economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY"

Transkript

1 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE SPECIÁL PRO NÁRODOHOSPODÁŘE ZDARMA PRO NÁRODOHOSPODÁŘE Národ... sobě :-) ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY Milí studenti, Národohospodářská fakulta je poctěna, že jste si k vysokoškolskému studiu vybrali právě ji. Pedagogové i administrativní pracovnice této fakulty se vás svou odborností a přívětivostí pokusí přesvědčit, že vaše volba byla správná. Uvědomuji si, že z hlediska vzdělávání věnujete Národohospodářské fakultě nesmírně produktivní léta života. Povinností pedagogického sboru fakulty je pomoci váš talent a schopnosti rozvíjet, aby se z vás stali ekonomové, po nichž bude na trhu práce velká poptávka. Předpokládám, že naprostá většina z vás si kvalitní přípravu na povolání ekonoma spojuje s dosažením magisterského stupně vzdělání, což předpokládá úspěšné absolvování bakalářského studia, do něhož jste byli nedávno přijati. V době vaší inženýrské (magisterské) promoce, k níž pravděpodobně na naší fakultě nejdříve dojdete v roce 2013, bude evropský trh práce bez současných umělých překážek. Jednotný trh práce vám dá možnost ucházet se o pracovní místo v jakékoli členské zemi EU. Zároveň však jednotný trh umožní ekonomům z jakékoli členské země EU konkurovat na českém pracovním trhu. Uděláme vše pro to, abyste v této konkurenci uspěli a tím posilovali dobré jméno a pozici Národohospodářské fakulty VŠE v nabídce univerzitního ekonomického vzdělávání. Svůj budoucí úspěch budete mít od nástupu na Národohospodářskou fakultu také ve svých rukou. K úspěšnému absolutoriu vás dovede systematické a cílevědomé studium. Internacionální charakter konkurence na trhu práce po vás bude vyžadovat suverénní zvládnutí alespoň anglického jazyka. Stejnou samozřejmostí by pro vás mělo být absolvování minimálně jednoho semestru na některé ze zahraničních univerzit, ovšemže nejen z důvodů jazykových, ale především odborných (zvládnutí ekonomického řemesla ) a sociálně-kulturních. Vyhlídka společně strávených pěti a možná i více let (v případě doktorského studia) vyžaduje poctivost a otevřenost, jak od studentů, tak od pedagogů. Budeme-li dodržovat stanovená pravidla a vzájemně respektovat své odlišné role ve vzdělávacím procesu, snadněji dosáhneme vytčeného cíle a navíc pravděpodobně budeme úspěšně konkurovat na trhu univerzitního ekonomického vzdělání. Naše spolupráce na Národohospodářské fakultě VŠE ve zvládání ekonomické teorie a v pronikání do tajů ekonomické reality nás bude naplňovat dobrými pocity. Na takovou spolupráci a společné milé zážitky na fakultě i mimo ni se těší váš děkan Jiří Schwarz

2 2 Speciál pro národohospodáře Vítejte na své fakultě Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze prochází dlouhodobě řadou změn. Cílem těchto změn je přechod k univerzitnímu charakteru studia se zapojením významných osobností z ekonomické praxe do výuky a podstatně přiblížit zdejší studium ekonomickým studijním programům ze západoevropských zemí a USA. Zájem o studium na Národohospodářské fakultě VŠE rok od roku roste. Studium na fakultě se stává hlavně díky širokým možnostem uplatnění stále atraktivnějším. VIZE FAKULTY Fakulta usiluje o výchovu kvalitních ekonomů s mezinárodním rozhledem úspěšných nejen v domácích, ale i v zahraničních institucích a společnostech. Vedle permanentní inovace obsahu studijních oborů NF, které odrážejí světové trendy ve vývoji ekonomického myšlení a ve výuce ekonomie, se fakulta také snaží o větší zapojování zahraničních odborníků jako hostujících profesorů do výuky a kvalitní vědecký výzkum podporovaný kvalitními zahraničními publikacemi. Na fakultě působí téměř 150 profesorů, docentů, odborných asistentů, asistentů, lektorů a administrativních pracovníků a studuje více než 2000 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Sami pedagogové fakulty vedle práce se studenty přispívají k rozvíjení ekonomické teorie i hospodářské praxe a jsou známí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mnozí z nich jsou členy Vědecké rady Národohospodářské fakulty. Nesmíme proto zapomenout na Václava Klause, prezidenta České republiky, Roberta Holmana, člena bankovní rady České národní banky, Miroslava Ševčíka, ředitele Liberálního institutu, či Ivana Mikloše, bývalého ministra financí a místopředsedy vlády Slovenské republiky, který v současnosti zastává post poslance Národní rady SR. Mezi další důležité osobnosti Vědecké rady Národohospodářské fakulty patří: Josef Bazala předseda představenstva a generální ředitel ČD Cargo Vladimír Dlouhý bývalý ministr průmyslu a obchodu, konzultant Goldman Sachs Karel Dyba bývalý ministr hospodářství, velvyslanec ČR při OECD v Paříži Petr Fiala rektor Masarykovy univerzity v Brně Kamil Janáček hlavní ekonom Komerční banky Tomáš Ježek bývalý ministr pro privatizaci a správu národního majetku Karel Kánský emeritní profesor University of Pittsburgh Martin Roman předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Miroslav Singer viceguvernér České národní banky, katedra ekonomie Pavel Štěpánek člen rady ředitelů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Evžen Tošenovský hejtman Moravskoslezského kraje Na Národohospodářské fakultě působí následující katedry: ekonomie, ekonomiky životního prostředí, filozofie (od ), hospodářské a sociální politiky, hospodářských dějin, institucionální ekonomie, práva a regionálních studií. Pod fakultu se také zařazují výzkumná pracoviště, a to Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a Středisko regionálních a správních věd. Fakulta usiluje o úzkou spolupráci s renomovanými akademickými pracovišti v ČR i zahraničí a rozvíjí společný doktorský studijní program Law&Economics ve spolupráci s Cornell University Law School (USA), Universität Marburg (SRN), Ècole Politechnique (FRA), Universiteit Gent (B), Universita Torino (I) a Université Aix/Marseille (FRA). Do budoucna fakulta usiluje se stejnými akademickými pracovišti o společný magisterský program, což by znamenalo ještě více možností pro studium našich studentů v zahraničí, jakož i zahraničních na naší fakultě. Absolvováním společného programu získají studenti Národohospodářské fakulty titul akreditovaný výše zmíněnými univerzitami. Vedení Národohospodářské fakulty dlouhodobě prosazuje klientský přístup, což znamená, že pedagogové i zaměstnanci jsou na fakultě pro studenty, nikoli naopak. Právě proto musí vedení fakulty znát názory studentů. Pro studenty je někdy problematické svůj názor formulovat a představit zvláště v případě kritické výhrady. Chybějí však i relevantní informace o pozitivních ohlasech. Ti ze studentů, kteří doposud nevěděli, na koho by se měli se svým problémem, popřípadě názory a návrhy na zlepšení obrátit, mohou kontaktovat studentského tajemníka nebo studentské zástupce v Akademickém senátu NF VŠE a v Akademickém senátu VŠE. CO STUDENTŮM FAKULTA NABÍZÍ? Národohospodářská fakulta nabízí svým studentům studium v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Studium vybavuje absolventy vzděláním v širokém spektru předmětů ekonomických, společenských i exaktních věd v českém a anglickém jazyce tak, aby jako budoucí ekonomové byli schopni pružně reagovat na poptávku hospodářské praxe a pracovních trhů v ČR, evropských i jiných zemích. Členem akademické obce Národohospodářské fakulty se studenti stávají svou imatrikulací, která se letos v rámci společenského večera uskuteční 23. října 2008 v Národním domě na Vinohradech. Tento akt umožňuje studentům ovlivňovat prostřednictvím akademického senátu další vývoj a dění Národohospodářské fakulty a účast na bohatém akademickém a zajímavém společenském životě fakulty. Výuka je v 1. ročníku na NF organizována ve studijních kruzích, takže studenti mají předem dán pevný rozvrh a nemusí tápat, které předměty si vybrat. Tato výhoda s sebou nese také zmenšení určité neosobnosti, která je přítomná na naší škole vzhledem k počtu posluchačů. Zápis do kurzů tělesné výchovy s možností výběru z mnoha sportů není na NF povinný, ale za každý zápočet z tělocviku získáte jednu dodatečnou kreditní poukázku navíc. Fakulta svým studentům nabízí studium ve studijních programech a oborech: Bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa (plán E) nabízí obory: Ekonomie Národní hospodářství Veřejná správa a regionální rozvoj Navazující magisterský studijní program Ekonomie a hospodářská správa (plán E) nabízí obory:

