Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015. Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava"

Transkript

1 Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta Žadatel: Statutární město Opava Horní náměstí 69, Opava tel.: , Zpracovatel: Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, Třinec tel.: ,

2 1. OBSAH 1. OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Souhrn strategických dokumentů Podrobná specifikace Analýza ekonomické a sociální situace Základní geografické údaje Demografické údaje Pohyb obyvatel Věkové složení Národnostní složení Vzdělanost Dojížďka Ekonomický vývoj města a regionu Makroekonomické ukazatele Podnikatelské subjekty Vliv na zaměstnanost Příjmy obyvatel Nezaměstnanost Podpora podniků a plochy pro podnikání Výzkum, vývoj nových technologií Občanská vybavenost Zdravotnictví Sociální péče Školství Bydlení Volný čas - kultura, sport Životní prostředí Ovzduší Voda Krizový plán Kanalizace Hluk Odpady Péče o krajinu Městské prostředí Bydlení Infrastruktura pro kulturu, volný čas, cestovní ruch Zanedbaná území a objekty, prostranství Rozvojová území Dostupnost, dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura

3 3.2.8 Veřejná správa Řídící a správní struktura Informovaná společnost Výměna zkušeností, partnerská města Finanční analýza města SWOT analýza Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru tématu POPIS TÉMATU Kvantitativní a kvalitativní popis tématu Deskripce výchozího stavu Deskripce cílového stavu SWOT analýza - Přitažlivé město Opava Vize, globální cíl Stanovení cílů, strategie POPIS OPATŘENÍ, AKTIVIT Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření a aktivit IPRM Opatření 1.1 Rozvoj a zpřístupnění infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas Opatření 1.2 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 2.1 Regenerace objektů a lokalit (historických, architektonických, brownfield) Opatření 2.2 Regenerace veřejných prostranství a klidových zón, včetně mobiliáře Popis jednotlivých opatření Opatření 1.1 Rozvoj a zpřístupnění infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas Opatření 1.2 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 2.1 Regenerace objektů a lokalit (historických,.architektonických, brownfields) Opatření 2.2 Regenerace veřejných prostranství a klidových zón, včetně mobiliáře POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ A VÝSTUPŮ, VČETNĚ KVANTIFIKACE CÍLŮ A DEFINOVÁNÍ INDIKÁTORŮ FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM Časový harmonogram Finanční harmonogram POPIS REALIZACE PARTNERSTVÍ, ZAPOJENÍ PARTNERŮ PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI IPRM Partnerství v IPRM Partneři při výběru dílčích projektů v realizaci IPRM a Partneři ve fázi monitorování a hodnocení IPRM Způsob veřejného projednání, shrnutí závěrů a vypořádání připomínek vzešlých z projednání IPRM s veřejností a dalšími subjekty Komunikace Komunikace vůči Řídícímu orgánu ROP Komunikace vůči veřejnosti Webové stránky města Média (zejména lokální) Veřejná projednání POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY A ZPŮSOBU ŘÍZENÍ IPRM Řídící struktura IPRM (nastavení informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty implementace IPRM)

4 9.1.2 Statutární město Opava Řídící výbor Postavení, práva a povinnosti členů Řídícího výboru Organizační zajištění činnosti Řídícího výboru Pracovní skupiny Manažer IPRM a tajemník Pracovní skupiny Regionální rada Řídící orgán TOP Způsob výběru a schvalování dílčích projektů městem Projekty předdefinované v IPRM Projekty určené Řídícím výborem Projekty vybrané na základě volné soutěže proces příjmů a hodnocení a výběru projektů Realizace IPRM Předložení dílčích projektů Výběr a schvalování projektů řídícím orgánem OP Realizace projektů Monitoring IPRM a změny IPRM ANALÝZA RIZIK IPRM Analýza rizik jednotlivých fází IPRM Přípravná fáze IPRM Realizační fáze IPRM Fáze udržitelnosti IPRM Shrnutí analýzy rizik Prevence, minimalizace a řízení rizik Prevence a minimalizace rizik v jednotlivých fázích IPRM Rizika ve fázi přípravy IPRM Rizika ve fázi realizace IPRM Rizika ve fázi udržitelnosti IPRM Systém řízení rizik v rámci IPRM IPRM A NAPLŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH OP SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

