Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy"

Transkript

1 Vnitřní režim školy 1. Vyučování 2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy 3. Režim práce s počítačem 4. Zajištění pitného režimu 5. Podmínky pohybové výchovy 6. Přílohy 1. Vyučování a) Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelkou Základní školy a mateřské školy Lešany. Rozvrh je vyvěšen v kaţdé třídě. b) Začátek vyučování je v 8:00 hod. c) Vyučovací hodina trvá 45 minut. d) Přestávky mezi hodinami jsou stanoveny takto: po 1. hodině..10 minut po 2. hodině..15 minut po 3. hodině..20 minut po 4. hodině..10 minut e) Začátek výuky v jednotlivých hodinách: Rozvrh hodin a přestávek: Odchody dětí na obědy: 1.hodina 8,00-8,45 2.hodina 8,55-9,40 3.hodina 9,55-10,40 4hodína 11,00-11,45 5.hodina 11,55-12,40 PO- 13:00- všichni ÚT -12:00 všichni STŘ-13:00 všichni ČT - 12:00 1.,2. roč ČT 13:00 3.,4.,5. roč. PÁ - 12:00 1.,2. roč PÁ 13:00 3.,4.,5. roč

2 e) Školní druţina vychází z reţimu školy a pro ostatní provoz má vypracovaný vlastní ŠVP a řád Vyzvedávání dětí ze školní druţiny do 14:00 a od 15:00 f) Mateřská škola má svůj upravený reţim a pro ostatní provoz má vypracovaný vlastní ŠVP a řád g) Školní jídelna má svůj vlastní řád upravený pro ZŠ i pro MŠ 2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců, plynoucích ze specifiky školy a) Povinnosti učitele - učitel přichází do školy nejpozději v 7:40 hod. - pracovní doba se dělí na přímou vyučovací povinnost, dozory a přípravu na vyučovací povinnost - přípravu na vyučovací povinnost lze vykonávat mimo školní budovu - pozdní příchod do školy je třeba oznámit ředitelce školy - předvídanou nepřítomnost hlásí učitel ředitelce nejméně 2 dny předem, vyzvedne si propustku a sdělí důvod své nepřítomnosti - nepředvídanou nepřítomnost hlásí zaměstnanec týţ den, pokud moţno před začátkem vyučování, do 24 hod. musí donést potvrzení o pracovní neschopnosti a ošetření u lékaře - pracovní cestu nařizuje pouze ředitelka školy - práce přesčas lze proplatit pouze v případě, pokud je konána se svolením nebo na příkaz ředitelky - učitel dbá na správný pozdrav ţáků - učitel dbá na správné oslovování ţáků - zvláštní pozornost věnuje učitel spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci - k jednání lze uţít ředitelnu nebo třídu (ne chodbu) - před začátkem vyučování zapíše do třídní knihy učivo a nepřítomnost ţáků, zkontroluje, zda je učebna v pořádku a jak jsou ţáci na vyučování připraveni - pomůcky si chystá před vyučováním - při vyučování pracuje vyučující podle schválených osnov, na vyučovací hodinu se řádně připravuje - učitel dbá na pořádek a kázeň ve třídě - závady ve třídě hlásí vedení školy a zapíše je do knihy závad, umístěné v ředitelně ZŠ - v době vyučování odpovídá vyučující za bezpečnost a zdraví ţáků - v době vyučování ani o přestávkách nesmí posílat ţáky mimo školu - kázeňské přestupky řeší třídní učitel a informuje ředitelku školy

