Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma Brodský zpravodaj. Pour feliciter Foťte naše město Radovan Chvíla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Pour feliciter 2013. Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma Brodský zpravodaj Pour feliciter 2013 Foťte naše město Radovan Chvíla

2 Vzájemnou školou poezie potěšil v Ulitém Kafé výtvarník, divadelník, básník a spisovatel Jaroslav Kovanda a herec Městského divadla Zlín Josef Koller. Více str. 11. Foto: Markéta Švehlíková Nádherný koncert k 30. narozeninám si nadělil dětský pěvecký sbor Comenius s dirigentkou Marcelou Burešovou. Více str. 10. Foto: Markéta Švehlíková Učitelé uherskobrodské ZUŠky připravili posluchačům nezapomenutelný zážitek v podobě Vánočního koncertu. Více str. 12. Foto: Markéta Švehlíková Uherskobrodský výtvarník Karel Táborský oslavil své životní jubileum jedinečnou výstavou na Panském domě. Více str. 11. Foto: Markéta Švehlíková Známý hudební kritik a publicista Jiří Černý se vrátil do Cafe Clubu, kde v dvouhodinovém pořadu přiblížil život a tvorbu Leonarda Cohena. Více str. 11. Foto: Markéta Švehlíková Vánoce bez tradičního koncertu Pěveckého sboru Dvořák si umí představit málokdo. Na závěr opět zazněla Tichá noc, při níž dochází k vzácnému souznění všech přítomných. Více str. 12. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 fotogalerie Silvestrovského setkání na Pepčině se tradičně účastní desítky lidí. Foto: Jiří Barčík Na zasedání Bezpečnostní rady projednán nový Krizový plán ORP Uherský Brod. Členové rady poté doporučili jejímu předsedovi plán schválit, a tak ho starosta Patrik Kunčar stvrdil svým podpisem. Nový dokument je platný od 1. ledna 2013 a obsahuje všechny potřebné údaje k řešení krizových situací pro 2 města a 28 obcí, které zahrnuje správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Uherský Brod. Foto: Elen Sladká Konferenci o bezdomovectví a mimořádných událostech uspořádala Oblastní Charita Uherský Brod. Konala se pod záštitou starosty Patrika Kunčara, který přednesl také úvodní projev. Více str. 8. Foto: Elen Sladká Na radnici se konalo slavnostní přijetí hostů z partnerského města Šamorín. Kromě hasičů se účastnili také představitelé obou měst. Více str. 6. Foto: Elen Sladká Folklorní soubor Olšava okouzlil Čínu. Více str. 9. Foto: archiv Olšavy Předání Betlémského světla na česko-slovenské hranici je každoročně příležitostí k setkání skautů i představitelů města z obou stran hranice. Foto: archiv Skautů Brodský zpravodaj

4 pozvánky Město Uherský Brod ve spolupráci s Muzeem JAK v Uherském Brodě, Gymnáziem Jana Amose Komenského, Židovskou obcí Brno a Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém vás zvou na akci Vzpomínka na holocaust V 70. výrocí odsunu zidovských obcanu V z Uherského Brodu V do fasistických vyhlazovacích o táboru V o Neděle 27. ledna :00 odhalení pamětní desky na budově Gymnázia Jana A. Komenského v Uherském Brodě 16:15 vernisáž výstavy fotografií ve foyer kina Máj, po vernisáži bude následovat komponovaný pořad beseda s pamětníky a hudebním doprovodem souboru GABI RABI (promítací sál kina Máj) 19:00 film režisérky Agnieszky Rollandové V TEMNOTĚ (z roku 2011, nominovaný na OSKARA) Za podpory Zlínského kraje a Židovské obce Brno DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pracovištì DDM: Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 tel./fax: Uherský Brod tel.: LEDEN 2013 NAKRESLI SI SVÉHO ANDÌLA Nakresli, namaluj, uháèkuj, vymodeluj a pøines na DDM do Výstava Andìl domácí se koná v prostorách DDM. Info: Radka Benešová DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti první záhadu v roce Pøíbìh naleznete na stránkách DDM. Info: ZIMNÍ VýTVARNÁ SOUTÌŽ Namaluj, vytvoø jakoukoliv technikou zimní obrázek nejpozdìji do Tvoøit mùžeš i na Eku dennì od 14 do 17 hodin. Info: M.Jílková sobota 5. GEOKAÈERSKÁ Výprava do Luhaèovic Sraz v u vlakového nádraží, návrat v h. Pøihlášky do , info: M.Kadlecová pondìlí 14. Výstava LES Od pondìlí do pátku na Ekocentru Chrpa. Dopoledne pro školy, odpoledne -pátek h. prohlídka pro veøejnost. Info. M.Kadlecová úterý 15. Písnièkové odpoledne Na Ekocentru Chrpa od do hry, písnièky, taneèky. Info: M.Jílková sobota 19. Manželské veèery šestidílný kurz nabízí manželským párùm praktické rady, 26. jak vybudovat pevné a šastné manželství na celý život. Od ve velkém sále DDM. Info: sobota 19. Sáòkaøské závody Tradièní závody u rybníka na sáòkách a bobech pro všechny vìkové kategorie. Od h. Pouze za pøíznivých snìhových podmínek. Info: M.Mlèochová pátek 25. Hypnóza, feng shui, geopatogenní zóny Beseda o vztahu èlovìka a jeho životního prostoru a øešení problémù v nìm. Od DDM, pøihlášky a platby 99 Kè pøedem nejpozdìji do Info: M.Kadlecová sobota 26. Èaj párty Povídání nad dobrým èajem, bubnování, rituál pro rok Pøineste si svùj nejoblíbenìjší kamínek. Info: L.Skoèovská støeda 30. Minivernisáž V èajovnì. Vyhodnocení soutìže Kreslíme pro radost ètvrtek 31. posezení u èajíku i s rodièi. Info: L.Skoèovská Občanské sdružení,,stříška ve spolupráci s MŠ Uherský Brod, Havřice a MŠ Uherský Brod, Primátora Hájka Pořádají MAŠKARNÍ KARNEVAL pro děti v sobotu 26. ledna 2013 v 15 hodin ve sportovní hale v Havřicích Program a občerstvení zajištěno pátek 1. nedìle 3. ètvrtek 7. sobota 9. Pøipravujeme na únor: Zimní fimování Pololetní prázdniny v tvoøivé náladì. Od 9.00 v keramické dílnì. Poplatek: 50Kè/dìti, 60Kè/dospìlí info: R.Benešová Dramatìní Aneb divadelní pøedstavení dramatického kroužku. Od ve velkém sále DDM. Info: M.Mlèochová Kurz efektivní výchovy devítidílný kurz pro rodièe, kteøí chtìjí lépe rozumìt svým dìtem, správnì s nimi komunikovat. Vždy ve ètvrtek h. V Ekocentru Chrpa. Pøihlášky a platby v recepci DDM do Info: M.Kadlecová Fašank na Maršovì Tradièní obchùzka masek, hudba, zpìv, tanec a hlad taky nebude. Info: M.Kadlecová Dùm dìtí a mládeže v Uherském Brodì dìkuje všem pøíznivcùm, spolupracujícím organizacím a sponzorùm, v novém roce pøeje hodnì štìstí, zdraví a pohody. pf 2013 Čeká Vás: bohatá tombola a každá maska vyhrává 4 Brodský zpravodaj

