DÈJINY CESKE. DÍL IV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÈJINY CESKE. DÍL IV."

Transkript

1

2 'Jut?:34 уf-h* '. * :

3

4

5 DÈJINY CESKE. DÍL IV.

6

7 DKJINY NÁRODU CESKEHO w Cechách a w morawé BLE PUWODNÍCH PRAMENÚW WYPKAWUJE frantisek palacky. DIL IV. WÈK JIEÍHO Z PODÉBRAD. CÁSTKA 1. OD ROKU 1439 DO 14Ó7 ÍILI DO SMRTI KRALE LADI8LAWA. W PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPCE BEüftlCHA ТЕМР8КЖНО

8 '. : i/jf.i'or&ec m^''*íc4eh TISKEM KAT. je6ábkowé.

9 О В S A H. KNIHA CTRNÁCTÁ. Weliké bezkrálowí w Oechách a král Ladislaw. ( ) Clánek 1. Prwní pokusy o wolení krále. (R ) Dlauhé bezkrálowí w Cechách. Snahy a strasti owdowëlé králowny Elieky. Snëm w Praze: smírení stran a obsah listu mírného. Míry po krajfch. Narození Ladislawa pohrobka; baure w Uhrích. Snëmowní jednání o wolení krále. Albrecht kníiíe Baworsky wolen. Sjezd w Eaubë, a odpowëd jeho záporná. Poslowé wracují se domûw. Clánek 2. Hezwlarií, ib prewahy pana Ptarka, (R ) Príëiny a spûsoby bezwládí. Ctwery jednoty w národu: Menhartowa, Ptaôkowa, Táborská i Oldrichowa. Rozbodny wliw Oldïicha z Rosenberka. Dwa papezowé i dwë koncilia ; neutralita w Cechách. Jednání s dworem Strana 8

10 Strana Rakauskym a odklady jeho. Snëmowé w Praze a we Wídni. Wálky w Cechách ; pan Kolda na Náchodë. Snëm w Cáslawi a sbor knëzsky na Kutnc hоre. Poslední strasti a smrt králowny Elisky. Eliska Zhorelská. Pan Oldrich mari snëmy ëeské. Pan Ptaëek a hádky s Tábory. Smírení Rokycany s Príbramem. Námluwy Wídenské ; král Fridrich сo poruôník králowstwí Ceského. Poslední disputace knëzí Táborskych; potupení jejich. Náwrhy Rosenberkowy. Poselstwí pánë Haskowo. Nepokoje w Cechách i wmorawë. Smrt Ptaëkowa. Clánek 3. Bezwládí, za pi-ewaliy Jirílio z Podëbrad. (R ) IOS Pan Jirí z Podëbrad. Jednání snëmu Brodského. Bitwa u Varny. Spory dwau papezûw; neswornost zádostí ceskych o M. Rokycanu i o krále Ladislawa. Král we Stadicích. Marná wyjednáwaní; baurliwy' staw zemë. Smírení na sjezdu Pelhrimowském. Zápas mezi Jirím z Podëbrad a Oldrichem z Rosenberka. Král Fridrich a Eugenius IV, námluwy Karvajalowy, snëm Frankfurtsky, deklarace pánûw ceskych. Snëm Swatomartinsky w Praze. Mikulás V. Poselstwí ëeské w Rímë. Zastawení w Jmdrichowë Hradci. Cechowé we Westfalích. Tajné príprawy jednoty Podëbradské. Kardinal Karvajal w Praze. Baure pri odjezdu jeho. Dobytí Prahy skrze Jirího z Podëbrad. Clánek 4. Boje po wzetí Praliy ; rostnuci moc JMrílie z Podëbrad. (R ) Promëna we stawu wëc/. Zástí mezi Jirím z Podëbrad a Oldrichem ze Hradce. Pan Menhart f. Jednota Strakonická. Wálky a smlauwa Hradecká. ótyri oprawci a snëm Jíhlawsky ; zmatky w zemi Luzické. Prwní sjezd Pelhrimowsky. Nowá wálka. Smlauwa Wileteinská. Smííení na druhém sjezdu Pelhrimow ském. Wyprawa do Sas a dobytí Gerowa. Waln^

11 Strana snëm o S. Katerinë vv Praze. Rewniwost pánûw ceskych na pana Jiriho. Jalowé rokowání s knízetem Saskym. Clánek 5. Л ii-í z Podëbrnd, ipráwce iemik}'. (R ) 224 Pokoj w zemskych a nowé nesnáze w církewních wëcech. Myslenka o spojení se podobojích s církwí reckau. Nowí legatowé k Cechûm. Snëm Benesowsky. Aeneas Sylvius a Jiri z Podëbrad. Jan Eapistran we Wídni a w Morawë. Snëm Swatojirsky w Praze ; pan Jin uznán za zpráwce zemskébo. Rokowání w Reznë. Psaní církwe recké k Cechûm a odpowëd administratorûw podobojích. Powstání proti císari Fridrichowi. Koneëny pád Tábora. Oldrich z Rosenberka ustupuje s dëjiátë. Wyewobození krále Ladislawa. Umluwy prwní na roku Wídeñském a nespokojenost s nimi. Umluwy druhé Znojemské a Wídeñské; Ladislaw сo woleny král ceеkу. Clánek 6. Hralowání Eiitdislawa Pohrobka. (R ) 286 Pomër mezi králem a zpráwcem. Zrada Smirického. Hádky w Jihlawë. Korunowání krále Ladislawa. Spor mezi Cechy a Morawany. Snëmowní nálezy a oprawy w Cechách. Mír a blahobyt zemsky. Èewniwost mezi stawy. Eapistran we Wratislawi a zpaura toho mësta. Wyjednáwaní o Luzici, Lucemburk a pomezí Saské. Boje w zemi Pruské. Otázka turecká na snëmích Èezenském i Frankfurtském. Král a Podëbrad we Wratislawi. Jalowy snëm Nowomëstsky\ Nesnáze a strany w Uhrích. Papez Kalixt II1. Ladislaw strojí wálku proti císari. Porázka Turkûw u Bëlehradu Srbského. Ladislaw we Futaku a na Bëlehradë; zawrazdëní knízete Cilského. Pomsta za to na Hunyadowcích. Jednání Cechuw s papezem Kalixtem. Kunrat Hölzler. Nedorozumëní mezi králem a zpráwcem. Umluwy a príjezd králüw do Prahy. Poselstwí do Francie a k císari. PHprawyke swatbë. Nemoc a smrt krále Ladislawa. Zalost u pohrbu jeho.

