MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA"

Transkript

1 MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED v severoitalském městě Trento (Trident) zasedá Tridentský koncil, jehož plody jsou zejména věroučné formulace vymezující se vůči tezím protestantů a reformy uvnitř církve 1556 přichází na pozvání Ferdinanda I. řád Jezuitů (Societas Jesu, Tovaryšstvo Ježíšovo) do Čech, v Praze se nejprve usazuje v někdejším dominikánském klášteře u sv. Klimenta 1612 postaven v Praze luteránský kostel Nejsvětější Trojice v proto barokním slohu; autorem stavby byl G. M. Filippi (roku 1644 je tento kostel obrácením orientace upraven pro řád karmelitánů a zasvěcen P. Marii Vítězné) května se vydali zástupci stavů do české kanceláře na Pražském hradě, aby se ohradili proti porušování náboženských svobod zakotvených v Rudolfově Majestátu; tento protest vyústil v třetí pražskou defenestraci, která bývá považována za počátek třicetileté války; následovalo sesazení Habsburků z českého trůnu a vytvoření stavovského státu s volitelným panovníkem; vybrán byl Fridrich Falcký.

2 listopadu bitva na Bílé Hoře; pro stavovské vojsko skončila porážkou 9. listopadu opouští zimní král Fridrich Falcký Prahu, aby se do Českého království již nikdy nevrátil 17. listopadu byl jmenován českým místodržícím Karel z Lichtenštejna 23. listopadu zrušil císař platnost Majestátu na náboženskou svobodu jeho přestřižením června bylo na Staroměstském náměstí bylo popraveno 27 účastníků stavovského povstání z řad panstva, nižší šlechty i měšťanů kanonizován sv. Ignác z Loyoly, zakladatel řádu Tovaryšstva Ježíšova Karlově universitě byla zabavena privilegia, nekatoličtí mistři ji museli opustit a v listopadu byla na panovníkův příkaz předána správa univerzity ke spravování řádu Tovaryšstva Ježíšova 1623 začíná Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna budovat na Malé Straně pod Pražským hradem rozlehlý palác, první barokní stavbu v Praze dubna bylo katolické vyznání vyhlášeno za jediné povolené v zemi 1625 v červenci se koná v původním gotickém kostele sv. Mikuláše na Malé Straně schůzka zástupců měšťanů, Tovaryšstva Ježíšova a panovníka, na níž jsou zástupci města informováni o tom, že jejich farní kostel je předán Tovaryšstvu Ježíšovu; farním kostelem se stává sousední kostel sv. Václava, velmi stará stavba spjatá se svatováclavskou legendou května podepsal císař Ferdinand II. novou zemskou ústavu, Obnovené zřízení zemské pro Čechy 21. listopadu korunován císařův syn Ferdinand III. českým králem července vydáno Obnovené zřízení zemské pro Moravu

3 listopadu obsadily saské oddíly bez boje Prahu, s nimi se vrátili mnozí vykázaní nekatolíci z emigrace 30. listopadu sňaty ze Staroměstské mostecké věže hlavy popravených účastníků stavovského povstání, nejprve uloženy v chrámu Matky Boží před Týnem, jejich druhotné uložení není známo května opouštějí Sasové Prahu; Valdštejnovy oddíly vytlačují saskou armádu z Čech února umírá Ferdinand II. a vládu přebírá Ferdinand III srpna byl v Praze korunován nejstarší syn Ferdinanda III, Ferdinand IV.; po jeho korunovaci byly r odvezeny korunovační klenoty do Vídně, do Čech byly pouze přiváženy na korunovaci (Josef I. a Josef II. nebyli korunováni, klenoty se navracejí až r. 1791) července pronikly švédské oddíly na Hradčany, Pražský hrad a Malou Stranu, začínají obléhat Staré a Nové Město pražské; během obléhání byly do Švédska vyvezeny mnohé umělecké předměty z rudolfinských sbírek, Strahovské knihovny, Valdštejnského paláce atd. 24. října byl podepsán vestfálský mír; bilance války, která vejde do dějin jako třicetiletá byla krutá pro Evropu i pro České království: především došlo k obrovským ztrátám na životech, hospodářství bylo rozvráceno, majetky zpustošeny 31. října Švédové ukončili obléhání Starého a Nového Města 1654 Ferdinand III. vytvořil Karlo Ferdinandovu universitu spojením Karolina a jezuitské koleje, práva a medicína zůstaly v Karolinu, sídlem fakult filozofické a teologické se stalo Klementinum září byl korunován druhorozený syn císaře Leopold I. českým králem dubna umírá Ferdinand III., vlády v Českém království se ujal Leopold I Český sněm vyhlásil vysoké daně na válku s Turky 3. září vpadli osmanští Turkové na jižní Moravu

