MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA"

Transkript

1 MIKULÁŠSKÁ ZVONICE A ŽIVOT BAROKNÍHO ČLOVĚKA Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED v severoitalském městě Trento (Trident) zasedá Tridentský koncil, jehož plody jsou zejména věroučné formulace vymezující se vůči tezím protestantů a reformy uvnitř církve 1556 přichází na pozvání Ferdinanda I. řád Jezuitů (Societas Jesu, Tovaryšstvo Ježíšovo) do Čech, v Praze se nejprve usazuje v někdejším dominikánském klášteře u sv. Klimenta 1612 postaven v Praze luteránský kostel Nejsvětější Trojice v proto barokním slohu; autorem stavby byl G. M. Filippi (roku 1644 je tento kostel obrácením orientace upraven pro řád karmelitánů a zasvěcen P. Marii Vítězné) května se vydali zástupci stavů do české kanceláře na Pražském hradě, aby se ohradili proti porušování náboženských svobod zakotvených v Rudolfově Majestátu; tento protest vyústil v třetí pražskou defenestraci, která bývá považována za počátek třicetileté války; následovalo sesazení Habsburků z českého trůnu a vytvoření stavovského státu s volitelným panovníkem; vybrán byl Fridrich Falcký.

2 listopadu bitva na Bílé Hoře; pro stavovské vojsko skončila porážkou 9. listopadu opouští zimní král Fridrich Falcký Prahu, aby se do Českého království již nikdy nevrátil 17. listopadu byl jmenován českým místodržícím Karel z Lichtenštejna 23. listopadu zrušil císař platnost Majestátu na náboženskou svobodu jeho přestřižením června bylo na Staroměstském náměstí bylo popraveno 27 účastníků stavovského povstání z řad panstva, nižší šlechty i měšťanů kanonizován sv. Ignác z Loyoly, zakladatel řádu Tovaryšstva Ježíšova Karlově universitě byla zabavena privilegia, nekatoličtí mistři ji museli opustit a v listopadu byla na panovníkův příkaz předána správa univerzity ke spravování řádu Tovaryšstva Ježíšova 1623 začíná Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna budovat na Malé Straně pod Pražským hradem rozlehlý palác, první barokní stavbu v Praze dubna bylo katolické vyznání vyhlášeno za jediné povolené v zemi 1625 v červenci se koná v původním gotickém kostele sv. Mikuláše na Malé Straně schůzka zástupců měšťanů, Tovaryšstva Ježíšova a panovníka, na níž jsou zástupci města informováni o tom, že jejich farní kostel je předán Tovaryšstvu Ježíšovu; farním kostelem se stává sousední kostel sv. Václava, velmi stará stavba spjatá se svatováclavskou legendou května podepsal císař Ferdinand II. novou zemskou ústavu, Obnovené zřízení zemské pro Čechy 21. listopadu korunován císařův syn Ferdinand III. českým králem července vydáno Obnovené zřízení zemské pro Moravu

3 listopadu obsadily saské oddíly bez boje Prahu, s nimi se vrátili mnozí vykázaní nekatolíci z emigrace 30. listopadu sňaty ze Staroměstské mostecké věže hlavy popravených účastníků stavovského povstání, nejprve uloženy v chrámu Matky Boží před Týnem, jejich druhotné uložení není známo května opouštějí Sasové Prahu; Valdštejnovy oddíly vytlačují saskou armádu z Čech února umírá Ferdinand II. a vládu přebírá Ferdinand III srpna byl v Praze korunován nejstarší syn Ferdinanda III, Ferdinand IV.; po jeho korunovaci byly r odvezeny korunovační klenoty do Vídně, do Čech byly pouze přiváženy na korunovaci (Josef I. a Josef II. nebyli korunováni, klenoty se navracejí až r. 1791) července pronikly švédské oddíly na Hradčany, Pražský hrad a Malou Stranu, začínají obléhat Staré a Nové Město pražské; během obléhání byly do Švédska vyvezeny mnohé umělecké předměty z rudolfinských sbírek, Strahovské knihovny, Valdštejnského paláce atd. 24. října byl podepsán vestfálský mír; bilance války, která vejde do dějin jako třicetiletá byla krutá pro Evropu i pro České království: především došlo k obrovským ztrátám na životech, hospodářství bylo rozvráceno, majetky zpustošeny 31. října Švédové ukončili obléhání Starého a Nového Města 1654 Ferdinand III. vytvořil Karlo Ferdinandovu universitu spojením Karolina a jezuitské koleje, práva a medicína zůstaly v Karolinu, sídlem fakult filozofické a teologické se stalo Klementinum září byl korunován druhorozený syn císaře Leopold I. českým králem dubna umírá Ferdinand III., vlády v Českém království se ujal Leopold I Český sněm vyhlásil vysoké daně na válku s Turky 3. září vpadli osmanští Turkové na jižní Moravu