5 úvodník Vážení spoluobčané, milí čtenáři dovolte mi, abych vás na prahu roku 2013 co nejsrdečněji pozdravil a popřál pevné zdraví, lásku, osobní pohodu, požehnání, dobré přátele a nepochybně také štěstí. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, pomáhají hendikepovaným a sociálně ohroženým spoluobčanům, sportovním a kulturním nadšencům, vedoucím kroužků nebo těm, kdo neváhají přiložit ruku k dílu při zvelebování našeho města ať už fyzicky, nebo formou nejrůznějších námětů a podnětů. Zvláštní poděkování patří nezištné službě dobrovolných hasičů, o jejichž práci a nasazení většina z nás nemá ani zdaleka představu. Rovněž vám chci poděkovat za pomoc při úklidu chodníků a prostranství kolem vlastních domů a vážím si také pomoci každého, kdo se nezdráhá shýbnout pro odhozený papírek a hodit ho do nejbližšího odpadkového koše. Přestože město vynakládá nemalé prostředky v řádu milionů korun na letní i zimní údržbu a úklid veřejných prostranství, není mnohdy v lidských silách ani ekonomicky únosné zabezpečit všechny tyto činnosti v požadované rychlosti a četnosti. A pokud ano, tak jedině za cenu omezení investic do dalšího rozvoje města a nejrůznějších oprav majetku města, což si myslím nikdo z nás nepřeje. Po celý uplynulý rok jsme prostřednictvím Brodského zpravodaje průběžně přinášeli informace o probíhajících a dokončených investičních akcích, opravách a také o budoucích investičních záměrech města, které byly schváleny zastupitelstvem města jakožto nejvyšším voleným orgánem. Domnívám se, že nebude na škodu stručně zrekapitulovat, co se v roce 2012 podařilo. V oblasti kultury a sportu mimo jiné jmenovitě zmíním slavnostní ocenění sportovců a sportovních kolektivů za roky , V. sochařské sympozium, výstavu umělce světového formátu Ivana Theimera nebo konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Na Masarykově náměstí se uskutečnily např. několikadenní Bílokarpatské slavnosti, Kateřinský jarmark a Brodská pouť, která se nově rozšířila na plochu náměstí a byla doplněna kulturním programem. Premiéru měl v Uherském Brodě jedenáctidenní Vánoční jarmark s řadou doprovodných akcí a vystoupení. V případě Vánočního jarmarku jsme se setkali převážně s kladnou odezvou veřejnosti, ale také několika výtkami, které směřovaly zejména ke vhodnosti některých vystoupení a načasovanosti programu. Celý jarmark byl v režii pořádající agentury, které město za symbolickou cenu část náměstí pronajalo. Ve značném předstihu před konáním akce jsme s pořadateli provozní záležitosti projednali a bylo přislíbeno, že se budou snažit připomínky zohlednit něco akceptovali, něco bohužel ne. Přes některé nedostatky si však myslím, že tento jarmark splnil účel a náměstí se stalo místem předvánoční pohody a setkávání mnohých spoluobčanů při sledování kulturních vystoupení, nákupu dárků nebo ochutnávce nejrůznějších dobrot, šálku horkého punče, čaje či svařeného vína. Město nemuselo vynaložit žádné finanční prostředky na stavbu podia, stánků, honoráře vystupujícím ani ohňostroj vše bylo v režii pořadatelů. Z provozních záležitostí se jednalo např. o novou efektivnější organizační strukturu Městského úřadu a s tím související výběrová řízení na pozice některých vedoucích pracovníků a dále konkursy na ředitele Domu dětí a mládeže a všech brodských základních škol kromě Újezdce. Většina stávajících ředitelů svůj post na další šestileté funkční období obhájila. Dále Rada města schválila novou směrnici o zadávání veřejných zakázek, na základě které jsou všechny zakázky nad Kč zveřejňovány na webových stránkách města a výrazně se tak rozšířilo spektrum firem ucházejících se o tyto zakázky. Do všech služebních automobilů úřadu byl instalován monitoring pohybu pomocí GPS od tohoto opatření si slibujeme další zvýšení efektivity využívání vozidel a úsporu pohonných hmot. V oblasti investic se podařilo úspěšně realizovat celou řadu staveb. V ul. Hradišťská se díky proběhlým stavebním úpravám podařilo zlepšit průjezdnost a vybudovat normě odpovídající parkovací stání. Dále bylo postaveno parkoviště v ul. Za Humny s 51 místy a patrové parkoviště na ul. Obchodní s kapacitou 60 míst s výstavbou nových parkovacích ploch počítáme letos v ul. Tkalcovská nebo v Neradicích. Bezesporu největší dokončenou investiční akcí v loňském roce byla rekonstrukce a dostavba objektu bývalého stavebního učiliště na Mariánském náměstí pro potřeby Základní umělecké školy. Dalšími realizovanými akcemi bylo dokončení II. etapy regenerace panelového Sídliště Pod Vinohrady a zahájení III. etapy, rekonstrukce kotelny budovy radnice, oprava úseku hradeb u hotelu U Brány, rekonstrukce střechy ZŠ Pod Vinohrady, částečná rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Na Výsluní, zahájení rekonstrukce komunikace na ul. Větrná, předlažby dalších stovek metrů chodníků, dokončení I. etapy revitalizace sídelní zeleně a také tělocvična na Mariánském náměstí se dočkala nové zateplené střechy. Svému účelu již slouží kanalizační přípojka skládkových vod skládky Prakšická díky odkanalizování tak městu odpadla finančně velmi nákladná povinnost odvážet skládkové vody cisternami do čistírny odpadních vod. Za finanční spoluúčasti České zbrojovky byla obnovena autobusová zastávka v ul. Dolní v Havřicích a opraveny schody v ul. Pod Valy, Slovácké strojírny pak darovaly novou kopuli naší hvězdárně. Na náměstí Svobody byl restaurován pomník padlým z I. světové války za použití dotace z ministerstva obrany, na sídlišti Olšava bylo v ul. Javořinská obnoveno dětské hřiště a proběhla také další část rekonstrukce opláštění zimního stadionu. Z dotačních akcí se díky přiznané dotaci úspěšně rozvíjí spolupráce brodských dobrovolných hasičů s hasiči ze slovenského Šamorína, v nejbližších týdnech budou nakoupeny protipovodňové bariéry a čerpadla. Ne všechny žádosti o dotaci však byly v loňském roce úspěšné a musíme tak zatím odložit vybudování naučných stezek okolím Uherského Brodu, chodník ke hvězdárně nebo cyklistickou stezku Újezdec napojení na cyklostezku do Šumic. V některém z příštích čísel Brodského zpravodaje vás budeme informovat o tom, na co všechno se můžete těšit v letošním roce pozornému čtenáři webových stránek mnohé prozradí zastupitelstvem města v prosinci schválený rozpočet města na rok Dobrou zprávou na úvod roku pro všechny občany našeho města je bezesporu informace, že nedojde ke zvýšení daně z nemovitostí ani ke zvýšení poplatku za komunální odpad i když co se týká posledně jmenovaného, jsou skutečné náklady na likvidaci odpadu výrazně vyšší než činí vybíraný poplatek a město tento rozdíl doplácí z vlastních prostředků. Od také vstupuje v platnost nové Nařízení o placeném parkování na území města - v ulicích Ptylova,Weberova, Malá bylo stanoveno nové dopravní značení a parkování v ul. Ptylova je nyní zpoplatněno sazbou zóny 2, parkoviště nad starým hřbitovem nově spadá do zóny 3 se sazbou 10 Kč/den. Parkoviště za starou poliklinikou (sídliště Střed) zůstává pro parkování na 1 hodinu bezplatné, hlídané patrové parkoviště pod starým hřbitovem je i nadále zdarma celodenně. Nově se v sobotu bude platit pouze v zóně 1 (Masarykovo nám a část ul. Bří Lužů), všechna ostatní parkoviště jsou v sobotu, neděli a svátky bezplatná. Milí čtenáři, pokud jste dočetli tento úvodník až do těchto míst, nezbývá mi než vám poděkovat za pozornost a trpělivost a především popřát vše dobré v tomto roce. Dovolím si mírně parafrázovat a rozšířit jeden citát kolující na internetu a přeji vám, ať smůla, nemoci, smrt, ztráta zaměstnání, špatná nálada a zlí lidé se vám letos zdaleka vyhnou. Také v letošním roce jsem vám plně k dispozici na telefonu, mailu nebo při osobním setkání a pro všechny, kdo za mnou chtějí přijít bez předchozího objednání projednat své záležitosti, mám opět vyhrazen čas každé pondělí v době od do hodin. Patrik Kunčar, starosta VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. LEDNA 2013 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Markéta Švehlíková, Petr Zpěvák, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: Mgr. Lenka Šišperová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Červené kontejnery výrazně usnadní lidem třídění drobného elektroodpadu a baterií Občané města si určitě všimli, že se mezi svátky objevily v Uherském Brodě červené kontejnery na sběr vyřazeného, použitého drobného elektrozařízení. Jeden je umístěn u vyústění přechodové lávky přes koleje na Vlčnovskou ulici, další za Domem kultury, třetí na náměstí 1. máje a poslední u Penny marketu. Naši občané mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, totiž na své náklady v ulicích města k tomuto účelu rozmístila čtyři speciální kontejnery. Jde o další krok, jak občanům usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje každým rokem. Jestliže v roce 2006 každý občan ČR průměrně odevzdal k recyklaci zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo téměř 5,1 kg, tedy desetinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod., které lidé kvůli malým rozměrům stále spíše házejí do popelnice nebo je v případě mobilů skladují doma. A co na to říká zástupce marketingového oddělení společnosti ASEKOL? Z průzkumu naší společnosti vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku toho pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček. Kontejnery, které ASEKOL v Uherském Brodě rozmístil, mají i speciální kapsu určenou na baterie. Přestože naše společnost sběr baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technologii jsme se rozhodli kontejnery nově využívat i k tomuto účelu. Lidé dosud příliš nedokáží odlišit baterie od elektroodpadu a házeli je i do našich sběrných nádob. Nový prototyp kontejneru s kapsou jsme od roku 2010 použili již v několika městech a nápad se velmi osvědčil, vysvětluje Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL. Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení například televizory mohou občané i nadále odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL. OŽPaZem ve spolupráci se společností ASEKOL Důležitá informace nepřehlédněte!! Od začíná platit nová obecně závazná vyhláška Města Uherského Brodu O nakládání se stavebním a komunálním odpadem na území města, která mimo jiné zavádí označování svážených popelových nádob nalepovacími štítky. Nádoby je nutno označit pro každý rok lepícím štítkem platným do konce února následujícího kalendářního roku. Tyto štítky si mohou občané vyzvednout v průběhu měsíce února na Odboru životního prostředí MěÚ v Uherském Brodě, Nerudova ulice č.p a nalepit si jej na popelnici zepředu na viditelné místo, ne na víko popelnice. Upozorňujeme, že bez nalepeného štítku nebude popelová nádoba vyvezena! Pokud si nebudete moci v průběhu měsíce února vyzvednout štítek na popelnici, je možno se dohodnout se sousedem nebo rodinným příslušníkem, který vám tento štítek vyzvedne. Odběr štítku může tedy zajistit i jiná osoba, než které štítek přísluší. Doporučujeme zjistit velikost popelnice, pro kterou je určen štítek (malá hranatá plastová o objemu 120 litrů, velká plastová o objemu 240 litrů, kulatá plechová o objemu 110 litrů). 6 Každý, kdo bude odebírat štítek (štítky), se bude muset prokázat občanským průkazem! Systém označování popelnic se zavádí z následujících důvodů: 1. Zpřesnit evidenci vyvážených popelnic a snížit tak náklady na jejich pronájem a svoz komunálního odpadu. 2. Odlišit popelnice podnikatelských subjektů od popelnic fyzických osob, občanů Uherského Brodu. 3. Zajistit, aby byly vraceny nazpět popelnice od neobydlených nemovitostí např. po úmrtí nebo vystěhování posledního obyvatele. (Pokud nedojde k vrácení nádoby na RUMPOLD UHB, s.r.o., tak tyto popelnice stále figurují v počtech vydaných a vyvážených nádob). 4. Zabezpečit nakládání s odpady tak, jak stanovuje zákon o odpadech, tj. zejména třídění odpadů, aby mohly být tyto dále využívány ( zákona 185/2001 Sb.). Věříme, že nový systém přinese nejen úsporu finančních prostředků, ale i zjednoduší vyřizování požadavků občanů souvisejících se svozem a uložením odpadů. Omlouváme se za případné problémy vzniklé zaváděním systému a předem děkujeme za vaši spolupráci. OŽP Projekt přeshraniční spolupráce pokračuje Projekt financovaný Evropskou unií se zaměřením na přeshraniční spolupráci mezi Slovenskou republikou a Českou republikou s názvem Šamorín Uherský Brod: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci pokračoval ve čtvrtek další plánovanou akcí. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod pořádala Den otevřených dveří a tak si veřejnost mohla prohlédnout jejich prostory, požární vozidla, stroje, výstroj a ostatní vybavení. Hlavními hosty však byli hasiči z partnerského města Šamorín, kteří přijeli v hojném počtu a to nejen kvůli této akci, ale také proto, že byli zařazeni do programu v rámci Kateřinského jarmarku, kde vystoupili se svojí hasičskou dechovou kapelou. Kromě hasičů se akcí účastnili také vedoucí představitelé obou měst. První dvě setkání v rámci našeho projektu probíhala v kulturně společenském duchu, ale další naplánované akce v roce 2013 budou převážně odborně-pracovní. Dobrovolní hasiči z Uherského Brodu provedou praktickou ukázku výstavby protipovodňových bariér na řece Olšavě a hasiči ze Šamorína předvedou záchranné akce na vodním díle Gabčíkovo. -vh PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Brodský zpravodaj

7 Rozpočet byl schválen jednohlasně Na svém prosincovém zasedání zastupitelé města jednohlasně schválili rozpočet na rok Podle schváleného materiálu bude v tomto roce město hospodařit podle rozpočtu, jehož příjmy budou ve výši 275,4 milionů korun a výdaje 291,1 milionů korun. Rozdíl bude dokryt zůstatky z předchozích let. Příjmy města se skládají ze čtyř skupin daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. U daňových příjmů očekáváme v příštím roce navýšení, a to především na základě zákona o rozpočtovém určení daní a nového loterijního zákona. Podle nich bychom měli dostávat ze státního rozpočtu vyšší částky. Tyto částky nelze příliš plánovat, protože např. i když v letošním roce došlo ke zvýšení DPH, celkový výběr se snížil. Přesto máme avizováno, že nárůst příjmů města ze státního rozpočtu by se měl pohybovat zhruba ve výši 11,9 milionů korun z rozpočtového určení daní a dalších 7,5 milionu korun na základě loterijního zákona. V roce 2013 nelze také počítat s některými příjmy, které v minulosti město dostávalo. Jedná se např. o státní dotaci na městskou knihovnu, která ještě v roce 2012 představovala Kč nebo o souhrnný dotační vztah, který zahrnoval dotaci na výkon státní správy a na počty žáků na základních školách. Tady se jednalo o částku cca 2,5 milionu korun, která byla státem Hvězdárna DK má novou kopuli zrušena a je nyní zahrnuta do rozpočtového určení daní. Nedaňové příjmy v sobě zahrnují různé poplatky, nájmy z městských bytů a pokuty. Významnou položkou jsou poplatky za parkování. Kapitálové příjmy se předpokládají ve výši 2 miliony Kč. Tato položka se upravuje podle aktuálních skutečností v průběhu celého roku. V kapitole příjmů z dotací zatím počítá město pouze se třemi základními položkami, a to příspěvky na výkon státní správy, na osnovy lesního hospodaření a na výkon sociálních agend v oboru sociálně právní ochrany dětí. Zatím zde nejsou zařazeny další dotační tituly. Ty budeme zařazovat, až budou aktuální. U stanovení výše provozních a kapitálových (investičních) výdajů města byla respektována dvě hlavní pravidla, a to očištění stávajících údajů od všech mimořádných položek, které se už nebudou opakovat, a skutečné čerpání v letošním roce. U investičních výdajů jsou v rozpočtu jen akce, které jsou plně kryty z rozpočtu města a většinou nepočítají s dotacemi. Akce, které dotaci předpokládají, budou zařazovány až po schválení těchto dotací. Celkový objem investic pro rok 2013 se předpokládá v celkové výši cca 190 mil. Kč. Elen Sladká Koncem roku 2011 byly vyhotoveny plány rekonstrukce stávající pozorovatelny. K projektovým pracím bylo přikročeno v důsledku havarijního stavu objektu, zapříčiněným enormním zatížením odsuvné střechy na obvodové zdivo budovy, které konstrukci střechy nese. Vlivem otřesů, způsobených větrem, které se přenáší na kolejnice, po nichž se střecha odsouvá, dochází k jejich přenosům na zdivo. Navíc ruční manipulace při odsouvání střechy je z hlediska bezpečnosti práci dosti riziková. Projekt rekonstrukce pozorovatelny, zpracovaný Ing. Dušanem Šišperou, řeší výměnu této střechy za otáčivou kopuli, kterou bude nadstřešen prostor nad samotným stávajícím dalekohledem COUDÉ refraktor. Rekonstrukce počítá s dostavbou kruhového věnce, který ponese kopuli a posílí statiku budovy. O pomoc při řešení nové kopule se obrátil ředitel DK PhDr. Mikulík na ředitele Slováckých strojíren a.s. Ing. Rosenfelda. Ten přislíbil, že projekt kopule navrhnou projektanti strojíren jako sponzorský dar společně s výrobou konstrukce a DK zaplatí cenu materiálu. Začátkem roku 2012 se začaly rozbíhat přípravné práce. Bylo potřeba získat plány kopule a ty pak rozměrově upravit na naše požadavky. Kde takové plány vzít? Zjistili jsme, že to bude problém. Hvězdárny, které jsme obvolali, takové plány neměly. Nakonec se nám je podařilo sehnat na valašskomeziříčské hvězdárně. Společně s konstruktéry Slováckých strojíren jsme několikrát zajeli do Valašského Meziříčí a prohlédli si konstrukci kopulí hvězdárny a odvezli zapůjčené plány. Ing. Zimola, projektant Slov. stroj, se svým týmem mohl začít navrhovat konstrukci nové kopule. Mezitím zastupitelstvo města schválilo finanční částku, nutnou k pokrytí stavební části rekonstrukce a opláštění samotné kopule. V polovině září byly zahájeny stavební práce firmou Hanáček. Nejprve byla sejmuta stávající odsuvná střecha a demontován dalekohled. V září následovalo vybetonování kruhového věnce. Začátkem října, v pátek 6., byla v ranních hodinách převezena konstrukce kopule a pojezdová kolejnice, po které se bude kopule otáčet. Byla vyzvednuta pomocí jeřábu a usazena na betonový věnec. Další den, v sobotu, jeřáb vyzvedl a usadil na kolejnici samotnou konstrukci kopule. Vše probíhalo za asistence pracovníků Slováckých strojíren. Dále následovala instalace dřevěné výplně konstrukce a posléze opláštění kopule titan zinkovým plechem, který je bezúdržbový (klempířství Lekeš ). Nakonec pracovníci strojíren ještě opatřili pojezdy odsuvné části kopule kryty proti dešti a sněhu ( viz obrázek). Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kdo se podíleli na rekonstrukci kopule, zvláště pak místostarostovi MÚ Uherský Brod, Ing. Vránovi, Ing. Rosenfeldovi, PhDr. Mikulíkovi a členům zastupitelstva. Jejich přičiněním má hvězdárna novou kopuli, a sever našeho města novou dominantu s dvěma kopulemi. Závěrem si dovoluji popřát všem příznivcům uherskobrodské hvězdárny klidný a radostný nový rok. Rostislav Rajchl zpravodajství Realitní rádce Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce a do nového roku Vám popřál hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů. V uplynulém roce RE/MAX kanceláře zrealizovaly 56 nemovitostí v Uh. Brodě, v okrese Uh. Hradiště 91 nemovitostí a ve Zlínském kraji 186 nemovitostí. Tyto čísla jasně potvrzují, že RE/MAX není jen největším prodejcem realit ve světě nebo v České republice, ale také, že RE/MAX je největším prodejcem realit i v našem regionu. V Uherském Brodě máme největší realitní kancelář, kterou denně navštěvuje více a více z Vás. Ještě jednou Vám děkuji za Vaši důvěru v naše profesionální realitní služby, které samozřejmě garantujeme i pro celou Vaši rodinu, známé a Vaše spolupracující. Jaký vývoj očekávám na realitním trhu v roce 2013? Z různých indicií vyplývá, že trh by se v roce 2013 mohl stabilizovat a v některých místech dokonce růst. Připravujeme několik novinek, které ještě více pomohou k růstu kvality služeb našim zákazníkům. Jedno zásadní zlepšení mohu odtajnit již nyní. Celá síť RE/MAX bude od nabízet svým klientům pouze výhradní spolupráci, což bude v důsledku znamenat obrovský růst kvality služeb, rychlejší prodej nemovitosti a potřebnou jistotu, že prodej nemovitosti dopadne ke spokojenosti našeho klienta. Mohou ceny nemovitostí klesat i v roce 2013? Ano budou, ale to opravdu záleží na typu nemovitosti a lokalitě. Na mých webových stránkách najdete průměrné ceny bytů (včetně grafů), které jsme prodali za poslední dva roky a také předpoklady růstu cen. Realitní rádce vám každý měsíc přináší certifikovaný realitní a hypoteční makléř, Josef Malek majitel realitní kanceláře RE/MAX Extra, Bří Lužů 127, Uherský Brod. Extra Brodský zpravodaj

