Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012"

Transkript

1 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu č.1. Program jednání: 1. Otvírání obálek - Poptávka zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení Rekonstrukce prodejny s dosažením úspory energií 2. Otvírání obálek - Záměr pronájmu nemovitého majetku obce - nebytových prostor v budově č.p. 8 hostinec, st.p. 42, v k.ú. Dřínov 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok Závěrečná zpráva o hospodaření obce v roce Kontroly FV a KV 6. Rozpočtové opatření č.1/ Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Dřínov č. 1/ Tržní řád obce Dřínov 9. Zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu v obci 10. Kanalizační přípojky 11. Kontrola plnění usnesení 12. Různé činnost obecního úřadu a zastupitelstva, dotazy a požadavky občanů 13. Diskuse Zasedání zahájila starostka obce, v době zahájení zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné. V úvodu starostka navrhla diskuzi vést průběžně ke každému bodu jednání. Dále byli osloveni hosté, zda mají nějaké náměty, které chtějí projednat přednostně. Na žádost zástupců RWE byl bod zařazen do programu přednostně. Program včetně navržených změn byl schválen usnesením č. 14/1 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) K bodu Žádost RWE Plynoprojekt, s.r.o. o přehodnocení vydaného nesouhlasu pro návrh Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby Reko VTL plynovodu Dřínov Na předchozím zasedání projednalo zastupitelstvo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a vydání souhlasu se zřízením stavby REKO VTL plynovod Dřínov na p.p. 665 a 82/3 v k.ú. Dřínov. Návrh nebyl schválen do doby, než budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření obce č.j. 130/11-Še ze dne Zástupci RWE zažádali o osobní schůzku se starostkou, na které apelovali na změnu rozhodnutí zastupitelů. Dle dohody, která vyplynula z jednání, zaslali žádost o přehodnocení vydaného nesouhlasu z důvodu nepřístupnosti soukromého pozemku č.p. 82/6 plánovaným kontrolám VTL plynovodu. Spojování přeložky s podmínkami stanovenými obcí ve vyjádření č.j. 130/11-Še ze dne je v rozporu se zájmy RWE o zajištění bezpečnosti úseku plynovodu na soukromém pozemku, zbývající trasa plynovodu VTL vedoucí přes Dřínov je údajně pod kontrolou a bez úniků, což bylo dle požadavku doloženo revizní zprávou. Zástupce RWE paní Bednářová požádala zastupitelstvo o schválení přeložky a s ní spojenou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z důvodu naléhavosti záměru podle dodaných revizí vyplývá problém uskutečňování kontrol na oploceném pozemku a dále požádala o nepodmiňování realizace záměru velkou přeložkou VTL v dalším úseku, neboť by nastalo další zdlouhavé jednání s vlastníky pozemků a jednání se stavebním úřadem a dotčenými orgány. Jelikož toto neproběhne v ideálním časovém rámci, mohlo by opravdu dojít k nějaké havárii. Požadované podklady z ústního jednání se starostkou byly dodány, aby mohlo být ve věci uspokojivě rozhodnuto. M. Ševic souběžné řešení přeložky v úseku zavlažovací nádrže s přeložkou u čp. 148 bylo žádáno od prvních vyjadřování k záměru přeložky u čp. 148 počátkem loňského roku, tato skutečnost však nebyla v dalším postupu RWE zohledňována. P. Bednářová: U závlahové nádrže se bude VTL přetlakovávat až po výstavbě nového vedení VTL, které se v současné době také řeší. Stávající VTL však splňuje bezpečnostní požadavky a nikdo jím není ohrožen. M. Ševic pokud RWE nechce řešit přeložku, zastupitelstvo požaduje doložení všech dokladů ke kolaudaci a skutečnému provedení stávajícího VTL, neboť nebyla ani na stavebním úřadu tato dokumentace dohledána. Vzhledem ke skutečnosti, že stavbu stávajícího VTL jako přípojky na sušičku provádělo JZD, které potom stavbu plynárnám předalo, dalo by se pochybovat o bezpečnosti vedení po 40 letech provozu. 1