12 Strand Clanek 7. О literature, sektácli, rotách»vojensuj'cli л mrawícli národu reskélto sa wëku Podëbradowa 372 Jalowost a strannost ducha ceského té doby. Pohromy a chudost literatury. Pawel Zidek' a Ctibor Towaéowsky z Cimburka. Hojnost literatury theologické. Hilarius Ljtomëricky. Jan z Pnbrami a towarysi jeho. Jakaubek, Rokycana, Martin Lupáô. Sirotci a Petr Payne. Tábori a Mikulás Biskupec. Aeneas Sylvius na Tábore. Mensí sekty: Adamité a Mikulásenci. Petr Chelcicky. Bratr Ëehor, jednota bratri ceskych a pomër její k Waldenskym. Wálecné umëní ceské. Stálá wojska i roty wojenské. Prední wálecníci cestí doma i w cizinë. Knízata Ostrowstí. Bernart z Cimburka i Oldrich Cerwenka w Prusích. Jan Jiskra z Brandyea. Pankrac a Mladwanëk. Jan Wítowec. Petr Aksamit i roty iratrské. Wáclaw Wlcek a towarysi jeho. Pûwod Kozáküw. Rota 6erná. O mrawích ceskych toho wëku wûbec.

13 D Ë J I Кí Y CE8KE, ENIHA CTRXACTA. WELIKÉ BEZKRÁLOWÍ W CECHÁCH A KRÁL LADISLAW. R

14

15 CLÁNEK prwy. PRWNÍ POKUSY O WOLENÍ KRÁLE. Dlauhé bezkrálowíw Cechách. Snahy a strasti owdowélé královmy Elisky. Sném w Praze : smífení stran a obsah listu mírného. Míry po krajích. Narození Ladislawa pohrobka ; batire ic Uhfích. Snémowní Jednáni o woleni krále. Albreeht kníze Baworsky wolen. Sjezd w Kaubé, a odpowéd jeho záporná. Poslowé toracují se domiiw, (R ) Neobycejny a podiwny byl staw, we kterémi po 1439 Albrechtowë smrti físe Ceská se octla. Pocalof tehdáz mnoholeté ono bezwládí, kterémuz podobného ani ceské dëjiny neznají, ani u jinych národûw tusim nalezti nelze. Bezwládí zajisté to nepocházelo hlawnë ani ze zpaury a neposlusenstwí, ani z brojení stran rûznych, ani z tauhy po newázanosti a swobodë, ani z pûtek nëkolika osobowatelûw wrchního práwa: naopak národ zádostiw byl míti wládce i panowníka, starost o nëho po mnohá léta pfedcházela jiné zemské starosti, a podáwáno se i k nemalym obëtem, jen aby fádné ústrojí práwní a wládní mohlo zemi zjednáno byti. Pfícina wsí nefesti bylo nenadálé ztracení se pramene, ze kteréhoz byla posawad prystíwala se wrchní moc a wláda; hlawní záwada pofádku a práwa pocházela z nemoznosti, nalezti opráwnënce ke 1*

16 4 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek wládë spûsobilého i ochotného; bezwládí rodilo se z pauhého bezkrálowí. ' Jestëf r byli bezpochyby newymfeli wsickni pamëtníci jak moci a sláwy nëkdy otce wlasti, Karla IV, tak i nadëji skwëlych, s kterymiz panowník ten do hrobu se byl ulozil. Pojistiw on rodu swému poslaupnost netoliko na Ceském, ale i na ftímském, a snad i Uherském a Polském trûnu, a patfiw na hojny pocet jak synûw tak i synowcûw swych nadëjnych a zdrawych, mohlf owsem kochati se napfred trwáním panstwí swého nekonecnуm. Úmluwy s domem Rakauskym dne 10 února 1364 uzawfené mëly napomáhati jestë zdárnëji k utwofení u prostfed Ewropy fise dëdicné, kteráz opírajíc se o hlawní mësto Prahu, сo jádro swé, mëla dotykati se mofe na jihu i na seweru. Základy ke stawbë mohútného státu byly tudíz jiz polozeny opatrnë; nechybëlo nez dalsí stejné lahodëní osudu, aby národowé mnozí pode stítem nowych Karolingûw bledali a nalezali mocny i stály pfítulek. Ale málo kdy w dëjinách swëta maudrost a welikost aumyslûw lidskych potkala se s koncem politowání hodnëjsim. Wybujnëly kmen rodu Lucemburského usechl hned we samych synech a synowcích Karlowych konecnë ; ausurední moc panownici, winau dëdicûw neswornych a nedomyslnych, drobila se i tratila cim dále tím nebezpecnëji ; a baufe wyniklá, odkudz se jí nejménë bylo nadíti, nejen wywrátila nadëjné stawení, ale i wypudila pozûstalého dëdice, kteryá konecnë jen nowymi úmluwami, a to necele, w dëdictwí swé zase nawrátiti se mohl. 1) Starí letopisowé na str. 116 líéí staw ten slowy následujícími : Po suirti krále Albrechta páni ëestí sami jedni s druhymi wáleli, a kdo 8 koho mohl byti, ten toho pod se manil, az práw6 do zpráwy pana Jirí Podëbradského. Тak рak Cechowé biechu bez krále XIV lot, ai do let krále Ladislawa syna Albrechtowa."