4 července generál de Souches porazil turecké vojsko u Nových Zámků na Moravě 10. srpna byl podepsán dvacetiletý mír mezi Rakouskou monarchií a Osmanskou říší 1673 za účasti Leopolda I. je položen základní kámen ke stavbě nového malostranského chrámu sv. Mikuláše, avšak z praktických důvodů se nejprve přistupuje ke stavbě profesního domu 1679 z Uher a Dolních Rakous se rozšířila do českých zemí morová epidemie; nejprve na Moravu a poté především do středních Čech, kde hlavně postihla Prahu; mezi obětmi epidemie byli například i Bedřich Bridel, český barokní básník, Tomáš Pešina z Čechorodu, historik a spisovatel či 23 pedagogů univerzity Karlovy července je tureckým vojskem obležena Vídeň, turecké hordy pronikají i na Moravu 12. září byli Turci u Vídně poraženi spojenou polsko rakouskou armádou na Karlův most byla umístěna socha Jana Nepomuckého jako připomínka 300 let od jeho umučení (výročí však bylo určeno mylně, neboť Jan Nepomucký byl umučen r. 1393) června vyhořelo Staré Město, Nové Město a židovské ghetto při tzv. francouzském požáru (obviněni z něj totiž byli domnělí žháři, kteří měli údajně požár založit ve prospěch francouzského krále Ludvíka XIV., který si činil nárok na Falc); Malá Strana i Hradčany zůstaly nedotčeny ledna podepsán mír ve městě Karlovice mezi Svatou ligou a Osmanskou říší; Turci ustoupili ze střední Evropy 1704 započala stavba barokního kostela sv. Mikuláše na Malé Straně května zemřel Leopold I., na trůn nastupuje jeho bratr Josef I dubna umírá Josef I., nastupuje Karel VI dubna byla vyhlášena pragmatická sankce, v níž Karel VI. zajistil nástupnictví

5 v habsburských državách i v ženské linii V Čechách a na Moravě propuká poslední morová epidemie, na kterou zemřelo asi 100 tisíc osob; trvá až do roku května řád cyriaků (křižovníků s červeným srdcem) poprvé zorganizoval oslavy úmrtí sv. Jana Nepomuckého (jehož tělo nalezli na svých pozemcích u řeky Vltavy na Starém Městě); oslavy (navalis) se odehrávaly na lodích především pod Karlovým mostem; byly pro ně komponovány duchovní skladby mnohými významnými skladateli (např. Josef Mysliveček, F. X. Brixi) na Maltézském náměstí byl vztyčen morový sloup jako dík za ukončení epidemie v letech ; autorem díla zasvěceného sv. Janu Křtiteli je F. M. Brokoff na horním Malostranském náměstí byl vztyčen morový sloup Nejsvětější Trojice podle návrhu G. B. Alliprandiho 1716 vyhlásilo Turecko novou válku habsburské monarchii (válka trvala od r do r. 1718); neodehrávala se však na území České koruny února bylo vydáno první číslo periodických Pražských poštovských novin, které vycházely dvakrát týdně, byly tištěny v českém jazyce a jejich vydavatelem byl F. K. Rosenmüller 14. dubna byla provedena první exhumace těla Jana Nepomuckého za účelem blahořečení; během ohledání vypadla ze spodiny lebeční hmota, lékařským znalcem Löwem z Ersfeldu rozpoznána jako hmota jazyka; tato hmota byla dodatečně vytvarována do tvaru jazyka 6,3 3,4cm a zasazena do relikviáře (roku 1972 byla při dalším ohledání antropologem E. Vlčkem tato hmota určena jako část mozkové tkáně) kanonizován Jan Nepomucký 1736 další válka s Tureckem po boku carské ruské armády, tentokrát neúspěšná října zemřel Karel VI., vlády v dědičných zemích Habsburků se ujala na základě pragmatické sankce Karlova nejstarší dcera Marie Terezie, ovšem rakouské dědictví si nárokuje bavorský kurfiřt Karel Albrecht; začíná konflikt, který vešel do dějin pod názvem: Války o rakouské dědictví listopadu nočním útokem dobyla spojená saská a bavorsko francouzská vojska