4 července generál de Souches porazil turecké vojsko u Nových Zámků na Moravě 10. srpna byl podepsán dvacetiletý mír mezi Rakouskou monarchií a Osmanskou říší 1673 za účasti Leopolda I. je položen základní kámen ke stavbě nového malostranského chrámu sv. Mikuláše, avšak z praktických důvodů se nejprve přistupuje ke stavbě profesního domu 1679 z Uher a Dolních Rakous se rozšířila do českých zemí morová epidemie; nejprve na Moravu a poté především do středních Čech, kde hlavně postihla Prahu; mezi obětmi epidemie byli například i Bedřich Bridel, český barokní básník, Tomáš Pešina z Čechorodu, historik a spisovatel či 23 pedagogů univerzity Karlovy července je tureckým vojskem obležena Vídeň, turecké hordy pronikají i na Moravu 12. září byli Turci u Vídně poraženi spojenou polsko rakouskou armádou na Karlův most byla umístěna socha Jana Nepomuckého jako připomínka 300 let od jeho umučení (výročí však bylo určeno mylně, neboť Jan Nepomucký byl umučen r. 1393) června vyhořelo Staré Město, Nové Město a židovské ghetto při tzv. francouzském požáru (obviněni z něj totiž byli domnělí žháři, kteří měli údajně požár založit ve prospěch francouzského krále Ludvíka XIV., který si činil nárok na Falc); Malá Strana i Hradčany zůstaly nedotčeny ledna podepsán mír ve městě Karlovice mezi Svatou ligou a Osmanskou říší; Turci ustoupili ze střední Evropy 1704 započala stavba barokního kostela sv. Mikuláše na Malé Straně května zemřel Leopold I., na trůn nastupuje jeho bratr Josef I dubna umírá Josef I., nastupuje Karel VI dubna byla vyhlášena pragmatická sankce, v níž Karel VI. zajistil nástupnictví

5 v habsburských državách i v ženské linii V Čechách a na Moravě propuká poslední morová epidemie, na kterou zemřelo asi 100 tisíc osob; trvá až do roku května řád cyriaků (křižovníků s červeným srdcem) poprvé zorganizoval oslavy úmrtí sv. Jana Nepomuckého (jehož tělo nalezli na svých pozemcích u řeky Vltavy na Starém Městě); oslavy (navalis) se odehrávaly na lodích především pod Karlovým mostem; byly pro ně komponovány duchovní skladby mnohými významnými skladateli (např. Josef Mysliveček, F. X. Brixi) na Maltézském náměstí byl vztyčen morový sloup jako dík za ukončení epidemie v letech ; autorem díla zasvěceného sv. Janu Křtiteli je F. M. Brokoff na horním Malostranském náměstí byl vztyčen morový sloup Nejsvětější Trojice podle návrhu G. B. Alliprandiho 1716 vyhlásilo Turecko novou válku habsburské monarchii (válka trvala od r do r. 1718); neodehrávala se však na území České koruny února bylo vydáno první číslo periodických Pražských poštovských novin, které vycházely dvakrát týdně, byly tištěny v českém jazyce a jejich vydavatelem byl F. K. Rosenmüller 14. dubna byla provedena první exhumace těla Jana Nepomuckého za účelem blahořečení; během ohledání vypadla ze spodiny lebeční hmota, lékařským znalcem Löwem z Ersfeldu rozpoznána jako hmota jazyka; tato hmota byla dodatečně vytvarována do tvaru jazyka 6,3 3,4cm a zasazena do relikviáře (roku 1972 byla při dalším ohledání antropologem E. Vlčkem tato hmota určena jako část mozkové tkáně) kanonizován Jan Nepomucký 1736 další válka s Tureckem po boku carské ruské armády, tentokrát neúspěšná října zemřel Karel VI., vlády v dědičných zemích Habsburků se ujala na základě pragmatické sankce Karlova nejstarší dcera Marie Terezie, ovšem rakouské dědictví si nárokuje bavorský kurfiřt Karel Albrecht; začíná konflikt, který vešel do dějin pod názvem: Války o rakouské dědictví listopadu nočním útokem dobyla spojená saská a bavorsko francouzská vojska

