M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje: Bryknarová, tel , Způsob doručení : veřejná vyhláška Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad v Železném Brodě, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podalo Město Železný Brod, IČO , náměstí 3. května č.p. 1, Železný Brod, které zastupuje Atelier 4 s.r.o., IČO , Podhorská č.p. 20, Jablonec nad Nisou 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y - změna územního rozhodnutí o umístění stavby : část A - přestupní uzel u nádraží ČD : - Pozemní komunikace a zpevněné plochy, vč. úpravy křižovatek a sjezdů, autobusových zálivů, odstavných a parkovacích ploch, obratiště a navazujících ploch - Komunikace pro chodce (chodníky, nástupiště, smíšené plochy) - Venkovní úpravy (oplocení, zábradlí, zdi) - Zarážedlo na manipulační koleji - Propustek a nábřežní zdi na vodoteči Brodec, vč. zábradlí - Úpravy a vyztužení svahu před výpravní budovou ČD (č.p. 618) - Vegetační úpravy - Zastávkové přístřešky, přístřešek na kola a ostatní mobiliář - Úpravy stávajících objektů - Úprava výtahové šachty u č.p Umístění informačních systémů do zádveří vestibulu č.p Úprava střechy výpravní budovy č.p. 618 (osazení středních zachycovačů, vyhřívání střešních žlabů a svodů) - Umístění vysílače kamerového signálu na střechu objektu č.p. 773 a Elektronický vizuální a akustický systém - Kamerový systém a VISO (Varovný Informační Systém Obyvatelstva) - Novostavby inženýrských sítí - Přeložky stávajících inženýrských sítí str.1

2 část B - autobusová zastávka u památníku T.G.M. jsou navrženy pouze následující změny: - Na ploše, která byla původně vymezena jako veřejné prostranství s možným polyfunkčním využitím (konání trhů, rozptylová pěší plocha), jsou nově umístěna dvě odstavná stání pro autobusy délky 13m. Podél stání jsou doplněny zeleň, mobiliář a zahražovací sloupky. - Z důvodu umístění 2 odstavných stání je upravena trasa veřejného osvětlení, jsou upraveny rozteče 2 navrhovaných sloupů se svítidly a v jižní části za odstavnými stáními je osvětlení prostoru posíleno jedním sloupem se dvěma svítidly. - Z návrhu je vypuštěn objekt prodejního stánku na hlavním nástupišti. Ponechávají se přípojky NN a O2 pro možnost výhledového umístění a napojení objektu. - Ostatní části stavby zůstávají beze změn. (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 465, 471, 472/1, 472/5, 473/1, 473/4, 473/5, 475, 476/14, 476/54, 476/55, 697, 785, 787/1, 787/2, 789, 791/1, 791/2, 1492/2, 3233/1, 3270/1, 3305/1, 3312, 3313 v katastrálním území Železný Brod. Druh a účel umisťované stavby: - Část A - upravené řešení přestupního uzlu zachovává liniové uliční uspořádání obslužné komunikace a výstupních a nástupních stání, tedy princip, který byl uvažován již v původní projektové dokumentaci. Těžiště autobusového nádraží je však posunuto východním směrem, před jižní a východní fasády výpravní budovy železniční stanice, do prostor, které jsou od navazující bytové zástavby odděleny přirozenou protihlukovou i pohledovou bariérou v podobě stávajícího skalního svahu s bujnou vegetací. Průjezd vozidel na obratiště je navržen pouze po jednopruhové obousměrné komunikaci a vlastní plocha obratiště je přesunuta severním i východním směrem - severním na úkor zbytné manipulační koleje a východním směrem z důvodu umístění odstavných stanovišť autobusů kolmo k východní fasádě výpravní budovy. Posun obratiště východním směrem vyžaduje dodatečné projednání zkrácení koleje č.5 o 5 m. Prostor křižovatkového uzlu ulic Nádražní, Jiráskovo nábřeží a Na Vápence bude dotčen pouze stavebními úpravami v hranicích stávajících zpevněných ploch, které povedou k optimalizaci sklonových poměrů a únosnosti konstrukčních vrstev. Samotné autobusové nádraží je navrženo v oboustranné lineární dispozici ve východním úseku Nádražní ulice, je navrženo s bočními nástupišti a podélným řazením autobusů. Boční nástupiště jsou navržena na části průchozích chodníků podél objektů i jako samostatné přidružené plochy komunikací. Na úrovni jihozápadního nároží výpravní budovy, před nímž je navržen přechod pro chodce mezi jižními a severními chodníky, je navrženo zúžení průjezdné obslužné komunikace z dvoupruhového uspořádání v celkové šířce 7 m na jednopruhové obousměrné v šířce 4-4,15 m. Jednopruhový obousměrný úsek je ve východním okraji řešeného území, již na pozemku p.č. 3305/1 ve vlastnictví ČD, ukončen jednostranně vyoseným obratištěm o vnějším průměru 25 m, tedy v parametrech pro otočení autobusů délky až 15 m a nákladních vozidel. Pro odstavování autobusů jsou kolmo k výpravní budově navržena 4 odstavná stání v délce 14 m a šířce 3,5 m. Při jižní hranici odstavů je navrženo jedno pohotovostní stání pro dodávky /malé nákladní automobily, nebo i osobní vozidla, které bude využíváno zejména servisními vozidly dopravce, dopravní obsluhou území, atd. Nástupní stanoviště v počtu 4 stání jsou navržena podél jižní fasády výpravní budovy, tedy přibližně v linii, která byla v původní projektové dokumentaci využívána jako odstavný pruh. Začátek zálivu je navržen na úrovni výpravní budovy a jejího západního přístavku (kotelna), první stanoviště je navrženo jako volné se zešikmením pro usnadnění najetí na stání, ostatní stanoviště jsou navržena v polotěsném uspořádání, tj. s délkou jednoho stání 18 m, pouze koncové východní stání je v délce 13 m. Na úrovni východního okraje stávajícího zemního násypu je navrženo směrové vychýlení Nádražní ulice, kterým je v navazující části vytvořen prostor pro umístění kolmých stání pro osobní vozidla. Jižní hrana průjezdné Nádražní komunikace pak v jedné linii pokračuje až do prostoru obratiště. Na zrcadlové straně ulice, vůči kolmým parkovacím stáním pro osobní dopravu, je navržena autobusová zastávka v celkové délce 30 m, jejíž konkrétní využití bude stanoveno až na základě skutečných potřeb přestupního uzlu. V prostoru obratiště bude svah vyztužen a nad svahem je navržena oprava stávajících lesních cest a podél cesty je navrženo založení aleje nízkých doplňkových dřevin. Stávající propustek v Nádražní ulici přes vodoteč Brodec bude upraven. Součástí stavby jsou nezbytné přeložky inženýrských sítí. str. 2

