Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015. Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava"

Transkript

1 Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta Žadatel: Statutární město Opava Horní náměstí 69, Opava tel.: , Zpracovatel: Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, Třinec tel.: ,

2 1. OBSAH 1. OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Souhrn strategických dokumentů Podrobná specifikace Analýza ekonomické a sociální situace Základní geografické údaje Demografické údaje Pohyb obyvatel Věkové složení Národnostní složení Vzdělanost Dojížďka Ekonomický vývoj města a regionu Makroekonomické ukazatele Podnikatelské subjekty Vliv na zaměstnanost Příjmy obyvatel Nezaměstnanost Podpora podniků a plochy pro podnikání Výzkum, vývoj nových technologií Občanská vybavenost Zdravotnictví Sociální péče Školství Bydlení Volný čas - kultura, sport Životní prostředí Ovzduší Voda Krizový plán Kanalizace Hluk Odpady Péče o krajinu Městské prostředí Bydlení Infrastruktura pro kulturu, volný čas, cestovní ruch Zanedbaná území a objekty, prostranství Rozvojová území Dostupnost, dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura

3 3.2.8 Veřejná správa Řídící a správní struktura Informovaná společnost Výměna zkušeností, partnerská města Finanční analýza města SWOT analýza Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru tématu POPIS TÉMATU Kvantitativní a kvalitativní popis tématu Deskripce výchozího stavu Deskripce cílového stavu SWOT analýza - Přitažlivé město Opava Vize, globální cíl Stanovení cílů, strategie POPIS OPATŘENÍ, AKTIVIT Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření a aktivit IPRM Opatření 1.1 Rozvoj a zpřístupnění infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas Opatření 1.2 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 2.1 Regenerace objektů a lokalit (historických, architektonických, brownfield) Opatření 2.2 Regenerace veřejných prostranství a klidových zón, včetně mobiliáře Popis jednotlivých opatření Opatření 1.1 Rozvoj a zpřístupnění infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas Opatření 1.2 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 2.1 Regenerace objektů a lokalit (historických,.architektonických, brownfields) Opatření 2.2 Regenerace veřejných prostranství a klidových zón, včetně mobiliáře POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ A VÝSTUPŮ, VČETNĚ KVANTIFIKACE CÍLŮ A DEFINOVÁNÍ INDIKÁTORŮ FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM Časový harmonogram Finanční harmonogram POPIS REALIZACE PARTNERSTVÍ, ZAPOJENÍ PARTNERŮ PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI IPRM Partnerství v IPRM Partneři při výběru dílčích projektů v realizaci IPRM a Partneři ve fázi monitorování a hodnocení IPRM Způsob veřejného projednání, shrnutí závěrů a vypořádání připomínek vzešlých z projednání IPRM s veřejností a dalšími subjekty Komunikace Komunikace vůči Řídícímu orgánu ROP Komunikace vůči veřejnosti Webové stránky města Média (zejména lokální) Veřejná projednání POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY A ZPŮSOBU ŘÍZENÍ IPRM Řídící struktura IPRM (nastavení informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty implementace IPRM)

4 9.1.2 Statutární město Opava Řídící výbor Postavení, práva a povinnosti členů Řídícího výboru Organizační zajištění činnosti Řídícího výboru Pracovní skupiny Manažer IPRM a tajemník Pracovní skupiny Regionální rada Řídící orgán TOP Způsob výběru a schvalování dílčích projektů městem Projekty předdefinované v IPRM Projekty určené Řídícím výborem Projekty vybrané na základě volné soutěže proces příjmů a hodnocení a výběru projektů Realizace IPRM Předložení dílčích projektů Výběr a schvalování projektů řídícím orgánem OP Realizace projektů Monitoring IPRM a změny IPRM ANALÝZA RIZIK IPRM Analýza rizik jednotlivých fází IPRM Přípravná fáze IPRM Realizační fáze IPRM Fáze udržitelnosti IPRM Shrnutí analýzy rizik Prevence, minimalizace a řízení rizik Prevence a minimalizace rizik v jednotlivých fázích IPRM Rizika ve fázi přípravy IPRM Rizika ve fázi realizace IPRM Rizika ve fázi udržitelnosti IPRM Systém řízení rizik v rámci IPRM IPRM A NAPLŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH OP SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

