Obec Dřínov, Dřínov 38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Dřínov, Dřínov 38"

Transkript

1 Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Pavel Káš, Karel Kohl, Ladislava Lorencová, Martin Ševic, Iva Štětková Omluveni: Zasedání se zúčastnilo 6 hostů, presenční listina hostů tvoří přílohu č.1 zápisu. Program jednání: 1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí nenávratné dotace s obcí Újezdec v rámci projektu Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec 2. Inventarizace majetku obce 3. Zprávy kontrolního a finančního výboru 4. Aktualizace Obecně závazných vyhlášek a interních dokumentů 5. Smlouvy a dodatky 6. Odměny zastupitelů na rok Odměna Jitce Bockové a Karlu Kohlovi za splnění mimořádných úkolů a práce nad rámec 8. Rozpočet na rok 2020, Rozpočtový výhled na roky Plnění usnesení 10. Různé dotazy a požadavky občanů, finanční záležitosti obce, materiály doručené po vyvěšení programu zasedání a další 11. Rozpočtové opatření 6/2019 a pravomoci k rozpočtovým opatřením do konce roku 2019 a 1/ Diskuse Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, v době zahájení zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva M. Ševic nahlásil zpožděný příchod), zastupitelstvo je usnášení schopné. Jitka Bocková navrhla vést diskusi ke každému bodu. Program včetně navržené změny byl schválen usnesením č. 10/1 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) K bodu 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí nenávratné dotace s obcí Újezdec v rámci projektu Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec Projekt pořízení kompostérů za finanční podpory Fondů EU a SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, SC 3.1 v rámci projektu Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec, registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/18_103/ , byl ukončen předáním kontejnerů občanům, odesláním vyhodnocení projektu na ministerstvo a vyplacením dotace. Na spolufinancování vlastních zdrojů je předložen zastupitelstvům obou obcí návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí nenávratné dotace. Zastupitelstvo usnesením č. 10/2 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí nenávratné s obcí Újezdec v rámci projektu Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec, registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/18_103/ K bodu 2 Inventarizace majetku obce Pro provedení inventarizace majetku stanovuje Jitka Bocková plán inventur a inventarizační komisi: Zahájení činnosti inventarizační komise dle plánu inventur je ke dni a ukončení jejich činnosti je ke dni Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky. Zpracování soupisů bude ukončeno dne Inventarizační zpráva včetně návrhů na vyřazení majetku musí být zpracována do K zajištění inventarizace jmenovala starostka tuto inventarizační komisi: Předseda komise Martin Ševic, členové komise Václav Bařtipán, Aneta Fröhlichová a Iva Štětková Zastupitelstvo usnesením č. 10/3 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje plán inventur majetku obce za rok K bodu 3 Zprávy kontrolního a finančního výboru 3.1. Finanční výbor provedl kontrolu Finanční výbor předložil zprávu z kontroly s doporučením: Projednat s bankovním poradcem České spořitelny výši poplatků na běžném účtu, upravit plnění rozpočtu rozpočtovým opatřením a provést kontrolu obce zaměřenou na umístění reklam pro výběr poplatků za umístění reklamy. Jitka Bocková s bankovní poradkyní Ing. Hubáčkovou projednala možnosti slevy na bankovních poplatcích. Obci byla nastavena individuální sleva ve výši Kč za rok s platností od na dobu neurčitou. Rozpočtové opatření je samostatným bodem dnešního programu. 1

2 Kontrola umístění reklam v obci byla zaměstnanci úřadu provedena, poplatek za umístění reklam byl na výzvu obecního úřadu uhrazen Kontrolní výbor provedl kontrolu s doporučením: 1) Buď stanovit generální odpovědnost za splnění ukládacích usnesení, není-li v usnesení stanoven konkrétní zastupitel, nebo ke schvalovacím usnesením doplňovat ukládací usnesení 2) Usnesení formulovat tak, aby dávala smysl samostatně 3) U usnesení č. 3/30 a 3/35 není jednoznačně uvedeno, zda byla splněna nebo do kdy je prodlouženo plnění při splnění usnesení uvádět do zápisu jakým způsobem byla splněna 4) Ověřit případnou nutnost úpravy dohody dle usnesení 2/17 s ohledem na změnu příjmení jmenované 5) U dlouhodobě plánovaných záměrů zvážit jejich reálnou možnost realizace, pokud ne, z plánů investic vyřadit. 6) Aktualizovat plán investic (poslední aktualizace proběhla v roce 2012 se záměry do roku 2015) 7) Aktualizovat Plán rozvoje obce (poslední aktualizace proběhla v roce 2017) Doporučení budou projednána samostatně v bodě 10. Různé Zastupitelstvo usnesením č. 10/4 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru, zápisy tvoří přílohy 2 a 3 tohoto zápisu K bodu 4 Aktualizace obecně závazných vyhlášek a interních dokumentů Na základě legislativních změn zastupitelstvo obce Dřínov vydává obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV ): 4.1. OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů, kterou se ruší OZV č.2/2014 o místních poplatcích ze dne Novou OZV se zvyšuje poplatek ze psů. Zastupitelstvo usnesením č. 10/5 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od , kterou se ruší OZV č.2/2014 o místních poplatcích ze dne OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se ruší OZV č.2/2014 o místních poplatcích ze dne Novou OZV se upravují poplatky za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo usnesením č. 10/6 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od , kterou se ruší OZV č.2/2014 o místních poplatcích ze dne OZV č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad, kterou se ruší OZV č. 2/2018 o poplatku za komunální odpad ze dne Novou OZV se poplatky zvyšují z důvodu neúměrně vysokých nákladů, které od roku 2020 opět vzrostou o cca 10%. Původně navržené zvýšení poplatku o 25% bylo po projednání změněno na konkrétní částky jednotlivých četností svozu KO. Přehled příjmů a výdajů spojených s nakládáním s odpady: příjmy za separaci, rok příjmy z poplatků elektrozař. PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE rozdíl ,00 Kč ,10 Kč ,10 Kč ,13 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,84 Kč ,34 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,94 Kč ,94 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,73 Kč ,73 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,30 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč ,55 Kč ,05 Kč Zastupitelstvo usnesením č. 10/7 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad s účinností od , kterou se ruší OZV č.2/2018 o poplatku za komunální odpad ze dne

