OBSAH Ú V O D P R Á H... 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14"

Transkript

1 OBSAH Ú V O D P R Á H I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í? R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím C hvála p řátelství při b u d o v án í cesty v í r y Bůh nám tluče na dveře, ale nevyvrací j e P řátelství j e p ř e j i t í M ilovat B oha n e z iš tn ě N e n í třeb a slov Poetika p ř á te ls tv í II. B IB L IC K É PO S T A V Y P Ř E D S T A V U JÍC Í P Ř Á T E L S T V Í B ů h a A brahám B ůh a M o j ž í š R ú t a N o e m i... 31

2 6 JO SÉ T O L E N T IN O M E N D O N Q A Jó n a ta n a D avid D avid a Barzilaj Elíša a Š ú n e m a n k a Jó b o v i přátelé M ůj přítel m ěl vinici Ježíš a Lazar Pavel a m anželé Priscilla a A k v i l a III. Z A M Y Š L E N Í N A D P Ř Á T E L S T V Í M P řechod od sm yslového k r o z u m o v é m u N ezištn é h led án í d o b ra N ežádat n ic n ečestn éh o, nic n ečestn éh o n ečin it J e n m o u d rý člověk u m í m ilovat P ro č to byl on. Proč js e m to byl já M ůj přítel není n ik d o jin ý než polovina m n e sam ého.. 48 V ztah, v n ě m ž nejsou vlastnická práva R ovnoběžky, je ž se setkávají v n ekonečn u To, co ro zděluje, stává se v ztahem Ach přátelé, n e n í přátel IV. C O Z N A M E N Á P R O Ž ÍV A T P Ř Á T E L S T V Í S B O H E M P řijm o u t z á h a d u Ja k však ro zpoznat, že B ů h ve m n ě p ř e b ý v á? P řátelství ja k o zkušenost s o u l a d u P řátelství ja k o zk u šenost o d l i š n o s t i D u c h j e ten t ř e t í... 60

3 PŘÁTELSTVÍ JE VÍC N E Ž LÁSKA 7 N áš p řítel je n e z n á m ý V iditelný je p o u ze nen áp ad n ý o k r a j V. N A Z V A L JS E M VÁS P Ř Á T E L I U č e d n ík i přítel N ik o liv služebníci, nýbrž p ř á t e l é Jsi v sk u tk u m ůj p ř í t e l? V I. P Ř Í T O M N O S T JA K O D A R D n es p ř á t e l s t v í Ž iv o t je m y stériem n a v š tív e n í V IL B Ů H V K U C H Y N I V sto u p it d o n ejtajnější kom n aty D ich o to m ie v n itřn íh o p r o s t o r u U važovat o B o h u v kategoriích syrové a vařené B ů h j e viditelný, m y js m e n e v id ite ln í M ystika k ažd o d en n o sti D ávat a přijím at Když Ježíš za svítání vařil O d o rn a m e n tá ln íh o ke sk u tečn ém u : zn o v u nalézt n it to u h y V III. U S T O L U SI V Y C H U T N Á V Á M E J E Ž ÍŠ O V O P Ř Á T E L S T V Í Antropologický význam o n o h o,jíst v něčí společnosti.. 89 Biblický i d e á l... 91

4 8 JO SÉ T O L E N T IN O M E N D O N Q A Ježíš, h o st farizeů Ježíš, přítel h ř í š n í k ů C o n á m b rán í v radosti IX. P Ř ÍT E L J E S V Ě D E K P řítel je s v ě d e k B udete m ý m i svědky Být d n e s křesťanem X. D U C H O V N Í P Ř Á T E L S T V Í C o ro z u m ě t d u ch o v n ím přátelstvím? Ž íz e ň p o přátelství je žízn í p o p r a v d ě P řátelství j e t e o f a n i e Teologie vytetovaná na zkušen o sti D u c h o v n í role p ř í t e l e M ilovat na zem i tak, ja k o se m ilu je v n e b i D u chovní, ale bez n a i v i t y X I. P Ř Á T E L É, P Ř Á T E L É, O B C H O D Y S T R A N O U? M o u k a j e je d n a věc, a přátelství d ru h á M ů žem e p o čítat je n s p ek ařo v o u ziskuchtivostí? C o udělaly peníze z t e b e? X II. C H V Á L A N E Z I Š T N O S T I V ěříte na život p řed sm rtí? P ro sto r p ro au ten ticitu...122

