S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8"

Transkript

1 S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ Praha Rocenka_MPSV_2009.indd :31:57

2 Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2009 ISBN Rocenka_MPSV_2009.indd :31:59

3 OBSAH Strana ÚVOD OBYVATELSTVO Struktura obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR I. MZDY A ZAMĚSTNANCI I.1 Vývoj průměrné nominální mzdy (na fyzické osoby) v národním hospodářství, v podnikatelské a nepodnikatelské sféře I.2 Diferenciace průměrných mezd (na fyzické osoby) podle OKEČ I.3 Průměrná nominální mzda (na fyzické osoby) podle formy vlastnictví I.4 Průměrná nominální mzda (na fyzické osoby) podle krajů I.5 Bilance zdrojů pracovních sil a jejich rozdělení (v tis. osob) II. VÝBĚR Z RESORTNÍHO STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) II.1 Průměrné hodinové výdělky podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R II.2 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií II.3 Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání II.4 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií a pohlaví II.5 Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání a pohlaví STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI Průměrný počet uchazečů o zaměstnání, průměrná míra nezaměstnanosti v letech 2007 a Počty uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. prosinci 2007 a Pohyb uchazečů o zaměstnání v letech 2007 a Uchazeči o zaměstnání, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. prosinci 2007 a Vývoj na trhu práce v roce Struktura nezaměstnaných v roce Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací v roce Vývoj počtu evidovaných nezaměstnaných, míry nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst ke konci sledovaného měsíce Vývoj zaměstnanosti cizinců v oblastech, krajích a okresech Míra nezaměstnanosti v okresech České republiky k 31. prosinci Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v letech 2007 a Rocenka_MPSV_2009.indd :31:59

4 4. DŮCHODY Počet nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení pro souběh Průměrná výše nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení pro souběh Struktura nově přiznaných důchodů Vývoj počtu a průměrné měsíční výše nově přiznaných důchodů v letech Důchody vyplácené za prosinec Počet důchodců v prosinci 2008 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů Průměrná výše sólo důchodů v prosinci 2008 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů Vývoj počtu důchodců a průměrné výše důchodů (za prosinec v letech ) Vývoj počtu starobních důchodců a průměrné výše starobních důchodů (v prosinci let ) TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Výše příjmu z úhrad za sociální službu Výdaje na sociální službu Počet klientů sociálních služeb Počet obcí s poskytovanou sociální službou Počet zdravotnických pracovníků v sociálních službách Počet držitelů průkazek -TP, ZTP, ZTP/P Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi Opakující se dávky pro osoby se zdravotním postižením Jednorázové příspěvky pro osoby se zdravotním postižením na zakoupení, celkovou opravu, zvláštní úpravu a provoz motorového vozidla Jednorázové příspěvky pro osoby se zdravotním postižením na provoz motorového vozidla (ve struktuře podle stupně mimořádných výhod) Jednorázové příspěvky pro osoby se zdravotním postižením na úpravu bytu, individuální dopravu, opatření zvláštních pomůcek a nevidomým na opatření vodícího psa SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Počet sociálních služeb Počet sociálních služeb kapacita služby Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb Sociální služby podle zřizovatele Kapacita a ekonomické ukazatele v sociálních službách Krizová lůžka Počet neuspokojených žadatelů o sociální služby ZAMĚSTNANCI A PLATY V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A BEZPEČNOSTI PRÁCE Zaměstnanci a prostředky na platy - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV) Rocenka_MPSV_2009.indd :31:59

5 7.2 Zaměstnanci a prostředky na platy orgány státní správy Průměrná měsíční výše platových složek - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV) SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Děti (skupiny sourozenců) evidované orgány SPOD Umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy Počet klientů evidovaných kurátory pro mládež Počet klientů kurátorů pro mládež podle typu řešených případů Počet dětí v náhradní rodinné péči Vývoj počtu pěstounských rodin Vývoj počtu žádostí o náhradní rodinnou péči Zařízení pro výkon pěstounské péče Počet podaných návrhů soudu/oznámení policii ze strany orgánů SPOD Činnosti orgánů SPOD Počet týraných a zneužívaných dětí podle věkové struktury a sociálního prostředí Počet týraných a zneužívaných dětí podle struktury týrajících a zneužívajících osob Počet zaměstnanců orgánů SPOD (včetně kurátorů pro mládež) podle úrovně vzdělání Počet kurátorů pro mládež v rámci orgánů SPOD podle úrovně vzdělání Počet kurátorů pro mládež mimo orgány SPOD podle úrovně vzdělání Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou umístěné v ústavních zařízeních PRÁCE S PŘÍSLUŠNÍKY MARGINÁLNÍCH SKUPIN Sociální práce s příslušníky marginálních skupin PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITOLY Vývoj plnění rozpočtu kapitoly 313 MPSV ČR Vývoj plnění rozpočtu příjmů organizačních složek státu Vývoj plnění rozpočtu výdajů organizačních složek státu Vývoj plnění rozpočtu výdajů účelově určených na financování reprodukce investičního majetku kapitoly 313 MPSV Vývoj výdajů na transfery obyvatelstvu STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Vývoj vyplacených dávek státní sociální podpory Počet vyplacených dávek státní sociální podpory podle krajů Výdaje na dávky státní sociální podpory podle krajů Strukturální rozložení výdajů na dávky státní sociální podpory Rocenka_MPSV_2009.indd :31:59