6 Prahu, nejvyšší zemští úředníci a stavovská správa se dobrovolně dala do služeb bavorského kurfiřta Karla Albrechta ledna vstoupila do vyhladovělé Prahy rakouská vojska, která Prahu mnoho měsíců obléhala; České země s výjimkou Slezska byly podrobeny Marii Terezii, která byla 12. května korunována v katedrále sv. Víta českou královnou září kapituluje Praha před pruskou armádou, které byla přes dva měsíce vydána na pospas 26. listopadu jsou Prusové z Prahy vytlačeni rakouskou armádou prosince byl uzavřen mír mezi Rakouskem, Saskem a Pruskem; potvrdil Prusku držbu Slezska a Kladska, uznal manžela Marie Terezie Františka Štěpána Lotrinského za římskoněmeckého císaře a uložil Sasku válečné odškodnění ve prospěch Pruska 1753 podle plánů Nicoly Pacassiho byla zahájena přestavba Pražského hradu ve stylu jednoduchého klasicismu s bohatými rokokovými interiéry 1757 vpadl pruský král se svou armádou do Čech 7. května započalo obléhání Prahy; Praha byla soustavně ostřelována děly 20. června odstoupila pruská vojska od Prahy po porážce u Kolína 1784 sjednocení pražských měst SLOVNÍČEK POJMŮ baroko barocci (it.) podivný, zvláštní, nebo označení nepravidelného tvaru perly umělecký a architektonický styl, který vychází z pozdní fáze renesance, manýrizmu, do Čech proniká po r a trvá asi do r. 1750, kdy nastupuje jeho pozdní fáze, nazývaná rokoko

7 v barokním umění pozorujeme dvě základní tendence klasicizujcí a dynamizující; klasicizující baroko se zejména v architektuře obrací k antickým vzorům, dynamizující baroko pracuje s pohybem, jehož základním vyjádřením je křivka půdorysy barokních staveb jsou často zpracovány jako důmyslné pronikáním elips; elipsa, jakožto řešení mezi centrálou a podélnou dispozicí stavby je uhelným kamenem barokní architektury. účinek dynamicky pojatého prostoru je znásoben bohatou výzdobou sochařskou a malířskou, která s architekturou tvoří jeden celek charakteristickými architektonickými prvky jsou voluty, akanty, kartuše, mušle či piniové šišky krajinu dotvářejí drobné sakrální stavby jakými jsou boží muka, poutní kaple, křížové cesty morový sloup sloup vztyčený jako díkuvzdání za ukončenou epidemii moru, obvykle na místě, kde se v době epidemie konaly bohoslužby pod širým nebem sloup je nejčastěji zdoben mariánskou či trojiční tematikou, můžeme se setkat i se zobrazeními morových světců : sv. Rocha, sv. Rosálie či sv. Šebestiána v barokní době se tyto sloupy staly díky své bohaté plastické výzdobě nápadnými dominantami mnohých náměstí Obnovené zřízení zemské vydal král Ferdinand II. pro Čechy novou ústavní normu Obnovené zřízení zemské (roku 1628 pak bylo vydáno Obnovené zřízení zemské i pro Moravu), která odrážela jednak změněné náboženské poměry po potlačeném II. stavovském povstání, ale též snahu Habsburků o větší správní a územní centralizaci a postátnění úřadů z hlavních bodů nové ústavy shrňme: Země koruny české byly vyhlášeny za dědičné v habsburském rodě, místo stavovského zřízení byl vyhlášen absolutizmus, duchovenstvo získalo první místo v zemském sněmu (po něm následovalo panstvo, rytířstvo a jen jedním společným hlasem královská města), jediná možná víra byla katolická, jazyk německý byl zrovnoprávněn s českým tato právní norma platila vlastně až do r Osmanská říše existovala v letech na území Malé Asie, za jejího zakladatele je považován Osman I. Gází Osmanská říše se rychle rozšiřovala na úkor byzantských držav a r dobyl sultán Mehmed II. Konstantinopol při pokusu o zastavení turecké expanze do Uher zahynul v bitvě u Moháče český a uherský král Ludvík Jagellonský