5 2. ÚVODNÍ INFORMACE Název díla: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta Objednatel: Statutární město Opava Horní náměstí Opava Zhotovitel: Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s.r.o. Družstevní Třinec Kontaktní osoba: Ing. Marian Razima, tel: Použité podklady, zdroje: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020 Odbory Magistrátu města Opavy MIC Opava, Wikipedie, otevřená encyklopedie Oficiální stránky Statutárního města Opava, Český statistický úřad, Rozptylová studie II pro město Opava, Opavský a hlučínský deník, Zpravodajský server iopavsko.cz Koncepce zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období Městský dopravní podnik Opava, a.s., Regionální informační servis, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Slezská univerzita v Opavě, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007, 5

6 Ústav pro informace ve vzdělávání, Realitní kancelář AAABYTY.CZ, Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu, Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo zdravotnictví, Ekologický právní servis, Národní památkový ústav, Slezské divadlo Opava, Administrativní registr ekonomických subjektů, wwwinfo.mfcr.cz/ Datum zpracování: únor - červen

7 3. ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA 3.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na místní úrovni. Je totiž zcela zásadní, aby Integrovaný plán rozvoje města byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci města, ale rovněž s prioritami vyššího územního celku Moravskoslezského kraje, s Národním rozvojovým plánem určujícím čerpání strukturálních fondů od roku 2007 ad Souhrn strategických dokumentů IPRM navazuje na následující strategické dokumenty na úrovních: - města: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020, Územně plánovací dokumentace, dostupná na Odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy, Akční plán rozvoje turistického ruchu na Opavsku, - kraje: Program rozvoje Moravskoslezského kraje , Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko , Prováděcí dokument k výzvám od , Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska, Vademecum pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období národní úrovni Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta , Národní strategický referenční rámec, Národní rozvojový plán České republiky , 7

8 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období , Podrobná specifikace Strategické dokumenty na úrovni města Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020 Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivita Ekonomika E.2 Rozvoj cestovního ruchu E.2.1 Jednotná propagace turistické oblasti Opavské Slezsko E Produktové balíčky ve spolupráci města s podnikateli v oblasti CR Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivita Ekonomika E.2 Rozvoj cestovního ruchu E.2.2 Rozvoj stávajících atraktivit E Rozvoj kulturních a technických památek na území města Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivita Lidé L.3 Zvyšování kvality života obyvatel v oblastech sportu, kultury a volnočasových aktivit L.3.2 Rozvoj sportovní infrastruktury L Výstavba, případně rekonstrukce plaveckého a zimního stadionu Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivity Lidé L.3 Zvyšování kvality života obyvatel v oblastech sportu, kultury a volnočasových aktivit L.3.4 Rozvoj kulturní infrastruktury L Zřízení Obecního domu v prostorách bývalé Komerční banky L Rekonstrukce a přístavba KD Na Rybníčku L Revitalizace Dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava (Dům umění) L Zlepšení technických podmínek činnosti slezského divadla v Opavě 8

9 Akční plán rozvoje turistického ruchu na Opavsku Prioritní oblast Opatření Aktivity 2. Sekundární rozvoj - přizpůsobování a vylepšování existujících zdrojů, které nejsou zatím pro turismus optimálně využívány 2.1 Zpřístupnění a/nebo zatraktivnění vybraných zámků a historických budov pro turisty a návštěvníky Opavska Víceúčelový městský sál Rybníček (rekonstrukce a zvýšení využitelnosti) Strategické dokumenty na úrovni kraje Program rozvoje Moravskoslezského kraje Prioritní oblast Strategický cíl Opatření Aktivita 5. Vzkvétající území 3. Regenerace měst jako center ekonomického rozvoje regionu 3.1 Regenerace prostředí ve městech, zejména historických center, sídlištních celků a deprivovaných částí měst 3.2 Zlepšení podmínek života obyvatel měst Regenerace kulturních a historických památek Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit, podpora soudržnosti obyvatel s územím, kde žijí Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko , Prováděcí dokument k výzvám od Prioritní osa Oblast podpory Globální cíl Specifický cíl Podporovaná aktivita 3. Rozvoj měst 3.1 Rozvojové póly regionu Všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje Zajistit rozvoj center měst a zvýšit atraktivitu měst - zvelebit centra, ve kterých je koncentrována velká část ekonomických a společenských aktivit a zkvalitnit sociální infrastrukturu pro obyvatele i návštěvníky. Přitažlivá města Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Turistická oblast Opavské Slezsko 9

