MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ Motlová Lenka DATUM: Výroková část: ROZHODNUTÍ Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.1 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne podal Jakub Kotrba, nar , Slovenská 1949, Sokolov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y pro stavbu a soubor staveb : rodinný dům se samostatně stojící garáží na parc.č.p.262/84 obec Lomnice katastrální území Týn u Lomnice součástí stavby - soubor stavby : 1.přípojky inženýrských sítí - parc.č.p.262/84 - kanalizační přípojka / splašková a dešťová kanalizace/, vodovodní přípojka, přípojka elektro, plynovodní přípojka 2.přístupová a příjezdová komunikace - parc.č.p.262/84 3.oplocení - parc.č.p.262/84 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky : 1.Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Stavba rodinný dům - parc.č.p.262/84 - dvoupodlažní zděný objekt bez podsklepení, max. půdorysné rozměry - 10,5 x 12,7 m, celková max.výška objektu je 7,3 m / po hřeben střechy /,zastavěná půdorysná plocha m2, umístění : čelní obvodová stěna rodinného domu je vzdálena směrem k hranici v nejbližším místě s parc,č.p.262/73 5,0 m, vzdálenost levé boční obvodové stěny směrem k hranici s parc.č.p.262/63 20,0 m, vzdálenost zadní obvodové stěny v nejbližším místě směrem k hranici s parc.č.p.262/12 7,5 m, vzdálenost obvodové stěny rodinného domu k obvodové boční stěně garáže 7,5 m,

2 Č.j /2012/ str. 2 radonový index - střední - bude provedeno opatření proti pronikání půdního radonu garáž - samostatně stojící zděná pro osobní vozidlo - půdorysný rozměr 10,60 x 7,60 m se sedlovým zastřešením umístění : garáž pravá boční obvodová stěna směrem k hranici s parc.č.p.42/1 1,0 m, vzdálenost zadní obvodové stěny garáže směrem k hranici s parc.č.p.262/12-2,5 m, přípojky inženýrských sítí - parc.č.p.262/84 splašková kanalizace - napojení na stávající revizní šachtu na parc.č.p.262/84 dále vedeno zemí do objektu RD - přípojka DN150 dešťová kanalizace - napojení na vybudovanou dešťovou kanalizaci na parc.č.p.262/84 vodovodní přípojka - napojení na vybudovanou stávající vodovodní přípojku na parc.č.p.262/84 před revizní šachtu - venkovní část - PE 100 SDR 11 d32 plynovodní přípojka - napojení ve sdruženém pilíři v místě, kde je umístěn HUP - potrubí - PE 100 SDR 11d32 elektro přípojka - napojení ve sdruženém pilíři v místě - kabely CyKy 4Bx10 a CyKy3Bx1,5, součástí elektroinstalace bude hromosvod přístupová a příjezdová komunikace - parc.č.p.262/84 - příjezd do garáže je ze stávajícího sjezdu vybudovaného v rámci komunikace v místě, přístup + příjezd - zámková dlažba s vyspádováním na parc.č.p.262/84 oplocení - parc.č.p.262/84 - čelní část oplocení řešena z KB bloků na podezdívce, kdy mezi sloupky je umístěna dřevěná výplň - součástí - vstupní branka a příjezdová brána, zbývající část oplocení - drátěné pletivo mezi ocelové sloupky - výška oplocení 1,80 m 3. Pro uskutečnění umisťované stavby se současně jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc.č. 262/84 obec Lomnice a katastrální území Týn u Lomnice tak, jak je zakresleno a okótováno v situačním výkresu dokumentace stavby. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení námitky a připomínky účastníků řízení nebyly uplatněny. II. Podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává s t a v e b n í p o v o l e n í pro stavbu a soubor staveb rodinný dům se samostatně stojící garáží na parc.č.p.262/84 obec Lomnice katastrální území Týn u Lomnice součástí stavby - soubor stavby : 1.přípojky inženýrských sítí - parc.č.p.262/84 - kanalizační přípojka / splašková a dešťová kanalizace/, vodovodní přípojka, přípojka elektro, plynovodní přípojka 2.přístupová a příjezdová komunikace - parc.č.p.262/84 3.oplocení - parc.č.p.262/84 Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky : 1. Stavba : rodinný dům - parc.č.p.262/84 - dvoupodlažní zděný objekt bez podsklepení, max.půdorysné rozměry - 10,5 x 12,7 m, celková max.výška objektu je 7,3 m / po hřeben střechy /. zastavěná půdorysná plocha m2, radonový index - střední - bude provedeno opatření proti pronikání půdního radonu vytápění - kondenzační kotel na zemní plyn o max.výkonu 17 kw, elektrokotel - jako záložní zdroj tepla - průkaz energetické náročnosti - kategorie "C"