3 Část B - jsou navrženy pouze následující změny: Na ploše, která byla původně vymezena jako veřejné prostranství s možným polyfunkčním využitím (konání trhů, rozptylová pěší plocha), jsou nově umístěna dvě odstavná stání pro autobusy délky 13 m. Podél stání jsou doplněny zeleň, mobiliář a zahražovací sloupky. Z důvodu umístění 2 odstavných stání je upravena trasa veřejného osvětlení, jsou upraveny rozteče 2 navrhovaných sloupů se svítidly a v jižní části za odstavnými stáními je osvětlení prostoru posíleno jedním sloupem se dvěma svítidly. Z návrhu je vypuštěn objekt prodejního stánku na hlavním nástupišti. Ponechávají se přípojky NN a O2 pro možnost výhledového umístění a napojení objektu. Ostatní části stavby zůstávají beze změn. Umístění stavby na pozemku: Část A : 4 nástupní stání budou umístěna na ppč. 471 podél výpravní budovy ČD ve vzdálenosti 2,3 m od ppč. 468, 2 výstupní stání na ppč. 472/1 budou umístěna naproti budově č.p. 623 přes ulici Nádražní, podél této budovy na ppč. 471 budou parkovací plochy pro osobní automobily umístěné ve vzdálenosti 2,9 m od ppč. 470/1, obratiště autobusů na ppč. 3305/1 bude umístěno za výpravní budovou ČD ve vzdálenosti 31,6 m do středu obratiště. Směrové uspořádání komunikací respektuje stávající dopravní situaci. Část B : změna řeší umístění dvou odstavných stání pro autobusy, která budou umístěna na ppč. 791/1 ve vzdálenosti 6,0 m od ppč. 3305/2. Vše v k.ú. Železný Brod. Určení prostorového řešení stavby: Část A : Pozemní komunikace Délka řešeného úseku východní části Nádražní ulice 380,4 m Obratiště 2x Obratiště pro autobusy a NA kruhové, vnější průměr 25 m Obratiště pro OA úvraťové, š.4m, délka 4,5 m Počet křižovatek 1 Autobusová stanoviště 4 trvalá podélná nástupní stání, jedno ve volném uspořádání, tři v polotěsném 4 trvalá kolmá odstavná stání v délce 14 m 1 výstupní a 1 rezervní podélné stanoviště v polotěsném uspořádání - záliv autobusové zastávky umožňuje toto budoucí funkční využití: 2 výstupy, anebo 1 výstup + 1 rezerva, anebo 1 výstup + 1 nástup, anebo 2 stání pro NAD Parkovací plochy pro individuální a obslužnou osobní dopravu 1 podélné vyhrazené stání pro dodávky (servis, obsluha) 17 parkovacích stání, z toho - 2 podélná parkovací stání v západní části Nádražní ulice - 2 podélná parkovací stání ve východní části Nádražní ulice - 13 kolmých parkovacích stání v Nádražní ulici, z toho 1 vyhrazené pro ZTP, 1 pro vozidla TAXI a 5 v režimu K&R 3 stání pro motocykly 25m2 pro umístění objektu s cyklostojany, vč. přístupové plochy Drobné objekty (zastávkové přístřešky, přístřešek na kola) 1x zastávkový přístřešek 1,8 x 4,9 m 3x zastávkový přístřešek 1,8 x 3,7 m 1x přístřešek na kola 2,5 x 3,9 m Zarážedlo na manipulační koleji Zarážedlo je navrženo dle Vzorových listů ČD, jako železobetonové typ DSB. Výměra stavby jako celku Plocha stavby celkem m2 str. 3