10 Strategická rozvojová oblast Opatření 2. Sekundární rozvoj 2.6 Rozvoj sportovně-rekreačních areálů Strategické dokumenty na národní úrovni Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města Prioritní oblast Aktivity 4. Přitažlivá města a) obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství c) zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb e) budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch f) ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta Prioritní oblast Priorita Cíl priority PO 3 Lidé a osídlení P.3.4 Rozvoj a regenerace měst Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst, zlepšení kvality života a prostředí ve městech Prioritní oblast Priorita Cíl priority PO 7 Kultura P.7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb Rozvíjet kulturní akce místního, regionálního a nadregionálního významu a modernizovat kulturní infrastrukturu Národní strategický referenční rámec Strategický cíl Cíl Priorita Vyvážený rozvoj území Konvergence B. Rozvoj městských oblastí 10

11 Cíl priority Posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů a podpora revitalizací I. Města nad obyvatel Národní rozvojový plán České republiky Strategický cíl Prioritní oblast Priorita Cíl priority Vyvážený rozvoj území Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky 2. Rozvoj městských oblastí Posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období Priorita Cíle priority Opatření 2. Podpora budování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu Výrazné zkvalitnění nabídky kulturního dědictví a přírodního bohatství pro cestovní ruch. Výrazné zkvalitnění a rozšíření nabídky základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména moderních ubytovacích zařízení, sportovně - rekreačních a kulturně-rekreačních zařízení a infrastruktury budování těchto zařízení musí být přednostně lokalizováno mimo zvláště chráněná území a jejich ochranné zóny. 2. Podpora rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch s akcentem jejich sekundárního využití 11

12 3.2 Analýza ekonomické a sociální situace Základní geografické údaje Obr. č. 1 - Poloha Statutárního města Opavy Zdroj: Český statistický úřad, Opava je historickým městem. První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r Opava je významným správním, obslužným a výrobním centrem poměrně rozlehlého spádového území, je zdrojem pracovních příležitostí a centrem občanského vybavení pro okolní obce. Jsou zde zastoupeny funkce, které v okolních menších městech a obcích nemohou z ekonomických důvodů vzniknout - především v oblasti administrativní, zdravotnictví, sociálních služeb, školství, kultury, ubytování, obchodu a sportu. Opava je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích statutárním městem. Je tvořena 8 městskými částmi a 16 katastrálními územími. Opava byla nejvýchodnějším statutárním městem ČR do 1. července 2007, kdy se mezi statutární města připojil Frýdek-Místek. Opava je členem Komory statutárních měst, jejíž předsedou je Ing. Zbyněk Stanjura, primátor města Opava. Město leží na řece Opavě v úrodném údolí, ohraničeném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku. Východně od města se rozkládá Poopavská nížina. Střední nadmořská výška (centrum města) je 257 m. n. m., nadmořská výška nejnižšího místa - řeky pod Komárovem - je 236,5 m n. m. Nejvyšším místem je Hůrka jižně od Podvihova o nadmořské výšce 529,8. Rozloha Opavy činí 90 km 2. Ze severu sousedí správní území města s Polskem, z východu 12