3 Zastupitelstvo dále usnesením č. 10/8 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje příspěvek ve výši 70% z poplatku za komunální odpad osaměle žijícím a k trvalému pobytu hlášeným občanům v domě nebo bytové jednotce, kteří jsou zároveň příjemci příspěvku na bydlení nebo pobírají důchod. Příspěvek bude vyplacen po předložení přiznání příspěvku na bydlení nebo přiznání o pobírání důchodu OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se ruší OZV č. 3/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne Zastupitelstvo usnesením č. 10/9 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností od , kterou se ruší OZV č. 3/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne OZV č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dřínov, kterou se ruší OZV obce Dřínov č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci ze dne Zastupitelstvo usnesením č. 10/10 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dřínov s účinností od , kterou se ruší OZV obce Dřínov č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci ze dne OZV č. 6/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, kterou se ruší OZV obce Dřínov č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci ze dne Zastupitelstvo usnesením č. 10/11 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně s účinností od , kterou se se ruší OZV obce Dřínov č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci ze dne OZV č. 7/2019 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce, kterou se ruší OZV obce Dřínov č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci ze dne Zastupitelstvo usnesením č. 10/12 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce s účinností od , kterou se ruší OZV obce Dřínov č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci ze dne Vnitřní směrnice č. 1/2019 pro vedení účetnictví obce Dřínov Zastupitelstvo usnesením č. 10/13 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2019 pro vedení účetnictví obce Dřínov s účinností od , kterou se ruší Vnitřní směrnice č. 1/2011 pro vedení účetnictví obce Dřínov včetně dodatků. K bodu 5 Smlouvy a dodatky 5.1. Advis Consulting s.r.o. Dodatek ke smlouvě Advis Consulting s.r.o. poskytující obci služby v oblasti BOZP a PO předložila dodatek ke smlouvě ze dne s navýšením služby za kontrolní audit z Kč na Kč. Zastupitelstvo usnesením č. 10/14 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne s Advis Consulting s.r.o. poskytující obci služby v oblasti BOZP a PO FCC Česká republika, s.r.o - Cenová příloha pro rok 2020 Zastupitelstvo usnesením č. 10/15 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje cenovou přílohu pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č. S s FCC Česká republika, s.r.o Kompakt spol. s r.o. smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz pro Alzheimercentrum Zlosyň Společnost Kompakt spol. s r.o., IČ , požádala znovu o příspěvek na pořízení sociálního vozu formou Smlouvy o reklamě. V minulosti Obec přispěla částkou pro Zlosyň a částkou Kč pro Všestudy. Paní Votočková (jednající za společnost Kompakt spol. s r.o.) požádala o minimální příspěvek Kč. Zastupitelstvo usnesením č. 10/16 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz pro Alzheimercentrum Zlosyň za částku Kč včetně DPH Ceník oprav kanalizace Jitka Bocková předložila návrh na schválení ceníku oprav kanalizace. Po projednání cen se servisem zajišťujícím opravy nebudou sazby měněny. Zastupitelstvo usnesením č. 10/17 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje aktualizaci ceníku oprav kanalizace bez změny sazeb s účinností od

4 K bodu 6 Odměny zastupitelů na rok 2020 Dne vstupuje v účinnost aktualizovaná příloha k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Zastupitelstvo obce usnesením č. 10/18 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje v souladu s ust. 72 odst. 2) a 3) a 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v aktuálním znění, a s aktualizovanou přílohou NV 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) jmenovitě: Jméno Odměna za měsíc (v Kč) Karel Kohl, místostarosta Iva Štětková, předseda FV ZO Pavel Káš, předseda KV ZO, člen FV Václav Bařtipán, člen FV ZO a komise rozvoje obce Martin Ševic, předseda komise rozvoje obce, člen KV ZO Ladislava Lorencová, členka KV ZO Zastupitelstvo dále usnesením 10/19 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje odměnu ve výši Kč pro členy výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, s účinností od K bodu 7 Odměna Jitce Bockové a Karlu Kohlovi za splnění mimořádných úkolů a práce nad rámec Zastupitelé navrhli vyplacení odměny Kč Jitce Bockové za aktualizace vyhlášek a směrnic, zajištění a administraci dotací přijatých v letošním roce, dále za měsíční zástup za dovolenou referentky správy majetku a práci úředníka ÚSC. Jitka Bocková předložila zastupitelům návrh na vyplacení odměny Kč Karlu Kohlovi za opravy, údržbu a optimalizaci výpočetní techniky obecního úřadu a další práce IT technika, které nejsou v kompetenci zastupitele. Zastupitelstvo v souladu s platnou legislativou usnesením č. 10/20 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: Bocková, Kohl) schvaluje vyplacení odměny ve výši Kč Jitce Bockové za aktualizace vyhlášek a směrnic, zajištění a administraci dotací přijatých v letošním roce, dále za měsíční zástup za dovolenou referentky správy majetku a práci úředníka ÚSC a vyplacení odměny ve výši Kč Karlu Kohlovi za opravy, údržbu a optimalizaci výpočetní techniky obecního úřadu a další práce IT technika. K bodu 8 Rozpočet na rok 2020 Návrh rozpočtu včetně finančního výkazu FIN 2-12M za měsíc říjen 2019 byl zveřejněn na úřední desce obce od do Všichni přítomní se s návrhem seznámili a nevznesli žádné návrhy ani připomínky a nebyly žádné doručeny ani do začátku zasedání. Zastupitelstvo usnesením č. 10/21 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný v členění závazných ukazatelů na paragrafy. V rámci paragrafů je povolena změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky 323/2002 Sb. je v kompetenci správce rozpočtu, zastupitelstvo připravilo orientační návrh. Schválený rozpočet na rok 2020 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Na veřejné zasedání se v tuto chvíli dostavil zastupitel Martin Ševic. Zastupitelstvo dále schvaluje usnesením č. 10/22 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) uzavření veřejnoprávních smluv na příspěvky na činnost ve výši schváleného rozpočtu pro rok 2020 na Zastupitelstvo usnesením č. 10/23 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky , který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. K bodu 9 Plnění usnesení 38/11 Martinu Ševicovi a Karlovi Kohlovi Svolat nové jednání vlastníků pozemků dotčených GP č. 378 Ukončeno, vlastníky svolat dlouhodobě nelze, zastupiteli byl proto podán návrh na odkoupení nemovitostí (2862 m 2 ) a novým usnesením 9/2 bylo uloženo Karlovi Kohlovi zjistit podmínky odkoupení nemovitostí zapsaných na LV 446 v k.ú. Dřínov u insolvenčního správce. 4