17 Pfíciny bezwládí. 5 W Albrechtowë panowání konecnë zdála se uskutecnëna byti Karlowa idea, ackoli jiz w jiném rodu. Smrtí Albrechtowau ale nedostáwalo se najednau weliké oné físi netoliko dëdice, nybrz i nápadníka ; cástky její jeslé nespojené rozpadáwaly se opët, trûn Cesky zejména osifel a osamël znowa, a to jestë auplnëji, nezli po wyhynutí Pfemyslowcûw. Wyprawowali sme we knize predeslé, kterak jedna eastka národu ceského, zejména strana Táborská i kalisníci horliwëjsí, bywse nespokojeni s Albrechtowym panowáním, uchylili se byli do Polska, i wolili tam Kazimíra, mladsího bratra Wladislawowa, sobë za krále, a usilowali jej uwesti do zemë. Nálezelof i to mezi hojné podiwnosti teto doby, ze Kazimír ze smrti swého saupefe wëtsi m ël skodu, nezli zisk. Neb aékoli Tábofi, dowëdëwse se o smrti té, lmed bez meskání swoláwali jednotníky swé ke sjezdu do mësta Písku na den sw. Alzbëty (19 Nov.) k rokowání o potfebné wëci krále naseho," i jinak pficiñowali se ku prospëchu jeho : 2 wsak wëtsi cástka glechticûw kalisnickych, ktefí drzeli se ucení M. Jana Rokycany, nehlásili se od té doby wíce k jeho posluseiistw í. Pfíciny náhlého jejich odwratu nejsau známy ; zdálo se, jakoby jim Kaziim'r, nejsa plnoletym, byl mël byti nikoli pánem, ale jen stítem proti Albrechtowi. 2) Cte se o torn we psaní, jez poslali té doby kjednotníkûm ewym do Hradeeka, kdezto jim dí také : Widëlôby еe nain, abyste we swóm kraji snem slozili, pnvá nezliby snëmowé obecní o upokojenie zemë byli, a na to pomluwili, a nám po nëkterych osobách na Hradistë Tábor dali koneëny шnул swój wëdëti. Pakliby se wám lépe zdálo kraje waseho snëm w Kolínë mieti, tutbychom ehtëli k wám prijeti anebo swé wyslati ; nebé nám dále nenie w této miere bezpeènë jezditi." (Kopie psaní toho bez datum nachází se w archivu Treboñsfcem.)

18 6 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek Z dáwného kmene panownikûw domácích jiz jen dwë paní, obë jmenem Elisky a obë wdowy, byly na ziwë, jedna w Podunají, druhá w Porejní, o kterychz obau ale národ nemël ani pile, ani známosti. O wdowë wsak Albrechtowë mluwilo se, ze owdowëla tëhotna; i bylo nejisto, neporodíli snad jeêtë opráwnënce ke trûnu. W takowémto ale napnutí pomërûw mimofádnych bylo temer - nemozné, minauti se otázky, coby mëlo byti prednëjsího a swëtëjsiho, práwo-li národu, míti panowníka dle zádosti a potfeby, cili powinnost, podnikati dëdice, tfebas ke wládë nespûsobilého? Jestë w posledních dnech ziwobytí Albrechtowa pfisli byli k nëmu w poselstwí ode stawûw ceskych az do Petrowaradína páni Zbynëk Zajíc z Hasenburka, Jan Smifícky, Mikulás Sokol z Lamberka i nëktefi mësfané Prazstí, o jichzto wsak pofízení newí se wíce, nezli ze pobízeli králowny Elisky, aby nemeskajíc wyprawila se do Cech na korunowaní. 3 Po nich Albrecht, kdyz wracel se do Rakaus zase, písemnë i ústnë wzkázal byl Cechûm poslední wûli a zádost swau, o jejímz ale obsahu nezachowala se urcitá památka. Také wdowa Eliska uzíwala 1 Nov.jich сo poslûw swych, dawsi jim dnc 1 listopadu psani, w nëmz poraucela stawûm ceskym, aby sesli se bez meákání we snëm, a urokujice tam we pfirozené wërnosti, ceho jak wûle zemfelého krále, tak i prospëch dítek jeho, ba i wlastní jejich íest pry wyhledáwala, aby oznámili jí, na cem se usnesau. * I staráno jest owsem o brzké swolání walného s'nëmu w Cechách, a wsak wíce od strany králi Albrechtowi 8) Wiz Archiv cesky, I, 271. III. 17, 18. Script, rer. Lusatic. (1839) I, 241. Freyberg histor. Schriften. Ill, 51. 4) Original toho psaní, daného in villa nostra Aùoa vocata, in festo Omnium Sanctorum," chowa se podnes w archivu Treboñském.