6 Prahu, nejvyšší zemští úředníci a stavovská správa se dobrovolně dala do služeb bavorského kurfiřta Karla Albrechta ledna vstoupila do vyhladovělé Prahy rakouská vojska, která Prahu mnoho měsíců obléhala; České země s výjimkou Slezska byly podrobeny Marii Terezii, která byla 12. května korunována v katedrále sv. Víta českou královnou září kapituluje Praha před pruskou armádou, které byla přes dva měsíce vydána na pospas 26. listopadu jsou Prusové z Prahy vytlačeni rakouskou armádou prosince byl uzavřen mír mezi Rakouskem, Saskem a Pruskem; potvrdil Prusku držbu Slezska a Kladska, uznal manžela Marie Terezie Františka Štěpána Lotrinského za římskoněmeckého císaře a uložil Sasku válečné odškodnění ve prospěch Pruska 1753 podle plánů Nicoly Pacassiho byla zahájena přestavba Pražského hradu ve stylu jednoduchého klasicismu s bohatými rokokovými interiéry 1757 vpadl pruský král se svou armádou do Čech 7. května započalo obléhání Prahy; Praha byla soustavně ostřelována děly 20. června odstoupila pruská vojska od Prahy po porážce u Kolína 1784 sjednocení pražských měst SLOVNÍČEK POJMŮ baroko barocci (it.) podivný, zvláštní, nebo označení nepravidelného tvaru perly umělecký a architektonický styl, který vychází z pozdní fáze renesance, manýrizmu, do Čech proniká po r a trvá asi do r. 1750, kdy nastupuje jeho pozdní fáze, nazývaná rokoko

7 v barokním umění pozorujeme dvě základní tendence klasicizujcí a dynamizující; klasicizující baroko se zejména v architektuře obrací k antickým vzorům, dynamizující baroko pracuje s pohybem, jehož základním vyjádřením je křivka půdorysy barokních staveb jsou často zpracovány jako důmyslné pronikáním elips; elipsa, jakožto řešení mezi centrálou a podélnou dispozicí stavby je uhelným kamenem barokní architektury. účinek dynamicky pojatého prostoru je znásoben bohatou výzdobou sochařskou a malířskou, která s architekturou tvoří jeden celek charakteristickými architektonickými prvky jsou voluty, akanty, kartuše, mušle či piniové šišky krajinu dotvářejí drobné sakrální stavby jakými jsou boží muka, poutní kaple, křížové cesty morový sloup sloup vztyčený jako díkuvzdání za ukončenou epidemii moru, obvykle na místě, kde se v době epidemie konaly bohoslužby pod širým nebem sloup je nejčastěji zdoben mariánskou či trojiční tematikou, můžeme se setkat i se zobrazeními morových světců : sv. Rocha, sv. Rosálie či sv. Šebestiána v barokní době se tyto sloupy staly díky své bohaté plastické výzdobě nápadnými dominantami mnohých náměstí Obnovené zřízení zemské vydal král Ferdinand II. pro Čechy novou ústavní normu Obnovené zřízení zemské (roku 1628 pak bylo vydáno Obnovené zřízení zemské i pro Moravu), která odrážela jednak změněné náboženské poměry po potlačeném II. stavovském povstání, ale též snahu Habsburků o větší správní a územní centralizaci a postátnění úřadů z hlavních bodů nové ústavy shrňme: Země koruny české byly vyhlášeny za dědičné v habsburském rodě, místo stavovského zřízení byl vyhlášen absolutizmus, duchovenstvo získalo první místo v zemském sněmu (po něm následovalo panstvo, rytířstvo a jen jedním společným hlasem královská města), jediná možná víra byla katolická, jazyk německý byl zrovnoprávněn s českým tato právní norma platila vlastně až do r Osmanská říše existovala v letech na území Malé Asie, za jejího zakladatele je považován Osman I. Gází Osmanská říše se rychle rozšiřovala na úkor byzantských držav a r dobyl sultán Mehmed II. Konstantinopol při pokusu o zastavení turecké expanze do Uher zahynul v bitvě u Moháče český a uherský král Ludvík Jagellonský