2 Mgr. Roll vstoupil do diskuze s připomínkou, že přeložka z obydleného prostoru se již řeší a dalším protahováním řízení ze strany vedení obce se může stát, že přeložka zůstane ve stávajícím stavu a v případě havárie si následky pak přičtou zastupitelé jedině sobě. Ing. Fořt poznamenal, že jako první bylo zadání přeložky ze soukromého pozemku, neboť zde byla hlášena revizní závada a ostatní části VTL jsou pod kontrolou a bezpečné. Závěrem Jitka Bocková navrhla, že paní Bednářové zašle výsledek jednání s požadavky em a současně poštou, aby bylo možné co nejdříve připravit potřebné doklady a dále zástupce RWE uvědomila o skutečnosti, že je potřeba 7 dní na svolání veřejného zasedání, na kterém by se projednával další postup. Zastupitelstvo usnesením č. 14/2 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje stanovisko obce k žádosti o opětovné projednání projektované akce Reko VTL plynovodu Dřínov ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu. K bodu 1 Otvírání obálek - Poptávka zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení Rekonstrukce prodejny s dosažením úspory energií Před otevíráním obálek s nabídkami byla navržena hodnotící komise pro obě poptávky ve složení přítomných členů zastupitelstva, kterou zastupitelstvo schválilo usnesením č. 14/3 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0). Zastupitelstvo usnesením č. 12/7 ze dne schválilo poptávku zhotovení projektové dokumentace na opravu budovy prodejny s dosažením úspory energií. Poptávka byla v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Dřínov č. 1/2009 vyvěšena na úřední a elektronické desce obce ve dnech od 7.3. do a jsou tedy splněny zákonné podmínky pro výběr dodavatele. Zastupitelstvo na základě návrhu hodnotící komise schvaluje usnesením 14/4 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) pro poptávku zhotovení projektové dokumentace na opravu budovy prodejny s dosažením úspory energií vybranou nabídku, kterou podal uchazeč Energy Benefit Centre, a.s. za nabídkovou cenu Kč K bodu 2 Otvírání obálek - Záměr pronájmu nemovitého majetku obce - nebytových prostor v budově č.p. 8 hostinec, st.p. 42, v k.ú. Dřínov Zastupitelstvo usnesením 13/3 dne schválilo v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích záměr pronájmu nemovitého majetku obce nebytových prostor v budově č.p. 8 hostinec, st.p. 42, v k.ú. Dřínov z důvodu žádosti současného nájemce o přerušení nájmu. Záměr byl zveřejněn na úřední a elektronické desce ve dnech od do a jsou tímto splněny zákonné podmínky pro výběr nového nájemce. Zastupitelstvo na základě návrhu hodnotící komise schvaluje usnesením 14/5 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) na záměr pronájmu nemovitého majetku obce nebytových prostor v budově č.p. 8 hostinec, st.p. 42, v k.ú. Dřínov nabídku, kterou podal uchazeč Karel Hora s termínem uzavření smlouvy o pronájmu ke dni na dobu určitou v trvání 10 let. Po dohodě se současným nájemcem nebytových prostor v budově č.p. 8 hostinec, panem Lubomírem Kinclem a výběru nového nájemce zastupitelstvo schvaluje usnesením 14/6 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukončení současné nájemní smlouvy nebytových prostor v budově č.p. 8 hostinec dohodou ke dni Zápis hodnotící komise obou poptávek tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu K bodu 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne pracovnicemi odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje s výsledkem bez závad a pochybení. Zastupitelstvo usnesením 14/7 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok K bodu 4 Závěrečná zpráva o hospodaření obce v roce 2011 Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, musí zastupitelstvo obce do následujícího roku projednat závěrečný účet obce, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem. Předkládaný materiál byl v souladu se zákonem po dobu nejméně 15 dnů zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě v době od 6.4. do , občany nebyly do této chvíle vzneseny žádné připomínky. Obec hospodařila v roce 2011 podle schváleného rozpočtu ze dne upraveného v průběhu roku šesti rozpočtovými opatřeními s přebytkem ve výši ,96 Kč. Hospodářská činnost obce není zavedena. Procento zadluženosti obce je nulové, obec nemá žádný úvěr. Všechny obdržené dotace byly využity a vyúčtovány. 2