5 PŘÁTELSTVÍ JE VÍC N E Ž LÁSKA 9 X III. M IL O V A T N E D O K O N A L O S T Setkají se láska a p r a v d a N aše lidství je v ýpovědí o B o h u XIV. M A L É E V A N G E L IU M R A D O S T I R adost, k terá nás r o z já s á C o js m e m y udělali z evangelia radosti? O b tíž s nalézáním r a d o s t i R adosti je třeb a se u č i t B olest v nás v y h lo u b í d u tin u, k tero u n ásledně zaplní r a d o s t P esim ism us j e s n a z š í P řátelství je zdro jem r a d o s t i Abychom věděli, ž e jsm e cílili zaslíbení r a d o s ti Radost j e určitý způsob p o h o s tin n o s ti P ouze prosté srdce j e schopno radosti XV. B O Ž Í H U M O R B ů h m n e rozesm ál Sm ích nás vede k m o u d ro sti O k o ře n it h u m o re m m o d litb u H u m o r a p ro ro ctv í O b rá tit se skrze h u m o r P řijm o u t řeku Jo rd á n našeho života Ježíšů v h u m o r S tvoření je B oží t a n e c

6 K) JO S É T O L E N T IN O M E N D O N g A X V I. PAVEL, U Č I T E L K Ř E S Ť A N S K É R A D O S T I R adost a K ristovo m y s t é r i u m R adost a D u c h s v á t ý R adost a círk ev n í společenství C esta r a d o s t i R adost a eschatologie X V II. C H L A P E C, A N D Ě L A PES Ž ába je m istro v sk é dílo (i) p ro to h o n ejn áro čn ějšíh o M ů žem e být přáteli je d n é k v ě t i n y? X V III. P Ř ÍT E L I, P R O Č J S I P Ř IŠ E L? Je n ten, kdo m ě m iluje, m ě m ů že z r a d i t P říb ěh Jidáše, je d n o h o Ježíšova p ř í t e l e C o zn am en á slovo p ř í t e l? Scéna zrady D ů v o d y Jidášovy zrady V sto u p it d o n o c i Snad to nejsem já, Pane? X IX. Š Ť A S T N Í Z L O D Ě J I V RÁJI P řijm o u t z raniteln o st B o h a P řijm o u t své slzy Šťastní zloději v R á j i...189

7 PŘÁTELSTVÍ JE VÍC N EŽ LÁSKA XX. S A M O T A A T I C H O P ro sto r pro p ád a p ro sto r p ro v y k ro čen í Pedagogika m l č e n í T ich o v křesťanské t r a d i c i Škola t i c h a K do u m í užívat ticha, u m í užívat času P řátelé js o u učiteli t i c h a X X I. M N O H O K R Á T SE J E D N I S D R U H Ý M I L O U Č Í M E B olest z o d l o u č e n í O dkaz p ř á t e l...206

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih H Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to vají č ko. Hody, hody doprovody H ody, h ody, doprovody, dejte

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

Ú V O D N Í K - Petr Ministr. Přejeme vám všem mnoho požehnání do nového roku 2009 a věříme, že se vám

Ú V O D N Í K - Petr Ministr. Přejeme vám všem mnoho požehnání do nového roku 2009 a věříme, že se vám T E E N C H A L L E N G E M E Z I P L O T Y Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil." Ú V O D N Í K - Petr Ministr UVNITŘ TOHOTO VY DÁNÍ Přejeme vám všem mnoho

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ŘÍMSKÝ MISÁL KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY ŘÍM 1957. studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické.

ŘÍMSKÝ MISÁL KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY ŘÍM 1957. studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické. KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické ŘÍMSKÝ MISÁL PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY s dodatkem OBECNÉ MODLITBY a CH R ÁM O V É P ÍS N Ě ŘÍM 1957 N IH IL O B STA T Romae, die

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více