5 2. ÚVODNÍ INFORMACE Název díla: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta Objednatel: Statutární město Opava Horní náměstí Opava Zhotovitel: Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s.r.o. Družstevní Třinec Kontaktní osoba: Ing. Marian Razima, tel: Použité podklady, zdroje: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020 Odbory Magistrátu města Opavy MIC Opava, Wikipedie, otevřená encyklopedie Oficiální stránky Statutárního města Opava, Český statistický úřad, Rozptylová studie II pro město Opava, Opavský a hlučínský deník, Zpravodajský server iopavsko.cz Koncepce zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období Městský dopravní podnik Opava, a.s., Regionální informační servis, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Slezská univerzita v Opavě, Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007, 5

6 Ústav pro informace ve vzdělávání, Realitní kancelář AAABYTY.CZ, Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu, Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo zdravotnictví, Ekologický právní servis, Národní památkový ústav, Slezské divadlo Opava, Administrativní registr ekonomických subjektů, wwwinfo.mfcr.cz/ Datum zpracování: únor - červen

7 3. ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA 3.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na místní úrovni. Je totiž zcela zásadní, aby Integrovaný plán rozvoje města byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci města, ale rovněž s prioritami vyššího územního celku Moravskoslezského kraje, s Národním rozvojovým plánem určujícím čerpání strukturálních fondů od roku 2007 ad Souhrn strategických dokumentů IPRM navazuje na následující strategické dokumenty na úrovních: - města: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020, Územně plánovací dokumentace, dostupná na Odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy, Akční plán rozvoje turistického ruchu na Opavsku, - kraje: Program rozvoje Moravskoslezského kraje , Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko , Prováděcí dokument k výzvám od , Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska, Vademecum pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období národní úrovni Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta , Národní strategický referenční rámec, Národní rozvojový plán České republiky , 7

8 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období , Podrobná specifikace Strategické dokumenty na úrovni města Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020 Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivita Ekonomika E.2 Rozvoj cestovního ruchu E.2.1 Jednotná propagace turistické oblasti Opavské Slezsko E Produktové balíčky ve spolupráci města s podnikateli v oblasti CR Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivita Ekonomika E.2 Rozvoj cestovního ruchu E.2.2 Rozvoj stávajících atraktivit E Rozvoj kulturních a technických památek na území města Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivita Lidé L.3 Zvyšování kvality života obyvatel v oblastech sportu, kultury a volnočasových aktivit L.3.2 Rozvoj sportovní infrastruktury L Výstavba, případně rekonstrukce plaveckého a zimního stadionu Prioritní oblast Priorita Opatření Aktivity Lidé L.3 Zvyšování kvality života obyvatel v oblastech sportu, kultury a volnočasových aktivit L.3.4 Rozvoj kulturní infrastruktury L Zřízení Obecního domu v prostorách bývalé Komerční banky L Rekonstrukce a přístavba KD Na Rybníčku L Revitalizace Dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava (Dům umění) L Zlepšení technických podmínek činnosti slezského divadla v Opavě 8