5 33/20 L. Lorencové Zajistit zaměření zbývající části hranice p.p. 64/35 Při digitalizaci katastrální mapy v roce 2012 došlo k takovému posunu hranic obecní p.p. 64/13 s domy č.p. 1 a 47 a k takovému zkreslení hranic pozemků oddělených z p.p. 64/13 v roce 1992, že by se kanalizační řad ocitl místo v ulici v soukromých pozemcích. Proto byl zadán geometrický plán s cílem opravit zákres hranic formou souhlasného prohlášení vlastníků. Protože zákres hranic p.p. 64/35 se vázal na opravu zákresů sousedících p.p. 64/34 a 64/33, byla zaměřena i jejich skutečné hranice podle oplocení či zídek. V roce 2017 byla v KN provedena oprava zákresu většiny hranic soukromých a obecních pozemků kromě části hranice p.p. 64/35 v prostoru schodů, kde se dotýká se p.p. 64/34, které musí vyřešit dodatečné zaměření podle požadavků jeho majitele. Zastupitelstvo uložilo dne L. Lorencové zajistit zaměření zbývající části hranice p.p. 64/35. L.Lorencová uvedla, že schody byly vybudovány soukromými osobami a využívány občany Dřínova jako zkratka k místnímu lesu a fotbalovému hřišti. Situace byla zkomplikována několikerým zaměřením a oprav hranic sousedících pozemků, tudíž původní záměr pozbyl smyslu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhla od původního záměru ustoupit, resp. v něm nadále nepokračovat, a navrhuje již proběhnuvší geodetické práce vyvolané obecním úřadem obce Dřínov finančně vyrovnat a bez výslovného požadavku majitelů p.č. 64/34 a p.č. 64/35 na zaměření dále nepokračovat. M.Ševic upozornil, že v roce 1992 byla hranice pozemku p.p. 64/35, oddělovaného z obecního pozemku p.p. 64/13, zaměřena podél severní hrany schodiště a pozemek p.p. 64/34 se schodiště ani nedotýkal. Při digitalizaci došlo k zabrání obecního pozemku, s čímž se teď fakticky smiřujeme. Tím se schodiště ocitne na soukromých pozemcích a nepůjde provádět jeho údržbu. Zastupitelstvo usnesením č. 10/24 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: Ševic) revokuje usnesení 30/20 zajistit zaměření zbývající části hranice p.p. 64/35 s tím, že pokud bude vznesen požadavek do majitelů dotčených pozemků, bude se zastupitelstvo narovnáním hranic znovu zabývat. 2/19 Jitce Bockové Zajistit zpracování plánu obnovy kanalizace a ČOV k vytvoření finančního fondu obnovy kanalizace a ČOV Trvá, dokument je rozpracovaný, zatím nedokončený, bude dokončen po vyhodnocení zkušebního provozu čistírny odpadních vod. Do rozpočtu na tvorbu fondu oprav je zatím navržena předpokládaná roční částka. Termín: prodloužen do /2 Karlovi Kohlovi Zjistit podmínky odkoupení nemovitostí LV 446, k.ú. Dřínov, u insolvenčního správce Trvá, insolvenčnímu správci byl odeslán dotaz na možnost odkoupení nemovitostí zapsaných v KN na LV 446 v k.ú. Dřínov, čeká se na odpověď. Termín: prodloužen do /4 Jitce Bockové Přípravu a zveřejnění obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad s navýšením o 25% a účinností od do prosincového veřejného zasedání Splněno, viz bod 4 tohoto zápisu 9/5 Jitce Bockové Svolání schůzky se starosty okolních obcí na projednání možností na realizaci zařízení na třídění odpadů a společný postup v oblasti s nakládání s odpady Trvá, svoláno bude až v prvním čtvrtletí příštího roku s ohledem na vytíženost starostů na přelomu kalendářního roku. Termín: do /9 Jitce Bockové Přípravu a zveřejnění rozpočtu na rok 2020 dle plnění rozpočtu v letošním roce a s plánovanými investicemi v příštím roce tak, aby mohl být na prosincovém zasedání projednán a schválen Splněno, viz bod 8 tohoto zápisu 9/10 Martinovi Ševicovi Vyzvat a metodicky dohlížet na TJ Sokol Dřínov, z.s., oddíl fotbalu, aby neprodleně zahájil přípravu záměru rozšíření kabin a jejich zázemí na p.p. 639/11, jinak bez souhlasného vyjádření stavebního úřadu neobdrží od obce příspěvek na jejich údržbu Trvá, vedení fotbalového oddílu bylo vyzváno mailem hned , u geodeta bylo zaurgováno vyhotovení GP na přístavby kabin doměření proběhlo ve středu, geodet zašle co nejdříve náčrt, který se zkonzultuje na stavebním úřadě; pasport přístaveb si zajistí fotbalový oddíl sám. Termín: prodloužen do /11 Jitce Bockové Svolat na příští úterý schůzku s dodavatelem projektové dokumentace na místní komunikace 5

6 Splněno, jednatel společnosti Baracom se omluvil kvůli dlouhodobé nemoci, schůzka není zatím možná. Byl proto vyzván projektant, při konzultaci byl projektantem navržen termín předání projektové dokumentace v polovině ledna 2020, po odsouhlasení pak v polovině února 2020 včetně stanovisek dotčených orgánů. Aktualizovaná cena za dílo doplněná o odvodnění zatím nebyla projektantem předložena. 9/12 Jitce Bockové Svolat na schůzku se zástupcem Direct Duty, poskytovatele internetu z důvodu koordinace plánované instalace optických kabelů v obci Splněno, schůzka proběhla , zástupce společnosti byl informován o plánovaném záměru firmy RadioLed Zřízení datové sítě na lampách veřejného osvětlení. V přípravách instalace optického kabelu bude pokračováno, do konce letošního roku by měl být předložen orientační návrh. 9/13 Jitce Bockové Požádat odbor dopravy MÚ Kralupy nad Vltavou, aby zahájil řízení o obnovení průchodu a průjezdu po polní cestě K salaši v k.ú. Dřínov V letech paní Kamila Starečková začala řešit přístupovou cestu ke svému jezdeckému areálu Na Horách. Obec Dřínov v té souvislosti řešila vlastnictví zbývajících pozemků pod místní komunikací Na Hora směnou. Současně zastupitelstvo uložilo Jitce Bockové a Martinu Ševicovi prosazovat, aby cesta na p.p. 688/2 a na navazující části p.p. 613/45 byla veřejně přístupnou účelovou komunikací, aby byl zajištěn přístup na obecní pozemek p.p. 653/2 i na sousední pozemky dalších vlastníků. Byl vyhotoven geometrický plán, kterým byl navazující úsek komunikace označen jako p.p. 613/46, ale beze změny druhu pozemku z trvalého travního porostu na ostatní plochu byl proveden vklad kupní smlouvy, kterou pí Starečková získala pozemky pod účelovou komunikací, ale nebyla zřízena žádná věcná břemena pro přístup na sousední pozemky, protože to právnička KÚ kvůli úmrtí majitelky nedovolila. Podle dědice pozemku 613/45 měla být po projednání dědictví uzavřena další smlouva, čemuž nedošlo. Stejně nebyla řešena změna druhu pozemku, přestože pí Starečková povrch komunikace zpevnila recyklátem. Pí Starečková následně nabídla zastupitelstvu odprodej pozemků, které jsou vedeny jako ostatní komunikace tedy p.p. 688/2 o výměře 610 m 2 a p.p. 646/4 o výměře 308 m 2 (tedy bez pokračování cesty na p.p. 613/46 o výměře 347 m 2 ) s tím, že očekává cenovou nabídku za strany obce. Zastupitelstvo však neschválilo koupi nabídnutých pozemků, protože přístup na všechny pozemky Na Horách bude řešen v rámci komplexní pozemkové úpravy. V loňském roce pak paní Starečková zahrazením znemožnila přístup na část komunikace na p.p. 655/1, 655/2 a 613/42, přestože historicky tudy cesta vede, je zakreslena v mapě 1:5000 a 1:10000, je pod číslem u8 jako polní cesta K salaši evidována v evidenci účelových komunikací podle zákona o pozemních komunikacích a byla využívána. Záležitost byla řešena s odborem dopravy v Kralupech nad Vltavou s tím, že lze využít deklaratorního řízení o určení právního vztahu. K zahájení řízení však z důvodu zaneprázdnění zaměstnankyně odboru dosud nedošlo. Od letošního léta již obsazení odboru dopravy umožní řízení zahájit, a tak M.Ševic připravil novou žádost. V žádosti se rekapituluje zavedení účelové komunikace do evidence od schválení pasportu komunikací v roce 2004, označení této komunikace v celé její délce jako veřejně prospěšné stavby č. WD6 v územním plánu obce Dřínov, protože tato komunikace je jedinou spojnicí, která propojuje odloučené zastavěné části obce Dřínov na Dřínovském vrchu s komunikační sítí v obci Zlosyň a umožňuje přístup na zemědělské a lesní pozemky na Dřínovském vrchu ve směru od obce Dřínov, chování pí Starečkové vůči vlastníkům okolních pozemků od doby, kdy se stala majitelkou pozemků pod částí komunikace až po oplocení p.p. 655/1 a 655/2, čímž zkomplikovala příjezd na zemědělské a lesní pozemky v okolí vodojemu, jakož i příjezd k vodojemu ze strany od Dřínova. Splněno, podnět byl podán Městskému úřadu Kralup nad Vltavou, odbor dopravy proběhlo místní šetření, závěr šetření nebyl odborem dopravy ještě předložen. Zastupitelstvo usnesením č. 10/25 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Jitce Bockové seznámit zastupitele s výsledkem řízení o obnovení průchodu a průjezdu po polní cestě K salaši v k.ú. Dřínov na nejbližším veřejném zasedání po jeho doručení. K bodu 10 Různé Doporučení finančního a kontrolního výboru Finanční výbor předložil zprávu z kontroly s doporučením: 1) Projednat s bankovním poradcem České spořitelny výši poplatků na běžném účtu, upravit plnění rozpočtu rozpočtovým opatřením a provést kontrolu obce zaměřenou na umístění reklam pro výběr poplatků za umístění reklamy. Jitka Bocková s bankovní poradkyní Ing. Hubáčkovou projednala možnosti slevy na bankovních poplatcích. Obci byla nastavena individuální sleva ve výši Kč za rok s platností od na dobu neurčitou. 2) Rozpočtové opatření je samostatným bodem dnešního programu. 6

