Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma Brodský zpravodaj. Pour feliciter Foťte naše město Radovan Chvíla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Pour feliciter 2013. Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma Brodský zpravodaj Pour feliciter 2013 Foťte naše město Radovan Chvíla

2 Vzájemnou školou poezie potěšil v Ulitém Kafé výtvarník, divadelník, básník a spisovatel Jaroslav Kovanda a herec Městského divadla Zlín Josef Koller. Více str. 11. Foto: Markéta Švehlíková Nádherný koncert k 30. narozeninám si nadělil dětský pěvecký sbor Comenius s dirigentkou Marcelou Burešovou. Více str. 10. Foto: Markéta Švehlíková Učitelé uherskobrodské ZUŠky připravili posluchačům nezapomenutelný zážitek v podobě Vánočního koncertu. Více str. 12. Foto: Markéta Švehlíková Uherskobrodský výtvarník Karel Táborský oslavil své životní jubileum jedinečnou výstavou na Panském domě. Více str. 11. Foto: Markéta Švehlíková Známý hudební kritik a publicista Jiří Černý se vrátil do Cafe Clubu, kde v dvouhodinovém pořadu přiblížil život a tvorbu Leonarda Cohena. Více str. 11. Foto: Markéta Švehlíková Vánoce bez tradičního koncertu Pěveckého sboru Dvořák si umí představit málokdo. Na závěr opět zazněla Tichá noc, při níž dochází k vzácnému souznění všech přítomných. Více str. 12. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 fotogalerie Silvestrovského setkání na Pepčině se tradičně účastní desítky lidí. Foto: Jiří Barčík Na zasedání Bezpečnostní rady projednán nový Krizový plán ORP Uherský Brod. Členové rady poté doporučili jejímu předsedovi plán schválit, a tak ho starosta Patrik Kunčar stvrdil svým podpisem. Nový dokument je platný od 1. ledna 2013 a obsahuje všechny potřebné údaje k řešení krizových situací pro 2 města a 28 obcí, které zahrnuje správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Uherský Brod. Foto: Elen Sladká Konferenci o bezdomovectví a mimořádných událostech uspořádala Oblastní Charita Uherský Brod. Konala se pod záštitou starosty Patrika Kunčara, který přednesl také úvodní projev. Více str. 8. Foto: Elen Sladká Na radnici se konalo slavnostní přijetí hostů z partnerského města Šamorín. Kromě hasičů se účastnili také představitelé obou měst. Více str. 6. Foto: Elen Sladká Folklorní soubor Olšava okouzlil Čínu. Více str. 9. Foto: archiv Olšavy Předání Betlémského světla na česko-slovenské hranici je každoročně příležitostí k setkání skautů i představitelů města z obou stran hranice. Foto: archiv Skautů Brodský zpravodaj

4 pozvánky Město Uherský Brod ve spolupráci s Muzeem JAK v Uherském Brodě, Gymnáziem Jana Amose Komenského, Židovskou obcí Brno a Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém vás zvou na akci Vzpomínka na holocaust V 70. výrocí odsunu zidovských obcanu V z Uherského Brodu V do fasistických vyhlazovacích o táboru V o Neděle 27. ledna :00 odhalení pamětní desky na budově Gymnázia Jana A. Komenského v Uherském Brodě 16:15 vernisáž výstavy fotografií ve foyer kina Máj, po vernisáži bude následovat komponovaný pořad beseda s pamětníky a hudebním doprovodem souboru GABI RABI (promítací sál kina Máj) 19:00 film režisérky Agnieszky Rollandové V TEMNOTĚ (z roku 2011, nominovaný na OSKARA) Za podpory Zlínského kraje a Židovské obce Brno DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pracovištì DDM: Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 tel./fax: Uherský Brod tel.: LEDEN 2013 NAKRESLI SI SVÉHO ANDÌLA Nakresli, namaluj, uháèkuj, vymodeluj a pøines na DDM do Výstava Andìl domácí se koná v prostorách DDM. Info: Radka Benešová DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti první záhadu v roce Pøíbìh naleznete na stránkách DDM. Info: ZIMNÍ VýTVARNÁ SOUTÌŽ Namaluj, vytvoø jakoukoliv technikou zimní obrázek nejpozdìji do Tvoøit mùžeš i na Eku dennì od 14 do 17 hodin. Info: M.Jílková sobota 5. GEOKAÈERSKÁ Výprava do Luhaèovic Sraz v u vlakového nádraží, návrat v h. Pøihlášky do , info: M.Kadlecová pondìlí 14. Výstava LES Od pondìlí do pátku na Ekocentru Chrpa. Dopoledne pro školy, odpoledne -pátek h. prohlídka pro veøejnost. Info. M.Kadlecová úterý 15. Písnièkové odpoledne Na Ekocentru Chrpa od do hry, písnièky, taneèky. Info: M.Jílková sobota 19. Manželské veèery šestidílný kurz nabízí manželským párùm praktické rady, 26. jak vybudovat pevné a šastné manželství na celý život. Od ve velkém sále DDM. Info: sobota 19. Sáòkaøské závody Tradièní závody u rybníka na sáòkách a bobech pro všechny vìkové kategorie. Od h. Pouze za pøíznivých snìhových podmínek. Info: M.Mlèochová pátek 25. Hypnóza, feng shui, geopatogenní zóny Beseda o vztahu èlovìka a jeho životního prostoru a øešení problémù v nìm. Od DDM, pøihlášky a platby 99 Kè pøedem nejpozdìji do Info: M.Kadlecová sobota 26. Èaj párty Povídání nad dobrým èajem, bubnování, rituál pro rok Pøineste si svùj nejoblíbenìjší kamínek. Info: L.Skoèovská støeda 30. Minivernisáž V èajovnì. Vyhodnocení soutìže Kreslíme pro radost ètvrtek 31. posezení u èajíku i s rodièi. Info: L.Skoèovská Občanské sdružení,,stříška ve spolupráci s MŠ Uherský Brod, Havřice a MŠ Uherský Brod, Primátora Hájka Pořádají MAŠKARNÍ KARNEVAL pro děti v sobotu 26. ledna 2013 v 15 hodin ve sportovní hale v Havřicích Program a občerstvení zajištěno pátek 1. nedìle 3. ètvrtek 7. sobota 9. Pøipravujeme na únor: Zimní fimování Pololetní prázdniny v tvoøivé náladì. Od 9.00 v keramické dílnì. Poplatek: 50Kè/dìti, 60Kè/dospìlí info: R.Benešová Dramatìní Aneb divadelní pøedstavení dramatického kroužku. Od ve velkém sále DDM. Info: M.Mlèochová Kurz efektivní výchovy devítidílný kurz pro rodièe, kteøí chtìjí lépe rozumìt svým dìtem, správnì s nimi komunikovat. Vždy ve ètvrtek h. V Ekocentru Chrpa. Pøihlášky a platby v recepci DDM do Info: M.Kadlecová Fašank na Maršovì Tradièní obchùzka masek, hudba, zpìv, tanec a hlad taky nebude. Info: M.Kadlecová Dùm dìtí a mládeže v Uherském Brodì dìkuje všem pøíznivcùm, spolupracujícím organizacím a sponzorùm, v novém roce pøeje hodnì štìstí, zdraví a pohody. pf 2013 Čeká Vás: bohatá tombola a každá maska vyhrává 4 Brodský zpravodaj

5 úvodník Vážení spoluobčané, milí čtenáři dovolte mi, abych vás na prahu roku 2013 co nejsrdečněji pozdravil a popřál pevné zdraví, lásku, osobní pohodu, požehnání, dobré přátele a nepochybně také štěstí. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, pomáhají hendikepovaným a sociálně ohroženým spoluobčanům, sportovním a kulturním nadšencům, vedoucím kroužků nebo těm, kdo neváhají přiložit ruku k dílu při zvelebování našeho města ať už fyzicky, nebo formou nejrůznějších námětů a podnětů. Zvláštní poděkování patří nezištné službě dobrovolných hasičů, o jejichž práci a nasazení většina z nás nemá ani zdaleka představu. Rovněž vám chci poděkovat za pomoc při úklidu chodníků a prostranství kolem vlastních domů a vážím si také pomoci každého, kdo se nezdráhá shýbnout pro odhozený papírek a hodit ho do nejbližšího odpadkového koše. Přestože město vynakládá nemalé prostředky v řádu milionů korun na letní i zimní údržbu a úklid veřejných prostranství, není mnohdy v lidských silách ani ekonomicky únosné zabezpečit všechny tyto činnosti v požadované rychlosti a četnosti. A pokud ano, tak jedině za cenu omezení investic do dalšího rozvoje města a nejrůznějších oprav majetku města, což si myslím nikdo z nás nepřeje. Po celý uplynulý rok jsme prostřednictvím Brodského zpravodaje průběžně přinášeli informace o probíhajících a dokončených investičních akcích, opravách a také o budoucích investičních záměrech města, které byly schváleny zastupitelstvem města jakožto nejvyšším voleným orgánem. Domnívám se, že nebude na škodu stručně zrekapitulovat, co se v roce 2012 podařilo. V oblasti kultury a sportu mimo jiné jmenovitě zmíním slavnostní ocenění sportovců a sportovních kolektivů za roky , V. sochařské sympozium, výstavu umělce světového formátu Ivana Theimera nebo konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Na Masarykově náměstí se uskutečnily např. několikadenní Bílokarpatské slavnosti, Kateřinský jarmark a Brodská pouť, která se nově rozšířila na plochu náměstí a byla doplněna kulturním programem. Premiéru měl v Uherském Brodě jedenáctidenní