3 Speciál pro národohospodáře 3 Ekonomická analýza Ekonomika a správa životního prostředí Hospodářská politika Regionální studia Veřejná správa Fakulta dlouhodobě usiluje o otevření dvou oborů pro navazující magisterské studium, a to Ekonomie a právo a Ekonomická žurnalistika. VEDENÍ FAKULTY V čele fakulty stojí děkan, jímž je doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. Budete-li mít zásadní problém, má stejně jako ostatní funkcionáři fakulty pro vás vyhrazeny konzultační hodiny. V ostatních případech je doporučeno obracet se na proděkany: doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. proděkan pro vnější vztahy (statutární zástupce děkana) Budete-li chtít strávit část studia v zahraničí, nejlépe vám pomůže tento proděkan. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. proděkan pro pedagogiku Stará se o všechno kolem studia, takže pokud náhodou budete mít nějaký studijní problém, vaše žádost skončí k vyřízení právě na jeho stole. S tímto proděkanem se budete setkávat nejčastěji, budete-li mít nějaké studijní problémy. doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkum Tento proděkan má na starosti studenty doktorského studia, ale i vy s ním budete možná mít co do činění, když napíšete výbornou práci a rádi byste ji přihlásili do nějaké soutěže. Studium na vysoké škole s sebou přináší také různé problémy, například s tvorbou rozvrhu nebo jiné neočekávané a netypické situace. Tento případ vám pomůže vyřešit studentský tajemník. Petra Prášilová Jeho primárním úkolem je zajišťování hladké komunikace mezi studenty a vedením fakulty. Proto pravidelně navštěvuje zasedání kolegia děkana. Tuto funkci bude od září vykonávat Petra Prášilová, studentka 3. ročníku NF. STUDIUM V ZAHRANIČÍ Co se týče zahraniční spolupráce s univerzitami, nabízí NF zahraniční studijní pobyty a bohatou škálu stipendií, soutěží a stáží. Základní myšlenka NF je, že studium v zahraničí nemá být jen výsadou vyvolených. Snahou je, aby takovou šanci dostalo stále více studentů NF, což potvrzuje rostoucí tendence v počtu studentů NF, kteří vyjíždějí na různé druhy studijních pobytů. Jednou z obrovských výhod studia na VŠE je, že si nemusíte shánět zahraniční pobyt na vlastní pěst. Škola vám sama nabízí mnoho možností studia v zahraničí. Buď můžete během studia studovat jeden semestr na některé z partnerských univerzit, nebo můžete dokonce absolvovat program zakončený získáním diplomu: CEMS Masters in International Management, M. A. Degree in Economics of International Trade and European Integration, Double Degree na HEC. Fakulta od akademického roku 2003/2004 uděluje ve spolupráci s Mackinac Center for Public Policy (MCPP) stipendium Overton/Šíma Fellowship pro dva studenty, kteří v letních měsících (červen, červenec, srpen) absolvují desetitýdenní stáž v Midlandu (stát Michigan, USA) se stipendiem ve výši 4500 dolarů. Další speciální nabídkou Národohospodářské fakulty je Peter Bauer Prize. Vítěz může vyjet na tříměsíční výzkumný pobyt v CATO Institute ve Washingtonu, DC. Zapojí se tam do výzkumné práce, díky níž může nasbírat cenné zkušenosti s hospodářskou politikou v USA. Studium na vysoké škole znamená nejen čtení učebnic a navštěvování cvičení, seminářů a přednášek. Proto je také každoročně pořádán Děkanský den, zaměřený většinou sportovně. Ten letošní proběhne v pondělí 22. září, v první den školy. Poprvé je organizován společný výlet všech pedagogů fakulty a studentů a cílem bude zámek Konopiště. Výlet zakončí neformální setkání studentů s pedagogy v amfiteátru letního divadla areálu zámeckého parku spojené i s občerstvením. Děkanský den je pořádán u příležitosti zahájení školního roku 2008/2009 na Vysoké škole ekonomické. Je určen především studentům 1. ročníku se záměrem pomoci jim orientovat se v novém, univerzitním prostředí. Studenti zde obdrží od vedení fakulty, vedoucích kateder i dalších pedagogů informace, jejichž získání jinými cestami by bylo pro ně poměrně obtížné. Pro studenty 1. ročníku je proto účast na tomto Děkanském dnu povinná. Pro studenty vyšších ročníků je účast dobrovolná. Více o organizaci, místě srazu, registraci i dopravě se dozvíte na webových stránkách NF začátkem září. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST Samostatná studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je významnou součástí univerzitního studia i přípravy na praxi. Zejména diplomové a bakalářské práce by měly úzce souviset s výzkumnými projekty fakulty a univerzity. Fakulta vytváří podmínky k prezentaci samostatné tvůrčí práce studentů. Při běžném chodu školy je zpravidla jen malý prostor pro vzájemnou informovanost, setkání pedagogů s kvalitními studenty mimo vlastní výuku či výzkumný projekt. K naplnění těchto cílů přispívá Den studentské vědecké a odborné činnosti. Prezentací a soutěží se mohou zúčastnit posluchači všech ročníků a oborů bakalářského a magisterského studia VŠE, školitelem je pracovník nebo spolupracovník NF. Dále se mohou zúčastnit posluchači NF VŠE s pracemi bez vedení školiteli. Mohou se zúčastnit jednotlivci i řešitelské týmy. Student se může se stejnou prací zúčastnit SVOČ jen jednou. Může však téma rozvíjet a postupně se tak účastnit například kategorií seminární práce (esej), bakalářská práce, diplomová práce. Den SVOČ je obvykle spojen s mezinárodní konferencí Prague Conference on Political Economy (PCPE) konanou na NF VŠE každoročně koncem dubna. Výsledky dne SVOČ jsou vyhlašovány na zasedání PCPE. Pro úspěšné studenty je připraveno také zajímavé finanční ocenění vítězů jednotlivých kategorií SVOČ. DALŠÍ SOUTĚŽE A OCENĚNÍ Děkan Národohospodářské fakulty každoročně vyhlašuje soutěž Garyho S. Beckera, nositele Nobelovy ceny za ekonomii a nositele čestného doktorátu VŠE, o nejlepší studentskou vědeckou práci. Vybrané práce jsou odměněny cenami, které věnuje Liberální institut. Od akademického roku 2003/2004 je udělována Cena Penta Finance za vynikající studijní výsledky. Její výjimečnost spočívá nejen v nezvyklé výši finančního ocenění ( Kč pro každého ze tří vybraných studentů), ale zejména v systému vyhodnocení nelze ji totiž získat díky jednorázové aktivitě. Základním kritériem pro udělení Ceny Penta Finance je vynikající průměrný prospěch za celé studium, studenti musí prokázat excelentní znalosti anglického nebo jiného světového jazyka a splnění alespoň jedné z fakultativních podmínek v oblasti vědy, studia v zahraničí, sportu či jiných společenských aktivit. Soutěž ESOP Excelentní Studentské Odborné Práce je podporou tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací (seminárních, bakalářských a diplomových) vznikajících během výuky. ESOP je každoročně vyhlašován pro seminární a bakalářské práce a pro diplomové práce obhájené v termínech kalendářního roku. Oceněné seminární práce studentů jsou publikovány ve zvláštním čísle časopisu Acta Oeconomica Pragensia a studenti získávají finanční ocenění. Mladý ekonom roku tuto soutěž vyhlašuje Česká společnost ekonomická a každoročně v ní oceňuje nejlepší práce ekonomického zaměření autorů do 30 let. V rámci této soutěže se uděluje rovněž Cena Karla Engliše za nejlepší práci s aktuální hospodářsko-politickou problematikou. Mezi laureáty těchto cen najdete mnohé studenty a absolventy právě naší fakulty!

4 4 Speciál pro národohospodáře O přijímacích zkouškách a studiu na Národohospodářské fakultě VŠE Rozhovor s děkanem doc. Ing. Jiřím Schwarzem, CSc. Národohospodářská fakulta přešla pod vaším vedením na přijímačky organizované specializovanou firmou Scio, proč došlo ke změně? Po listopadu 1989 jsem byl zvolen do prvního celoškolského senátu na VŠE a zúčastnil jsem se diskuse o změně přijímacího řízení, aby byly vyloučeny manipulace, jak k nim docházelo v komunistické diktatuře. Tehdy bylo rozhodnuto o zrušení poeconomix SPECIÁL PRO NF VŠE / 2008 Chtěl jste být vždy ekonomem? Ne, až do 3. ročníku gymnázia jsem byl přesvědčen, že se přihlásím na studium architektury. V dětství jsem si rád hrál se stavebnicemi Lego a rád jsem maloval. Architektura mě hodně zajímala do okamžiku, než jsem narazil na deskriptivní geometrii, která se pro mne stala řeholí, a já jsem si uvědomil, že nechci být celý život řeholníkem. Moje maminka učila biologii a přála si, abych studoval medicínu a specializoval se na pediatrii. Otec byl filolog a historik a ten si přál, abych na filozofické fakultě studoval němčinu s angličtinou. Tatínkovo přání se mi moc plnit nechtělo, s mamčiným jsem koketoval až do pololetí maturitního ročníku. Tehdy jsem zjistil, dodnes nevím jak, že mám dobré předpoklady pro studium ekonomie. Protože jsem více tíhnul k teorii, zvolil jsem si obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě VŠE. Pamatujete si svou přijímací zkoušku na VŠE? Přijímací zkoušky se skládaly písemně z matematiky a ruštiny a z pohovoru o všeobecném přehledu, což byl soubor otázek ze středoškolského dějepisu, zeměpisu, občanské nauky a také snad branné výchovy. hovoru o tzv. všeobecném přehledu a zachování jen písemné části z matematiky a cizího jazyka, přičemž byla zavedena možnost volby z různých světových jazyků. Myslím, že v té době se přestaly žadatelům o studium na VŠE připočítávat k výsledku přijímacích zkoušek dodatečné body za prospěch na střední škole, úspěchy na středoškolských olympiádách a za různé druhy společenské angažovanosti. Jsem přesvědčen, že změna, kterou jsme na VŠE provedli na počátku 90. let, byla pozitivní. Tento stav už pro nás byl v době rychle postupující specializace v sofistikovaných oborech, do nichž lze zařadit testování lidských schopností a znalostí, neudržitelný. K renomované společnosti v oboru testování jsme přešli proto, že její testovací know-how umožňuje spravedlivější následnou selekci uchazečů o studium. V čem jsou nové zkoušky ještě jiné? Nová forma testování je pro uchazeče přátelštější, protože jim umožňuje absolvovat tři pokusy, z nichž jim započítáváme ten nejlepší. Navíc kvůli přijímací zkoušce nemusí cestovat až do Prahy, jelikož testování probíhá ve velkých městech ČR a také v některých velkých městech na Slovensku. Test obecných studijních předpokladů (OSP) společnosti Scio není snadnější, než byly testy VŠE používané v minulosti na naší fakultě, a umožní nám srovnání kvality přijímaných studentů na Národohospodářskou fakultu VŠE s přijatými uchazeči o studium na jiných humanitních, přírodovědných i technických fakultách. Doposud jsme měli jen nepřímé srovnání odvozené z poměru mezi počtem přijatých a zapsaných studentů, který se v posledních letech pro VŠE nevyvíjel příznivě. Stále větší počet přijatých studentů dával z roku na rok přednost studiu na jiné univerzitě oproti VŠE. Už jste děkanem Národohospodářské fakulty ve 2. funkčním období. Jak byste zhodnotil své dosavadní působení na fakultě? První období bylo vyplněno mravenčí prací, jejíž pozitivní výsledky se ne vždy mohly v prvních třech letech plně projevit. Nejvíce bylo odpracováno na potřebných změnách profilu absolventa a s ním logicky spojených změnách struktury fakulty zaměření kateder, jejich velikosti a personálním obsazení. Mnohé změny byly viditelné bezprostředně lepší klientský přístup ke studentům, omezování byrokratické zátěže a efektivnější administrativní fungování studijního oddělení a všech součástí fakulty, větší nabídka přednášek a seminářů v anglickém jazyce, větší počet hostujících profesorů ze zahraničí, ovšem také větší otevření fakulty renomovaným odborníkům z praxe. Má ve volbách studentský hlas stejnou váhu jako hlas vyučujícího? Na Národohospodářské fakultě má studentský hlas velkou váhu. Se studenty jsem v častém kontaktu. Uvědomuji si, že na rozdíl ode mne mí mladí kolegové stárnou rychleji než já:-), proto jsme na fakultě zřídili funkci studentského tajemníka, který se systematicky účastní kolegií děkana a má možnost bezprostředně vznášet připomínky stu-