19 Mamá úsilí králowny Elisky. 7 nëkdy odporné, neáli od pfíwrzencuw jeho. Jiz dne listopadu pani Ptacek, Ales Holicky, Jifí z Podëbrad з Nov. a jiní, dowëdëwáe se na sjezdu swém w Nimburce o Albrechtowë smrti, psali odtud panu Oldfichowi z Rosenberka, jakozto starsímu strany Rakauské, zádost swau, aby сo nejdfíwe ulozen byl snëm celého králowstwí pod bezpecenstwími slusnymi s obau stran; neb na tom snëщ (pry) doufáme pánu bohu wsemohaucímu, ze wzdy uhodíme, сoá bude ke chwále bozí, k obecnému dobrému a tohoto králowstwí k upokojení ; pakli by kym to dobré scházelo, tu wsichni tomu zespolka srozumëjí. A ëímby ten snëm mohl spësnëji byti, pro pfestání záhub tohoto králowstwí, to jest nase zádost." 5 Na dûkaz oprawdovvosti swé zabral se pan Ptaëek sám osobnë ku panu Menhartowi do Jindfichowa Hradce, kdezto prední páni strany Rakauské mëli sjezd asi w polowici mësíce listo padu. Tu swoleno jest k obecnému snëmu zemë ceské na den sw. Lucie (13 Dec.) w ten spûsob, aby strana jedna rokowala w Praze, druhá pak w Mëlnice ; a to i hned netoliko po zemi rozhláseno, ale i Elisce králownë <lo Uher, i stawûm Jlorawskym, Luáickym a Slezskym oznámeno jest. e Eliska dala na to z Budína dne 6 prosince odpo- 6 Dec wëd, ie pro krátkost casu nemohla wyprawiti slawného poselstwi ke stawûm ceskym na snëm sw. Lucie, ale ie prosi, aby niceho kwapnë pfed se nebrali a owsem nic neuzawirali, coby na ujmu byti mohlo práwu jejímu a dëti jejich ; poselstwi od ni ze w krátce bude následowati, a jak mile s porodního loze, jehoz pry blízka jest, 5) Celé to psaní w!z tîstëné w Archivu ceskóm, III, 464, (z originálu чт archivu Treboñském). 6) Peal o tom Oldrich z Rosenberka panu Alsowi ze Sternberka dne 20 listopadu. Wiz Archiv üesky, II, 11. Script, rer. Lusatic. (1839) I. 68, 239.

20 8 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clónek opët powstane, ze chce osobnë pnblíziti se k Cechám tak, aby na sjezdu obapolnë pfíhodném wse opatfeno bylo s radau obecnau, ceho k obecnému dobrému potfebí bude. W tyá smysl psala také do Morawy, dokládajíc, zeby byla ráda wyprawila posly swé ke snëmu Brnënskému jiz minulému, ale ze o rozepsání jeho ani známosti nemëla. 7 Jiz ze psaní tëchto porozumëti jest, ze králowna Eltéka po smrti manzela swého chtëla sice sama prowoditi wrchní moc wládní w zemích koruny éeské, ale ze potfebné k tomu podstaty nedostáwalo se jí ; stawowé pak cestí a morawstí, hledíce predewsím ku pilnym potifebám zemí swych, pofádali obecné swé zálezitosti samir a králowne nepodówali o fízení swém témëf ani zpráwy dostatecné. Bylyf arci zejména Cechy tehdáz u welikém nepokoji, ano saudë podlé pamëtí nás doslych, zástí nescíslná zufila jak po hranicích, tak i u wnitf zemë. 8 7) Oldrichowi z Rosenberka psala dne 6 Dec. Misissemus libenter ad congregationen illam super festo Luciae solen nes nostros oratores : sed brevitas temporis, quia illud noviter rescivimus, nos impedivit. Tamen misimus et scripsimus ad congregationem praefatam ; et sic etiam rogamus, quatenus cooperan velis, ut supersedeatur ab omni actu et nihil incipiatur novi per aliquam festinantiam, quod esse possit contra jus nostrum et puerorum nostrorum, sed omnia differantur." (Origin, w archivu Treboñském). Do Morawy psala dne 7 Dec. Misissemus libenter et parato animo nuntios nostros ad congregationem Brunae noviter celebratam, sed de illa nullam penitus habuimus informationem." Psaní o tom k mëstu Lukowu podáwá Kaprinai Hungaria diplomat. I, 2 25, a z nëho Fejer cod. Hung, diplomat. XI О snëmu Brnënském den sw. Cecilie (2 2 Nov.) ciní se zmínka w zápisu dne 25 Jan in Kollar Analect. tom. II pag ) Ales ze Sternberka psal dne 24 Nov. panu Rosenberkowi : Jakoz mi píses o snëmu, zdá mi se, ze ste mu dlúhy rok polozili, neb se zemë welmi hubí; a byt se hubilo