6 12. LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Počty posudků zpracovaných posudkovými komisí (posudky komisí MPSV ve vztahu k posudkům orgánů I. stupně změny) Vývoj zjišťovacích prohlídek a kontrolních lékařských prohlídek (podle druhu invalidity) Vývoj zjišťovacích prohlídek a kontrolních lékařských prohlídek (podle druhu invalidity) přepočet na obyvatel Vývoj počtu ostatních posudků Lékařská posudková služba počty posudků provedených úřady práce NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Základní ukazatele nemocenského pojištění Procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Vývoj výdajů a počtu příspěvků na živobytí Vývoj výdajů a počtu doplatků na bydlení Vývoj výdajů a počtu dávek mimořádné okamžité pomoci Vývoj výdajů a počtu příspěvků na péči Počet příjemců příspěvku na péči (za prosinec 2008 podle krajů) SEZNAM ZKRATEK Rocenka_MPSV_2009.indd :31:59

7 Ú V O D Statistická ro enka z oblasti práce a sociálních v cí za rok 2008 obsahov navazuje na p edchozí vydání. Datovou základnu ro enky tvo í výstupy z resortních statistických zjiš ování dopln né o vybrané ukazatele z evidence ú ad práce (ÚP), d chodové statistiky, statistiky mezd, nemocenského pojišt ní a demografie. Ro enka dále obsahuje údaje, které charakterizují situaci v oblasti dávek státní sociální podpory (SSP) a v oddílu 14 údaje týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi a p ísp vku na pé i. Každý ze 14 oddíl ro enky je uvozen titulní stránkou s obsahem oddílu. Vzhledem k množství zm n provedených v n kterých oddílech ro enky ve srovnání s lo ským vydáním jsou, (pokud k nim v p íslušném oddílu došlo), tyto zm ny popsány v textu pod obsahem. Pro oddíl 1. Obyvatelstvo byly použity demografické údaje eského statistického ú adu ( SÚ). Oddíl 2. obsahuje krom ásti Mzdy a zam stnanci (ozna ené jako 2.I.), kde jsou použity celostátní údaje statistiky práce a mezd z podklad SÚ, rovn ž ást 2.II. Výb r z resortního statistického šet ení ISPV zpracovanou na základ resortního tvrtletního šet ení o cen práce. Podkladem tabulek a graf v oddíle 3. Nezam stnanost jsou statistické informace zpracované z evidence ÚP o uchaze ích o zam stnání, volných pracovních místech a aktivní politice zam stnanosti. Oddíl 4. D chody byl zpracován podle statistických údaj eské správy sociálního zabezpe ení. Obsahuje základní údaje o vývoji d chod v letech a podrobn jší údaje o d chodech v roce Oddíl 5. Terénní a ambulantní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a dávky sociální pé e pro osoby se zdravotním postižením zachycuje d ležité informace o sociálních službách poskytnutých t mto ob an m, o jednotlivých dávkách sociální pé e, které jim byly vyplaceny. Údaje týkající se dávek vycházejí ze tvrtletního resortního statistického výkazu V (MPSV) 9-04 o dávkách sociální pé e pro ob any R a zemí EU. Údaje o sociálních službách, které jsou poskytnuty t mto ob an m, vycházejí z výkazu V (MPSV) o sociální pé i a sociálních službách. Oddíl 6. Sociální služby byl zpracován z vybraných údaj resortního statistického výkazu V (MPSV) 1-01 o za ízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb. Podkladem pro oddíl 7. Zam stnanci a platy v odv tví sociálního zabezpe ení byly souhrnné údaje resortních výkaz V (MPSV) 19a-01 a V (MPSV) 19b-01 o zam stnancích a platech v oblasti sociálního zabezpe ení a zam stnanosti. P i zpracování oddílu 8. Pé e o rodinu a dít se vycházelo z ro ního resortního statistického výkazu V (MPSV) o výkonu sociáln -právní ochrany d tí. Pro oddíl 9. Práce s p íslušníky marginálních skupin byly použity souhrnné údaje z resortního výkazu V (MPSV) o sociální práci s p íslušníky marginálních skupin. Tabulky oddílu 10. Výdaje a p íjmy kapitoly 313 státního rozpo tu. byly zpracovány z ú etních výkaz a dalších finan ních podklad a obsahují údaje o výsledcích rozpo tového hospoda ení resortu a p ehled sociálních transfer kapitoly 313 v roce Pro zpracování oddílu 11. Státní sociální podpora byly použity údaje z resortního informa ního systému o dávkách SSP. Uvedené údaje charakterizují vývoj po tu a ástek vyplacených dávek podle kraj R a v jednotlivých m sících roku Do oddílu 12. Posudková komise sociálního zabezpe ení byly zapracovány údaje posudkových komisí eské správy sociálního zabezpe ení (sledující stav a strukturu invalidizace obyvatelstva) a léka ské posudkové služby ú ad práce. Do oddílu 13. Nemocenské pojišt ní byly zahrnuty údaje o základních ukazatelích nemocenského pojišt ní ze statistického výkazu SÚ (Nem Úr 1-02). V oddílu 14. Hmotná nouze a p ísp vek na pé i jsou použity údaje z informa ního systému o dávkách pomoci v hmotné nouzi a p ísp vku na pé i. Uvedené údaje charakterizují vývoj pr m rného po tu a ástek vyplacených dávek v jednotlivých krajích R. Data o p ísp vku na pé i jsou navíc uvedena v detailn jší struktu e podle pohlaví, stupn závislosti a v ku. Ro enku zpracovalo odd. 142 odboru analýz a statistik MPSV R 7 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:00