3 Č.j /2012/ str. 3 požárně bezpečností řešení - v rodinném domě bude umístěn jeden hasící přístroj typu P6 s hasící schopností alespoň 34A,objekt bude vybaven autonomní detekcí a signalizací garáž - samostatně stojící zděná pro osobní vozidlo - půdorysný rozměr 10,60 x 7,60 m se sedlovým zastřešením přípojky inženýrských sítí - parc.č.p.262/84 splašková kanalizace - napojení na stávající revizní šachtu na parc.č.p.262/84 dále vedeno zemí do objektu RD - přípojka DN150 dešťová kanalizace - napojení na vybudovanou dešťovou kanalizaci na parc.č.p.262/84 vodovodní přípojka - napojení na vybudovanou stávající vodovodní přípojku na parc.č.p.262/84 před revizní šachtu - venkovní část - PE 100 SDR 11 d32 plynovodní přípojka - napojení ve sdruženém pilíři v místě, kde je umístěn HUP - potrubí - PE 100 SDR 11d32 elektro přípojka - napojení ve sdruženém pilíři v místě - kabely CyKy 4Bx10 a CyKy3Bx1,5, součástí elektroinstalace bude hromosvod přístupová a příjezdová komunikace - parc.č.p.262/84 - příjezd do garáže je ze stávajícího sjezdu vybudovaného v rámci komunikace v místě, přístup + příjezd - zámková dlažba s vyspádováním na parc.č.p.262/84 oplocení - parc.č.p.262/84 - čelní část oplocení řešena z KB bloků na podezdívce, kdy mezi sloupky je umístěna dřevěná výplň - součástí - vstupní branka a příjezdová brána, zbývající část oplocení - drátěné pletivo mezi ocelové sloupky - výška oplocení 1,80 m 2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala oprávněná osoba ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu závěrečnou kontrolní prohlídku na stavbě. 5. Stavba bude dokončena do Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby a to osobou k tomu oprávněnou. 7. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení a při realizaci stavby zabezpečí odborné provádění stavby stavbyvedoucím. Stavební podnikatel bude prokazatelně oznámen stavebnímu úřadu před započetím stavby. 8. Při práci budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a bude dbáno na ochranu zdraví osob na staveništi / výnos ČÚBP č.591/2006 Sb./ 9. Na místě stavby bude veden stavební deník v souladu s ustanovením 157 stavebního zákona. 10.Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. 11.Při stavbě budou dodrženy požární a hygienické předpisy. 12.Pokud během stavby dojde ke znečištění komunikace, stavebník zajistí její úklid. 13.Na stavbě bude provedeno opatření proti pronikání půdního radonu z podloží. 14. Dne č.j.42558/2012/zp/jiry MěÚ Sokolov odbor životního prostředí vydal vyjádření k projektové dokumentaci stavby za dodržení těchto podmínek : - nakládání s odpady bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady tj. předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, např. energetické využití, odstranění odpadů, ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady z nichž bude patrné jakým způsobem bylo s odpady ze stavby naloženo 15. ČEZ Distribuce a.s. byl udělen souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu ve smyslu 46 odst.8,11 zákona č.458/2000 Sb. ze dne zn /har - týká se ochranného pásma zařízení distribuční soustavy 22 kv venkovního vedení VN a kabelového vedení NN za splnění těchto podmínek : - souhlas se stavbou RD byl vydán ve vzdálenosti 5 m od krajního vodiče uvedeného vedení podle předložené situace a s činností v ochranném pásmu - místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle PNE , PNE , PNE ,PNE a PNE v přímé souvislosti s činností nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob - činností nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy

