DÈJINY CESKE. DÍL IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÈJINY CESKE. DÍL IV."

Transkript

1

2 'Jut?:34 уf-h* '. * :

3

4

5 DÈJINY CESKE. DÍL IV.

6

7 DKJINY NÁRODU CESKEHO w Cechách a w morawé BLE PUWODNÍCH PRAMENÚW WYPKAWUJE frantisek palacky. DIL IV. WÈK JIEÍHO Z PODÉBRAD. CÁSTKA 1. OD ROKU 1439 DO 14Ó7 ÍILI DO SMRTI KRALE LADI8LAWA. W PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPCE BEüftlCHA ТЕМР8КЖНО

8 '. : i/jf.i'or&ec m^''*íc4eh TISKEM KAT. je6ábkowé.

9 О В S A H. KNIHA CTRNÁCTÁ. Weliké bezkrálowí w Oechách a král Ladislaw. ( ) Clánek 1. Prwní pokusy o wolení krále. (R ) Dlauhé bezkrálowí w Cechách. Snahy a strasti owdowëlé králowny Elieky. Snëm w Praze: smírení stran a obsah listu mírného. Míry po krajfch. Narození Ladislawa pohrobka; baure w Uhrích. Snëmowní jednání o wolení krále. Albrecht kníiíe Baworsky wolen. Sjezd w Eaubë, a odpowëd jeho záporná. Poslowé wracují se domûw. Clánek 2. Hezwlarií, ib prewahy pana Ptarka, (R ) Príëiny a spûsoby bezwládí. Ctwery jednoty w národu: Menhartowa, Ptaôkowa, Táborská i Oldrichowa. Rozbodny wliw Oldïicha z Rosenberka. Dwa papezowé i dwë koncilia ; neutralita w Cechách. Jednání s dworem Strana 8

10 Strana Rakauskym a odklady jeho. Snëmowé w Praze a we Wídni. Wálky w Cechách ; pan Kolda na Náchodë. Snëm w Cáslawi a sbor knëzsky na Kutnc hоre. Poslední strasti a smrt králowny Elisky. Eliska Zhorelská. Pan Oldrich mari snëmy ëeské. Pan Ptaëek a hádky s Tábory. Smírení Rokycany s Príbramem. Námluwy Wídenské ; král Fridrich сo poruôník králowstwí Ceského. Poslední disputace knëzí Táborskych; potupení jejich. Náwrhy Rosenberkowy. Poselstwí pánë Haskowo. Nepokoje w Cechách i wmorawë. Smrt Ptaëkowa. Clánek 3. Bezwládí, za pi-ewaliy Jirílio z Podëbrad. (R ) IOS Pan Jirí z Podëbrad. Jednání snëmu Brodského. Bitwa u Varny. Spory dwau papezûw; neswornost zádostí ceskych o M. Rokycanu i o krále Ladislawa. Král we Stadicích. Marná wyjednáwaní; baurliwy' staw zemë. Smírení na sjezdu Pelhrimowském. Zápas mezi Jirím z Podëbrad a Oldrichem z Rosenberka. Král Fridrich a Eugenius IV, námluwy Karvajalowy, snëm Frankfurtsky, deklarace pánûw ceskych. Snëm Swatomartinsky w Praze. Mikulás V. Poselstwí ëeské w Rímë. Zastawení w Jmdrichowë Hradci. Cechowé we Westfalích. Tajné príprawy jednoty Podëbradské. Kardinal Karvajal w Praze. Baure pri odjezdu jeho. Dobytí Prahy skrze Jirího z Podëbrad. Clánek 4. Boje po wzetí Praliy ; rostnuci moc JMrílie z Podëbrad. (R ) Promëna we stawu wëc/. Zástí mezi Jirím z Podëbrad a Oldrichem ze Hradce. Pan Menhart f. Jednota Strakonická. Wálky a smlauwa Hradecká. ótyri oprawci a snëm Jíhlawsky ; zmatky w zemi Luzické. Prwní sjezd Pelhrimowsky. Nowá wálka. Smlauwa Wileteinská. Smííení na druhém sjezdu Pelhrimow ském. Wyprawa do Sas a dobytí Gerowa. Waln^

11 Strana snëm o S. Katerinë vv Praze. Rewniwost pánûw ceskych na pana Jiriho. Jalowé rokowání s knízetem Saskym. Clánek 5. Л ii-í z Podëbrnd, ipráwce iemik}'. (R ) 224 Pokoj w zemskych a nowé nesnáze w církewních wëcech. Myslenka o spojení se podobojích s církwí reckau. Nowí legatowé k Cechûm. Snëm Benesowsky. Aeneas Sylvius a Jiri z Podëbrad. Jan Eapistran we Wídni a w Morawë. Snëm Swatojirsky w Praze ; pan Jin uznán za zpráwce zemskébo. Rokowání w Reznë. Psaní církwe recké k Cechûm a odpowëd administratorûw podobojích. Powstání proti císari Fridrichowi. Koneëny pád Tábora. Oldrich z Rosenberka ustupuje s dëjiátë. Wyewobození krále Ladislawa. Umluwy prwní na roku Wídeñském a nespokojenost s nimi. Umluwy druhé Znojemské a Wídeñské; Ladislaw сo woleny král ceеkу. Clánek 6. Hralowání Eiitdislawa Pohrobka. (R ) 286 Pomër mezi králem a zpráwcem. Zrada Smirického. Hádky w Jihlawë. Korunowání krále Ladislawa. Spor mezi Cechy a Morawany. Snëmowní nálezy a oprawy w Cechách. Mír a blahobyt zemsky. Èewniwost mezi stawy. Eapistran we Wratislawi a zpaura toho mësta. Wyjednáwaní o Luzici, Lucemburk a pomezí Saské. Boje w zemi Pruské. Otázka turecká na snëmích Èezenském i Frankfurtském. Král a Podëbrad we Wratislawi. Jalowy snëm Nowomëstsky\ Nesnáze a strany w Uhrích. Papez Kalixt II1. Ladislaw strojí wálku proti císari. Porázka Turkûw u Bëlehradu Srbského. Ladislaw we Futaku a na Bëlehradë; zawrazdëní knízete Cilského. Pomsta za to na Hunyadowcích. Jednání Cechuw s papezem Kalixtem. Kunrat Hölzler. Nedorozumëní mezi králem a zpráwcem. Umluwy a príjezd králüw do Prahy. Poselstwí do Francie a k císari. PHprawyke swatbë. Nemoc a smrt krále Ladislawa. Zalost u pohrbu jeho.