4 Inženýrské sítě Délka stok dešťové kanalizace 284,7 bm Lapač ropných látek 1 ks Uliční vpusti s přípojkami 20 ks Liniové odvodňovací prvky 3 ks = 89,5 bm Dešťové přípojky nádraží 7 ks Úpravy stávajících kanalizací opravy šachet 6 ks Délka přeložek plynovodu 16,1 bm Délka trasy veřejného osvětlení 422 m Délka přeložek kabelů Telefónicy O2 ČR 220 bm Délka přeložek kabelů NN 12 m Přívody NN Město ŽB 50 m Městský rozhlas a přeložka Teplo ŽB 55 m Kamerový systém 246 m + rozvody po objektech Informační systém, VISO komplet viz C 1.5. Část B : jsou navrženy pouze následující změny: Na ploše, která byla původně vymezena jako veřejné prostranství s možným polyfunkčním využitím (konání trhů, rozptylová pěší plocha), jsou nově umístěna dvě odstavná stání pro autobusy délky 13 m. Podél stání jsou doplněny zeleň, mobiliář a zahražovací sloupky. Z důvodu umístění 2 odstavných stání je upravena trasa veřejného osvětlení, jsou upraveny rozteče 2 navrhovaných sloupů se svítidly a v jižní části za odstavnými stáními je osvětlení prostoru posíleno jedním sloupem se dvěma svítidly. Z návrhu je vypuštěn objekt prodejního stánku na hlavním nástupišti. Ponechávají se ovšem přípojky NN a O2 pro možnost výhledového umístění a napojení objektu. Ostatní části stavby zůstávají beze změn, tak jak bylo povoleno jejich provedení ve stavebním povolení ze dne , č.j. Stav./8328/2009/Br-5550/2009/BRYI-822/160, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne pod č.j. SÚ-642/2012-BRYI-89/8. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. Pozemky parc. č. 465, 471, 472/1, 472/5, 473/1, 473/4, 473/5, 475, 476/14, 476/54, 476/55, 697, 785, 787/1, 787/2, 789, 791/1, 791/2, 1492/2, 3233/1, 3270/1, 3305/1, 3312, 3313 v katastrálním území Železný Brod. Stavba je podle 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 a v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí a dotčených orgánů : 2. MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne , č.j. ŽP/5256/2012/201.2Pavl : - v projektové dokumentaci pro stavební povolení bude na základě posouzení arboristy upřesněn počet stromů, které budou navrženy k pokácení. Před zásahem do nelesní zeleně je stavebník povinen požádat o povolení kácení příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, kterým je v tomto případě MěÚ-OŽP Železný Brod. - s odpady vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. str. 4

5 - odvod dešťových vod ze všech pojezdových zpevněných ploch terminálu bude realizován přes lapače ropných látek, které budou vyústěny do vodoteče Brodecký potok. Bude respektováno stanovisko správce vodoteče (Lesy ČR,s.p.). 3. Policie ČR, DI Jablonec nad Nisou ze dne , č.j. KRPL-51709/ČJ a ze dne , č.j. : KRPL-51710/ČJ : - přechodná a místní úprava provozu na pozemích komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 65 a TP 66 (II:vydání) a dalších předpisů a norem a bude projednána dodavatelem stavby v dostatečném předstihu se zdejším DI a stanovení vyžádáno u příslušného silničního úřadu. - dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si vzhledem k problematice silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje přechodnou a místní úpravu provozu na pozemní komunikaci případně upravit. - dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si dále vyhrazuje z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu provést případnou úpravu dopravního značení a zařízení před kolaudací předmětných staveb. 4. Lesy ČR, správa toků oblast povodí Labe ze dne , č.j. LČR953/002346/ : - vyústění koryta vodního toku nebude tvořit překážku v toku, bude zaústěno pod úhlem a umístěno na dno (min. 0,3 m) stávající vodoteče. - navržený profil propustku na Brodeckém potoce bude dimenzován tak, aby nad hladinou s návrhovým průtokem s četností výskytu jednou za 100 let zůstat volný prostor nejméně 0,5 m a vtok byl zabezpečen proti ucpání. 5. České dráhy, RSM Hradec Králové ze dne , č.j. 4326/2012 : - přípojná skříň rozvaděč měření ČEZ a všechny kabely budou zasekány do zdiva. - vyhřívání musí mít samostatné měření el.energie. Náklady bude hradit Město Železný Brod. - zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Turnov (p.pavlousek, tel , mobil ). - akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s. Za případné škody na stavbě a zařízení dráhy odpovídá a hradí je investor stavby. - akcí zasažený objekt ČD, a.s., bude po ukončení realizace uklizen- převzetí zástupcem Ms RSM Turnov ((kontakt viz. výše). - likvidaci příp. odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma zhotovitel dané stavby. 6. České dráhy, RSM Hradec Králové ze dne , č.j. 3764/2012 a do protokolu ze dne : 1. Zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Turnov (p. Pavlousek, tel , mobil ). 2. V uvažované zájmové lokalitě se vyskytují inženýrské sítě a zařízení v naší správě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem Ms RSM Turnov (kontakt viz. výše) za účelem přesného vytýčení tras IS, příp. stanovení způsobu jejich ochrany. 3. Nově budovaná komunikace umožní přístup a příjezd uživatelů nemovitostí za otočkou autobusů. 4. Nutno řešit úpravu komunikace a patřičné odvodnění podél výpravní budovy. Niveleta stávající komunikace podél výpravní budovy je výše než zadní vstup do vestibulu, dochází proto k zaplavování vestibulu při tání či přívalových srážkách. 5. Výtahová šachta na popelové nádoby bude zrušena na náklady investora. 6. Souhlasíme s úpravou okapových žlabů, svodů /vyhřívání/ a výměnou stávajících zachytačů sněhu. Vyhřívaní musí mít samostatné měření el. energie. Náklady bude hradit Město Železný Brod. 7. Projektová dokumentace bude respektovat napojení stávajících objektů na inženýrské sítě a tato napojení budou zachována. 8. Vzhledem k vývoji situace s objektem skladiště požadujeme zachování přístupu k prostředním vratům do skladiště s tím, že na určených parkovacích místech by bylo dovoleno pouze zastavení. str. 5