4 Č.j /2012/ str. 4 - u zemních prací je potřeba zejména dbát u nadzemního vedení na dodržení dostatečných vzdáleností od opěrných bodů, aby nedošlo k porušení jejich stability - musí být zachovány zásady bezpečnosti dle ČSN EN ,zejména pak dodržení minimálních vzdáleností od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizačních prostředků v jeho blízkosti - veškerá činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby s.r.o. - v případě potřeby, to znamená nedodržení podmínek uvedených v bodě č.3,požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění stavu bez napětí a to nejméně 25 dnů předem - budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce a.s. uvedené ve vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy v ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 46 odst. 8 a 10 zakázáno : - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením - vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy podmínky týkající se stavby : - plot v ochranném pásmu vedení VN bude z nevodivého materiálu minimálně 4 m od krajního vodiče vedení VN a jeho výška bude do 1,5 m - respektovat uzemnění stožárů a dodržet stanovenou vzdálenost od uzemnění - před dokončením stavby / kolaudaci/ písemně vyzvat zástupce ČEZ Distribuce a,s, ke konstrole provedení stavby 16. Dle vyjádření ze dne č.j ČEZ Distribuce a.s. se v zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení jsou zde stanovena ochranná pásma podzemního vedení. Před zahájením výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit. Nadzemní vedení je viditelné a musí být respektováno dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení. V ochranném pásmu podzemního vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: - Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. - Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m. - Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl.č.324/90 Sb. - Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a.s. zahájení prací min.3 pracovní dny předem. - Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

5 Č.j /2012/ str. 5 - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. - Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. - Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy pod kabelem. - Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru a stejně tak ukončení stavby. Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46 odst.3 zák.č.458/00 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany : a/ u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně pro vodiče bez izolace 7 m/ resp. 10 m u zařízení postaveného do pro vodiče s izolací základní 2 m - pro závěsná kabelová vedení 1 m - b/ u napětí nad 35 kv do včetně 12 m / rep. 15 m u zařízení postaveného do V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m - pokud stavby nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN při pobytu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 m / dle ČSN EN / - jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana - je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí - je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů - je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes, nebo přímo na stožáry elektrického vedení - dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky jichž se to týká s ČSN EN pokud není možné dodržet body č.1 a 4,je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení / zajištěno odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl.č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí /,pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ke konkrétní stavbě - v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat min. 25 dní před požadovaným termínem - v případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení - před započetím výkopových prací bude podzemní zařízení vytýčeno a zajištěna s jeho vlastníkem ochrana před poškozením. 17. Dne pod zn.č RWE Distribuční služby s.r.o. vydal stanovisko z hlediska existenci plynárenských zařízení, při stavbě budou dodrženy tyto podmínky : - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, bateriových a motorových nářadí - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení, vytýčení bude provedeno oprávněnou osobou

6 Č.j /2012/ str. 6 - odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození - v případě použití bezvýkopových technologií (např.protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie..) - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola plynárenského zařízení příslušným regionálním centrem, kdy bude sepsán protokol - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG 70201,TPG neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení; poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti; - případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd před plynárenské zařízení uložením panelů na místo přejezdu plynár.zařízení ochranné pásmo : NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m,ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4m,technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4m,elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m - je zakázána výsadba trvalých porostů / stromy všech druhů/ ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového růstu, který může zapříčinit vývrat dřevin a tím ohrozit plynovod nebo jiní plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20m nad povrch plynovodu - rozsah bezpečnostních pásem stanovuje 69 zákona č.458/2000 Sb./ energetický zákon/ 18. Po ukončení výkopových prací musí být pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu ve stávající technologii a odstraněny zbytky materiálů. 19. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby. 20. Po úplném dokončení stavby oznámí stavebník v souladu s ustanovením 120 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. / stavební zákon/ stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebník podá dle 11 vyhl. č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 uvedené vyhlášky a k oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 4 vyhlášky. 21.Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Účastníci řízení podle 27 odst.1 písm.a/zákona č.500/2004 Sb./ správní řád/ ve znění pozdějších předpisů / dále jen správní řád / jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu : Jakub Kotrba, nar , Slovenská 1949, Sokolov Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : námitky účastníků ve stavebním řízení nebyly uplatněny. III. Podle 74 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb./ správní řád/ ve znění pozdějších předpisů, se odkládá vykonavatelnost výroku č.ii tohoto rozhodnutí do doby nabytí právní moci výroku č.i. tohoto rozhodnutí.