8 o stagnaci rozpínavosti Osmanské říše se paradoxně zasloužilo přerušení obchodních cest mezi Evropou a Orientem, které bylo důsledkem předešlé turecké expanze a jež vyústilo v objev nových obchodních cest a nerostného bohatství v jižní Americe r Turci neúspěšně oblehli Vídeň; spojeným rakousko polským vojskem byli poraženi r vznikla na obranu proti turecké expanzi Svatá liga, kterou tvořil spolek Benátek, Rakouska, Polska a papeže; v průběhu tří let přišla Osmanská říše o Uhry, Chorvatsko, a Sedmihradsko Osmanská říše čelila také vnitřní nestabilitě v podobě povstání konzervativních vrstev obyvatelstva, v 19. stol. je již někdy označována jako nemocný muž na Bosporu, o její územní a nerostné bohatství jevily zájem všechny tehdejší velmoci definitivní rozpad tohoto obrovského státního celku je spojen s I. světovou válkou Tovaryšstvo Ježíšovo řád byl založen sv. Ignácem z Loyoly a schválen papežskou bulou je řádem řeholních kleriků, kteří kromě slibů chudoby, čistoty a poslušnosti skládají ještě zvláštní slib poslušnosti Svatému otci r zve císař Ferdinand I. jezuity do Vídně, r do Prahy, především aby byli duchovní oporou malému procentu katolíků mezi protestantskou většinou první řádoví bratři, kteří do Prahy přišli, byli ještě vybráni generálem řádu Ignácem z Loyoly, usadili se v někdejším dominikánském klášteře u sv. Klimenta na Starém Městě po potlačeném II. stavovském povstání se tento řád věnoval vnitřní misii tedy upevňování katolické víry na území Koruny české; z nejznámějších osobností na tomto poli jmenujme Alberta Chanovského, Matěje Burnátia či Antonína Koniáše řád byl vždy vyhlášen vysokou úrovní svého školství a vědeckou činností svých členů stačí vzpomenout historika Bohuslava Balbína, astronoma a geologa Františka Zena, astronoma a matematika Josefa Steplinga či matematika Karla Slavíčka v roce 1773 byl řád zrušen, v roce 1814 byl znovu obnoven v současnosti se jedná o jeden z nejpočetnějších katolických řádů vůbec Tridentský koncil církevní sněm, který probíhal v letech a reagoval na dobové náboženské změny, především na nástup protestantizmu smyslem koncilu bylo nastolení smíru mezi katolíky a protestanty, sněm byl svolán jako ekumenický koncil za účasti Německa i Anglie, společná jednání však nakonec ztroskotala (r. 1551) v letech probíhala šmalkaldská válka, jejímž plodem nakonec byl tzv. augšpurský mír (1555) definovaný příslovečným čí země, toho náboženství (pomoc císaři Karlovi (resp. českému králi Ferdinandovi I.), který chtěl silou zlomit odpor protestantů vůči tridentským jednáním, odmítly české stavy známé I. stavovské povstání)