8 o stagnaci rozpínavosti Osmanské říše se paradoxně zasloužilo přerušení obchodních cest mezi Evropou a Orientem, které bylo důsledkem předešlé turecké expanze a jež vyústilo v objev nových obchodních cest a nerostného bohatství v jižní Americe r Turci neúspěšně oblehli Vídeň; spojeným rakousko polským vojskem byli poraženi r vznikla na obranu proti turecké expanzi Svatá liga, kterou tvořil spolek Benátek, Rakouska, Polska a papeže; v průběhu tří let přišla Osmanská říše o Uhry, Chorvatsko, a Sedmihradsko Osmanská říše čelila také vnitřní nestabilitě v podobě povstání konzervativních vrstev obyvatelstva, v 19. stol. je již někdy označována jako nemocný muž na Bosporu, o její územní a nerostné bohatství jevily zájem všechny tehdejší velmoci definitivní rozpad tohoto obrovského státního celku je spojen s I. světovou válkou Tovaryšstvo Ježíšovo řád byl založen sv. Ignácem z Loyoly a schválen papežskou bulou je řádem řeholních kleriků, kteří kromě slibů chudoby, čistoty a poslušnosti skládají ještě zvláštní slib poslušnosti Svatému otci r zve císař Ferdinand I. jezuity do Vídně, r do Prahy, především aby byli duchovní oporou malému procentu katolíků mezi protestantskou většinou první řádoví bratři, kteří do Prahy přišli, byli ještě vybráni generálem řádu Ignácem z Loyoly, usadili se v někdejším dominikánském klášteře u sv. Klimenta na Starém Městě po potlačeném II. stavovském povstání se tento řád věnoval vnitřní misii tedy upevňování katolické víry na území Koruny české; z nejznámějších osobností na tomto poli jmenujme Alberta Chanovského, Matěje Burnátia či Antonína Koniáše řád byl vždy vyhlášen vysokou úrovní svého školství a vědeckou činností svých členů stačí vzpomenout historika Bohuslava Balbína, astronoma a geologa Františka Zena, astronoma a matematika Josefa Steplinga či matematika Karla Slavíčka v roce 1773 byl řád zrušen, v roce 1814 byl znovu obnoven v současnosti se jedná o jeden z nejpočetnějších katolických řádů vůbec Tridentský koncil církevní sněm, který probíhal v letech a reagoval na dobové náboženské změny, především na nástup protestantizmu smyslem koncilu bylo nastolení smíru mezi katolíky a protestanty, sněm byl svolán jako ekumenický koncil za účasti Německa i Anglie, společná jednání však nakonec ztroskotala (r. 1551) v letech probíhala šmalkaldská válka, jejímž plodem nakonec byl tzv. augšpurský mír (1555) definovaný příslovečným čí země, toho náboženství (pomoc císaři Karlovi (resp. českému králi Ferdinandovi I.), který chtěl silou zlomit odpor protestantů vůči tridentským jednáním, odmítly české stavy známé I. stavovské povstání)

