M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje: Bryknarová, tel , Způsob doručení : veřejná vyhláška Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad v Železném Brodě, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podalo Město Železný Brod, IČO , náměstí 3. května č.p. 1, Železný Brod, které zastupuje Atelier 4 s.r.o., IČO , Podhorská č.p. 20, Jablonec nad Nisou 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y - změna územního rozhodnutí o umístění stavby : část A - přestupní uzel u nádraží ČD : - Pozemní komunikace a zpevněné plochy, vč. úpravy křižovatek a sjezdů, autobusových zálivů, odstavných a parkovacích ploch, obratiště a navazujících ploch - Komunikace pro chodce (chodníky, nástupiště, smíšené plochy) - Venkovní úpravy (oplocení, zábradlí, zdi) - Zarážedlo na manipulační koleji - Propustek a nábřežní zdi na vodoteči Brodec, vč. zábradlí - Úpravy a vyztužení svahu před výpravní budovou ČD (č.p. 618) - Vegetační úpravy - Zastávkové přístřešky, přístřešek na kola a ostatní mobiliář - Úpravy stávajících objektů - Úprava výtahové šachty u č.p Umístění informačních systémů do zádveří vestibulu č.p Úprava střechy výpravní budovy č.p. 618 (osazení středních zachycovačů, vyhřívání střešních žlabů a svodů) - Umístění vysílače kamerového signálu na střechu objektu č.p. 773 a Elektronický vizuální a akustický systém - Kamerový systém a VISO (Varovný Informační Systém Obyvatelstva) - Novostavby inženýrských sítí - Přeložky stávajících inženýrských sítí str.1

2 část B - autobusová zastávka u památníku T.G.M. jsou navrženy pouze následující změny: - Na ploše, která byla původně vymezena jako veřejné prostranství s možným polyfunkčním využitím (konání trhů, rozptylová pěší plocha), jsou nově umístěna dvě odstavná stání pro autobusy délky 13m. Podél stání jsou doplněny zeleň, mobiliář a zahražovací sloupky. - Z důvodu umístění 2 odstavných stání je upravena trasa veřejného osvětlení, jsou upraveny rozteče 2 navrhovaných sloupů se svítidly a v jižní části za odstavnými stáními je osvětlení prostoru posíleno jedním sloupem se dvěma svítidly. - Z návrhu je vypuštěn objekt prodejního stánku na hlavním nástupišti. Ponechávají se přípojky NN a O2 pro možnost výhledového umístění a napojení objektu. - Ostatní části stavby zůstávají beze změn. (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 465, 471, 472/1, 472/5, 473/1, 473/4, 473/5, 475, 476/14, 476/54, 476/55, 697, 785, 787/1, 787/2, 789, 791/1, 791/2, 1492/2, 3233/1, 3270/1, 3305/1, 3312, 3313 v katastrálním území Železný Brod. Druh a účel umisťované stavby: - Část A - upravené řešení přestupního uzlu zachovává liniové uliční uspořádání obslužné komunikace a výstupních a nástupních stání, tedy princip, který byl uvažován již v původní projektové dokumentaci. Těžiště autobusového nádraží je však posunuto východním směrem, před jižní a východní fasády výpravní budovy železniční stanice, do prostor, které jsou od navazující bytové zástavby odděleny přirozenou protihlukovou i pohledovou bariérou v podobě stávajícího skalního svahu s bujnou vegetací. Průjezd vozidel na obratiště je navržen pouze po jednopruhové obousměrné komunikaci a vlastní plocha obratiště je přesunuta severním i východním směrem - severním na úkor zbytné manipulační koleje a východním směrem z důvodu umístění odstavných stanovišť autobusů kolmo k východní fasádě výpravní budovy. Posun obratiště východním směrem vyžaduje dodatečné projednání zkrácení koleje č.5 o 5 m. Prostor křižovatkového uzlu ulic Nádražní, Jiráskovo nábřeží a Na Vápence bude dotčen pouze stavebními úpravami v hranicích stávajících zpevněných ploch, které povedou k optimalizaci sklonových poměrů a únosnosti konstrukčních vrstev. Samotné autobusové nádraží je navrženo v oboustranné lineární dispozici ve východním úseku Nádražní ulice, je navrženo s bočními nástupišti a podélným řazením autobusů. Boční nástupiště jsou navržena na části průchozích chodníků podél objektů i jako samostatné přidružené plochy komunikací. Na úrovni jihozápadního nároží výpravní budovy, před nímž je navržen přechod pro chodce mezi jižními a severními chodníky, je navrženo zúžení průjezdné obslužné komunikace z dvoupruhového uspořádání v celkové šířce 7 m na jednopruhové obousměrné v šířce 4-4,15 m. Jednopruhový obousměrný úsek je ve východním okraji řešeného území, již na pozemku p.č. 3305/1 ve vlastnictví ČD, ukončen jednostranně vyoseným obratištěm o vnějším průměru 25 m, tedy v parametrech pro otočení autobusů délky až 15 m a nákladních vozidel. Pro odstavování autobusů jsou kolmo k výpravní budově navržena 4 odstavná stání v délce 14 m a šířce 3,5 m. Při jižní hranici odstavů je navrženo jedno pohotovostní stání pro dodávky /malé nákladní automobily, nebo i osobní vozidla, které bude využíváno zejména servisními vozidly dopravce, dopravní obsluhou území, atd. Nástupní stanoviště v počtu 4 stání jsou navržena podél jižní fasády výpravní budovy, tedy přibližně v linii, která byla v původní projektové dokumentaci využívána jako odstavný pruh. Začátek zálivu je navržen na úrovni výpravní budovy a jejího západního přístavku (kotelna), první stanoviště je navrženo jako volné se zešikmením pro usnadnění najetí na stání, ostatní stanoviště jsou navržena v polotěsném uspořádání, tj. s délkou jednoho stání 18 m, pouze koncové východní stání je v délce 13 m. Na úrovni východního okraje stávajícího zemního násypu je navrženo směrové vychýlení Nádražní ulice, kterým je v navazující části vytvořen prostor pro umístění kolmých stání pro osobní vozidla. Jižní hrana průjezdné Nádražní komunikace pak v jedné linii pokračuje až do prostoru obratiště. Na zrcadlové straně ulice, vůči kolmým parkovacím stáním pro osobní dopravu, je navržena autobusová zastávka v celkové délce 30 m, jejíž konkrétní využití bude stanoveno až na základě skutečných potřeb přestupního uzlu. V prostoru obratiště bude svah vyztužen a nad svahem je navržena oprava stávajících lesních cest a podél cesty je navrženo založení aleje nízkých doplňkových dřevin. Stávající propustek v Nádražní ulici přes vodoteč Brodec bude upraven. Součástí stavby jsou nezbytné přeložky inženýrských sítí. str. 2