12 Strand Clanek 7. О literature, sektácli, rotách»vojensuj'cli л mrawícli národu reskélto sa wëku Podëbradowa 372 Jalowost a strannost ducha ceského té doby. Pohromy a chudost literatury. Pawel Zidek' a Ctibor Towaéowsky z Cimburka. Hojnost literatury theologické. Hilarius Ljtomëricky. Jan z Pnbrami a towarysi jeho. Jakaubek, Rokycana, Martin Lupáô. Sirotci a Petr Payne. Tábori a Mikulás Biskupec. Aeneas Sylvius na Tábore. Mensí sekty: Adamité a Mikulásenci. Petr Chelcicky. Bratr Ëehor, jednota bratri ceskych a pomër její k Waldenskym. Wálecné umëní ceské. Stálá wojska i roty wojenské. Prední wálecníci cestí doma i w cizinë. Knízata Ostrowstí. Bernart z Cimburka i Oldrich Cerwenka w Prusích. Jan Jiskra z Brandyea. Pankrac a Mladwanëk. Jan Wítowec. Petr Aksamit i roty iratrské. Wáclaw Wlcek a towarysi jeho. Pûwod Kozáküw. Rota 6erná. O mrawích ceskych toho wëku wûbec.

13 D Ë J I Кí Y CE8KE, ENIHA CTRXACTA. WELIKÉ BEZKRÁLOWÍ W CECHÁCH A KRÁL LADISLAW. R

14

15 CLÁNEK prwy. PRWNÍ POKUSY O WOLENÍ KRÁLE. Dlauhé bezkrálowíw Cechách. Snahy a strasti owdowélé královmy Elisky. Sném w Praze : smífení stran a obsah listu mírného. Míry po krajích. Narození Ladislawa pohrobka ; batire ic Uhfích. Snémowní Jednáni o woleni krále. Albreeht kníze Baworsky wolen. Sjezd w Kaubé, a odpowéd jeho záporná. Poslowé toracují se domiiw, (R ) Neobycejny a podiwny byl staw, we kterémi po 1439 Albrechtowë smrti físe Ceská se octla. Pocalof tehdáz mnoholeté ono bezwládí, kterémuz podobného ani ceské dëjiny neznají, ani u jinych národûw tusim nalezti nelze. Bezwládí zajisté to nepocházelo hlawnë ani ze zpaury a neposlusenstwí, ani z brojení stran rûznych, ani z tauhy po newázanosti a swobodë, ani z pûtek nëkolika osobowatelûw wrchního práwa: naopak národ zádostiw byl míti wládce i panowníka, starost o nëho po mnohá léta pfedcházela jiné zemské starosti, a podáwáno se i k nemalym obëtem, jen aby fádné ústrojí práwní a wládní mohlo zemi zjednáno byti. Pfícina wsí nefesti bylo nenadálé ztracení se pramene, ze kteréhoz byla posawad prystíwala se wrchní moc a wláda; hlawní záwada pofádku a práwa pocházela z nemoznosti, nalezti opráwnënce ke 1*

16 4 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek wládë spûsobilého i ochotného; bezwládí rodilo se z pauhého bezkrálowí. ' Jestëf r byli bezpochyby newymfeli wsickni pamëtníci jak moci a sláwy nëkdy otce wlasti, Karla IV, tak i nadëji skwëlych, s kterymiz panowník ten do hrobu se byl ulozil. Pojistiw on rodu swému poslaupnost netoliko na Ceském, ale i na ftímském, a snad i Uherském a Polském trûnu, a patfiw na hojny pocet jak synûw tak i synowcûw swych nadëjnych a zdrawych, mohlf owsem kochati se napfred trwáním panstwí swého nekonecnуm. Úmluwy s domem Rakauskym dne 10 února 1364 uzawfené mëly napomáhati jestë zdárnëji k utwofení u prostfed Ewropy fise dëdicné, kteráz opírajíc se o hlawní mësto Prahu, сo jádro swé, mëla dotykati se mofe na jihu i na seweru. Základy ke stawbë mohútného státu byly tudíz jiz polozeny opatrnë; nechybëlo nez dalsí stejné lahodëní osudu, aby národowé mnozí pode stítem nowych Karolingûw bledali a nalezali mocny i stály pfítulek. Ale málo kdy w dëjinách swëta maudrost a welikost aumyslûw lidskych potkala se s koncem politowání hodnëjsim. Wybujnëly kmen rodu Lucemburského usechl hned we samych synech a synowcích Karlowych konecnë ; ausurední moc panownici, winau dëdicûw neswornych a nedomyslnych, drobila se i tratila cim dále tím nebezpecnëji ; a baufe wyniklá, odkudz se jí nejménë bylo nadíti, nejen wywrátila nadëjné stawení, ale i wypudila pozûstalého dëdice, kteryá konecnë jen nowymi úmluwami, a to necele, w dëdictwí swé zase nawrátiti se mohl. 1) Starí letopisowé na str. 116 líéí staw ten slowy následujícími : Po suirti krále Albrechta páni ëestí sami jedni s druhymi wáleli, a kdo 8 koho mohl byti, ten toho pod se manil, az práw6 do zpráwy pana Jirí Podëbradského. Тak рak Cechowé biechu bez krále XIV lot, ai do let krále Ladislawa syna Albrechtowa."