9 Akční plán rozvoje turistického ruchu na Opavsku Prioritní oblast Opatření Aktivity 2. Sekundární rozvoj - přizpůsobování a vylepšování existujících zdrojů, které nejsou zatím pro turismus optimálně využívány 2.1 Zpřístupnění a/nebo zatraktivnění vybraných zámků a historických budov pro turisty a návštěvníky Opavska Víceúčelový městský sál Rybníček (rekonstrukce a zvýšení využitelnosti) Strategické dokumenty na úrovni kraje Program rozvoje Moravskoslezského kraje Prioritní oblast Strategický cíl Opatření Aktivita 5. Vzkvétající území 3. Regenerace měst jako center ekonomického rozvoje regionu 3.1 Regenerace prostředí ve městech, zejména historických center, sídlištních celků a deprivovaných částí měst 3.2 Zlepšení podmínek života obyvatel měst Regenerace kulturních a historických památek Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit, podpora soudržnosti obyvatel s územím, kde žijí Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko , Prováděcí dokument k výzvám od Prioritní osa Oblast podpory Globální cíl Specifický cíl Podporovaná aktivita 3. Rozvoj měst 3.1 Rozvojové póly regionu Všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje Zajistit rozvoj center měst a zvýšit atraktivitu měst - zvelebit centra, ve kterých je koncentrována velká část ekonomických a společenských aktivit a zkvalitnit sociální infrastrukturu pro obyvatele i návštěvníky. Přitažlivá města Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Turistická oblast Opavské Slezsko 9

10 Strategická rozvojová oblast Opatření 2. Sekundární rozvoj 2.6 Rozvoj sportovně-rekreačních areálů Strategické dokumenty na národní úrovni Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města Prioritní oblast Aktivity 4. Přitažlivá města a) obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství c) zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb e) budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch f) ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta Prioritní oblast Priorita Cíl priority PO 3 Lidé a osídlení P.3.4 Rozvoj a regenerace měst Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst, zlepšení kvality života a prostředí ve městech Prioritní oblast Priorita Cíl priority PO 7 Kultura P.7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb Rozvíjet kulturní akce místního, regionálního a nadregionálního významu a modernizovat kulturní infrastrukturu Národní strategický referenční rámec Strategický cíl Cíl Priorita Vyvážený rozvoj území Konvergence B. Rozvoj městských oblastí 10

11 Cíl priority Posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů a podpora revitalizací I. Města nad obyvatel Národní rozvojový plán České republiky Strategický cíl Prioritní oblast Priorita Cíl priority Vyvážený rozvoj území Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky 2. Rozvoj městských oblastí Posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období Priorita Cíle priority Opatření 2. Podpora budování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu Výrazné zkvalitnění nabídky kulturního dědictví a přírodního bohatství pro cestovní ruch. Výrazné zkvalitnění a rozšíření nabídky základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména moderních ubytovacích zařízení, sportovně - rekreačních a kulturně-rekreačních zařízení a infrastruktury budování těchto zařízení musí být přednostně lokalizováno mimo zvláště chráněná území a jejich ochranné zóny. 2. Podpora rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch s akcentem jejich sekundárního využití 11

12 3.2 Analýza ekonomické a sociální situace Základní geografické údaje Obr. č. 1 - Poloha Statutárního města Opavy Zdroj: Český statistický úřad, Opava je historickým městem. První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r Opava je významným správním, obslužným a výrobním centrem poměrně rozlehlého spádového území, je zdrojem pracovních příležitostí a centrem občanského vybavení pro okolní obce. Jsou zde zastoupeny funkce, které v okolních menších městech a obcích nemohou z ekonomických důvodů vzniknout - především v oblasti administrativní, zdravotnictví, sociálních služeb, školství, kultury, ubytování, obchodu a sportu. Opava je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích statutárním městem. Je tvořena 8 městskými částmi a 16 katastrálními územími. Opava byla nejvýchodnějším statutárním městem ČR do 1. července 2007, kdy se mezi statutární města připojil Frýdek-Místek. Opava je členem Komory statutárních měst, jejíž předsedou je Ing. Zbyněk Stanjura, primátor města Opava. Město leží na řece Opavě v úrodném údolí, ohraničeném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku. Východně od města se rozkládá Poopavská nížina. Střední nadmořská výška (centrum města) je 257 m. n. m., nadmořská výška nejnižšího místa - řeky pod Komárovem - je 236,5 m n. m. Nejvyšším místem je Hůrka jižně od Podvihova o nadmořské výšce 529,8. Rozloha Opavy činí 90 km 2. Ze severu sousedí správní území města s Polskem, z východu 12