13 s obcí Oldřišov, Velké Hoštice, Štítina, Nové Sedlice, Mokré Lazce, z jihovýchodu s obcí Pustá Polom, z jihu s obcí Hlubočec, z jihozápadu s Vršovicemi, Raduní, Chvalíkovicemi, Brankou u Opavy, Oticemi a Slavkovem, ze západu s obcí Stěbořice, Neplachovice a Zadky. Z hlediska širších vztahů převládají vazby na Ostravu, která je centrem občanského vybavení vyššího významu. Město Opava se rozkládá v mírně zvlněné, poměrně bezlesé, otevřené krajině severně od vyvýšeného pásma Nízkého Jeseníku, v blízkosti státní hranice s Polskem. Osu oblasti tvoří řeka Opava přitékající od severozápadu a pokračující k východu. Pod městem se do Opavy vlévá řeka Moravice. Většina území vykazuje nížinný, výjimečně mírně zvlněný reliéf široké aluviální nivy podél řeky Opavy. Severní okraje území zasahují do Hlučínské pahorkatiny s mírně zvlněným reliéfem nesoucím stopy ledovcové modelační činnosti (zbytky náporové morény). Opavská pahorkatina představuje výběžek staré pevniny přemodelované zaledněním, které zde zanechalo mocné uloženiny písků a štěrkopísků, místy překrytých eolickými nánosy. Vytěžená lokalita sádrovce se nachází v severozápadní části Opavy (Stříbrné jezero). Podnebí je charakterizováno západním prouděním s převahou západních větrů, intenzivní cyklonální činností a poměrně hojnými srážkami. Projevuje se zde přímořský vliv a přibývá kontinentálních podnebních vlivů. - Průměrná roční teplota +8,2 ºC, - průměrný úhrn srážek 640 mm, - minimální teplota -35 ºC, - maximální teplota nad +35 ºC. Počet obyvatel Statutárního města Opavy byl k , včetně cizinců žilo v Opavě obyvatel. Pozice města v rámci ČR a regionu Opava patří k nejatraktivnějším městům Moravskoslezského kraje svým historickým vývojem, zachovaným historickým jádrem města, dostatečnou občanskou vybaveností a relativně dobrou dopravní dostupností. Rozlohou Opava zaujímá mezi statutárními městy ČR jedenácté místo (první Praha - 496,09 km 2, poslední Mladá Boleslav - 28,95 km 2 ). Opava je statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. Slezské muzeum v Opavě, založené 1814, je nejstarším muzeem na území ČR a patří k nejvýznamnějším ústavům v republice. V Opavě také sídlí Slezský ústav a expozitura Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Z výše uvedených údajů vyplývá, že na město Opavu jako na důležité centrum spádové oblasti jsou kladeny vysoké nároky především v oblasti hospodářské, sociální a kulturní, dále v oblasti občanské vybavenosti a rozvoje volnočasových aktivit obyvatel. Všechny tyto aspekty by se měly zobrazit ve zvýšení kvality života obyvatel města a okolí, kteří využívají obslužné či pracovní funkce města Opavy, a současně působit na všestranný rozvoj města a jeho udržitelný rozvoj. 13

14 3.2.2 Demografické údaje Ve městě Opava žilo k celkem obyvatel včetně cizinců. Celkově ve městě Opava žije asi 33,6 % počtu obyvatel okresu Opava. Při srovnání rozlohy a počtu obyvatel k je hustota obyvatel města Opava je 673 obyvatel na km 2. Trend vývoje počtu obyvatel v Opavě je klesající, stejně tak je tomu v Moravskoslezském kraji i ČR, pouze v okrese Opava byl posledním sledovaným rokem zaznamenán nárůst obyvatel. Z hlediska ČR, kraje, okresu i města převládají počty žen nad počty mužů, u obou těchto kategorií je zaznamenán trvalý pokles počtu. Tab. č. 1 - Počet obyvatel v letech Opava Celkem Ženy Muži Okres Opava Celkem Ženy Muži MSK Celkem Ženy Muži ČR Celkem Ženy Muži Zdroj: Český statistický úřad, Pokles počtu obyvatel v Opavě může být zapříčiněn dvěma faktory, a to stárnutím obyvatelstva a zvyšující se mírou migrace obyvatel. Tab. č. 2 - Počet obyvatel města podle městských částí k Městská část Opava Malé Hoštice Komárov Suché Lazce Podvihov Zlatníky Milostovice