21 Snahy a slrasti králowny Elisky. 9 Bylof tedy predewsim potfebí rychlé muzné pomoci, a 1439 skutkûw pfítomnych i rozhodnych, nikoli pak slow, dûwodûw a nadëji ani sebe skwëlejsich. Elisce nic nemohlo byti wice na skodu, nezli ze musela zádati odklady a dáwati jen éákу, kdezto nebylo spásy leda w okamzitém pfieinen í se. Protoz о nic lépe, ba jestë hûfe nezli w Cechách, dafilo se ubohé králownë také w zemich rakauskych a uherskych. Rakusané na snëmu zemském vvc Widni dne 15 listopadu wolili swau mocí, bez ohledu na ni, sobë isnv. za zpráwce cili wládce zemského wéwodn Fridricha Styrského; jen to swoleno, ze porodili ona syna, wéwoda ten mël mu byti spolu porucnikem 9. Fridrich byl sice pan dosti rozumny, sprawedliwy a poctiwy, ale i jemu nedostáwalo se, cehoz nejwíce se wyhledáwalo, srdnatosti, energie, podnikawosti ; byltë wzdy necitelny, neodhodlany, ohlédawy, odkládawy, a pfitom schranliwy aá do skauposti; mimo to w ustawicnych ziw byl rozeprech se swym bratrem Albrechtem, kteryz сo do duchowni a mrawni powahy zdál se byti prawym opakem starsího bratra, srdnaty a lehkomyslny, podnikawy a marnotratny, ctizádostiwy, nestály a neswëdomity. Bratrská tato neshoda stala se prumenem hojnych nefesti té doby, jak pro zemë a národy wûbec, tak i pro králownu Eliáku zwlástë. w nëmeckych zemiech ale ne w Cechách, toi by r.eskodilo, byt se snëm do roka protáhl." (Archiv éesky, II. 1 1 ). О nëkolika prímërích, na konci r teprw uzawíranych, wiz warch. éeském III 16, 17, 523, 524. O tehdejsím pï-ewratu we Slaném wyprawují Staré letopisy str. 116, 117; o hojnych ziíetích toho ôasu také list mírny ode dne 2 9 Januar (wiz dole). 9) Kurz, К. Friedrich, I Chmel, Geschichte К. Fried richs, I, Ernst Birk we spisu: Quellen und Forschungen, Wien 1849, pag. 212.

22 10 Kniha XlV. Bedcrálowí. Clánek Ale nejwëtsí protiwenstwí chystalo se jí w zemích koruny Uherské. Nebezpecí od Turkûw, rozmnozené nedáwno pádem Smederowa, upozadilo w myslech pánûw uherskych wsecky jiné ohledy ; jakkoli pfáli Elisce, cítili pfece p'redewsím potfebu muze a hrdiny k ochranë ko runy a zemë swé. Wëtáí jich cástka obraceli zfetel ku Polskému Wladislawowi, zádajíce, aby mlady král ten wzal sobë wdowu Elisku za manzelku a s ni aby dosedl na trûn Uhersky ; porodíli ona jestë z Albrechta dëdice mlrâského, prawili ze tomu dosti bude, aby panowal éasem swym w Rakausích a w Cechách, Uhry pak a Polsko ze mají ze spojení swého nabywati wetsí moci a síly proti spolecnému nepfíteli kfesfanstwa. Náwrhûm takowymto Eliska, zwlástní jakausi nechutí proti Polákûm podjatá, opírala se wsí silau : ale nemohsi odolati nadlauho prosbám a domluwám cím dále tím dolélmwëjsím, klesala casto w aumyslech swych, a swolujíc konecnë na oko, doufala naprawiti zenskau chytrostí, сo kfiwého mocí odwrótiti nemohla. Z obojetnosti té, ackoli po lidsku mluwë zatracowati jí nelze, wyprystily se hlawní strasti, kterymá paní krutymi okolnostmi sklícená i od pomoci lidské opustëná konecnë wzdy podlehnauti musila_ Snëm ke dni sw. Lucie rozepsany poca! se, jak obycejnë, o nëkolik dní pozdëji, a trwal potom celych 17 De. osm nedël. 10 Nejprwé sesli se dne 17 prosince na Mëlníce Hynce Ptacek, Aleá Holicky, Jifí z Podëbrad, Pertolt z Lipé z Morawy, M. Jan Rokycana i jiní páni a wyslaní z mëst strany Ptackowy; potom okolo wánoc 10) We zpráw6 od pana Oldricha Kosenberského do Basileje o príbëzích Tv Cechách r uôinëné a we Freybergowë Sammlung histor. Schriften und Urkunden, 3ter Bnd str tistëné prawí se wyslownë : tali congressu per octo septimanas durante. Trwal tedy snëm ten aá do polowice mëiíceúnora r. 1440, coz i jin);mi okolnostmi se doswëdiuje.

23 Králowna Eliska. Sném w Praze ; smírení stran. 1 1 také strana Rakauská, jejíz hejtmané byli páni Menharti4 39 ze Hradce a Hanus z Kolowrat, dala se nalezti w Praze u poctu hojnëjsím. Prwní péce snëmowníkûw obau stran smërowate k zastawení wsech krwawych zástí w zemi; a protoz uzawfena té doby hojná pfimën po wsech krajích. W pátek den nowého léta 1440 ustanoweno jest 1440 od stawûw na radnici starého mesta Prazského shromáz- 1 ^an' dënych, aby gleit dán byl panu Ptaëkowi s jeho stranau i mistru Rokycanowi, pfijeti do Prahy o swornost a jednotu wsech, netoliko duchowních, ale i swëtskych, woliti králé budaucího jednomyslnë." " Následkem toho jiz dne 6 ledna wsickni páni, zemané a wyslaní z mëst obojí 6 Jan. strany sesli se do weliké kolleje w Karolinë a pocali rozjímati a raditi o dobré obecné tohoto králowstwí." Toto spojení se obau stran w jeden snëm bylo weliky a hlawní krok k upokojení a ujednocení zemë po tak dlauhych a krwawych rozbrojích. Pfedni zásluhu o në pficítati sluselo bezpochyby citu wlasteneckému, kterym zwlástë páni Ptacek a Holicky se wyznamenáwali; nicménë oni za wëtsi obët, wzdáním se do Prahy w moc strany Rakauské, umëli také pojistiti sobë zisk wëtsí. W nedostatku zpráw podrobnëjsích o dûlezitém wyjednáwáш' snëmu tohoto postacují pfeswëdciti nás sama slowa památného zápisu ode dne 29 ledna, jená pode jménem 29Jan. list mírny" stal se pozdëji prawidlem pro zemi skrze mnohá léta. Oznamují w nëm stawowé wsem lidem nynëjsím i budaucím," ze lítost a srdecnau zalost, jakozto pfirození Cechowé, toho majíce, ze z dopustëní bozího, 11) Doslownë dle Starych letopisuw na str Psaní snëmu Mëlnického ku Prazskému, a odpowëd tohoto, jci podáwá w teto prílezitosti Zach. Theobald (Hussitenkrieg II cap. 7 a 8) jsau neli dokonce emyslena, jistë hrubë poddëláwána. Duwody na to uwedli sme w Monatschrift des böhm. Museums, Februar, na stránce 38 a 3 9.