8 8 sociální věci Blahopřání Dne 7. ledna 2013 oslavila naše drahá maminka, paní Eliška Golešová 85. narozeniny. Děkujeme jí za lásku, vlídnou starostlivost a do dalších let jí přejeme dobré zdraví pohodu a optimismus. Dcery Jarmila, Věra a syn Vladimír s rodinami. Vzpomínky Dne 25. prosince uplynulo smutných 11 let od chvíle, kdy nás po tragické dopravní nehodě navždy opustila naše milá paní Jitka Hanáková. S láskou vzpomínají synové Zdenek a Richard, maminka a sestry Hanka a Marcela s rodinami. Milovala jsem život, protože mi dal vás. Milovala jsem vás, protože vy jste byli můj život... Dne 29. listopadu tomu bylo 12 let, co nás navždy opustila paní Marie Johaníková z Uherského Brodu. S láskou vzpomíná vnučka Kateřina s rodinou a děti s rodinami Co osud vezme, nevrací, i když nás m srdce krvácí. Ta rána nás v srdci bolí a zapomenout nedovolí. Dne 6. prosince uplynulo 10 let, co nás náhle opustil pan Jindřich Slinták. S úctou a láskou vzpomínají manželka Anna, synové Jindřich a Michal a sestra Marie. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dne 8. prosince 2012 by se dožil 80 let pan Josef Mahdal. S láskou vzpomíná manželka s rodinou a vnoučata Ti, kdo milovali málo, umírají. Ti, kdo dovedli dát hodně lásky, nezemřou. Jejich lásky zůstávají vlát nad světem, aby střežily ty, které milovali. Dne 31. prosince 2012 by se dožil 30 let David Bujáček, který od nás odešel po dlouhém a statečném boji s leukemií dne 4. května roku Jsi tu stále s námi...nikdy nezapomeneme! Rodina Bujáčkova a Gahurova. Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Zařízení vzniklo v lednu 2010 jako reakce na situaci v Uherském Brodě a okolí v rámci individuálního projektu Poskytování sociální prevence ve Zlínském kraji, tehdy ještě pod názvem Krizové centrum. Řídí se zákonem 108/2006 Sb., je zřizováno Oblastní charitou Uherský Brod ve spolupráci s Městským úřadem Uherský Brod. Naše služba nabízí ambulantní i terénní pomoc lidem, kteří se ocitli bez přístřeší nebo jim hrozí sociální vyloučení z důvodu ztráty bydlení. Službou chceme předcházet tomuto sociálnímu vyloučení, zdravotním komplikacím způsobené tímto stylem života a motivovat uživatele k postupnému začlenění do běžného života společnosti. Cílovou skupinou služby jsou osoby bez přístřeší ve věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situací je chápána ztráta přístřeší, domova, přebývání v bytových podmínkách ohrožující zdraví nebo život člověka. V čem můžeme našim uživatelům pomoci? Především se jedná o možnost využití sprchy, v případě potřeby dopomoc při osobní hygieně, mají možnost se oholit, mohou využít i pračku se sušičkou na vyprání svého oblečení. Dále naši klienti využívají možnosti poskytnutí stravy nebo pomoci při jejím zajištění. Této služby využívají klienti nejčastěji. V kuchyňce, která je našim uživatelům k dispozici, si mohou připravit i stravu z vlastních zdrojů, mohou využít mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici nebo dvouplotýnkový vařič. Kuchyňka je také vybavena základními potravinami např. těstovinami, rýží, kořením atd. Naše klienty učíme používat i elektrospotřebiče, se kterými mají možnost v zařízení pracovat. Dále pracovníci nízkoprahu uživatelům pomáhají při vyřizování jejich osobních záležitostí jako např. s vypisováním formulářů, s žádostmi o občanské průkazy, s dopisy k soudům, exekučním úřadům, rodinám. Doprovázíme klienty na úřady, k lékařům, na poštu, k bankomatům, pomáháme jim při jednání s Policií, ať už městskou nebo státní. Protože v zařízení pracuje i zdravotní sestra, mají uživatelé možnost obrátit se na ni při ošetření drobných poranění nebo jenom o radu, kterou potřebují. Naši klienti mohou využít i menší šatník a za symbolický poplatek si nakoupit čisté oblečení. Rádi bychom podotkli, že se o naše uživatele stará tým kvalifikovaných pracovníků, kteří každý rok absolvují potřebná školení, aby odváděli co nejprofesionálnější práci a byli uživatelům služby co nejvíce nápomocni v jejich tíživé životní situaci. V minulém roce zahájilo Nízkoprahové denní centrum i noční provoz, protože teploty klesly pod 15 C. Noční služba trvala sice jenom čtrnáct dnů, v těch největších mrazech, ale pro naše klienty to bylo život zachraňující. Uživatelé mohli využít hygienické zázemí, dostali teplou polévku, kávu nebo čaj. Během této doby jsme zaznamenali celkem 81 noclehů (průměrně 6 osob na noc). Veškeré náklady spojené s nočním provozem uhradila Charita. Během roku 2012 jsme zrekonstruovali dvě místnosti, které budou naši klienti využívat při nočních provozech. Po jednání mezi Oblastní charitou Uherský Brod a zástupci města Uherský Brod byla v prosinci 2012 podepsána dohoda o řešení mimořádné situace osob bez přístřeší v případě větších mrazů. Touto dohodou se město zavazuje k finanční pomoci při případných nočních službách v zimních měsících. Velmi nás těší, že se naše služba za tři roky svého působení nejenom rozšířila a zkvalitnila, ale také se dostala do hlubšího povědomí obyvatel Uherskobrodska. Stále více se ukazuje potřeba zabývat se problematikou bezdomovectví přibývá nejen klientů (lze vidět v grafu), ale také osob, které se o naši činnost a osudy našich uživatelů zajímají a chtějí nějak pomoci. Takové pomoci si nesmírně vážíme a velmi za ni všem děkujeme. Bohumila Smutná, vedoucí NDC sv. Vincence Uherský Brod Bc. Jana Forrová, sociální pracovnice Zkušební test FCE na Gymnáziu JAK Jazyková škola při Gymnáziu J. A. Komenského reaguje na aktuální požadavky zájemců o zkoušku FCE, která proběhne na škole v průběhu měsíce června. Podobně jako v loňském roce nabízíme všem zájemcům možnost složit zkušební test. Tento test se skládá ze všech částí zkoušky FCE, kandidáti získají procentuální hodnocení jednotlivých částí a mohou si tak ověřit své znalosti ještě před podáním přihlášky. Manželské večery Testování proběhne v měsíci únoru, test stojí 500 Kč. Pokud se přihlásíte ke zkoušce FCE na naší škole, bude cena zkoušky snížena o cenu testu (tedy o 500 Kč). Zájemci se mohou přihlásit přímo u profesorů, kteří kurzy vedou. V případě, že kurz nenavštěvujete a chcete si zkušební test vyzkoušet, hlaste se u p. Vrbové nebo pište na nebo karel. Dům dětí a mládeže Uherský Brod a Apoštolská církev Uherský Brod vás srdečně zvou na kurz Manželské večery. Kurz nabízí všem zúčastněným manželským párům praktické rady, jak vybudovat pevné a šťastné manželství na celý život. Během osmi společně strávených večerů spolu manželé mluví o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Více informací: Dům dětí a mládeže Uh. Brod AC Uherský Brod - Brodský zpravodaj