7 Č.j /2012/ str. 7 Odůvodnění: Dne podal stavebník Jakub Kotrba, nar , Slovenská 1949, Sokolov, žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad oznámil dne zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad ve smyslu ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě stavby z důvodu toho, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Dne pod č.j. SUP/61228/2012/Mo MěÚ Sokolov odbor stavební a územního plánování vydal rozhodnutí o udělení výjimky z vyhl.č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území změna se týkala umístění garáže od společných hranic s pozemky parc.č.262/12,42/1. V rámci územního a stavebního řízení byla vzdálenost od hranic s pozemky upřesněna, umístění garáže - pravá boční obvodová stěna směrem k hranici s parc.č.p.42/1 1,0 m, vzdálenost zadní obvodové stěny garáže směrem k hranici s parc.č.p.262/12-2,5 m. Z důvodu toho, že je v území vydán územní plán, přistoupil zdejší stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst.1 stavebního zákona k doručování oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedených v 85 odst.1 a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedených v 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Obec Lomnice má vydaný územní plán, kdy byl vydán dne , nabyl účinnosti dne byl schválen zastupitelstvem usnesením ÚPD/OZV/530/2012. Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. K řízení bylo doloženo a v řízení se vyjádřili : - situační výkres současného stavu v území v měřítku katastrální mapy včetně parc.čísel s vyznačením stavebního pozemku a požadovaného umístění stavby - dokumentace stavby zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou - plán kontrolních prohlídek stavby - plná moc udělená stavebníkem pro zplnomocněnou osobou ze dne výpis z katastru nemovitostí ke dni informace o parcele ke dni cuzk.cz - kopie katastrální mapy ke dni protokol číslo 2/6/2011 o stanovení radonového indexu průkaz energetické náročnosti zpracovaný oprávněnou osobou kategorie C - požárně bezpečnostní řešení stavby Ing.Iveta Charousková schváleno dne č.j.hskv 1461/ SO - posudek o stanovení radonového indexu pozemku protokol č dotčené správní úřady : - MěÚ Sokolov odbor životního prostředí vyjádření k projektové dokumentaci - ze dne č.j /2012/ZP/JIRY nakládání s odpady podmínky zakotveny v rozhodnutí, ochrana ovzduší příslušný Obecní úřad Dolní Rychnov, ochrana přírody a krajiny,ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, státní správa lesů, vodní hospodářství bez připomínek