17 Pfíciny bezwládí. 5 W Albrechtowë panowání konecnë zdála se uskutecnëna byti Karlowa idea, ackoli jiz w jiném rodu. Smrtí Albrechtowau ale nedostáwalo se najednau weliké oné físi netoliko dëdice, nybrz i nápadníka ; cástky její jeslé nespojené rozpadáwaly se opët, trûn Cesky zejména osifel a osamël znowa, a to jestë auplnëji, nezli po wyhynutí Pfemyslowcûw. Wyprawowali sme we knize predeslé, kterak jedna eastka národu ceského, zejména strana Táborská i kalisníci horliwëjsí, bywse nespokojeni s Albrechtowym panowáním, uchylili se byli do Polska, i wolili tam Kazimíra, mladsího bratra Wladislawowa, sobë za krále, a usilowali jej uwesti do zemë. Nálezelof i to mezi hojné podiwnosti teto doby, ze Kazimír ze smrti swého saupefe wëtsi m ël skodu, nezli zisk. Neb aékoli Tábofi, dowëdëwse se o smrti té, lmed bez meskání swoláwali jednotníky swé ke sjezdu do mësta Písku na den sw. Alzbëty (19 Nov.) k rokowání o potfebné wëci krále naseho," i jinak pficiñowali se ku prospëchu jeho : 2 wsak wëtsi cástka glechticûw kalisnickych, ktefí drzeli se ucení M. Jana Rokycany, nehlásili se od té doby wíce k jeho posluseiistw í. Pfíciny náhlého jejich odwratu nejsau známy ; zdálo se, jakoby jim Kaziim'r, nejsa plnoletym, byl mël byti nikoli pánem, ale jen stítem proti Albrechtowi. 2) Cte se o torn we psaní, jez poslali té doby kjednotníkûm ewym do Hradeeka, kdezto jim dí také : Widëlôby еe nain, abyste we swóm kraji snem slozili, pnvá nezliby snëmowé obecní o upokojenie zemë byli, a na to pomluwili, a nám po nëkterych osobách na Hradistë Tábor dali koneëny шnул swój wëdëti. Pakliby se wám lépe zdálo kraje waseho snëm w Kolínë mieti, tutbychom ehtëli k wám prijeti anebo swé wyslati ; nebé nám dále nenie w této miere bezpeènë jezditi." (Kopie psaní toho bez datum nachází se w archivu Treboñsfcem.)

18 6 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek Z dáwného kmene panownikûw domácích jiz jen dwë paní, obë jmenem Elisky a obë wdowy, byly na ziwë, jedna w Podunají, druhá w Porejní, o kterychz obau ale národ nemël ani pile, ani známosti. O wdowë wsak Albrechtowë mluwilo se, ze owdowëla tëhotna; i bylo nejisto, neporodíli snad jeêtë opráwnënce ke trûnu. W takowémto ale napnutí pomërûw mimofádnych bylo temer - nemozné, minauti se otázky, coby mëlo byti prednëjsího a swëtëjsiho, práwo-li národu, míti panowníka dle zádosti a potfeby, cili powinnost, podnikati dëdice, tfebas ke wládë nespûsobilého? Jestë w posledních dnech ziwobytí Albrechtowa pfisli byli k nëmu w poselstwí ode stawûw ceskych az do Petrowaradína páni Zbynëk Zajíc z Hasenburka, Jan Smifícky, Mikulás Sokol z Lamberka i nëktefi mësfané Prazstí, o jichzto wsak pofízení newí se wíce, nezli ze pobízeli králowny Elisky, aby nemeskajíc wyprawila se do Cech na korunowaní. 3 Po nich Albrecht, kdyz wracel se do Rakaus zase, písemnë i ústnë wzkázal byl Cechûm poslední wûli a zádost swau, o jejímz ale obsahu nezachowala se urcitá památka. Také wdowa Eliska uzíwala 1 Nov.jich сo poslûw swych, dawsi jim dnc 1 listopadu psani, w nëmz poraucela stawûm ceskym, aby sesli se bez meákání we snëm, a urokujice tam we pfirozené wërnosti, ceho jak wûle zemfelého krále, tak i prospëch dítek jeho, ba i wlastní jejich íest pry wyhledáwala, aby oznámili jí, na cem se usnesau. * I staráno jest owsem o brzké swolání walného s'nëmu w Cechách, a wsak wíce od strany králi Albrechtowi 8) Wiz Archiv cesky, I, 271. III. 17, 18. Script, rer. Lusatic. (1839) I, 241. Freyberg histor. Schriften. Ill, 51. 4) Original toho psaní, daného in villa nostra Aùoa vocata, in festo Omnium Sanctorum," chowa se podnes w archivu Treboñském.

19 Mamá úsilí králowny Elisky. 7 nëkdy odporné, neáli od pfíwrzencuw jeho. Jiz dne listopadu pani Ptacek, Ales Holicky, Jifí z Podëbrad з Nov. a jiní, dowëdëwáe se na sjezdu swém w Nimburce o Albrechtowë smrti, psali odtud panu Oldfichowi z Rosenberka, jakozto starsímu strany Rakauské, zádost swau, aby сo nejdfíwe ulozen byl snëm celého králowstwí pod bezpecenstwími slusnymi s obau stran; neb na tom snëщ (pry) doufáme pánu bohu wsemohaucímu, ze wzdy uhodíme, сoá bude ke chwále bozí, k obecnému dobrému a tohoto králowstwí k upokojení ; pakli by kym to dobré scházelo, tu wsichni tomu zespolka srozumëjí. A ëímby ten snëm mohl spësnëji byti, pro pfestání záhub tohoto králowstwí, to jest nase zádost." 5 Na dûkaz oprawdovvosti swé zabral se pan Ptaëek sám osobnë ku panu Menhartowi do Jindfichowa Hradce, kdezto prední páni strany Rakauské mëli sjezd asi w polowici mësíce listo padu. Tu swoleno jest k obecnému snëmu zemë ceské na den sw. Lucie (13 Dec.) w ten spûsob, aby strana jedna rokowala w Praze, druhá pak w Mëlnice ; a to i hned netoliko po zemi rozhláseno, ale i Elisce králownë <lo Uher, i stawûm Jlorawskym, Luáickym a Slezskym oznámeno jest. e Eliska dala na to z Budína dne 6 prosince odpo- 6 Dec wëd, ie pro krátkost casu nemohla wyprawiti slawného poselstwi ke stawûm ceskym na snëm sw. Lucie, ale ie prosi, aby niceho kwapnë pfed se nebrali a owsem nic neuzawirali, coby na ujmu byti mohlo práwu jejímu a dëti jejich ; poselstwi od ni ze w krátce bude následowati, a jak mile s porodního loze, jehoz pry blízka jest, 5) Celé to psaní w!z tîstëné w Archivu ceskóm, III, 464, (z originálu чт archivu Treboñském). 6) Peal o tom Oldrich z Rosenberka panu Alsowi ze Sternberka dne 20 listopadu. Wiz Archiv üesky, II, 11. Script, rer. Lusatic. (1839) I. 68, 239.