3 Zastupitelstvo obce po projednání na veřejném zasedání zastupitelstva vyjadřuje souhlas a schvaluje usnesením 14/8 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 ) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad. Závěrečný účet obce tvoří přílohu č.4 tohoto zápisu. K bodu 5 Kontroly FV a KV: Finanční a kontrolní výbor předložily zápisy z provedených kontrol, které tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Zastupitelstvo usnesením 14/9 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí výsledky kontrol kontrolního a finančního výboru. K bodu 6 Rozpočtové opatření č. 1/2012 Česká olympijský výbor, Český svaz tělesné výchovy, Sdružení sportovních svazů ČR a Česká obec sokolská zaslali informaci o přerozdělení výtěžků z loterijních a sázkových her do rozpočtů obcí se žádostí o použití těchto finančních prostředků ve prospěch sportu a kultury. Dle předpokladu Ministerstva financí se bude v případě naší obce jednat o odhadovanou částku Kč. Tato částka bude rozdělena na kulturní a sportovní činnost Částka souhrnného dotačního vztahu byla oproti prosincovému návrhu ve výši Kč snížena na Kč. Dále byly navýšeny příjmy o přijaté částky za užívání veřejného prostranství a sponzorské dary, které byly rozděleny na příslušné výdajové. Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením 16 zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke zvýšení rozpočtových prostředků na obou stranách rozpočtu o Kč. Zastupitelstvo schvaluje usnesením 14/10 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) rozpočtové opatření č. 1/2012, které tvoří přílohu č.6 tohoto zápisu. K bodu 7 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Dřínov č. 1/2012 Od vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., která upravuje mimo jiné hodnoty zakázek. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Dřínov č. 1/2009 není od v souladu s platnou legislativou, proto zastupitelstvo schvaluje usnesením 14/11 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) Směrnici č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Dřínov ve znění přílohy č.7 tohoto zápisu K bodu 8 Nařízení obce Dřínov č. 1/2012 Tržní řád Z důvodu stále častějšího obtěžování hlavně seniorů podomními prodejci služeb a produktů přistoupilo zastupitelstvo k řešení tohoto nepříznivého jevu vydáním nařízení obce č. 1/ Tržního řádu. Tento řád upravuje prodej v obci mimo provozovny v souladu s 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a 102 odst. 2, písm. d, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo usnesením 14/12 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) Nařízení obce č. 1/ Tržní řád ve znění přílohy č.8 tohoto zápisu. K bodu 9 Zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu v obci Tento bod je zařazen na doporučení kontrolního výboru. Obec má ze zákona povinnost zajistit podmínky pro základní školní vzdělávání a předškolní vzdělávání dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na svém území, a to tím, že buď zřídí mateřskou a základní školu, nebo zajistí místo v jiné mateřské a základní škole. Pokud zajistí místo v jiné mateřské a základní škole, má ze zákona povinnost hradit za dítě neinvestiční výdaje. Za děti mladší tuto povinnost nemá. Obec v roce 1994 uzavřela dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcí Úžice a Městem Kralupy nad Vltavou a dále Dohody o příspěvku na úhradu části neinvestičních nákladů Mateřské školy v Hostíni u Vojkovic a v Chlumíně. Dohody již nesplňují legislativní náležitosti, odkazují se na neplatné zákony. Kontrolní výbor na základě provedené kontroly smluvních vztahů doporučuje zastupitelstvu uzavřít nové dohody s Městem Kralupy nad Vltavou na základní školy a s obcí Hostín u Vojkovic na mateřskou školu, neboť tam v současné době dojíždí nejvíce dřínovských dětí. V případě uzavření těchto dohod není obec povinna platit neinvestiční náklady jiným obcím, neomezuje to však rodiče ve výběru jakékoliv MŠ a ZŠ. Po projednání současného a výhledového stavu bylo dohodnuto oslovení také obce Chlumín na mateřskou školu. 3

4 Zastupitelstvo usnesením 14/13 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) projednání podmínek uzavření dohod o podmínkách plnění povinného předškolního vzdělávání a povinné školní docházky s obcemi Hostín u Vojkovic a Chlumín a městem Kralupy nad Vltavou. K bodu 10 Kanalizační přípojky V souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod je nutné zahájit práce na vyprojektování a udělení územního rozhodnutí na kanalizační přípojky. Pro jednodušší a rychlejší postup byl vybrán záměr vyřízení přípojek obcí, k čemuž je nutné uzavřít s majiteli nemovitostí plnou moc k jednání. Pro vyprojektování přípojek bude nutná součinnost majitelů nemovitostí, kteří musí určit místo k umístění revizní šachty, do které si připojí splaškovou kanalizaci z nemovitosti. Pro tento účel byly distribuovány občanům dotazníky. Cena za projektovou dokumentaci na jednu nemovitost se pohybuje v rozmezí Kč bez DPH (poptáno u VAS, a.s. Brno, DIPRO, a.s. Praha, T I Centrum Plzeň), cena od dodavatele projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci Dřínov Středočeské vodárny, a.s. je Kč včetně DPH. Zastupitelstvo po projednání schvaluje následující postup: Zastupitelstvo usnesením 14/14 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) zajištění projektové dokumentace kanalizačních přípojek a územního souhlasu na základě udělených plných mocí majitelů nemovitosti pro všechny přípojky najednou. Podpisem plné moci se současně majitel nemovitosti zavazuje k úhradě částky za vyhotovení projektové dokumentace kanalizační přípojky. Zastupitelstvo usnesením 14/15 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) zadání vyprojektování kanalizačních přípojek pro vydání územního souhlasu společnosti Středočeské vodárny, a.s. z důvodu nejpříznivější nabídnuté ceny a znalosti místních podmínek získaných při projektování splaškové kanalizace. Zastupitelstvo usnesením 14/16 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0), že náklady na pořízení projektové dokumentace na jednotlivé přípojky budou od majitelů nemovitostí vybrány nejpozději do 30 dnů po udělení plné moci s možností dvou splátek. Zastupitelstvo usnesením 14/17 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) osvobození od poplatku za ověření podpisu na plné moci dle zákona 634/2004 Sb., 8, písmeno c) Zastupitelstvo usnesením 14/18 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) výši zálohy majitelů jednotlivých nemovitostí za zřízení kanalizační přípojky v částce Kč vybíranou po poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace a ČOV. L. Lipovská se dotázala, zda jsou již dotace na kanalizaci přidělené. J. Bocková odpověděla, že nejsou, jen byl určen doporučený postup, aby byla obec jako investor plně připravena na všechny podmínky poskytnutí dotace. Dále se L. Lipovská dotázala, zda bude výstavba zahájena ještě letos. J. Bocková sdělila, že tuto otázku neumí zodpovědět, ale dle vedených jednání je to velmi pravděpodobné, nicméně ne stoprocentně určité. Zastupitelstvo usnesením 14/19 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) poskytnutí slevy na poplatku za likvidaci domovního odpadu každému, kdo zaplatí zálohu na pořízení kanalizační přípojky v době splatnosti až do výše Kč. Zastupitelstvo usnesením 14/20 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) konečné vyúčtování nákladů na zřízení kanalizační přípojky bude majitelům nemovitosti vystaveno po ukončení stavebních prací na přípojkách. Výše doplatku bude stanovena po vyprojektování jednotlivých kanalizačních přípojek. Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v 3 odst. 8. je stanoveno, že obecní úřad může v přenesené rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Nezáleží při tom, jakým způsobem jsou nyní odpadní vody čištěny. Tato povinnost se týká i majitelů domácích čistíren odpadních vod. Uvedené rozhodnutí zastupitelstvo obce vydá až při výstavbě kanalizace a ČOV. Zastupitelstvo na základě výše uvedeného usnesením 14/21 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) možnost připojení stávajících domácích čistíren odpadních vod na kanalizaci zdarma za podmínky každoročního doložení potvrzení o funkčnosti této čistírny vystavené odpovědnou osobou. 4