7 3) Kontrola umístění reklam v obci byla zaměstnanci úřadu provedena, poplatek za umístění reklam byl na výzvu obecního úřadu uhrazen. Kontrolní výbor provedl kontrolu s doporučením: 1) Buď stanovit generální odpovědnost za splnění ukládacích usnesení, není-li v usnesení stanoven konkrétní zastupitel, nebo ke schvalovacím usnesením doplňovat ukládací usnesení 2) Usnesení formulovat tak, aby dávala smysl samostatně 3) U usnesení č. 3/30 a 3/35 není jednoznačně uvedeno, zda byla splněna nebo do kdy je prodlouženo plnění při splnění usnesení uvádět do zápisu jakým způsobem byla splněna 4) Ověřit případnou nutnost úpravy dohody dle usnesení 2/17 s ohledem na změnu příjmení jmenované byly uzavřeny nové smlouvy, které zrušily platnost předchozích 5) U dlouhodobě plánovaných záměrů zvážit jejich reálnou možnost realizace, pokud ne, z plánů investic vyřadit po dohodě zastupitelů bude tento bod sloučen do aktualizace plánu investic 6) Aktualizovat plán investic (poslední aktualizace proběhla v roce 2012 se záměry do roku 2015) 7) Aktualizovat Plán rozvoje obce (poslední aktualizace proběhla v roce 2017) Je nutné strategické dokumenty obce aktualizovat Zastupitelstvo usnesením č. 10/26 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá komisi rozvoje obce aktualizaci Plánu investic a Plánu rozvoje obce Oba dokumenty budou aktualizovány do a poté předloženy na nejbližším veřejném zasedání k projednání Projednání odstranění zeminy z obecních a soukromých pozemků s majitelem objektu bývalé sušky Návrh majitele: Jedna varianta je to celé, co je tam navíc, strhnout, odvézt, osázet keři a stromky, zpevnit Druhá varianta by mohla být svah zpevnit, osázet keři a stromky, odvézt jen a pouze to nejnutnější s tím, že část obecního pozemku, která je tou sutí zasypaná, by odkoupili. Zastupitelé se shodli, že nesouhlasí s rozšířením skládky zeminy na obecní pozemky. Zastupitelstvo proto po projednání návrhů usnesením č. 10/27 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Jitce Bockové vyzvat majitele objektu bývalé sušky k odstranění zeminy z obecních a soukromých pozemků a ke zpevnění dosypaného svahu během zimního období. Termín: do Jana Nováková, požadavek na umístění retardérů v ulici Paní Nováková zaslala žádost o zřízení zpomalovacích retardérů, neboť zpomalovací značky na místní komunikaci nefungují. V současné době dokončili rekonstrukci domu, který byl zčásti prasklý, vzhledem k nezpevněné cestě a nákladům, které se po ní přepravují. Proto požádala o vyřešení situace. Zastupitelstvo usnesením č. 10/28 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Karlovi Kohlovi zajistit stanovisko odboru dopravy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ve věci poškozování soukromých nemovitostí vlivem dopravy po místních komunikacích a možnosti jejich účinné ochrany. Termín: do Žádost o stanovisko zastupitelstva na možnost změny ÚPO Na obecní úřad byla doručena žádost ve věci týkající se pozemku č. 417/53 v obci Dřínov: V současné době je pozemek využíván jako zemědělská půda, avšak k tomuto pozemku vede i příjezdová cesta a dle zjištěných informací je na protějším pozemku nově zavedena elektrická síť. Rád bych tento pozemek využil k výstavbě rodinného domu, nebo bezzákladového domu. Rovněž se domnívám, že i přilehlé pozemky by mohly tvořit ucelený tvar obce Dřínov, avšak zmíněný pozemek je veden jako bio pásmo, což je taktéž druhou věcí, na níž se chci zeptat, zda je možné toto pásmo posunout. Většina pozemku p.p. 417/53 je v platném územním plánu obce součástí plochy změn v krajině č. K9, která je určena pro založení biokoridoru, malá část součástí plochy změn v krajině č. K6, která je určena pro vytvoření zahrad či sadů v nezastavěném území, oddělujících biokoridor od zástavby. Navíc je téměř celý pozemek v pásmu hygienické ochrany areálu zemědělské výroby ing. Kohouta a k pozemku vede jen nezpevněná polní cesta V Kálku široká v nejužším místě pouhých 3,5 metru, k jejímuž zpevnění a rozšíření by mělo dojít až v rámci KPÚ Dřínov. Pokud by mělo zastupitelstvo schválit pořízení změny č. 3 územního plánu, bylo by to na náklady žadatele, který by musel předložit souhlasná vyjádření dotčených orgánů státní správy (OŽP, KHS, OVÚP), změna využití by se týkala celé plochy změn v krajině č. K6 včetně části plochy č. K9 až k Dřínovskému potoku (když žadatel argumentuje vytvořením uceleného tvaru obce Dřínov ), muselo by dojít k vlastnickému vypořádání malých pozemků přiléhajících k Dřínovskému potoku, které nejsou ve vlastnictví žadatele (resp. jeho manželky), aby nevznikly nepřístupné nevyužitelné pozemky, a muselo by dojít k narovnání hranice Dřínovského potoka (souhlasným prohlášením vlastníků), protože při digitalizaci KN byla deformována zaměřená hranice vodoteče, a k rozšíření pozemku polní cesty V Kálku p.p. 682 na šířku minimálně 5 m. Zastupitelstvo usnesením č. 10/29 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) odkládá projednání pořízení změny č.3 územního plánu Dřínova do doby, než žadatel doloží souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy týkající se změn využití p.p. 417/38, 417/51, 417/52, 417/53 a 417/54 v k.ú. Dřínov. 7