3 Část B - jsou navrženy pouze následující změny: Na ploše, která byla původně vymezena jako veřejné prostranství s možným polyfunkčním využitím (konání trhů, rozptylová pěší plocha), jsou nově umístěna dvě odstavná stání pro autobusy délky 13 m. Podél stání jsou doplněny zeleň, mobiliář a zahražovací sloupky. Z důvodu umístění 2 odstavných stání je upravena trasa veřejného osvětlení, jsou upraveny rozteče 2 navrhovaných sloupů se svítidly a v jižní části za odstavnými stáními je osvětlení prostoru posíleno jedním sloupem se dvěma svítidly. Z návrhu je vypuštěn objekt prodejního stánku na hlavním nástupišti. Ponechávají se přípojky NN a O2 pro možnost výhledového umístění a napojení objektu. Ostatní části stavby zůstávají beze změn. Umístění stavby na pozemku: Část A : 4 nástupní stání budou umístěna na ppč. 471 podél výpravní budovy ČD ve vzdálenosti 2,3 m od ppč. 468, 2 výstupní stání na ppč. 472/1 budou umístěna naproti budově č.p. 623 přes ulici Nádražní, podél této budovy na ppč. 471 budou parkovací plochy pro osobní automobily umístěné ve vzdálenosti 2,9 m od ppč. 470/1, obratiště autobusů na ppč. 3305/1 bude umístěno za výpravní budovou ČD ve vzdálenosti 31,6 m do středu obratiště. Směrové uspořádání komunikací respektuje stávající dopravní situaci. Část B : změna řeší umístění dvou odstavných stání pro autobusy, která budou umístěna na ppč. 791/1 ve vzdálenosti 6,0 m od ppč. 3305/2. Vše v k.ú. Železný Brod. Určení prostorového řešení stavby: Část A : Pozemní komunikace Délka řešeného úseku východní části Nádražní ulice 380,4 m Obratiště 2x Obratiště pro autobusy a NA kruhové, vnější průměr 25 m Obratiště pro OA úvraťové, š.4m, délka 4,5 m Počet křižovatek 1 Autobusová stanoviště 4 trvalá podélná nástupní stání, jedno ve volném uspořádání, tři v polotěsném 4 trvalá kolmá odstavná stání v délce 14 m 1 výstupní a 1 rezervní podélné stanoviště v polotěsném uspořádání - záliv autobusové zastávky umožňuje toto budoucí funkční využití: 2 výstupy, anebo 1 výstup + 1 rezerva, anebo 1 výstup + 1 nástup, anebo 2 stání pro NAD Parkovací plochy pro individuální a obslužnou osobní dopravu 1 podélné vyhrazené stání pro dodávky (servis, obsluha) 17 parkovacích stání, z toho - 2 podélná parkovací stání v západní části Nádražní ulice - 2 podélná parkovací stání ve východní části Nádražní ulice - 13 kolmých parkovacích stání v Nádražní ulici, z toho 1 vyhrazené pro ZTP, 1 pro vozidla TAXI a 5 v režimu K&R 3 stání pro motocykly 25m2 pro umístění objektu s cyklostojany, vč. přístupové plochy Drobné objekty (zastávkové přístřešky, přístřešek na kola) 1x zastávkový přístřešek 1,8 x 4,9 m 3x zastávkový přístřešek 1,8 x 3,7 m 1x přístřešek na kola 2,5 x 3,9 m Zarážedlo na manipulační koleji Zarážedlo je navrženo dle Vzorových listů ČD, jako železobetonové typ DSB. Výměra stavby jako celku Plocha stavby celkem m2 str. 3