Vánoční jarmark s řadou doprovodných akcí a vystoupení. V případě Vánočního jarmarku jsme se setkali převážně s kladnou odezvou veřejnosti, ale také několika výtkami, které směřovaly zejména ke vhodnosti některých vystoupení a načasovanosti programu. Celý jarmark byl v režii pořádající agentury, které město za symbolickou cenu část náměstí pronajalo. Ve značném předstihu před konáním akce jsme s pořadateli provozní záležitosti projednali a bylo přislíbeno, že se budou snažit připomínky zohlednit něco akceptovali, něco bohužel ne. Přes některé nedostatky si však myslím, že tento jarmark splnil účel a náměstí se stalo místem předvánoční pohody a setkávání mnohých spoluobčanů při sledování kulturních vystoupení, nákupu dárků nebo ochutnávce nejrůznějších dobrot, šálku horkého punče, čaje či svařeného vína. Město nemuselo vynaložit žádné finanční prostředky na stavbu podia, stánků, honoráře vystupujícím ani ohňostroj vše bylo v režii pořadatelů. Z provozních záležitostí se jednalo např. o novou efektivnější organizační strukturu Městského úřadu a s tím související výběrová řízení na pozice některých vedoucích pracovníků a dále konkursy na ředitele Domu dětí a mládeže a všech brodských základních škol kromě Újezdce. Většina stávajících ředitelů svůj post na další šestileté funkční období obhájila. Dále Rada města schválila novou směrnici o zadávání veřejných zakázek, na základě které jsou všechny zakázky nad Kč zveřejňovány na webových stránkách města a výrazně se tak rozšířilo spektrum firem ucházejících se o tyto zakázky. Do všech služebních automobilů úřadu byl instalován monitoring pohybu pomocí GPS od tohoto opatření si slibujeme další zvýšení efektivity využívání vozidel a úsporu pohonných hmot. V oblasti investic se podařilo úspěšně realizovat celou řadu staveb. V ul. Hradišťská se díky proběhlým stavebním úpravám podařilo zlepšit průjezdnost a vybudovat normě odpovídající parkovací stání. Dále bylo postaveno parkoviště v ul. Za Humny s 51 místy a patrové parkoviště na ul. Obchodní s kapacitou 60 míst s výstavbou nových parkovacích ploch počítáme letos v ul. Tkalcovská nebo v Neradicích. Bezesporu největší dokončenou investiční akcí v loňském roce byla rekonstrukce a dostavba objektu bývalého stavebního učiliště na Mariánském náměstí pro potřeby Základní umělecké školy. Dalšími realizovanými akcemi bylo dokončení II. etapy regenerace panelového Sídliště Pod Vinohrady a zahájení III. etapy, rekonstrukce kotelny budovy radnice, oprava úseku hradeb u hotelu U Brány, rekonstrukce střechy ZŠ Pod Vinohrady, částečná rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Na Výsluní, zahájení rekonstrukce komunikace na ul. Větrná, předlažby dalších stovek metrů chodníků, dokončení I. etapy revitalizace sídelní zeleně a také tělocvična na Mariánském náměstí se dočkala nové zateplené střechy. Svému účelu již slouží kanalizační přípojka skládkových vod skládky Prakšická díky odkanalizování tak městu odpadla finančně velmi nákladná povinnost odvážet skládkové vody cisternami do čistírny odpadních vod. Za finanční spoluúčasti České zbrojovky byla obnovena autobusová zastávka v ul. Dolní v Havřicích a opraveny schody v ul. Pod Valy, Slovácké strojírny pak darovaly novou kopuli naší hvězdárně. Na náměstí Svobody byl restaurován pomník padlým z I. světové války za použití dotace z ministerstva obrany, na sídlišti Olšava bylo v ul. Javořinská obnoveno dětské hřiště a proběhla také další část rekonstrukce opláštění zimního stadionu. Z dotačních akcí se díky přiznané dotaci úspěšně rozvíjí spolupráce brodských dobrovolných hasičů s hasiči ze slovenského Šamorína, v nejbližších týdnech budou nakoupeny protipovodňové bariéry a čerpadla. Ne všechny žádosti o dotaci však byly v loňském roce úspěšné a musíme tak zatím odložit vybudování naučných stezek okolím Uherského Brodu, chodník ke hvězdárně nebo cyklistickou stezku Újezdec napojení na cyklostezku do Šumic. V některém z příštích čísel Brodského zpravodaje vás budeme informovat o tom, na co všechno se můžete těšit v letošním roce pozornému čtenáři webových stránek mnohé prozradí zastupitelstvem města v prosinci schválený rozpočet města na rok Dobrou zprávou na úvod roku pro všechny občany našeho města je bezesporu informace, že nedojde ke zvýšení daně z nemovitostí ani ke zvýšení poplatku za komunální odpad i když co se týká posledně jmenovaného, jsou skutečné náklady na likvidaci odpadu výrazně vyšší než činí vybíraný poplatek a město tento rozdíl doplácí z vlastních prostředků. Od také vstupuje v platnost nové Nařízení o placeném parkování na území města - v ulicích Ptylova,Weberova, Malá bylo stanoveno nové dopravní značení a parkování v ul. Ptylova je nyní zpoplatněno sazbou zóny 2, parkoviště nad starým hřbitovem nově spadá do zóny 3 se sazbou 10 Kč/den. Parkoviště za starou poliklinikou (sídliště Střed) zůstává pro parkování na 1 hodinu bezplatné, hlídané patrové parkoviště pod starým hřbitovem je i nadále zdarma celodenně. Nově se v sobotu bude platit pouze v zóně 1 (Masarykovo nám a část ul. Bří Lužů), všechna ostatní parkoviště jsou v sobotu, neděli a svátky bezplatná. Milí čtenáři, pokud jste dočetli tento úvodník až do těchto míst, nezbývá mi než vám poděkovat za pozornost a trpělivost a především popřát vše dobré v tomto roce. Dovolím si mírně parafrázovat a rozšířit jeden citát kolující na internetu a přeji vám, ať smůla, nemoci, smrt, ztráta zaměstnání, špatná nálada a zlí lidé se vám letos zdaleka vyhnou. Také v letošním roce jsem vám plně k dispozici na telefonu, mailu nebo při osobním setkání a pro všechny, kdo za mnou chtějí přijít bez předchozího objednání projednat své záležitosti, mám opět vyhrazen čas každé pondělí v době od do hodin. Patrik Kunčar, starosta VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. LEDNA 2013 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Markéta Švehlíková, Petr Zpěvák, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: Mgr. Lenka Šišperová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Červené kontejnery výrazně usnadní lidem třídění drobného elektroodpadu a baterií Občané města si určitě všimli, že se mezi svátky objevily v Uherském Brodě červené kontejnery na sběr vyřazeného, použitého drobného elektrozařízení. Jeden je umístěn u vyústění přechodové lávky přes koleje na Vlčnovskou ulici, další za Domem kultury, třetí na náměstí 1. máje a poslední u Penny marketu. Naši občané mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, totiž na své náklady v ulicích města k tomuto účelu rozmístila čtyři speciální kontejnery. Jde o další krok, jak občanům usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje každým rokem. Jestliže v roce 2006 každý občan ČR průměrně odevzdal k recyklaci zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo téměř 5,1 kg, tedy desetinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod., které lidé kvůli malým rozměrům stále spíše házejí do popelnice nebo je v případě mobilů skladují doma. A co na to říká zástupce marketingového oddělení společnosti ASEKOL? Z průzkumu naší společnosti vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku toho pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček. Kontejnery, které ASEKOL v Uherském Brodě rozmístil, mají i speciální kapsu určenou na baterie. Přestože naše společnost sběr baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technologii jsme se rozhodli kontejnery nově využívat i k tomuto účelu. Lidé dosud příliš nedokáží odlišit baterie od elektroodpadu a házeli je i do našich sběrných nádob. Nový prototyp kontejneru s kapsou jsme od roku 2010 použili již v několika městech a nápad se velmi osvědčil, vysvětluje Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL. Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení například televizory mohou občané i nadále odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL. OŽPaZem ve spolupráci se společností ASEKOL Důležitá informace nepřehlédněte!! Od začíná platit nová obecně závazná vyhláška Města Uherského Brodu O nakládání se stavebním a komunálním odpadem na území města, která mimo jiné zavádí označování svážených popelových nádob nalepovacími štítky. Nádoby je nutno označit pro každý rok lepícím štítkem platným do konce února následujícího kalendářního roku. Tyto štítky si mohou občané vyzvednout v průběhu měsíce února na Odboru životního prostředí MěÚ v Uherském Brodě, Nerudova ulice č.p a nalepit si jej na popelnici zepředu na viditelné místo, ne na víko popelnice. Upozorňujeme, že bez nalepeného štítku nebude popelová nádoba vyvezena! Pokud si nebudete moci v průběhu měsíce února vyzvednout štítek na popelnici, je možno se dohodnout se sousedem nebo rodinným příslušníkem, který vám tento štítek vyzvedne. Odběr štítku může tedy zajistit i jiná osoba, než které štítek přísluší. Doporučujeme zjistit velikost popelnice, pro kterou je určen štítek (malá hranatá plastová o objemu 120 litrů, velká plastová o objemu 240 litrů, kulatá plechová o objemu 110 litrů). 6 Každý, kdo bude odebírat štítek (štítky), se bude muset prokázat občanským průkazem! Systém označování popelnic se zavádí z následujících důvodů: 1. Zpřesnit evidenci vyvážených popelnic a snížit tak náklady na jejich pronájem a svoz komunálního odpadu. 2. Odlišit popelnice podnikatelských subjektů od popelnic fyzických osob, občanů Uherského Brodu. 3. Zajistit, aby byly vraceny nazpět popelnice od neobydlených nemovitostí např. po úmrtí nebo vystěhování posledního obyvatele. (Pokud nedojde k vrácení nádoby na RUMPOLD UHB, s.r.o., tak tyto popelnice stále figurují v počtech vydaných a vyvážených nádob). 4. Zabezpečit nakládání s odpady tak, jak stanovuje zákon o odpadech, tj. zejména třídění odpadů, aby mohly být tyto dále využívány ( zákona 185/2001 Sb.). Věříme, že nový systém přinese nejen úsporu finančních prostředků, ale i zjednoduší vyřizování požadavků občanů souvisejících se svozem a uložením odpadů. Omlouváme se za případné problémy vzniklé zaváděním systému a předem děkujeme za vaši spolupráci. OŽP Projekt přeshraniční spolupráce pokračuje Projekt financovaný Evropskou unií se zaměřením na přeshraniční spolupráci mezi Slovenskou republikou a Českou republikou s názvem Šamorín Uherský Brod: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci pokračoval ve čtvrtek další plánovanou akcí. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod pořádala Den otevřených dveří a tak si veřejnost mohla prohlédnout jejich prostory, požární vozidla, stroje, výstroj a ostatní vybavení. Hlavními hosty však byli hasiči z partnerského města Šamorín, kteří přijeli v hojném počtu a to nejen kvůli této akci, ale také proto, že byli zařazeni do programu v rámci Kateřinského jarmarku, kde vystoupili se svojí hasičskou dechovou kapelou. Kromě hasičů se akcí účastnili také vedoucí představitelé obou měst. První dvě setkání v rámci našeho projektu probíhala v kulturně společenském duchu, ale další naplánované akce v roce 2013 budou převážně odborně-pracovní. Dobrovolní hasiči z Uherského Brodu provedou praktickou ukázku výstavby protipovodňových bariér na řece Olšavě a hasiči ze Šamorína předvedou záchranné akce na vodním díle Gabčíkovo. -vh PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Brodský zpravodaj

7 Rozpočet byl schválen jednohlasně Na svém prosincovém zasedání zastupitelé města jednohlasně schválili rozpočet na rok Podle schváleného materiálu bude v tomto roce město hospodařit podle rozpočtu, jehož příjmy budou ve výši 275,4 milionů korun a výdaje 291,1 milionů korun. Rozdíl bude dokryt zůstatky z předchozích let. Příjmy města se skládají ze čtyř skupin daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. U daňových příjmů očekáváme v příštím roce navýšení, a to především na základě zákona o rozpočtovém určení daní a nového loterijního zákona. Podle nich bychom měli dostávat ze státního rozpočtu vyšší částky. Tyto částky nelze příliš plánovat, protože např. i když v letošním roce došlo ke zvýšení DPH, celkový výběr se snížil. Přesto máme avizováno, že nárůst příjmů města ze státního rozpočtu by se měl pohybovat zhruba ve výši 11,9 milionů korun z rozpočtového určení daní a dalších 7,5 milionu korun na základě loterijního zákona. V roce 2013 nelze také počítat s některými příjmy, které v minulosti město dostávalo. Jedná se např. o státní dotaci na městskou knihovnu, která ještě v roce 2012 představovala Kč nebo o souhrnný dotační vztah, který zahrnoval dotaci na výkon státní správy a na počty žáků na základních školách. Tady se jednalo o částku cca 2,5 milionu korun, která byla státem Hvězdárna DK má novou kopuli zrušena a je nyní zahrnuta do rozpočtového určení daní. Nedaňové příjmy v sobě zahrnují různé poplatky, nájmy z městských bytů a pokuty. Významnou položkou jsou poplatky za parkování. Kapitálové příjmy se předpokládají ve výši 2 miliony Kč. Tato položka se upravuje podle aktuálních skutečností v průběhu celého roku. V kapitole příjmů z dotací zatím počítá město pouze se třemi základními položkami, a to příspěvky na výkon státní správy, na osnovy lesního hospodaření a na výkon sociálních agend v oboru sociálně právní ochrany dětí. Zatím zde nejsou zařazeny další dotační tituly. Ty budeme zařazovat, až budou aktuální. U stanovení výše provozních a kapitálových (investičních) výdajů města byla respektována dvě hlavní pravidla, a to očištění stávajících údajů od všech mimořádných položek, které se už nebudou opakovat, a skutečné čerpání v letošním roce. U investičních výdajů jsou v rozpočtu jen akce, které jsou plně kryty z rozpočtu města a většinou nepočítají s dotacemi. Akce, které dotaci předpokládají, budou zařazovány až po schválení těchto dotací. Celkový objem investic pro rok 2013 se předpokládá v celkové výši cca 190 mil. Kč. Elen Sladká Koncem roku 2011 byly vyhotoveny plány rekonstrukce stávající pozorovatelny. K projektovým pracím bylo přikročeno v důsledku havarijního stavu objektu, zapříčiněným enormním zatížením odsuvné střechy na obvodové zdivo budovy, které konstrukci střechy nese. Vlivem otřesů, způsobených větrem, které se přenáší na kolejnice, po nichž se střecha odsouvá, dochází k jejich přenosům na zdivo. Navíc ruční manipulace při odsouvání střechy je z hlediska bezpečnosti práci dosti riziková. Projekt rekonstrukce pozorovatelny, zpracovaný Ing. Dušanem Šišperou, řeší výměnu této střechy za otáčivou kopuli, kterou bude nadstřešen prostor nad samotným stávajícím dalekohledem COUDÉ refraktor. Rekonstrukce počítá s dostavbou kruhového věnce, který ponese kopuli a posílí statiku budovy. O pomoc při řešení nové kopule se obrátil ředitel DK PhDr. Mikulík na ředitele Slováckých strojíren a.s. Ing. Rosenfelda. Ten přislíbil, že projekt kopule navrhnou projektanti strojíren jako sponzorský dar společně s výrobou konstrukce a DK zaplatí cenu materiálu. Začátkem roku 2012 se začaly rozbíhat přípravné práce. Bylo potřeba získat plány kopule a ty pak rozměrově upravit na naše požadavky. Kde takové plány vzít? Zjistili jsme, že to bude problém. Hvězdárny, které jsme obvolali, takové plány neměly. Nakonec se nám je podařilo sehnat na valašskomeziříčské hvězdárně. Společně s konstruktéry Slováckých strojíren jsme několikrát zajeli do Valašského Meziříčí a prohlédli si konstrukci kopulí hvězdárny a odvezli zapůjčené plány. Ing. Zimola, projektant Slov. stroj, se svým týmem mohl začít navrhovat konstrukci nové kopule. Mezitím zastupitelstvo města schválilo finanční částku, nutnou k pokrytí stavební části rekonstrukce a opláštění samotné kopule. V polovině září byly zahájeny stavební práce firmou Hanáček. Nejprve byla sejmuta stávající odsuvná střecha a demontován dalekohled. V září následovalo vybetonování kruhového věnce. Začátkem října, v pátek 6., byla v ranních hodinách převezena konstrukce kopule a pojezdová kolejnice, po které se bude kopule otáčet. Byla vyzvednuta pomocí jeřábu a usazena na betonový věnec. Další den, v sobotu, jeřáb vyzvedl a usadil na kolejnici samotnou konstrukci kopule. Vše probíhalo za asistence pracovníků Slováckých strojíren. Dále následovala instalace dřevěné výplně konstrukce a posléze opláštění kopule titan zinkovým plechem, který je bezúdržbový (klempířství Lekeš ). Nakonec pracovníci strojíren ještě opatřili pojezdy odsuvné části kopule kryty proti dešti a sněhu ( viz obrázek). Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kdo se podíleli na rekonstrukci kopule, zvláště pak místostarostovi MÚ Uherský Brod, Ing. Vránovi, Ing. Rosenfeldovi, PhDr. Mikulíkovi a členům zastupitelstva. Jejich přičiněním má hvězdárna novou kopuli, a sever našeho města novou dominantu s dvěma kopulemi. Závěrem si dovoluji popřát všem příznivcům uherskobrodské hvězdárny klidný a radostný nový rok. Rostislav Rajchl zpravodajství Realitní rádce Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce a do nového roku Vám popřál hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů. V uplynulém roce RE/MAX kanceláře zrealizovaly 56 nemovitostí v Uh. Brodě, v okrese Uh. Hradiště 91 nemovitostí a ve Zlínském kraji 186 nemovitostí. Tyto čísla jasně potvrzují, že RE/MAX není jen největším prodejcem realit ve světě nebo v České republice, ale také, že RE/MAX je největším prodejcem realit i v našem regionu. V Uherském Brodě máme největší realitní kancelář, kterou denně navštěvuje více a více z Vás. Ještě jednou Vám děkuji za Vaši důvěru v naše profesionální realitní služby, které samozřejmě garantujeme i pro celou Vaši rodinu, známé a Vaše spolupracující. Jaký vývoj očekávám na realitním trhu v roce 2013? Z různých indicií vyplývá, že trh by se v roce 2013 mohl stabilizovat a v některých místech dokonce růst. Připravujeme několik novinek, které ještě více pomohou k růstu kvality služeb našim zákazníkům. Jedno zásadní zlepšení mohu odtajnit již nyní. Celá síť RE/MAX bude od nabízet svým klientům pouze výhradní spolupráci, což bude v důsledku znamenat obrovský růst kvality služeb, rychlejší prodej nemovitosti a potřebnou jistotu, že prodej nemovitosti dopadne ke spokojenosti našeho klienta. Mohou ceny nemovitostí klesat i v roce 2013? Ano budou, ale to opravdu záleží na typu nemovitosti a lokalitě. Na mých webových stránkách najdete průměrné ceny bytů (včetně grafů), které jsme prodali za poslední dva roky a také předpoklady růstu cen. Realitní rádce vám každý měsíc přináší certifikovaný realitní a hypoteční makléř, Josef Malek majitel realitní kanceláře RE/MAX Extra, Bří Lužů 127, Uherský Brod. Extra Brodský zpravodaj

8 8 sociální věci Blahopřání Dne 7. ledna 2013 oslavila naše drahá maminka, paní Eliška Golešová 85. narozeniny. Děkujeme jí za lásku, vlídnou starostlivost a do dalších let jí přejeme dobré zdraví pohodu a optimismus. Dcery Jarmila, Věra a syn Vladimír s rodinami. Vzpomínky Dne 25. prosince uplynulo smutných 11 let od chvíle, kdy nás po tragické dopravní nehodě navždy opustila naše milá paní Jitka Hanáková. S láskou vzpomínají synové Zdenek a Richard, maminka a sestry Hanka a Marcela s rodinami. Milovala jsem život, protože mi dal vás. Milovala jsem vás, protože vy jste byli můj život... Dne 29. listopadu tomu bylo 12 let, co nás navždy opustila paní Marie Johaníková z Uherského Brodu. S láskou vzpomíná vnučka Kateřina s rodinou a děti s rodinami Co osud vezme, nevrací, i když nás m srdce krvácí. Ta rána nás v srdci bolí a zapomenout nedovolí. Dne 6. prosince uplynulo 10 let, co nás náhle opustil pan Jindřich Slinták. S úctou a láskou vzpomínají manželka Anna, synové Jindřich a Michal a sestra Marie. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dne 8. prosince 2012 by se dožil 80 let pan Josef Mahdal. S láskou vzpomíná manželka s rodinou a vnoučata Ti, kdo milovali málo, umírají. Ti, kdo dovedli dát hodně lásky, nezemřou. Jejich lásky zůstávají vlát nad světem, aby střežily ty, které milovali. Dne 31. prosince 2012 by se dožil 30 let David Bujáček, který od nás odešel po dlouhém a statečném boji s leukemií dne 4. května roku Jsi tu stále s námi...nikdy nezapomeneme! Rodina Bujáčkova a Gahurova. Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Zařízení vzniklo v lednu 2010 jako reakce na situaci v Uherském Brodě a okolí v rámci individuálního projektu Poskytování sociální prevence ve Zlínském kraji, tehdy ještě pod názvem Krizové centrum. Řídí se zákonem 108/2006 Sb., je zřizováno Oblastní charitou Uherský Brod ve spolupráci s Městským úřadem Uherský Brod. Naše služba nabízí ambulantní i terénní pomoc lidem, kteří se ocitli bez přístřeší nebo jim hrozí sociální vyloučení z důvodu ztráty bydlení. Službou chceme předcházet tomuto sociálnímu vyloučení, zdravotním komplikacím způsobené tímto stylem života a motivovat uživatele k postupnému začlenění do běžného života společnosti. Cílovou skupinou služby jsou osoby bez přístřeší ve věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situací je chápána ztráta přístřeší, domova, přebývání v bytových podmínkách ohrožující zdraví nebo život člověka. V čem můžeme našim uživatelům pomoci? Především se jedná o možnost využití sprchy, v případě potřeby dopomoc při osobní hygieně, mají možnost se oholit, mohou využít i pračku se sušičkou na vyprání svého oblečení. Dále naši klienti využívají možnosti poskytnutí stravy nebo pomoci při jejím zajištění. Této služby využívají klienti nejčastěji. V kuchyňce, která je našim uživatelům k dispozici, si mohou připravit i stravu z vlastních zdrojů, mohou využít mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici nebo dvouplotýnkový vařič. Kuchyňka je také vybavena základními potravinami např. těstovinami, rýží, kořením atd. Naše klienty učíme používat i elektrospotřebiče, se kterými mají možnost v zařízení pracovat. Dále pracovníci nízkoprahu uživatelům pomáhají při vyřizování jejich osobních záležitostí jako např. s vypisováním formulářů, s žádostmi o občanské průkazy, s dopisy k soudům, exekučním úřadům, rodinám. Doprovázíme klienty na úřady, k lékařům, na poštu, k bankomatům, pomáháme jim při jednání s Policií, ať už městskou nebo státní. Protože v zařízení pracuje i zdravotní sestra, mají uživatelé možnost obrátit se na ni při ošetření drobných poranění nebo jenom o radu, kterou potřebují. Naši klienti mohou využít i menší šatník a za symbolický poplatek si nakoupit čisté oblečení. Rádi bychom podotkli, že se o naše uživatele stará tým kvalifikovaných pracovníků, kteří každý rok absolvují potřebná školení, aby odváděli co nejprofesionálnější práci a byli uživatelům služby co nejvíce nápomocni v jejich tíživé životní situaci. V minulém roce zahájilo Nízkoprahové denní centrum i noční provoz, protože teploty klesly pod 15 C. Noční služba trvala sice jenom čtrnáct dnů, v těch největších mrazech, ale pro naše klienty to bylo život zachraňující. Uživatelé mohli využít hygienické zázemí, dostali teplou polévku, kávu nebo čaj. Během této doby jsme zaznamenali celkem 81 noclehů (průměrně 6 osob na noc). Veškeré náklady spojené s nočním provozem uhradila Charita. Během roku 2012 jsme zrekonstruovali dvě místnosti, které budou naši klienti využívat při nočních provozech. Po jednání mezi Oblastní charitou Uherský Brod a zástupci města Uherský Brod byla v prosinci 2012 podepsána dohoda o řešení mimořádné situace osob bez přístřeší v případě větších mrazů. Touto dohodou se město zavazuje k finanční pomoci při případných nočních službách v zimních měsících. Velmi nás těší, že se naše služba za tři roky svého působení nejenom rozšířila a zkvalitnila, ale také se dostala do hlubšího povědomí obyvatel Uherskobrodska. Stále více se ukazuje potřeba zabývat se problematikou bezdomovectví přibývá nejen klientů (lze vidět v grafu), ale také osob, které se o naši činnost a osudy našich uživatelů zajímají a chtějí nějak pomoci. Takové pomoci si nesmírně vážíme a velmi za ni všem děkujeme. Bohumila Smutná, vedoucí NDC sv. Vincence Uherský Brod Bc. Jana Forrová, sociální pracovnice Zkušební test FCE na Gymnáziu JAK Jazyková škola při Gymnáziu J. A. Komenského reaguje na aktuální požadavky zájemců o zkoušku FCE, která proběhne na škole v průběhu měsíce června. Podobně jako v loňském roce nabízíme všem zájemcům možnost složit zkušební test. Tento test se skládá ze všech částí zkoušky FCE, kandidáti získají procentuální hodnocení jednotlivých částí a mohou si tak ověřit své znalosti ještě před podáním přihlášky. Manželské večery Testování proběhne v měsíci únoru, test stojí 500 Kč. Pokud se přihlásíte ke zkoušce FCE na naší škole, bude cena zkoušky snížena o cenu testu (tedy o 500 Kč). Zájemci se mohou přihlásit přímo u profesorů, kteří kurzy vedou. V případě, že kurz nenavštěvujete a chcete si zkušební test vyzkoušet, hlaste se u p. Vrbové nebo pište na nebo karel. Dům dětí a mládeže Uherský Brod a Apoštolská církev Uherský Brod vás srdečně zvou na kurz Manželské večery. Kurz nabízí všem zúčastněným manželským párům praktické rady, jak vybudovat pevné a šťastné manželství na celý život. Během osmi společně strávených večerů spolu manželé mluví o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Více informací: Dům dětí a mládeže Uh. Brod AC Uherský Brod - Brodský zpravodaj