6 Nebo bylo jejich využívání jinak omezeno. Předpokládáme využití pouze kratšími nákladními vozidly. V případě změny situace s objektem skladiště by se upravily i parkovací podmínky. 9. Realizace stavby na pozemcích ČD, a. s., p.č. 3305/1 a st.p.č. 465, k.ú. Železný Brod, je podmíněna předběžným souhlasem GŘ O31, který je nedílnou přílohou tohoto stanoviska. 10. S ohledem na umístění a další užívání předmětné stavby náš soulas podmiňujeme dořešením majetkoprávní otázky a to, odprodejem části pozemku p.č. 3305/1, k.ú. Železný Brod, na kterém je stavba realizována (kontaktní osoba Ing. Tihon, tel , mobil ). 11. Požadujeme uzavření smlouvy o právu provedení stavby. Žádost o odkup výše uvedené části pozemku musí být zapracována do této smlouvy (kontaktní osoba paní Frenclová, tel , mobil ). 12. Do doby odprodeje požadujeme uzavření nájemní smlouvy s RSM Hradec Králové, majetkové oddělení Ing. Sejpková, tel , mobil Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a. s. Za případné škody na stavbě a zařízení dráhy odpovídá a hradí je investor stavby. 14. Likvidaci příp. odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma zhotovitel dané stavby. 15. Akcí zasažený pozemek ČD, a. s., bude po ukončení realizace uklizen převzetí zástupcem Ms RSM Turnov kontakt viz. výše. 16. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat. 17. Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte vždy číslo jednací tohoto vyjádření. 18. Toto stanovisko se vztahuje na předložený projekt a jeho platnost je 2 roky ode dne vydání. Neobsahuje vyjádření SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové a ČD Telematiky a.s., Odbor Servis INFRA, U Javorky 1728, Česká Třebová. 19. Nově budovaná komunikace v části stavby A umožní přístup a příjezd uživatelům nemovitostí za otočkou autobusů. 7. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 ze dne , zn. 634-A/2012-OŘ HKR : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se změnou umístění stavby situované v obvodu a ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky. 1. Na zkrácení koleje č.5 je nutno Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty, které vydává SŽDC, Odbor základního řízení provozu, oddělení technické. 2. V místě stavby se nacházejí kabelové trasy SŽDC ve správě OŘ HKR. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací je nutno objednat vytyčení kabelových tras a projednat technologický postup prací s p. Krausem tel.: (Správa sdělovací a zabezpečovací techniky) a p. Floriánem tel , (Správa elektrotechniky a energetiky). Prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras a kabelů. Případné opravy nebo přeložky kabelů budou provedeny na náklady investora. 3. V místě stavby se nacházejí kabelové trasy telekomunikačního vedení SŽDC ve správě ČD Telematika. V místě těchto tras musí být proveden rozebíratelný povrch. Způsob ochrany kabelů je třeba projednat s pracovníkem SKS Pardubice p. Dlouhým, tel , Před zahájením zemních prací je nutno objednat vytyčení kabelových tras u pracovníků SKS Česká Třebová. Je nutno dodržet podmínky souhrnného stanoviska ČD-Telematika čj. 7796/ ze dne Ukončení zkrácené koleje č. 5 bude provedeno v souladu se vzorovým listem SŽDC. 5. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC s.o. 6. Zneškodnění veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou musí být provedeno mimo pozemky dráhy v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami v aktuálním znění. 7. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace. str. 6