8 10.5. Schválení žádosti o dotaci JSDH-DOT-V Žádost podána na výzvu Ministerstva vnitra, GŘ hasičského záchranného sboru, dne na výdaje za odbornou přípravu, výjezdy a zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce v celkové požadované výši Kč (výdaje za období od do ). Od podání byl odeslán souhlas s úpravou požadované výše, peníze budou rozděleny mezi žadatele poměrnou částkou, neboť je finanční převis žádostí. Rozhodnutím č.j. MV /PO-IZS-2019 byla schválena částka Kč. Zastupitelstvo usnesením č. 10/30 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí přijetí dotace na výdaje za odbornou přípravu, výjezdy a zvýšení akceschopnosti jednotky SDH obce přidělené Rozhodnutím č.j. MV /PO-IZS-2019 ve výši Kč Ukončení akce Výsadba s následnou údržbou RBK 1130,1131 SPÚ oznámil, že se na OÚ Úžice koná jednání k ukončení akce Výsadba s následnou údržbou RBK 1130, 1131 s tím, že místo výsadby si před jednáním každý účastník prohlídne samostatně, aby bylo možno případně uplatnit reklamaci vůči zhotoviteli. V červenci M. Ševic při náhodné obchůzce zjistil, že v biokoridoru podél MK Nad Lhotou některé stromy, zvl. lípy, žloutnou a jedna má zcela zaschlou část koruny a že odrostky v biokoridoru pod bývalou sušičkou nejsou ve vzrostlé zasychající trávě ani vidět. Obecní hasiči pak provedli důkladnou zálivku, od srpna pak i častěji pršelo, ale přesto bude žádoucí stromy v dvojité aleji odborně prohlédnout, aby je mohl SPÚ nebo obec (podle katastrálního území) reklamovat. Odrostky pod sušičkou by měl zkontrolovat stát, my budeme chtít jen znát podmínky předání do péče obce, aby pak po nás nebyla požadována náhradní výsadba v biokoridoru. Doba předávání je na konci vegetačního období, vzhledem k suchým letům není nyní možné určit, které stromy mají narušený růst. Byl tedy vznesen návrh na kontrolu na jaře s případným potřebným dosazením nových stromů. Dne proběhlo předání výsadby RBK 1130,1131, poškozené stromy byly vyměněny. SPÚ předá podklad pro zavedení části RBK 1130,1131 do majetku obce Dřínov. Zastupitelstvo usnesením č. 10/31 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí předání výsadby RBK 1130,1131 Státním pozemkovým úřadem Žádost pana M. Říhy o odkoupení obecních pozemků p.č. 560/8, 64/2, 560/4 a 564/5 Pan Říha podal žádost o odkoupení uvedených pozemků, které užívá, pro jejich stejné využití. M.Ševic uvedl, že z uvedených pozemků je možno bez problémů jednat o pozemcích p.p. 64/2, který má propachtován M.Říha ml., a p.p. 564/5, který M.Říha ml. fakticky užívá, protože přiléhá k pozemkům jeho babičky. P.p. 560/4 je pozemkem MK Na strouze, ze které je přístup k dalším třem domům v úvahu přichází jen jeho část mezi p.p. 64/39 a 64/43, pokud by vlastník p.p. 64/40 souhlasil s tím, že bude mít přístup jen z MK Na Hora přes svůj p.p. 64/17. Prodej p.p. 560/8 zastupitelstvo již jednou zamítlo a poměry v území se od té doby nezměnily. Současně by bylo žádoucí upravit podle skutečnosti průběh vlastnické hranice mezi pozemkem Dřínovského potoka p.p. 560/1 a pozemkem domu č.p. 86 st.p. 81, ideálně formou souhlasného prohlášení vlastníků. Na zasedání přítomný žadatel sdělil, že poměry kolem pozemku p.p. 560/8 se změnily a ostatní tehdejší zájemci už prý nemají zájem, a přítomný vlastník pozemku p.p. 64/40 prohlásil, že tudy na pozemek nikdy nechodil a že používá přístup přes svůj p.p. 64/17. Do záměru tak bude možné uvést i p.p. 560/8 a část p.p. 560/4, ze které bude přístup jen na pozemky žadatele a jeho rodinných příslušníků. Zastupitelstvo proto usnesením č. 10/32 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: Kohl) schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.p. 64/2, 564/5, 560/8 a části p.p. 560/4, ze které nebude přístup na pozemky jiných vlastníků, nejvyšší cenové nabídce za každý pozemek zvlášť, s podmínkou úpravy průběhu vlastnické hranice mezi p.p. 560/1 a st.p. 81 podle skutečnosti Provoz ČOV Řešíme reklamaci technologie čištění odpadních vod, 12. prosince proběhla schůzka k ukončení zkušebního provozu, k bude ukončen zkušební provoz ČOV a s dodavatelem technologie je projednáván další postup k optimalizaci čistícího procesu. Zastupitelstvo usnesením č. 10/33 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí zprávu o přípravách k ukončení zkušebního provozu čistírny odpadních vod Příprava projektové dokumentace na rozšíření stávající hasičárny, Dřínov 18 Pozastaveno do doby vyřešení koupě části pozemku p.č. 86/1 (následující bod) Nabídka prodeje části pozemku p.č. 86/1 na výstavbu nové hasičárny Majitelem pozemku č.p. 86/1 v obci byla přednesena nabídka části tohoto pozemku pro výstavbu nové hasičárny. V případě dohody by se řešila i hranice mezi st.p. 63/1 a p.p. 672/3, které sousedí s p.p. 86/1. Nyní majitel dotyčného pozemku musí dořešit vyvázání pozemku z bankovní zástavy a kolaudaci stavby. 8