9 Děti z HŠ Yamaha zpívají seniorům Dne vystoupily děti z Hudební školy Yamaha v Domově pro seniory v Nezdenicích. Nejprve se představily se svým programem nejmenší děti z oboru Robátka pod vedením Petry Rychlíkové. Následovalo vystoupení starších dětí z oboru První krůčky pod vedením Michaely Kročové. Děti vystupovaly spolu s maminkami a podpořit je přišla i řada tatínků. Nakonec si děti zazpívaly společně s obyvateli domova koledu. Hudební škola Yamaha působí v Uherském Brodě v Základní škole na Mariánském náměstí, kde se děti pravidelně scházejí. Více informací a fotodokumentace na Olšava v Číně Soubor písní a tanců Olšava podnikl v posledních dvou zářijových týdnech zájezd do Číny. Přes spoustu potíží jako byly např. nenakloněné politické okolnosti v Číně, s tím související zpřísněné podmínky pro získání víz pro tak velkou skupinu, a tedy i přes do posledního dne visící velký otazník nad naším výjezdem se to nakonec přece jen podařilo! Díky vstřícnosti a úsilí našeho čínského zprostředkovatele, neúnavné obětavosti olšavské cestovky /přípravný výbor zájezdu/ a nezdolné víře v úspěch proběhl celý zájezd podle náročného plánovaného itineráře na výbornou. Jeho první část jsme strávili v Pekingu. Hned po příletu jsme se rychle ubytovali v malebné části starého Pekingu čtvrti hutongů plné malých krámků, dílniček, obchůdků, vývařoven a jídelen, kdy místní obyvatelé spolu žijí díky malým prostorům jako velká rodina. Ubytování jsme si na radu brodské rodačky a naší kamarádky v Pekingu Lucky Markové a kulturního rady českého velvyslanectví p. Hoška našli přes internet a do poslední chvíle jsme netušili, jak bude vypadat. První akcí v Pekingu bylo vystoupení na české ambasádě při prezentaci českých firem a jejich výrobků pro čínský trh, mezi jinými to bylo i nádherné sklo Broďana p. Stanislava Žampacha. Pobytu v hlavním městě jsme maximálně využili k poznání pro nás tolik exotické země. Nebylo to jenom jídlo, ať už v čínských restauracích nebo jenom v malých krámcích v okolí našeho hostelu. Byly to především památky známé z hodin dějepisu, knih a televize. Mohli jsme tak obdivovat Zakázané město původně obrovský komplex sídla císaře a jeho dvora, kam pod přísným trestem neměl normální smrtelník v době císařství přístup, Letní palác s nádhernými zahradami, Lama temple s nejvyšší sochou Budhy na světě /z 1 kusu santalového dřeva/, Chrám nebes. Fascinovala nás rozlehlost Náměstí nebeského klidu stejně jako jízda přecpaným pekingským metrem. Největším šokem byl neskutečný provoz na silnicích a křižovatkách, kdy by českému dopravnímu policistovi nestačily pokutové bločky. Jízda všech dopravních prostředků různými směry současně, často i v protisměru, přejíždění přes všechny možné čáry, kolik jich na silnici je, proplétání chodců, kol, skútrů rušnými křižovatkami, neustálé troubení. Na vlastní kůži jsme se stali účastníky pro nás chaotického dopravního provozu vedle autobusu také v přecpaném taxíku nebo rikše. Musím však dodat, že za celou dobu jsme neviděli jedinou dopravní nehodu. Užívali jsme si uchvacující pohled na do dálky se táhnoucí Velkou čínskou zeď i náročný výstup na ni. Obdivovali jsme šikovnost a dílo starověkých řemeslníků, dodnes beroucí dech svou rozlehlostí a dokonalostí. Z Pekingu jsme se 7 hodinovou jízdou rychlovlakem CRH přesunuli do města Luoyangu, kde se konal Festival turistického ruchu s účastí 40 skupin různých žánrů. Jeho hlavní událostí bylo výpravné šou v obrovské hale, tento pořad přenášela čínská televize a jeho organizátoři neponechali nic náhodě. Od všech skupin vyžadovali předem playbacky se zadanou délkou vystoupení. Program sledovala plná hala a vytvořila tak pro účinkující bouřlivou atmosféru. Součástí festivalu byla i další vystoupení na jiných místech a náročný průvod městem s 8 zastávkami a vystoupeními na červeném koberci před tribunami. Jako jeden z mála souborů jsme tu nabídli místo neosobního playbacku živou muziku a její spontánní kontakt s tanečníky. Město Luoyang bylo kdysi hlavním městem provincie, dnes jen menším 5 miliónovým městem, tak jsme se těšili, co všechno uvidíme. Autobusy jsme se v neměnném pořadí všech 40 souborů přemísťovali k místům vystoupení i k cílům výletů: k řekou vymletému dlouhému hlubokému kaňonu Longtan, k jeskyním Longmen, kde kdysi dávno lidé do skal vytesali tisíce sošek Budhů od obřích až po miniatury. Navštívili jsme Shaolinský chrám a představení divadla Kung fu, Chrám bílých koní nejstarší budhistický chrám v Číně. Náš 14 denní zájezd proběhl ve znamení dobré nálady, radosti z úspěchu, poznání nových krajů, úžasných zážitků a kontaktů s milými lidmi, pocitu, že jsme v konkurenci obstáli jako dobří reprezentanti sami sebe, své země a svého rodného města. Náš dík patří všem, kteří nás podpořili jak finančně, tak i pomocí a cennými radami při organizaci. Za Olšavu Lenka Švehlíková Upozornění pro návštěvníky DK Dům kultury připravuje od začátku roku malou změnu v programu. Vyslyšel žádosti našich návštěvníků a od ledna budou začátky večerních představení vždy od hodin. Zároveň se obracíme na diváky s prosbou: pokud máte zájem o některý kulturní pořad, kupujte si vstupenky v předprodeji s předstihem. Vy budete mít zajištěno dobré místo a my přehled, že je o program zájem. Pokud se totiž vstupenky neprodávají, týden před akcí pořad rušíme. Vy přijdete o zábavu, na kterou jste se těšili, a nás mrzí, že jsme možná hodně lidí připravili o hezký večer. Těšíme se na setkání s vámi při pořadech Domu kultury Uherský Brod. sociální věci/kultura Vzpomínky Dne 3. ledna vzpomeneme nedožité 70. narozeniny pana Antonína Králíka. S láskou na něj stále vzpomínají manželka Zdenka, syn a dcera s rodinami, přátelé a známí. Dne 12. ledna vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Františka Slintáka. Dne 6. července 2013 by se dožil 80 let. S úctou, láskou a vděčností vzpomínají manželka Marie, syn Rostislav a dcery Marcela a Monika s rodinami. Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v srdcích dál. Dne 15. ledna uplyne 12 let od úmrtí paní Marie Josefíkové. S láskou vzpomíná manžel, dcera Hana a syn Bohdan s rodinami. Smrt zanechá bolest, která se nezahojí. Dne 21. ledna vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy náhle odešel pan Pavel Krahula. Za tichou vzpomínku děkuje a stále vzpomíná manželka. Dne 22. ledna vzpomeneme 2. výročí úmrtí pana Jaroslava Vrágy. Vzpomíná manželka. Dotace Zlínského kraje Město Uherský Brod získalo dotaci pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Uherskobrodští dobrovolní hasiči získali dotaci na opravy požárních vozidel. Zlínský kraj poskytl městu Uherský Brod pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města Uherský Brod účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši Kč na opravy, revize a technické prohlídky požární techniky, které tyto jednotky provozují. Výbor TJ SOKOL Újezdec - Těšov hledá nového nájemce pro kavárnu v prostorách sportovního areálu!!! Informace podá předseda TJ p. Miroslav Soviš Brodský zpravodaj