5 Aneta Červenková rozhovor s projektovou manažerkou sdružení Ekonom / str. 16 Pavel Mucha rozhovor s výkonným ředitelem společnosti NetCentrum / str. 18 Mirek Topolánek Ekofórum / str. 18 Evžen Tošenovský Ekofórum VOLBY DO AS FPH ISIS NÁRODOFEST KRAJČO NA VŠE IZRAEL Tomáš Vorel ml. rozhovor / str. 30 L.H., EKONOMICKÉ FAKULTY V ČR CEMS DOKTORSKÉ STUDIUM NA VŠE / str. 20 Vladimír Bezděk ředitel společnosti AEGON / str. 22 Michal Bobek předseda Centrální kolejní rady VŠE / str. 12 prof. Radim Jiroušek děkan FM VŠE / str. 6 Speciál pro národohospodáře 5 dentů k chystaným opatřením na fakultě. Novou studentskou tajemnicí je Petra Prášilová, která spolupracuje s volenými studentskými zástupci jak v akademickém senátu fakulty, tak univerzity. Na jejich aktivní práci v konečném důsledku závisí váha studentských hlasů. Věřím, že práce a chování vedení Národohospodářské fakulty svědčí o respektu k potřebám a zájmům pozitivně motivovaných studentů. Národohospodářská fakulta je prý jedinou fakultou VŠE, na níž studenti nemusí mít při zkouškách index, protože mají elektronický index... Národohospodářská fakulta byla loni první z fakult VŠE, která odstranila tradiční papírové indexy a nahradila je elektronickými. Tím se vytvořily předpoklady, aby studenti nemuseli více v dlouhých frontách čekat před dveřmi vyučujících na zápisy do indexu. Národohospodářská fakulta expanduje, nově vznikly katedry práva, filozofie a institucionální ekonomie. Budou následovat další nové katedry? Hodně se hovoří o nové katedře matematiky na Národohospodářské fakultě... Skutečně jsme dlouho uvažovali o založení katedry matematiky. A to ze dvou důvodů. Jednak kvůli nepřijatelnému jednání vedoucího katedry matematiky Fakulty informatiky a statistiky vůči jednomu studentovi Národohospodářské fakulty, jednak vzhledem k jinému důrazu, který klademe na matematiku. Jde nám o její aktivní znalost po celou dobu studia a schopnost její aplikace do ekonomických disciplín. K tomu je potřeba matematiku vyučovat jiným způsobem a používat jinou studijní literaturu. Po vyjádření děkana Fakulty informatiky a statistiky profesora Segera, že se podobné excesy vůči studentům Národohospodářské fakulty ze strany vedoucího katedry matematiky nebudou opakovat, jsem se rozhodl ponechat výuku matematiky na Národohospodářské fakultě podmíněně na jeden rok katedře matematiky FIS VŠE. Katedra filozofie vznikla přechodem vyučujících z FIS VŠE proto, že v našich studijních osnovách je dán filozofii daleko největší prostor ze všech fakult VŠE. Po katedře institucionální ekonomie budou následovat katedry dalších ekonomických škol? To není katedra zasvěcená jedné ekonomické škole. To je katedra, jejíž členové ve svém výkladu ekonomie respektují určující roli řádu a institucí pro ekonomický rozvoj. Katedra institucionální ekonomie mimochodem také existuje na FSV UK a na renomovaných západoevropských univerzitách. Která ekonomická škola je vám blízká k jaké se hlásíte? Hlásím se k Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. Na škole existují dvě katedry práva, jedna na Fakultě mezinárodních vztahů a druhá nově na Národohospodářské fakultě. Proč došlo k tomuto zdvojení? Uvědomujeme si, jak jsou pro ekonoma důležité právní souvislosti. Národohospodářská fakulta má společný doktorský program Law&Economics s americkým Cornellem, pařížskou École Politechnique, Universitou Paula Cézanna v Aixen-Provence a v Marseille a univerzitami v belgickém Gentu, v německém Marburgu a v italském Turíně. Usilujeme o společný navazující magisterský program v témže oboru a dlouhodobě máme zájem o akreditaci navazujícího magisterského programu Ekonomie a právo. Překvapivě možná dříve se staneme součástí mezinárodního programu, než dostaneme akreditaci od Akreditační komise České republiky. Na Fakultě mezinárodních vztahů existuje katedra podnikového a evropského práva. Pro studenty Národohospodářské fakulty potřebujeme širší profil. Neméně významné pro naše studenty bude studium občanského, trestního a správního práva. Proto se prostě jmenuje katedra práva. Uvažujete o zařazení výuky práva pro první ročníky? Ano, Základy práva jsou součástí povinného fakultního základu pro studenty NF. Tento kurz bude obsahovat filozofii práva a pohled na právní problematiku z hlediska soukromého a veřejného práva. Rozšíření výuky práva na NF je spojeno se změnou profilu absolventa. Oproti úzkým specializacím klademe důraz na flexibilitu a na analytické ekonomické myšlení. Konkrétnější znalosti a dovednosti získá člověk v praxi. Chystá se další kurz prezidenta republiky? O opětovném zapojení pana prezidenta do výuky jednáme. Zájem našich studentů je vzhledem k ohlasu kurzu Principy ekonomického myšlení velký. Rádi bychom uspokojili studentskou poptávku. Nechte se překvapit! Nemáte povinnou tělesnou výchovu, zavedli jste převádění kreditních poukázek mezi studenty. Jaké další novinky můžeme čekat příště? Tělesnou výchovu považujeme za významný předmět, který dotváří osobnost ekonoma. Zároveň ji nechceme vnucovat studentům jako povinnost nezbytnou pro odborný profil ekonoma. Proto se snažíme pozitivně motivovat studenty k zapisování kurzů tělesné výchovy a jako jediná fakulta jim za absolvovaný kurz přidělujeme dodatečné kreditové poukázky. Ve vzdělávacím procesu je jinak stále co zlepšovat. Zvýšit disciplínu učitelů, aby přicházeli včas a byli dobře připravení, tím pádem budou i studenti motivováni docházet do výuky a učebny nebudou poloprázdné. Chceme, aby studenti preferovali studium před praxí. Prioritou je zamezení podvodného jednání, například stahování textů z internetu a jejich kopírování do seminárních, bakalářských či diplomových prací. Za to jsem již musel vyloučit několik studentů. Vyloučit studenta čtvrtého či pátého ročníku z důvodu opsání diplomové práce je neobyčejně nepříjemný úkol. Doufám, že v akademickém roce 2008/2009 toho budu ušetřen. economix Hledáme nové redaktor(k)y! Všechna vydaná čísla Economixu jsou k dispozici ve formátu PDF na webových stránkách studentského sdružení Ekonom economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE DUBEN 2008 ČÍSLO 2 ZDARMA 1. vicemiss ČR 2008 Zuzana Putnářová je studentkou VŠE! / str. 26 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE ÚNOR 2008 ČÍSLO 1 ZDARMA Ekofórum s Jiřím Čunkem / str. 14 economix Šéfredaktor: Vladimír Štípek Zástupce šéfredaktora: Marcel Bodnár Redaktoři: Michal Haltuf, Kateřina Imríšková, Hana Kubovcová, Jana Lysáková, Pavlína Máčalová, Radoslav Peter, Anna Stejkozová, Jakub Šalek, Olga Trpáková, Dana Odvodyová, Jaromír Valeš a další Fotografie: Jaroslav Šícha, Janusz Konieczny Editor: Jan Jaroš Design a sazba: Pavel Vodička Tisk: Omikron spol. s r. o. Economixu: Vydal: Evidenční číslo: MK ČR E 17789

6 6 Speciál pro národohospodáře? NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA v čem je jiná než ty ostatní? Jakožto nováčkům v zástupu studentů na VŠE se vám nejspíše rozdíly mezi fakultami stírají, ale během několika měsíců uvidíte, že ta pátá je v lecčems jiná. Je tomu tak díky jejímu liberálnímu přístupu, důrazu na názor studentů či odstranění nadbytečné administrativy. Na následujících řádcích vám ve zkratce přiblížíme ty nejvýraznější odlišnosti. Ne každá fakulta má ve Vědecké radě prezidenta republiky. Prezident ČR prof. Ing. Václav Klaus, CSc. patří mezi členy Vědecké rady Národohospodářské fakulty, navíc je to externí vyučující, takže se může stát, že jednou budete moci navštěvovat jeho kurz. Další, pro vás již dobře známý rozdíl, je forma přijímacího řízení, které probíhá prostřednictvím Scio testů. Jelikož si čtete tyto řádky a úspěšně jste přijímačky zvládli, předpokládám, že také patříte mezi jejich přívržence. Scio testy jsou objektivní, dávají vám možnost vybrat si z více termínů či je vícekrát opakovat, navíc neberou v potaz prospěch na střední škole. Jak už jsem zmiňovala výše, Národohospodářská fakulta se snaží co nejvíce omezit administrativní požadavky na studenty. Není potřeba si vyzvedávat zápisové listy (pozn. red.: zápisový list je doklad o zapsání kurzů, které jste si prostřednictvím internetového klienta vybrali při registraci předmětů to znamená kurzů, které skutečně chcete studovat). Nikdo vám nemůže bránit, pokud si ho chcete pro svoji potřebu a jistotu vyzvednout v tom případě je vám k dispozici na studijním oddělení. Podobné je to i s indexy, které nejsou pro národohospodáře povinnou, ale pouze dobrovolnou záležitostí. Můžete je používat, pokud chcete mít přehled o svých studijních úspěších či neúspěších na papíře a ne jen ve virtuální podobě, ale nepotřebujete je. Nevýhodou jejich absence je to, že po zkoušce nemáte žádný doklad o známce, kterou jste dostali. Zajímavostí, která má své odpůrce i vyznavače, je převod kreditových poukázek mezi studenty. Zatím je pro vás kreditová poukázka prázdným pojmem, ale uvidíte, že během studia to pro vás bude jedno z nejfrek- Slovo šéfredaktora Milí prváci, jste v nejlepším období svého života. Boj s pubertou pomalu vede ke konečnému vítězství. Přicházející dospělost ve vás může objevit nečekané schopnosti a dovednosti. Právě teď je ten nejlepší čas ukázat světu, co jste zač! Zároveň jste nejvnímavější a můžete se nejsnadněji něco naučit (jak asi všichni poznáte, ne vše se dá naučit přes noc, pouze za pomoci té nejčernější kávy). Musíte doufat, že vaše cíle spočívající v dobytí světa nebudou v rozporu s tím, co po vás bude vyžadovat studium na VŠE. Vystudovat Vysokou školu ekonomickou není pouze způsobem, jak se dostat k uznávanému titulu inženýra. Studium není ani pouhou přípravkou pro celoživotní klopotnou práci. Prostřednictvím studia ekonomických věd se můžete zapsat do historie. Slavní ekonomové (jejichž jména již brzy budete vyjmenovávat, jako když bičem práská) se stali slavnými nejen díky dlouholetému vědeckému bádání. Někteří ekonomové publikovali své myšlenky, které změnily svět ekonomie, už ve svých bakalářských pracích. Od met nejvyšších vás tedy nedělí desetiletí, ale teoreticky jen tři roky. W. A. Mozart byl ve vašem věku světovou hudební superstar. Když bylo chlapcům ze skupiny The Beatles kolem dvaceti let, aplaudovaly jim plné stadiony. Ve věku, kdy se na VŠE skládají závěrečné zkoušky bakalářského studia, skládal John Lennon takové hity jako She Loves You nebo Help! Nesmíte propásnout tuto krásnou dobu. Proč tedy nezačít cestu za slávou v Economixu? Náš časopis se dramaticky rozvíjí, a proto potřebujeme nové redaktory, fotografy i ilustrátory. Zkrátka nové, čerstvé a nezkažené síly. Přijďte mezi nás! Na závěr se sluší popřát vám hodně úspěchů při studiu, mnoho zajímavých zážitků a štěstí do další etapy života, v níž se postupně začínáte vymaňovat z vlivu babiček, maminek a tatínků. Vladimír Štípek šéfredaktor studentského magazínu Economix ventovaněji používaných slov a především jejich nedostatek vás bude strašit v mysli. Tolik potřebné kredity získáte jejich úspěšným čerpáním, to znamená úspěšným zvládnutím předmětu. Pokud se vám to nepodaří, čerpáte poukázky zbytečně a může se stát, že vám později budou chybět při zápisu dalších povinných předmětů a nebudete moci dostudovat. Právě tehdy přichází možnost převodu mezi studenty. Jednoduše řečeno to znamená, že úspěšný student pomůže svému méně úspěšnému kolegovi tím, že mu převede svoje nevyužité kreditové poukázky. Tento převod samozřejmě není zadarmo co jiného také čekat na ekonomické škole. Aktuální ceny kreditových poukázek lze zjistit na Borci, ale v prvním ročníku tuto možnost určitě nevyužijete. A přejeme vám, aby to nebylo potřeba ani v letech dalších (kdyby náhodou, formulář pro převod kreditových poukázek je na stránkách naší fakulty). Převádění poukázek mezi studenty odnímá tuto pravomoc děkanovi, což zaručuje nestrannost a nezaujatost (na ostatních fakultách je příděl dodatečných kreditových poukázek zcela v rukou děkana, respektive proděkana pro pedagogiku). Navíc je tato možnost příjemnou odměnou pro úspěšné studenty, jelikož ceny kreditových poukázek se pohybují až v tisících korun. Novinkou na naší fakultě je databáze seminárních prací. Národohospodářská fakulta aktivně bojuje proti plagiátorství a tvrdě ho postihuje (není výjimkou vyloučení studentů z pátého ročníku z důvodu opsání diplomové práce) a toto je další způsob, jak mít kontrolu nad tím, jestli jsou seminární práce dílem studentů (přesně řečeno, jestli umějí také správně citovat a používat cizí zdroje). Studenti vkládají své práce na stránky nfprace.vse.cz a tam jsou následně strojově vyhodnocovány. Na závěr to nejpříjemnější Národohospodářská fakulta je nejkulturnější fakultou na VŠE. Oproti ostatním neodbývá imatrikulaci v areálu VŠE, ale organizuje pro své studenty společenský večer v Národním domě na Vinohradech, což dodává imatrikulaci slavnostní punc. Jednou z příjemných akcí uplynulého roku byl také Národofest, na němž se studentům představily kapely složené ze studentů, ale i vyučujících VŠE. Autor: Hana Kubovcová