9 Děti z HŠ Yamaha zpívají seniorům Dne vystoupily děti z Hudební školy Yamaha v Domově pro seniory v Nezdenicích. Nejprve se představily se svým programem nejmenší děti z oboru Robátka pod vedením Petry Rychlíkové. Následovalo vystoupení starších dětí z oboru První krůčky pod vedením Michaely Kročové. Děti vystupovaly spolu s maminkami a podpořit je přišla i řada tatínků. Nakonec si děti zazpívaly společně s obyvateli domova koledu. Hudební škola Yamaha působí v Uherském Brodě v Základní škole na Mariánském náměstí, kde se děti pravidelně scházejí. Více informací a fotodokumentace na Olšava v Číně Soubor písní a tanců Olšava podnikl v posledních dvou zářijových týdnech zájezd do Číny. Přes spoustu potíží jako byly např. nenakloněné politické okolnosti v Číně, s tím související zpřísněné podmínky pro získání víz pro tak velkou skupinu, a tedy i přes do posledního dne visící velký otazník nad naším výjezdem se to nakonec přece jen podařilo! Díky vstřícnosti a úsilí našeho čínského zprostředkovatele, neúnavné obětavosti olšavské cestovky /přípravný výbor zájezdu/ a nezdolné víře v úspěch proběhl celý zájezd podle náročného plánovaného itineráře na výbornou. Jeho první část jsme strávili v Pekingu. Hned po příletu jsme se rychle ubytovali v malebné části starého Pekingu čtvrti hutongů plné malých krámků, dílniček, obchůdků, vývařoven a jídelen, kdy místní obyvatelé spolu žijí díky malým prostorům jako velká rodina. Ubytování jsme si na radu brodské rodačky a naší kamarádky v Pekingu Lucky Markové a kulturního rady českého velvyslanectví p. Hoška našli přes internet a do poslední chvíle jsme netušili, jak bude vypadat. První akcí v Pekingu bylo vystoupení na české ambasádě při prezentaci českých firem a jejich výrobků pro čínský trh, mezi jinými to bylo i nádherné sklo Broďana p. Stanislava Žampacha. Pobytu v hlavním městě jsme maximálně využili k poznání pro nás tolik exotické země. Nebylo to jenom jídlo, ať už v čínských restauracích nebo jenom v malých krámcích v okolí našeho hostelu. Byly to především památky známé z hodin dějepisu, knih a televize. Mohli jsme tak obdivovat Zakázané město původně obrovský komplex sídla císaře a jeho dvora, kam pod přísným trestem neměl normální smrtelník v době císařství přístup, Letní palác s nádhernými zahradami, Lama temple s nejvyšší sochou Budhy na světě /z 1 kusu santalového dřeva/, Chrám nebes. Fascinovala nás rozlehlost Náměstí nebeského klidu stejně jako jízda přecpaným pekingským metrem. Největším šokem byl neskutečný provoz na silnicích a křižovatkách, kdy by českému dopravnímu policistovi nestačily pokutové bločky. Jízda všech dopravních prostředků různými směry současně, často i v protisměru, přejíždění přes všechny možné čáry, kolik jich na silnici je, proplétání chodců, kol, skútrů rušnými křižovatkami, neustálé troubení. Na vlastní kůži jsme se stali účastníky pro nás chaotického dopravního provozu vedle autobusu také v přecpaném taxíku nebo rikše. Musím však dodat, že za celou dobu jsme neviděli jedinou dopravní nehodu. Užívali jsme si uchvacující pohled na do dálky se táhnoucí Velkou čínskou zeď i náročný výstup na ni. Obdivovali jsme šikovnost a dílo starověkých řemeslníků, dodnes beroucí dech svou rozlehlostí a dokonalostí. Z Pekingu jsme se 7 hodinovou jízdou rychlovlakem CRH přesunuli do města Luoyangu, kde se konal Festival turistického ruchu s účastí 40 skupin různých žánrů. Jeho hlavní událostí bylo výpravné šou v obrovské hale, tento pořad přenášela čínská televize a jeho organizátoři neponechali nic náhodě. Od všech skupin vyžadovali předem playbacky se zadanou délkou vystoupení. Program sledovala plná hala a vytvořila tak pro účinkující bouřlivou atmosféru. Součástí festivalu byla i další vystoupení na jiných místech a náročný průvod městem s 8 zastávkami a vystoupeními na červeném koberci před tribunami. Jako jeden z mála souborů jsme tu nabídli místo neosobního playbacku živou muziku a její spontánní kontakt s tanečníky. Město Luoyang bylo kdysi hlavním městem provincie, dnes jen menším 5 miliónovým městem, tak jsme se těšili, co všechno uvidíme. Autobusy jsme se v neměnném pořadí všech 40 souborů přemísťovali k místům vystoupení i k cílům výletů: k řekou vymletému dlouhému hlubokému kaňonu Longtan, k jeskyním Longmen, kde kdysi dávno lidé do skal vytesali tisíce sošek Budhů od obřích až po miniatury. Navštívili jsme Shaolinský chrám a představení divadla Kung fu, Chrám bílých koní nejstarší budhistický chrám v Číně. Náš 14 denní zájezd proběhl ve znamení dobré nálady, radosti z úspěchu, poznání nových krajů, úžasných zážitků a kontaktů s milými lidmi, pocitu, že jsme v konkurenci obstáli jako dobří reprezentanti sami sebe, své země a svého rodného města. Náš dík patří všem, kteří nás podpořili jak finančně, tak i pomocí a cennými radami při organizaci. Za Olšavu Lenka Švehlíková Upozornění pro návštěvníky DK Dům kultury připravuje od začátku roku malou změnu v programu. Vyslyšel žádosti našich návštěvníků a od ledna budou začátky večerních představení vždy od hodin. Zároveň se obracíme na diváky s prosbou: pokud máte zájem o některý kulturní pořad, kupujte si vstupenky v předprodeji s předstihem. Vy budete mít zajištěno dobré místo a my přehled, že je o program zájem. Pokud se totiž vstupenky neprodávají, týden před akcí pořad rušíme. Vy přijdete o zábavu, na kterou jste se těšili, a nás mrzí, že jsme možná hodně lidí připravili o hezký večer. Těšíme se na setkání s vámi při pořadech Domu kultury Uherský Brod. sociální věci/kultura Vzpomínky Dne 3. ledna vzpomeneme nedožité 70. narozeniny pana Antonína Králíka. S láskou na něj stále vzpomínají manželka Zdenka, syn a dcera s rodinami, přátelé a známí. Dne 12. ledna vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Františka Slintáka. Dne 6. července 2013 by se dožil 80 let. S úctou, láskou a vděčností vzpomínají manželka Marie, syn Rostislav a dcery Marcela a Monika s rodinami. Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v srdcích dál. Dne 15. ledna uplyne 12 let od úmrtí paní Marie Josefíkové. S láskou vzpomíná manžel, dcera Hana a syn Bohdan s rodinami. Smrt zanechá bolest, která se nezahojí. Dne 21. ledna vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy náhle odešel pan Pavel Krahula. Za tichou vzpomínku děkuje a stále vzpomíná manželka. Dne 22. ledna vzpomeneme 2. výročí úmrtí pana Jaroslava Vrágy. Vzpomíná manželka. Dotace Zlínského kraje Město Uherský Brod získalo dotaci pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Uherskobrodští dobrovolní hasiči získali dotaci na opravy požárních vozidel. Zlínský kraj poskytl městu Uherský Brod pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města Uherský Brod účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši Kč na opravy, revize a technické prohlídky požární techniky, které tyto jednotky provozují. Výbor TJ SOKOL Újezdec - Těšov hledá nového nájemce pro kavárnu v prostorách sportovního areálu!!! Informace podá předseda TJ p. Miroslav Soviš Brodský zpravodaj

10 kultura Úžasný narozeninový koncert: Comeniu a Marcele Burešové se deset minut tleskalo ve stoje!!! Dětský pěvecký sbor Comenius v čele s dirigentkou Marcelou Burešovou oslavil v pátek 7. prosince své třicáté narozeniny. Byla to oslava důstojná, krásná, plná vzpomínek pro bývalé členy a protkaná písničkami, z jejichž výběru a přednesu se posluchačům v zaplněném velkém sále Domu kultury tajil dech. Mezi diváky seděl i hudební skladatel Jiří Laburda (pro Comenius napsal skladbu Dožínková), textař, básník a spisovatel Pavel Cmíral (písnička Černý Janek a muzikál Popelka) či režisér Robert Bellan (muzikál Popelka). Nad křídlem, za nějž usedly doprovázející klavíristky Zuzana Zámečníková a Pavla Stojaspalová ml., visel hned vedle vánočního stromečku velký plakát s logem Comenia, v opačném rohu sálu pak promítací plátno, na němž během písniček běžela projekce fotografií z činnosti sboru. Koncert netradičně uváděly nejstarší členky Sabina Francová, Pavla Krejčiříková, Šárka Plášková a Klára Zálešáková V první části koncertu zazněla například nádherná, ale technicky velmi náročná skladba J. S. Bacha Suscepit Israel, při jejímž přednesu mne až mrazilo, stejně jako při Ave Maria (A. Platpers), Vynášení smrti z baletu Špalíček (B. Martinů), Signore delle cime (G. De Mazzi) či jedna z nejstarších a nejdéle zpívaných skladeb v repertoáru sboru Favete Linquis Singuli (J. A. Vodňanský). O přestávce si mohli jít posluchači prohlédnout výstavu fotografií do foyeru Domu kultury, nahlédnout do několika kronik souboru nebo si zakoupit katalog či některé CD Comenia. Ve druhé polovině koncertu se sbor nejprve rozrostl o své současné členy z řad nejmenších úžasným sólem tu všechny potěšila malá Emička Ambruzová, která svým čistým jasným hláskem zazpívala Mozartovo Uspávání Ježíška. A pak se na stupínky postavilo i několik dospělých. Těch, co stáli u samého zrodu sboru vzpomene si ještě někdo z Broďanů na jména Martina Sobolová, Pavla Tomanová, Marcela Struhárová, Soňa Ležatková.(dnes už se samozřejmě všechny jmenují jinak). Společně jsme si pak všechny (taky patřím k zakládajícím členům) zazpívaly písničky Kdyby tu nic nebylo, Dumala lajka, Dožínková, Turecký med a Holoubek. Nevím, jak ostatní, ale když jsem po x-letech stála na stupíncích a bez not i beze zkoušky zpívala ty kdysi stokrát přezpívané a už dávno zapomenuté skladby (jejichž slova mi ovšem automaticky sama naskakovala) a znovu viděla tatáž gesta naší paní dirigentky, v tu chvíli jsem se skutečně vrátila v čase do krajiny dětství. Moc děkuji za tento krásný předvánoční zážitek! Ukázky z koncertu najdete na: youtu.be/0_kfpa34w5i a rgjebhxnlas Závěr koncertu byl velmi emotivní. Současní i bývalí členové sboru předali své dirigentce obrovskou kytici a také poukaz na zájezd, na který se jí složili. Následoval snad desetiminutový potlesk ve stoje jako hold Marcele Burešové a dětem. Poté přišli pogratulovat i zástupci města a Domu kultury (dětem přinesli velký dort s logem Comenia) a následovala další řada gratulantů z řad bývalých členů, rodičů a vůbec příznivců sboru. Hezky to všechno vystihl místostarosta Jan Hrdý, který prohlásil: Občas se v životě společnosti stane něco neobvyklého a u nás ve městě se stal ten zázrak, že tu máme už třicet let skvělý dětský sbor. Našla se moudrá a hudby znalá osoba, skutečná dědička odkazu J. A. Komenského, paní Marcela Burešová, a také stovky talentovaných dětí, které otevřely svá srdce hudbě, samozřejmě za obrovské podpory svých rodičů a prarodičů. Musím vyslovit paní Burešové velké poděkování, náš rodák by byl na ni jistě pyšný a já jsem na ni i Comenius h(h)rdý! Markéta Švehlíková Druhé zastavení v nové galerii ZUŠ Druhé zastavení je název výstavy, kterou si do poloviny ledna můžete přijít prohlédnout do zbrusu nové Galerie Základní umělecké školy (v budově na Mariánském náměstí). Vystaveno je zde na šest desítek prací dospělých žáků ZUŠky, těch, kteří letos už třetím rokem navštěvují výtvarné umělecké kurzy. Uvidíte práce Jiřiny Trkuljové, Aleny Mahdalové, Eleny Šubčíkové, Jany Sedláčkové, Petra Juráka a Markéty Švehlíkové, které vede lektorka Svatava Haluzová a Kamily Šobáňové, Stanislava Štěpáníka, Lenky Vozárové a Jarmily Žourové ze třídy lektorky Lenky Blahové. Na výstavě najdete obrazy malované tužkou (studie přírodnin), suchým pastelem (figurální malba dle předlohy), akvarelem (květinové zátiší, práce z plenéru), olejem (květinové zátiší), dále perokresbu a kolorovanou perokresbu (architektura v krajině, portrét, figura) a akryl (zátiší). Jediné, co už na výstavě neuvidíte, je malba na hedvábí a obrazy, které byly v rámech tyto byly vystaveny pouze v den vernisáže. V prosklených vitrínách však najdete první vlastní tvorbu frekventantů ze skupiny Svatavy Haluzové 10 hliněnou bustu a z ní svým způsobem vycházející obraz malovaný technikou akrylu na plátně, který byl zadán dvěma slovy: anděl a portrét. Jak se se zadáním výtvarníci popasovali, se přijďte přesvědčit sami. mva- Zajděte na výstavu Romana Houdka! Umělecký rytec, sochař a restauratér, uherskobrodský rodák Roman Houdek (1956) vystavuje v těchto dnech v Ulitém kafé. Komorní výstava představuje prostředního člena uměleckého klanu Houdků i z jiného úhlu pohledu, než s jakým si jej veřejnost spojuje. Jsou zde samozřejmě k vidění nejtypičtější Houdkovy práce plastiky a reliéfy z bronzu, cínu a dalších kovů, pamětní medaile z ciselované mosazi i ukázky rytecké práce na zbraních. Některé v reálu, jiné na fotografiích. Umělec však současně poodkrývá i svůj zájem o malbu a hlavně o moderní techniky a technologie, konkrétně o počítačovou 3D grafiku. Pozoruhodné jsou i ukázky japonských technik. mva- V BandRu to parádně rozjeli, přijďte to zažít na vlastní kůži! Programová skladba v rockovém klubu BandR pod taktovkou Honzy Grebíka dostává grády. Není týdne, aby se tu nekonala nějaká akce. V prosinci to například byl koncert předního evropského revivalu irské kapely U2. Kdo jste nestihli výtečného českého Bono Voxe a jeho tým, nezoufejte a poznačte si červeně do kalendáře další vystoupení ! Posluchači a příznivci se dále dočkali i největších hitů fenoménu českého rocku, skupiny Kabát v podání uherskohradišťského revivalu Tabák-Kabát, Bubenicko-baskytarového workshopu Pavla Gottwalda a Jirky Blažka, První rockové vizitky (s nivnickou kapelou Badyan, dívčí punkrockovou Wild Eggs z Mikulova a místním objevem 9 Days Wonder), dále vystoupení skupin Dying Passion, Morgue Son, Free Fall. V programu Silvestr nanečisto vystoupila Street69 s novým programem k aktuálnímu CD Santa Monica, premiérově se představila Panama kapela, jež vznikla na základech skupiny Praetorian a nechyběl ani Nohow - stálice domácí scény se svou energickou punkrockovou show. Neméně pestrý však bude v BandRu i leden ve zde startuje Multikulturní festival Dojdi sa podívat a se ve můžete těšit na metalovou smršť kapely Dark Gamballe, Bethrayer a Katakomby. mva- Brodský zpravodaj