10 kultura Úžasný narozeninový koncert: Comeniu a Marcele Burešové se deset minut tleskalo ve stoje!!! Dětský pěvecký sbor Comenius v čele s dirigentkou Marcelou Burešovou oslavil v pátek 7. prosince své třicáté narozeniny. Byla to oslava důstojná, krásná, plná vzpomínek pro bývalé členy a protkaná písničkami, z jejichž výběru a přednesu se posluchačům v zaplněném velkém sále Domu kultury tajil dech. Mezi diváky seděl i hudební skladatel Jiří Laburda (pro Comenius napsal skladbu Dožínková), textař, básník a spisovatel Pavel Cmíral (písnička Černý Janek a muzikál Popelka) či režisér Robert Bellan (muzikál Popelka). Nad křídlem, za nějž usedly doprovázející klavíristky Zuzana Zámečníková a Pavla Stojaspalová ml., visel hned vedle vánočního stromečku velký plakát s logem Comenia, v opačném rohu sálu pak promítací plátno, na němž během písniček běžela projekce fotografií z činnosti sboru. Koncert netradičně uváděly nejstarší členky Sabina Francová, Pavla Krejčiříková, Šárka Plášková a Klára Zálešáková V první části koncertu zazněla například nádherná, ale technicky velmi náročná skladba J. S. Bacha Suscepit Israel, při jejímž přednesu mne až mrazilo, stejně jako při Ave Maria (A. Platpers), Vynášení smrti z baletu Špalíček (B. Martinů), Signore delle cime (G. De Mazzi) či jedna z nejstarších a nejdéle zpívaných skladeb v repertoáru sboru Favete Linquis Singuli (J. A. Vodňanský). O přestávce si mohli jít posluchači prohlédnout výstavu fotografií do foyeru Domu kultury, nahlédnout do několika kronik souboru nebo si zakoupit katalog či některé CD Comenia. Ve druhé polovině koncertu se sbor nejprve rozrostl o své současné členy z řad nejmenších úžasným sólem tu všechny potěšila malá Emička Ambruzová, která svým čistým jasným hláskem zazpívala Mozartovo Uspávání Ježíška. A pak se na stupínky postavilo i několik dospělých. Těch, co stáli u samého zrodu sboru vzpomene si ještě někdo z Broďanů na jména Martina Sobolová, Pavla Tomanová, Marcela Struhárová, Soňa Ležatková.(dnes už se samozřejmě všechny jmenují jinak). Společně jsme si pak všechny (taky patřím k zakládajícím členům) zazpívaly písničky Kdyby tu nic nebylo, Dumala lajka, Dožínková, Turecký med a Holoubek. Nevím, jak ostatní, ale když jsem po x-letech stála na stupíncích a bez not i beze zkoušky zpívala ty kdysi stokrát přezpívané a už dávno zapomenuté skladby (jejichž slova mi ovšem automaticky sama naskakovala) a znovu viděla tatáž gesta naší paní dirigentky, v tu chvíli jsem se skutečně vrátila v čase do krajiny dětství. Moc děkuji za tento krásný předvánoční zážitek! Ukázky z koncertu najdete na: youtu.be/0_kfpa34w5i a rgjebhxnlas Závěr koncertu byl velmi emotivní. Současní i bývalí členové sboru předali své dirigentce obrovskou kytici a také poukaz na zájezd, na který se jí složili. Následoval snad desetiminutový potlesk ve stoje jako hold Marcele Burešové a dětem. Poté přišli pogratulovat i zástupci města a Domu kultury (dětem přinesli velký dort s logem Comenia) a následovala další řada gratulantů z řad bývalých členů, rodičů a vůbec příznivců sboru. Hezky to všechno vystihl místostarosta Jan Hrdý, který prohlásil: Občas se v životě společnosti stane něco neobvyklého a u nás ve městě se stal ten zázrak, že tu máme už třicet let skvělý dětský sbor. Našla se moudrá a hudby znalá osoba, skutečná dědička odkazu J. A. Komenského, paní Marcela Burešová, a také stovky talentovaných dětí, které otevřely svá srdce hudbě, samozřejmě za obrovské podpory svých rodičů a prarodičů. Musím vyslovit paní Burešové velké poděkování, náš rodák by byl na ni jistě pyšný a já jsem na ni i Comenius h(h)rdý! Markéta Švehlíková Druhé zastavení v nové galerii ZUŠ Druhé zastavení je název výstavy, kterou si do poloviny ledna můžete přijít prohlédnout do zbrusu nové Galerie Základní umělecké školy (v budově na Mariánském náměstí). Vystaveno je zde na šest desítek prací dospělých žáků ZUŠky, těch, kteří letos už třetím rokem navštěvují výtvarné umělecké kurzy. Uvidíte práce Jiřiny Trkuljové, Aleny Mahdalové, Eleny Šubčíkové, Jany Sedláčkové, Petra Juráka a Markéty Švehlíkové, které vede lektorka Svatava Haluzová a Kamily Šobáňové, Stanislava Štěpáníka, Lenky Vozárové a Jarmily Žourové ze třídy lektorky Lenky Blahové. Na výstavě najdete obrazy malované tužkou (studie přírodnin), suchým pastelem (figurální malba dle předlohy), akvarelem (květinové zátiší, práce z plenéru), olejem (květinové zátiší), dále perokresbu a kolorovanou perokresbu (architektura v krajině, portrét, figura) a akryl (zátiší). Jediné, co už na výstavě neuvidíte, je malba na hedvábí a obrazy, které byly v rámech tyto byly vystaveny pouze v den vernisáže. V prosklených vitrínách však najdete první vlastní tvorbu frekventantů ze skupiny Svatavy Haluzové 10 hliněnou bustu a z ní svým způsobem vycházející obraz malovaný technikou akrylu na plátně, který byl zadán dvěma slovy: anděl a portrét. Jak se se zadáním výtvarníci popasovali, se přijďte přesvědčit sami. mva- Zajděte na výstavu Romana Houdka! Umělecký rytec, sochař a restauratér, uherskobrodský rodák Roman Houdek (1956) vystavuje v těchto dnech v Ulitém kafé. Komorní výstava představuje prostředního člena uměleckého klanu Houdků i z jiného úhlu pohledu, než s jakým si jej veřejnost spojuje. Jsou zde samozřejmě k vidění nejtypičtější Houdkovy práce plastiky a reliéfy z bronzu, cínu a dalších kovů, pamětní medaile z ciselované mosazi i ukázky rytecké práce na zbraních. Některé v reálu, jiné na fotografiích. Umělec však současně poodkrývá i svůj zájem o malbu a hlavně o moderní techniky a technologie, konkrétně o počítačovou 3D grafiku. Pozoruhodné jsou i ukázky japonských technik. mva- V BandRu to parádně rozjeli, přijďte to zažít na vlastní kůži! Programová skladba v rockovém klubu BandR pod taktovkou Honzy Grebíka dostává grády. Není týdne, aby se tu nekonala nějaká akce. V prosinci to například byl koncert předního evropského revivalu irské kapely U2. Kdo jste nestihli výtečného českého Bono Voxe a jeho tým, nezoufejte a poznačte si červeně do kalendáře další vystoupení ! Posluchači a příznivci se dále dočkali i největších hitů fenoménu českého rocku, skupiny Kabát v podání uherskohradišťského revivalu Tabák-Kabát, Bubenicko-baskytarového workshopu Pavla Gottwalda a Jirky Blažka, První rockové vizitky (s nivnickou kapelou Badyan, dívčí punkrockovou Wild Eggs z Mikulova a místním objevem 9 Days Wonder), dále vystoupení skupin Dying Passion, Morgue Son, Free Fall. V programu Silvestr nanečisto vystoupila Street69 s novým programem k aktuálnímu CD Santa Monica, premiérově se představila Panama kapela, jež vznikla na základech skupiny Praetorian a nechyběl ani Nohow - stálice domácí scény se svou energickou punkrockovou show. Neméně pestrý však bude v BandRu i leden ve zde startuje Multikulturní festival Dojdi sa podívat a se ve můžete těšit na metalovou smršť kapely Dark Gamballe, Bethrayer a Katakomby. mva- Brodský zpravodaj

11 Jiří Černý přivezl do Cafe Clubu Leonarda Cohena Do Cafe Clubu se po několika měsících vrátil uznávaný hudební publicista, kritik a moderátor Jiří Černý. Tentokráte s monotématickým pořadem o žijící legendě Leonardu Cohenovi. Jak zdůraznil Jiří Černý (1936) hned na začátku svého poslechového pořadu, Cohen byl v prvé řadě básník, pak prozaik, dramatik a až teprve písničkář. Cohena mám asi nejradši a určitě jej nejvíce znám z těch cizích interpretů, kterými se zabývám. Moje dcera Káča tvrdí, že ho mám tak rád proto, že zpívá tak pomalu a vyslovuje tak přesně, že je to v podstatě jediný anglicky zpívající muzikant, kterému trochu rozumím. Přeji Cohenovi, vám, i sobě, aby to byl dobrý večer, řekl na úvod svým nezaměnitelným hlubokým hlasem s pečlivou dikcí Jiří Černý. Osmasedmdesátiletého kanadského interpreta s židovskými kořeny představil ve více než dvouhodinovém pořadu skutečně ze všech možných úhlů pohledu. Poutavé, precizní češtinou podané životopisné vyprávění, prokládal Jiří Černý vlastními překlady textů Cohenových písní, úryvky z jeho poezie a samozřejmě vybranými skladbami ze všech jeho dvanácti dosud vydaných studiových alb (včetně dvou asi nejpopulárnějších písní Hallelujah a Suzzane). Nechyběly ani postřehy o tom, jak hudba a texty Leonarda Cohena podvědomě ovlivnila například dvojici Hapka - Horáček ( píseň Levandulová, kterou složili pro Hanu Hegerovou, je ve skutečnosti postavena na základech Cohenovy melodie), či ryze osobní vzpomínka na dávného přítele Václava Havla, pro kterého po jeho propuštění z vězení v roce 1983 zahrál v Nové Pace ve svém pořadu Cohenovu píseň The Gipsy s Wife. Sám Jiří Černý, ač velký znalec a obdivovatel Leonarda Cohena, se s ním nikdy osobně nesetkal, i když příležitost k tomu měl. Byl jsem samozřejmě na jeho koncertě Hold městu, lidem a hudbě v podání Karla Táborského Do Tří králů jste se mohli