7 Speciál pro národohospodáře Právě sedíte poprvé v lavici na Jižním Městě a vůbec netušíte, co vás tam celý příští rok čeká? Nebojte se, tak hrozné to nebude. A aby to bylo ještě jednodušší, zkušení studenti a chápavé studijní referentky vám poradí, co dělat, aby z vás za pět let byli inženýři a inženýrky. Možná už jste přišli na to (jestli ne, pak na to brzy přijdete), že většina přednášek a některá cvičení na VŠE nejsou vůbec povinné. V praxi to znamená, že když za semestr do školy ani pořádně nezavítáte, stále máte šanci prolézt. Jenomže ta šance je dost malá, takže se rozhodně nenechte touhle možností zlákat a i na přednášky se raději zajeďte podívat, říká Jirka, student 5. ročníku. A když už, tak alespoň u některých se to vyplatí, dodává Honza ze čtvrťáku. Nejprve se vám bude zdát, že systém studia je složitý a podstatné informace o formalitách, které je potřeba splnit, vám unikají. Tak to vidí každý nováček na VŠE, ale není kvůli tomu třeba věšet hlavu (a už vůbec ne skákat do Vltavy). Zaprvé je nutné sledovat webové stránky školy a fakult. Někdy budete muset sledovat i stránky jednotlivých kateder, ale na to vás upozorní vyučující. Zadruhé je zde samozřejmě možnost obrátit se na studijní referentky. Studijní oddělení NF je ve třetím patře budovy, které se říká nová. Jak na studium? V žádném případě se referentek nebojte na nic zeptat, jistě vám rády poradí. Není však dobré snažit se získat informace mimo úřední hodiny. Možná byste se odpovědi dočkali, ale paní referentky v tento čas musí vyřizovat mnoho jiných věcí, proto by na vás nemusely mít čas. Každý student je podle počátečního písmena svého příjmení přidělen ke konkrétní studijní referentce. Vše je jasně napsáno na dveřích kanceláří studijního oddělení. Je možné, že po dobu celého studia budete mít jednu studijní referentku a za ta léta si na sebe zvyknete. Ovšem také se vám může stát, že vzhledem k občasným organizačním změnám na studijním oddělení budete mezi referentkami cirkulovat a poznáte je všechny. Studijní oddělení pro první ročníky je i na Jižním Městě (v suterénu pod recepcí ). Toto oddělení je pro všechny fakulty VŠE a zde se můžete také na cokoli zeptat, nebudete-li mít cestu na Žižkov. Další osobou, která vám může pomoci, je studentský tajemník. Ten zajišťuje komunikaci mezi studenty a vedením fakulty. Tajemník by vám měl při jakémkoli problému poskytnout požadované informace, případně vás nasměruje do těch správných dveří. Funkci tajemníka vykonává Petra Prášilová, která studuje 3. ročník na Národohospodářské fakultě. Je to tedy jedna z nás a nemusíte mít strach vyhledat její pomoc. Významnou osobou pro studenty je i proděkan pro pedagogiku. Tuto funkci vykonává Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. S ním se v případě studijních problémů také setkáte. Ze strany studentů bývá často opomíjena i možnost získat stipendia. Buď o nich ani nevědí, nebo jsou líní si něco zjistit (informace se opět dají najít na stránkách školy a fakulty nebo v našem magazínu). Ze střední školy jsou studenti zvyklí na 45minutové vyučování a kratší vyučovací den. Na vysoké se sedí v lavici hodinu Jméno referentky Počáteční písmeno vašeho příjmení Pavla Ondráčková A J Věra Kořánová K P Olga Pröschlová R Ž 7 a půl a student jde do školy ráno za tmy a večer za tmy se domů také vrací. Přežít toto martyrium může pomoci nějaká mimoškolní aktivita. Od hry v šachy až po velice akční zábavu. Na VŠE působí široké spektrum organizací, které nabízejí nejrůznorodější aktivity. Studentský život se ale nemusí omezit pouze na aktivity provozované na naší akademické půdě. Praha poskytuje neuvěřitelné možnosti. Co například spiritistické kroužky? Dříve se studentům radilo, aby sledovali nástěnky. To už je téměř minulost. Vše se postupně stává záležitostí internetové sítě. Čas od času jsou ale některé termíny zkoušek, výsledky a další informace stále na nástěnkách vyvěšeny. Přes nástěnku je ale stále možné se dostat k učebnicím z druhé ruky, k zajímavému ubytování, a dokonce k práci. Avšak i zde staré dobré nástěnky drtí počítačová on-line konkurence. Pro studenty a jejich inzeráty jsou určeny nástěnky na JM a ve druhém patře Staré budovy. Tyto jsou jednou za pár týdnů čištěny. Na jiné nástěnky raději svou inzerci nelepte, nemuselo by to zůstat bez povšimnutí vedení školy. Autoři: Marcel Bodnár a Vladimír Štípek ÚŘEDNÍ HODINY Od do nejsou pevně dané úřední hodiny, schůzku si domluvte přes a uveďte své telefonní číslo Pondělí * Úterý zavřeno Středa * Čtvrtek zavřeno Pátek * Od je v místnosti č. NB 353 vždy přítomna buď paní Pröschlová nebo paní Kořánová. Harmonogram 2008/2009 Registrace předmětů , Úprava rozvrhu kateder středa do automatizovaný zápis předmětů kolo zápisů předmětů 5., 6. a automatizovaný zápis předmětů kolo zápisů předmětů 10., 11. a automatizovaný zápis předmětů kolo zápisů Výuka (začíná lichým týdnem) 13 týdnů Společenský večer NF VŠE, Imatrikulace nově přijatých Národní dům na Vinohradech 3. kolo zápisů druhá část* Zkouškové období * Tato část 3. kola zápisů předmětů je od prvního dne zahájení výuky do konce druhého týdne výuky. Studenti mohou tedy v prvních dvou týdnech výuky libovolně přihlašovat a rušit již přihlášené kurzy.