15 Vlaštovičky Vávrovice Zdroj: Magistrát města Opavy, Pozn. : bez cizinců Nejméně obyvatel bydlí v Milostovicích, Vlaštovičkách a Zlatníkách i přesto, že v Milostovicích a Zlatníkách se počty obyvatel za rok 2007 zvýšily. Tab. č. 3 - Hustota obyvatelstva na 1 km 2 ve statut. městech, okrese, MSK a ČR České Havířov Hl. m. Praha Teplice Kladno Chomutov Budějovice Brno 2 625, , , , , , ,93 Mladá Boleslav Ostrava Plzeň Frýdek- Místek Karviná Pardubice Ústí nad Labem 1 517, , , , , , ,59 Olomouc Liberec Hradec Králové Karlovy Vary Přerov Most Zlín 969,36 931,13 891,84 857,71 802,16 778,58 657,30 Opava Jihlava Děčín MSK ČR Okres Opava 652,88 579,56 443,23 230,20 130,44 160,00 Zdroj: Český statistický úřad, Pozn.: Srovnání stavu ke Město Opava se řadí mezi statutární města s nejmenší hustotou obyvatelstva, menší hustota obyvatel se vyskytuje už jen u Jihlavy a Děčína, avšak v porovnání s hustotou obyvatel v okrese Opava, Moravskoslezském kraji či ČR je to nadprůměrný stav Pohyb obyvatel Jak je patrné z hodnot v následujících tabulkách, popisujících změnu počtu obyvatel přirozeným přírůstkem či stěhováním, přirozený přírůstek ve městě Opava v posledních dvou sledovaných letech nabývá kladných rostoucích hodnot, to znamená, že počet narozených přesáhl počet zemřelých obyvatel. I když počet vystěhovalých převyšuje počet přistěhovalých, přírůstek stěhováním se v roce 2006 značně zvýšil. Tab. č. 4 - Vývoj pohybu obyvatel Opavy Celková změna počtu obyvatel z toho ženy Přirozený přírůstek obyvatel z toho ženy

16 Počet živě narozených z toho ženy Počet zemřelých z toho ženy Přírůstek stěhováním z toho ženy Počet přistěhovalých z toho ženy Počet vystěhovalých z toho ženy Zdroj: Český statistický úřad, V Moravskoslezském kraji či okrese Opava došlo v posledním roce ke zvýšení celkové změny počtu obyvatel, v okrese Opava se tato hodnota vyšplhala na 45. Tab. č. 5 - Vývoj pohybu obyvatel v MSK, okrese Opava MSK Okres Opava Celková změna počtu obyvatel Přirozený přírůstek obyvatel Počet živě narozených Počet zemřelých Přírůstek stěhováním Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Zdroj: Český statistický úřad, V ČR na celkový přírůstek obyvatel (36 110) měl výrazný vliv v roce 2006 přírůstek stěhováním ( osob), zatímco přirozený přírůstek dosahoval obyvatel, což je v posledních třech letech jediná kladná hodnota. Tab. č. 6 - Pohyb obyvatel ČR, vývoj v letech Celková změna počtu obyvatel Přirozený přírůstek obyvatel Počet živě narozených Počet zemřelých