3 - váţnější kázeňské přestupky řeší ředitelka školy - před odchodem ze třídy kontroluje vyučující uzavření oken - po poslední vyučovací hodině kontroluje vyučující úklid třídy - učitel nesmí informovat jiné osoby neţ pedagogické pracovníky o závěrech z PPP a o jednáních pedagogických či provozních porad - učitel nesmí poskytovat informace o chování, prospěchu jiným osobám neţ zákonným zástupcům - nesděluje nikomu osobní údaje ţáků a zaměstnanců - důsledně dodrţuje délku a obsah vyučovací hodiny b) Povinnosti třídního učitele - koordinuje ve třídě výchovnou a pedagogickou práci, aby nedocházelo k přetěţování ţáků - sestavuje spolu s vyučujícími ve své třídě harmonogram předepsaných písemných prací - spolupracuje s ředitelkou v péči o ţáky s vývojovými poruchami učení a chování - sleduje chování a prospěch ţáků své třídy, dbá na dodrţování školního řádu - vede třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy a ostatní přehled o ţácích - do katalogového listu zakládá všechny spisy o ţákovi - během roku se seznámí a jedná s rodiči ţáků - zhoršení prospěchu a chování včas sděluje prokazatelně rodičům dopisem - ke konci týdne kontroluje zápisy v třídní knize a odstraní nedostatky - jedenkrát týdně kontroluje notýsky nebo ţákovské kníţky - učitel odpovídá za pořádek ve třídách - dbá na hospodárnost s elektrickým proudem - během přestávky kontroluje třídy i chodbu, dbá na bezpečnost - c) Školní jídelna - je součástí ZŠ a MŠ - vedoucí školní jídelny je p. Ludmila Němečková - do školní jídelny přicházejí děti po 4. a 5. vyučovací hodině s učitelem, který ve třídě vyučoval poslední hodinu - v jídelně je zajištěn dozor ţáků pověřenými učiteli - strávníci se při obědě řídí řádem školní jídelny d) Povinnosti správních zaměstnanců - dbají na důsledné dodrţování pracovní doby, která je stanovena ředitelkou školy - řádně vykonávají práci na svěřeném úseku

4 - nedostatky hlásí ředitelce a zapisují je do knihy závad - v rozumné míře vyuţívají čisticích prostředků - po skončení pracovní doby zkontrolují uzavření oken, vypnutí elektrických spotřebičů - nedovolí běhání po chodbě a po schodišti e) Školní družina - školní druţina má 1 oddělení a je umístěna v budově ZŠ - vychovatelkou je p. Vlasta Konečná - pro druţinu je vypracován řád školní druţiny - provoz ŠD začíná po ukončení vyučování a končí v 16:00 hod. - školní druţina má vypracován vlastní plán práce, za který odpovídá p.vlasta Konečná - pracovní doba vychovatelky je stanovena ředitelkou školy f) Mateřská škola - provoz mateřské školy je celodenní - začíná v 6:30 a končí v kaţdý den - mateřská škola má 2 smíšená oddělení/ starší a mladší děti - pro mateřskou školu je vypracován řád mateřské školy - mateřská škola má vypracován vlastní plán práce, za který odpovídají vedoucí p. učitelky Veronika Suchánková a Pavla Rillichová a dále Helena Mašková a Eliška Kalousková - pracovní doba učitelek je stanovena ředitelkou školy 3. Režim práce s počítačem individuálně dle potřeby při výuce, pod dohledem učitelky v rámci druţiny viz řád ŠD 4. Zajištění pitného režimu Manipulace s nápoji: ŠJ dle platných hygienických norem.

5 5. Podmínky pohybové výchovy Škola vyuţívá v jarních a podzimních měsících hřiště TJ Sokol Lešany, multifunkční hřiště s umělým povrchem za OÚ a školní zahrady vedle školy. V zimních měsících vycházky, zimní sporty v okolí školy Po celý rok časté vycházky do okolí školy, hry v přírodě 6. Převlékaní do sportovního oblečení a uložení sportovního oblečení Děti se převlékají ve třídě (oddělené převlékaní chlapců a děvčat ve třídách). Kaţdý si své oblečení ukládá do svých sáčků na TV a nechává v šatně. Tělovýchovné chvilky: Zařazovány jako integrální součást vyučovacích hodin v ročníku Kompenzační cvičení v hodinách: - zařazována jako integrální součást vyučovacích hodin v ročníku. Zařazování prvků otuţování: pravidelné větrání p. uklízečka sleduje optimální teplotu v učebnách i na chodbách dostatečný pobyt venku kontrola vhodného oblečeni ve škole i mimo budovu školy 6. Přílohy č.1 úklid po skončení vyučování a) vyučující, který má ve třídě poslední hodinu, dbá na pořádek ve třídě