8 8 Na střední škole to bylo jednoduché. První den dostali všichni studenti pevný rozvrh. V případě, že se jim nelíbil, mohli o tom vést spory, mohli s tím dokonce nesouhlasit, ale to bylo tak všechno, co se proti tomu dalo dělat. Na VŠE je situace naprosto odlišná. Svůj rozvrh si každý může vytvořit podle svého uvážení. Vytváření rozvrhu není činnost složitá, ale vyžaduje zkušenosti, které studenti získají až po určité době studia. Prváci mají proto automaticky vytvořený (čili pevný) rozvrh, který si mohou nechat beze změny a teprve postupně se seznámit s celým systémem. Předměty mají takto studenti v předem dané struktuře, která odpovídá vzorovému rozvrhu. Ten je možné najít na stránkách Národohospodářské fakulty (Studium Co máte vystudovat, studenti plánu E?). Budete-li se ho držet každý semestr, skončíte přesně po třech letech s titulem Bc. Automaticky vytvořený rozvrh je milá pozornost, která ušetří mnoho starostí a času. No- Speciál pro národohospodáře Rozvrh a studijní povinnosti vinkou je dobrovolné studium jazyků na NF. Studenti tedy teoreticky nemusí absolvovat ani jeden semestr jazyka. Vřele však doporučujeme nějaký jazyk absolvovat, protože některé povinné předměty budou vyučovány pouze v angličtině. V mnoha stávajících česky vyučovaných předmětech se vyžaduje nastudování textů, které jsou pouze v angličtině. Ovládat i odborné termíny v cizím jazyce je potřeba při volitelných kurzech vyučovaných v cizím jazyce, nejčastěji se budete setkávat s angličtinou. Absolvování těchto předmětů pak pomůže, pokud se rozhodnete studovat semestr na zahraniční partnerské univerzitě. Prváci tedy dostanou pevný rozvrh, ale je možné si jej dle libosti změnit. Bojíte-li se nějakého předmětu, není problém si tento předmět zrušit a zapsat si ho až v některém následujícím semestru. (Budete-li si nějaký předmět chtít zrušit nebo přehodit na jiný termín, nemusí na vás už zbýt v kurzu místo. Vždy je dobré sledovat jeho kapacitu.) Před přehnaným rušením a promazáváním rozvrhu je nutné varovat. Každý předmět má kreditovou hodnotu a v průběhu studia je nutné získat určité množství těchto kreditů. Po druhém semestru musíte mít minimálně 40 kreditů, po tře- tím 60 kreditů, po čtvrtém 80 kreditů a tak dále. V případě, že vám k dostudování zbývá nejvýše 30 kreditů, není třeba se už na toto omezení ohlížet. Neplnění povinností (nezískání Přihlašování předmětů potřebného počtu kreditů) se sankcionuje odebíráním rezervních kreditových poukázek. Tak dlouho, dokud nějaké máte. Je tedy vždy lepší studovat podle plánu a rezervní poukázky si nechat pro případ, že se vám nějaký předmět nepovede a budete si jej muset zapsat v dalším semestru. Systém také zaznamenává počet automatizovaně zapsaných kreditů a nedovolí vám snížit počet takto zapsaných kreditů. Proto se vyplatí nepřehánět to s registrací a vše dobře promyslet. Tyto povinnosti pro vás budou platit až do 3. ročníku do získání bakalářského titulu. Nesmějí vás splést povinnosti vašich starších kolegů, ti mají jinak koncipované podmínky postupu při studiu. Je zde ovšem určitá (i když značně malá) pravděpodobnost, že se podmínky vašeho studia změní. Proto je třeba sledovat změny na začátku každého semestru a s novou skutečností se vyrovnat a jak říká Cimrman vyrovnat se s tím, toť věčný úkol filosofie. Doporučit musíme i Bílou knihu Národohospodářské fakulty, která vám bude při oficiálním zápisu na VŠE nabídnuta. Můžete si ji zakoupit, ale naleznete ji také ve formátu PDF na stránkách Národohospodářské fakulty. Bílá kniha podrobně popisuje veškeré povinnosti související s vaším studiem. Nevýhodou je sice sto stran textu, ale v obsahu se jistě brzy zorientujete. Autoři se snažili co nejsrozumitelněji popsat všechny situace, které vás při studiu mohou potkat. Autor: Vladimír Štípek Klient je jedním z nepostradatelných programů pro studium na VŠE. Od srpnových registrací se začne používat nový systém ISIS. První etapa registrací však probíhá již od 9. června, je tedy nutné umět pracovat i se stávajícím klientem. Vše nasvědčuje tomu, že tentokrát se spuštění a chod systému podaří (jeden pokus spuštění sytému totiž už v minulosti selhal), tak tady je pár užitečných informací pro začátek. Přes Klienta si registrujete předměty a děláte si rozvrh. Že to někdy není jen tak, pochopíte asi velmi brzy. Na co je dobré dát si pozor? Při sestavování rozvrhu jde každému o to, aby na sebe předměty navazovaly. Tady se ale může lehce stát nemilá chyba. Je třeba rozlišovat, která výuka probíhá na Žižkově a která na Jižním Městě (JM). Pokud byste si zapsali hodinu na JM a následující by byla na Žižkově, je prakticky nemožné stihnout začátek hodiny. Mezi těmito dvěma místy se nelze přemístit během 15minutové přestávky. Asi ani pilotní průkaz a rodinné letadlo by vás nezachránilo. Když si v klientu zobrazíte rozvrh, tak jsou učebny na JM a Žižkově barevně odlišeny. Systém zaznamenává, kolik kreditů vám zapsal automatizovaně, a při pozdějších úpravách vás pod tento počet kreditů nepustí. To proto, aby se zabránilo zbytečně rozmařilému registrování předmětů. Registrujte tedy předměty s rozmyslem. Jaká je vazba mezi cvičením a přednáškou? Je lepší mít nejprve přednášku a pak cvičení a tento fakt je na klientovi hezky vyznačen, takže by neměl být problém. Důležitou věcí je fakt, že jsou zde uvedena i jména vyučujících. Ve spolupráci s Borcem si usnadníte život tím, že pak nebudete muset obíhat vyučující, zda by vám dovolili změnu kurzu i při naplněné kapacitě. Při tvorbě rozvrhu je dobré, že systém vás sám upozorní na možné kolize, které jste třeba přehlédli (někdo si ovšem kolize nechává schválně; je-li na výběr z více přednášek, je jedno, na kterou budete chodit, žádná docházka se na přednáškách nekontroluje). Rozvrh je možné zobrazit i ve formátu pro tisk (Alt+G zobrazení rozvrhu; H zobrazení rozvrhu ve formátu vhodném pro tisk). Program si musíte stáhnout do svého počítače. Není to nic složitého, vše lze provést naprosto intuitivně. Na hlavní stránce školy (www.vse.cz) si na levé liště najdete odrážku Studenti a kliknete na odkaz Harmonogramy, registrace, stud. předpisy. Následně se vám rozbalí seznam odkazů a stačí jen kliknout na odkaz Registrace a zápisy, přihlašování na BZ. Poté stačí na další stránce jen kliknout na zvýrazněný odkaz, kterým lze stáhnout klient pro RZ (wrzclnt.exe). Když se vám program načte, stačí už jen vyplňovat to, co se po vás chce. Je to vaše rodné číslo, heslo se v tomto případě pouze odentruje. Přímý odkaz je: Možná to vypadá na začátek komplikovaně, ale nemusíte se obávat. Chce to jen trochu cviku a hlavně se nebát. Přejeme vám hezký rozvrh. Autor: Jana Lysáková

9 Speciál pro národohospodáře ISIS brána do vaší studijní agendy Od prvních chvil na VŠE se neobejdete bez internetu. Je třeba zaregistrovat si předměty, mít svůj studentský , možnost sledovat svoje studium a mít ho pod kontrolou. Podstatně by vám to měl usnadnit ISIS, informační systém, na který od srpna letošního roku přechází VŠE. Neděste se neznámého; ISIS je novinkou pro vás prváky i pro stávající studenty VŠE, tudíž jsme všichni na jedné lodi... 9 Autorem ISIS neboli Integrovaného studijního informačního systému je Milan Šorm, vedoucí vývojového týmu Oddělení koncepce a vývoje Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Právě od této brněnské univerzity VŠE systém zakoupila. Přiměly ji k tomu příznivé výsledky, ověřená funkčnost a v neposlední řadě také ocenění, které ISIS získal (patří mu 3. místo z prestižní evropské soutěže univerzitních informačních systémů EUNIS Elite Award of Excellence z roku 2002). Stávající informační systém na VŠE se skládá z několika webových aplikací a bývá často přetížen velkým počtem přihlášených studentů, což nevyhovuje kritériím univerzitního systému a se spuštěním ISIS by se to mělo stát minulostí. Jeho výhodou je integrita dat změna v jedné části systému se okamžitě promítne do všech ostatních. Navíc bude systém znám i zájemcům o studium, naleznou v něm informace o jednotlivých fakultách i elektronickou přihlášku, tudíž nebudou systémem tolik překvapeni při prvním zápisu předmětů, jak tomu bylo dosud pro leckterého prváka byla registrace předmětů bez pomoci zkušenějšího kamaráda peklem. Studenti jistě ocení také lepší grafický design, přehlednost a snadné ovládání i pro technické analfabety. Některým z vás přijde vhod, že systém jde přes internet ovládat z celého světa, není nutné instalovat žádnou aplikaci, jak tomu bylo dosud. Stejně tak vám postačí běžný webový prohlížeč. V současné chvíli probíhá takzvaná implementace ISIS na VŠE (uvedení systému do praxe). Historicky první registrace předmětů přes nový systém proběhne v srpnu letošního roku, což nám potvrdil Adam Trčka z Výpočetního a vývojového centra VŠE. Právě on má na starosti data management neboli přesun stávajících dat do nového systému. ISIS nejprve poběží ve zkušebním režimu a chvíli potrvá, než budou jeho veškeré části zprovozněny (například ). S ostrým provozem systému počítáme od srpna 2008, avšak systém stále poběží ve zkušebním režimu. Neznamená to, že by aplikace nebyla po tu dobu připravena nebo by pracovala v nějakém omezeném módu, jedná se spíše o datum pro implementátory, po které se budou vylaďovat procesy napojení na ostatní systémy, uvedl Adam Trčka ohledně srpnového spuštění. A co z toho plyne pro vás? Poté, co získáte přístupové heslo a spustí se provoz webové aplikace isis.vse.cz, budete moci veškerou agendu spojenou se studiem řešit odtud. To znamená prvotní registraci předmětů, založení ubytovacího či jiného stipendia, správu internetové pošty a posléze zde najdete přehled svých studijních výsledků. Kromě toho vám budou k dispozici veškeré informace o studiu o předmětech, vyučujících i o vašem studijním plánu, samostatnou částí je také menzovní a kolejní systém. Informace o průběhu implementace ISIS na VŠE a další podrobnosti spojené se změnou integračního systému naleznete na stránkách wiki.vse.cz. Autor: Hana Kubovcová Knihovna a zdroje informací Na vysoké škole se bez dostatečného přísunu kvalitních informací neobejdete. Seminární práce nejde psát pouze se znalostmi z přednášek a ze základní literatury. Dříve nebo později budete muset navštívit knihovnu. Existují ale i další zdroje informací. Základem je samozřejmě knihovna. Najdete ji ve Staré budově (SB) mezi přízemím a prvním patrem. Nutností je registrace, s tou však ochotně poradí paní za přepážkou před vstupem do knihovny. Ke vstupu budete používat svou ISIC kartu. Knihy si můžete půjčovat prostřednictvím internetu. On-line katalog najdete na hlavních stránkách naší školy (www.vse.cz) na konci levé svislé lišty. Do půl hodiny od vypůjčení přes on-line katalog si kýženou knihu můžete vyzvednout rovněž v přepážce před vstupem do knihovny. Knihy vystavené v regálech jsou určeny pouze pro prezenční prohlížení. Podobný systém platí i pro knihovnu na Jižním Městě. Tam je ve skladu menší rozmanitost knih, ale základní literaturu seženete i tam. Studenti VŠE mají možnost využívat zdarma i dalších internetových informačních zdrojů, které jsou pro ostatní zpoplatněny. Využívat lze mnoho zdrojů, pro příklad uvedeme alespoň JSTOR či ProQuest Někteří učitelé doporučují texty dostupné právě z těchto zdrojů. Samozřejmostí je i možnost nahlédnout do diplomových a jiných prací studentů a učitelů z VŠE. Neseženete-li nějakou literaturu ze zdrojů přístupných na akademické půdě VŠE, nelze se na to vymlouvat. Studenti v Praze mají rozsáhlé možnosti, kde získávat informace. Nejjednodušší je zajít do Městské knihovny, která sídlí na Mariánském náměstí (vedle Klementina a Magistrátu hlavního města Prahy). Další možností je Národní knihovna, zatím sídlící v Klementinu. Ta má ve fondu veškerou literaturu, která kdy byla na našem území vydána. Systém půjčování literatury je však v Národní knihovně o něco složitější než v Městské knihovně. Dále může studentům sloužit technická knihovna, která sídlí také v Klementinu, ale co nevidět se přestěhuje do moderní budovy v Dejvicích tam, kde sídlí ČVUT. Dále lze navštívit archivy (například vojenský), pobočky městských knihoven, specializované ústavy a instituty (Liberální institut, CERGE-EI). Autor: Vladimír Štípek