v Galerii Panský dům pokochat se jedinečnou výstavou téměř padesátky plastik uherskobrodského výtvarníka Karla Táborského. Pavel Popelka (ředitel Muzea J. A. K.) na vernisáži oslavil výstavu řečí vázanou, nazvanou Karel Táborský - Adventní čas a rozjímání poetické i trošku erotické, kterou vám zde předkládám (plná verze na Kultura.UB). Karel uzrál a o životě již ví vše podstatné a dokáže to sdělovat velmi laskavou a poetickou formou. Závidím mu, jak si dokáže svůj snový svět zhmotnit. Zatímco já kmeny stromů barbarsky topím a nebo maximálně pomáhám proměnit stromům ovoce v jeho zkapalněnou duši, Karel dokáže z kmenů jabloní, trnek, hrušek a hlavně lip vytvořit svět živý. Jako hudec z balady, který ve stromu objeví zakletou dívku a vrací jí tělo. Vůbec to okouzlení ženou je v Karlově tvorbě úctyhodně mocné. Karel je transformuje do houslí, jejichž boky věrně kopírují boky ženské, krky houslí jsou něžné ženské šíje. Jsou to však i tóny, touha, rytmus a obsah milostné básně, kterou dokáže vyřezat. Okouzlení hudbou je však u Karla ještě širší. Svědčí o tom i portréty hudebníků, ať už je to hráč na housle, Panovu flétnu či středověký trubadúr hrající na loutně pro svou milou. Karel je také okouzlen městskými legendami a obdobím renesance. Do renesanční atmosféry se vrací rozměrnými reliéfními příběhy ze života zdejších měšťanů, které ukazuje s něžným pochopením pro lidské slabosti. V centru jeho pozornosti jsou například pijáci, kuřák dýmky, či šachista. Lidskou přívětivost podtrhuje jemným tónováním reliéfů mořidly, připomínajícím akvarel. Patrně nejpřesvědčivější je Karel tehdy, když jde po stopách zdejší architektury a ve svých reliéfech modeluje historický Uherský Brod.. S fantazií a jemnou nostalgií zobrazuje poměrně často někdejší městské brány a dominanty města - věže kostela a radnice jsou v tvorbě Karla Táborského natolik přívětivé a malebné, že z nich vytváří i kulisu Betlému jakoby se Boží syn zrodil v našem městě. Karel tesá i anděly. Jeho andělé jsou utěšiteli a člověk touží dostat se do jejich náruče. K nejnovějším Karlovým pracem patří kamenná stéla ukončená ptákem. Latinsky se vztyčení do výšky nazývá erectum, tak je to napsané třeba i na věži farního kostela. Sigmund Freud by Karlovu stélu vyložil určitě Kovanda s Kollerem nabídli poetický večer Lunapark v hlavě pořad představující regionální autory a jejich tvorbu, přivedl tentokrát do Ulitého Kafé zlínského barda Jaroslava Kovandu a herce Městského divadla Zlín Josefa Kollera. Ti dva se znají už hezkou řádku let (z pozice učitel bývalý žák) a oba také mají jednu nohu v Uh. Brodě. Pro Pepu je to rodné město, pro Kovandu adoptované (působil zde jako učitel výtvarky ZUŠ, jako ředitel této instituce a posléze zde vedl dětský soubor Divadlo za vozem (kde s herectvím začínal Pepa). Jedenasedmdesátiletý Jaroslav Kovanda připravuje pro zlínské divadlo pořad s názvem Vzájemná škola poezie. Z dosud realizovaných dílů udělali v Ulitém kafé jakýsi kompilát. A začali hodně netradičně - dali vařit hrnec brambor ve slupce. Mám rád tu vůni zemáků, tu chvíli, kdy se kolem hrnce sejde parta lidí, povídají si a pak ty zemáky společně sní, vysvětlil Kovanda. První část pořadu byla věnovaná poetistům (Biebl, Seifert, Nezval a málo známý Jiří Mašek ), v další pak zazněly verše W. Shakespeara, Homéra a Jana Skácela. Byla to poezie klasická, erotická (prvorepublikový Mašek!), veselá (Hamlet v hanáčtině) i odlehčená (část z Homérovy Odysee pojatá i herecky a s patřičnými rekvizitami). Na závěr dvouhodinového pořadu Josef Koller skutečně rozdal posluchačům uvařené zemáky i se soíi k posypání a následovala ještě neoficiální část beseda s oběma protagonisty, při níž došlo na autogramiádu do rámu slávy (kam v Ulitě shromažďují podpisy umělců, kteří zde účinkovali), na vlastní tvorbu Jaroslava Kovandy, či na vskutku nezapomenutelné životní zážitky obou pánů! -mva- kultura v Praze. Ale asi nejsem dost investigativní novinář, což neříkám proto, abyste všichni čuměli, jak jsem skromnej - mně prostě v té rozhodující chvíli nějak opustí odvaha, takže pokud si ten písničkář nevyhledá mě, jako to bylo v případě Paula Simona, tak já sám se za ním neodvážím jít, překvapivě přiznal publicista. Skutečně krásný a více než dvouhodinový pořad, zakončil dlouhotrvající potlesk publika a autogramiáda, při níž Jiří Černý podepisoval své knihy. V Uherském Brodě pak zůstal do druhého dne. To pro změnu studentům zdejšího gymnázia připravil jednu ze svých pověstných Antidiskoték nazvanou Proč odešly rockové hvězdy (Joplin, Hendrix, Morisson, Cobain, Winehouse). Ukázku z Cafe Clubu (výběr z poezie Leonarda Cohena podbarvený jeho hudbou) najdete na: Markéta Švehlíková velmi pozitivně. Stejně jako legendární Černý Janek, jehož Karel ztvárnil pro stejnojmennou restauraci, zvoním na počest výstavy, která je nejen výstavou autorskou, ale též holdem městu Uherskému Brodu, jeho malebné kráse a šťavnatosti života. mva- Novinky Broďanů na pultech EJ U BRODU, U MĚSTA Právě v těchto dnech se v místních knihkupectví a v Informačním centru objevila kniha EJ, u Brodu u města autora Věroslava Blahutky. Jedná se o sborník lidových písní o Uherském Brodě, které podle vlastních zápisů i zápisů regionálních sběratelů, či z dřívějších sborníků sestavil tento zanícený folklorista a spoluzakladatel Olšavy. Vydání se už ale bohužel nedožil. K desátému výročí jeho úmrtí se tuto pozoruhodnou publikaci podařilo dostat na světlo světa Blahutkově ženě Anežce za přispění města Uherský Brod, spolku Brodští Patrioti a pětice podnikatelů. Kniha obsahuje kromě pětačtyřiceti písní (notového záznamu a textů v dialektu, v jakém byly zaznamenány), i řadu fotografií a doprovodných textů o lidech, kteří se sběrem písní v této sbírce měli co do činění. Více o knize na kultura.cz -mva- NOVÉ CD BAD FACE Uherskobrodské metalové formaci Bad Face vyšlo třetí album. Fanoušky netrpělivě očekávané cédéčko nese název Overload. Navázalo na úspěšné CD Good Time To Wake Up (2004) a Emotions Burn (2007). Kapela si vydobyla pevné místo na naší rockové scéně. V létě si zahrála i na festivalu Masters Of Rock ve Vizovicích. CD získáte například na webových stranách kapely. ) -liv- Brodský zpravodaj

12 kultura O koncertech a koledování v době adventní S příchodem Adventu se každoročně zněkolikanásobí nabídka kulturních akcí ve městě. Je to krása, všem pořadatelům patří velký dík. Nedá se to však bohužel všechno stihnout obejít a napsat vám o tom, spousta pořadů se kryje i časově. Proto mě trošku mrzí, že akce nejde rozdělit a posunout i do ledna, který pro změnu krom plesů moc kulturního vyžití nenabízí. SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ Adventní čas zahájil Slavnostní koncert ZUŠky, kterým provázela Marie Trtková z literárně dramatického oboru. Ve velkém sále Domu kultury se představili baletky z tanečního oboru, kytarový soubor, Dechová harmonie, klavírista Jindra Mahdal, zpěvem potěšila Martina Bobčíková, kterou vystřídala CM Šablička. Kristýna Bublíková a Václav Hodulík z literárně dramatického oboru zahráli etudu Průdušky, Kristýna Mlčúchová rozezněla dvěma skladbami varhany a závěr patřil komornímu orchestru pod vedení R. Haise. VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ O dva týdny později se poprvé v novém sále ZUŠ konal i tradiční učitelský vánoční koncert (vystoupili Monika Baná, Tomáš Komárek, Marcela Trtková, Jaroslav Šmilauer, Tomáš Lekeš, Radovan Mahdal, Lubomír Valečka (s CM Mladí Burčáci), Pavel Vacek, Anna Kubáníková, Komorní orchestr učitelů a žáků a jako host konzervatoristka Pavla Stojaspalová ml.). Po jeho zhlédnutí jsem nabyla dojmu, že kdyby 21. prosince nastal konec světa, bude mi to úplně jedno, protože tenhle zážitek prostě nemůže nic překonat. BRODSKÉ KOLEDOVÁNÍ Poněkud rozpačitý dojem ve mně letos zanechalo Brodské koledování v Domě kultury. Pominu-li jasnou převahu účinkujících nad diváky, působil tento pořad jaksi neučesaně. Čímž ovšem rozhodně nekritizuji kvalitní výkony účinkujících (Olšavěnka, Šablička, Kopaničár, Kytarový soubor ZUŠ, Olšava, Kateřina Knapová a Magna Mysteria), ale spíš dramaturgickou skladbu a možná i výkon moderátorky, která už několikátý rok po sobě čte stále jeden a týž text, což divák vracející se na tento pořad musí zákonitě poznat. 