5 Zastupitelstvo usnesením 14/22 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) pro platební styk bankovním převodem související s poplatky za zřízení kanalizačních přípojek používat běžný účet obce vedený u GE Money Bank, pobočka Kralupy nad Vltavou. Jitka Bocková informovala přítomné občany o záměru, že celý postup realizace přípojek a následné výstavby kanalizace bude občanům předávat v písemné podobě při návštěvách plánovaných s pracovníky projekčního odboru Středočeských vodáren, a.s. K bodu 11 Kontrola plnění usnesení 3/18 Martinu Ševicovi a Jitce Bockové prosazovat v rámci řízení o rozšíření dobývacího prostoru Hostín požadavky stanovené zastupitelstvem obce v usnesení 3/9 a bodu 6a zápisu ze zasedání zastupitelstva z , zvl. změnu trasy dopravní obslužnosti pískovny tak, aby vedla mimo zastavěné území obce Dřínov trvá, zplnomocněncem Ing. Teplým byla dne předána částečná dokumentace ke změně rozšíření DP Hostín, která byla k předložena OBÚ Kladno. Termín: do skončení ÚŘ pro rozšíření dobývacího prostoru Hostín 40/14 Jitce Bockové a Petrovi Švehlovi dohlížet na ukládání zeminy na p.pk 627 Trvá, panem Hovorkou byl složen na pokladnu OÚ doplatek Kč, dosud však nedoložil podklady o prokázání množství uložené zeminy. Terénní úpravy jsou dokončeny dle dohody, bude ještě opravena stopa strouhy, která bude oddálena od krajnice MK a bude navazovat na stávající strouhu, práce budou dokončeny za příznivého počasí. Termín: prodloužen do K bodu 12 Různé Žádost o finanční podporu základní včelařské organizace Veltrusy Základní včelařská organizace Veltrusy zaslala žádost o finanční příspěvek na uspořádání výstavy v zámku Veltrusy. Peníze budou použity na ceny pro děti za výtvarnou soutěž a splněné kvízy, na pořízení mezistěn, na výrobu svíček apod. Zastupitelstvo usnesením 14/23 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) poskytnutí příspěvku ve výši 500 Kč Včelařské organizaci Veltrusy na uspořádání výstavy a přidružené aktivity spojené se stým výročím svého založení Příprava realizace výstavby hřiště pro skate a BMX kola Jelikož v obci chybí příležitost pro volnočasové aktivity starších dětí (10 99 let) a je registrován zvýšený zájem o vybudování vhodného hřiště pro skate a BMX kola, navrhla M. Kadlecová zastupitelstvu, aby byly zahájeny přípravné práce a byla podána žádost o dotaci. Zastupitelstvo usnesením 14/24 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) záměr na výstavbu hřiště pro skate a BMX kola se zpevněnou plochou. Pro jeho umístění byla vytipována lokalita pod rybniční hrází na p.p. 417/3 a 417/5 na ploše o rozměrech 33x25 metrů. Zastupitelstvo usnesením 14/25 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá M.Kadlecové zajištění poptávky na projektovou dokumentaci pro vydání územního souhlasu a podání žádosti o dotaci. Výběr vhodných prvků bude uskutečněn po konzultaci se zástupci mládeže a společnosti specializované na výstavbu těchto hřišť na společné schůzce, jejíž termín konání bude s předstihem oznámen. Veškeré podklady a nabídky budou projednány v Komisi pro školství a kulturu a zápis včetně vybraného dodavatele projektové dokumentace bude předložen ke schválení na nejbližším veřejném zasedání Oprava či výměna autobusových čekáren Přes drobné údržby jsou autobusové zastávky v obci nevzhledné a zděné zastávky mají opadanou omítku, zastávka Na Stavadlech je silně zamokřená. M. Kadlecová přednesla návrh na úplnou výměnu autobusových zastávek, přednostně zděných. M. Ševic doporučil všechny autobusové zastávky pouze opravit. Zastupitelstvo usnesením 14/26 schvaluje (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) zadání poptávky na dodávku autobusových zastávek pro zjištění orientačních cen, které budou sloužit jako podklad pro stanovení dalšího postupu. Zastupitelstvo usnesením 14/27 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Komisi výstavby obce vyhodnocení poptávky na výměnu autobusových zastávek a propočet nákladů na případné opravy všech zastávek. 5