7 Projekt pro stavební řízení musí obsahovat: situaci v M1 : 500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy krajní koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla, příčné řezy v místech největšího přiblížení k ose koleje v M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby o osy krajní koleje, technickou zprávu výpis a snímek z KN dotčených pozemků v obvodu a OPD. 8. Akce bude projednána podle Zákona o drahách č.266/94 Sb. 8. SČVK a.s., Přítkovská 1689, Teplice, ze dne , zn /TPCV/FLA : - projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k našemu vyjádření a stanovení podmínek pro realizaci stavby. - v ochranných pásmech V+K nesmí být umístěny žádné pevné stavby. 9. UPC Česká republika, a.s. ze dne , zn. 2011/2302/ZB a ze dne , zn. 2012/0919/ZB - bude respektováno ustanovení 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení, - zahájení zemních prací v ochranném pásmu PVVKS stavebník min. 14 dní a v případě nutnosti přerušení provozu PVVKS min. 1 měsíc předem prokazatelně oznámí naší společnosti, - před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení popřípadě vyznačení tras PVVKS v zájmové oblasti - vytýčení tras na základě objednávky provede dle dohody firma InfoTel, s.r.o. zastoupená p. Třešňákem, telefon : mail: - pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytýčeným PVVKS a budou prokazatelně poučeni o povinnosti provádět zemní práce v ochranném pásmu PVVKS (1,5 m od krajního vedení na obě strany) ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a nářadí, a s nejvyšší opatrností, - při křížení či souběhu s PVVKS budou dodrženy podmínky ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení a související normy ČSN Ochrana sdělovacích vedení, - odkryté vedení PVVKS stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení, a to i třetí osobou, - dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projedná a schválí se zástupcem naší společnosti panem Petrem Kubíkem tel. : při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje výše uvedeného pracovníka UPC Česká republika,a.s. příp. její servisní organizace - tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, - v případě narušení či vynuceném přerušení optického kabelu PVVKS stavebník uhradí jeho výměnu v celé délce mezi nejbližšími kabelovými spojkami, - před záhozem musí být k prohlídce stavu PVVKS stavebníkem pozván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení PVVKS - stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu - v případě rekonstrukčních prací v objektu stavebník zajistí průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (viz ust. 63 vyhl. č. 324/1990 Sb.) a další postup obdobně jako u PVVKS, - pokud vedení PVVKS je položeno v místech, kde je plánována trvalá stavba je nutné jeho přeložení popřípadě změna ochrany vedení - v případě požadavku stavebníka na vynucenou přeložku PVVKS je náš souhlas s umístěním předmětné stavby podmíněn uzavřením dohody o vynucené přeložce, v níž budou podrobněji řešeny podmínky pro přeložku, a to nejpozději do termínu podání žádosti o stavební povolení - veškeré práce na vedení PVVKS bude na základě objednávky od investora zajišťovat UPC Česká republika, a.s. str. 7

8 - pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením PVVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy - Platnost tohoto vyjádření je maximálně 1 rok a vztahuje se pouze ke stupni přípravy, stavbě a stavebníkovi, jak jsou uvedeny v úvodní části tohoto vyjádření. Pro jiného stavebníka, pro rozšíření stavby formou přípolože či pro další projektový či stavebně-správní stupeň, je toto vyjádření neplatné a pro něj si vyhrazujeme nové posouzení. - Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb s následkem uložení pokut dle 118, odst. 1, písm. s (právnické osoby) a dle 120, odst. 1, písm. i (fyzická osoba) uvedeného zákona. 10. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 ze dne , zn. 634-B/2012-OŘ HKR : 1. Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k jejímu porušení vlivem provozu dráhy. 2. Zneškodnění veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou musí být provedeno mimo pozemky dráhy v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami v aktuálním znění. 3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC s.o. 4. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace. Projekt pro stavební řízení musí obsahovat: situaci v M1 : 500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla, příčné řezy v místech největšího přiblížení k ose koleje v M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby o osy koleje, technickou zprávu výpis a snímek z KN dotčených pozemků v obvodu a OPD. 5. Akce bude projednána podle Zákona o drahách č.266/94 Sb. 11. MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne , č.j. ŽP/5258/2012/201.2Pavl : - veškeré výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN DIN o ochraně stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. V případě zásahu do nelesní zeleně je stavebník povinen požádat o povolení kácení příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, kterým je v tomto případě MěÚ-OŽP Železný Brod. - s odpady vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - odvod dešťových vod ze všech pojezdových zpevněných ploch (včetně nového odstavného stanoviště) z autobusové zastávky u památníku T.GM. bude realizován přes lapače ropných látek, které budou dále napojeny na jednotnou kanalizaci ve správě SČVK a.s. 12. SČVK a.s., Přítkovská 1689, Teplice, ze dne , zn /TPCV/FLA : - budou dodrženy podmínky, které jsme dali vyjádřením ze dne projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k našemu vyjádření a stanovení podmínek pro realizaci stavby. - v ochranných pásmech V+K nesmí být umístěny žádné pevné stavby. 13. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne , zn : V zájmovém prostoru stavby ( část B) dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními : NTL PE příp., STL přípojka PE 40 str. 8

9 V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynovod DN 80 + příp. Plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., divize provozu a údržby (kontakt : Práce budou provedeny na základě objednávky za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednatel. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni: 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na ds.cz nebo Zákaznická linka ). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 4) bude dodržena mj. ČSN , TPG tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na cz nebo Zákaznická linka ). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci str. 9