6 č. 2 třídní knihy a) třídní knihy musí být řádně a průběţně vyplňovány b) zápisy musí odpovídat rozvrhu hodin třídy. Třídní učitel vţdy vypíše rozvrh koncem týdne na další pracovní týden c) v poznámce na kaţdé stránce třídní knihy třídní učitel, příp. jiný vyučující zapíše důleţité skutečnosti, které byly ţákům sděleny (poučení o bezpečnosti, významné události, soutěţe, kulturní akce...) d) zápisy o probíraném učivu musí odpovídat učebním osnovám e) zápisy musí mít vypovídající úroveň: nestačí např. opakování, souhrnná cvičení je třeba vţdy uvést témata opakování, procvičování f) třídní učitel sleduje absenci a její omlouvání. Neomluvenou absenci nebo nadměrnou absenci (nad 70 hod.) projedná s ředitelkou školy g) třídní knihy musí být ke konci školního roku uzavřeny proškrtnutím a zápisem s datem o ukončení školního roku č. 3 žákovské knížky a) ţákovská kníţka musí být orazítkována b) musí zajišťovat denní kontakt mezi rodiči, ţákem a školou, rodičům má poskytovat informace, musí také včas signalizovat pokles výkonnosti ţáka a také začínající problémy c) klasifikace v ŢK má plnit úlohu motivační k ţákovi a informační k rodičům, z tohoto důvodu musí být klasifikace rovnoměrně rozdělena na celé klasifikační období d) u ţáků, kteří mají výrazné výkyvy v prospěchu by se měla sdělení o prospěchu objevovat častěji (lépe slovně, aby se nehromadily špatné známky) e) u zápisu známky by mělo být vţdy jasně uvedeno, za jakou konkrétní činnost případně učivo je ţák hodnocen f) apeluji na všechny, aby vyuţívali ve větší míře funkci pochval, počet pochval by měl být ve třídě větší neţ počet negativních zápisů g) dostatečná frekvence známek- hlavní předměty-20 známek za pololetí, výchovy- 10 známek za pololetí

7 č. 4 třídní výkazy a katalogové listy a) patří mezi povinnou dokumentaci školy, musí být řádně a průběţně vyplňovány, musí mít vyhovující administrativní úroveň (čitelnost, nepřepisování atd.) b) opravy v těchto dokumentech je moţno provádět tak, ţe původní opravovaný zápis musí zůstat čitelný (např. lehce škrtnutý) vedle něj se zaznamená nový údaj a v poznámce se uvede, kdo, kdy a co opravil, a je připojen podpis. Gumování, přelepování a přepisování jsou naprosto nevhodné způsoby oprav. V Lešanech dne Bc. Libuše Filipová

ŘÁD ŠKOLY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘÁD ŠKOLY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici Číslo směrnice : 3 Č.j. 3/2012 ------------------------------------------------- ZŠ :28.8.2012 Projednáno: MŠ:16.12.2002 PZ :17.12.2002 -------------------------------------------------

Více

Základní škola Nový Rychnov. Školní řád. Schválila pedagogická rada dne: 31. 8. 2007. Platí od: 3. 9. 2007. ... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy

Základní škola Nový Rychnov. Školní řád. Schválila pedagogická rada dne: 31. 8. 2007. Platí od: 3. 9. 2007. ... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Základní škola Nový Rychnov Školní řád Schválila pedagogická rada dne: 31. 8. 2007 Platí od: 3. 9. 2007... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Základní škola Nový Rychnov ŘÁD ŠKOLY Škola při vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, 30, odstavce 1,2, a 3 vydávám školní řád Základní školy Svitavy, Sokolovská 1 s účinností od 1.

Více

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089 Školní řád I. Práva ţáků a zákonných zástupců Ţák má právo: 1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (Vnitřní řád č. R3/2010 )

ŠKOLNÍ ŘÁD (Vnitřní řád č. R3/2010 ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, Hloubětínská 700 198 00 PRAHA 9 Hloubětín, IČO: 49625128, tel.: 281 867 071, e-mail: info@zshloubetin.cz I. Obecná ustanovení II. ŠKOLNÍ ŘÁD (Vnitřní řád č. R3/2010 )

Více

Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci (studenti) mají právo

Více

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo nám.54, 332 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov TEL: 491 813 145 E-mail: josefovska.zs@tiscali.cz FAX: 491 812 954 www.zsjosefov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 Úvod K povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Libáň jsem se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

Školní řád. Projednáno pedagogickou radou dne 1.9.2011 Schváleno školskou radou dne 7.9.2011. Datum vydání: 1.9.2011

Školní řád. Projednáno pedagogickou radou dne 1.9.2011 Schváleno školskou radou dne 7.9.2011. Datum vydání: 1.9.2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, příspěvková organizace ul. J. Palacha 1534, Most Školní řád Na základě ustanovení 30, odst.1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, 268 01 Hořovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 55/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D., ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Školní řád Pedagogická rada schválila dne: 27. srpna 2007 Školská rada schválila dne: 30.srpna 2007 Platnost od: 1.

Více

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015

Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Školní řád základní školy školní rok 2014/2015 Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE Obsah: A Školní řád 1.Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. Práva

Více

Základní škola Hýskov. Školní řád

Základní škola Hýskov. Školní řád Základní škola Hýskov Školní řád Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců žáka ve znění zák. předpisů,zákon

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více