8 8 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:00

9 1. OBYVATELSTVO 1.1 Struktura obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech R 1.2 V kové složení obyvatelstva podle v kových skupin za kraje R 9 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:00

10 10 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:00

11 Tabulka.1.1 str. 1 STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH R Území Stav k Stav k celkem muži ženy celkem muži ženy Hl. m sto Praha okres Benešov okres Beroun okres Kladno okres Kolín okres Kutná Hora okres M lník okres Mladá Boleslav okres Nymburk okres Praha-východ okres Praha-západ okres P íbram okres Rakovník St edo eský kraj okres eské Bud jovice okres eský Krumlov okres Jind ich v Hradec okres Písek okres Prachatice okres Strakonice okres Tábor Jiho eský kraj okres Domažlice okres Klatovy okres Plze -m sto okres Plze -jih okres Plze -sever okres Rokycany okres Tachov Plze ský kraj okres Cheb okres Karlovy Vary okres Sokolov Karlovarský kraj okres D ín okres Chomutov okres Litom ice okres Louny okres Most okres Teplice okres Ústí nad Labem Ústecký kraj okres eská Lípa okres Jablonec nad Nisou okres Liberec okres Semily Liberecký kraj Rocenka_MPSV_2009.indd :32:00

12 STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH R Tabulka č. 1.1 str. 2 Území Stav k Stav k celkem muži ženy celkem muži ženy okres Hradec Králové okres Ji ín okres Náchod okres Rychnov nad Kn žnou okres Trutnov Královéhradecký kraj okres Chrudim okres Pardubice okres Svitavy okres Ústí nad Orlicí Pardubický kraj okres Havlí k v Brod okres Jihlava okres Pel imov okres T ebí okres Ž ár nad Sázavou Kraj Vyso ina okres Blansko okres Brno-m sto okres Brno-venkov okres B eclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo Jihomoravský kraj okres Jeseník okres Olomouc okres Prost jov okres P erov okres Šumperk Olomoucký kraj okres Krom íž okres Uherské Hradišt okres Vsetín okres Zlín Zlínský kraj okres Bruntál okres Frýdek-Místek okres Karviná okres Nový Ji ín okres Opava okres Ostrava-m sto Moravskoslezský kraj ESKÁ REPUBLIKA Pramen: SÚ - V kové složení obyvatelstva eské republiky 12 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:00