10 10 Postupem studia pocítí každý student potřebu obstarat si vlastní počítač. Bude vám růst počet seminárních prací, úkolů nebo vás kantoři jednoduše budou často odkazovat na studijní zdroje na internetu a vy pomalu přijdete na to, že se vám nechce sedět u erárních školních počítačů, nebo se vám prostě nechce kvůli tisku jedné stránky čekat půl hodiny, než se v počítačových studovnách uvolní místo. Nakonec si tedy pořídíte velké PC domů, nebo ještě lépe vlastní notebook. V případě, že vsadíte právě na notebook vybavený přijímačem pro bezdrátové sítě (což má dnes už snad každý model na trhu), máte na VŠE už několik let možnost připojit se do školní Wi-Fi sítě. Jak na to, aby byla přístupná i vám? Nejprve si musíte najít počítač, který už na internet připojený je, kliknout si na stránku https:// Celý den ON-LINE (aneb Wi-Fi sí na VŠE) heslo.vse.cz/eduroam/ a zde si pomocí vašeho xname nastavit heslo do Wi-Fi sítě (pozor, není to totéž heslo jako na počítače, do semestru nebo na psa!). Před jeho nastavením si prostudujte poslední řádky na stránce, kde jsou pravidla pro jeho vytvoření, ať zbytečně nezadáváte údaje do kolonek desetkrát a vždy s chybovým hlášením na konci. Když už máte heslo, otevřete si stránky najděte si v menu Eduroam-připojení, kde najdete návody, jak postupovat, pro různé operační systémy. Když najdete ten váš, stránku s návodem si uložte nejlépe na USB klíč a zkopírujte do svého notebooku, ať ji máte při instalaci při sobě. Jakmile máte hotovo, spustíte notebook někde ve škole, aby Speciál pro národohospodáře vám váš přijímač našel školní síť, a dále pokračujete podle staženého návodu. Je to jednoduché, takže by to měli zvládnout i méně zdatní uživatelé. Když si s tím však nebudete vědět rady, požádejte technicky zdatnějšího kamaráda, nebo si zajděte do místnosti 22 SB na Žižkově, kde vám s nastavením rádi pomohou. Jelikož vy jako prváci budete mít většinu hodin na Jižním Městě, je dobré vědět, že když si jednou nastavíte síť na Žižkově, poběží vám bez problémů i tady, a naopak. V případě, že už budete mít vše nastaveno a vesele si surfovat, nezapomeňte si na výše zmíněných stránkách prohlédnout pravidla a omezení školní sítě. Vyhnete se tak do budoucna případným problémům, když byste udělali něco, co dovoleno není. Tresty za porušování pravidel mohou být různě tvrdé: od odpojení od sítě přes problémy před disciplinární komisí až (v některých případech) po vyloučení ze školy! Závisí to na vážnosti přestupku. Zároveň školní síť Eduroam poskytuje možnost stáhnout si klienta pro tisk. To v praxi znamená, že budete moci odesílat dokumenty ze svého počítače přímo na některou školní tiskárnu. Pak už jenom přijdete k tiskárně, vložíte ISIC a tisknete. Prohlédněte si na eduroam.vse.cz menu Tisk přes Wi-Fi, abyste se dozvěděli, jak si klienta nainstalovat a jak potom tisknout. Při stále delších frontách na školní počítače této možnosti určitě rádi využijete. Pokud nedisponujete notebookem, nebo ani neplánujete jeho koupi, ale bydlíte na koleji a vlastníte normální PC, je možné se už na většině kolejí připojit ke kolejní síti. Více informací o této možnosti, například o pokrytí, pravidlech a poplatcích najdete na stránkách Autor: Marcel Bodnár oficiální web naší školy najdete zde informace o blížících se akcích od koncertů přes besedy až po sportovní turnaje, dále odkazy na stránky jednotlivých fakult a další linky, které se vám mohou hodit při studiu nf.vse.cz na stránkách Národohospodářské fakulty najdete mnoho dalších podstatných informací. Například nejrůznější podmínky studia, ve formátu PDF je zde Bílá kniha, informace o studijním oddělení atd. Pod odkazem Katedry se dostanete na stránky jednotlivých kateder, které na této fakultě působí. Učitelé zde vyvěšují termíny zkoušek i testů, ale jsou zde i některé materiály k výuce (například zkouškové okruhy, texty, naskenované knihy). Na stránky Národohospodářské fakulty se dostanete i z hlavního rozcestníku (www.vse.cz). pes.vse.cz tady můžete hledat rozvrhy vašich kamarádů, najít si konzultační hodiny vyučujících a v neposlední řadě si tady můžete zažádat o stipendia! VŠE na www semestr.vse.cz většinou si právě na těchto stránkách zapisujete termíny zkoušek, učitelé vám sem vkládají hodnocení, studijní materiály... v dalších fázích studia zde najdete kompletní výpis hotových zkoušek včetně počtu získaných bodů nelze opomenout ani fakt, že ekit myslí na Chucka, takže během načítání stránek se můžete pobavit vtipnými hláškami o Chucku Norrisovi veverka.vse.cz školní , většina komunikace mezi studenty a kantory probíhá prostřednictvím vašeho veverkovského u vysledky.vse.cz podobné funkce jako semestr, jenom méně využíváno někteří učitelé sem vkládají hodnocení a některé katedry i termíny testů a zkoušek suz.vse.cz stránky Správy účelových zařízení, lidově řečeno všechno kolem ubytování na koleji kompletní výpis kolejí včetně počtu pokojů, přípojek k internetu a polohy na mapě můžete si zde zkontrolovat, že se vám strhlo kolejné ozs.vse.cz užitečné informace o studiu v zahraničí programy, odpovědi pro zvídavé, výsledky výběrových řízení ciks.vse.cz knihovnické služby VŠE, informace o knihovnách, materiálech, odkaz na rezervační systém opomenout tyto stránky by se asi rovnalo hříchu dost užitečný server, protože studenti sem vkládají materiály na jednotlivé předměty, reference na učitele a další podklady, které vám dost mohou usnadnit přípravu na zkoušky borci však nelze věřit úplně ve všem v současnosti už nejde jenom o učební pomůcky, ale je zde možnost diskuse, chatu nebo i seznamky stránky mezinárodních studentských parties zde naleznete program akcí, data i fotografie z předešlých parties webové stránky studentského magazínu Economix, kde najdete všechna dosud vydaná čísla ke stažení ve formátu PDF a veškeré informace o akcích pořádaných sdružením EKONOM zejména o studentům určených diskusních fórech s významnými osobnostmi ekonomického, politického a akademického života se začátkem semestru bude spuštěna nová verze tohoto webu. Upravila: Jana Lysáková

11

12 12 Speciál pro národohospodáře Jak získat peníze? Většina studentů začínajících vysokou školu mívá problém s nedostatkem peněz, ať už je potřebují na učebnice, kolej, nebo když dotace od rodičů zkrátka nestačí pokrývat náročný studentský život. A že to není příjemné, vám určitě není třeba připomínat. Nějaká ta koruna získaná navíc tedy vždycky potěší. A protože jste novopečení ekonomové, určitě víte, že možnosti peníze rozmnožit se vždy najdou. A jaké jsou konkrétně na VŠE? Pro studenty prvního ročníku NF je nejdostupnější možností využít některé ze široké nabídky stipendií. V případě, že budete studovat velmi pilně, dosáhnete možná časem i na prospěchové stipendium. Musíte být alespoň ve 3. semestru (maximálně však v 6. semestru), mít prospěch do 1,5 a získat za poslední dva semestry minimálně 55 kreditů. Pro mimopražské studenty je však největší jistotou bez veliké snahy příspěvek na bydlení ubytovací stipendium. Vyplácí se jednou za čtvrt roku a pro jeho získání je nutno pouze vyplnit žádost na serveru pes.vse.cz. Bez vyplnění žádosti však žádné ubytovací stipendium nedostanete, tak na to nezapomeňte! Další možností, která umožňuje studovat i zájemcům ze sociálně slabších rodin, je sociální stipendium. Jeho výši stanovuje vláda a škola je vyplácí zpětně za poslední tři měsíce. Je nutné o ně zažádat nejpozději do konce listopadu. Registrovat svou žádost můžete rovněž na stránce pes.vse.cz. Existují ještě tři jiné typy stipendií, jež je možno na VŠE obdržet. Jedno z nich je mimořádné. To můžete dostat v případě, že se podílíte na nějaké vědecké činnosti pod záštitou školy nebo vyhrajete některou z četných soutěží probíhajících během školního roku (jejich vyhlášení bývá vyvěšeno na stránkách školy), eventuálně při jiných mimořádných událostech. Druhým je doktorské, určené pro doktorandy. Třetím je stipendium pokrývající část nákladů na studium v zahraničí nebo vědecko-výzkumnou činnost. Přesné podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií najdete ve Stipendijní vyhlášce Národohospodářské fakulty VŠE na stránkách StipV_NF_2007.pdf, ve stipendijním řádu VŠE a na nf.vse.cz v menu Stipendia a Soutěže. Na Vysoké škole ekonomické působí různé organizace, které občas vyhlašují velmi pěkně ohodnocené soutěže. Vyplatí se sledovat, kam je možné přihlásit své práce, které v první řadě píšete kvůli studiu. Je to cesta, jak své úsilí dobře zpeněžit. Samozřejmě, že kromě stipendií jsou i jiné možnosti, jak přijít k penězům. Můžete se například pokusit najít si brigádu. V Praze působí mnoho nejen studentům určených personálních agentur, jejichž služby jsou vám k dispozici. Jsou jich spousty, takže stačí občas sledovat tisk a na některou určitě rychle narazíte. Patří mezi ně například Adecco či AYS; jedna působí i v areálu kolejí na Jižním Městě. Pracovní příležitosti pro studenty také naleznete na stránkách cz aj. Autor: Marcel Bodnár Pohyb, jídlo a bydlení Rok se sešel s rokem a to znamená, že někteří studenti se z VŠE odebírají s titulem vstříc nástrahám života, ale hlavně že na VŠE začne proudit mnoho nových studentů prváků. Mít kde spát, trochu se hýbat a dobře se stravovat to je základ zdravého života. Povězme si tedy, jaké jsou možnosti tělocviku na VŠE, kde se dá rozumně najíst a jaké jsou možnosti ubytování pro studenty VŠE. TĚLOCVIK Národohospodářská fakulta má příjemnou výjimku pro odpůrce sportovních aktivit absolvování kurzů tělesné výchovy je dobrovolné. Určitě si však většina z vás některý z bohaté nabídky sportů zvolí, a to nejen kvůli sportovnímu vyžití a navázání nových přátelských kontaktů s dalšími studenty, ale také z důvodu jedné kreditové poukázky, kterou obdržíte za každý zápočet z tělocviku. Jaký tělocvik si kdo vybere, to už škola nechává na studentech. Ale pozor vzhledem k povinnosti tělocviku na ostatních fakultách je na určité sporty poměrně velký nával. Každým rokem je vydána brožura, řekněme katalog, kde je seznam jednotlivých sportů, respektive učitelů, kteří daný sport vyučují. KDO SE O TĚLOCVIK NA VŠE STARÁ? Na škole existuje institut, který se jmenuje CTVS Centrum tělesné výchovy a sportu. Tento institut sdružuje učitele, kteří mají na starosti jednotlivé sporty, respektive výcvikové kurzy. Stejně tak CTVS vyvěšuje rozvrhy kurzů, přičemž tyto rozvrhy jsou v podstatě stejné jako rozvrhy běžných předmětů. KTERÉ SPORTY SE DAJÍ PROVOZOVAT? Nabídka sportů, jež studenti mohou provozovat, je dost široká. Jsou k dispozici kurzy snad všech míčových kolektivních sportů. Dále CTVS pořádá kurzy posilování nebo aerobiku, které mohou být kombinovány s plaváním, několik druhů plavání podle pokročilosti plavce a v neposlední řadě se můžete zúčastnit kurzu sebeobrany nebo nějakého bojového sportu, jako je thai-box nebo šerm. Samozřejmostí je i nabídka kurzů tělesné výchovy pro handicapované. KDE PROBÍHÁ VÝUKA TĚLOCVIKU? Posilovna a tělocvična pro aerobik jsou na Žižkově v Rajské budově ve stejném patře jako Akademický klub, kde stejně tak najdete kabinety CTVS. Dále pak je tělocvična pro míčové hry v přízemí Staré budovy. Úplný seznam sportovišť i s dopravním spojením najdete na stránkách CTVS. Je třeba také zmínit, že pod taktovkou CTVS se odehrává letní a zimní výcvikový kurz, kterého se mohou zúčastnit ti studenti, kteří chtějí stihnout oba zápočty z tělocviku za jeden semestr, nebo také ti, kteří mají prostě chuť si zajet zasportovat s kolegy ze školy. Studenti Národohospodářské fakulty z prvního semestru studia se mohou zapsat do kurzů tělesné výchovy v úterý Rozpis se bude konat od do na Jižním Městě v prvním patře budovy B. Další informace najdete na stránkách CTVS vse.cz/kategorie.php3?idkat=789.