13 s obcí Oldřišov, Velké Hoštice, Štítina, Nové Sedlice, Mokré Lazce, z jihovýchodu s obcí Pustá Polom, z jihu s obcí Hlubočec, z jihozápadu s Vršovicemi, Raduní, Chvalíkovicemi, Brankou u Opavy, Oticemi a Slavkovem, ze západu s obcí Stěbořice, Neplachovice a Zadky. Z hlediska širších vztahů převládají vazby na Ostravu, která je centrem občanského vybavení vyššího významu. Město Opava se rozkládá v mírně zvlněné, poměrně bezlesé, otevřené krajině severně od vyvýšeného pásma Nízkého Jeseníku, v blízkosti státní hranice s Polskem. Osu oblasti tvoří řeka Opava přitékající od severozápadu a pokračující k východu. Pod městem se do Opavy vlévá řeka Moravice. Většina území vykazuje nížinný, výjimečně mírně zvlněný reliéf široké aluviální nivy podél řeky Opavy. Severní okraje území zasahují do Hlučínské pahorkatiny s mírně zvlněným reliéfem nesoucím stopy ledovcové modelační činnosti (zbytky náporové morény). Opavská pahorkatina představuje výběžek staré pevniny přemodelované zaledněním, které zde zanechalo mocné uloženiny písků a štěrkopísků, místy překrytých eolickými nánosy. Vytěžená lokalita sádrovce se nachází v severozápadní části Opavy (Stříbrné jezero). Podnebí je charakterizováno západním prouděním s převahou západních větrů, intenzivní cyklonální činností a poměrně hojnými srážkami. Projevuje se zde přímořský vliv a přibývá kontinentálních podnebních vlivů. - Průměrná roční teplota +8,2 ºC, - průměrný úhrn srážek 640 mm, - minimální teplota -35 ºC, - maximální teplota nad +35 ºC. Počet obyvatel Statutárního města Opavy byl k , včetně cizinců žilo v Opavě obyvatel. Pozice města v rámci ČR a regionu Opava patří k nejatraktivnějším městům Moravskoslezského kraje svým historickým vývojem, zachovaným historickým jádrem města, dostatečnou občanskou vybaveností a relativně dobrou dopravní dostupností. Rozlohou Opava zaujímá mezi statutárními městy ČR jedenácté místo (první Praha - 496,09 km 2, poslední Mladá Boleslav - 28,95 km 2 ). Opava je statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. Slezské muzeum v Opavě, založené 1814, je nejstarším muzeem na území ČR a patří k nejvýznamnějším ústavům v republice. V Opavě také sídlí Slezský ústav a expozitura Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Z výše uvedených údajů vyplývá, že na město Opavu jako na důležité centrum spádové oblasti jsou kladeny vysoké nároky především v oblasti hospodářské, sociální a kulturní, dále v oblasti občanské vybavenosti a rozvoje volnočasových aktivit obyvatel. Všechny tyto aspekty by se měly zobrazit ve zvýšení kvality života obyvatel města a okolí, kteří využívají obslužné či pracovní funkce města Opavy, a současně působit na všestranný rozvoj města a jeho udržitelný rozvoj. 13

14 3.2.2 Demografické údaje Ve městě Opava žilo k celkem obyvatel včetně cizinců. Celkově ve městě Opava žije asi 33,6 % počtu obyvatel okresu Opava. Při srovnání rozlohy a počtu obyvatel k je hustota obyvatel města Opava je 673 obyvatel na km 2. Trend vývoje počtu obyvatel v Opavě je klesající, stejně tak je tomu v Moravskoslezském kraji i ČR, pouze v okrese Opava byl posledním sledovaným rokem zaznamenán nárůst obyvatel. Z hlediska ČR, kraje, okresu i města převládají počty žen nad počty mužů, u obou těchto kategorií je zaznamenán trvalý pokles počtu. Tab. č. 1 - Počet obyvatel v letech Opava Celkem Ženy Muži Okres Opava Celkem Ženy Muži MSK Celkem Ženy Muži ČR Celkem Ženy Muži Zdroj: Český statistický úřad, Pokles počtu obyvatel v Opavě může být zapříčiněn dvěma faktory, a to stárnutím obyvatelstva a zvyšující se mírou migrace obyvatel. Tab. č. 2 - Počet obyvatel města podle městských částí k Městská část Opava Malé Hoštice Komárov Suché Lazce Podvihov Zlatníky Milostovice