6 12.4. Veřejná služba V souvislosti s novelou a změnami v sociálním systému nebude již Úřad práce ČR - Mělník poskytovat své klienty na sezonní práce pro obce. Veškeré finance takto v minulosti vynakládané budou poskytovány v systému Veřejné služby. Ze zapojení do institutu Veřejné služby budou pro obec generovány náklady za ochranné pracovní pomůcky a pojištění osob (1.000 Kč/rok) vykonávajících veřejnou službu v obci. Mzdové ani další náhrady nebudou hrazeny z rozpočtu obce. Zastupitelstvo usnesením č. 14/28 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje zapojení obce do systému Veřejné služby uzavřením Smlouvy o organizaci a výkonu Veřejné služby s Úřadem práce ČR. Dále zastupitelstvo usnesením č. 14/29 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) zmocňuje Jitku Bockovou jako kontaktní osobu pro zajišťování komunikace s pověřenými pracovníky úřadu práce Žádost RWE Plynoprojekt, s.r.o. o přehodnocení vydaného nesouhlasu pro návrh Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby Reko VTL plynovodu Dřínov Tento bod byl projednán přednostně Veřejné osvětlení Náklady na údržbu a opravy veřejného osvětlení jsou z důvodu stáří vysoké, stále častěji jsou řešeny opravy kabelových poruch. Na rekonstrukci byly podávány v letech 2009 a 2010 žádosti o poskytnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, ale nebyly schváleny. Zastupitelstvo se dohodlo na rekonstrukci veřejného osvětlení v rozsahu výměny kabelů, výměny části stožárů a světelných bodů, popřípadě přemístění světelných bodů na stožáry ČEZ v celé obci mimo nové zástavby v lokalitě U kříže, kde je veřejné osvětlení nově zavedené. J. Bocková požádala o zhodnocení technického stavu osvětlení p. Válka, který provádí na osvětlení údržbu a opravy. Detailní rozsah rekonstrukce projedná a zápisem předloží Komise výstavby obce na základě vystavené zprávy p. Válka. Jitka Bocková provede poptávku na vyhotovení projektové dokumentace k vydání stavebního souhlasu a prověří podmínky a pravidla poskytovatelů dotací na daný záměr. Po shromáždění všech podkladů bude svoláno veřejné zasedání zastupitelstva, kde bude vybrán dodavatel zakázky. Po předání projektové dokumentace bude podána žádost o souhlas s provedením rekonstrukce na Stavební úřad a po jeho vydání bude zažádáno o poskytnutí dotace. Na návrh starostky zastupitelstvo usnesením č. 14/30 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje záměr rekonstrukce veřejného osvětlení. Zastupitelstvo usnesením č. 14/31 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Komisi výstavby obce projednání detailního rozsahu potřebné rekonstrukce veřejného osvětlení pro zadání poptávky. Zastupitelstvo usnesením č. 14/32 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá Jitce Bockové zajištění poptávky na vyhotovení projektové dokumentace k vydání stavebního souhlasu na rekonstrukci veřejného osvětlení. Současně prověří podmínky a pravidla poskytovatelů dotací na daný záměr Dopravní obslužnost Zastupitelstvo na předchozích zasedáních projednalo a Krajskému úřadu Středočeského kraje opakovaně zaslalo Vyjádření k nabídkovému řízení na výběr dopravců pro zajištění dopravní obslužnosti, ve kterém byl vyjádřen nesouhlas s postupem Středočeského kraje a požadavek na informace, týkající se dalšího plánovaného postupu. Poslední dopis byl odeslán datovou schránkou dne pod č.j. 58/12-Še, avšak dosud nebyla z Krajského úřadu doručena žádná odpověď na naše dotazy. Z uvedeného důvodu zastupitelstvo schvaluje usnesením č. 14/33 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) zaslání žádosti Krajskému úřadu Středočeského kraje o poskytnutí informací k výběrovému řízení v režimu zákona 106/1999 Sb., o poskytování informací Schválené žádosti o poskytnutí dotace z fondů Středočeského kraje Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo přidělení dotací z fondů Středočeského kraje na záměry Modernizace výpočetní techniky obecní knihovny a Obnova zásahové výstroje. Zastupitelstvo usnesením č. 14/34 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje na záměry Modernizace výpočetní techniky obecní knihovny ve výši Kč a Obnova zásahové výstroje ve výši Kč, jejich spolufinancování a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací Valná hromada akcionářů Vodárny Kladno Mělník, a.s. Představenstvo akciové společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. svolává na řádnou valnou hromadu akcionářů. 6