11 Jiří Černý přivezl do Cafe Clubu Leonarda Cohena Do Cafe Clubu se po několika měsících vrátil uznávaný hudební publicista, kritik a moderátor Jiří Černý. Tentokráte s monotématickým pořadem o žijící legendě Leonardu Cohenovi. Jak zdůraznil Jiří Černý (1936) hned na začátku svého poslechového pořadu, Cohen byl v prvé řadě básník, pak prozaik, dramatik a až teprve písničkář. Cohena mám asi nejradši a určitě jej nejvíce znám z těch cizích interpretů, kterými se zabývám. Moje dcera Káča tvrdí, že ho mám tak rád proto, že zpívá tak pomalu a vyslovuje tak přesně, že je to v podstatě jediný anglicky zpívající muzikant, kterému trochu rozumím. Přeji Cohenovi, vám, i sobě, aby to byl dobrý večer, řekl na úvod svým nezaměnitelným hlubokým hlasem s pečlivou dikcí Jiří Černý. Osmasedmdesátiletého kanadského interpreta s židovskými kořeny představil ve více než dvouhodinovém pořadu skutečně ze všech možných úhlů pohledu. Poutavé, precizní češtinou podané životopisné vyprávění, prokládal Jiří Černý vlastními překlady textů Cohenových písní, úryvky z jeho poezie a samozřejmě vybranými skladbami ze všech jeho dvanácti dosud vydaných studiových alb (včetně dvou asi nejpopulárnějších písní Hallelujah a Suzzane). Nechyběly ani postřehy o tom, jak hudba a texty Leonarda Cohena podvědomě ovlivnila například dvojici Hapka - Horáček ( píseň Levandulová, kterou složili pro Hanu Hegerovou, je ve skutečnosti postavena na základech Cohenovy melodie), či ryze osobní vzpomínka na dávného přítele Václava Havla, pro kterého po jeho propuštění z vězení v roce 1983 zahrál v Nové Pace ve svém pořadu Cohenovu píseň The Gipsy s Wife. Sám Jiří Černý, ač velký znalec a obdivovatel Leonarda Cohena, se s ním nikdy osobně nesetkal, i když příležitost k tomu měl. Byl jsem samozřejmě na jeho koncertě Hold městu, lidem a hudbě v podání Karla Táborského Do Tří králů jste se mohli v Galerii Panský dům pokochat se jedinečnou výstavou téměř padesátky plastik uherskobrodského výtvarníka Karla Táborského. Pavel Popelka (ředitel Muzea J. A. K.) na vernisáži oslavil výstavu řečí vázanou, nazvanou Karel Táborský - Adventní čas a rozjímání poetické i trošku erotické, kterou vám zde předkládám (plná verze na Kultura.UB). Karel uzrál a o životě již ví vše podstatné a dokáže to sdělovat velmi laskavou a poetickou formou. Závidím mu, jak si dokáže svůj snový svět zhmotnit. Zatímco já kmeny stromů barbarsky topím a nebo maximálně pomáhám proměnit stromům ovoce v jeho zkapalněnou duši, Karel dokáže z kmenů jabloní, trnek, hrušek a hlavně lip vytvořit svět živý. Jako hudec z balady, který ve stromu objeví zakletou dívku a vrací jí tělo. Vůbec to okouzlení ženou je v Karlově tvorbě úctyhodně mocné. Karel je transformuje do houslí, jejichž boky věrně kopírují boky ženské, krky houslí jsou něžné ženské šíje. Jsou to však i tóny, touha, rytmus a obsah milostné básně, kterou dokáže vyřezat. Okouzlení hudbou je však u Karla ještě širší. Svědčí o tom i portréty hudebníků, ať už je to hráč na housle, Panovu flétnu či středověký trubadúr hrající na loutně pro svou milou. Karel je také okouzlen městskými legendami a obdobím renesance. Do renesanční atmosféry se vrací rozměrnými reliéfními příběhy ze života zdejších měšťanů, které ukazuje s něžným pochopením pro lidské slabosti. V centru jeho pozornosti jsou například pijáci, kuřák dýmky, či šachista. Lidskou přívětivost podtrhuje jemným tónováním reliéfů mořidly, připomínajícím akvarel. Patrně nejpřesvědčivější je Karel tehdy, když jde po stopách zdejší architektury a ve svých reliéfech modeluje historický Uherský Brod.. S fantazií a jemnou nostalgií zobrazuje poměrně často někdejší městské brány a dominanty města - věže kostela a radnice jsou v tvorbě Karla Táborského natolik přívětivé a malebné, že z nich vytváří i kulisu Betlému jakoby se Boží syn zrodil v našem městě. Karel tesá i anděly. Jeho andělé jsou utěšiteli a člověk touží dostat se do jejich náruče. K nejnovějším Karlovým pracem patří kamenná stéla ukončená ptákem. Latinsky se vztyčení do výšky nazývá erectum, tak je to napsané třeba i na věži farního kostela. Sigmund Freud by Karlovu stélu vyložil určitě Kovanda s Kollerem nabídli poetický večer Lunapark v hlavě pořad představující regionální autory a jejich tvorbu, přivedl tentokrát do Ulitého Kafé zlínského barda Jaroslava Kovandu a herce Městského divadla Zlín Josefa Kollera. Ti dva se znají už hezkou řádku let (z pozice učitel bývalý žák) a oba také mají jednu nohu v Uh. Brodě. Pro Pepu je to rodné město, pro Kovandu adoptované (působil zde jako učitel výtvarky ZUŠ, jako ředitel této instituce a posléze zde vedl dětský soubor Divadlo za vozem (kde s herectvím začínal Pepa). Jedenasedmdesátiletý Jaroslav Kovanda připravuje pro zlínské divadlo pořad s názvem Vzájemná škola poezie. Z dosud realizovaných dílů udělali v Ulitém kafé jakýsi kompilát. A začali hodně netradičně - dali vařit hrnec brambor ve slupce. Mám rád tu vůni zemáků, tu chvíli, kdy se kolem hrnce sejde parta lidí, povídají si a pak ty zemáky společně sní, vysvětlil Kovanda. První část pořadu byla věnovaná poetistům (Biebl, Seifert, Nezval a málo známý Jiří Mašek ), v další pak zazněly verše W. Shakespeara, Homéra a Jana Skácela. Byla to poezie klasická, erotická (prvorepublikový Mašek!), veselá (Hamlet v hanáčtině) i odlehčená (část z Homérovy Odysee pojatá i herecky a s patřičnými rekvizitami). Na závěr dvouhodinového pořadu Josef Koller skutečně rozdal posluchačům uvařené zemáky i se soíi k posypání a následovala ještě neoficiální část beseda s oběma protagonisty, při níž došlo na autogramiádu do rámu slávy (kam v Ulitě shromažďují podpisy umělců, kteří zde účinkovali), na vlastní tvorbu Jaroslava Kovandy, či na vskutku nezapomenutelné životní zážitky obou pánů! -mva- kultura v Praze. Ale asi nejsem dost investigativní novinář, což neříkám proto, abyste všichni čuměli, jak jsem skromnej - mně prostě v té rozhodující chvíli nějak opustí odvaha, takže pokud si ten písničkář nevyhledá mě, jako to bylo v případě Paula Simona, tak já sám se za ním neodvážím jít, překvapivě přiznal publicista. Skutečně krásný a více než dvouhodinový pořad, zakončil dlouhotrvající potlesk publika a autogramiáda, při níž Jiří Černý podepisoval své knihy. V Uherském Brodě pak zůstal do druhého dne. To pro změnu studentům zdejšího gymnázia připravil jednu ze svých pověstných Antidiskoték nazvanou Proč odešly rockové hvězdy (Joplin, Hendrix, Morisson, Cobain, Winehouse). Ukázku z Cafe Clubu (výběr z poezie Leonarda Cohena podbarvený jeho hudbou) najdete na: Markéta Švehlíková velmi pozitivně. Stejně jako legendární Černý Janek, jehož Karel ztvárnil pro stejnojmennou restauraci, zvoním na počest výstavy, která je nejen výstavou autorskou, ale též holdem městu Uherskému Brodu, jeho malebné kráse a šťavnatosti života. mva- Novinky Broďanů na pultech EJ U BRODU, U MĚSTA Právě v těchto dnech se v místních knihkupectví a v Informačním centru objevila kniha EJ, u Brodu u města autora Věroslava Blahutky. Jedná se o sborník lidových písní o Uherském Brodě, které podle vlastních zápisů i zápisů regionálních sběratelů, či z dřívějších sborníků sestavil tento zanícený folklorista a spoluzakladatel Olšavy. Vydání se už ale bohužel nedožil. K desátému výročí jeho úmrtí se tuto pozoruhodnou publikaci podařilo dostat na světlo světa Blahutkově ženě Anežce za přispění města Uherský Brod, spolku Brodští Patrioti a pětice podnikatelů. Kniha obsahuje kromě pětačtyřiceti písní (notového záznamu a textů v dialektu, v jakém byly zaznamenány), i řadu fotografií a doprovodných textů o lidech, kteří se sběrem písní v této sbírce měli co do činění. Více o knize na kultura.cz -mva- NOVÉ CD BAD FACE Uherskobrodské metalové formaci Bad Face vyšlo třetí album. Fanoušky netrpělivě očekávané cédéčko nese název Overload. Navázalo na úspěšné CD Good Time To Wake Up (2004) a Emotions Burn (2007). Kapela si vydobyla pevné místo na naší rockové scéně. V létě si zahrála i na festivalu Masters Of Rock ve Vizovicích. CD získáte například na webových stranách kapely. ) -liv- Brodský zpravodaj