20 8 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clónek opët powstane, ze chce osobnë pnblíziti se k Cechám tak, aby na sjezdu obapolnë pfíhodném wse opatfeno bylo s radau obecnau, ceho k obecnému dobrému potfebí bude. W tyá smysl psala také do Morawy, dokládajíc, zeby byla ráda wyprawila posly swé ke snëmu Brnënskému jiz minulému, ale ze o rozepsání jeho ani známosti nemëla. 7 Jiz ze psaní tëchto porozumëti jest, ze králowna Eltéka po smrti manzela swého chtëla sice sama prowoditi wrchní moc wládní w zemích koruny éeské, ale ze potfebné k tomu podstaty nedostáwalo se jí ; stawowé pak cestí a morawstí, hledíce predewsím ku pilnym potifebám zemí swych, pofádali obecné swé zálezitosti samir a králowne nepodówali o fízení swém témëf ani zpráwy dostatecné. Bylyf arci zejména Cechy tehdáz u welikém nepokoji, ano saudë podlé pamëtí nás doslych, zástí nescíslná zufila jak po hranicích, tak i u wnitf zemë. 8 7) Oldrichowi z Rosenberka psala dne 6 Dec. Misissemus libenter ad congregationen illam super festo Luciae solen nes nostros oratores : sed brevitas temporis, quia illud noviter rescivimus, nos impedivit. Tamen misimus et scripsimus ad congregationem praefatam ; et sic etiam rogamus, quatenus cooperan velis, ut supersedeatur ab omni actu et nihil incipiatur novi per aliquam festinantiam, quod esse possit contra jus nostrum et puerorum nostrorum, sed omnia differantur." (Origin, w archivu Treboñském). Do Morawy psala dne 7 Dec. Misissemus libenter et parato animo nuntios nostros ad congregationem Brunae noviter celebratam, sed de illa nullam penitus habuimus informationem." Psaní o tom k mëstu Lukowu podáwá Kaprinai Hungaria diplomat. I, 2 25, a z nëho Fejer cod. Hung, diplomat. XI О snëmu Brnënském den sw. Cecilie (2 2 Nov.) ciní se zmínka w zápisu dne 25 Jan in Kollar Analect. tom. II pag ) Ales ze Sternberka psal dne 24 Nov. panu Rosenberkowi : Jakoz mi píses o snëmu, zdá mi se, ze ste mu dlúhy rok polozili, neb se zemë welmi hubí; a byt se hubilo

21 Snahy a slrasti králowny Elisky. 9 Bylof tedy predewsim potfebí rychlé muzné pomoci, a 1439 skutkûw pfítomnych i rozhodnych, nikoli pak slow, dûwodûw a nadëji ani sebe skwëlejsich. Elisce nic nemohlo byti wice na skodu, nezli ze musela zádati odklady a dáwati jen éákу, kdezto nebylo spásy leda w okamzitém pfieinen í se. Protoz о nic lépe, ba jestë hûfe nezli w Cechách, dafilo se ubohé králownë také w zemich rakauskych a uherskych. Rakusané na snëmu zemském vvc Widni dne 15 listopadu wolili swau mocí, bez ohledu na ni, sobë isnv. za zpráwce cili wládce zemského wéwodn Fridricha Styrského; jen to swoleno, ze porodili ona syna, wéwoda ten mël mu byti spolu porucnikem 9. Fridrich byl sice pan dosti rozumny, sprawedliwy a poctiwy, ale i jemu nedostáwalo se, cehoz nejwíce se wyhledáwalo, srdnatosti, energie, podnikawosti ; byltë wzdy necitelny, neodhodlany, ohlédawy, odkládawy, a pfitom schranliwy aá do skauposti; mimo to w ustawicnych ziw byl rozeprech se swym bratrem Albrechtem, kteryz сo do duchowni a mrawni powahy zdál se byti prawym opakem starsího bratra, srdnaty a lehkomyslny, podnikawy a marnotratny, ctizádostiwy, nestály a neswëdomity. Bratrská tato neshoda stala se prumenem hojnych nefesti té doby, jak pro zemë a národy wûbec, tak i pro králownu Eliáku zwlástë. w nëmeckych zemiech ale ne w Cechách, toi by r.eskodilo, byt se snëm do roka protáhl." (Archiv éesky, II. 1 1 ). О nëkolika prímërích, na konci r teprw uzawíranych, wiz warch. éeském III 16, 17, 523, 524. O tehdejsím pï-ewratu we Slaném wyprawují Staré letopisy str. 116, 117; o hojnych ziíetích toho ôasu také list mírny ode dne 2 9 Januar (wiz dole). 9) Kurz, К. Friedrich, I Chmel, Geschichte К. Fried richs, I, Ernst Birk we spisu: Quellen und Forschungen, Wien 1849, pag. 212.