7 Zastupitelstvo usnesením č. 14/35 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) zmocňuje Jitku Bockovou k účasti na řádné valné hromadě akcionářů Vodárny Kladno Mělník, a.s Stav finančních prostředků a převody financí K dnešnímu dni je stav finančních prostředků běžného účtu u České spořitelny ,51 Kč GE Money Bank běžný účet k je 1.183,25 Kč GE Money Bank spořící účet k je ,09 Kč. Stav pokladny k dnešnímu dni je Kč. Zastupitelstvo usnesením č. 14/36 (PRO:7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí stav finančních prostředků k dnešnímu dni Žádost o finanční podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Radost, o.s. Klub Radost z Prostějova požádal o příspěvek na týdenní pobyt postižených dětí na Křivoklátsku. Obec dlouhodobě podporuje příspěvkové organizace a spolky v blízkém okolí. Vzhledem k počtu doručených žádostí během roku není možné vyhovět všem. Zastupitelstvo usnesením č. 14/37 (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) neschvaluje poskytnutí příspěvku klubu Radost z Prostějova z důvodu podpory organizací a spolků v blízkém okolí. K bodu 13 Diskuse Diskuse probíhala v průběhu zasedání a je zaznamenána u jednotlivých bodů zápisu. V závěru zasedání se přihlásil o slovo p. Líbal, starosta obce Hostín u Vojkovic. Informoval o probíhajícím konkurzu na ředitelku ZŠ a MŠ a dále informoval o řešení dluhové situace obce. Zasedání ukončeno ve 21:20 hodin. Zapisovatelka: Květa Havelková Jitka Bocková starostka obce Martin Ševic místostarosta obce Ověřovatelé zápisu: Petr Švehla Václav Bařtipán Přílohy: 1) Prezenční listina 2) Vyjádření pro RWE 3) Zápis hodnotící komise 4) Závěrečný účet obce za rok ) Zápisy kontrol kontrolního a finančního výboru 6) Rozpočtové opatření č. 1/2012 7) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Dřínov č. 1/2012 8) Nařízení obce č. 1/ Tržní řád 7

8 Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 14/1 Program včetně navržených změn 14/2 Vyjádření obce k žádosti o opětovné projednání projektované akce Reko VTL plynovodu Dřínov ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu 14/3 Hodnotící komisi pro zadané poptávky ve složení z přítomných členů zastupitelstva 14/4 pro poptávku zhotovení projektové dokumentace na opravu budovy prodejny s dosažením úspory energií vybranou nabídku, kterou podal uchazeč Energy Benefit Centre, a.s. za nabídkovou cenu Kč 14/5 na záměr pronájmu nemovitého majetku obce - nebytových prostor v budově č.p. 8 hostinec, st.p. 42, v k.ú. Dřínov nabídku, kterou podal uchazeč Karel Hora s termínem uzavření smlouvy o pronájmu ke dni na dobu určitou v trvání 10 let. 14/6 ukončení současné nájemní smlouvy nebytových prostor v budově č.p. 8 hostinec dohodou ke dni /8 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad 14/10 Rozpočtové opatření č. 1/ /11 Směrnici č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Dřínov. 14/12 Nařízení obce č. 1/ Tržní řád 14/13 Projednání podmínek uzavření dohod o podmínkách plnění povinného předškolního vzdělávání a povinné školní docházky s obcemi Hostín u Vojkovic a Chlumín a městem Kralupy nad Vltavou. 14/14 Zajištění projektové dokumentace kanalizačních přípojek a územního souhlasu na základě udělených plných mocí majitelů nemovitosti pro všechny přípojky najednou. Podpisem plné moci se současně majitel nemovitosti zavazuje k úhradě částky za vyhotovení projektové dokumentace kanalizační přípojky. 14/15 Zadání vyprojektování kanalizačních přípojek pro vydání územního souhlasu společnosti Středočeské vodárny, a.s. z důvodu nejpříznivější nabídnuté ceny a znalosti místních podmínek získaných při projektování splaškové kanalizace. 14/16 Náklady na pořízení projektové dokumentace na jednotlivé přípojky budou od majitelů nemovitostí vybrány nejpozději do 30 dnů po udělení plné moci s možností dvou splátek. 14/17 Osvobození od poplatku za ověření podpisu na plné moci dle zákona 634/2004 Sb., 8, písmeno c) 14/18 Zálohu majitelů jednotlivých nemovitostí za zřízení kanalizační přípojky v částce Kč po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o připojení na kanalizaci, která bude uzavírána po poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace a ČOV. 14/19 Poskytnutí slevy na poplatku za likvidaci domovního odpadu každému, kdo zaplatí zálohu na pořízení kanalizační přípojky v době splatnosti až do výše Kč. 14/20 Konečné vyúčtování nákladů na zřízení kanalizační přípojky bude majitelům nemovitosti vystaveno po ukončení stavebních prací na přípojkách. Výše doplatku bude stanovena po vyprojektování jednotlivých kanalizačních přípojek 14/21 Možnost připojení stávajících domácích čistíren odpadních vod na kanalizaci zdarma za podmínky každoročního doložení potvrzení o funkčnosti této čistírny vystavené odpovědnou osobou 14/22 Pro platební styk bankovním převodem související s poplatky za zřízení kanalizačních přípojek běžný účet obce vedený u GE Money Bank, pobočka Kralupy nad Vltavou. 14/23 Poskytnutí příspěvku ve výši 500 Kč Včelařské organizaci Veltrusy na uspořádání výstavy a přidružené aktivity spojené se stým výročím svého založení. 14/24 záměr na výstavbu hřiště pro skate a BMX kola se zpevněnou plochou. Pro jeho umístění byla vytipována lokalita pod rybniční hrází na p.p. 417/3 a 417/5 na ploše o rozměrech 33x25 metrů. 14/26 zadání poptávky na dodávku autobusových zastávek pro zjištění orientačních cen, které budou sloužit jako podklad pro stanovení dalšího postupu 14/28 Zapojení obce do systému Veřejné služby uzavřením Smlouvy o organizaci a výkonu Veřejné služby s Úřadem práce ČR. 14/30 Záměr rekonstrukce veřejného osvětlení 14/33 Zaslání žádosti o zodpovězení otázek k postupu při výběrovém řízení a zajištění dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji po v režimu zákona 106/1999 Sb., o poskytování informací. 14/34 Přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje na záměry Modernizace výpočetní techniky obecní knihovny ve výši Kč a Obnova zásahové výstroje ve výši Kč, jejich spolufinancování a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací. 8