12 kultura O koncertech a koledování v době adventní S příchodem Adventu se každoročně zněkolikanásobí nabídka kulturních akcí ve městě. Je to krása, všem pořadatelům patří velký dík. Nedá se to však bohužel všechno stihnout obejít a napsat vám o tom, spousta pořadů se kryje i časově. Proto mě trošku mrzí, že akce nejde rozdělit a posunout i do ledna, který pro změnu krom plesů moc kulturního vyžití nenabízí. SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ Adventní čas zahájil Slavnostní koncert ZUŠky, kterým provázela Marie Trtková z literárně dramatického oboru. Ve velkém sále Domu kultury se představili baletky z tanečního oboru, kytarový soubor, Dechová harmonie, klavírista Jindra Mahdal, zpěvem potěšila Martina Bobčíková, kterou vystřídala CM Šablička. Kristýna Bublíková a Václav Hodulík z literárně dramatického oboru zahráli etudu Průdušky, Kristýna Mlčúchová rozezněla dvěma skladbami varhany a závěr patřil komornímu orchestru pod vedení R. Haise. VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ O dva týdny později se poprvé v novém sále ZUŠ konal i tradiční učitelský vánoční koncert (vystoupili Monika Baná, Tomáš Komárek, Marcela Trtková, Jaroslav Šmilauer, Tomáš Lekeš, Radovan Mahdal, Lubomír Valečka (s CM Mladí Burčáci), Pavel Vacek, Anna Kubáníková, Komorní orchestr učitelů a žáků a jako host konzervatoristka Pavla Stojaspalová ml.). Po jeho zhlédnutí jsem nabyla dojmu, že kdyby 21. prosince nastal konec světa, bude mi to úplně jedno, protože tenhle zážitek prostě nemůže nic překonat. BRODSKÉ KOLEDOVÁNÍ Poněkud rozpačitý dojem ve mně letos zanechalo Brodské koledování v Domě kultury. Pominu-li jasnou převahu účinkujících nad diváky, působil tento pořad jaksi neučesaně. Čímž ovšem rozhodně nekritizuji kvalitní výkony účinkujících (Olšavěnka, Šablička, Kopaničár, Kytarový soubor ZUŠ, Olšava, Kateřina Knapová a Magna Mysteria), ale spíš dramaturgickou skladbu a možná i výkon moderátorky, která už několikátý rok po sobě čte stále jeden a týž text, což divák vracející se na tento pořad musí zákonitě poznat. 12 VÁNOČNÍ JARMARK A KOLEDOVÁNÍ V KINĚ MÁJ V kině Máj bylo plno. Jednak se tu reprízovala krásná zfilmovaná balada ze Strání Chodíval Matúšek, takže nemohla chybět ani Vlasta Grycová, ženský sbor Netáta a CM Husličky. Ke zpěvu i tanci se tu spontánně přidávali všichni návštěvníci a krásnými rukodělnými výrobky celou předvánoční atmosféru doplnily dámy Kamila Penčáková, Františka Snopková, Zdeňka Chrastinová, Jana Kubínová, Svatava Masařová, Anna Dobrušková, Marie Buráňová, Danuše Lovecká, Jiřina Jeníčková, Anna Macková, Adéla Volná, Jarmila Machová, Věra Ličmanová, Marie Boudová a Domov pro osoby se zdravotním postižením. VÁNOČNÍ JARMARK NA NÁMĚSTÍ První ročník začal v přímo ukázkové kulise (zasněžené náměstí, krásné nové dřevěné stánky, z nichž se linula neskutečná vůně zabijačky, punče, sýrů, trdelníků a dalších dobrot) ho zahájila dívčí skupina Holki. Spousta lidí si nenechala ujít skvělý sbor uherskohradišťského gymnázia Svatý pluk pod vedením Honzy Gajdošíka a úžasnou atmosféru vytvořila vizovická kapela Fleret, se kterou si zpívalo opravdu celé náměstí. Některé z plánovaných akcí sice zhatil déšť, nicméně věřím, že tato iniciativa Broďany potěšila a dočkáme se jí i za rok. BENEFICE ROTARY Ve Sloupovém sále Muzea J. A. K. uspořádal místní Rotary klub už potřetí Benefici s podtitulem Rotariáni svému rodnému městu. Jak připomněl prezident Ivan Chrástek, rotariáni se vždy snaží, aby peníze, které poskytují potřebným, byly provázeny nějakým aktem dobročinnosti, v tomto případě koncertem. Koncert zahájila dvěma skladbami kytaristka Monika Baná (která hru na kytaru vyučuje i na zdejší ZUŠ). V programu dále vystoupilo sdružení Collegium Classic interpretující klasickou hudbu se sólistkou Lenkou Bařinovou, Komorní sbor Dvořák pod vedením Antonína Veselky a hudební linku doplnil přednesem Roman Švehlík, který pořadem také provázel. Výtěžek sedmdesátiminutového koncertu (podstatnou část mezi sebou opět vybrali sami rotariáni) byl rozdělen mezi Domov pro zdravotně postižené osoby a občanské sdružení Luisa (obě organizace z Uh. Brodu). VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK Už po pětatřicáté potěšil své posluchače tradičním Vánočním koncertem PS Dvořák. Zpěváci pod taktovkou dirigenta Antonína Veselky nastudovali například ozvěnovou Rorando Coeli, části Kyrie a Credo z Rybovy vánoční mše Hej, mistře, Tichou noc, Adeste Fideles či První mši koledovou Josefa Martínka. V sólových partech se představila Pavla Kandrnálová, Marie Rosenfeldová, Monika Koubová, Stanislav František Zápeca a Vlastimil Ondrušek. Sbor na varhany doprovázel Jaroslav Šmilauer. Na závěr koncertu nemohla chybět koleda Narodil se Kristus pán, kterou společně se sborem zpívají ve stoje všichni diváci. Ukázky z koncertu najdete na: youtu.be/w0xpogif9vw, NjOlx4iM7ds Text a foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

13 Hnutí Na vlastních nohou Stonožka Děkujeme všem, kteří zakoupením drobného dekorativního předmětu prodávaného dětmi a jejich rodiči ze ZŠ a MŠ Prakšice ve stánku na Kateřinském jarmarku a během druhé neděle adventní, přispěli na humanitární účely. Děkujeme také Městskému úřadu Uherský Brod za umožnění těchto prodejních akcí a také místnímu farnímu úřadu, bez jejichž spolupráce bychom nemohli tyto humanitární akce uskutečnit. Prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka posíláme získaný finanční obnos do míst, kde je to nejvíce potřeba. Naše škola se zapojila do práce pro hnutí před 22 lety a od té doby děti pravidelně přispívají svou prací na humanitární účely. Hnutí Na vlastních nohou je dobrovolná humanitární organizace, která byla založena roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Gran Jensen. V hnutí jsou dnes zapojeny tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. Své kořeny zapustilo i na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v Kanadě. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Více na Hnutí Na vlastních nohou bylo za svou činnost několikrát oceněno. Poslední ocenění, kterého si velmi vážíme, bylo vítězství paní Běly Gran Jensen v anketě Zahraniční Čech roku Velkou poctou a oceněním naší práce bylo slavnostní setkání dětí, vojáků a všech ostatních spolupracovníků hnutí na Bohoslužbě pro Stonožku, kterou celebroval Mons. Dominik kardinál Duka v chrámu sv. Víta v Praze dne Naše dojmy a zážitky z této mše svaté byly nepřekonatelné. Pochvalu zaslouží ministranti z Prakšic a z Uh. Brodu za důstojně odvedenou práci, a také všechny ostatní děti, které nesly obětní dary nebo říkaly přímluvy. Pan kardinál byl tak laskav a zaštítil výtvarný projekt k nadcházejícím oslavám k výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Po skončení bohoslužby následovalo vyhodnocení žákovských prací výtvarné soutěže na téma Konstantina a Metoděje, které proběhlo v Arcibiskupském paláci. Hlavní cenu prof. PhDr. Víta Vlnase, PhD., ředitele sbírky Starého umění Národní galerie, získala ve IV. kategorii Kateřina Hlavínová z Pašovic za linoryt Velehrad, který zhotovila pro potřeby hnutí na naší základní škole v Prakšicích. Oceněná grafika byla věnována naší školou jako obětní dar na slavnostní bohoslužbě. Tuto práci a několik desítek dalších úspěšných kreseb, maleb, grafik a prostorových prací si můžete prohlédnout při návštěvě Prahy v Anežském klášteře. Výstava potrvá do 17. února Další informace naleznete také na ka/bohosluzba-pro-stonozku-v-katedrale-sv- -vita. Mgr. Jana Kovaříková, koordinátorka hnutí pro oblast Moravy Studenti Sš-Copt UB ve Volkswagenu Studenti maturitního ročníku studijního oboru mechanik seřizovač mají svůj poslední ročník na SŠ-COPt Uherský Brod skutečně náročný. Sotva byli pasováni do stavu maturantů, hned je čekala odborná stáž v jednom z nejvýznamnějších podniků v Německu ve vzdělávacím institutu Volkswagen, který má své sídlo v městě Chemnitz. Odborná stáž se uskutečnila pod záštitou projektu v rámci Leonardo da Vinci Mobility, její délka byla 14 dní. Hlavním cílem odborné stáže byla pro studenty zejména možnost získání nových poznatků a znalostí v oboru CNC programování a obsluha CNC strojů. Ředitel školy, Mgr. Milan Pechal, o odborné stáži řekl: V letošním roce se posouváme do další dimenze mezinárodní spolupráce. Ke spolupráci se školami v Dánsku a Rakousku jsme přidali jednu z největších a nejmodernějších škol v Německu. Od firmy Volkswagen naši žáci dostali i příslib budoucího zaměstnání. V průběhu pobytu se studenti seznámili s odlišnými programy, které jsou běžně používány ve firmě Volkswagen, avšak největším přínosem byla možnost pracování na zdejších CNC strojích. Tato skutečnost je potvrzena slovy studenta Jakuba Veleckého: Výměnný pobyt v Německu, byl jedna velká zkušenost. Naučili jsme se nový typ programování, ale i 3D modelování v nových, pro nás doposud neznámých programech. Další věcí, která pro nás byla rozhodně novinkou, bylo demontování a montování motorů, což nikdo z nás doposud neznal. V neposlední řadě stojí za zmínku, že jsme si mohli vyzkoušet odborný anglický jazyk i v praxi, a současně jsme se naučili i základní německé fráze. I když vím, že takovou možnost už nikdy nedostau, byl jsem rád, že jsem se mohl stáže zúčastnit. Studenti vrámci odborné stáže nejen programovali či pracovali na CNC strojích, frézkách, ale jako jedno velké překvapení byla právě možnost vyzkoušet montáž i demontáž motorů, která se setkala s velkým ohlasem. Studenti měli připravený program i pro svůj volný čas. Možnost odborné stáže, ověření si vědomostí, ať již jazykových či odborných, byla pro studenty velkým přínosem. Studenti se velmi rychle adaptovali na místní podmínky. V projektu nebylo myšleno pouze na studijní část pobytu, ale i na volnočasové aktivity. Proto byl pro studenty připraven i zajímavý program v jejich volném čase, ať se již jednalo o sportovní turnaje ve volejbale či fotbale, nebo možnost návštěvy vánočních trhů., řekla koordinátorka projektu Ing. Hana Kubišová, Ph.D. Studenti zažili vánoční atmosféru na vyhlášených vánočních trzích v Drážďanech či jen procházkou po kampusu a jeho okolí, která byla dokreslena bohatou sněhovou nadílkou. Největším oceněním pro studenty bylo uznání a ocenění jejich přístupu k práci, studiu a vystupování od ředitele vzdělávacího institutu, kdy studenti slavnostně přebírali certifikát spolu s doplňkem o získaných dovedností v průběhu stáže společně s Europassem Mobility. Uvedené certifikáty jsou pro studenty velkým přínosem, protože potvrzují jejich dosud získané vědomosti a mohou je uplatnit při ucházení se o zaměstnání. V novém roce vyjede na stejnou odbornou stáž druhý běh a poté ještě další dva. školství Pozvánka k zápisům do prvních tříd základních škol Městský úřad v Uherském Brodě, odbor školství a kultury oznamuje zákonným zástupcům dětí, které splňují podmínku pro zahájení povinné školní docházky, že zápisy do 1. tříd základních škol v Uherském Brodě se uskuteční ve všech základních školách v Uherském Brodě (včetně částí Havřice, a Újezdec) jednotně ve čtvrtek 24. ledna 2013 od 14 do 17 hodin. Zápis do Základní školy praktické proběhne ve čtvrtek 14. února od 14 do 15 hodin. Odbor školství a kultury dále upozorňuje, že v souladu s 36 odst. 4) zák.č. 561/2004 Sb. (nový Školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v termínu vyhlášeném pro zápisy do 1. tříd. Bližší podrobnosti k zápisům jsou zveřejněny na webových stránkách města a základních škol v Uherském Brodě. ZŠ Na Výsluní srdečně zve všechny budoucí prvňáčky k zápisu i na ukázkovou hodinu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, která se uskuteční v úterý 15. ledna 2013 od 15 hodin. Práci v první třídě představí paní učitelka Mgr. Hana Jurigová se svými současnými prvňáčky. Dotazy k zápisu ochotně rodičům zodpoví ředitelka PaedDr. Dagmar Bistrá. Vernisáž na gymnáziu O tom, že Gymnázium J. A. Komenského je školou, která kromě studijních schopností rozvíjí také uměleckou stránku svých žáků, se mohli přesvědčit návštěvníci vernisáže Výstavy výtvarných prací studentů gymnázia. Již 2. ročník této akce se uskutečnil v areálu školy. V příjemné atmosféře a za doprovodu školní cimbálové muziky JAKUB se zde setkali zástupci Zlínského kraje, města Uherský Brod, Sdružení rodičů a přátel gymnázia i podnikatelské veřejnosti. Účastníci vernisáže ocenili vedle kvality prací především společenský charakter akce, který naplňuje snahu školy být nejen centrem vzdělanosti, ale také prostorem pro setkávání veřejnosti našeho regionu. Doufáme, že i další plánované akce se setkají s podobně příznivým ohlasem, shodli se organizátoři. -red- Brodský zpravodaj

