MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA"

Transkript

1 MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED v severoitalském městě Trento (Trident) zasedá Tridentský koncil, jehož plody jsou zejména věroučné formulace vymezující se vůči tezím protestantů a reformy uvnitř církve 1556 přichází na pozvání Ferdinanda I. řád Jezuitů (Societas Jesu, Tovaryšstvo Ježíšovo) do Čech, v Praze se nejprve usazuje v někdejším dominikánském klášteře u sv. Klimenta 1612 postaven v Praze luteránský kostel Nejsvětější Trojice v proto barokním slohu; autorem stavby byl G. M. Filippi (roku 1644 je tento kostel obrácením orientace upraven pro řád karmelitánů a zasvěcen P. Marii Vítězné) května se vydali zástupci stavů do české kanceláře na Pražském hradě, aby se ohradili proti porušování náboženských svobod zakotvených v Rudolfově Majestátu; tento protest vyústil v třetí pražskou defenestraci, která bývá považována za počátek třicetileté války; následovalo sesazení Habsburků z českého trůnu a vytvoření stavovského státu s volitelným panovníkem; vybrán byl Fridrich Falcký.

2 listopadu bitva na Bílé Hoře; pro stavovské vojsko skončila porážkou 9. listopadu opouští zimní král Fridrich Falcký Prahu, aby se do Českého království již nikdy nevrátil 17. listopadu byl jmenován českým místodržícím Karel z Lichtenštejna 23. listopadu zrušil císař platnost Majestátu na náboženskou svobodu jeho přestřižením června bylo na Staroměstském náměstí bylo popraveno 27 účastníků stavovského povstání z řad panstva, nižší šlechty i měšťanů kanonizován sv. Ignác z Loyoly, zakladatel řádu Tovaryšstva Ježíšova Karlově universitě byla zabavena privilegia, nekatoličtí mistři ji museli opustit a v listopadu byla na panovníkův příkaz předána správa univerzity ke spravování řádu Tovaryšstva Ježíšova 1623 začíná Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna budovat na Malé Straně pod Pražským hradem rozlehlý palác, první barokní stavbu v Praze dubna bylo katolické vyznání vyhlášeno za jediné povolené v zemi 1625 v červenci se koná v původním gotickém kostele sv. Mikuláše na Malé Straně schůzka zástupců měšťanů, Tovaryšstva Ježíšova a panovníka, na níž jsou zástupci města informováni o tom, že jejich farní kostel je předán Tovaryšstvu Ježíšovu; farním kostelem se stává sousední kostel sv. Václava, velmi stará stavba spjatá se svatováclavskou legendou května podepsal císař Ferdinand II. novou zemskou ústavu, Obnovené zřízení zemské pro Čechy 21. listopadu korunován císařův syn Ferdinand III. českým králem července vydáno Obnovené zřízení zemské pro Moravu

3 listopadu obsadily saské oddíly bez boje Prahu, s nimi se vrátili mnozí vykázaní nekatolíci z emigrace 30. listopadu sňaty ze Staroměstské mostecké věže hlavy popravených účastníků stavovského povstání, nejprve uloženy v chrámu Matky Boží před Týnem, jejich druhotné uložení není známo května opouštějí Sasové Prahu; Valdštejnovy oddíly vytlačují saskou armádu z Čech února umírá Ferdinand II. a vládu přebírá Ferdinand III srpna byl v Praze korunován nejstarší syn Ferdinanda III, Ferdinand IV.; po jeho korunovaci byly r odvezeny korunovační klenoty do Vídně, do Čech byly pouze přiváženy na korunovaci (Josef I. a Josef II. nebyli korunováni, klenoty se navracejí až r. 1791) července pronikly švédské oddíly na Hradčany, Pražský hrad a Malou Stranu, začínají obléhat Staré a Nové Město pražské; během obléhání byly do Švédska vyvezeny mnohé umělecké předměty z rudolfinských sbírek, Strahovské knihovny, Valdštejnského paláce atd. 24. října byl podepsán vestfálský mír; bilance války, která vejde do dějin jako třicetiletá byla krutá pro Evropu i pro České království: především došlo k obrovským ztrátám na životech, hospodářství bylo rozvráceno, majetky zpustošeny 31. října Švédové ukončili obléhání Starého a Nového Města 1654 Ferdinand III. vytvořil Karlo Ferdinandovu universitu spojením Karolina a jezuitské koleje, práva a medicína zůstaly v Karolinu, sídlem fakult filozofické a teologické se stalo Klementinum září byl korunován druhorozený syn císaře Leopold I. českým králem dubna umírá Ferdinand III., vlády v Českém království se ujal Leopold I Český sněm vyhlásil vysoké daně na válku s Turky 3. září vpadli osmanští Turkové na jižní Moravu