4 Inženýrské sítě Délka stok dešťové kanalizace 284,7 bm Lapač ropných látek 1 ks Uliční vpusti s přípojkami 20 ks Liniové odvodňovací prvky 3 ks = 89,5 bm Dešťové přípojky nádraží 7 ks Úpravy stávajících kanalizací opravy šachet 6 ks Délka přeložek plynovodu 16,1 bm Délka trasy veřejného osvětlení 422 m Délka přeložek kabelů Telefónicy O2 ČR 220 bm Délka přeložek kabelů NN 12 m Přívody NN Město ŽB 50 m Městský rozhlas a přeložka Teplo ŽB 55 m Kamerový systém 246 m + rozvody po objektech Informační systém, VISO komplet viz C 1.5. Část B : jsou navrženy pouze následující změny: Na ploše, která byla původně vymezena jako veřejné prostranství s možným polyfunkčním využitím (konání trhů, rozptylová pěší plocha), jsou nově umístěna dvě odstavná stání pro autobusy délky 13 m. Podél stání jsou doplněny zeleň, mobiliář a zahražovací sloupky. Z důvodu umístění 2 odstavných stání je upravena trasa veřejného osvětlení, jsou upraveny rozteče 2 navrhovaných sloupů se svítidly a v jižní části za odstavnými stáními je osvětlení prostoru posíleno jedním sloupem se dvěma svítidly. Z návrhu je vypuštěn objekt prodejního stánku na hlavním nástupišti. Ponechávají se ovšem přípojky NN a O2 pro možnost výhledového umístění a napojení objektu. Ostatní části stavby zůstávají beze změn, tak jak bylo povoleno jejich provedení ve stavebním povolení ze dne , č.j. Stav./8328/2009/Br-5550/2009/BRYI-822/160, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne pod č.j. SÚ-642/2012-BRYI-89/8. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. Pozemky parc. č. 465, 471, 472/1, 472/5, 473/1, 473/4, 473/5, 475, 476/14, 476/54, 476/55, 697, 785, 787/1, 787/2, 789, 791/1, 791/2, 1492/2, 3233/1, 3270/1, 3305/1, 3312, 3313 v katastrálním území Železný Brod. Stavba je podle 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 a v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí a dotčených orgánů : 2. MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne , č.j. ŽP/5256/2012/201.2Pavl : - v projektové dokumentaci pro stavební povolení bude na základě posouzení arboristy upřesněn počet stromů, které budou navrženy k pokácení. Před zásahem do nelesní zeleně je stavebník povinen požádat o povolení kácení příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, kterým je v tomto případě MěÚ-OŽP Železný Brod. - s odpady vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. str. 4