9 plody tridentského koncilu jsou zejména věroučné formulace vymezující se vůči tezím protestantů a reformy uvnitř církve bylo přijato mnoho dekretů, z nichž vyjmenujme alespoň učení o tradici, které říká, že apoštolská tradice se musí přijímat se stejnou úctou jako Písmo svaté, dekrety o uctívání svatých, jejich ostatků a obrazů, dekret o zřizování kněžských seminářů jako institucí k výchově kléru či dekret zakazující spojování více biskupství do správy jednotlivce trinitáři řád Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců (zjednodušeně trinitáři) je řádem řeholních kanovníků byl založen ve 12. století sv. Filipem z Mathy a sv. Felixem z Valois jako řeholní společenství, jehož úkolem bylo vykupování křesťanských zajatců z muslimského zajetí; vznik tohoto řádu byl velmi vítán, protože jeho činnost byla při konání křížových výprav do Svaté země víc jak aktuální i později nacházel uplatnění, vzhledem k ohrožení Evropy tureckou expanzí k nám přicházejí trinitáři až na počátku 18. století, jejich klášter bychom našli na Novém Městě, kde dodnes stojí jejich řádový kostel ve Spálené ulici zasvěcený Nejsvětější Trojici (v současnosti využíván řeckokatolickou farností) také barokní sousoší od F. M. Brokoffa na Karlově mostě upomíná na zásluhy trinitářů při osvobozování křesťanských zajatců (tzv. sousoší s Turkem ) zvoník (pulsant, hlásný, trubač) městské služné zaměstnání, které bylo vázáno na městskou zvonici či na městskou bránu povinnostmi zvoníka bylo udeřit ke šturmu v případě nebezpečí, každou hodinu udeřit na zvon, vítat vzácné hosty praporem či troubením, vyvěsit prapor či lucernu v případě požáru zvonění také oznamovalo konec trhu, svolávalo konšely k rokování, zvonilo se na pokoj uzavíral se šenk a platil zákaz vycházení bez světla funkce hlásného byl na malostranské zvonici zrušena až r INSPIRACE PRO VÝUKU: 1) Pokud bychom se chtěli poklonit památce stavitelů svatomikulášského chrámu, otce a syna Dientzenhofera (Kryštof Dientzenhofer , Kilián Ignác Dientzenhofer ), zjistili bychom, že to nebude tak jednoduché. Vybídněte žáky, ať najdou místo jejich uložení. Pokud budou úspěšní, naleznou zajímavý objekt bývalého raně barokního kostela a za někdejšími pražskými hradbami hřbitov, kam byli oba architekti později přeneseni. (Jedná se o dominikánský kostel sv. Máří Magdaleny

10 nynější Muzeum hudby a Malostranský hřbitov, jenž byl původně založen v souvislosti s morovou ranou r Roku 1784 pak byly ostatky obou mužů po zrušení kostela přeneseny právě na tento hřbitov, avšak místo jejich přesného uložení je (zatím) neznámé.) 2) Na Malostranském náměstí najdeme nedaleko Malostranské radnice také dům U Splavínů (U Flavínů) čp. 36. Průčelí domu je ozdobeno barokní malbou, jejímž tématem je korunování P. Marie. Mariánská úcta je pro baroko příznačná, přímluvě P. Marie bylo připisováno vítezství stavovských vojsk na Bílé Hoře i poražení tureckého vojska u Vídně. K P. Marii se také obrací modlitba tzv. růžence. Vybídněte žáky, ať zjistí okolnosti jejího vzniku a následného rozšíření zjistí, že šíření této modlitby mělo spojitost s tureckým nebezpečím. (Vznik této modlitby je spojován s řádem dominikánů, jeho definitivní podoba byla stanovena r papežem Piem V., liturgický svátek byl stanoven na 7. října r jako připomínka vítězství nad Turky u Lepanta.) 3) Počet kaváren v českých městech dosahuje úctyhodného množství a svědčí tak o značné oblibě tohoto nápoje. Jedním z možných způsobů přípravy kávy je i capuccino káva s bohatou mléčnou pěnou na povrchu. Vyzvěte žáky, ať se pokusí vypátrat, odkud se tento specifický způsob přípravy kávy vzal a proč je nazývána právě kapučino. (Alespoň dle tradice je kapučino spojováno s vítezstvím křesťanských vojsk u Vídně. Blahoslavený Marek z Aviana, člen řádu Menších bratří kapucínů, který je nazýván také Zachránce Vídně a jenž se až do r účastnil jako duchovní vůdce mnoha dalších tažení proti Turkům, nalezl prý v opuštěném tureckém ležení pytle s kávovými zrny. Protože se mu káva z těchto zrn zdála příliš hořká, smíchal ji s cukrem a navrch přidal našlehané mléko. Odtud tedy název kapucínská káva. Ostatně stojí za to se zamyslet i nad názvem turecká káva.) 4) Ve stálé expozici MMP naleznete v sále věnovaném barokní Praze také několik exemplářů mechanických hodin. Jedná se o finančně značně nákladné strojky, které mohly být součástí vybavení pouze bohaté měšťanské domácnosti, pro většinu obyvatel měst byly nedostupné a nemohly ještě nahradit vyzvánění zvonů. Pro vaše žáky však mohou být zajímavou připomínkou barokní doby: křesadlový stolní budík využívá vynálezu křesadlového zámku (stejného, jaký se používal do křesadlové pistole) a stolní hodiny drží ve své levici kostlivec připomínající pomíjivost lidského života ono slavné a v baroku obzvláště akcentované memento mori. DOPORUČENÁ LITERATURA: Nepřítel před branami, Wheatcroft Andrew, Slovart, 2010 Pražské zvony, Kybalová Ludmila, Rybka, 2005 Sláva barokní Čechie, Vlnas Vít a kol., Národní galerie