9 plody tridentského koncilu jsou zejména věroučné formulace vymezující se vůči tezím protestantů a reformy uvnitř církve bylo přijato mnoho dekretů, z nichž vyjmenujme alespoň učení o tradici, které říká, že apoštolská tradice se musí přijímat se stejnou úctou jako Písmo svaté, dekrety o uctívání svatých, jejich ostatků a obrazů, dekret o zřizování kněžských seminářů jako institucí k výchově kléru či dekret zakazující spojování více biskupství do správy jednotlivce trinitáři řád Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců (zjednodušeně trinitáři) je řádem řeholních kanovníků byl založen ve 12. století sv. Filipem z Mathy a sv. Felixem z Valois jako řeholní společenství, jehož úkolem bylo vykupování křesťanských zajatců z muslimského zajetí; vznik tohoto řádu byl velmi vítán, protože jeho činnost byla při konání křížových výprav do Svaté země víc jak aktuální i později nacházel uplatnění, vzhledem k ohrožení Evropy tureckou expanzí k nám přicházejí trinitáři až na počátku 18. století, jejich klášter bychom našli na Novém Městě, kde dodnes stojí jejich řádový kostel ve Spálené ulici zasvěcený Nejsvětější Trojici (v současnosti využíván řeckokatolickou farností) také barokní sousoší od F. M. Brokoffa na Karlově mostě upomíná na zásluhy trinitářů při osvobozování křesťanských zajatců (tzv. sousoší s Turkem ) zvoník (pulsant, hlásný, trubač) městské služné zaměstnání, které bylo vázáno na městskou zvonici či na městskou bránu povinnostmi zvoníka bylo udeřit ke šturmu v případě nebezpečí, každou hodinu udeřit na zvon, vítat vzácné hosty praporem či troubením, vyvěsit prapor či lucernu v případě požáru zvonění také oznamovalo konec trhu, svolávalo konšely k rokování, zvonilo se na pokoj uzavíral se šenk a platil zákaz vycházení bez světla funkce hlásného byl na malostranské zvonici zrušena až r INSPIRACE PRO VÝUKU: 1) Pokud bychom se chtěli poklonit památce stavitelů svatomikulášského chrámu, otce a syna Dientzenhofera (Kryštof Dientzenhofer , Kilián Ignác Dientzenhofer ), zjistili bychom, že to nebude tak jednoduché. Vybídněte žáky, ať najdou místo jejich uložení. Pokud budou úspěšní, naleznou zajímavý objekt bývalého raně barokního kostela a za někdejšími pražskými hradbami hřbitov, kam byli oba architekti později přeneseni. (Jedná se o dominikánský kostel sv. Máří Magdaleny