5 - odvod dešťových vod ze všech pojezdových zpevněných ploch terminálu bude realizován přes lapače ropných látek, které budou vyústěny do vodoteče Brodecký potok. Bude respektováno stanovisko správce vodoteče (Lesy ČR,s.p.). 3. Policie ČR, DI Jablonec nad Nisou ze dne , č.j. KRPL-51709/ČJ a ze dne , č.j. : KRPL-51710/ČJ : - přechodná a místní úprava provozu na pozemích komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 65 a TP 66 (II:vydání) a dalších předpisů a norem a bude projednána dodavatelem stavby v dostatečném předstihu se zdejším DI a stanovení vyžádáno u příslušného silničního úřadu. - dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si vzhledem k problematice silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje přechodnou a místní úpravu provozu na pozemní komunikaci případně upravit. - dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si dále vyhrazuje z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu provést případnou úpravu dopravního značení a zařízení před kolaudací předmětných staveb. 4. Lesy ČR, správa toků oblast povodí Labe ze dne , č.j. LČR953/002346/ : - vyústění koryta vodního toku nebude tvořit překážku v toku, bude zaústěno pod úhlem a umístěno na dno (min. 0,3 m) stávající vodoteče. - navržený profil propustku na Brodeckém potoce bude dimenzován tak, aby nad hladinou s návrhovým průtokem s četností výskytu jednou za 100 let zůstat volný prostor nejméně 0,5 m a vtok byl zabezpečen proti ucpání. 5. České dráhy, RSM Hradec Králové ze dne , č.j. 4326/2012 : - přípojná skříň rozvaděč měření ČEZ a všechny kabely budou zasekány do zdiva. - vyhřívání musí mít samostatné měření el.energie. Náklady bude hradit Město Železný Brod. - zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Turnov (p.pavlousek, tel , mobil ). - akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s. Za případné škody na stavbě a zařízení dráhy odpovídá a hradí je investor stavby. - akcí zasažený objekt ČD, a.s., bude po ukončení realizace uklizen- převzetí zástupcem Ms RSM Turnov ((kontakt viz. výše). - likvidaci příp. odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma zhotovitel dané stavby. 6. České dráhy, RSM Hradec Králové ze dne , č.j. 3764/2012 a do protokolu ze dne : 1. Zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Turnov (p. Pavlousek, tel , mobil ). 2. V uvažované zájmové lokalitě se vyskytují inženýrské sítě a zařízení v naší správě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem Ms RSM Turnov (kontakt viz. výše) za účelem přesného vytýčení tras IS, příp. stanovení způsobu jejich ochrany. 3. Nově budovaná komunikace umožní přístup a příjezd uživatelů nemovitostí za otočkou autobusů. 4. Nutno řešit úpravu komunikace a patřičné odvodnění podél výpravní budovy. Niveleta stávající komunikace podél výpravní budovy je výše než zadní vstup do vestibulu, dochází proto k zaplavování vestibulu při tání či přívalových srážkách. 5. Výtahová šachta na popelové nádoby bude zrušena na náklady investora. 6. Souhlasíme s úpravou okapových žlabů, svodů /vyhřívání/ a výměnou stávajících zachytačů sněhu. Vyhřívaní musí mít samostatné měření el. energie. Náklady bude hradit Město Železný Brod. 7. Projektová dokumentace bude respektovat napojení stávajících objektů na inženýrské sítě a tato napojení budou zachována. 8. Vzhledem k vývoji situace s objektem skladiště požadujeme zachování přístupu k prostředním vratům do skladiště s tím, že na určených parkovacích místech by bylo dovoleno pouze zastavení. str. 5