9 Obě strany se na převodu dohodly, dojde k němu, až bude současným majitelem pozemek k převodu připraven. Majitel pozemku aktuálně řeší doložení potřebných podkladů ke kolaudaci stavby, které bude mít k dispozici až počátkem roku 2020, předpokládá s kolaudací v 1.Q příštího roku. Zastupitelstvo usnesením č. 10/34 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí zprávu o přípravě záměru koupě části pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Dřínov Hostinec Na Staré V loňském roce podal nájemce žádost na vytvoření dodatku ke stávající nájemní smlouvě. Na společné schůzce bylo dohodnuto, že po splnění smluvní povinnosti nájemcem spočívající v doložení požadovaných dokladů bude ke stávající smlouvě vyhotoven dodatek se změnou podnikatelského záměru bez požadovaného snížení celkových investic. Pokud dojde ke splnění smluvních povinností nájemce, dojde k uzavření dodatku ke smlouvě z důvodu změny podnikatelského záměru, v opačném případě bude nájemní smlouva vypovězena. Koncem října podal nájemce žádost na stavební úřad o dodatečné povolení stavby. Nyní je připravován dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor. Zastupitelstvo usnesením č. 10/35 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Ladislavě Lorencové přípravit dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s K. Horou dne , jímž se mění změna přílohy č. 4 podnikatelského záměru bez změny objemu finančních prostředků. Termín: do Rozšíření kamerového systému v obci V letošním roce extrémně řeší obecní úřad zanášení kontejnerů se separovaným odpadem odpadem netříděným. Dosud se podařilo odhalit jen malý počet viníků. Možnost, jak řešit situaci, je změna stanovišť separovaného odpadu tak, aby nebyly u hlavních komunikací, a jejich zabezpečení kamerovým systémem. Zvažována je možnost oplocení a uzamčení prostoru pro separaci. Protože tento problém vyžaduje finančně nákladné řešení, je nutné připravit komplexní projekt a zajistit dotaci na jeho realizaci. Protože realizace po případném získání dotace je na delší časovou osu, navrhuje Jitka Bocková zajistit kamerový dohled, který bude při realizaci projektu převeden na monitoring Městské policie Odolena Voda. Zastupitelstvo usnesením č. 7/9 rozšíření kamerového monitoringu stávajících sběrných hnízd separovaného odpadu schválilo. Následně byl poptán P. Vích, který zabezpečuje servis stávajícího kamerového systému, s jehož spolupracovníkem byla provedena prohlídka obce a připraven plán osazení kamer, nabídka však dosud nebyla předložena, proto v minulém týdnu byla znovu provedena prohlídka pro přípravu nabídky. Jitka Bocková navrhla vypsání poptávky nebo výběrového řízení na rozšíření kamerového monitoringu v případě, že se nepodaří získat nabídku od osloveného P. Vicha do konce ledna Zastupitelstvo usnesením č. 10/36 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí stav rozšíření kamerového systému v obci Rozpracované investiční záměry Místní komunikace Projektant je průběžně urgován k dokončení projektové dokumentace, aby mohly být obeslány dotčené orgány k vydání stanovisek k záměru. Nedaří se ani po urgencích donutit dodavatele k předání dokončené objednané projektové dokumentace. Zastupitelstvo uložilo Jitce Bockové svolat schůzku s dodavatelem projektové dokumentace na místní komunikace viz usnesení 9/11 Zastupitelstvo usnesením č. 10/37 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Ladislavě Lorencové a Karlu Kohlovi zajistit dokončení projektové dokumentace na výstavbu chodníků a rekonstrukci povrchů místních komunikací včetně podání žádosti na stavební úřad ve spolupráci s dodavatelem projektové dokumentace. Po vydání stavebního povolení připraví zastupitelstvu podklady pro vyhlášení výběrového řízení dodavatele stavby. Termín: do Mateřská školka Projektant v současné době zajišťuje stanoviska dotčených orgánů ke stavbě a po jejich získání podá žádost o stavební povolení Stavebnímu úřadu v Kralupech nad Vltavou. Aktualizují rozpočet, do konce roku předají stavebnímu úřadu, stanoviska už mají. Zastupitelstvo usnesením č. 10/38 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Jitce Bockové dokončení projektové dokumentace včetně podání žádosti na stavební úřad ve spolupráci s projektantem. Po vydání stavebního povolení připraví podklady pro výběrové řízení dodavatele stavby. Termín: do Revitalizace rybníka Čeká se na výsledek biologického průzkumu a následné vyjádření Krajského úřadu z hlediska výskytu chráněných živočichů a cenovou nabídku na úpravu projektu. Průběžně urgováno 9

10 Zastupitelstvo usnesením č. 10/39 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Jitce Bockové a Karlu Kohlovi zajistit dokončení projektové dokumentace včetně podání žádosti na stavební úřad ve spolupráci s projektantem. Po vydání stavebního povolení připraví podklady pro výběrové řízení dodavatele záměru. Termín: do Rozpracované akce ve spolupráci s ORP Kralupy nad Vltavou Zřízení datové sítě na lampách veřejného osvětlení Městem Kralupy nad Vltavou je připravován záměr firmy RadioLed Zřízení datové sítě na lampách veřejného osvětlení. Smlouva mezi firmou RadioLed a Městem Kralupy nad Vltavou byla podepsána a s drobnými úpravami budou řešeny smlouvy s jednotlivými obcemi. Protože dodavatel má lhůtu 12 měsíců na zajištění investora pro záměr, následně pak dojde k jeho realizaci, nebudou obce v průběhu nejbližších dvou let vyzvány k projednání smluvních podmínek. Zastupitelstvo uložilo Jitce Bockové svolat na schůzku se zástupcem Direct Duty, poskytovatele internetu z důvodu koordinace plánované instalace optických kabelů v obci splněno, viz bod 9/12 Zastupitelstvo usnesením č. 10/40 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Karlu Kohlovi monitoring průběhu plnění smluvních podmínek mezi Městem Kralupy nad Vltavou a firmou RadioLed a spolupráci vedoucí k uzavření smlouvy o zřízení datové sítě na lampách veřejného osvětlení mezi firmou RadioLed a obcí. Termín: do Elektronická úřední deska Městem Kralupy nad Vltavou je připravována zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele elektronických úředních desek pro obce ORP. Dodavatel vybrán, do konce prosince by měla být elektronická úřední deska (EÚD) namontována. Jitka Bocková v současné době řeší propojení modulu Spisová služba s EÚD. Zastupitelstvo usnesením č. 10/41 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Jitce Bockové a Karlu Kohlovi zajistit propojení elektronické úřední desky. Termín: do Příprava nových projektů - multifunkční hřiště v lokalitě u rybníka mezi ČOV a Dirty parkem, popřípadě na pozemku pod rampou v případě dohody na jeho koupi u multifunkčního hřiště, připravovat projekt (nebo jen návrh projektu) a směřovat jej s možností začlenění do nové lokality na rampě, takže možná vizualizaci s novou hasičárnou - kompostárna, v případě získání pozemků st. 189 (žlab) a pozemkové 190 (manipulační plocha) - oprava zvoničky a pomníku padlých - Výstavba sběrného dvora na pozemku p.č. 415/2 - Nákup sběrných nádob a kontejnerů???? Zastupitelstvo usnesením č. 10/42 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá komisi rozvoje obce v souvislosti s aktualizací Plánu investic a Plánu rozvoje obce předložit nové projekty zastupitelstvu na nejbližším veřejném zasedání Termín: do Čištění strouhy na p.p. 560/1 Zastupitelstvo obce podle 77 odst. 2 písm. a) vodního zákona na základě dílčí kontroly protipovodňových opatření se v souladu s ustanovením 72 odst. 3 vodního zákona (povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku) rozhodlo nařídit odstranění zatrubnění strouhy na p.p. 560/1 a uvedení do původního stavu vlastníku sousední nemovitosti, který zatrubnění provedl bez povolení obce, která je vlastníkem parcely vodního toku. Vyzvaný vlastník se proti tomu ohradil osobitým dopisem s urážlivým podtextem, ve kterém uvedl, že zatrubnění provedl v dobré víře stejně jako u jiných struh. Karel Kohl požádal zastupitelstvo, aby dále v tomto bodě postupovalo bez něho z důvodu střetu zájmů, protože obývá dům přiléhající z druhé strany k této strouze. Vzhledem k tomu, že jde o nepovolenou stavební úpravu obecně prospěšného zařízení, trvá zastupitelstvo na odstranění zatrubnění. Vlastníkovi bylo znovu předáno nařízení k odstranění zatrubnění strouhy na p.p. 560/1 a uvedení do původního stavu. Vlastník při předání nařízení požádal o společnou prohlídku zatrubněné strouhy se členy zastupitelstva. Přítomný M.Ř. se zavázal k odstranění zatrubnění strouhy do Zastupitelstvo usnesením č. 10/43 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: Kohl) bere na vědomí závazek pana M. Říhy k odstranění zatrubnění strouhy na p.č. 560/1 do Propustky v Rybničním potoce Odtoku vody z Dřínovského rybníka a z ČOV do Újezdeckého potoka brání ucpané propustky v Rybničním potoce, které vypadají, že nejsou dlouhodobě využívány, a nejsou žádné doklady o jejich vybudování. 10