13 V KOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE V KOVÝCH SKUPIN ZA KRAJE R Tabulka č. 1.2 Území Stav k Stav k a více a více Hl. m sto Praha St edo eský kraj Jiho eský kraj Plze ský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vyso ina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj ESKÁ REPUBLIKA Pramen: SÚ - V kové složení obyvatelstva eské republiky 13 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:00

14 14 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:00

15 2.I. MZDY A ZAM STNANCI 2.I.1 2.I.2 2.I.3 2.I.4 2.I.5 Vývoj pr m rné nominální mzdy (na fyzické osoby) v národním hospodá ství, v podnikatelské a nepodnikatelské sfé e Diferenciace pr m rných mezd (na fyzické osoby) podle OKE Pr m rná nominální mzda (na fyzické osoby) podle formy vlastnictví Pr m rná nominální mzda (na fyzické osoby) podle kraj Bilance zdroj pracovních sil a jejich rozd lení (v tis. osob) 15 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:00

16 16 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:01

17 Tabulka č. 2.I.1 VÝVOJ PR M RNÉ NOMINÁLNÍ MZDY (NA FYZICKÉ OSOBY) V NÁRODNÍM HOPODÁ STVÍ, V PODNIKATELSKÉ A NEPODNIKATELSKÉ SFÉ E Pr m. nomin. mzda Meziro ní index K nominální mzdy v % reálné mzdy v % 1. tvrtletí Podnikatelská sféra ,0 104,3 Nepodnikatelská sféra ,3 96,2 Národní hospodá ství ,2 102,6 2. tvrtletí Podnikatelská sféra ,2 102,2 Nepodnikatelská sféra ,1 96,5 Národní hospodá ství ,0 101,1 3. tvrtletí Podnikatelská sféra ,9 102,2 Nepodnikatelská sféra ,7 97,3 Národní hospodá ství ,8 101,1 4. tvrtletí Podnikatelská sféra ,7 103,8 Nepodnikatelská sféra ,8 102,0 Národní hospodá ství ,3 103,4 Rok 2008 Podnikatelská sféra ,6 103,1 Nepodnikatelská sféra ,4 98,2 Národní hospodá ství ,5 102,1 Pramen: SÚ, p edb žné údaje 17 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:01

18 Tabulka č. 2.I.2 str. 1 DIFERENCIACE PR M RNÝCH MEZD (NA FYZICKÉ OSOBY) PODLE OKE OKE Meziro ní index Pr m rný Meziro. index K nominální reálné mzdy ev. po et pr m. ev. po tu mzdy v % v % zam stnanc zam st. v % Letecká a kosmická doprava ,9 115, ,9 innost v oblasti výpo etní techniky ,4 102, ,9 Pomocné innosti související s finan ním zprost edkováním x) ,3 124, ,6 Finan ní zprost edkování krom pojiš ovnictví a penzijního financování ,1 98, ,6 Pojiš ovnictví a penzijní financování (krom sociálního zabezpe ení) ,7 102, ,0 Výroba a rozvod elekt iny, plynu a tepelné energie ,4 106, ,1 Výroba koksu, jaderných paliv, zpracování ropy ,5 104, ,5 Pronájem stroj a p ístroj bez obsluhy ,5 99, ,7 Velkoobchod a zprost edkování velkoobch. (krom motorových vozidel) ,5 104, ,0 T žba energetických surovin ,0 108, ,7 Spoje ,1 104, ,9 innosti v oblasti nemovitostí ,8 115, ,2 Vedlejší a pomocné innosti v doprav, innost cestovních kancelá í ,5 99, ,5 Obchod, opravy a údržba motorových vozidel, prodej pohonných hmot ,7 100, ,2 Výroba chemických látek, p ípravk, lé iv a chemických vláken ,4 100, ,3 Ve ejná správa a obrana, povinné sociální zabezpe ení ,6 98, ,7 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosi ,5 103, ,4 Výroba motorových vozidel (krom motocykl ), výroba p ív s ,6 99, ,6 T žba ostatních nerostných surovin ,9 102, ,0 Výzkum a vývoj ,2 97, ,1 Výroba ostatních dopravních prost edk a za ízení ,3 104, ,0 Stavebnictví ,8 105, ,9 Výroba základních kov a hutních výrobk ,0 101, ,8 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobk ,0 102, ,5 Shromaž ování, úprava a rozvod vody ,1 100, ,0 Výroba a opravy stroj a za ízení ,5 103, ,1 Výroba radiových, televizních a spojových za ízení a p ístroj ,0 99, ,9 Výroba zdravotnických p esných, optických a asom rných p ístroj ,6 103, ,7 Ostatní podnikatelské innosti ,2 107, ,1 Recyklace druhotných surovin ,7 111, ,1 Pozemní a potrubní doprava ,8 103, ,6 Výroba vlákniny, papíru a výrobk z papíru ,4 100, ,8 Výroba elektrických stroj a za ízení ,4 102, ,4 18 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:01