6 Nebo bylo jejich využívání jinak omezeno. Předpokládáme využití pouze kratšími nákladními vozidly. V případě změny situace s objektem skladiště by se upravily i parkovací podmínky. 9. Realizace stavby na pozemcích ČD, a. s., p.č. 3305/1 a st.p.č. 465, k.ú. Železný Brod, je podmíněna předběžným souhlasem GŘ O31, který je nedílnou přílohou tohoto stanoviska. 10. S ohledem na umístění a další užívání předmětné stavby náš soulas podmiňujeme dořešením majetkoprávní otázky a to, odprodejem části pozemku p.č. 3305/1, k.ú. Železný Brod, na kterém je stavba realizována (kontaktní osoba Ing. Tihon, tel , mobil ). 11. Požadujeme uzavření smlouvy o právu provedení stavby. Žádost o odkup výše uvedené části pozemku musí být zapracována do této smlouvy (kontaktní osoba paní Frenclová, tel , mobil ). 12. Do doby odprodeje požadujeme uzavření nájemní smlouvy s RSM Hradec Králové, majetkové oddělení Ing. Sejpková, tel , mobil Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a. s. Za případné škody na stavbě a zařízení dráhy odpovídá a hradí je investor stavby. 14. Likvidaci příp. odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma zhotovitel dané stavby. 15. Akcí zasažený pozemek ČD, a. s., bude po ukončení realizace uklizen převzetí zástupcem Ms RSM Turnov kontakt viz. výše. 16. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat. 17. Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte vždy číslo jednací tohoto vyjádření. 18. Toto stanovisko se vztahuje na předložený projekt a jeho platnost je 2 roky ode dne vydání. Neobsahuje vyjádření SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové a ČD Telematiky a.s., Odbor Servis INFRA, U Javorky 1728, Česká Třebová. 19. Nově budovaná komunikace v části stavby A umožní přístup a příjezd uživatelům nemovitostí za otočkou autobusů. 7. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 ze dne , zn. 634-A/2012-OŘ HKR : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se změnou umístění stavby situované v obvodu a ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky. 1. Na zkrácení koleje č.5 je nutno Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty, které vydává SŽDC, Odbor základního řízení provozu, oddělení technické. 2. V místě stavby se nacházejí kabelové trasy SŽDC ve správě OŘ HKR. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací je nutno objednat vytyčení kabelových tras a projednat technologický postup prací s p. Krausem tel.: (Správa sdělovací a zabezpečovací techniky) a p. Floriánem tel , (Správa elektrotechniky a energetiky). Prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras a kabelů. Případné opravy nebo přeložky kabelů budou provedeny na náklady investora. 3. V místě stavby se nacházejí kabelové trasy telekomunikačního vedení SŽDC ve správě ČD Telematika. V místě těchto tras musí být proveden rozebíratelný povrch. Způsob ochrany kabelů je třeba projednat s pracovníkem SKS Pardubice p. Dlouhým, tel , Před zahájením zemních prací je nutno objednat vytyčení kabelových tras u pracovníků SKS Česká Třebová. Je nutno dodržet podmínky souhrnného stanoviska ČD-Telematika čj. 7796/ ze dne Ukončení zkrácené koleje č. 5 bude provedeno v souladu se vzorovým listem SŽDC. 5. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC s.o. 6. Zneškodnění veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou musí být provedeno mimo pozemky dráhy v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami v aktuálním znění. 7. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace. str. 6

7 Projekt pro stavební řízení musí obsahovat: situaci v M1 : 500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy krajní koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla, příčné řezy v místech největšího přiblížení k ose koleje v M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby o osy krajní koleje, technickou zprávu výpis a snímek z KN dotčených pozemků v obvodu a OPD. 8. Akce bude projednána podle Zákona o drahách č.266/94 Sb. 8. SČVK a.s., Přítkovská 1689, Teplice, ze dne , zn /TPCV/FLA : - projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k našemu vyjádření a stanovení podmínek pro realizaci stavby. - v ochranných pásmech V+K nesmí být umístěny žádné pevné stavby. 9. UPC Česká republika, a.s. ze dne , zn. 2011/2302/ZB a ze dne , zn. 2012/0919/ZB - bude respektováno ustanovení 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení, - zahájení zemních prací v ochranném pásmu PVVKS stavebník min. 14 dní a v případě nutnosti přerušení provozu PVVKS min. 1 měsíc předem prokazatelně oznámí naší společnosti, - před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení popřípadě vyznačení tras PVVKS v zájmové oblasti - vytýčení tras na základě objednávky provede dle dohody firma InfoTel, s.r.o. zastoupená p. Třešňákem, telefon : mail: - pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytýčeným PVVKS a budou prokazatelně poučeni o povinnosti provádět zemní práce v ochranném pásmu PVVKS (1,5 m od krajního vedení na obě strany) ručně bez použití mechanizačních prostředků, nebo nevhodných nástrojů a nářadí, a s nejvyšší opatrností, - při křížení či souběhu s PVVKS budou dodrženy podmínky ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení a související normy ČSN Ochrana sdělovacích vedení, - odkryté vedení PVVKS stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení, a to i třetí osobou, - dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projedná a schválí se zástupcem naší společnosti panem Petrem Kubíkem tel. : při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje výše uvedeného pracovníka UPC Česká republika,a.s. příp. její servisní organizace - tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, - v případě narušení či vynuceném přerušení optického kabelu PVVKS stavebník uhradí jeho výměnu v celé délce mezi nejbližšími kabelovými spojkami, - před záhozem musí být k prohlídce stavu PVVKS stavebníkem pozván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení PVVKS - stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu - v případě rekonstrukčních prací v objektu stavebník zajistí průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (viz ust. 63 vyhl. č. 324/1990 Sb.) a další postup obdobně jako u PVVKS, - pokud vedení PVVKS je položeno v místech, kde je plánována trvalá stavba je nutné jeho přeložení popřípadě změna ochrany vedení - v případě požadavku stavebníka na vynucenou přeložku PVVKS je náš souhlas s umístěním předmětné stavby podmíněn uzavřením dohody o vynucené přeložce, v níž budou podrobněji řešeny podmínky pro přeložku, a to nejpozději do termínu podání žádosti o stavební povolení - veškeré práce na vedení PVVKS bude na základě objednávky od investora zajišťovat UPC Česká republika, a.s. str. 7