22 10 Kniha XlV. Bedcrálowí. Clánek Ale nejwëtsí protiwenstwí chystalo se jí w zemích koruny Uherské. Nebezpecí od Turkûw, rozmnozené nedáwno pádem Smederowa, upozadilo w myslech pánûw uherskych wsecky jiné ohledy ; jakkoli pfáli Elisce, cítili pfece p'redewsím potfebu muze a hrdiny k ochranë ko runy a zemë swé. Wëtáí jich cástka obraceli zfetel ku Polskému Wladislawowi, zádajíce, aby mlady král ten wzal sobë wdowu Elisku za manzelku a s ni aby dosedl na trûn Uhersky ; porodíli ona jestë z Albrechta dëdice mlrâského, prawili ze tomu dosti bude, aby panowal éasem swym w Rakausích a w Cechách, Uhry pak a Polsko ze mají ze spojení swého nabywati wetsí moci a síly proti spolecnému nepfíteli kfesfanstwa. Náwrhûm takowymto Eliska, zwlástní jakausi nechutí proti Polákûm podjatá, opírala se wsí silau : ale nemohsi odolati nadlauho prosbám a domluwám cím dále tím dolélmwëjsím, klesala casto w aumyslech swych, a swolujíc konecnë na oko, doufala naprawiti zenskau chytrostí, сo kfiwého mocí odwrótiti nemohla. Z obojetnosti té, ackoli po lidsku mluwë zatracowati jí nelze, wyprystily se hlawní strasti, kterymá paní krutymi okolnostmi sklícená i od pomoci lidské opustëná konecnë wzdy podlehnauti musila_ Snëm ke dni sw. Lucie rozepsany poca! se, jak obycejnë, o nëkolik dní pozdëji, a trwal potom celych 17 De. osm nedël. 10 Nejprwé sesli se dne 17 prosince na Mëlníce Hynce Ptacek, Aleá Holicky, Jifí z Podëbrad, Pertolt z Lipé z Morawy, M. Jan Rokycana i jiní páni a wyslaní z mëst strany Ptackowy; potom okolo wánoc 10) We zpráw6 od pana Oldricha Kosenberského do Basileje o príbëzích Tv Cechách r uôinëné a we Freybergowë Sammlung histor. Schriften und Urkunden, 3ter Bnd str tistëné prawí se wyslownë : tali congressu per octo septimanas durante. Trwal tedy snëm ten aá do polowice mëiíceúnora r. 1440, coz i jin);mi okolnostmi se doswëdiuje.

23 Králowna Eliska. Sném w Praze ; smírení stran. 1 1 také strana Rakauská, jejíz hejtmané byli páni Menharti4 39 ze Hradce a Hanus z Kolowrat, dala se nalezti w Praze u poctu hojnëjsím. Prwní péce snëmowníkûw obau stran smërowate k zastawení wsech krwawych zástí w zemi; a protoz uzawfena té doby hojná pfimën po wsech krajích. W pátek den nowého léta 1440 ustanoweno jest 1440 od stawûw na radnici starého mesta Prazského shromáz- 1 ^an' dënych, aby gleit dán byl panu Ptaëkowi s jeho stranau i mistru Rokycanowi, pfijeti do Prahy o swornost a jednotu wsech, netoliko duchowních, ale i swëtskych, woliti králé budaucího jednomyslnë." " Následkem toho jiz dne 6 ledna wsickni páni, zemané a wyslaní z mëst obojí 6 Jan. strany sesli se do weliké kolleje w Karolinë a pocali rozjímati a raditi o dobré obecné tohoto králowstwí." Toto spojení se obau stran w jeden snëm bylo weliky a hlawní krok k upokojení a ujednocení zemë po tak dlauhych a krwawych rozbrojích. Pfedni zásluhu o në pficítati sluselo bezpochyby citu wlasteneckému, kterym zwlástë páni Ptacek a Holicky se wyznamenáwali; nicménë oni za wëtsi obët, wzdáním se do Prahy w moc strany Rakauské, umëli také pojistiti sobë zisk wëtsí. W nedostatku zpráw podrobnëjsích o dûlezitém wyjednáwáш' snëmu tohoto postacují pfeswëdciti nás sama slowa památného zápisu ode dne 29 ledna, jená pode jménem 29Jan. list mírny" stal se pozdëji prawidlem pro zemi skrze mnohá léta. Oznamují w nëm stawowé wsem lidem nynëjsím i budaucím," ze lítost a srdecnau zalost, jakozto pfirození Cechowé, toho majíce, ze z dopustëní bozího, 11) Doslownë dle Starych letopisuw na str Psaní snëmu Mëlnického ku Prazskému, a odpowëd tohoto, jci podáwá w teto prílezitosti Zach. Theobald (Hussitenkrieg II cap. 7 a 8) jsau neli dokonce emyslena, jistë hrubë poddëláwána. Duwody na to uwedli sme w Monatschrift des böhm. Museums, Februar, na stránce 38 a 3 9.

24 12 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek pro hfíchy nás wsech, po smrti slawné pamëti krále a císare Sigmundа pána naseho, stalo se roztrzení w zemi nasi Ceské, w kterémzto mnohá zástí wznikla jsau, a skody pfeweliké i záhuby staly se : i ucinili sme snëm obecny z jednostejného swolení w mëstë Prazském, na to a k tomu konci, aby takowá zástí a záhuby pfestaly, a wsecky hofkosti, nechuti, nepfíznë, hnëwowé, nelibosti w tom zástí kterakkoliwëk wzniklé úplnë, wërnë a prawë potuchly, pominuly a owsem mezi námi uhasly, a na wëky w potomních casích aby nicímz zlym zádnému clowëku spomínány nebyly. Na kterémzto snëmu z daru bozího my wsichni páni, rytífi, zemané i wsecka mësta králowstwí Ceského s námi a wedle nás, ucinili sme a zjednali mir, pokoj a jednotu mezi sebau, a w tu sme jednostejnë a jednoswornë wstaupili s obau stran, úmluwy kusûw a artikulûw dolepsanych uciniwse: 1) Nejprwé swolili sme se, aby kompaktata, jinak smlauwy spolecné s legaty Basilejskymi a s Císarowau Milostí ucinëné a spûsobené, сoá a jakoz zjewnë swëdci, od nás wsech a od nasich swëtskych i duchowních, jakoz na koho wedle jeho powo- Iání a stawu slusí, byly drzány a skutecnë zachowány, a také spolecnë abychom o to stáli, cp koncilium Basilejské má nám uciniti, aby bylo ucinëno, zdrzáno a w skutku zachowáno. 2) Ítem dále ihned o mistra Jana Rokycanu, kteryá jest wolen k arcibiskupstwí kostela Prazského, swolili sme se wsichni swëtstí i duchowní, abychme o to stáli wedle toho wolení a podlé úmluw a zápisûw císafowych, aby nám byl potwrzen a swëcen ; a kdyz budem míti krále, abychom to s Jeho Milostí umluwili mezi potfebnymi wëcmi, aby nám tak jakoz swrchupsáno stojí a císafowy umluwy a listowé swëdcí, toho rácil pomocen byti k místu pfiwesti; a my do krále i pfi králi, kdyz uzfíme pfístup podobny poselstwím, o to jeho potwrzení