24 12 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek pro hfíchy nás wsech, po smrti slawné pamëti krále a císare Sigmundа pána naseho, stalo se roztrzení w zemi nasi Ceské, w kterémzto mnohá zástí wznikla jsau, a skody pfeweliké i záhuby staly se : i ucinili sme snëm obecny z jednostejného swolení w mëstë Prazském, na to a k tomu konci, aby takowá zástí a záhuby pfestaly, a wsecky hofkosti, nechuti, nepfíznë, hnëwowé, nelibosti w tom zástí kterakkoliwëk wzniklé úplnë, wërnë a prawë potuchly, pominuly a owsem mezi námi uhasly, a na wëky w potomních casích aby nicímz zlym zádnému clowëku spomínány nebyly. Na kterémzto snëmu z daru bozího my wsichni páni, rytífi, zemané i wsecka mësta králowstwí Ceského s námi a wedle nás, ucinili sme a zjednali mir, pokoj a jednotu mezi sebau, a w tu sme jednostejnë a jednoswornë wstaupili s obau stran, úmluwy kusûw a artikulûw dolepsanych uciniwse: 1) Nejprwé swolili sme se, aby kompaktata, jinak smlauwy spolecné s legaty Basilejskymi a s Císarowau Milostí ucinëné a spûsobené, сoá a jakoz zjewnë swëdci, od nás wsech a od nasich swëtskych i duchowních, jakoz na koho wedle jeho powo- Iání a stawu slusí, byly drzány a skutecnë zachowány, a také spolecnë abychom o to stáli, cp koncilium Basilejské má nám uciniti, aby bylo ucinëno, zdrzáno a w skutku zachowáno. 2) Ítem dále ihned o mistra Jana Rokycanu, kteryá jest wolen k arcibiskupstwí kostela Prazského, swolili sme se wsichni swëtstí i duchowní, abychme o to stáli wedle toho wolení a podlé úmluw a zápisûw císafowych, aby nám byl potwrzen a swëcen ; a kdyz budem míti krále, abychom to s Jeho Milostí umluwili mezi potfebnymi wëcmi, aby nám tak jakoz swrchupsáno stojí a císafowy umluwy a listowé swëdcí, toho rácil pomocen byti k místu pfiwesti; a my do krále i pfi králi, kdyz uzfíme pfístup podobny poselstwím, o to jeho potwrzení

25 Sném w Praze ; obsah lislu mt'rného. i 3 a swëceni mame a chceme pracowati, i jinymi wëcmi 1440 k tomu potfebnymi se pficiniti. A mistr Jan jiz jmenowany stojí, a státi má i chce, w poslusenstwí wedle umluw a kompaktat na to ucinënych. 3) Potom pfi wëcech zemskych a swëtskych, chtíce aby nerowné a nesnadné coz jest mezi námi, bylo srownáno, upokojeno, a w poklid uwedeno, takto sme se ustanowili a swolili: jestlizeby král Albrecht ucinil které zápisy nebo dání, jeztoby to bylo ke skodë králowstwí koruny Ceské, anebo stranë té, kteráz jest proti Jeho Milosti byla, anebo komu z nich, jeztoby dëdictwi neboli zápisûw dotykalo se, tehdy my to spolecnë ze swolení jednostejného zdwiháme, aby moci nemëlo." Tito byli tfi prwní a hlawní clánkowé celého zápisu. Dalsí dûlezitá uzawfení byla ku pf. o císafownë Barbofe, ze mame ze spolka do Uher obeslati a prositi o Její Milost, aby jí sprawedliwé ucinili; a k ёemuzby w Cechách sprawedliwa byla, buctto dskami nebo listy, o to sme se zespolka swolili, ze Její Milosti toho rádi prejem;" pak o wëznë Prazské, a wyhnané i uteklé z mësta i z wëzení pofízeno tak, ze Prazané tëmto pfíwrzencûm strany Ptackowy wrátili jejich statky, ale pod wyminkau, aby je prodajíce mësta prázdni byli a Prazanûm wíce nepfekázeli. Jiní ëlánkowé klidili wseliká tezsí zástí w zemi, ku pf. mezi pánem Bergowem a Safgocem o hrad Trosky, mezi Benesem Mokrowauskym a panem Krusinau, mezi Janem z Rabí a Janowskymi a t. d. Konecnë ustanoweno, kterak ohledem na záwazky w posledních baufech obapolnë cinëné chowati se sluselo, pfikázáno wrátiti statky a propustiti wëznë wálkau jaté, umorena práwa staná i léta zadrzaná u saudûw, ale zastaweni také aufadowé u desk zemskych az pry do budaucího krále a t. d. Ori ginal zápisu toho,. dán byw panu Menharlowi k chowání, chowá se w Jindfichowë Hradci az podnes neporu-