8 - pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením PVVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy - Platnost tohoto vyjádření je maximálně 1 rok a vztahuje se pouze ke stupni přípravy, stavbě a stavebníkovi, jak jsou uvedeny v úvodní části tohoto vyjádření. Pro jiného stavebníka, pro rozšíření stavby formou přípolože či pro další projektový či stavebně-správní stupeň, je toto vyjádření neplatné a pro něj si vyhrazujeme nové posouzení. - Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb s následkem uložení pokut dle 118, odst. 1, písm. s (právnické osoby) a dle 120, odst. 1, písm. i (fyzická osoba) uvedeného zákona. 10. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 ze dne , zn. 634-B/2012-OŘ HKR : 1. Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k jejímu porušení vlivem provozu dráhy. 2. Zneškodnění veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou musí být provedeno mimo pozemky dráhy v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami v aktuálním znění. 3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC s.o. 4. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace. Projekt pro stavební řízení musí obsahovat: situaci v M1 : 500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla, příčné řezy v místech největšího přiblížení k ose koleje v M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby o osy koleje, technickou zprávu výpis a snímek z KN dotčených pozemků v obvodu a OPD. 5. Akce bude projednána podle Zákona o drahách č.266/94 Sb. 11. MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne , č.j. ŽP/5258/2012/201.2Pavl : - veškeré výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN DIN o ochraně stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. V případě zásahu do nelesní zeleně je stavebník povinen požádat o povolení kácení příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, kterým je v tomto případě MěÚ-OŽP Železný Brod. - s odpady vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - odvod dešťových vod ze všech pojezdových zpevněných ploch (včetně nového odstavného stanoviště) z autobusové zastávky u památníku T.GM. bude realizován přes lapače ropných látek, které budou dále napojeny na jednotnou kanalizaci ve správě SČVK a.s. 12. SČVK a.s., Přítkovská 1689, Teplice, ze dne , zn /TPCV/FLA : - budou dodrženy podmínky, které jsme dali vyjádřením ze dne projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k našemu vyjádření a stanovení podmínek pro realizaci stavby. - v ochranných pásmech V+K nesmí být umístěny žádné pevné stavby. 13. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne , zn : V zájmovém prostoru stavby ( část B) dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními : NTL PE příp., STL přípojka PE 40 str. 8

9 V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynovod DN 80 + příp. Plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., divize provozu a údržby (kontakt : Práce budou provedeny na základě objednávky za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednatel. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni: 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na ds.cz nebo Zákaznická linka ). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 4) bude dodržena mj. ČSN , TPG tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na cz nebo Zákaznická linka ). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci str. 9

10 o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ, 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG , 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení, 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. Kontakt: nebo Zákaznická linka Stanovisko, popř.jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 14. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne , zn : V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení: STL příp. PE 40 + NTL PE příp V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynovod DN 100. Plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej neleze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačením prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., divize provozu a údržby (kontakt : Práce budou provedeny na základě objednávky, za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednatel. - Pro upřesnění polohy plynárenského zařízení je nutné provést jeho vytýčení příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší objednávky (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné se obrátit na RWE Distribuční služby, s.r.o. oddělení dokumentace sítí (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - Požadavek na zřízení nového odběrného místa nebo rozšíření spotřeby plynu musí být projednán prostřednictvím kontaktních míst společnosti RWE (KONTAKTwww.rwe.cz) nebo Zákaznické linky Pro určení místa napojení a průběhu trasy je nutné předložit snímek katastrální mapy včetně příjezdové cesty k budoucí stavbě. Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě včetně pokynů je dostupný na adrese (www.rwe-gasnet.cz/cs/ zadosti/gas/) - V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě, musí být toto projednáno s vlastníkem sítě RWE GasNet, s.r.o. (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000, k posouzení. str. 10