25 Sném w Praze ; obsah lislu mt'rného. i 3 a swëceni mame a chceme pracowati, i jinymi wëcmi 1440 k tomu potfebnymi se pficiniti. A mistr Jan jiz jmenowany stojí, a státi má i chce, w poslusenstwí wedle umluw a kompaktat na to ucinënych. 3) Potom pfi wëcech zemskych a swëtskych, chtíce aby nerowné a nesnadné coz jest mezi námi, bylo srownáno, upokojeno, a w poklid uwedeno, takto sme se ustanowili a swolili: jestlizeby král Albrecht ucinil které zápisy nebo dání, jeztoby to bylo ke skodë králowstwí koruny Ceské, anebo stranë té, kteráz jest proti Jeho Milosti byla, anebo komu z nich, jeztoby dëdictwi neboli zápisûw dotykalo se, tehdy my to spolecnë ze swolení jednostejného zdwiháme, aby moci nemëlo." Tito byli tfi prwní a hlawní clánkowé celého zápisu. Dalsí dûlezitá uzawfení byla ku pf. o císafownë Barbofe, ze mame ze spolka do Uher obeslati a prositi o Její Milost, aby jí sprawedliwé ucinili; a k ёemuzby w Cechách sprawedliwa byla, buctto dskami nebo listy, o to sme se zespolka swolili, ze Její Milosti toho rádi prejem;" pak o wëznë Prazské, a wyhnané i uteklé z mësta i z wëzení pofízeno tak, ze Prazané tëmto pfíwrzencûm strany Ptackowy wrátili jejich statky, ale pod wyminkau, aby je prodajíce mësta prázdni byli a Prazanûm wíce nepfekázeli. Jiní ëlánkowé klidili wseliká tezsí zástí w zemi, ku pf. mezi pánem Bergowem a Safgocem o hrad Trosky, mezi Benesem Mokrowauskym a panem Krusinau, mezi Janem z Rabí a Janowskymi a t. d. Konecnë ustanoweno, kterak ohledem na záwazky w posledních baufech obapolnë cinëné chowati se sluselo, pfikázáno wrátiti statky a propustiti wëznë wálkau jaté, umorena práwa staná i léta zadrzaná u saudûw, ale zastaweni také aufadowé u desk zemskych az pry do budaucího krále a t. d. Ori ginal zápisu toho,. dán byw panu Menharlowi k chowání, chowá se w Jindfichowë Hradci az podnes neporu-

26 14 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek Seny; wisíf na nëm jestë 68 pecetí tehdejsích snëmowníkûw. 12 Jednoswornym swolením prwních tfí clánkûw, od nás zde doslownë uwedenych, strana Ptaëkowa dostala еe mrawnë takofka na wrch w zemi, a program její powysen na dûstojenstwí obecného zákona; wsecko zajisté uznáno a wyhláseno za nefádné a neplatné, cokoli p» uwedení císafe Sigmunda do zemë a po jeho smrti pofíгeno bylo proti osobë a smyslu Rokycanowu; jeho a nejiného zawázali se opët míti za arcibiskupa nejen Menhart ze Hradce, ale í Oldfich z Rosenberka i strany jejich, a král Albrecht wymazán témëf z poctu králûw ceskych. Mrawní tuto poklésku swau cítili páni strany Rakauské welmi dobfe : ale nemohse jí zniknauti, lî tësili se náhradau, ze aspoñ o králi Kazimírowi také nic uzawreno nebylo, ba ze jméno jeho zamlceno napotom ode wsech jeho bywalych pfíwrzencûw. Wratislawstí oznamowali stawúm na snëmu shromázdënym tuzebnë, ze kdyz në- 9 Jan. ktefí knízata SIezstí rokowali s Poláky dne 9 ledna 1440 w mëstë jejich, pan Mosticky, posel krále Polského, wyhledáwal toho na mësfanech prosbami i hrozbami, aby se ku králi jeho pfiwinuli; coz nezby oni ucinili, chtëliby pry prwé s zenami i s dítkami umfíti",4. W Cechách wûbec jiz jen nëkolik zemanûw a sedmnáctero mëst usi- 12) Tistën jest cely w Archivu Ceském, I, , W král. Saském tajném archivu w DráiJanech chowá se psaní zo snëmu Ceského dne 4 Febr. knízeti Fridrichowi dané o propustëní wëznûw z bitwy u elenic (28 Sept. 1438), Petr Holicky ze áternberka dán brzy potom na rukojmë. 13) Oldrich z Rosenberka dí o tom: Pars oppugnans (t. j, strana Ptaékowa) quosdam artículos procuravit sibi fieri (t. j. list mírny) et multa düticilia eo tempore orta fine meliori conclusimus quo valiiiinus. 14) Archiv éesky, III, Peter Eschenloers Geschich ten der Stadt Breslau na str. 4 5.