8 Č.j /2012/ str. 8 - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje územní odbor Sokolov - souhlasné koordinované závazné stanovisko ze dne č.j. HSKV /2012/-SO - Obvodní báňský úřad Sokolov zn.sbs/15761/2012/obú-08 - žádné připomínky správci inženýrských sítí - ČEZ Distribuce a.s. udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu ve smyslu 46 odst.8,11 zákona č.458/2000 Sb.- ze dne zn /har podmínky zakotveny v rozhodnutí - ČEZ ICT Services a.s zn nenachází se komunikační vedení v jejich majetku - ČEZ Distribuce a.s zn vyjádření k existenci energetického zařízení v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení, je zde ochranné pásmo podzemního a nadzemního vedení podmínky zakotveny v rozhodnutí - Telefónica Czech Republic a.s. - č.j /12 ze dne nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektrických komunikací - RWE Distribuční služby s.r.o. Brno zn v zájmovém území se nachází STL domovní přípojka podmínky zakotveny v rozhodnutí - RWE GasNet s.r.o smlouva o připojení k distribuční soustavě č vlastníci dotčených staveb a pozemků : - Obec Lomnice vyjádření z hlediska ochrany ovzduší zn.580/st/ Obec Lomnice souhlas s realizací stavby zn.540/st/2012 ostatní : - Sokolovská uhelná právní nástupce a.s zn.78/2012/ho/svz stavba se nachází mimo chráněná ložisková území hnědého uhlí, pozemky dle dostupné mapové dokumentace nejsou poddolovány, zároveň se nenacházejí v zájmovém území žádná zařízení v jejich vlastnictví nebo správě - Česká geologická služba útvar Geofond zn.cgs630/12/05043 KH 89/71/12 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení podle 27 odst.2/zákona č.500/2004 Sb./ správní řád/ ve znění pozdějších předpisů / dále jen správní řád / jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech. Vlastník parc.č.p.42/1 obec Lomnice, vlastník parc.č.p.262/12,262/13 SD Bohemia Group a.s.praha, vlastník parc.č.p.262/63 Ritoch Josef, Dvořákova 298 Lomnice Týn, správci inženýrských sítí - jejich vlastnická práva mohou být dotčena v rozsahu umístění jejich vedení v zájmovém území stavby a nebo dochází k napojování inženýrských sítí na jejich sítě - ČEZ Distribuce a.s.,voss s.r.o. Sokolov,RWE Distribuční služby s.r.o. Dotčeným orgánem v tomto řízení jsou : MěÚ Sokolov odbor životního prostředí - jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn vydáno závazné stanovisko, zákona č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů podmínky zakotveny v rozhodnutí, zákona 289/1995 Sb. - ochrany lesního půdního fondu a státní správa lesů, ve znění pozdějších předpisů bez připomínek, zákona č.254/2001 Sb,. o vodách / vodní zákon/ ve znění pozdějších předpisů bez připomínek, zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody ve znění pozdějších předpisů bez připomínek Obecní úřad Lomnice - z hlediska ochrany ovzduší - zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje územní odbor Sokolov zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů vydáno souhlasné závazné stanovisko Účastníci řízení územní řízení / 85 odst.1,2 stavebního zákona/ Účastníci řízení podle 85 odst.1 písm.a/ stavebního zákona stavebního zákona jsou žadatel a vlastník pozemku parc.č.262/84,262/85 Jakub Kotrba nar , Slovenská 1949, Sokolov 1,

9 Č.j /2012/ str. 9 dle 85 odst.1 písm.b/ stavebního zákona je účastníkem řízení obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn obec Lomnice. Účastníkem řízení jsou dále dle 85 odst.2 stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a to vlastník pozemku parc.č.p.42/1 obec Lomnice, vlastník parc.č.p.262/12,262/13 SD Bohemia Group a.s.praha, vlastník parc.č.p.262/63 Ritoch Josef, Dvořákova 298 Lomnice Týn, správci inženýrských sítí - jejich vlastnická práva mohou být dotčena v rozsahu umístění jejich vedení v zájmovém území stavby a nebo dochází k napojování inženýrských sítí na jejich sítě - ČEZ Distribuce a.s.,voss s.r.o. Sokolov,RWE Distribuční služby s.r.o.jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníci řízení stavební řízení / 109 stavebního zákona/ : Účastníkem řízení podle 109 stavebního zákona jsou žadatel a vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna - vlastník pozemku parc.č.262/84,262/85 Jakub Kotrba nar , Slovenská 1949, Sokolov 1, vlastník stavby na pozemku nebo ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a i ten vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno Vlastník parc.č.p.42/1 obec Lomnice, vlastník parc.č.p.262/12,262/13 SD Bohemia Group a.s.praha, vlastník parc.č.p.262/63 Ritoch Josef, Dvořákova 298 Lomnice Týn, správci inženýrských sítí - jejich vlastnická práva mohou být dotčena v rozsahu umístění jejich vedení v zájmovém území stavby a nebo dochází k napojování inženýrských sítí na jejich sítě - ČEZ Distribuce a.s.,voss s.r.o. Sokolov,RWE Distribuční služby s.r.o..jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - připomínky veřejnosti nebyly uplatněny. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle 73 odst.2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. Poučení účastníků/ územní rozhodnutí / : Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká,není-li sám stavebním úřadem, případně též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst.1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Poučení účastníků / stavební povolení / : Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