10 o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ, 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG , 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení, 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. Kontakt: nebo Zákaznická linka Stanovisko, popř.jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 14. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne , zn : V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení: STL příp. PE 40 + NTL PE příp V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynovod DN 100. Plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej neleze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačením prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., divize provozu a údržby (kontakt : Práce budou provedeny na základě objednávky, za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednatel. - Pro upřesnění polohy plynárenského zařízení je nutné provést jeho vytýčení příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší objednávky (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné se obrátit na RWE Distribuční služby, s.r.o. oddělení dokumentace sítí (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - Požadavek na zřízení nového odběrného místa nebo rozšíření spotřeby plynu musí být projednán prostřednictvím kontaktních míst společnosti RWE (KONTAKTwww.rwe.cz) nebo Zákaznické linky Pro určení místa napojení a průběhu trasy je nutné předložit snímek katastrální mapy včetně příjezdové cesty k budoucí stavbě. Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě včetně pokynů je dostupný na adrese (www.rwe-gasnet.cz/cs/ zadosti/gas/) - V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě, musí být toto projednáno s vlastníkem sítě RWE GasNet, s.r.o. (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000, k posouzení. str. 10

11 - PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG , ČSN EN /2/3/4, TPG , ČSN EN a ČSN Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umísťování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. Kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne , zn : V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL RS (podzemní), STL DN 150,100, PE 160, 90, NTL DN 150,100, PE 225,160,110 + příp. V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynovod DN 150,100, 50 + příp. Plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., divize provozu a údržby (kontakt : Práce budou provedeny na základě objednávky za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednatel. Toto stanovisko není možno použít pro stavební řízení a vydání stavebního povolení pro stavby plynárenských zařízení. Pro uvedené stavby je nutno doložit ještě stanovisko k projektové dokumentaci. Informace o případném napojení, rekonstrukcích a přeložení našich sítí a následné vyjádření k PD podá pracovník odboru operativní správy sítí RWE Distribuční služby, s.r.o. - p. Ondřej Zůbek, tel , mob , Pro ostatní neplynárenská zařízení je toto stanovisko možné použít při splnění veškerých uvedených podmínek pro stavební řízení, k vydání stavebního povolení, k územnímu souhlasu a k zjednodušenému územnímu řízení. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni: 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na ds.cz nebo Zákaznická linka ). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 4) bude dodržena mj. ČSN , TPG tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského str. 11

12 zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na cz nebo Zákaznická linka ). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG , 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. Kontakt: nebo Zákaznická linka Stanovisko, popř. jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 16. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne , zn : V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení: STL PE 160, DN 150, DN NTL PE 225, PE 160, DN 150, DN příp. Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. str. 12

13 Technické podmínky dotyku s naším zařízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby. - Pro upřesnění polohy plynárenského zařízení je nutné provést jeho vytýčení příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší objednávky (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné se obrátit na RWE Distribuční služby, s.r.o. oddělení dokumentace sítí (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - Požadavek na zřízení nového odběrného místa nebo rozšíření spotřeby plynu musí být projednán prostřednictvím kontaktních míst společnosti RWE (KONTAKT:www.rwe.cz) nebo Zákaznické linky Pro určení místa napojení a průběhu trasy je nutné předložit snímek katastrální mapy včetně příjezdové cesty k budoucí stavbě. Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě včetně pokynů je dostupný na adrese (www.rwegasnet.cz/cs/ zadosti/gas/) - V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě, musí být toto projednáno s vlastníkem sítě RWE GasNet, s.r.o. (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000, k posouzení. - PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG , ČSN EN /2/3/4, TPG , ČSN EN a ČSN Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umísťování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. Kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 17. ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 ze dne , zn.11506/ a zn. 7796/ : Při realizaci výše uvedené akce DOJDE ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle 102 zák.č. 127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích. Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Zařízeni: DK34 (4XV1,3) ;TK 10XN0,8(TCEPKPFLEY)- 2x ;DOK Ericsson 36vl.v HDEPE tr.+tk10xn0,8 ;místní kabelizace po žst.železný Brod Kniha plánů: Předány ve stupni ÚŘ ;nové kabely TK10XN0.8+HDPE tr.s DOK viz.situace v dgn.bentley View Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC Upřesnění: V zájmovém prostoru výhledové stavby je vedeno více samostatných tras kabelů dálkové,místní,traťové a optické sítě SŽDC, s.o. Kabely zapracujte do projektu a předložte v dalším stupni řízení. V případě jakékoli kolize s kabely ve správě ČD Telematika a.s.projednejte způsob ochrany popř.přeložky s pracovníkem SKS Pardubice Vlastimilem Dlouhým mob , O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započetím zemních prací na základě objednávky. Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.: ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištěni provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. {dále jen SŽDC ) Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajisti: str. 13