4 července generál de Souches porazil turecké vojsko u Nových Zámků na Moravě 10. srpna byl podepsán dvacetiletý mír mezi Rakouskou monarchií a Osmanskou říší 1673 za účasti Leopolda I. je položen základní kámen ke stavbě nového malostranského chrámu sv. Mikuláše, avšak z praktických důvodů se nejprve přistupuje ke stavbě profesního domu 1679 z Uher a Dolních Rakous se rozšířila do českých zemí morová epidemie; nejprve na Moravu a poté především do středních Čech, kde hlavně postihla Prahu; mezi obětmi epidemie byli například i Bedřich Bridel, český barokní básník, Tomáš Pešina z Čechorodu, historik a spisovatel či 23 pedagogů univerzity Karlovy července je tureckým vojskem obležena Vídeň, turecké hordy pronikají i na Moravu 12. září byli Turci u Vídně poraženi spojenou polsko rakouskou armádou na Karlův most byla umístěna socha Jana Nepomuckého jako připomínka 300 let od jeho umučení (výročí však bylo určeno mylně, neboť Jan Nepomucký byl umučen r. 1393) června vyhořelo Staré Město, Nové Město a židovské ghetto při tzv. francouzském požáru (obviněni z něj totiž byli domnělí žháři, kteří měli údajně požár založit ve prospěch francouzského krále Ludvíka XIV., který si činil nárok na Falc); Malá Strana i Hradčany zůstaly nedotčeny ledna podepsán mír ve městě Karlovice mezi Svatou ligou a Osmanskou říší; Turci ustoupili ze střední Evropy 1704 započala stavba barokního kostela sv. Mikuláše na Malé Straně května zemřel Leopold I., na trůn nastupuje jeho bratr Josef I dubna umírá Josef I., nastupuje Karel VI dubna byla vyhlášena pragmatická sankce, v níž Karel VI. zajistil nástupnictví

5 v habsburských državách i v ženské linii V Čechách a na Moravě propuká poslední morová epidemie, na kterou zemřelo asi 100 tisíc osob; trvá až do roku května řád cyriaků (křižovníků s červeným srdcem) poprvé zorganizoval oslavy úmrtí sv. Jana Nepomuckého (jehož tělo nalezli na svých pozemcích u řeky Vltavy na Starém Městě); oslavy (navalis) se odehrávaly na lodích především pod Karlovým mostem; byly pro ně komponovány duchovní skladby mnohými významnými skladateli (např. Josef Mysliveček, F. X. Brixi) na Maltézském náměstí byl vztyčen morový sloup jako dík za ukončení epidemie v letech ; autorem díla zasvěceného sv. Janu Křtiteli je F. M. Brokoff na horním Malostranském náměstí byl vztyčen morový sloup Nejsvětější Trojice podle návrhu G. B. Alliprandiho 1716 vyhlásilo Turecko novou válku habsburské monarchii (válka trvala od r do r. 1718); neodehrávala se však na území České koruny února bylo vydáno první číslo periodických Pražských poštovských novin, které vycházely dvakrát týdně, byly tištěny v českém jazyce a jejich vydavatelem byl F. K. Rosenmüller 14. dubna byla provedena první exhumace těla Jana Nepomuckého za účelem blahořečení; během ohledání vypadla ze spodiny lebeční hmota, lékařským znalcem Löwem z Ersfeldu rozpoznána jako hmota jazyka; tato hmota byla dodatečně vytvarována do tvaru jazyka 6,3 3,4cm a zasazena do relikviáře (roku 1972 byla při dalším ohledání antropologem E. Vlčkem tato hmota určena jako část mozkové tkáně) kanonizován Jan Nepomucký 1736 další válka s Tureckem po boku carské ruské armády, tentokrát neúspěšná října zemřel Karel VI., vlády v dědičných zemích Habsburků se ujala na základě pragmatické sankce Karlova nejstarší dcera Marie Terezie, ovšem rakouské dědictví si nárokuje bavorský kurfiřt Karel Albrecht; začíná konflikt, který vešel do dějin pod názvem: Války o rakouské dědictví listopadu nočním útokem dobyla spojená saská a bavorsko francouzská vojska