11 - PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG , ČSN EN /2/3/4, TPG , ČSN EN a ČSN Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umísťování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. Kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne , zn : V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL RS (podzemní), STL DN 150,100, PE 160, 90, NTL DN 150,100, PE 225,160,110 + příp. V zájmovém území se nachází nefunkční NTL plynovod DN 150,100, 50 + příp. Plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., divize provozu a údržby (kontakt : Práce budou provedeny na základě objednávky za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednatel. Toto stanovisko není možno použít pro stavební řízení a vydání stavebního povolení pro stavby plynárenských zařízení. Pro uvedené stavby je nutno doložit ještě stanovisko k projektové dokumentaci. Informace o případném napojení, rekonstrukcích a přeložení našich sítí a následné vyjádření k PD podá pracovník odboru operativní správy sítí RWE Distribuční služby, s.r.o. - p. Ondřej Zůbek, tel , mob , Pro ostatní neplynárenská zařízení je toto stanovisko možné použít při splnění veškerých uvedených podmínek pro stavební řízení, k vydání stavebního povolení, k územnímu souhlasu a k zjednodušenému územnímu řízení. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni: 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na ds.cz nebo Zákaznická linka ). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 4) bude dodržena mj. ČSN , TPG tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského str. 11

12 zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na cz nebo Zákaznická linka ). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG , 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, požadavek na vytyčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. Kontakt: nebo Zákaznická linka Stanovisko, popř. jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 16. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne , zn : V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení: STL PE 160, DN 150, DN NTL PE 225, PE 160, DN 150, DN příp. Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. str. 12

13 Technické podmínky dotyku s naším zařízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby. - Pro upřesnění polohy plynárenského zařízení je nutné provést jeho vytýčení příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší objednávky (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné se obrátit na RWE Distribuční služby, s.r.o. oddělení dokumentace sítí (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - Požadavek na zřízení nového odběrného místa nebo rozšíření spotřeby plynu musí být projednán prostřednictvím kontaktních míst společnosti RWE (KONTAKT:www.rwe.cz) nebo Zákaznické linky Pro určení místa napojení a průběhu trasy je nutné předložit snímek katastrální mapy včetně příjezdové cesty k budoucí stavbě. Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě včetně pokynů je dostupný na adrese (www.rwegasnet.cz/cs/ zadosti/gas/) - V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě, musí být toto projednáno s vlastníkem sítě RWE GasNet, s.r.o. (KONTAKT:www.rwe-ds.cz) - Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000, k posouzení. - PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG , ČSN EN /2/3/4, TPG , ČSN EN a ČSN Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umísťování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. Kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 17. ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 ze dne , zn.11506/ a zn. 7796/ : Při realizaci výše uvedené akce DOJDE ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle 102 zák.č. 127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích. Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Zařízeni: DK34 (4XV1,3) ;TK 10XN0,8(TCEPKPFLEY)- 2x ;DOK Ericsson 36vl.v HDEPE tr.+tk10xn0,8 ;místní kabelizace po žst.železný Brod Kniha plánů: Předány ve stupni ÚŘ ;nové kabely TK10XN0.8+HDPE tr.s DOK viz.situace v dgn.bentley View Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC Upřesnění: V zájmovém prostoru výhledové stavby je vedeno více samostatných tras kabelů dálkové,místní,traťové a optické sítě SŽDC, s.o. Kabely zapracujte do projektu a předložte v dalším stupni řízení. V případě jakékoli kolize s kabely ve správě ČD Telematika a.s.projednejte způsob ochrany popř.přeložky s pracovníkem SKS Pardubice Vlastimilem Dlouhým mob , O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová před započetím zemních prací na základě objednávky. Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.: ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištěni provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. {dále jen SŽDC ) Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajisti: str. 13

14 aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006. aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase), prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízeni) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětleni, odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci, aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových Pardubice, Dlouhý Vlastimil, tel.: , Dryml Radovan, tel.: , Jasanský Jan, tel.: k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedeni (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou, při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, při provádění zemních prací byla dodržena ČSN Zemní práce" zejména čl.20 a 21, ČSN ,, Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN Uzemnění a ochranné vodiče" neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Pardubice, Dlouhý Vlastimil, tel.: , Dryml Radovan, tel.:n , HELP DESK, tel: ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek., provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k prácí na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994sb. Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC. vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah, s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákonu 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb. Zákon o drahách. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 Libeň, Malletova 10/2363. Všeobecné podmínky pro vytýčení trasy: Sdělování polohy a vytýčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Pardubice, str. 14