14 aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006. aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase), prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízeni) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětleni, odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci, aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových Pardubice, Dlouhý Vlastimil, tel.: , Dryml Radovan, tel.: , Jasanský Jan, tel.: k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedeni (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou, při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, při provádění zemních prací byla dodržena ČSN Zemní práce" zejména čl.20 a 21, ČSN ,, Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN Uzemnění a ochranné vodiče" neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Pardubice, Dlouhý Vlastimil, tel.: , Dryml Radovan, tel.:n , HELP DESK, tel: ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek., provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k prácí na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994sb. Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC. vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah, s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákonu 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb. Zákon o drahách. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 Libeň, Malletova 10/2363. Všeobecné podmínky pro vytýčení trasy: Sdělování polohy a vytýčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Pardubice, str. 14

15 Dlouhý Vlastimil, tel.: , Dryml Radovan, tel.: dle platného ceníku. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaši žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. V připadě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytýčením. Vytýčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytýčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte čislo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, Praha 9. Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Pardubice z pověření SŽDC, TÚDC Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s.,pernerova 2819/2a, 130 OO Praha ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly ze dne , zn : V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍTĚ NADZEMNÍ SÍTĚ V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE a ČSN EN Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Toto vyjádření je platné 1 rok od a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního čí stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kv činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (10) zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. str. 15

16 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN , ČSN EN ,2, ČSN EN , SN EN , ČSN a PNE Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. 19. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 ze dne č.j /12 a ze dne č.j.71805/12 a ze dne č.j /12 : Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjádření: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. (2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace str. 16

17 stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Petr Ježek, tel.: , (dále jen POS). (3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení (4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. (6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. (7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na bezplatné lince Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK jc povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti. 4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou str. 17

18 PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK. stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozpora oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca l m. 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo III. Práce v objektech a odstraňování objektů str. 18

19 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK. 2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. V. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinností dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat str. 19

20 Č.j. SÚ-9889/2012-BRYI POS. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 20. Při zpracování projektové dokumentace budou respektovány připomínky NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne , zn , dle vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1,5 m, včetně bezpečnostního odstupu. U stálého obousměrného provozu musí pochozí plochy umožnit bezpečný, plynulý a samostatný pohyb osob včetně jejich míjeni. ( 4 odst.(1), bod příl.č.2) Pokud šířka chodníku klesne pod 2 m musí být zřízené místo pro vzájemné vyhýbání ve vzdálenosti 100 m v intravílánu. 2. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 8,33% a příčný nejvýše do 2%. Na úsecích s podélným sklonem větším než 5% musí být po 200 m zřízené odpočívadlo o délce nejméně 1500 mm s max. sklonem do 2%. ( bod příl.č.2) 3. Místo pro přecházení a značený přechod - pokud nemá dodrženou délku signálního pásu min mm u změny dokončené stavby ( u novostavby 1500 mm), je nutné ho doplnit vodícím pásem přechodu ( šířky 550 mm) ve vozovce. ( bod příl.č.2, bod příl.č.1 ) 4. Přechody a místa pro přecházení pro chodce přes nedělené přechody bez světelné signalizace musí mít délku max mm u novostaveb, 7000 mm u změn dokončených staveb. Prodloužení je možné o 1 m tam, kde je odůvodněno obalovými křivkami a úhlem napojení komunikací, (bod Příl.č.3) 5. Nástupní hrana na zastávce MHD musi mít výšku 200 mm a u změn dokončených staveb lze snížit až na 160 mm. Při svém okraji musí mít úpravy pro zrakově postižené, jedná se o barevný pás, nikoliv reliéfní pás. Signální pás u označníku z reliéfní dlažby bude začínat 0,5 m od hrany nástupiště, 0,8 m od označníku a bude končit u vodící linie, (bod Příl. č.1,) 6. Rozhranní ploch pojízdných a pochozích, v místech sníženého silničního obrubníku s výškou menší než 80 mm ( do 2/3 náběhu) musí být opatřen varovným pásem z reliéfní barevně kontrastní dlažby šíře 400 mm. (bod příl.č.2) 7. Varovné a signální pásy musí provedeny v barevném kontrastu vůči okolí ( bod příl.č.2) 8. Chodníky musí být navrženy se sadovými obrubníky min. výšky 60 mm nad úroveň pochozí plochy, aby byla vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. Přerušení přirozené vodící linie lze nejvýše na vzdálenost 8m, jinak musí být doplněno umělou vodící linií. ( bod příl.č.1) 9. Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách musí být vyhrazené parkovací stání v šíři 3,5 m pro osoby těžce pohybově postižené. Od stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup ke vstupu. Vyhrazené stání musí být označeno mezinárodním symbolem přístupností. ( 4 odst.(2), bod 1.0. příl.č.2) 10. Dle bodu příl.č. 1 musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení. Pokud není dodržen, tak se vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení provádí označením kontrastním pruhem ve výší mm od pochozí plochy. ( ČSN ISO ) 11. Materiálové provedení : Chodník zámková dlažba - signální a varovné pásy lze provést z betonových reliéfních dlaždic určených str. 20

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Č.j.: MUHC-SU/9953/2013/VA V Hořicích dne 8. 7. 2013 Č.spisu: 20337/2012 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Gabriela Vaňkátová 492