15 Vlaštovičky Vávrovice Zdroj: Magistrát města Opavy, Pozn. : bez cizinců Nejméně obyvatel bydlí v Milostovicích, Vlaštovičkách a Zlatníkách i přesto, že v Milostovicích a Zlatníkách se počty obyvatel za rok 2007 zvýšily. Tab. č. 3 - Hustota obyvatelstva na 1 km 2 ve statut. městech, okrese, MSK a ČR České Havířov Hl. m. Praha Teplice Kladno Chomutov Budějovice Brno 2 625, , , , , , ,93 Mladá Boleslav Ostrava Plzeň Frýdek- Místek Karviná Pardubice Ústí nad Labem 1 517, , , , , , ,59 Olomouc Liberec Hradec Králové Karlovy Vary Přerov Most Zlín 969,36 931,13 891,84 857,71 802,16 778,58 657,30 Opava Jihlava Děčín MSK ČR Okres Opava 652,88 579,56 443,23 230,20 130,44 160,00 Zdroj: Český statistický úřad, Pozn.: Srovnání stavu ke Město Opava se řadí mezi statutární města s nejmenší hustotou obyvatelstva, menší hustota obyvatel se vyskytuje už jen u Jihlavy a Děčína, avšak v porovnání s hustotou obyvatel v okrese Opava, Moravskoslezském kraji či ČR je to nadprůměrný stav Pohyb obyvatel Jak je patrné z hodnot v následujících tabulkách, popisujících změnu počtu obyvatel přirozeným přírůstkem či stěhováním, přirozený přírůstek ve městě Opava v posledních dvou sledovaných letech nabývá kladných rostoucích hodnot, to znamená, že počet narozených přesáhl počet zemřelých obyvatel. I když počet vystěhovalých převyšuje počet přistěhovalých, přírůstek stěhováním se v roce 2006 značně zvýšil. Tab. č. 4 - Vývoj pohybu obyvatel Opavy Celková změna počtu obyvatel z toho ženy Přirozený přírůstek obyvatel z toho ženy

16 Počet živě narozených z toho ženy Počet zemřelých z toho ženy Přírůstek stěhováním z toho ženy Počet přistěhovalých z toho ženy Počet vystěhovalých z toho ženy Zdroj: Český statistický úřad, V Moravskoslezském kraji či okrese Opava došlo v posledním roce ke zvýšení celkové změny počtu obyvatel, v okrese Opava se tato hodnota vyšplhala na 45. Tab. č. 5 - Vývoj pohybu obyvatel v MSK, okrese Opava MSK Okres Opava Celková změna počtu obyvatel Přirozený přírůstek obyvatel Počet živě narozených Počet zemřelých Přírůstek stěhováním Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Zdroj: Český statistický úřad, V ČR na celkový přírůstek obyvatel (36 110) měl výrazný vliv v roce 2006 přírůstek stěhováním ( osob), zatímco přirozený přírůstek dosahoval obyvatel, což je v posledních třech letech jediná kladná hodnota. Tab. č. 6 - Pohyb obyvatel ČR, vývoj v letech Celková změna počtu obyvatel Přirozený přírůstek obyvatel Počet živě narozených Počet zemřelých