10 nynější Muzeum hudby a Malostranský hřbitov, jenž byl původně založen v souvislosti s morovou ranou r Roku 1784 pak byly ostatky obou mužů po zrušení kostela přeneseny právě na tento hřbitov, avšak místo jejich přesného uložení je (zatím) neznámé.) 2) Na Malostranském náměstí najdeme nedaleko Malostranské radnice také dům U Splavínů (U Flavínů) čp. 36. Průčelí domu je ozdobeno barokní malbou, jejímž tématem je korunování P. Marie. Mariánská úcta je pro baroko příznačná, přímluvě P. Marie bylo připisováno vítezství stavovských vojsk na Bílé Hoře i poražení tureckého vojska u Vídně. K P. Marii se také obrací modlitba tzv. růžence. Vybídněte žáky, ať zjistí okolnosti jejího vzniku a následného rozšíření zjistí, že šíření této modlitby mělo spojitost s tureckým nebezpečím. (Vznik této modlitby je spojován s řádem dominikánů, jeho definitivní podoba byla stanovena r papežem Piem V., liturgický svátek byl stanoven na 7. října r jako připomínka vítězství nad Turky u Lepanta.) 3) Počet kaváren v českých městech dosahuje úctyhodného množství a svědčí tak o značné oblibě tohoto nápoje. Jedním z možných způsobů přípravy kávy je i capuccino káva s bohatou mléčnou pěnou na povrchu. Vyzvěte žáky, ať se pokusí vypátrat, odkud se tento specifický způsob přípravy kávy vzal a proč je nazývána právě kapučino. (Alespoň dle tradice je kapučino spojováno s vítezstvím křesťanských vojsk u Vídně. Blahoslavený Marek z Aviana, člen řádu Menších bratří kapucínů, který je nazýván také Zachránce Vídně a jenž se až do r účastnil jako duchovní vůdce mnoha dalších tažení proti Turkům, nalezl prý v opuštěném tureckém ležení pytle s kávovými zrny. Protože se mu káva z těchto zrn zdála příliš hořká, smíchal ji s cukrem a navrch přidal našlehané mléko. Odtud tedy název kapucínská káva. Ostatně stojí za to se zamyslet i nad názvem turecká káva.) 4) Ve stálé expozici MMP naleznete v sále věnovaném barokní Praze také několik exemplářů mechanických hodin. Jedná se o finančně značně nákladné strojky, které mohly být součástí vybavení pouze bohaté měšťanské domácnosti, pro většinu obyvatel měst byly nedostupné a nemohly ještě nahradit vyzvánění zvonů. Pro vaše žáky však mohou být zajímavou připomínkou barokní doby: křesadlový stolní budík využívá vynálezu křesadlového zámku (stejného, jaký se používal do křesadlové pistole) a stolní hodiny drží ve své levici kostlivec připomínající pomíjivost lidského života ono slavné a v baroku obzvláště akcentované memento mori. DOPORUČENÁ LITERATURA: Nepřítel před branami, Wheatcroft Andrew, Slovart, 2010 Pražské zvony, Kybalová Ludmila, Rybka, 2005 Sláva barokní Čechie, Vlnas Vít a kol., Národní galerie

11 Svatý Mikuláš na Malé Straně, Bažantová Nina, Festina Lente Press, 2011 Tovaryšstvo Ježíšovo, Čornejová Ivana, 2002 Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, Čornejová Ivana, 2003 Z městských živností, Winter Zikmund, Praha Otto, 1925 Život v barokní Praze , Scriptoriuum, 2001 INFORMACE: Program připravilo lektorské oddělení Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s oddělením historických sbírek Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, Studijní materiál zpracovala Markéta Gausová Zörnerová, supervizor PhD. Jana Bělová Program vede: Markéta Gausová Zörnerová, , Programy lektorského oddělení objednávejte na

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

katolíci uzavřeli nekatolický kostel v Broumově, v Hrobech u Jáchymova rozbořen => porušení Rudolfova Majestátu

katolíci uzavřeli nekatolický kostel v Broumově, v Hrobech u Jáchymova rozbořen => porušení Rudolfova Majestátu 1618, 1648 Příčiny povstání katolíci uzavřeli nekatolický kostel v Broumově, v Hrobech u Jáchymova rozbořen => porušení Rudolfova Majestátu 1618 sjezd nekatolických stavů (tajně) Matyáš stížnost nekatolíků

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána.

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. Zkouší: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Ústní zkouška: Při ní si student

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Počátky novověku od 2.pol.15.stol vznik humanismu

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut 1/5 3.2.06.12 Jan Mydlář Jan Jesenius Kryštof Harant z Polžic Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace defenestrace konfiskace rekrut 1618 8. listopadu 1620 21. června 1621 Ferdinand II. Rudolf II.

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13)

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1 EVROPA PO 30. LETÉ VÁLCE Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1. 2. 3. V důsledku válečných útrap i vyhnání z Čech a Moravy výrazně obyvatelstva. V

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98)

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) 31 HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Habsburkové rakouský panovnický rod, který vládl v českých

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017

Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017 Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017 školní kolo - zadání Č. Počet bodů: Jméno a příjmení: Škola: Tematické zaměření

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Ludvík XIV. Francie silná a bohatá

Ludvík XIV. Francie silná a bohatá vláda Bourbonů Ludvík XIV. Francie silná a bohatá králem v 5 letech, regentkou matka Anna Rakouská skutečně vládl kardinál Mazarin odpor šlechty a měšťanstva= fronda (prak) parlamentu i princů proti daním,