14 inzerce K R A C H! PO VYPRODÁNÍ ZÁSOB BUDE PRODEJNA UZAVŘENA. LIKVIDACE. -50% VŠE minus Naprosto neuvěřitelné! Absolutní bomba! Na veškeré zboží platí sleva neuvěřitelných 50%! Obleky, kabáty, kalhoty atd.! Využijte neopakující se příležitost a vykupte nás!! Těšíme se na Vás!! 14 UHERSKÝ BROD, Obchodní dům REAS Moravská 82, naproti řeznictví VOMA Poděkování ČKNH Jménem svým i jménem statutárního zástupce Českého klubu nedoslýchavých Help děkuji všem, kteří přispěli k přípravě mikulášského večírku s tombolou, který se konal v Domě kultury v Uherském Brodě. Dík patří firmám a podnikatelům, kteří sponzorsky přispěli na tombolu. Rád bych zde jmenoval: Obchůdek Olšava, Papírnictví Řihák, Optika Veselá, Foto Kastner, Rojal, Primadona, Linea, Pivovar Janáček, Pekárny Delta, Zlatnictví Buráňová, Zlatnictví Výmolovi, Zemaspol a.s., Kasko Slavkov, Prima Bilavčík, Elisa Hromčík, Elektro Garaja, Rose Art, R-Styl, Van Bui Thanh, Anežka Fojtáchová, Kožešnictví Vacula, Tekoo, Pekárna Šesták, Zdravá výživa Zatloukalová, Drogerie Valášek, Drogerie Camilla, Lubomír Flekač Praha, Korallina, Textil Lukešová, Textil Masař, Jitako, Rejnok sport, Květiny U Dany, Květiny Fojtáchová, Pekárna Javor, Podlahy Stejskal, Intersport i dlouhé řadě dalších drobnějších dárců. Je potěšující a ode všech nanejvýš šlechetné, že v současné tržně orientované době jsou ochotni něco nezištně věnovat druhým. Za jejich podporu, které si nesmírně vážíme, co nejsrdečněji děkuji a přeji všem hodně úspěchů i v následujícím roce. Jaroslav Borýsek, předseda klubu KUPON Text inzerátu k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu Telefon nebo jméno a adresa, pokud není otištěno v inzerátu Vyplňte a odešlete na adresu: Brodský zpravodaj, Masarykovo nám., 100 Uherský Brod Řádková inzerce TERMÁLY SÁRVÁR autobusem (nejen) pro seniory za 620 Kč. PRAHA s návštěvou muzikálu Tři mušketýři autobusem od 700 Kč. Lyžování Jeseníky v lednu na 8 dní s polopenzí za 3490 Kč. Lyžování Veľká Rača na 3 dny s polopenzí za 1490 Kč (možnost prodloužení). Lyžování Krkonoše na 3 dny s polopenzí pro 2 osoby za 2190 Kč (možnost prodloužení). Luxusní Bešeňová na 3 dny s polopenzí pro 2 osoby za 2360 Kč (možnost prodloužení). Vstupenky na muzikály Aida, Jesus Ch. Superstar, Klíč králů, Lucrezia Borgia, Mary Poppins, Noc na Karlštejně, Osmý světadíl, Pomáda, Quasimodo, Robin Hood, Tři mušketýři. Koncert kapely FLERET ve Zlíně. Objednávky v CA PENCIL Travel, Komenského 67, Uherský Brod, tel , Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi od 1/2 roku na ukázkové lekce PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, které proběhnou ZDAR- MA v Uh. Brodě a v Luhačovicích, kde hravou formou seznamujeme děti s prvními krůčky do vody. S miminky od 2 měsíců plaveme v rehabilitační vaně. Přihlášky a informace na tel nebo na: - pí Slivečková. Těšíme se na Vás. Podlahářské práce parkety, PVC, palubovky, plovoucí podlahy, koberce, broušení a lakování podlah. Více na tel Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, staré hospodské sklo koupím do sbírky. Tel Pronajmu byt 1+1 na sídlišti Pod Vinohrady, I. patro. Tel Kdo doučí před maturitou ČJ. Jedná se o leden-květen. Tel PRODÁM ZDĚNÝ BYT 2+1 ve 3. NP o rozloze 60 m². Jedná se o zrekonstruovaný dům v centru města Uherský Brod, lokalita Židovna. Výhodou tohoto bytu jsou 3 lodžie, velký sklep a poloha. Jedna z lodžií je uzpůsobena jako zimní zahrada. V blízkosti je dětské hřiště, školka, pošta a obchod. Cena Kč. Kontakt: (po 17. hod.) K nastěhování v dubnu RK nevolat. Při rychlém jednání sleva. Setkání seniorů Děkujeme za uskutečněné setkání seniorů Uherského Brodu. Toto setkání (již druhé) se uskutečnilo 6. prosince v zasedací místnosti městského úřadu. Setkání organizovala paní Hýblová, která má na starosti komunitní plánování. Ujala se celé organizace setkání i přes své pracovní povinnosti. Setkání bylo velmi kladně přijato všemi přítomnými a věříme, že i v dalších letech se budeme setkávat v tak hojném počtu. Senioři Uherský Brod Brodský zpravodaj

15 Kamenex cup patří fotbalistkám 1. FC Slovácko Uherskobrodská sportovní hala patřila po dva dny skvělému ženskému fotbalu. Pátý ročník mezinárodního halového turnaje Kamenex cup je minulostí. Pohár pro vítěze a pětitisícovou finanční odměnu si z města Komenského odvezly fotbalistky ligového 1. FC Slovácko, když v závěrečném zápase porazily pražské Vysočany nabité hvězdami v čele s Petrou Divišovou. Dvoudenní turnaj nabídl skvělou podívanou. Do Uherského Brodu se sjela česká a slovenská špička ženského fotbalu. Osmička týmů hrála systémem každý s každým. Samotný vrchol přišel na závěr, kdy se ve vzájemném souboji Slovácka a pražských Vysočan rozhodovalo o celkovém vítězi, uvedl ředitel turnaje Josef Hamšík z pořádajícího ČSK Uherský Brod. Poslední utkání turnaje se stalo skutečným vrcholem dvoudenního klání. Fotbalistky 1. FC Slovácko vyhrály přesvědčivě nad pražskými Vysočany 5:1. Turnaj má rok od roku vyšší sportovní úroveň a chceme ho do budoucna nadále udržet v Uherském Brodě. Pro příští rok nebudeme po týmech vybírat žádné startovné, chceme totiž přilákat i regionální kluby z okolí, které počítají každou korunu. Byl bych rád, kdyby se turnaj stal oslavou ženského halového fotbalu, Béčko mužů deklasovalo Mikulov V posledním utkání roku rozstřílelo béčko mužů soupeře z Mikulova. Záložní tým uherskobrodských basketbalistů tak odčinil překvapivou porážku proti Podolí. Spartak Uherský Brod B Inmedias Mikulov 93:27 Družstvo Mikulova dosud nezískalo žádné vítězství, a tak jediným přijatelným výsledkem pro domácí byla povinná výhra. Před případným podceněním soupeře Broďany varovala překvapivá domácí prohra proti Podolí. Uherskobrodský kouč naordinoval svým svěřencům od počátku celoplošný presink, což se ukázalo jako správná volba. Body: L. Kratěna 29, Kryštof 16, J. Krejčiřík 12, Hladil 10, Novák 10, V. Lekeš 6, O. Dorazil 2, Gál 2, Smrž 2, Vajdík 2, T. Krejčiřík 2. (pz) sport poznamenal Miroslav Kolek ze společnosti Kamenex, s.r.o. My pro změnu uvažujeme o tom, že v Uherském Brodě založíme oddíl žen, abychom do turnaje mohly nasadit vlastní tým, dodal Hamšík z ČSK Uherský Brod. Mezinárodní charakter turnaje dokreslila skutečnost, že na palubovce se kromě domácích rozhodčích objevili také sudí ze zahraničí. Zápasy řídili rozhodčí z Německa a Slovenska. Speciálně vyrobené skleněné kopačky od organizátorů obdržely nejlepší hráčka turnaje, střelkyně a brankářka. Zvláštní cenu, podepsaný dres fotbalistů Slovácka, pak získala miss turnaje. Vyhlášena byla také nejlepší hráčka z každého týmu. Všechny hráčky obdržely volnou vstupenku do aquaparku Delfín a na diskotéku Tropic club. Trenéři pak měli možnost navštívit Pivovar Uherský Brod, kde se zúčastnili exkurze spojené s ochutnávkou zlatavého moku. Konečné pořadí: 1. Slovácko (28:2) 19 bodů pohár, medaile, Kč, nejlepší hráčka: Nikola Kozumplíková dárkový balíček kosmetiky. 2. Vysočany Praha (33:8) 18 bodů pohár, medaile, Kč, nejlepší hráčka: Veronika Pincová dárkový balíček kosmetiky. 3. Dúbravka Bratislava A (20:6) 14 bodů pohár, medaile, Kč, nejlepší hráčka: Mária Horňáková dárkový balíček kosmetiky. 4. Žirafa Žilina (19:8) 11 bodů - diplom nejlepší hráčka: Lucia Vlčaková dárkový balíček kosmetiky. 5. Spartak Myjava (16:10) 10 bodů diplom, nejlepší hráčka: Iveta Neveďalová dárkový balíček kosmetiky. 6. KOVO Beluša (10:12) 6 bodů diplom, nejlepší hráčka: Elena Kasenčáková dárkový balíček kosmetiky. 7. Dúbravka Bratislava B (5:25) 3 body diplom, nejlepší hráčka: Barbara Hajosová dárkový balíček kosmetiky. 8. FC Babice (0:59) 0 bodů - diplom nejlepší hráčka: Gabriela Tichá dárkový balíček kosmetiky. Nejlepší hráčka turnaje: Nikola Kozumplíková (Slovácko) skleněná kopačka. Nejlepší brankářka: Katarína Horňáková (Dúbravka A) skleněná kopačka. Nejlepší střelkyně: Petra Divišová (Vysočany Praha, 10 gólů) skleněná kopačka. Miss turnaje: Eva Palánková (Babice) podepsaný dres fotbalistů Slovácka. Nejmladší hráčka turnaje: Pavlína Matušová (Babice, 11 let) fotbalový míč. Petr Zpěvák Basketbalový web Spartak Uherský Brod oznamuje všem příznivcům, že spustil nové webové stránky na adrese: Budete zde nacházet aktuální informace z činnosti všech družstev klubu. Uvítáme fotografie z utkání družstev všech kategorií (prosíme, posílejte přes úschovnu nebo na (pz) Příprava florbalových talentů na ZŠ Pod Vinohrady je v plném proudu Od září jsme na ZŠ Pod Vinohrady zahájili florbalovou přípravu pohybově nadaných žáků. Do této přípravy je zařazeno 18 žáků, trénujeme ve čtvrtek od 14:30 do 15:30 v tělocvičně školy, od 13. září jsme absolvovali 15 tréninků. Sehráli jsme 4 turnaje, dva vyhráli a v jednom obsadili 2. místo. Věkový průměr naší skupiny je 9,5 roku, přesto jsme se dokázali herní šikovností prosadit proti starším a fyzicky vyspělejším soupeřům. Hned na začátku roku 2013 sehrajeme ve dvou družstvech turnaj ve sportovní hale. O jarních prázdninách, od pondělí 25. února do středy 27. února, organizujeme další ročník florbalového tábora, předpokládáme účast většiny hráčů na této akci. Ve třetím prázdninovém týdnu se mohou hráči účastnit sportovního tábora. Noví zájemci mohou volat na číslo: , nebo psát na zsvin.cz. Zdeněk Moštěk Brodský zpravodaj