6 Prahu, nejvyšší zemští úředníci a stavovská správa se dobrovolně dala do služeb bavorského kurfiřta Karla Albrechta ledna vstoupila do vyhladovělé Prahy rakouská vojska, která Prahu mnoho měsíců obléhala; České země s výjimkou Slezska byly podrobeny Marii Terezii, která byla 12. května korunována v katedrále sv. Víta českou královnou září kapituluje Praha před pruskou armádou, které byla přes dva měsíce vydána na pospas 26. listopadu jsou Prusové z Prahy vytlačeni rakouskou armádou prosince byl uzavřen mír mezi Rakouskem, Saskem a Pruskem; potvrdil Prusku držbu Slezska a Kladska, uznal manžela Marie Terezie Františka Štěpána Lotrinského za římskoněmeckého císaře a uložil Sasku válečné odškodnění ve prospěch Pruska 1753 podle plánů Nicoly Pacassiho byla zahájena přestavba Pražského hradu ve stylu jednoduchého klasicismu s bohatými rokokovými interiéry 1757 vpadl pruský král se svou armádou do Čech 7. května započalo obléhání Prahy; Praha byla soustavně ostřelována děly 20. června odstoupila pruská vojska od Prahy po porážce u Kolína 1784 sjednocení pražských měst SLOVNÍČEK POJMŮ baroko barocci (it.) podivný, zvláštní, nebo označení nepravidelného tvaru perly umělecký a architektonický styl, který vychází z pozdní fáze renesance, manýrizmu, do Čech proniká po r a trvá asi do r. 1750, kdy nastupuje jeho pozdní fáze, nazývaná rokoko

7 v barokním umění pozorujeme dvě základní tendence klasicizujcí a dynamizující; klasicizující baroko se zejména v architektuře obrací k antickým vzorům, dynamizující baroko pracuje s pohybem, jehož základním vyjádřením je křivka půdorysy barokních staveb jsou často zpracovány jako důmyslné pronikáním elips; elipsa, jakožto řešení mezi centrálou a podélnou dispozicí stavby je uhelným kamenem barokní architektury. účinek dynamicky pojatého prostoru je znásoben bohatou výzdobou sochařskou a malířskou, která s architekturou tvoří jeden celek charakteristickými architektonickými prvky jsou voluty, akanty, kartuše, mušle či piniové šišky krajinu dotvářejí drobné sakrální stavby jakými jsou boží muka, poutní kaple, křížové cesty morový sloup sloup vztyčený jako díkuvzdání za ukončenou epidemii moru, obvykle na místě, kde se v době epidemie konaly bohoslužby pod širým nebem sloup je nejčastěji zdoben mariánskou či trojiční tematikou, můžeme se setkat i se zobrazeními morových světců : sv. Rocha, sv. Rosálie či sv. Šebestiána v barokní době se tyto sloupy staly díky své bohaté plastické výzdobě nápadnými dominantami mnohých náměstí Obnovené zřízení zemské vydal král Ferdinand II. pro Čechy novou ústavní normu Obnovené zřízení zemské (roku 1628 pak bylo vydáno Obnovené zřízení zemské i pro Moravu), která odrážela jednak změněné náboženské poměry po potlačeném II. stavovském povstání, ale též snahu Habsburků o větší správní a územní centralizaci a postátnění úřadů z hlavních bodů nové ústavy shrňme: Země koruny české byly vyhlášeny za dědičné v habsburském rodě, místo stavovského zřízení byl vyhlášen absolutizmus, duchovenstvo získalo první místo v zemském sněmu (po něm následovalo panstvo, rytířstvo a jen jedním společným hlasem královská města), jediná možná víra byla katolická, jazyk německý byl zrovnoprávněn s českým tato právní norma platila vlastně až do r Osmanská říše existovala v letech na území Malé Asie, za jejího zakladatele je považován Osman I. Gází Osmanská říše se rychle rozšiřovala na úkor byzantských držav a r dobyl sultán Mehmed II. Konstantinopol při pokusu o zastavení turecké expanze do Uher zahynul v bitvě u Moháče český a uherský král Ludvík Jagellonský