17 Přírůstek stěhováním Počet přistěhovalých Počet vystěhovalých Zdroj: Český statistický úřad, Věkové složení Tab. č. 7 - Podíl věkových skupin 0-14 na celkovém počtu obyvatel (v %) 0-2 roky 3-4 roky 5 let 6-9 let let Opava 2,59 1,73 0,85 4,60 6,92 Okres Opava 2,67 1,87 0,96 4,70 6,89 MSK 2,70 1,90 1,00 4,80 6,90 ČR 2,60 1,70 0,90 4,60 6,30 Zdroj: Český statistický úřad, Pozn.: Data dostupná z Ve srovnání s okresem, krajem či ČR má Opava průměrně o 0,4 % nižší podíl obyvatel ve věku 0-14 let. Jak je patrno z následující tabulky a grafu, snižuje se podíl obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let - předproduktivního obyvatelstva (r ,8 %, r ,1 %), zatímco v kategorii 65 a více se podíl obyvatel zvyšuje (r ,6 %, r ,2 %), což dokazuje, že obyvatelstvo Opavy pomalu stárne. V roce 2000 žilo v Opavě 12,6 % obyvatel ve věku nad 65 let a v roce 2006 je to již 14,2 %. Ve věkové kategorii 0-14 let došlo v porovnání let 2000 a 2006 k poklesu počtu o 2,7 %. Tab. č. 8 - Složení obyvatel Opavy podle věku k příslušného roku Věková kategorie let 16,8% 16,2% 15,7% 15,1% 14,5% 14,4% 14,1% ,6% 70,9% 71,4% 71,7% 72,3% 71,7% 71,6% 65 a více 12,6% 12,9% 12,9% 13,2% 13,2% 13,9% 14,2% Zdroj: Český statistický úřad, 17

18 Graf č. 1 - Věková struktura obyvatel Opavy v letech Počet obyvatel let a více Věk Analýza demografických údajů města Opavy prokázala, že počet obyvatel v Opavě je klesající a to jednak z důvodu stárnutí obyvatel a zvyšující se migrace obyvatel. Počet obyvatel, kteří se vystěhovali převyšuje počet přistěhovaných. To může svědčit o nedostatečné kvalitě služeb pro obyvatele města zejména se zaměřením na rodiny s dětmi. To rovněž potvrzuje fakt, že věková skupina obyvatel 0-14 let má již několik let v řadě za sebou výrazně klesající tendenci a dochází tak ke stárnutí obyvatelstva Národnostní složení Z hlediska složení obyvatel statutárního města Opavy převažuje národnost česká (92,46 %). Ke slezské národnosti se hlásí 2,05 % obyvatel, ke slovenské 1,35 %. Ostatní národnosti (romská, polská, německá, ruská, ukrajinská a vietmamská) jsou zastoupeny méně než jedním procentem. Ve srovnání s okresem Opava (91,09 %), Moravskoslezským krajem (87,17 %) či ČR (90,42 %) je v Opavě největší podíl osob s českou národností Vzdělanost V Opavě je zastoupeno základní, střední i vysoké školství. Tab. č. 9 - Školství v Opavě Stupeň Počet škol Základní škola 19 Základní umělecká škola 2 Jazyková škola 2 Střední škola 15 Konzervatoř 1 Vyšší odborná škola 2 Vysoká škola 1 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, 18