17 Přírůstek stěhováním Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Zdroj: Český statistický úřad, Věkové složení Tab. č. 7 - Podíl věkových skupin 0-14 na celkovém počtu obyvatel (v %) 0-2 roky 3-4 roky 5 let 6-9 let let Opava 2,59 1,73 0,85 4,60 6,92 Okres Opava 2,67 1,87 0,96 4,70 6,89 MSK 2,70 1,90 1,00 4,80 6,90 ČR 2,60 1,70 0,90 4,60 6,30 Zdroj: Český statistický úřad, Pozn.: Data dostupná z Ve srovnání s okresem, krajem či ČR má Opava průměrně o 0,4 % nižší podíl obyvatel ve věku 0-14 let. Jak je patrno z následující tabulky a grafu, snižuje se podíl obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let - předproduktivního obyvatelstva (r ,8 %, r ,1 %), zatímco v kategorii 65 a více se podíl obyvatel zvyšuje (r ,6 %, r ,2 %), což dokazuje, že obyvatelstvo Opavy pomalu stárne. V roce 2000 žilo v Opavě 12,6 % obyvatel ve věku nad 65 let a v roce 2006 je to již 14,2 %. Ve věkové kategorii 0-14 let došlo v porovnání let 2000 a 2006 k poklesu počtu o 2,7 %. Tab. č. 8 - Složení obyvatel Opavy podle věku k příslušného roku Věková kategorie let 16,8% 16,2% 15,7% 15,1% 14,5% 14,4% 14,1% ,6% 70,9% 71,4% 71,7% 72,3% 71,7% 71,6% 65 a více 12,6% 12,9% 12,9% 13,2% 13,2% 13,9% 14,2% Zdroj: Český statistický úřad, 17

18 Graf č. 1 - Věková struktura obyvatel Opavy v letech Počet obyvatel let a více Věk Analýza demografických údajů města Opavy prokázala, že počet obyvatel v Opavě je klesající a to jednak z důvodu stárnutí obyvatel a zvyšující se migrace obyvatel. Počet obyvatel, kteří se vystěhovali převyšuje počet přistěhovaných. To může svědčit o nedostatečné kvalitě služeb pro obyvatele města zejména se zaměřením na rodiny s dětmi. To rovněž potvrzuje fakt, že věková skupina obyvatel 0-14 let má již několik let v řadě za sebou výrazně klesající tendenci a dochází tak ke stárnutí obyvatelstva Národnostní složení Z hlediska složení obyvatel statutárního města Opavy převažuje národnost česká (92,46 %). Ke slezské národnosti se hlásí 2,05 % obyvatel, ke slovenské 1,35 %. Ostatní národnosti (romská, polská, německá, ruská, ukrajinská a vietmamská) jsou zastoupeny méně než jedním procentem. Ve srovnání s okresem Opava (91,09 %), Moravskoslezským krajem (87,17 %) či ČR (90,42 %) je v Opavě největší podíl osob s českou národností Vzdělanost V Opavě je zastoupeno základní, střední i vysoké školství. Tab. č. 9 - Školství v Opavě Stupeň Počet škol Základní škola 19 Základní umělecká škola 2 Jazyková škola 2 Střední škola 15 Konzervatoř 1 Vyšší odborná škola 2 Vysoká škola 1 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, 18

19 Následující struktura obyvatelstva podle vzdělání lze zjistit pouze ze sčítání lidu, nejsou proto uvedena aktuálnější data. Obecně se vzdělanostní struktura zvyšuje - ve městě Opava bylo k (poslední sčítání) obyvatel starších 15 let, u kterých se vzdělanost zjišťovala. Největší podíl je v Opavě osob vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity (36 %), následuje skupina s úplným středním vzděláním s maturitou (26 %) a v závěsu za ní jsou osoby se základním vzděláním včetně neukončeného (21 %). Vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v Opavě 11 % a vyšší odborné či nadstavbové vzdělání mají 4 % obyvatel starších 15 let. Bez vzdělání je 1 % obyvatel Opavy. Graf č. 2 - Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let v Opavě 4% 11% 1% 1% 21% Bez vzdělání Základní vč. neukončeného Vyučen a stř. odborné bez maturity Úplné střední s maturitou 26% 36% Vyšší odborné a nadstavbové Vysokoškolské Nezjištěno Při porovnání s MSK a ČR se vzdělanost obyvatelstva Opavy liší ve vzdělání vysokoškolském, úplném středním s maturitou, vyšším odborném a nadstavbovém (vyšší procento). Oproti tomu je v Opavě menší podíl osob než v MSK či ČR se vzděláním vyučen a střední odborné bez maturity a základní - viz následující tabulka. Tab. č Srovnání vzdělanostní struktury, procentní podíly Typ vzdělání Opava MSK ČR Bez vzdělání 0,73 0,53 0,04 Základní vč. neukončeného 21,25 25,24 23,03 Vyučen a stř. odborné bez maturity 35,92 38,72 37,96 Úplné střední s maturitou 26,43 23,36 24,90 Vyšší odborné a nadstavbové 3,60 3,05 3,45 Vysokoškolské 10,74 7,75 8,89 Nezjištěno 1,32 1,35 1,32 Zdroj: Český statistický úřad, SLDB