19 Tabulka č. 2.I.2 str. 2 DIFERENCIACE PR M RNÝCH MEZD (NA FYZICKÉ OSOBY) PODLE OKE OKE Meziro ní index Pr m rný Meziro. index K nominální reálné mzdy ev. po et pr m. ev. po tu mzdy v % v % zam stnanc zam st. v % Výroba kovových konstrukcí a kovod lných výrobk ,1 101, ,9 Výroba pryžových a plastových výrobk ,5 101, ,7 Zdravotní a sociální pé e, veterinární innosti ,2 99, ,4 Vzd lávání ,7 97, ,6 Výroba kancelá ských stroj a po íta ,5 93, ,2 Odstra ování odpadních vod a odpad, išt ní m sta ,6 102, ,7 Výroba potraviná ských výrobk a nápoj, tabákových výrobk ,1 101, ,8 Rekrea ní, kulturní a sportovní innosti ,6 99, ,2 Lesnictví a související innosti ,0 97, ,8 Vodní doprava ,9 94, ,1 Rybolov a chov ryb ,1 99, ,2 Zpracování d eva, výroba d eva ských výrobk (krom nábytku) ,2 99, ,8 Maloobchod, opravy výr. osobní pot eby (krom motorových vozidel) ,8 102, ,5 Zem d lství, myslivost a související innosti ,1 104, ,2 Výroba nábytku, zpracovatelský pr mysl ,5 100, ,6 innosti odborových, profesních a podobných organizací ,5 101, ,0 Ubytování a stravování ,9 98, ,8 Výroba textilií a textilních výrobk ,9 101, ,3 Ostatní innosti ,5 103, ,7 in ní a úprava usní, výroba brašná ská a obuvi, sedlá ská výroba ,0 97, ,5 Výroba od v, zpracování a barvení kožešin ,5 100, ,7 Pramen: SÚ, p edb žné údaje x) nap. innost burzy cenných papír, burzovních maklé, sm nárenská innost 19 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:01

20 PR M RNÁ NOMINÁLNÍ MZDA (NA FYZICKÉ OSOBY) Tabulka č. 2.I.3 PODLE FORMY VLASTNICTVÍ 1. tvrtletí 2. tvrtletí 3. tvrtletí 4. tvrtletí Rok 2008 meziro ní meziro ní meziro ní K K K K meziro ní index v % index v % index v % index v % K meziro ní index nominální mzdy v % reálné mzdy v % Soukromé organizace , , , , ,2 104,6 Družstevní organizace , , , , ,0 100,7 Státní organizace , , , , ,6 100,3 Komunální organizace , , , , ,5 98,3 Organ.ve vlastnictví sdružení, pol.stran a církví , , , , ,2 99,0 Zahrani ní organizace , , , , ,3 102,8 Mezinárodní organizace , , , , ,2 99,0 Smíšené organizace , , , , ,8 106,1 Celkem , , , , ,5 102,1 Pramen: SÚ, p edb žné údaje 20 Rocenka_MPSV_2009.indd :32:01

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2010 Obsah 1

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL republika kraj okres město SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001 DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL Okres Praha-západ Český statistický úřad OBYVATELSTVO Ročník 2003 SLDB Praha, 10. prosince 2003 Kód publikace:

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015. Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015. Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 Žadatel: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava tel.: 553 756 111, www.opava-city.cz Zpracovatel: Hospodářská rozvojová

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

ČESKÉREALITY.cz. REALITNÍSERVERY.cz. 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE

ČESKÉREALITY.cz. REALITNÍSERVERY.cz. 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE REALITNÍSERVERY.cz Ať už se jedná o prodej či pronájem nemovitosti, chceme návštěvníkům serveru vždy nabídnout maximální

Více

Výroční zpráva o veřejné podpoře v České republice za rok 2000 Říjen 2001 OBSAH 1.ÚVOD... 3 2.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 8 2.1 Podpory poskytované ze Státního fondu životního prostředí...8 2.2 Nakládání s radioaktivními

Více

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA Praha, listopad 2007 Obsah I. Manažerský přehled 5 II. Definice mladých lidí v oblasti politiky

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více