19 Následující struktura obyvatelstva podle vzdělání lze zjistit pouze ze sčítání lidu, nejsou proto uvedena aktuálnější data. Obecně se vzdělanostní struktura zvyšuje - ve městě Opava bylo k (poslední sčítání) obyvatel starších 15 let, u kterých se vzdělanost zjišťovala. Největší podíl je v Opavě osob vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity (36 %), následuje skupina s úplným středním vzděláním s maturitou (26 %) a v závěsu za ní jsou osoby se základním vzděláním včetně neukončeného (21 %). Vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v Opavě 11 % a vyšší odborné či nadstavbové vzdělání mají 4 % obyvatel starších 15 let. Bez vzdělání je 1 % obyvatel Opavy. Graf č. 2 - Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let v Opavě 4% 11% 1% 1% 21% Bez vzdělání Základní vč. neukončeného Vyučen a stř. odborné bez maturity Úplné střední s maturitou 26% 36% Vyšší odborné a nadstavbové Vysokoškolské Nezjištěno Při porovnání s MSK a ČR se vzdělanost obyvatelstva Opavy liší ve vzdělání vysokoškolském, úplném středním s maturitou, vyšším odborném a nadstavbovém (vyšší procento). Oproti tomu je v Opavě menší podíl osob než v MSK či ČR se vzděláním vyučen a střední odborné bez maturity a základní - viz následující tabulka. Tab. č Srovnání vzdělanostní struktury, procentní podíly Typ vzdělání Opava MSK ČR Bez vzdělání 0,73 0,53 0,04 Základní vč. neukončeného 21,25 25,24 23,03 Vyučen a stř. odborné bez maturity 35,92 38,72 37,96 Úplné střední s maturitou 26,43 23,36 24,90 Vyšší odborné a nadstavbové 3,60 3,05 3,45 Vysokoškolské 10,74 7,75 8,89 Nezjištěno 1,32 1,35 1,32 Zdroj: Český statistický úřad, SLDB

20 Tab. č Vývoj vzdělanosti v Opavě od roku 1991 do 2001 (%) Typ vzdělání Bez vzdělání a nezjištěno 2,12 0,73 Základní vč. neukončeného 26,61 21,25 Vyučen a stř. odborné bez maturity 34,82 35,92 Úplné střední s maturitou 23,13 26,43 Vyšší odborné a nadstavbové - 3,60 Vysokoškolské 7,67 10,74 Nezjištěno - 1,32 Zdroj: Český statistický úřad, Profil SMO Z porovnání mezi dvěma SLDB (1991 a 2001) vyplývá výrazný nárůst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním (+3,07 p.b.) a s úplným středním s maturitou (+3,3 p.b.). Je zde patrný výrazný pokles podílu osob se základním vzděláním (-5,36 p.b.). Vývoj vzdělanosti v Opavě mezi dvěma SLDB v roce 1991 a 2001 lze hodnotit jako pozitivní - dochází ke zvyšování vzdělanosti mezi obyvateli Opavy. K bylo v okrese Opava 639 volných míst na středních školách. Nejvíce volných míst vykazoval okres Ostrava (1 676) a nejméně Nový Jičín (433). Tab. č Počty žáků na školách v okrese Opava Rok sběru dat Základní školy Střední školy Vyšší a vyšší odborné školy Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, V České republice převážná část populace pokračuje po ukončení základní školy ve středním vzdělávání: 80 % žáků prochází odborným vzděláváním, necelých 20 % pak všeobecným. Se základním vzděláním zůstává 6 až 8 % populačního ročníku, obvykle až po neúspěchu ve studiu na střední škole Vývoj na Slezské univerzitě v Opavě Tab. č Počet absolventů Slezské univerzity v Opavě v letech Rok Počet absolventů Zdroj: Slezská univerzita v Opavě, 20

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze k 13. 9. 2008) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Ostrava 3. 12. 2007 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 9 1 SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ ANALÝZA... 11 1.1 VÝCHOZÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu ke dni 28.8.2014

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 4 2 Vymezení území Jihlavské sídelní aglomerace

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015. Tento strategický dokument vznikl v gesci Oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu města

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Připravil Odbor evropských fondů MHMP ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 11. prosince 2014 verze 6 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Analýza pracovní síly v Hradci Králové

Analýza pracovní síly v Hradci Králové Analýza pracovní síly v Hradci Králové aktualizovaná verze duben 2007 Magistrát mìsta Hradec Králové 1 Úvod Cílem dokumentu Analýza pracovní síly v Hradci Králové je představit město a jeho okolí z pohledu

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Příloha č. 1 Dokument IPRM. Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady

Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Příloha č. 1 Dokument IPRM. Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Příloha č. 1 Dokument IPRM Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna Lidové sady Březen 2009 OBSAH 1. ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 460/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 443 ze dne 09.06.2014 Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 pro období 2014-2020 a metodika strategického plánování a

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více