8 o stagnaci rozpínavosti Osmanské říše se paradoxně zasloužilo přerušení obchodních cest mezi Evropou a Orientem, které bylo důsledkem předešlé turecké expanze a jež vyústilo v objev nových obchodních cest a nerostného bohatství v jižní Americe r Turci neúspěšně oblehli Vídeň; spojeným rakousko polským vojskem byli poraženi r vznikla na obranu proti turecké expanzi Svatá liga, kterou tvořil spolek Benátek, Rakouska, Polska a papeže; v průběhu tří let přišla Osmanská říše o Uhry, Chorvatsko, a Sedmihradsko Osmanská říše čelila také vnitřní nestabilitě v podobě povstání konzervativních vrstev obyvatelstva, v 19. stol. je již někdy označována jako nemocný muž na Bosporu, o její územní a nerostné bohatství jevily zájem všechny tehdejší velmoci definitivní rozpad tohoto obrovského státního celku je spojen s I. světovou válkou Tovaryšstvo Ježíšovo řád byl založen sv. Ignácem z Loyoly a schválen papežskou bulou je řádem řeholních kleriků, kteří kromě slibů chudoby, čistoty a poslušnosti skládají ještě zvláštní slib poslušnosti Svatému otci r zve císař Ferdinand I. jezuity do Vídně, r do Prahy, především aby byli duchovní oporou malému procentu katolíků mezi protestantskou většinou první řádoví bratři, kteří do Prahy přišli, byli ještě vybráni generálem řádu Ignácem z Loyoly, usadili se v někdejším dominikánském klášteře u sv. Klimenta na Starém Městě po potlačeném II. stavovském povstání se tento řád věnoval vnitřní misii tedy upevňování katolické víry na území Koruny české; z nejznámějších osobností na tomto poli jmenujme Alberta Chanovského, Matěje Burnátia či Antonína Koniáše řád byl vždy vyhlášen vysokou úrovní svého školství a vědeckou činností svých členů stačí vzpomenout historika Bohuslava Balbína, astronoma a geologa Františka Zena, astronoma a matematika Josefa Steplinga či matematika Karla Slavíčka v roce 1773 byl řád zrušen, v roce 1814 byl znovu obnoven v současnosti se jedná o jeden z nejpočetnějších katolických řádů vůbec Tridentský koncil církevní sněm, který probíhal v letech a reagoval na dobové náboženské změny, především na nástup protestantizmu smyslem koncilu bylo nastolení smíru mezi katolíky a protestanty, sněm byl svolán jako ekumenický koncil za účasti Německa i Anglie, společná jednání však nakonec ztroskotala (r. 1551) v letech probíhala šmalkaldská válka, jejímž plodem nakonec byl tzv. augšpurský mír (1555) definovaný příslovečným čí země, toho náboženství (pomoc císaři Karlovi (resp. českému králi Ferdinandovi I.), který chtěl silou zlomit odpor protestantů vůči tridentským jednáním, odmítly české stavy známé I. stavovské povstání)