9 Zastupitelstvo ukládá: 14/25 M.Kadlecové zajištění poptávky na projektovou dokumentaci pro vydání územního souhlasu a podání žádosti o dotaci. Výběr vhodných prvků bude uskutečněn po konzultaci se zástupci mládeže a společnosti specializované na výstavbu těchto hřišť na společné schůzce, jejíž termín konání bude s předstihem oznámen. Veškeré podklady a nabídky budou projednány v Komisi pro školství a kulturu a zápis včetně vybraného dodavatele projektové dokumentace bude předložen ke schválení na nejbližším veřejném zasedání. 14/27 Komisi výstavby obce vyhodnocení poptávky na výměnu autobusových zastávek a propočet nákladů na případné opravy všech zastávek. 14/31 Komisi výstavby obce projednání detailního rozsahu potřebné rekonstrukce veřejného osvětlení pro zadání poptávky 14/32 Jitce Bockové zajištění poptávky na vyhotovení projektové dokumentace k vydání stavebního souhlasu na rekonstrukci veřejného osvětlení. Současně prověří podmínky a pravidla poskytovatelů dotací na daný záměr. Zastupitelstvo zmocňuje: 14/29 Jitku Bockovou jako kontaktní osobu pro zajišťování komunikace s pověřenými pracovníky úřadu práce. 14/35 Jitku Bockovou k účasti na řádné valné hromadě akcionářů Vodárny Kladno Mělník, a.s. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 14/7 Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok /9 Výsledky kontrol kontrolního a finančního výboru 14/36 Stav finančních prostředků k dnešnímu dni Zastupitelstvo obce neschvaluje: 14/37 Poskytnutí příspěvku klubu Radost, o.s. z Prostějova z důvodu podpory organizací a spolků v blízkém okolí. Zapisovatelka: Květa Havelková Jitka Bocková starostka obce Martin Ševic místostarosta obce Ověřovatelé zápisu: Petr Švehla Václav Bařtipán 9

Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 29.4.2013

Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 29.4.2013 Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 29.4.2013 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Martin Ševic, Petr Švehla, Ing. Tomáš Měřínský Omluveni: Martina Kadlecová, Květa Havelková

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.9.2011

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.9.2011 Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.9.2011 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Martin Ševic Omluveni: Tomáš Měřínský (příchod 19,20), Petr

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny p. Jelínek, p. Bauer Alena Dalecká Starosta zahájil jednání:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program:

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program: Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 11. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Přítomni: Ing. Koněvalík R., Cetkovský F., Mgr. Vláčil V., Hanzelová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,10 hod Přítomno: 11 členů zastupitelstva

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 31.8.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 13. 4. 2011 od 18.00 hodin

Zápis č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 13. 4. 2011 od 18.00 hodin Zápis č. 5/11 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 13. 4. 2011 od 18.00 hodin Přítomni: V. Obešlová, F. Obešlo, M. Skokan, P. Mazura, I. Suchánková, L. Michálek, T. Suchánek Omluveni: ----

Více

Obec Chraštice, okres Příbram 2011. Ad 1) Volba zapisovatele pan místostarosta K.Derfl navrhl, aby zapisovatelem byla paní D. Čejková. Bylo schváleno.