10 Č.j /2012/ str. 10 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů na štítku. Případné odvolání do výroku č.1 má odkladný účinek i po nabytí právní moci navazující části výroku č.ii tohoto rozhodnutí, v souladu s ustanovením 140 odst.7 správního řádu. Lenka Motlová vedoucí stavebního oddělení odboru stavebního a územního plánování Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov a Obecním úřadě Lomnice. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Ve stejný den, kdy se vyvěsí na přední desce, bude oznámení vyvěšeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup tzv. elektronické desce. Vyvěšeno dne. Sejmuto dne Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 300 Kč, celkem 3900 Kč byl zaplacen dne Obdrží / územní rozhodnutí/ : účastníci /dodejky/- 85 odst.1 stavebního zákona 1. Jakub Kotrba, Slovenská č.p. 1949, Sokolov 2. Obec Lomnice, IDDS: uedbcyu, sídlo: Kraslická č.p. 44, Lomnice účastníci řízení / veřejná vyhláška/ - 85 odst.2 stavebního zákona 3. Josef Ritoch, Dvořákova č.p. 298, Lomnice-Týn, Sokolov 1 4. ČEZ Distribuce a.s., sídlo: Teplická č.p. 874, Děčín 4, Děčín 2 5. RWE Distribuční služby s.r.o. sídlo: Plynárenská č.p. 499, Brno 6. SD Bohemia Group a.s., sídlo: Ukrajinská č.p. 1488/10, Vršovice, Praha Vodohospodářská společnost Sokolov s. r.o., IDDS: iwfuegx, sídlo: Dimitrovova č.p. 1619, Sokolov 1 dotčené správní úřady 8. Lomnice Obecní úřad, Lomnice, Sokolov 1 9. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s,sídlo: Závodní č.p. 205, Karlovy Vary 10. MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1920, Sokolov 11. Obvodní báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm, sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, Sokolov 1 na vědomí : 12. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,sídlo: Staré náměstí č.p. 69, Sokolov

11 Č.j /2012/ str. 11 pro vyvěšení na úřední desku : MěÚ Sokolov odbor vnitřních věcí Obecní úřad Lomnice Obdrží / stavební povolení/ : účastníci (dodejky)- 109 odst.1 stavebního zákona 1. Jakub Kotrba, Slovenská č.p. 1949, Sokolov 2. Obec Lomnice, IDDS: uedbcyu, sídlo: Kraslická č.p. 44, Lomnice 3. Josef Ritoch, Dvořákova č.p. 298, Lomnice-Týn, Sokolov 1 4. ČEZ Distribuce a.s., sídlo: Teplická č.p. 874, Děčín 4, Děčín 2 5. RWE Distribuční služby s.r.o. sídlo: Plynárenská č.p. 499, Brno 6. SD Bohemia Group a.s., sídlo: Ukrajinská č.p. 1488/10, Vršovice, Praha Vodohospodářská společnost Sokolov s. r.o., IDDS: iwfuegx, sídlo: Dimitrovova č.p. 1619, Sokolov 1 dotčené správní úřady 8. Lomnice Obecní úřad, Lomnice, Sokolov 1 9. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s,sídlo: Závodní č.p. 205, Karlovy Vary 10. MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1920, Sokolov 11. Obvodní báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm, sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, Sokolov 1 na vědomí : 12. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,sídlo: Staré náměstí č.p. 69, Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/106144/2012/Mo 20187/2013/OSÚP/LEMO 22674

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov. Odbor stavební a územního plánování ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/42210/2012/MAKŘ 64631/2012/ 72605 Marcela

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 21.5.2012 Naše zn.: MěÚ-R/ St.1566,1567/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov odbor stavební a územního plánování NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/36336/2008/Du Dufková Jana 359 808 220 jana.dufkova@mu-sokolov.cz DATUM: 16.