9 plody tridentského koncilu jsou zejména věroučné formulace vymezující se vůči tezím protestantů a reformy uvnitř církve bylo přijato mnoho dekretů, z nichž vyjmenujme alespoň učení o tradici, které říká, že apoštolská tradice se musí přijímat se stejnou úctou jako Písmo svaté, dekrety o uctívání svatých, jejich ostatků a obrazů, dekret o zřizování kněžských seminářů jako institucí k výchově kléru či dekret zakazující spojování více biskupství do správy jednotlivce trinitáři řád Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců (zjednodušeně trinitáři) je řádem řeholních kanovníků byl založen ve 12. století sv. Filipem z Mathy a sv. Felixem z Valois jako řeholní společenství, jehož úkolem bylo vykupování křesťanských zajatců z muslimského zajetí; vznik tohoto řádu byl velmi vítán, protože jeho činnost byla při konání křížových výprav do Svaté země víc jak aktuální i později nacházel uplatnění, vzhledem k ohrožení Evropy tureckou expanzí k nám přicházejí trinitáři až na počátku 18. století, jejich klášter bychom našli na Novém Městě, kde dodnes stojí jejich řádový kostel ve Spálené ulici zasvěcený Nejsvětější Trojici (v současnosti využíván řeckokatolickou farností) také barokní sousoší od F. M. Brokoffa na Karlově mostě upomíná na zásluhy trinitářů při osvobozování křesťanských zajatců (tzv. sousoší s Turkem ) zvoník (pulsant, hlásný, trubač) městské služné zaměstnání, které bylo vázáno na městskou zvonici či na městskou bránu povinnostmi zvoníka bylo udeřit ke šturmu v případě nebezpečí, každou hodinu udeřit na zvon, vítat vzácné hosty praporem či troubením, vyvěsit prapor či lucernu v případě požáru zvonění také oznamovalo konec trhu, svolávalo konšely k rokování, zvonilo se na pokoj uzavíral se šenk a platil zákaz vycházení bez světla funkce hlásného byl na malostranské zvonici zrušena až r INSPIRACE PRO VÝUKU: 1) Pokud bychom se chtěli poklonit památce stavitelů svatomikulášského chrámu, otce a syna Dientzenhofera (Kryštof Dientzenhofer , Kilián Ignác Dientzenhofer ), zjistili bychom, že to nebude tak jednoduché. Vybídněte žáky, ať najdou místo jejich uložení. Pokud budou úspěšní, naleznou zajímavý objekt bývalého raně barokního kostela a za někdejšími pražskými hradbami hřbitov, kam byli oba architekti později přeneseni. (Jedná se o dominikánský kostel sv. Máří Magdaleny