Obec Chraštice, okres Příbram 2011. Ad 1) Volba zapisovatele pan místostarosta K.Derfl navrhl, aby zapisovatelem byla paní D. Čejková. Bylo schváleno. Obec Chraštice, okres Příbram 2011 Zápis č.3/2011 ze zasedání Obecního zastupitelstva (ze dne 18.4.2011, 19.00-21.00 hodin) PŘÍTOMNI: D.Čejková, K.Derfl, M.Cíza, P.Jouja, J.Vostarek, H.Krejčová, M.Peterková,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 01.06.2011 1. Zřízení příspěvkové organizace MŠ Přezletice 2. Schválení zřizovací

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 8 členů (dle přiložené prezenční

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 Vodárenská správa Písek V Písku dne: 2.12.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0003/15/1506/DS na akci Rekonstrukce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. P. Bartoň, Mgr. D. Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: Navržený program: 20.3.2015 od 18:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 72086718/SONP/NJ/K/2014/D3

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 72086718/SONP/NJ/K/2014/D3 Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 1. Obec Libhošť se sídlem: Libhošť č.p.1, Libhošť PSČ 74257, zastoupena: Ing. Helenou Šimíčkovou, starostkou obce, IČ: 72086718 Bankovní spojení:

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

K u p n í s m l o u v a

K u p n í s m l o u v a K u p n í s m l o u v a číslo smlouvy: 9414000342/179155 uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1108000725/104 ze dne 10. 12. 2008 Prodávající: Město Česká Lípa adresa: náměstí

Více

Zápis č. 18 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2. 11. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 18 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2. 11. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 18 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2. 11. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin

Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Ohaře konaného dne 26. 2. 2014 od 18.00 hodin Přítomni: V. Obešlová, F. Obešlo, L. Michálek, M. Skokan Neomluveni: ---- Omluveni: P. Mazura, T. Suchánek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.m.novotná, p.m.pisingerová, p.m.topinková, p.l.ludvík, p.k.schwarz, p.b.wolf, p.p.drda, p.g.valeriánová

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 10.8. 2015 v zasedací místnosti v Jimlíně Přítomno 7 členů ZO, dle prezenční listiny Omluven: Václav Červíček dovolená, Pavel Karas

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Česká spořitelna, a.s. Jablonec nad Nisou

Česká spořitelna, a.s. Jablonec nad Nisou Česká spořitelna, a.s. Jablonec nad Nisou 14.12.a Věc: Žádost o předčasné splacení hypotéky a její přefinancování V roce 2003 postavilo město ve spolupráci s Bytovým družstvem Beseda Rychnov a s podporou

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Počet členů: 5 z 5 radních Přítomni: Halanová, Pešek, Brejchová, Kožený, Kybal od 16.50 (omluven), Šorm Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod Program: Kontrola

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 029/08/RMČ ze dne 25.08.2008

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 029/08/RMČ ze dne 25.08.2008 Přítomni: 4 Omluveni: PhDr. Doušová Hosté: p.bartoš, p. Šimáček Ověřovatelé zápisu: MUDr. Dvořák, pan Vokáč Navržený program 29. zasedání Rady MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Zápis z jednání Rady obce Zdíkov konaného dne 31. 1. 2012 na Obecním úřadě Zdíkov

Zápis z jednání Rady obce Zdíkov konaného dne 31. 1. 2012 na Obecním úřadě Zdíkov Zápis z jednání Rady obce Zdíkov konaného dne 31. 1. 2012 na Obecním úřadě Zdíkov Přítomni: Zapisovatel: Ověřovatelé: dle prezenční listiny Mgr. Zdeněk Kantořík Dagmar Kjučukovová, Mgr. Václav Kyznar,

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2012 konaného dne 18.4.2012 - zasedání veřejné ( jednání č. 22 ) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, E.Vašinová členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 ZO/04/2009 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, starostka Zastupitelé : Mgr. Petr Blažek, Ing. Jaroslav Egrmajer, pan

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 6.4.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse, Stádlec čp.150 Přítomni:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin r ~ I v. ()J'f.ca,4j (!}V) CJ. Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil Faina, Jaroslav Běhounek, Jan Buršík Pavel Sokol, Petr Buršík Nepřítomni

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Srubec (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19,00 hod.

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání Zápis z 9. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 25. 5. 2016 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 26. října 2009

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 26. října 2009 Obecní úřad Dýšina Náměstí Míru 30 330 02 Dýšina ZO/13/2009 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 26. října 2009 Přítomni : Mgr. Jaroslav Štilip, starosta obce Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19hodin starostou

Více

Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz

Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 4. června 2014 od 18,00 hodin v místní knihovně. Přivítání všech přítomných s žádostí, aby své náměty a připomínky ponechali do diskuze.

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více