %). Ke slezské národnosti se hlásí 2,05 % obyvatel, ke slovenské 1,35 %. Ostatní národnosti (romská, polská, německá, ruská, ukrajinská a vietmamská) jsou zastoupeny méně než jedním procentem. Ve srovnání s okresem Opava (91,09 %), Moravskoslezským krajem (87,17 %) či ČR (90,42 %) je v Opavě největší podíl osob s českou národností Vzdělanost V Opavě je zastoupeno základní, střední i vysoké školství. Tab. č. 9 - Školství v Opavě Stupeň Počet škol Základní škola 19 Základní umělecká škola 2 Jazyková škola 2 Střední škola 15 Konzervatoř 1 Vyšší odborná škola 2 Vysoká škola 1 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, 18

19 Následující struktura obyvatelstva podle vzdělání lze zjistit pouze ze sčítání lidu, nejsou proto uvedena aktuálnější data. Obecně se vzdělanostní struktura zvyšuje - ve městě Opava bylo k (poslední sčítání) obyvatel starších 15 let, u kterých se vzdělanost zjišťovala. Největší podíl je v Opavě osob vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity (36 %), následuje skupina s úplným středním vzděláním s maturitou (26 %) a v závěsu za ní jsou osoby se základním vzděláním včetně neukončeného (21 %). Vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v Opavě 11 % a vyšší odborné či nadstavbové vzdělání mají 4 % obyvatel starších 15 let. Bez vzdělání je 1 % obyvatel Opavy. Graf č. 2 - Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let v Opavě 4% 11% 1% 1% 21% Bez vzdělání Základní vč. neukončeného Vyučen a stř. odborné bez maturity Úplné střední s maturitou 26% 36% Vyšší odborné a nadstavbové Vysokoškolské Nezjištěno Při porovnání s MSK a ČR se vzdělanost obyvatelstva Opavy liší ve vzdělání vysokoškolském, úplném středním s maturitou, vyšším odborném a nadstavbovém (vyšší procento). Oproti tomu je v Opavě menší podíl osob než v MSK či ČR se vzděláním vyučen a střední odborné bez maturity a základní - viz následující tabulka. Tab. č Srovnání vzdělanostní struktury, procentní podíly Typ vzdělání Opava MSK ČR Bez vzdělání 0,73 0,53 0,04 Základní vč. neukončeného 21,25 25,24 23,03 Vyučen a stř. odborné bez maturity 35,92 38,72 37,96 Úplné střední s maturitou 26,43 23,36 24,90 Vyšší odborné a nadstavbové 3,60 3,05 3,45 Vysokoškolské 10,74 7,75 8,89 Nezjištěno 1,32 1,35 1,32 Zdroj: Český statistický úřad, SLDB

20 Tab. č Vývoj vzdělanosti v Opavě od roku 1991 do 2001 (%) Typ vzdělání Bez vzdělání a nezjištěno 2,12 0,73 Základní vč. neukončeného 26,61 21,25 Vyučen a stř. odborné bez maturity 34,82 35,92 Úplné střední s maturitou 23,13 26,43 Vyšší odborné a nadstavbové - 3,60 Vysokoškolské 7,67 10,74 Nezjištěno - 1,32 Zdroj: Český statistický úřad, Profil SMO Z porovnání mezi dvěma SLDB (1991 a 2001) vyplývá výrazný nárůst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním (+3,07 p.b.) a s úplným středním s maturitou (+3,3 p.b.). Je zde patrný výrazný pokles podílu osob se základním vzděláním (-5,36 p.b.). Vývoj vzdělanosti v Opavě mezi dvěma SLDB v roce 1991 a 2001 lze hodnotit jako pozitivní - dochází ke zvyšování vzdělanosti mezi obyvateli Opavy. K bylo v okrese Opava 639 volných míst na středních školách. Nejvíce volných míst vykazoval okres Ostrava (1 676) a nejméně Nový Jičín (433). Tab. č Počty žáků na školách v okrese Opava Rok sběru dat Základní školy Střední školy Vyšší a vyšší odborné školy Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, V České republice převážná část populace pokračuje po ukončení základní školy ve středním vzdělávání: 80 % žáků prochází odborným vzděláváním, necelých 20 % pak všeobecným. Se základním vzděláním zůstává 6 až 8 % populačního ročníku, obvykle až po neúspěchu ve studiu na střední škole Vývoj na Slezské univerzitě v Opavě Tab. č Počet absolventů Slezské univerzity v Opavě v letech Rok Počet absolventů Zdroj: Slezská univerzita v Opavě, 20

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast LIDÉ Zapojení obyvatel do ekonomiky ovlivňuje zásadním způsobem její výkonnost. Počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob a jejich podíl na celkové pracovní

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Tabulková část přílohy č. 2

Tabulková část přílohy č. 2 Tabulková část přílohy č. 2 Tabulka č. 1 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pojištěnci 4 755 667 4 708 151 4 603 615 4 833 831 4 784

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Plochy pro podnikání v Opavě

Plochy pro podnikání v Opavě Plochy pro podnikání v Opavě Plochy pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO 2. ROZVOJOVÉ PLOCHY 3. PLOCHA PRŮMYSLU - VÁVROVICE Nová průmyslová výstavba v Moravskoslezském kraji, 29.10.2008 MĚSTO

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku. Souhrn programu Program je zaměřen na výstavbu, pořízení a rekonstrukce školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a pořízení vzdělávacích

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více