10 nynější Muzeum hudby a Malostranský hřbitov, jenž byl původně založen v souvislosti s morovou ranou r Roku 1784 pak byly ostatky obou mužů po zrušení kostela přeneseny právě na tento hřbitov, avšak místo jejich přesného uložení je (zatím) neznámé.) 2) Na Malostranském náměstí najdeme nedaleko Malostranské radnice také dům U Splavínů (U Flavínů) čp. 36. Průčelí domu je ozdobeno barokní malbou, jejímž tématem je korunování P. Marie. Mariánská úcta je pro baroko příznačná, přímluvě P. Marie bylo připisováno vítezství stavovských vojsk na Bílé Hoře i poražení tureckého vojska u Vídně. K P. Marii se také obrací modlitba tzv. růžence. Vybídněte žáky, ať zjistí okolnosti jejího vzniku a následného rozšíření zjistí, že šíření této modlitby mělo spojitost s tureckým nebezpečím. (Vznik této modlitby je spojován s řádem dominikánů, jeho definitivní podoba byla stanovena r papežem Piem V., liturgický svátek byl stanoven na 7. října r jako připomínka vítězství nad Turky u Lepanta.) 3) Počet kaváren v českých městech dosahuje úctyhodného množství a svědčí tak o značné oblibě tohoto nápoje. Jedním z možných způsobů přípravy kávy je i capuccino káva s bohatou mléčnou pěnou na povrchu. Vyzvěte žáky, ať se pokusí vypátrat, odkud se tento specifický způsob přípravy kávy vzal a proč je nazývána právě kapučino. (Alespoň dle tradice je kapučino spojováno s vítezstvím křesťanských vojsk u Vídně. Blahoslavený Marek z Aviana, člen řádu Menších bratří kapucínů, který je nazýván také Zachránce Vídně a jenž se až do r účastnil jako duchovní vůdce mnoha dalších tažení proti Turkům, nalezl prý v opuštěném tureckém ležení pytle s kávovými zrny. Protože se mu káva z těchto zrn zdála příliš hořká, smíchal ji s cukrem a navrch přidal našlehané mléko. Odtud tedy název kapucínská káva. Ostatně stojí za to se zamyslet i nad názvem turecká káva.) 4) Ve stálé expozici MMP naleznete v sále věnovaném barokní Praze také několik exemplářů mechanických hodin. Jedná se o finančně značně nákladné strojky, které mohly být součástí vybavení pouze bohaté měšťanské domácnosti, pro většinu obyvatel měst byly nedostupné a nemohly ještě nahradit vyzvánění zvonů. Pro vaše žáky však mohou být zajímavou připomínkou barokní doby: křesadlový stolní budík využívá vynálezu křesadlového zámku (stejného, jaký se používal do křesadlové pistole) a stolní hodiny drží ve své levici kostlivec připomínající pomíjivost lidského života ono slavné a v baroku obzvláště akcentované memento mori. DOPORUČENÁ LITERATURA: Nepřítel před branami, Wheatcroft Andrew, Slovart, 2010 Pražské zvony, Kybalová Ludmila, Rybka, 2005 Sláva barokní Čechie, Vlnas Vít a kol., Národní galerie

11 Svatý Mikuláš na Malé Straně, Bažantová Nina, Festina Lente Press, 2011 Tovaryšstvo Ježíšovo, Čornejová Ivana, 2002 Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, Čornejová Ivana, 2003 Z městských živností, Winter Zikmund, Praha Otto, 1925 Život v barokní Praze , Scriptoriuum, 2001 INFORMACE: Program připravilo lektorské oddělení Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s oddělením historických sbírek Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, Studijní materiál zpracovala Markéta Gausová Zörnerová, supervizor PhD. Jana Bělová Program vede: Markéta Gausová Zörnerová, , Programy lektorského oddělení objednávejte na

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí

Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí Čím byl tzv. MARIÁNSKÝ SLOUP na Staroměstském náměstí K osvětlení závažné otázky současnosti Je možno dopustit obnovení památníku oslavy: nesvobody, totality, ztráty lidských práv, nesnášenlivosti a krveprolévání

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1379 teolog Jan z

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus Sbírka map a plánů Národního archivu Mgr. Filip Paulus Stručný přehled sbírky 1. vznik a historie sbírky 2. současný stav 3. zpracování SMP 4. digitalizace 5. zpřístupnění a využití Vznik a historie sbírky

Více

STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA KARLOVSKÁ

STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA KARLOVSKÁ STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA KARLOVSKÁ Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1316 14. května se

Více

Alžběta (Eliška) Pomořanská

Alžběta (Eliška) Pomořanská paradoxně svým dílem přispěl i vítěz osudové bitvy vévoda Jan Brabantský. Díky zprostředkování Guida z Flander a také francouzského krále Filipa IV. Sličného byla nakonec vzájemná jednání o uzavření míru

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Podrobný popis všech našich exkurzí zašleme na přání, přehled a ceny naleznete na webu

Podrobný popis všech našich exkurzí zašleme na přání, přehled a ceny naleznete na webu Vážení pedagogové, rádi bychom Vás informovali o akci Českých drah a. s. Děti na výlet do Prahy, jejímž partnerem se naše agentura stala. V rámci této akce se za námi do Prahy a zpět můžete dopravit vlakem

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více