11 Svatý Mikuláš na Malé Straně, Bažantová Nina, Festina Lente Press, 2011 Tovaryšstvo Ježíšovo, Čornejová Ivana, 2002 Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, Čornejová Ivana, 2003 Z městských živností, Winter Zikmund, Praha Otto, 1925 Život v barokní Praze , Scriptoriuum, 2001 INFORMACE: Program připravilo lektorské oddělení Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s oddělením historických sbírek Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, Studijní materiál zpracovala Markéta Gausová Zörnerová, supervizor PhD. Jana Bělová Program vede: Markéta Gausová Zörnerová, , Programy lektorského oddělení objednávejte na

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry DĚJINY ČESKÉ chronologický přehled Panovníci a hlavy státu Územní, národnostní a státoprávní poměry Jiné významné události zhruba od 4. stol. př. n. 1. České země zhruba od 4. stol. př. n. 1. osídleny

Více

POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Bc. Kristýna Rožánková

POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Bc. Kristýna Rožánková POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER Bc. Kristýna Rožánková Diplomová práce Autor: Bc. Kristýna Rožánková Vedoucí práce: prof. ing. arch. Irena Šestáková Odborný asistent: ing.arch. Ondřej Dvořák Ústav Nauky

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009

Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 Pavel Bedrníček PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SVATYNÍ Copyright Pavel Bedrníček, 2002, 2009 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 2002, 2009 ISBN 978-80-7207-965-0 Vydalo nakladatelství VOLVOX GLOBATOR Prvního pluku 7, 186 00

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

d) Václav IV. (vládl 1378 1419) 1. Střídání na českém a římském trůně

d) Václav IV. (vládl 1378 1419) 1. Střídání na českém a římském trůně d) Václav IV. (vládl 1378 1419) 1. Střídání na českém a římském trůně 29. listopadu 1378 zemřel v Praze Karel IV. Jeden z pohřebních řečníků jej nazval Otcem vlasti, čímž nejen ocenil jeho životní dílo,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy

Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy PAVEL BEDRNÍČEK Náměstí, rynky a náměstíčka historické Prahy Copyright Pavel Bedrníček 2007 Copyright Volvox Globator 2007 ISBN pdf 978-80-7511-002-2 Odpovědná redaktorka Tereza Houšková Obálka, sazba

Více

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1379 teolog Jan z

Více

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě

D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě D. Pozdní středověk (14. 15. století) 1. Přírodní a společenská charakteristika pozdního středověku v Evropě Období 14. 15. století se nazývá pozdní středověk. Jako svébytná epocha se projevuje především

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

PhDr. Olga Hegarová, CSc.

PhDr. Olga Hegarová, CSc. PhDr. Olga Hegarová, CSc. Autorka textu: PhDr. Olga Hegarová, CSc. (2009) Fotografie: Sanjin Nesimi, Vít Janda (2009) Grafická úprava a obálka: Vít Janda (2009) 2 GENIUS LOCI GYMNÁZIA JANA PALACHA OBSAH

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace)

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace) Příběh jihlavského rodu Risenfelderů V jihlavském okresním archivu lze nalézt několik dokumentů,které umožňují rekonstruovat životní osudy mnoha příslušníků rodu Risenfelderů 1. Jde především o sbírku

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Dějiny lidstva. Obsah. Pomocné vědy historické. Historie Hradce Králové. Pravěk. Starověk

Dějiny lidstva. Obsah. Pomocné vědy historické. Historie Hradce Králové. Pravěk. Starověk Dějiny lidstva Obsah Pomocné vědy historické Úvod do studia dějepisu Paleografie Epigrafika Diplomatika (Abeceda k diplomatice) Chronologie Heraldika (Vývoj státního znaku) Sfragistika Metrologie Numismatika

Více

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A NOVÉ ČASY

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A NOVÉ ČASY PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A NOVÉ ČASY Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1781 1. listopadu byl vydán patent

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více