27 Sném Prazskj. M&owe po krajích. 15 lowali o to, aby za krále pfijat byl král Polsky Wladi- 144» slaw a nikoli Kazimír; weliká wsak wëtsina snëmownikûw swolili, ze weskero jcdnání o krále konecnë odroceno jest ke snëmu budaucímu, kteryzto, dfíwe nezli dosawadní rozesel se (w polowici mësice února"), rozepsán byl hned med. k oktávu sw. Jifí nejprw pfístího. Stejnym casem snëmo- Febrwali také Morawané w Brnë dne ledna, i zapsali se sobë wespolek opët netoliko k drzeni mini zemského, ale také ze wsickni pospolu a swornë krále budaucího pfijmauti" mají, nedëlíc se w tom jeden od druhého, aniz ustanowujíce, kdoby jim dle práwa krále dáwati mël. Iu Odrocení toto wolby králowské stalo se ne tak Elisce králownë k wftli, jako radëji z té pfíciny, áe stawowé sami mezi sebau nesauhlasili w otázce, kdoby wlastnë krále woliti mël? Wolení zajisté, jakowéz se nyní obmyslelo, cestau zákonnau w Cechách jestë nikdy se bylo nedálo, jelikoz dosawadní tak fecené wolby nebywaly wlastnë nic wíce, nezli swolení stawûw, pfijmauti dëdice trûnu, zákonem i obycejem jiz napfed naznaceného, a kofiti se jemu. Procez nyní nemalé byly o to hádky, majíli jen stawowé cestí sami o sobë, cili we spojení s morawskymi, slezskymi a luzickymi wyslanci, woliti krále? a zase w Cechách samych, máli jen staw pansky sám, aneb také staw rytífsky a mësta aucastniti se wo lení? Snëm prwní rozesel se, odkázaw rozhodnutí otázek tëchto ke snëmu budaucímu, jakoz smo jiz podotkli. Mezitím z nafízení téhoz prwního snëmu drááni w bëhu mësice bfezna we wsech krajích sjezdowé hlucní, na nichzto wsichni páni, zemané i mësta pfiznáwali se kazdy zejména k míru zemskému. Wyprawuje o tom sauwëky letopisec w tato slowa : Potom lidé porozuméwse tomu, ze se tëmí 15) Kollar Analccta Vindobon. II, 12U Pesina Mars Moravicus pag. 518 (z knihy Towacowské )

28 16 Kniha XIV. Bezkrálowí. Clánek wálkami zeimë wclmi kazí, a na lidech i na statcích hyne: i chtíce tëch wálek prázdni byti, zdëlali sobë po krajích míry, woliwse sobë w kazdém kraji hejtmana; a k posledku tfi ctyfi krajowé spolu se smluwili, hejtmana jednoho sobë wywoliwse, a raddu jemu z krajûw pfidawse; a tak ulozili, aby jeden na druhého mocí nesahal, nez aby jemu práw byl pred hejtmanem toho míru a jeho raddau. A tak sobë w krajích nedali zjewnë hubiti a laupiti, 1ec krádezemi, a i nad tëmi hned pomstëno, kdez se doptali." Tak woleni jsau na hejtmanstwí: w Kaufimsku Hynce Ptaëekz Pirksteina i jeho námëstník Jan Cabelicky ze Sautic, w Cáslawsku Jan Hertwík z Rausinowa, we Chrudimsku Bohuse Kostka z Postupic a we Hradecku Jetfich z Miletínka. Tito ctyfi krajowé arcihusitstí spojili se nad to mezi sebau w Cáslawi dne bfezna, i wolili sobë za nejwyssího hejtmana pana Ptaëka, jenz nowym tímto dûstojenstwím nabyl jestë wíce moci a wáznosti, nezli prwé. Jifí z Podëbrad ucinën hejt manem w Boleslawstë, spolu s Janem Smifickym; dále woleni : w Bechynátë Oldfich z Rosenberka, we Prachenátë pán Strakonicky Wáclaw z Michalowic, w Plzensku Hynek Krusina ze Swamberka, w atecku Ales ze Sternberka i Burian z Guttensteina, w Litomëficku Jakub ze Wfesowic, w Rípsku Zbynëk Zajíc z Hasenburka; jména hejtmanûw kraje Wltawského i Podbrdského nejsau známa. Мoe takowychto fádûw a záwazkûw mëla trwati we swé platnosti az do budaucího krále, a jestë tfi mësíce po jeho korunowaní. I6 Neménë zdárné k obecnému dobrému bylo pofízení hojnych rozepfí a nesnází mezi stawy morawskymi a ceskymi. Páni Morawstí, Pawel biskup Olomucky, Jan z Cim 16) Archiv ëesky, I, Staré letopisy 8tr Chron. collegiati Prag. MS. W Litomëricku zase mír zapsún 25 Juli 1440, o nëmz wiz Script, rer. Lusat. (1839) I, 249.

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tato kniha byla zakoupena na e-shopu Databook.cz. Kupující: Adresa: ID: Číslo objednávky:

Tato kniha byla zakoupena na e-shopu Databook.cz. Kupující: Adresa: ID: Číslo objednávky: Tato kniha byla zakoupena na e-shopu Databook.cz Kupující: Adresa: ID: Číslo objednávky: Upozorňujeme, že tato kniha je určena pouze pro potřeby kupujícího. Kniha jako celek ani žádná její část nesmí být

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Bibliotéka Taueusz& Hegera

Bibliotéka Taueusz& Hegera Bibliotéka Taueusz& Hegera S T A N O V Y V MISTRU, 1894. T is k e m A r n o š ta H u b lin g a v M íst ku. Nákladem spolku. 6 (JI. Jm éno spolku jest: Odborný hornickohutnický spolek Prokop" se sídlem

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_764_Dekameron_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Kdo jsi? Já jsem já Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Mír zaniká, pravda je vzácná, mysl je tomu příčinou. Ó, udatní synové Bháratu, slyšte! (báseň v telugu) Vtělení lásky! Bháraťan není jen ten,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Mgr. Jaroslav Vítek. Předmět/vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání. Tematická oblast: Člověk v dějinách (dějepis) Téma:

Mgr. Jaroslav Vítek. Předmět/vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání. Tematická oblast: Člověk v dějinách (dějepis) Téma: Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Jaroslav Vítek Společenskovědní vzdělávání Člověk v dějinách (dějepis) Dějiny Hérodota z Halikarnássu Ročník: 1. Datum vytvoření: srpen 2013

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00300/12-056 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY 1. kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité

Více

SPONZE ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Latinský text

SPONZE ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Latinský text SPONZE ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Latinský text Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude