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1802/10-Ra HP - 2212/2010 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 Č.j.:VýstVýst/184/26/10/P Vyřizuje:Prchlík V Kostelci nad Labem 5.3.2010 Ing. Natalia Kadlecová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/788/11/Po Mnichovice : 18.7.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: VYŘIZUJE: OŽPV/1479/08/Kf Kaufmannová NOVÁ ROLE DNE 9.10.2008

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx002py9x MUVRX002PY9X Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2115/2011 Sp.Zn.: SPIS 252/2011/VAŽP40 7 Vyřizuje: Slívová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1185/11/Po Mnichovice : 19.9.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 3297/2011/156Žd Č.j.:SÚ24737/11/3297/2011 156 Kyjov, dne 17.6.2011 Vyřizuje: Ždánská Ludmila, tel. 518 697 543, e-mail: l.zdanska@mukyjov.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6480/2008OÚPSŘ-328/Va-8 23.5.2008 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/017863/STAV/SU/Zd

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 28, 294 41 DOBROVICE SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 1409/2012/Au Výst/1892/2012/Au Augustinová, oprávněná úřední

Více

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě S00RP00SPW0V S00RX00I7C2W Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad ^ Sp.zn. MUBR-S 49218/2011 OSŘOŽÚ/Vl-328 Břeclav, dne 14.09.2011 Č.j.: MUBR 61800/2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2032/2015-8-Fi-STRI-StPo-/ Pozořice, dne: 25.5.2016 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

garáž s dílnou Řevnice, Švabinského ul.

garáž s dílnou Řevnice, Švabinského ul. Spís.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 153/10 R l53/ř-10/zd Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, PSČ 252 30 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Ing. Lenka Zderadičková 14.6.2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš

Více

Žadatel: David ŠIMONÍK, Čelechovice č.p. 7, 751 03 Brodek u Přerova ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.167/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

Žadatel: David ŠIMONÍK, Čelechovice č.p. 7, 751 03 Brodek u Přerova ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.167/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2011/127241/STAV/SU/Hav Přerov, dne 23.11.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001uw9z MUVRX001UW9Z Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 1083/2009 Sp.Zn.: SPIS 247/2009/VAŽP42 8 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1536/09/Che Mnichovice : 25.11.2009 Vyřizuje: Chejnová Pavlína Telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/547/11/Po Mnichovice : 3.6.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N Á

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 15. června 2011 odbor DOPRAVY, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM 042142/2011

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/011677/STAV/SU/Kl

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk Č. j.: MEST 28072/2014 Sp. zn.: OS 809/2014 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5 Šternberk 24.11.2014

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f Spisová zn. Výst. 704/2012/Ba Zábřeh, dne 13.7.2012 Č.j. 2012/704/SV-MUZB-10 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPUXQ IHIIlllIIIHillIIIIIIII SOORXOOHYLSU Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 39176/2011 OSŘOŽÚ/Vi-328, Břeclav, dne 10.08.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Spis zn: MMPr/064935/2010/Ma Přerov, dne 20.9.2010 Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Ukl. a skart. znak: Ev.č.

Spis zn: MMPr/064935/2010/Ma Přerov, dne 20.9.2010 Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Ukl. a skart. znak: Ev.č. M a g i s t r á t m ě s t a P ř e r o v a Odbor zemědělství Oddělení vodního hospodářství Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 pracoviště: Smetanova 7, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: +420 581 268 517

Více

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Spis. zn.: 19019/2010/SÚ-Šu Varnsdorf, dne 22.11.2010 Č.j.: MUVA 24749/2010 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Hana Šumová 412 372 241kl.: 131

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více