13 Speciál pro národohospodáře 13 STRAVOVÁNÍ NA VŠE Na Žižkově to mají studenti jednoduché. Zde je hned několik možností, jak se stravovat přímo v areálu školy. Je zde Menza Sodexho v Rajské budově, ve které student vždy může volit ze čtyř jídel hotových, v takzvané minutkové menze má na výběr z dalších zhruba čtyř minutek. Tak tomu bude pravděpodobně i v následujícím semestru. Nutno podotknout, že v minutkové menze jsou jídla asi o 20 Kč dražší. Jídelní lístek naleznete na stránkách školy (www.vse. cz) dole na pravé straně. Dále na Žižkově sídlí Akademický klub, do kterého se dostanete výtahem z vestibulu Rajské budovy (3. patro). Zde vás čeká širší nabídka jídel, ovšem za poměrně nízké ceny vzhledem k tomu, že se nacházíme v centru Prahy. Další možnost občerstvení například kávou a bagetou máte v kavárně v atriu Rajské budovy. Jídlo si můžete dát také u Nata, což je zřejmě nejstarší restaurační zařízení v areálu VŠE na Žižkově, najdete je v kruhovém objektu vlevo od vchodu do Nové budovy VŠE. Na Jižním Městě již studenti nemají tolik možností, což podněcuje pilování kuchařského a kulinářského umění studentů na dvouplotýnkových vařičích na kolejích. Nad stanicí metra Chodov stojí gigantické nákupní centrum, ve kterém je supermarket, takže o suroviny na vaření není nouze. Pokud se studentům nechce vařit, mají možnost navštívit menzu VŠCHT, která sídlí v budově kolejí Volha. Tuto možnost studenti z nějakých důvodů využívají nejméně, spíš už se uchýlí do jedné z restaurací, které se nacházejí pod budovami kolejí na Jižním Městě. Již dlouholetou klasikou je zde restaurace Blanice, ke které přibylo El Mágico (dříve Karlos). V obou těchto restauracích se najíte za slušné peníze a porce patří k těm největším, jaké jsem kdy viděl. Navštěvovat můžete i menzy ostatních škol v Praze, žádná ale není na výhodném místě blízko naší škole. Poblíž je snad jedině menza Jednota v Opletalově ulici nedaleko hlavního nádraží. BYDLENÍ STUDENTŮ VŠE Studentům prvního ročníku velmi důrazně doporučujeme využít možnost bydlení na kolejích na Jižním Městě. Důvody jsou nasnadě. Koleje na Jižním Městě, tedy Blanice a Vltava, jsou vzdáleny maximálně pět minut chůze od školní budovy VŠE Jižní Město. Fakt, že do školy jdete pěšky a pouze pár minut, je v Praze něco nevídaného, což pochopí studenti ve vyšších ročnících. Dále na Jižním Městě budete doslova obklopeni kolegy ze školy, kteří budou v úplně stejné životní i studijní situaci, takže si budete moci pomáhat, radit nebo konzultovat, ale hlavně poznáte spousty nových lidí ve stejném věku. Jedinou nevýhodou Jižního Města je vzdálenost od centra Prahy, ale to je jen malá nevýhoda ve srovnání s výhodami. Pokud vám Správa účelových zařízení nepřidělí koleje (v prvním ročníku je dostane snad každý student), nezbude vám nic jiného než kontaktovat jednu z četných pražských realitních kanceláří a bojovat. V každém případě mají všichni studenti, kteří nebydlí doma, nárok na ubytovací stipendium. V dalších ročnících můžete požádat o jiné koleje VŠE, ty jsou buď na Žižkově (koleje Jarov), nebo v Holešovicích (kolej Rooseveltova), ale jak již bylo řečeno, v prvním ročníku jsou ideální koleje Jižní Město. Přihlašování na koleje pro studenty budoucích prvních ročníků probíhá prostřednictvím webové aplikace na stránkách Správy účelových zařízení od do Vše o podávání elektronických přihlášek na koleje najdete na: Tyto informace a ještě mnoho dalšího o kolejích a menzách VŠE najdete na stránkách: Autor: Jaromír Valeš Inzerce

14 14 Speciál pro národohospodáře Studentské organizace působící na VŠE Na škole jsou studenti, kteří se rozhodli sobě i ostatním zpříjemňovat studijní život různými akcemi a aktivitami. Většina organizací hledá nové členy, takže neváhejte a zapojte se. Následující seznam studentských organizací asi nebude úplný, avšak určitě si každý může najít to, co ho baví. EKONOM sdružení studentů ekonomie vydává magazín Economix, ve kterém najdete aktuální zpravodajství ze školy, rozhovory se známými osobnostmi, komentáře k aktuálním společenským otázkám, kulturní rubriku a další zajímavosti. Studentské sdružení Ekonom dále pořádá Ekofóra přednášky významných osobností politického, ekonomického a akademického života. Hosty hojně navštěvovaných Ekofór byli například prezident Václav Klaus, Mirek Topolánek (premiér ČR), Pavel Bém (primátor Prahy) a Jiří Paroubek (předseda ČSSD). Redakce Economixu sídlí na Jarově v místnosti č Pokud se chcete stát členy redakce magazínu Economix, kontaktujte nás na ové adrese economix.cz. Více na AEGEE Evropské fórum studentů jeho cílem je šířit myšlenku sjednocené Evropy a evropského myšlení mezi studenty a mladými lidmi, odstraňovat předsudky a zmenšit bariéry v komunikaci poznáváním nových lidí a jejich životního stylu, rozšiřovat vědomosti v různých oblastech, překonávat jazykové bariéry a umožnit rozšíření mezinárodních kontaktů. Mezi hlavní aktivity AE- GEE patří Letní univerzity, konference, projekty, výměnné pobyty atd. Evropské fórum úzce spolupracuje se všemi významnými evropskými institucemi. Sídlí v místnosti 401sb. Více na AIESEC studentská organizace pro mladé lidi, kteří mají zájem objevit a rozšířit své obzory a zapojit se do společnosti. Kromě vedoucích pozic a světových konferencí zajišťuje AIESEC výměnné pobyty s možností žít a pracovat v cizí zemi. Každý rok probíhá výběrové řízení a vysílá se více než 100 českých studentů do zahraničí a více než 100 zahraničních studentů přijíždí do společností a organizací u nás. Sídlí v místnostech 402 a 404sb. Více na www. aiesec.cz. Buddy System (ESN BS) prvořadým cílem této organizace, která má formální status občanského sdružení, je podpora myšlenky studentské mobility a poskytování prostoru pro vzájemné poznávání českých a zahraničních studentů. Tento cíl naplňuje pořádáním mnoha akcí, jakými jsou například prezentace zemí, univerzit, sportovní víkendy, výlety do historicky zajímavých míst České republiky, studentské party Nation2Nation. Organizace se rovněž stará o zahraniční studenty. Již před příjezdem do Prahy je jim přidělen český student (buddy), který jim pomáhá s problémy zejména během prvních týdnů v Praze. Organizace Buddy System na VŠE je nezávislým členem mezinárodní studentské organizace Erasmus Student Network. Buddy System sídlí na Žižkově v místnosti č. 548rb. Více na buddy.vse.cz. Debatní klub založen pro lidi, kteří se chtějí utkat v názorovém střetu se svými vrstevníky v debatě s pevnými, jasnými a jednoduchými pravidly, chtějí si procvičit své argumentační a řečnické dovednosti, zasoutěžit si a užít trochu dobré zábavy. Setkání probíhají každé úterý v 18 hodin. Debatuje se o aktuálních tématech. Debatní klub učí člověka sledovat dění kolem sebe a vyjádřit se k danému tématu s rozmyslem a srozumitelně. Více na debata.nazory.cz. Divadelní klub Národohospodářské fakulty klub byl založen teprve nedávno, přesto spolupracuje již s několika pražskými divadly například s Divadlem Komedie či Švandovým divadlem. Hlavní myšlenkou je nabízet studentům lístky na představení na různých divadelních scénách za co nejvýhodnějších podmínek. Divadelní klub byl založen při Národohospodářské fakultě, přesto je otevřen všem studentům VŠE. Více na Ekonomický klub navazuje na tradici působení na VŠE od roku 1996, od ledna 2008 je součástí občanského sdružení Mladá občanská platforma (www.mlop. cz), jehož cílem je v prvé řadě prosazovat konzervativní a liberální myšlenky. Skrze přednášky a semináře umožňuje svým členům a studentům setkat se s významnými představiteli politického, ekonomického nebo společenského života a diskutovat s nimi o aktuálních společenských otázkách. V letním semestru 2007/2008 uspořádal EK přednášku generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha a diskusi na téma vysoké inflace v ČR s viceguvernérem ČNB a dalšími dvěma hosty. Právě připravují plán akcí na školní rok 2008/2009. Máte možnost se připojit. Ekonomický klub nabízí veliký prostor pro seberealizaci studentů od přímého kontaktu s osobnostmi přes zkušenosti s organizací a moderováním akcí, se spoluprací s ostatními studentskými i veřejnými organizacemi, s redakční činností a správou stránek až po běžné studentské radosti v partě přátel, která se pravidelně schází a neformálně se baví i mimo prostory školy. Další informace naleznete na nástěnce v 2. patře SB na Žižkově. Více také na www. ekonomickyklub.cz, Euthanasia sdružení připravuje kromě zájezdů i cestovatelské besedy a promítání filmů. Každý týden pořádá jednu akci střídá se cestovatelská beseda s promítáním. Filmy jsou vybírány s vytříbeným citem a je možné zhlédnout klenoty světové kinematografie. Vstup je zdarma. Více na Filmový klub navazuje na tradici promítání filmů, která je spjata s VŠE již řadu let a patří k nejstarším studentským aktivitám na této škole. Filmový klub organizuje i diskuse spojené s promítáním filmů za přítomnosti zajímavých hostů. Snaží se tak diváka co nejvíce zapojit. Promítání probíhá každé úterý od ve Staré aule, vstupné je 50 Kč. Více na Gaudeamus folklorní kroužek působící při VŠE, ale otevřený studentům i absolventům všech pražských vysokých škol. Se stylizovanými představeními s divadelními prvky, ale i s tradičnějšími čísly slaví úspěch na folklorních festivalech v České republice i po celé Evropě. Členům souboru se v přípravě trpělivě věnují také profesionálové z DAMU, například divadelní režisér, choreograf a učitel zpěvu. Nehledáme žádné mistry tance, ale lidi, co mají rádi tanec a rytmus. Ostatní se u nás naučí, říká Věra Fenclová, vedoucí taneční složky. Tanečníci zkoušejí dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. Gaudeamus navštívil například Velkou Británii, Bosnu, Litvu, Irsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Itálii a loni Portugalsko. Více na Golf Networking Club VŠE první studentský klub, který propojuje aktivity studentů, firem a akademické obce ve sportovním i společenském prostředí. Přivítají jak studenty, kteří již golf hrají, tak naprosté začátečníky, kteří se chtějí s tímto krásným sportem teprve seznámit. Pro zkušené pořádají každý semestr turnaj, pro začá-