26 14 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek Seny; wisíf na nëm jestë 68 pecetí tehdejsích snëmowníkûw. 12 Jednoswornym swolením prwních tfí clánkûw, od nás zde doslownë uwedenych, strana Ptaëkowa dostala еe mrawnë takofka na wrch w zemi, a program její powysen na dûstojenstwí obecného zákona; wsecko zajisté uznáno a wyhláseno za nefádné a neplatné, cokoli p» uwedení císafe Sigmunda do zemë a po jeho smrti pofíгeno bylo proti osobë a smyslu Rokycanowu; jeho a nejiného zawázali se opët míti za arcibiskupa nejen Menhart ze Hradce, ale í Oldfich z Rosenberka i strany jejich, a král Albrecht wymazán témëf z poctu králûw ceskych. Mrawní tuto poklésku swau cítili páni strany Rakauské welmi dobfe : ale nemohse jí zniknauti, lî tësili se náhradau, ze aspoñ o králi Kazimírowi také nic uzawreno nebylo, ba ze jméno jeho zamlceno napotom ode wsech jeho bywalych pfíwrzencûw. Wratislawstí oznamowali stawúm na snëmu shromázdënym tuzebnë, ze kdyz në- 9 Jan. ktefí knízata SIezstí rokowali s Poláky dne 9 ledna 1440 w mëstë jejich, pan Mosticky, posel krále Polského, wyhledáwal toho na mësfanech prosbami i hrozbami, aby se ku králi jeho pfiwinuli; coz nezby oni ucinili, chtëliby pry prwé s zenami i s dítkami umfíti",4. W Cechách wûbec jiz jen nëkolik zemanûw a sedmnáctero mëst usi- 12) Tistën jest cely w Archivu Ceském, I, , W král. Saském tajném archivu w DráiJanech chowá se psaní zo snëmu Ceského dne 4 Febr. knízeti Fridrichowi dané o propustëní wëznûw z bitwy u elenic (28 Sept. 1438), Petr Holicky ze áternberka dán brzy potom na rukojmë. 13) Oldrich z Rosenberka dí o tom: Pars oppugnans (t. j, strana Ptaékowa) quosdam artículos procuravit sibi fieri (t. j. list mírny) et multa düticilia eo tempore orta fine meliori conclusimus quo valiiiinus. 14) Archiv éesky, III, Peter Eschenloers Geschich ten der Stadt Breslau na str. 4 5.

27 Sném Prazskj. M&owe po krajích. 15 lowali o to, aby za krále pfijat byl král Polsky Wladi- 144» slaw a nikoli Kazimír; weliká wsak wëtsina snëmownikûw swolili, ze weskero jcdnání o krále konecnë odroceno jest ke snëmu budaucímu, kteryzto, dfíwe nezli dosawadní rozesel se (w polowici mësice února"), rozepsán byl hned med. k oktávu sw. Jifí nejprw pfístího. Stejnym casem snëmo- Febrwali také Morawané w Brnë dne ledna, i zapsali se sobë wespolek opët netoliko k drzeni mini zemského, ale také ze wsickni pospolu a swornë krále budaucího pfijmauti" mají, nedëlíc se w tom jeden od druhého, aniz ustanowujíce, kdoby jim dle práwa krále dáwati mël. Iu Odrocení toto wolby králowské stalo se ne tak Elisce králownë k wftli, jako radëji z té pfíciny, áe stawowé sami mezi sebau nesauhlasili w otázce, kdoby wlastnë krále woliti mël? Wolení zajisté, jakowéz se nyní obmyslelo, cestau zákonnau w Cechách jestë nikdy se bylo nedálo, jelikoz dosawadní tak fecené wolby nebywaly wlastnë nic wíce, nezli swolení stawûw, pfijmauti dëdice trûnu, zákonem i obycejem jiz napfed naznaceného, a kofiti se jemu. Procez nyní nemalé byly o to hádky, majíli jen stawowé cestí sami o sobë, cili we spojení s morawskymi, slezskymi a luzickymi wyslanci, woliti krále? a zase w Cechách samych, máli jen staw pansky sám, aneb také staw rytífsky a mësta aucastniti se wo lení? Snëm prwní rozesel se, odkázaw rozhodnutí otázek tëchto ke snëmu budaucímu, jakoz smo jiz podotkli. Mezitím z nafízení téhoz prwního snëmu drááni w bëhu mësice bfezna we wsech krajích sjezdowé hlucní, na nichzto wsichni páni, zemané i mësta pfiznáwali se kazdy zejména k míru zemskému. Wyprawuje o tom sauwëky letopisec w tato slowa : Potom lidé porozuméwse tomu, ze se tëmí 15) Kollar Analccta Vindobon. II, 12U Pesina Mars Moravicus pag. 518 (z knihy Towacowské )