11 Povodňové orgány podle 77 odst. 2 písm. a) vodního zákona na základě dílčí kontroly protipovodňových opatření v souladu s ustanovením 72 odst. 3 vodního zákona mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Zastupitelstvo usnesením č. 10/44 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Jitce Bockové vyzvat vlastníky pozemků přiléhajících k propustkům umístěných v Dřínovském odtoku, aby je vyčistili popřípadě odstranili v termínu do Termín: do Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava Veřejnou sbírku na pomoc obci Bublava vyhlásil Karlovarský kraj s podporou Svazu měst a obcí České republiky. Obec se dostala do potíží díky megalomanskému projektu stavby akvaparku porušením rozpočtové kázně při čerpání dotací. Obec splácí dluhy a nemá finance na běžnou údržbu a rozvoj obce a jejího majetku. Zastupitelstvo po projednání žádosti usnesením č. 10/45 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava Stav finančních prostředků obce K dnešnímu dni: Česká spořitelna běžný účet ,81 Kč Česká národní banka 7 979,63 Kč Moneta Bank běžný účet 1 027,38 Kč Moneta Bank spořicí účet ,18 Kč Pokladní hotovost ,00 Kč Majetkový účet Nemovitostní fond ,83 Kč Česká spořitelna úvěrový účet ,97 Kč Zastupitelstvo usnesením č. 10/46 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí stav finančních prostředků obce Zprávy Městské policie Odolena Voda Jitka Bocková přečetla zprávy o činnosti MP Odolena Voda za měsíce září, říjen a listopad. Zastupitelstvo usnesením č. 10/47 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí zprávy o činnosti Městské policie Odolena Voda K bodu 11 Rozpočtové opatření 6/2019 a pravomoci k rozpočtovým opatřením do konce roku 2019 a 1/ Rozpočtové opatření 6/2019 Zastupitelstvo usnesením č. 10/48 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 (příloha č. 6 tohoto zápisu) Pravomoci starostky k rozpočtovým opatřením závěru roku 2019 a počátku roku 2020 Zastupitelstvo dále schvaluje usnesením č. 10/49 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: Bocková) provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od dnešního zasedání do konce roku 2019 s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou starostkou Jitkou Bockovou zastupitelstvu předložena při prvním zasedání následujícího roku. Zastupitelstvo schvaluje usnesením č. 10/50 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: Bocková) předběžně rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2020 bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů změny v položkách 1122 a 5362 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob za Obec upřesnění výše transferů dle schváleného SR (přenesená působnost) a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů příjmové a výdajové položky transferů a finančního vypořádání se SR a dalších veřejných rozpočtů. Uvedené změny budou předloženy v konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu na zasedáních zastupitelstva v roce Zastupitelstvo v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje usnesením č. 10/51 (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: Bocková) kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2020 za období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva do maximální výše Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen v případech: 11

12 rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného písemného odůvodnění. K bodu 12 Diskuse Diskuse byla vedena v průběhu zasedání. Zasedání ukončeno v 19:05 hod. Zapisovatelka: Ladislava Lorencová Jitka Bocková starostka obce Karel Kohl místostarosta obce Ověřovatelé zápisu: Václav Bařtipán Martin Ševic Přílohy: 1. Presenční listina hostů 2. Zápis z kontroly FV 3. Zápis z kontroly KV 4. Návrh rozpočtu na rok Střednědobý rozpočtový výhled na roky Rozpočtové opatření č. 6/

13 Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 10/1 Program včetně navržených změn 10/2 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí nenávratné s obcí Újezdec v rámci projektu Pořízení kompostérů pro občany obcí Dřínov a Újezdec, registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/18_103/ /3 Plán inventur majetku obce za rok /5 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od , kterou se ruší OZV č.2/2014 o místních poplatcích ze dne /6 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od , kterou se ruší OZV č.2/2014 o místních poplatcích ze dne /7 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad s účinností od , kterou se ruší OZV č.2/2018 o poplatku za komunální odpad ze dne /8 Příspěvek ve výši 70% z poplatku za komunální odpad osaměle žijícím a k trvalému pobytu hlášeným občanům v domě nebo bytové jednotce, kteří jsou zároveň příjemci příspěvku na bydlení nebo pobírají důchod. Příspěvek bude vyplacen po předložení přiznání příspěvku na bydlení nebo přiznání o pobírání důchodu. 10/9 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností od , kterou se ruší OZV č. 3/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne /10 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dřínov s účinností od , kterou se ruší OZV obce Dřínov č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci ze dne /11 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně s účinností od , kterou se se ruší OZV obce Dřínov č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci ze dne /12 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce s účinností od , kterou se ruší OZV obce Dřínov č. 1/2009 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci ze dne /13 Vnitřní směrnici č. 1/2019 pro vedení účetnictví obce Dřínov s účinností od /14 Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne s Advis Consulting s.r.o. poskytující obci služby v oblasti BOZP a PO 10/15 Cenovou přílohu pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č. S s FCC Česká republika, s.r.o. 10/16 Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz pro Alzheimercentrum Zlosyň za částku Kč včetně DPH 10/17 Aktualizaci ceníku oprav kanalizace bez změny sazeb s účinností od /18 V souladu s ust. 72 odst. 2) a 3) a 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v aktuálním znění, a s aktualizovanou přílohou k NV 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) jmenovitě: Odměna za měsíc Jméno (v Kč) Karel Kohl, místostarosta Iva Štětková, předseda FV ZO Pavel Káš, předseda KV ZO, člen FV Václav Bařtipán, člen FV ZO a komise rozvoje obce Martin Ševic, předseda komise rozvoje obce, člen KV ZO Ladislava Lorencová, členka KV ZO /19 Odměnu ve výši Kč pro členy výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, s účinností od /20 Vyplacení odměny ve výši Kč Jitce Bockové za aktualizace vyhlášek a směrnic, zajištění a administraci dotací přijatých v letošním roce, dále za měsíční zástup za dovolenou referentky správy majetku a práci úředníka ÚSC a vyplacení odměny ve výši Kč Karlu Kohlovi za opravy, údržbu a optimalizaci výpočetní techniky obecního úřadu a další práce IT technika. 10/21 Rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný v členění závazných ukazatelů na paragrafy. V rámci paragrafů je povolena změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky 323/2002 Sb. je v kompetenci správce rozpočtu, zastupitelstvo připravilo orientační návrh. 13

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 14.12.2015 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Pavel Káš, Martin Ševic, Petr Švehla Omluveni: Ladislava Lorencová, Iva Štětková Zasedání

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 20.12.2016 Přítomni: Jitka Bocková, Pavel Káš, Ladislava Lorencová, Martin Ševic, Petr Švehla Omluveni: Václav Bařtipán, Iva Štětková Zasedání

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 1.4.2015 Přítomni: Omluveni: Jitka Bocková, Pavel Káš, Ladislava Lorencová, Martin Ševic, Iva Štětková Václav Bařtipán, Petr Švehla Zasedání se

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Peruc konaného dne 6. 12. 2018 19/2018 Schválení programu jednání. 20/2018 Schválení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele. 21/2018 Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 29.11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

OBEC PROSEČNÉ. Ověřovatelé zápisu: ing. Máslo, Zeman Návrhová komise:, Novák, Bc. Šubrtová Zápis: Bachtík J.