Více

4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI

4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI 4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Už víme, že naši předkové mívali často různé různice, to znamená rozepře, hádky, spory, vády a rozmíšky. Panovník je musel

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny Léta dávno minulá Nejstarší zprávy o Běstvině jsou sice raně historické, ale skromné. Jsou obsaženy v letopise kanovníka vyšehradského, který jako pokračovatel kronikáře Kosmy popsal události českého státu

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

IČ: 66240697 tel.: 542 220 200, email: podatelna@exekutorblazkova.cz, web: www.exekutorblazkova.cz, ID DS: miag789. Číslo jednací: 006 EX 49/03-462

IČ: 66240697 tel.: 542 220 200, email: podatelna@exekutorblazkova.cz, web: www.exekutorblazkova.cz, ID DS: miag789. Číslo jednací: 006 EX 49/03-462 Exekutorský úřad Brno - město, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno JUDr. Alena Blažková, Ph.D., soudní exekutor IČ: 66240697 tel.: 542 220 200, email: podatelna@exekutorblazkova.cz, web: www.exekutorblazkova.cz,

Více

U s n e s e n í. oprávněného: VB Leasing CZ, spol. s r.o., IČ: 60751606, Heršpická 813/5, Brno PSČ 639 00,

U s n e s e n í. oprávněného: VB Leasing CZ, spol. s r.o., IČ: 60751606, Heršpická 813/5, Brno PSČ 639 00, U s n e s e n í 023 EX 01374/10-065 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Hradci

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918

Pruská vlajka používaná v letech 1701-1918 Pro většinu z nás Prusko je Berlín. My jsme byli v Prusku a přitom 700 km východně od Berlína. Mnohým včetně mne to vrtalo hlavou, takže jsem se ponořil do literatury a konečně trochu pochopil, jak to

Více

Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století

Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století Rudolf II. Jak se žilo v Čechách v 16. století Eduard Kelley 1555 1597 Magistr Edward Kelley původním jménem Edward Talbot. Narozen ve Worcesteru v roce 1555 pravděpodobně 1.srpna. Dokonce krátce navštěvoval

Více

CASÖFI8. w u i D á w i i s r S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky,

CASÖFI8. w u i D á w i i s r S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky, CASÖFI8 PRO w u i D á w i i s r o n li N.1 / ECJ A R C IB IS K U P S K É PRAŽSKÉ S E D M Y R O C N J B E H. Swazek čh vrfý. W F R A Z. E 1834. lenjžecj arcibiskupská knihtiskárnu, řjzenjm JV- Špinky, Utaimir

Více

1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení

1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení 1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení 1. Plnění dluhu osobě odlišné od věřitele Dluh zanikne splněním jen tehdy, plní-li dlužník věřiteli, případně osobě oprávněné přijmout plnění namísto věřitele. Plní-li

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (stav k 1.4.2014) - výňatek. Díl 6. Správa cizího majetku. Oddíl 1

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (stav k 1.4.2014) - výňatek. Díl 6. Správa cizího majetku. Oddíl 1 Díl 6 Správa cizího majetku Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku Pododdíl 1 Obecná ustanovení 1400 (1) Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 140-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Poutní místo U tøí habrù Vysoký Újezd Vydáno pøi pøíležitosti požehnání kaplièky sv. Antonína 13. èervna 2009 Obec Vysoký Újezd (u Berouna) Zámek ve Vysokém Újezdì a obecní znak l Katastr obce leží ve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba)

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba) Č.j. 005 EX 442/2003-94 U s n e s e n í Mgr. Čeněk Bělasta, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Bruntále, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

NOWOCESKÁ BIBLIOTHÉKA WYDAWANA NÁKLADEM ESKÉHO MUSEUM. C I S L o Vlil. JOSEFA FRANT. SMETANY WŠEOBECNÝ DJEPIS OBANSKÝ. -m:m- W PRAZE. \V kojí MIS si U KBONBERGRA A IWNÁE, 184 6. JOSEFA FRANT. SíVlETANY,

Více

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec Článek I. Základní ustanovení 1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec. 2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ZRCADLO VĚČNÉ BLAŽENOSTI

ZRCADLO VĚČNÉ BLAŽENOSTI JAN VAN RUYSBROECK PODIVUHODNÝ ZRCADLO VĚČNÉ BLAŽENOSTI čili VZESTUP DUŠE K BOHU S KRI STE M, V NĚ M A S KRZE NĚHO Z kritického vlámskéh o vydání přeložil P. EM. SOU KUP O. P. 1 9 4 G Dominikánská edi

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad Metují

Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad Metují Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad Metují K 170. výročí založení čtenářské společnosti a k 115. výročí otevření veřejné knihovny v Polici nad Metují Police nad Metují, září

Více

Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo.

Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. OBČASNÍK FARNOSTÍ KYSELOVICE CHROPYNĚ BŘEST Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12 NOC KOSTELŮ 2015 Noc kostelů má svůj původ v roce 2000 v Německu a Rakousku.

Více

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158.

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. 16 I. Český stát za panování Přemyslovců 2) Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PAMÁTNÉ STROMY STARÁ LÍPA VYPRAVUJE projektový tým: Kristýna Muchová, Jana Macková, Štěpán Morong, Zdeněk Macek, Petr Pacek, Vojtěch Ruszó, Petr Čuma

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

Mgr. Hynek Sekyrka Murmanská 1475/4, 10000 Praha 10 soudní exekutor. Usnesení. Exekutorský úřad Praha 1. č.j.: 145 EX 122/11-78

Mgr. Hynek Sekyrka Murmanská 1475/4, 10000 Praha 10 soudní exekutor. Usnesení. Exekutorský úřad Praha 1. č.j.: 145 EX 122/11-78 Mgr. Hynek Sekyrka Murmanská 1475/4, 10000 Praha 10 soudní exekutor posta@eupraha1 Exekutorský úřad Praha 1 www.eupraha1.cz ISDS: ieft5qt tel: 295560648 fax: 295033366 Usnesení č.j.: 145 EX 122/11-78 Soudní

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku Kupující: Prodávající: I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více