15 Dlouhý Vlastimil, tel.: , Dryml Radovan, tel.: dle platného ceníku. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaši žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. V připadě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytýčením. Vytýčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytýčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte čislo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, Praha 9. Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Pardubice z pověření SŽDC, TÚDC Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s.,pernerova 2819/2a, 130 OO Praha ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly ze dne , zn : V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍTĚ NADZEMNÍ SÍTĚ V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE a ČSN EN Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Toto vyjádření je platné 1 rok od a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního čí stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kv činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (10) zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. str. 15

16 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN , ČSN EN ,2, ČSN EN , SN EN , ČSN a PNE Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. 19. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 ze dne č.j /12 a ze dne č.j.71805/12 a ze dne č.j /12 : Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjádření: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. (2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace str. 16

17 stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Petr Ježek, tel.: , (dále jen POS). (3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení (4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. (6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. (7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost Telefónica na bezplatné lince Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK jc povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti. 4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou str. 17

18 PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK. stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozpora oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca l m. 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo III. Práce v objektech a odstraňování objektů str. 18

19 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK. 2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. V. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinností dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat str. 19

20 Č.j. SÚ-9889/2012-BRYI POS. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 20. Při zpracování projektové dokumentace budou respektovány připomínky NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne , zn , dle vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1,5 m, včetně bezpečnostního odstupu. U stálého obousměrného provozu musí pochozí plochy umožnit bezpečný, plynulý a samostatný pohyb osob včetně jejich míjeni. ( 4 odst.(1), bod příl.č.2) Pokud šířka chodníku klesne pod 2 m musí být zřízené místo pro vzájemné vyhýbání ve vzdálenosti 100 m v intravílánu. 2. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 8,33% a příčný nejvýše do 2%. Na úsecích s podélným sklonem větším než 5% musí být po 200 m zřízené odpočívadlo o délce nejméně 1500 mm s max. sklonem do 2%. ( bod příl.č.2) 3. Místo pro přecházení a značený přechod - pokud nemá dodrženou délku signálního pásu min mm u změny dokončené stavby ( u novostavby 1500 mm), je nutné ho doplnit vodícím pásem přechodu ( šířky 550 mm) ve vozovce. ( bod příl.č.2, bod příl.č.1 ) 4. Přechody a místa pro přecházení pro chodce přes nedělené přechody bez světelné signalizace musí mít délku max mm u novostaveb, 7000 mm u změn dokončených staveb. Prodloužení je možné o 1 m tam, kde je odůvodněno obalovými křivkami a úhlem napojení komunikací, (bod Příl.č.3) 5. Nástupní hrana na zastávce MHD musi mít výšku 200 mm a u změn dokončených staveb lze snížit až na 160 mm. Při svém okraji musí mít úpravy pro zrakově postižené, jedná se o barevný pás, nikoliv reliéfní pás. Signální pás u označníku z reliéfní dlažby bude začínat 0,5 m od hrany nástupiště, 0,8 m od označníku a bude končit u vodící linie, (bod Příl. č.1,) 6. Rozhranní ploch pojízdných a pochozích, v místech sníženého silničního obrubníku s výškou menší než 80 mm ( do 2/3 náběhu) musí být opatřen varovným pásem z reliéfní barevně kontrastní dlažby šíře 400 mm. (bod příl.č.2) 7. Varovné a signální pásy musí provedeny v barevném kontrastu vůči okolí ( bod příl.č.2) 8. Chodníky musí být navrženy se sadovými obrubníky min. výšky 60 mm nad úroveň pochozí plochy, aby byla vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. Přerušení přirozené vodící linie lze nejvýše na vzdálenost 8m, jinak musí být doplněno umělou vodící linií. ( bod příl.č.1) 9. Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách musí být vyhrazené parkovací stání v šíři 3,5 m pro osoby těžce pohybově postižené. Od stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup ke vstupu. Vyhrazené stání musí být označeno mezinárodním symbolem přístupností. ( 4 odst.(2), bod 1.0. příl.č.2) 10. Dle bodu příl.č. 1 musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení. Pokud není dodržen, tak se vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení provádí označením kontrastním pruhem ve výší mm od pochozí plochy. ( ČSN ISO ) 11. Materiálové provedení : Chodník zámková dlažba - signální a varovné pásy lze provést z betonových reliéfních dlaždic určených str. 20

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: /04.06.2012 Číslo jednací: OŽP-ČJ/24056-12/MOU Spisová značka: OŽP/3681-2012/MOU Vyřizuje/linka:

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více