OBEC PROSEČNÉ. Ověřovatelé zápisu: ing. Máslo, Zeman Návrhová komise:, Novák, Bc. Šubrtová Zápis: Bachtík J. OBEC PROSEČNÉ Zápis č.j. 05/2012 z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného 16. 6. 2012 od 18.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Prosečné. Program jednání: 1. Zahájení

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Usnesení_ZO_2017_ 04_12.doc Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

ZÁPIS č. 11/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 11/08 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Karel Kršňák, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 31.10.2014 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Pavel Káš, Ladislava Lorencová, Martin Ševic, Iva Štětková, Petr Švehla Omluveni: Zasedání

Více

1. Ověřovatelé zápisu Ověřovateli zápisu byly jmenování Michal Dolanský, Vladimír Kopecký

1. Ověřovatelé zápisu Ověřovateli zápisu byly jmenování Michal Dolanský, Vladimír Kopecký Zápis č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2018 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: -- Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby. konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ráby konaného dne 12. 05. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 6/2017 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 6/2017 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 6/2017 KONANÉHO DNE 14.12.2017 Datum a čas konání: Místo konání: Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Hosté: 14.12.2017 17.00 hod. obecní úřad Nevratice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 25.1. 2017, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 28. 8. 2014 Účast dle prezenční listiny: Program: v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 5 členů ZO 1.

Více

Zápis č. 34 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Zápis č. 34 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zápis č. 34 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 13.2.2018 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Pavel Káš, Ladislava Lorencová, Martin Ševic, Petr Švehla, Iva Štětková Omluveni: Zasedání

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 14 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 14 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 19. 12. 2014 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 14 členů

Více

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Přítomni: Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 11.12.2018 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která

Více

Zápis č. 13 z pokračování přerušeného zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Zápis č. 13 z pokračování přerušeného zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zápis č. 13 z pokračování přerušeného zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 30.10.2015 Přítomni: Jitka Bocková, Pavel Káš, Ladislava Lorencová, Martin Ševic, Petr Švehla, Iva Štětková Omluveni: Václav

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 41. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 41. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 41 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. března 2018 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Jana KUBELKOVÁ Zdeněk

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 7. 12. 2017, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENICE číslo 07/2015 ze dne 10. 12. 2015 Usnesení číslo 052/15-Z07 ze dne 10. 12. 2015 Schvaluje zveřejněný program dnešního zasedání zastupitelstva města Jesenice: 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne 14.12.2017 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice Usnesení č. 68/2017 Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne na obecním úřadě Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá, konaného dne 23.6. 2015 na obecním úřadě Zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Horní Krupá. Přítomni: zastupitelé

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2016 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2016 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2016 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 5 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne

Zápis č. 5 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne Zápis č. 5 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 22. 6. 2017 Přítomní zastupitelé: Bc. Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Ing. Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejnice konaného dne , od hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejnice konaného dne , od hodin. Obec Hejnice Zastupitelstvo obce Hejnice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejnice konaného dne 2.11.2018, od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Závěrečný účet obce Lhota za rok 2016

Závěrečný účet obce Lhota za rok 2016 Závěrečný účet obce Lhota za rok 2016 Obec Lhota, IČ 00636347, podle 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň konaného dne v hod. na obecním úřadě.

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň konaného dne v hod. na obecním úřadě. Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň konaného dne 20.12.2016 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Miroslava Sovová, Robert Korsa, Petr Holeček, Luboš

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 24/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 19. 12. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 7 členů ZO +

Více

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: Omluveni: 9 členů zastupitelstva města: Marek

Více

NÁVRH Závěrečného účtu obce Lhota za rok 2017

NÁVRH Závěrečného účtu obce Lhota za rok 2017 NÁVRH Závěrečného účtu obce Lhota za rok 2017 Obec Lhota, IČ 00636347, podle 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 25. 4. 2018 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Pavel Šedivý, Petr Brázda, Petr Jurica Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 23. 11. 2016 Přítomní zastupitelé: Bc. Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Ing. Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 30. 1. 2019, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 35 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Zápis č. 35 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zápis č. 35 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne10.4.2018 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Pavel Káš, Ladislava Lorencová, Martin Ševic, Iva Štětková Omluveni: Petr Švehla Zasedání se

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 20. 3. 2019 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou.

Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 6. února 2019

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 6. února 2019 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 6. února 2019 Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 6. 2. 2019 v 18:00 hod. v místní knihovně, Svésedlice

Více

Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne

Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne Čas konání: od 18:00 hod. do 19:35 hod. Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 10. 2017 Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Lenka Dunčková, Martin Havlíček Nepřítomni:

Více

Obec Bačetín Bačetín 100, Dobruška Telefon, fax : IČO :

Obec Bačetín Bačetín 100, Dobruška Telefon, fax : IČO : Zápis z 23. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bačetín ze dne 13.12.2017 Místo konání: Zasedací místnost v budově OÚ Bačetín v 17,00 hod Přítomní zastupitelé: Martina Böthigová, Gabriela Prýmusová,

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

ZÁPIS č. 03/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení ZO č. 01/12

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera, Radka Marková, Mgr. Dagmar Žbánková, Milan Horváth, JUDr. Lucie Plochová přítomna od 17,05 hod.

Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera, Radka Marková, Mgr. Dagmar Žbánková, Milan Horváth, JUDr. Lucie Plochová přítomna od 17,05 hod. Zápis č.18/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 13.3.2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 5. května 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:7 Zasedání řídil

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslozasedání: 27. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 14. 12. 2016 Čas zasedání: 19:00 22:00 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/6 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2013 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., J.Andrle,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17.02.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne 7. 12. 2018 Přítomní: P. Vaňásek, L. Ayrer, J. Lukš, A. Miláčková, R. Miláček, M. Potužáková, Mgr. L. Skořepová Omluvení: Hosté: viz příloha

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 14.5.2018 29/632 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

ZÁPIS č. 5/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne od na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 5/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne od na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 5/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 16.5.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Monika Peniaková,

Více

Závěrečný účet obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2017

Závěrečný účet obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2017 , okr. Znojmo za rok 2017 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: Vevčice

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek od hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Z á p i s č. 5. ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek od hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek 21.12.2017 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Krédl, p. Pelikán,p. Mišta,p. Jelínek,p.

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 12. 2017 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Závěrečný účet obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2018

Závěrečný účet obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2018 Závěrečný účet obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2018 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více