16 sport Florbalistky zakončily ligu dvěma výhrami Juniorky 1. AC Uherský Brod zvládly ligovou derniéru florbalistek na výbornou. Na turnaji v Olomouci dvakrát přesvědčivě zvítězily a upevnily si tak druhou příčku tabulky po základní části. 1. AC Uherský Brod MEZ Vsetín 19:2 Proti poslednímu celku tabulky si Broďanky otevřely střelnici a bezmocnému soupeři nasázely úctyhodných devatenáct branek. Každý gól holky náležitě oslavily a způsobily tak nečekané prodloužení zápasu, uvedl dobře naladěný kouč Tomáš Králík. Branky: Matějíčková 5, Indrová 4, Pravcová 4, Mošťková 3, Kadlčíková, Madajová, Zlámalová. 1. AC Uherský Brod FBC Lipník nad Bečvou 7:4 Až do poloviny zápasu byl výsledek na vážkách, přestože Broďanky měly díravý míček více na svých hokejkách. První třetina skončila bez branek. V té druhé se dokonce soupeř ujal jednobrankového vedení. Po krátké domluvě na lavičce se vývoj během několika minut změnil a jasně jsme dokráčeli k zasloužené výhře, poznamenal Králík. Branky: Indrová 2, Pravcová 2, Kadlčíková, Matějíčková, Mošťková. Poslední zápasy si náramně užívám. Hráčky předvádí krásný florbal a celý tým je výborně naladěný. Dobrá atmosféra je pro mě cennější než ta hromada bodů, co máme v tabulce. Základní část jsme zvládli výborně, připustil Králík. Do nadstavbové části postoupily společně s Broďankami celky Vítkovic a Olomouce. V boji o play off narazí hráčky 1. AC Uherský Brod na Židenice, Bulldogs Brno a Žďár nad Sázavou. Věříme si. Máme výbornou gólmanku, jistou obranu a kreativní útok. Neznáme ale hru nových soupeřek. Těšíme se na těžké zápasy, ty nás baví nejvíc, uzavřel Králík. Sestava 1. AC Uherský Brod: Omelková, Marková, Uškrtová, Madajová, Mandová, Zlámalová, Pravcová, Kadlčíková, Matějíčková, Indrová, Mošťková. (pz, tk) Turnaj O pohár ředitele Pátého ročníku vánočního turnaje žáků školní družiny ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě se zúčastnilo více než dvacet mladých florbalistů. Turnaj se uskutečnil v kategorii 2.-4.tříd a o pohár bojovalo 5 družstev, která se utkala systémem každý s každým ve čtyřech hracích kolech. Celý předvánoční měsíc probíhaly každé úterý urputné boje, které vyvrcholily v posledním školním týdnu roku Výsledky: 1. (Filip Horák, Kryštof Obadal, Tomáš Novotný, Tomáš Tlach, Martin Starý), 2. (Marek Souček, Martin Brauner, Martin Ležatka, Alex Vartanis, František Janků), 3. (David Ležatka, Veronika Moravcová, Vojtěch Mahdal, Daniel Čaňo, Jakub Kandrnál). Nejlepší střelec: David Ležatka, nejlepší hráč: Martin Ležatka, nejlepší brankář: Jakub Nevařil, florbalový talent: Veronika Moravcová a Adam Daněk. Cena Fair play: Marek Souček. Pochvalu zaslouží i ostatní hráči: Lukáš Antonín, Jan Hradil, Erik Kouřil, Lukáš Koníček, Jaroslav David, Dennis Zlámal, Ondřej Šobán a Richard Sedláček. (dm) Aerobik Zlínská hala Zelené hostila dva finálové závody v aerobiku jednotlivců. Během odpoledne probíhaly jak soutěže Aerobictouru, kam postoupila děvčata z pěti základních kol, tak také republikové finále Děti fitness, kde byla pochopitelně větší konkurence. Závodnice startující v Aerobictour byly rozděleny jednak podle věku, ale také podle umístění v jednotlivých pěti základních kolech. Uherskobrodské závodnice posbíraly celkem 8 medailí a staly se nejúspěšnějším týmem. Výsledky - kategorie do 6 let (top 20): 1. Tereza Luxová. Kategorie do 6 let (top 40): 2. Katka Mrázková. Kategorie 7-8 let (top 40): 1. Edita Keňová. Kategorie let (top 20): 1. Monika Hubáčková. Kategorie 14 a více let (top 20): 1. Lucie Struhelková. Kategorie 14 a více let (top 40): 1. Kristýna Mahdalová, 2. Kristýna Madajová. Do kategorie Děti fitness zasáhlo devět děvčat. Zlato získala Monika Hubáčková. (pz) Plavci mají za sebou čtyři náročné mítinky Zimního poháru Moravy ve Vsetíně se zúčastnili plavci z 44 oddílů. Uherskobrodské barvy hájily Šárka Kadlecová a Barbora Březinová. Šárka Kadlecová se mohla pochlubit krásným 5. místem na 50 m prsa a 100 m prsa, kde vytvořila i nový oddílový rekord časem 1:40,3 min. Barboře Březinové se nejvíc vedlo na 50 m motýl, kde skončila třináctá. Zimního poháru Moravy v Prostějově se zúčastnili plavci z 39 oddílů. Na těchto závodech měl Uherský Brod jediného zástupce - Martina Kuru. Trio Martin Kadlec, Veronika Koníčková a Lenka Lukašíková se vydalo na mezinárodní závody do Zlína. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 32 oddílů, z toho jeden oddíl z Rakouska, jeden oddíl z Polska a dva oddíly ze Slovenska. Čtveřice uherskobrodských nadějných plavců ve složení Pavel Hájek, Jakub Svozil, Tomáš Jurák a Cyril Dvořák se představila na zimním republikovém mistrovství žactva dvanáctiletých v Trutnově. Na toto mistrovství se dostane na každou disciplínu jen čtyřiadvacítka nejlepších plavců z celé republiky, uvedla spokojená Renata Krůželová ze Spartaku Uherský Brod. Dvojnásobné zastoupení měli Broďané na 100 a 200 m prsa, které si zaplavali Pavel Hájek a Jakub Svozil. Na 100 m prsa skončil Pavel Hájek na 16. místě a Jakub Svozil byl třiadvacátý. Na 200 m prsa skončil Pavel Hájek v oddílové rekordu na 13. místě a Jakub Svozil doplaval v osobním rekordu šestnáctý. Cyril Dvořák se představil na trati 200 m motýl, kde skončil na 20. místě a zlepšil si přihlášený čas. Tomáš Jurák si zaplaval nejdelší trať, a to m volný způsob. Doplaval na 21. místě v novém oddílové rekordu. (pz, rk) ČSK uspořádal turnaj fotbalových předpřípravek 16 Fotbalový oddíl ČSK Uherský Brod uspořádal ve sportovní hale turnaj fotbalových předpřípravek, tzn. nejmenších fotbalových nadějí, které ještě nehrají organizované soutěže a krásy tohoto sportu teprve poznávají. Talentovaní chlapci i děvčata ročníku 2006 a mladší se utkali systémem každý s každým v počtu osmi účastníků, včetně hostů ze slovenského Nového Mesta nad Váhom, uvedl ředitel turnaje Libor Odstrčil. Od začátku turnaje byly k vidění velmi zajímavé souboje nejmenších fotbalistů, kteří si hru opravdu užívali. To, co ztráceli na fotbalovosti, nahrazovali obrovskou bojovností, nadšením a upřímnou radostí ze hry. Krása fotbalu v podání těchto nejmenších fotbalistů se přenesla i do slušně zaplněného hlediště, a tak největší odměnou pro malé naděje byl častý bouřlivý potlesk a povzbuzování celé haly. Přestože celý turnaj byl pořádán bez jakéhokoliv tlaku na výsledek a ceny si odnesla všechna družstva, přece jen pro úplnost přinášíme konečné pořadí: 1. Hluk, 2. Bojkovice, 3. Újezdec, 4. Fastav Zlín 5. ČSK Uherský Brod, 6. Nové Mesto nad Váhom, 7. Valašské Klobouky, 8. SK Boršice. Ceny jednotlivým týmům předávali předseda ČSK Uherský Brod Josef Hamšík společně se sportovním manažerem a trenérem A týmu mužů Františkem Ondrůškem. (pz, lo) Vánoční turnaj ovládli brodští basketbalisté Basketbalisté U12 vypálili všem rybník na mezinárodním turnaji v Trenčíně, kde neprohráli ani jeden zápas. Kromě Broďanů se na Vánočním turnaji představily tyto celky: Trenčín, Partizánske, Nitra, Trnava a Prievidza. V semifinále Broďané porazili Nitru 49:31 a ve finále domácí Trenčín vysoko 69:14. V turnaji jsme neprohráli ani jednu čtvrtinu. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jakub Neděla, který exceloval zejména v obraně. Pochvalu zaslouží také Tomáš Řehák, který se díky výbornému výkonu prosadil do základní pětky, uvedl Ivo Mikulec, duše basketbalového týmu. (pz) Brodský zpravodaj

17 sportovní galerie Fotbalistky 1. FC Slovácko vyhrály prestižní halový turnaj žen Kamenex cup. Foto: František Blaha Na turnaji Kamenex Cup rozhodovali Boris Parilák (Slovensko), Roman Smirnov (Slovensko), Ondřej Havlín (Česko), Ivan Šimon (Česko), Alexander Gliesing (Německo), Petr Zpěvák (Česko) a budoucí rozhodčí Adam Zpěvák (Česko). Foto: František Blaha Plavci Spartaku Uherský Brod se neztratí ani v silné konkurenci. Foto: Renata Krůželová Členky týmu aerobiku Lucie Struhelková a Monika Hubáčková z 1. AC Uherský Brod. Foto: archiv klubu Vítězové pátého ročníku O pohár ředitele ZŠ Pod Vinohrady. Foto: archiv školy Mladí fotbalisté ČSK Uherský Brod na turnaji předpřípravek. Foto: František Blaha Brodský zpravodaj

18 inzerce Váš bankéř ve vašem městě EXPRESNÍ konto EXPRES Karta na počkání při podpisu smlouvy neomezený počet výběrů z bankomatů UniCredit v ČR i zahraničí pro aktivní klienty možnost vedení konta zdarma PŘEVRATNÁ Hypotéka atraktivní úroková sazba od 2,2 % p. a.* PRESTO Půjčka s odměnou 3 500Kč** neúčelová půjčka na cokoli snadné převedení jedné půjčky nebo sloučení několika půjček, kreditních karet a kontokorentů maximální částka pro sloučení úvěrů až Kč * Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek stanovených bankou. ** Částka ve výši Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Výše poskytnuté PRESTO Půjčky musí přesáhnout částku Kč (do výše se přitom nezahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru a za pojištění schopnosti splácet, v případě půjčky na zaplacení úvěrů se nezahrnují ani poplatky za předčasné splacení původních úvěrů). Více informací v UniCredit Bank Expres Masarykovo náměstí 101, Uherský Brod tel.: , mob.: _UCB_Uhersky_Brod_Image_inz_185x123,5_V01.indd 1 1/4/13 3:25 PM Cena: Kč Veletiny- exkluzivní prodej RD. Přízemí určené k rekonstrukci, v patře byt 2+1. Topení elektrické + tuhá paliva. Luhačovice hledáme k pronájmu nebytové prostory v centru. Nájem od 3/ Celá ČR zprostředkujeme výkup Vašich pozemků (pole, louky, lesy, pastviny apod.) RE/MAX PRODÁVÁ NEJVÍCE REALIT NA SVĚTĚ. PRODÁME I VAŠI NEMOVITOST. Cena: Kč Přečkovice- exkluzivní prodej zděného bytu 3+1 v OV (74m2). 2x sklep, balkon. Velmi pěkný. Topení na tuhá paliva. Cena: Kč Uh.Hradiště- exkluzivní prodej bytu 2+1 v OV (44m2) v 3.patře + sklep (20m2). Nové omítky, nová plast.okna. Nízké náklady. PLUS mobil: Brodský zpravodaj

19 inzerce Brodský zpravodaj

20 Tradice Vánočních dílniček pořádaných Rodičovským klubem při Základní škole v Újezdci u Luhačovic nebyla porušena ani letos. V pátek 14. prosince se ve třídách rozléhaly tóny koled, voněl perník i purpura Foto: archiv RK Na požehnání před tradičním Tříkrálovým koledováním si přišlo více než 30 skupinek koledníků Charity. Foto: Elen Sladká V pořadu DDM krásně nazvaném Vůně Vánoc vystoupily také nejmladší děti z Rozmarýnku. Že za svůj výkon sklidily obrovský potlesk jistě netřeba dodávat Foto: Elen Sladká O tom, že Gymnázium JAK je školou, která kromě studijních schopností rozvíjí také uměleckou stránku svých žáků, se mohli přesvědčit návštěvníci vernisáže Výstavy výtvarných prací studentů. Více na Foto: Elen Sladká Při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta ministrovali žáci ZŠ Na Výsluní a ZŠ Prakšice. Více na webu města a str. 13 Foto: archiv ZŠ Tradice zpívání u kostela v Újezdci u Luhačovic byla dodržena v úterý 25. prosince, kdy farní sbory za doprovodu části CM Rozmarýn v půlhodinovém programu podbarvily pohodovou atmosféru svátečních dnů. Foto: Josef Srník

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. PARKOVÁNÍ ZA POPLATEK DLE ZÓNY ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY SOUKROMÉ PLACENÉ PARKOVIŠTĚ PŘEDPLATNÉ AUTOBUSOVÉ

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více