20 Tab. č Vývoj vzdělanosti v Opavě od roku 1991 do 2001 (%) Typ vzdělání Bez vzdělání a nezjištěno 2,12 0,73 Základní vč. neukončeného 26,61 21,25 Vyučen a stř. odborné bez maturity 34,82 35,92 Úplné střední s maturitou 23,13 26,43 Vyšší odborné a nadstavbové - 3,60 Vysokoškolské 7,67 10,74 Nezjištěno - 1,32 Zdroj: Český statistický úřad, Profil SMO Z porovnání mezi dvěma SLDB (1991 a 2001) vyplývá výrazný nárůst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním (+3,07 p.b.) a s úplným středním s maturitou (+3,3 p.b.). Je zde patrný výrazný pokles podílu osob se základním vzděláním (-5,36 p.b.). Vývoj vzdělanosti v Opavě mezi dvěma SLDB v roce 1991 a 2001 lze hodnotit jako pozitivní - dochází ke zvyšování vzdělanosti mezi obyvateli Opavy. K bylo v okrese Opava 639 volných míst na středních školách. Nejvíce volných míst vykazoval okres Ostrava (1 676) a nejméně Nový Jičín (433). Tab. č Počty žáků na školách v okrese Opava Rok sběru dat Základní školy Střední školy Vyšší a vyšší odborné školy Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, V České republice převážná část populace pokračuje po ukončení základní školy ve středním vzdělávání: 80 % žáků prochází odborným vzděláváním, necelých 20 % pak všeobecným. Se základním vzděláním zůstává 6 až 8 % populačního ročníku, obvykle až po neúspěchu ve studiu na střední škole Vývoj na Slezské univerzitě v Opavě Tab. č Počet absolventů Slezské univerzity v Opavě v letech Rok Počet absolventů Zdroj: Slezská univerzita v Opavě, 20

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 V roce 2007 dosáhly náklady práce v ČR průměrné výše 31 020 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, resp. 216,38 Kč za odpracovanou hodinu.

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5.1. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání Dojížďka se sleduje od roku 1961. Již od roku 1961 je zjišťování údajů o dojížďce do zaměstnání a do škol součástí

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel ČR Při sčítání lidu byla otázka na nejvyšší vyplňovana pouze 15letými a staršími osobami podle nejvyšší dokončené školy. Škála zjišťovaných

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6% Černošice Správní obvod Černošice se nachází uprostřed kraje, kde ze západu obepíná hlavní město Prahu. Většina povrchu náleží k tzv. Brdské oblasti, konkrétně se jedná o Pražskou plošinu. Na jihu sem

Více

KARTY ( )

KARTY ( ) KARTY (10. 10. 17. 10. 2016) KARTA PI.1 strana 2 ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI SPÍŠE DŮVĚŘUJI SPÍŠE NEDŮVĚŘUJI ROZHODNĚ NEDŮVĚŘUJI KARTA PD.96 strana 4, 5 DNES JE SITUACE: MNOHEM LEPŠÍ TROCHU LEPŠÍ PŘIBLIŽNĚ STEJNÁ

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2%

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2% Beroun Správní obvod Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Hořovice, Rakovník, Kladno, Černošice a Dobříš. Povrch obvodu má pahorkatinný až vrchovinný ráz, přísluší k Brdské

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 zemědělská půda 4 540 4 525 4 458 4 456 4 432 4 394 4 392 orná půda 3 301

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 32 547 32 550 32 547 32 546 32 544 27 536 27 536 zemědělská půda 22 318 22 313 22 306 22 298 22 292 19 084 19 065 orná půda

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Služby infrastruktury - výzva II Cíl výzvy: Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Plzeňský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Ústecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více