28 16 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek wálkami zeimë wclmi kazí, a na lidech i na statcích hyne: i chtíce tëch wálek prázdni byti, zdëlali sobë po krajích míry, woliwse sobë w kazdém kraji hejtmana; a k posledku tfi ctyfi krajowé spolu se smluwili, hejtmana jednoho sobë wywoliwse, a raddu jemu z krajûw pfidawse; a tak ulozili, aby jeden na druhého mocí nesahal, nez aby jemu práw byl pred hejtmanem toho míru a jeho raddau. A tak sobë w krajích nedali zjewnë hubiti a laupiti, 1ec krádezemi, a i nad tëmi hned pomstëno, kdez se doptali." Tak woleni jsau na hejtmanstwí: w Kaufimsku Hynce Ptaëekz Pirksteina i jeho námëstník Jan Cabelicky ze Sautic, w Cáslawsku Jan Hertwík z Rausinowa, we Chrudimsku Bohuse Kostka z Postupic a we Hradecku Jetfich z Miletínka. Tito ctyfi krajowé arcihusitstí spojili se nad to mezi sebau w Cáslawi dne bfezna, i wolili sobë za nejwyssího hejtmana pana Ptaëka, jenz nowym tímto dûstojenstwím nabyl jestë wíce moci a wáznosti, nezli prwé. Jifí z Podëbrad ucinën hejt manem w Boleslawstë, spolu s Janem Smifickym; dále woleni : w Bechynátë Oldfich z Rosenberka, we Prachenátë pán Strakonicky Wáclaw z Michalowic, w Plzensku Hynek Krusina ze Swamberka, w atecku Ales ze Sternberka i Burian z Guttensteina, w Litomëficku Jakub ze Wfesowic, w Rípsku Zbynëk Zajíc z Hasenburka; jména hejtmanûw kraje Wltawského i Podbrdského nejsau známa. Мoe takowychto fádûw a záwazkûw mëla trwati we swé platnosti az do budaucího krále, a jestë tfi mësíce po jeho korunowaní. I6 Neménë zdárné k obecnému dobrému bylo pofízení hojnych rozepfí a nesnází mezi stawy morawskymi a ceskymi. Páni Morawstí, Pawel biskup Olomucky, Jan z Cim 16) Archiv ëesky, I, Staré letopisy 8tr Chron. collegiati Prag. MS. W Litomëricku zase mír zapsún 25 Juli 1440, o nëmz wiz Script, rer. Lusat. (1839) I, 249.

Tato kniha byla zakoupena na e-shopu Databook.cz. Kupující: Adresa: ID: Číslo objednávky:

Tato kniha byla zakoupena na e-shopu Databook.cz. Kupující: Adresa: ID: Číslo objednávky: Tato kniha byla zakoupena na e-shopu Databook.cz Kupující: Adresa: ID: Číslo objednávky: Upozorňujeme, že tato kniha je určena pouze pro potřeby kupujícího. Kniha jako celek ani žádná její část nesmí být

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

CASÖFI8. w u i D á w i i s r S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky,

CASÖFI8. w u i D á w i i s r S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky, CASÖFI8 PRO w u i D á w i i s r o n li N.1 / ECJ A R C IB IS K U P S K É PRAŽSKÉ S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky, Utaimir

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Rakousko v 19. století Název: Překonání Bachova absolutismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se na

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

Jiří z Poděbrad. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Miroslava Holčáková.

Jiří z Poděbrad. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Miroslava Holčáková. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Jiří z Poděbrad Závěrečná práce Autor: Miroslava Holčáková Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2011 OBSAH ÚVOD 3 KAPITOLA

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Alžběta (Eliška) Pomořanská

Alžběta (Eliška) Pomořanská paradoxně svým dílem přispěl i vítěz osudové bitvy vévoda Jan Brabantský. Díky zprostředkování Guida z Flander a také francouzského krále Filipa IV. Sličného byla nakonec vzájemná jednání o uzavření míru

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

KATOLICKÉ DUCHOWENSTWO.

KATOLICKÉ DUCHOWENSTWO. KATOLICKÉ DUCHOWENSTWO. \Y y d á w á n p ř i s p j w á n ) m mnoha duchownjch a učených mužů o d Knjžecj Arcibiskupské Pražské Iíonsistoie. Čtwrtý ročnj běh. Swazek třeťj. W P r a z e, 1831. W Knjžecj

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N MARTIN ŠANDERA HYNCE PTÁČEK Z PIRKŠTEJNA Opomíjený vítěz husitské revoluce V Y Š E H R A D Vyobrazení na přebalu: Výjev z Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

: bieše na polodne. IX. aiigelium sw. 3Iatause s ýldadem. P w 1 Jos. Šafaíka.

: bieše na polodne. IX. aiigelium sw. 3Iatause s ýldadem. P w 1 Jos. Šafaíka. IX. aiigelium sw. 3Iatause s ýldadem Od P w 1 Jos. Šafaíka. (teno we sbromáždéni esko-filologické sekci kral. spolenosti nauk dne 1. února 1843.) Evangelium podlé sw. Matauše, s wýkladem ili homiliemi

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

>J:^. NOWOESKÁ BIBLIOTHÉKA WYDAWANA NÁKLADEM ESKÉHO MUSEUM. CISLO VIII. FRANT. LADISLAWA ELAKOWSKEIIO S P I S W BÁSNICKÝCH KNIHY ŠESTERY. W PRAZE. WKOMMISSÍU KROSBERGRA 1847. AIWNÁE. FRANT. LAD. ELAKOWSKÉHO

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Slavisches Seminar Hankův přínos polskému mluvnictví

Slavisches Seminar Hankův přínos polskému mluvnictví Slavisches Seminar Hankův přínos polskému mluvnictví Tilman Berger (univerzita v Tubinkách) Rozvrh přednášky I. Vnější okolnosti vzniku Hankovy mluvnice polštiny II. Zdroje mluvnice III. Struktura mluvnice

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více