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

O3. 1 b Jednou z hlavních postav Oprásků je Zmikund/Zikmund Lucemburský. Kolik synů Karla

O3. 1 b Jednou z hlavních postav Oprásků je Zmikund/Zikmund Lucemburský. Kolik synů Karla Opráski sčeskí historje O1. 1 b Dle Oprásků odjel svatý Vojt ech/vojtěch raději chřtít smradlaví pohani, než aby se nechal zabít spolu s příbuzenstvem na Libici. Kam odjel a kde byl nakonec zabit? A. do

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností císaře římského a českého

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

vydal je Ferdinand I. samostatně pro Čechy (1627), samostatně pro Moravu (1628)

vydal je Ferdinand I. samostatně pro Čechy (1627), samostatně pro Moravu (1628) Historie 11 Otázka číslo: 1 Germanizace v habsburských zemích na konci 18. stol: byla prosazována zejména Josefem II. byla výrazem vítězství přimknutí se Habsburského soustátí k Prusku nebyla myšlena jako

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte vynechaný text. Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým panovníkem polský princ. Byl to slabý a velmi nerozhodný panovník. Protože na všechny návrhy

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) I. EU-OPVK-ICT-D-20. Číslo DUM:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) I. EU-OPVK-ICT-D-20. Číslo DUM: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

České země během třicetileté války

České země během třicetileté války České země během třicetileté války Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický

Více

HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE A JOSEF II.

HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE A JOSEF II. HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ MARIE TEREZIE A JOSEF II. MARIE TEREZIE 1740 1780 - osvícenské reformy - války - válka HABSBURKOVÉ V DOBĚ OSVÍCENSKÉHO ABSOLUTISMU JOSEF II. 1780 1790 - toleranční patent

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE

NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand I. Habsburský člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Datum: 5. března 2014 Cílová skupina: Žáci středních škol Klíčová slova: Karel VI., pragmatická sankce, Marie Terezie, slezské války,

Datum: 5. března 2014 Cílová skupina: Žáci středních škol Klíčová slova: Karel VI., pragmatická sankce, Marie Terezie, slezské války, Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_1B_20_Karel_IV. Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

rakouské, české, uherské, italské země a jižní Nizozemí (ztráta Slezska a Kladska, 1795 zisk Haliče a Bukoviny)

rakouské, české, uherské, italské země a jižní Nizozemí (ztráta Slezska a Kladska, 1795 zisk Haliče a Bukoviny) 1740-1780 Území monarchie rakouské, české, uherské, italské země a jižní Nizozemí (ztráta Slezska a Kladska, 1795 zisk Haliče a Bukoviny) spojeny panovníkem a pragmatickou sankcí správa: dvorské úřady

Více

Století humanismu s renesenace?

Století humanismu s renesenace? Století humanismu s renesenace? Významnéudálosti 1517 Martin Luther uveřejňuje svých 95 tezí začíná německá Reformace 1521 Hernán Cortés dobyl Tenochtitlán hlavní město Aztécké říše. 1522 Hernán Cortés

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA 33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA největší náboženský a politický konflikt novověku, probíhala mezi lety 1618 1648 boje mezi katolíky a protestanty v celé Evropě, mezi Habsburky a protihabsburskou

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o.

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Podpora a vylepšení podmínek výuky Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-1-41 Vypracoval: Daniela Šťastná Výukový cíl: Žák kreslí architektonické prvky Žák přiřazuje

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_17_Lucemburkové_Karel_IV Vyučovací předmět: Dějepis

Více

PRAŠNÁ BRÁNA A MĚSTA PRAŽSKÁ

PRAŠNÁ BRÁNA A MĚSTA PRAŽSKÁ PRAŠNÁ BRÁNA A MĚSTA PRAŽSKÁ Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1471 22. března zemřel Jiří z Kunštátu

Více

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem

Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795-1799 Zklidnění situace vítězství fr. armády, mír s Rakouskem a Pruskem 1795 nová ústava (zachována republika, omezena práva nemajetných, u moci bohatá buržoazie, majetkový cenzus) 5členné direktorium

Více