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

Vyřizuje: Veverková Michaela

Vyřizuje: Veverková Michaela Vyřizuje: Veverková Michaela E-mail: michaela.veverkova@t-mobile.cz L.T.E.M. s.r.o. Ing. Jiří Lhota Křižékova 96 186 00 Praha 8 Naše značka: E16764/15 V Praze dne: 1.8.2015 Vyjádření a stanovení podmínek

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ODBOR TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Naše zn.: S MUHO / 5509 / 2010 Datum: 2011-01-14 Vyřizuje: Jelínek E-mail: doprstav2@mesto-horovice.cz

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 23.7.2012 Naše zn.: MěÚ-R/St.2284/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ - odbor stavební a komunikací Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel. 384341221 fax. 384723505 http://www.mesto-trebon.cz e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Č. j. Stav. 20163/2005-Kol

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

VH Atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81 60200 Brno

VH Atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81 60200 Brno VH Atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81 60200 Brno naše značka 5001093442 vyřizuje Jolana Dočkalová datum 28.04.2015 Věc: Kanalizace a ČOV Věstonice - přípojky Dolní Věstonice, přípojky Horní Věstonice

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/3633/2011-328/101-3646/2011-330/102/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad Statutární město KLADNO Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: nám. Starosty Pavla

Více

Č.j.: MUVS-S 14755/2008/OÚPSŘ-328/Fi-12 3.12.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S 14755/2008/OÚPSŘ-328/Fi-12 3.12.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 14755/2008/OÚPSŘ-328/Fi-12 3.12.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Městský úřad Frýdl a n t o d bor stavebního úřadu a živo tního pr o stř edí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 021, fax 00420 482 464 020 - žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 272

Více

Vyřizuje: Veverková Michaela

Vyřizuje: Veverková Michaela Vyřizuje: Veverková Michaela E-mail: michaela.veverkova@t-mobile.cz Profirevit Pavel Štika Ivana Olbrachta 2591 27201 Kladno Naše značka: E23275/15 V Praze dne: 21.10.2015 Vyjádření a stanovení podmínek

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 4. 3. 2013 Č.J.: 1948/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

Městský úřad Železná Ruda

Městský úřad Železná Ruda Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby stavební úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425, web: www.zeleznaruda.cz Č.j.: VÚP/454/09/69 330/4 Vaše zn.: Vyřizuje:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVY A SH VAŠE ZNAČKA: ZE DNE: 4. 5. 2015 NAŠE ZNAČKA: OD-SSÚ 17/2015-96 VYŘIZUJE: Ing. Pulec Vlastimil TELEFON: 577 311 144 DATUM: 18. 6. 2015 POČET STRAN: 6 Obec Drnovice, Drnovice 113 763 25

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 1539/2015 Č.j.: HOL-5387/2015/SÚ/JH Holešov, dne 30. dubna 2015 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E F R Ý D L A N T Ě ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU Frýdlant, nám, T.G.Masaryka 37 PSČ 464 13 tel.: 482 464 022 fax: 482 464 020 Žadatel:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha *crdux005gt8f* CRDUX005GT8F DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0048/13-6/Pl V Praze dne 13. března 2013 Č. j.: DUCR-12795/13/Pl Telefon: +420 972 241

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č.j. MUTI 2049/2013/OD/Vk-6 V Tišnově, 16.5.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Vokáčová Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice IČO: 282 979 SPISOVÁ ZN.: JID/77292/2014/MuŽi Č.j.: OZP/14684/2014 VYŘIZUJE:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ !+T11SY11G8T[8+!!!!!!!!!! S00RX00F7SZ7! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a územního plánování oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 51407/2010 OSŘÚP/Št-328

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Městský úřad Železná Ruda

Městský úřad Železná Ruda Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby stavební úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425, web: www.zeleznaruda.cz Č.j.: VÚP/2414/09/69 330/3 Vaše zn.: Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 5461/11-Re Unhošť 27.1.2012 Č.j.: 0521/12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Rebeka, pověření č. 2/2010-OV 312 679

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-164/219/09 PN-24 Petr Nový

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-164/219/09 PN-24 Petr Nový Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 18.3.2009 VÚP 328.3/330-164/219/09 PN-24 Petr Nový

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/011677/STAV/SU/Kl

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice SPIS. ZN.: výst.2440/2012- St Č.J.: MuVP - 2442/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 17.9.2012 Stehlík

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Městský úřad Nový Bydžov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Městský úřad Nový Bydžov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V 18199/2010 1759/2010 Bie Nový Bydžov, dne 9. listopadu 2010 Oprávněná

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst./73/10/Ei Dolní Benešov, dne 15.6.2010 Vyřizuje : Eichlerová, oprávněná úřední osoba Tel. : 553 651 285 Obec Bohuslavice Kateřina Fichnová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5571/2008-1303/PJ Rousínov, dne 15. října 2008 Oprávněná úřední

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/728/11/Vl Mnichovice : 5.9.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 18. 9. 2012 Č.J.: 1179/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Č.j: SÚ - 2231/2009-6-ÚŘUS-Za Benešov nad Ploučnicí, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Bc. Irena Zárubová E-mail: zarubova@benesovnpl.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 5618/2014/158Ba Č.j.:SÚ43080/14/158 / SÚ 5618/2014/158Ba Kyjov, dne 19.8.2014 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více