15 Speciál pro národohospodáře 15 tečníky je připraven speciální program, který vede k přípravě pro získání zelené karty. Klub je charakteristický velmi přátelským prostředím, lze zde poznat mnoho nových lidí na pravidelných driving range. Více na golf.vse.cz. HC EKONOM Oddíl ledního hokeje hokejový tým, který byl na VŠE díky iniciativě studentů založen v roce Hraje 4. skupinu Pražské ligy ledního hokeje a jeho domovským stadionem je legendární Štvanice. K tréninkům, které probíhají pod vedením profesionálního trenéra, se schází dvakrát týdně. Tým je složen především z hokejistů, kteří dali přednost studiu před vrcholovým hokejem, ale nadále se tímto sportem chtějí bavit, užívat si vítězství a patřit do skvělé party. Tým HC Ekonom doplněný o studenty VŠE, kteří hrají profesionální soutěže, každoročně reprezentuje školu na Akademickém mistrovství ČR. Pokud jste studenty VŠE a máte chuť hrát hokej během studia, rádi vás přivítají mezi sebe. Letní příprava na sezonu 2008/2009 probíhá od června do srpna na suchu i na ledě. Regulérní tréninky a přípravná utkání budou od poloviny září V říjnu se již hrají mistrovská utkání. Pokud se nechcete stát přímo hráči týmu, přijďte je podpořit na domácí utkání, kde mají po celou dobu zápasu Fanoušci HC EKO- NOM pivo nebo grog zdarma. Více informací najdete na hcekonom.vse.cz nebo kontaktujte Michala Černého na nebo na seznam.cz. Klub deskových her spojuje dohromady hráče deskových her a pořádá různé soutěže. Nabízí jak hry známé, jako Člověče, nezlob se či Monopoly, tak také hry, o kterých možná málokdo slyšel. Klání probíhají každou středu od 18 hodin.více na deskovehry.vse.cz. Klub mladých manažerů studentská organizace působící na VŠE od roku Jejím cílem je zprostředkovávat setkání členů s nejúspěšnějšími českými manažery a podnikateli a předávat si tak bohaté zkušenosti a hodnotné znalosti, které jsou v dnešním turbulentním světě k nezaplacení. Setkání jsou organizována jednou týdně jako řízená jedenapůlhodinová diskuse, při které mají členové KMM možnost zeptat se hosta na cokoli, co je zajímá a o čem by se chtěli více dozvědět. Tato setkání jsou pro členy velmi přínosná a těší se velké oblibě, což dokazuje velký zájem studentů o KMM na VŠE. Pozvání KMM v minulém roce přijali takoví špičkoví manažeři, jakými jsou Martin Roman (generální ředitel ČEZ), Jan Mühlfeit (Chairman Europe Microsoft Corporation), Petra Škopová (manažerka roku 2006) a další. Více se o KMM můžete dozvědět na cz, kde naleznete nejen kontakt, ale také videozáznamy z některých setkání. Komorní orchestr VŠE studentský, skoro symfonický orchestr, působící na půdě VŠE v Praze. Vznikl společně se smíšeným pěveckým sborem VŠE v únoru roku Ekonomové i neekonomové, hudebníci amatéři, poloprofesionálové i profesionálové, ale především muzikanti plní hudebního nadšení, kteří si spolu rádi zpříjemní studijní či pracovní život chvilkami protkanými libozvučnými melodiemi a svou produkci rádi prezentují i na veřejných vystoupeních. Orchestr zkouší v průběhu semestru každou středu od v předsálí Nové auly VŠE. Více na Musica Oeconomica Pragensis pěvecký sbor VŠE složený ze studentů i pedagogů. Úspěšně se zúčastňuje soutěží. Více na sbor. vse.cz. Občanské sdružení S bojkou v zádech ochotnický divadelní spolek studentů není na scéně dlouho, přesto už má za sebou vynikající představení Dívčí válka. Představení se konají v klubovně na Rooseveltově koleji. Více na bojkavzadech.chytrak.cz. Občanské sdružení Weberka vydává měsíčník Studentský list o dění a životě na VŠE v Praze. Najdete v něm zprávy, zajímavosti pro studenty a další informace. Sídlí v budově spotřebních družstev. Více na www. ilist.cz. OIKOS Praha pro ty, jimž není lhostejná kvalita životního prostředí, je tu pražská pobočka mezinárodní studentské organizace Oikos. Soustředí se hlavně na témata společenské odpovědnosti firem, změny klimatu a na taková opatření v ochraně životního prostředí, jež mají i ekonomický smysl a která můžeme dělat bez velké námahy všichni. I malá změna chování každého z nás má totiž svůj význam a dají se jí dosáhnout velké věci. Proto právě pracuje například na zvýšení počtu košů na třídění odpadu ve škole a na kolejích. Vedle toho Oikos pořádá přednášky a panelové diskuse (naposledy o změně klimatu s Martinem Bursíkem) a organizuje i řadu mezinárodních projektů a výletů do zahraničí. Co tedy nabízí Oikos Praha? Zachránit svět! Více na Šachový klub založen v roce 2002, zabývá se jedním z fyzicky nenáročných sportů. V současnosti čítá kolem dvaceti členů ze všech fakult, ročníků a výkonností. Více na sachy.vse.cz. UNIpoker amatérská univerzitní pokerová liga. Texas Hold em je nejoblíbenější variantou pokeru, hraje ji na světě více než 180 milionů lidí. Zajímavou ji činí především to, že velmi záleží na strategii a taktice hráče více než na náhodě. Liga se skládá ze tří on-line turnajů měsíčně a dvou živých v pokerovém klubu s originálními stoly, žetony i dealery. Vítězové turnajů mají možnost vyhrát hodnotné ceny od sponzora. Na konci semestru jsou tři nejlepší hráči a jeden losovaný odměněni vstupem na profesionální turnaj. Všechno je řízeno přes webové stránky kde najdete všechny potřebné informace. VŠ LIGA vysokoškolská squashová amatérská liga pro začátečníky i pokročilé. VŠ LIGA je určena hráčům všech úrovní, kteří se chtějí nejen vybít na squashi, ale zároveň se seznámit s lidmi ze školy a vytvořit partu. Každý měsíc odehrajete pět zápasů s hráči vaší skupinky a potom podle svých výsledků postupujete mezi lepší, nebo naopak klesáte. Můžete hrát v jednom z 16 partnerských squashcenter po celé Praze, kde jsou domluveny výrazné slevy. Můžete hrát až za 50 Kč za kurt. Každý měsíc je navíc turnaj, kde můžete vyhrát, stejně jako nejlepší hráči semestru, hodnotné ceny od sponzorů a potkat všechny spoluhráče. Pro nové hráče proběhne v prvním říjnovém týdnu informační schůzka. Bližší informace na Young Business and Professional Women (YBPW ČR) Jsi studentka a uvažuješ o své budoucí kariéře? Hledáš pomoc a radu při budování své kariéry? Hledáš nové nápady a inspiraci, mentora či způsoby, jak se dozvědět a naučit něco nového? Možnosti a příležitosti pro zdokonalení svých schopností, znalostí a vůdčích kvalit? Chtěla by ses setkávat se zajímavými a úspěšnými ženami a dozvědět se, jak se ony připravovaly na svou kariéru? Pak přijď mezi nás! YBPW ČR sdružuje dívky a mladé ženy, kterým záleží na vlastní budoucnosti, profesním rozvoji a kariéře. Cílem klubu je podporovat mladé ženy, zapojit je do mezinárodní sítě kontaktů a rozvíjet jejich profesní potenciál. Členkou YBPW mohou být ženy z jakékoli oblasti a úrovně profesního života. V rámci zastřešující organizace BPW se členky našeho klubu mohou účastnit mezinárodních konferencí a podílet se na společných projektech. V letošním roce uspořádaly několik úspěšných přednášek a workshopů, jejichž hosty byla například Magdalena Souček (Ernst & Young, přednáška na téma Žena ve vysokém postavení), Lenka Černá M.A. (Fair Trade) či Zdeněk Nahodil (Podnikání, výzkum a transfer technologií ve zdravotnictví). Díky YBPW má každá členka možnost využít sítě profesních kontaktů na ženy z více než 80 zemí světa. Máš-li zájem, podívej se na kde najdeš všechny potřebné informace a kontakty. Studentské organizace registrované na VŠE a odkazy na jejich webové stránky najdete rovněž na webu školy

16

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/11/15 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika Organizační Fakulta

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice Studijní program: Aplikovaná informatika studijní obory: Informatika (IN) Multimédia v ekonomické prai (ME) Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice studijní obory: Matematické metody v ekonomii

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA Vysoká škola ekonomická v Praze Dnešní agenda Zápis ke studiu (podpis) Základní informace ke studiu Vyplnění potvrzení o studiu 2 Studijní předpisy - fis.vse.cz

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Vyhlášky a opatření děkana všechny tyto dokumenty jsou

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení 1) Smyslem tohoto opatření je stanovení podmínek pro přijetí ke

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Fakulta managementu VŠE

Fakulta managementu VŠE Fakulta managementu VŠE 1991 - vznik Pracoviště regionálního managementu PF JČU 1992 - rozdělení pracoviště na dva ústavy, které zahájily činnost od školního roku 1992/93 Ústav jazykové přípravy Ústav

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B2301-Strojní inženýrství, bakalář. studij. programu B2341-Strojírenství, obor Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010 2011 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely č. 276/2004

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více