12 VÁNOČNÍ JARMARK A KOLEDOVÁNÍ V KINĚ MÁJ V kině Máj bylo plno. Jednak se tu reprízovala krásná zfilmovaná balada ze Strání Chodíval Matúšek, takže nemohla chybět ani Vlasta Grycová, ženský sbor Netáta a CM Husličky. Ke zpěvu i tanci se tu spontánně přidávali všichni návštěvníci a krásnými rukodělnými výrobky celou předvánoční atmosféru doplnily dámy Kamila Penčáková, Františka Snopková, Zdeňka Chrastinová, Jana Kubínová, Svatava Masařová, Anna Dobrušková, Marie Buráňová, Danuše Lovecká, Jiřina Jeníčková, Anna Macková, Adéla Volná, Jarmila Machová, Věra Ličmanová, Marie Boudová a Domov pro osoby se zdravotním postižením. VÁNOČNÍ JARMARK NA NÁMĚSTÍ První ročník začal v přímo ukázkové kulise (zasněžené náměstí, krásné nové dřevěné stánky, z nichž se linula neskutečná vůně zabijačky, punče, sýrů, trdelníků a dalších dobrot) ho zahájila dívčí skupina Holki. Spousta lidí si nenechala ujít skvělý sbor uherskohradišťského gymnázia Svatý pluk pod vedením Honzy Gajdošíka a úžasnou atmosféru vytvořila vizovická kapela Fleret, se kterou si zpívalo opravdu celé náměstí. Některé z plánovaných akcí sice zhatil déšť, nicméně věřím, že tato iniciativa Broďany potěšila a dočkáme se jí i za rok. BENEFICE ROTARY Ve Sloupovém sále Muzea J. A. K. uspořádal místní Rotary klub už potřetí Benefici s podtitulem Rotariáni svému rodnému městu. Jak připomněl prezident Ivan Chrástek, rotariáni se vždy snaží, aby peníze, které poskytují potřebným, byly provázeny nějakým aktem dobročinnosti, v tomto případě koncertem. Koncert zahájila dvěma skladbami kytaristka Monika Baná (která hru na kytaru vyučuje i na zdejší ZUŠ). V programu dále vystoupilo sdružení Collegium Classic interpretující klasickou hudbu se sólistkou Lenkou Bařinovou, Komorní sbor Dvořák pod vedením Antonína Veselky a hudební linku doplnil přednesem Roman Švehlík, který pořadem také provázel. Výtěžek sedmdesátiminutového koncertu (podstatnou část mezi sebou opět vybrali sami rotariáni) byl rozdělen mezi Domov pro zdravotně postižené osoby a občanské sdružení Luisa (obě organizace z Uh. Brodu). VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK Už po pětatřicáté potěšil své posluchače tradičním Vánočním koncertem PS Dvořák. Zpěváci pod taktovkou dirigenta Antonína Veselky nastudovali například ozvěnovou Rorando Coeli, části Kyrie a Credo z Rybovy vánoční mše Hej, mistře, Tichou noc, Adeste Fideles či První mši koledovou Josefa Martínka. V sólových partech se představila Pavla Kandrnálová, Marie Rosenfeldová, Monika Koubová, Stanislav František Zápeca a Vlastimil Ondrušek. Sbor na varhany doprovázel Jaroslav Šmilauer. Na závěr koncertu nemohla chybět koleda Narodil se Kristus pán, kterou společně se sborem zpívají ve stoje všichni diváci. Ukázky z koncertu najdete na: youtu.be/w0xpogif9vw, NjOlx4iM7ds Text a foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

13 Hnutí Na vlastních nohou Stonožka Děkujeme všem, kteří zakoupením drobného dekorativního předmětu prodávaného dětmi a jejich rodiči ze ZŠ a MŠ Prakšice ve stánku na Kateřinském jarmarku a během druhé neděle adventní, přispěli na humanitární účely. Děkujeme také Městskému úřadu Uherský Brod za umožnění těchto prodejních akcí a také místnímu farnímu úřadu, bez jejichž spolupráce bychom nemohli tyto humanitární akce uskutečnit. Prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou Stonožka posíláme získaný finanční obnos do míst, kde je to nejvíce potřeba. Naše škola se zapojila do práce pro hnutí před 22 lety a od té doby děti pravidelně přispívají svou prací na humanitární účely. Hnutí Na vlastních nohou je dobrovolná humanitární organizace, která byla založena roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Gran Jensen. V hnutí jsou dnes zapojeny tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. Své kořeny zapustilo i na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v Kanadě. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Více na Hnutí Na vlastních nohou bylo za svou činnost několikrát oceněno. Poslední ocenění, kterého si velmi vážíme, bylo vítězství paní Běly Gran Jensen v anketě Zahraniční Čech roku Velkou poctou a oceněním naší práce bylo slavnostní setkání dětí, vojáků a všech ostatních spolupracovníků hnutí na Bohoslužbě pro Stonožku, kterou celebroval Mons. Dominik kardinál Duka v chrámu sv. Víta v Praze dne Naše dojmy a zážitky z této mše svaté byly nepřekonatelné. Pochvalu zaslouží ministranti z Prakšic a z Uh. Brodu za důstojně odvedenou práci, a také všechny ostatní děti, které nesly obětní dary nebo říkaly přímluvy. Pan kardinál byl tak laskav a zaštítil výtvarný projekt k nadcházejícím oslavám k výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Po skončení bohoslužby následovalo vyhodnocení žákovských prací výtvarné soutěže na téma Konstantina a Metoděje, které proběhlo v Arcibiskupském paláci. Hlavní cenu prof. PhDr. Víta Vlnase, PhD., ředitele sbírky Starého umění Národní galerie, získala ve IV. kategorii Kateřina Hlavínová z Pašovic za linoryt Velehrad, který zhotovila pro potřeby hnutí na naší základní škole v Prakšicích. Oceněná grafika byla věnována naší školou jako obětní dar na slavnostní bohoslužbě. Tuto práci a několik desítek dalších úspěšných kreseb, maleb, grafik a prostorových prací si můžete prohlédnout při návštěvě Prahy v Anežském klášteře. Výstava potrvá do 17. února Další informace naleznete také na ka/bohosluzba-pro-stonozku-v-katedrale-sv- -vita. Mgr. Jana Kovaříková, koordinátorka hnutí pro oblast Moravy Studenti Sš-Copt UB ve Volkswagenu Studenti maturitního ročníku studijního oboru mechanik seřizovač mají svůj poslední ročník na SŠ-COPt Uherský Brod skutečně náročný. Sotva byli pasováni do stavu maturantů, hned je čekala odborná stáž v jednom z nejvýznamnějších podniků v Německu ve vzdělávacím institutu Volkswagen, který má své sídlo v městě Chemnitz. Odborná stáž se uskutečnila pod záštitou projektu v rámci Leonardo da Vinci Mobility, její délka byla 14 dní. Hlavním cílem odborné stáže byla pro studenty zejména možnost získání nových poznatků a znalostí v oboru CNC programování a obsluha CNC strojů. Ředitel školy, Mgr. Milan Pechal, o odborné stáži řekl: V letošním roce se posouváme do další dimenze mezinárodní spolupráce. Ke spolupráci se školami v Dánsku a Rakousku jsme přidali jednu z největších a nejmodernějších škol v Německu. Od firmy Volkswagen naši žáci dostali i příslib budoucího zaměstnání. V průběhu pobytu se studenti seznámili s odlišnými programy, které jsou běžně používány ve firmě Volkswagen, avšak největším přínosem byla možnost pracování na zdejších CNC strojích. Tato skutečnost je potvrzena slovy studenta Jakuba Veleckého: Výměnný pobyt v Německu, byl jedna velká zkušenost. Naučili jsme se nový typ programování, ale i 3D modelování v nových, pro nás doposud neznámých programech. Další věcí, která pro nás byla rozhodně novinkou, bylo demontování a montování motorů, což nikdo z nás doposud neznal. V neposlední řadě stojí za zmínku, že jsme si mohli vyzkoušet odborný anglický jazyk i v praxi, a současně jsme se naučili i základní německé fráze. I když vím, že takovou možnost už nikdy nedostau, byl jsem rád, že jsem se mohl stáže zúčastnit. Studenti vrámci odborné stáže nejen programovali či pracovali na CNC strojích, frézkách, ale jako jedno velké překvapení byla právě možnost vyzkoušet montáž i demontáž motorů, která se setkala s velkým ohlasem. Studenti měli připravený program i pro svůj volný čas. Možnost odborné stáže, ověření si vědomostí, ať již jazykových či odborných, byla pro studenty velkým přínosem. Studenti se velmi rychle adaptovali na místní podmínky. V projektu nebylo myšleno pouze na studijní část pobytu, ale i na volnočasové aktivity. Proto byl pro studenty připraven i zajímavý program v jejich volném čase, ať se již jednalo o sportovní turnaje ve volejbale či fotbale, nebo možnost návštěvy vánočních trhů., řekla koordinátorka projektu Ing. Hana Kubišová, Ph.D. Studenti zažili vánoční atmosféru na vyhlášených vánočních trzích v Drážďanech či jen procházkou po kampusu a jeho okolí, která byla dokreslena bohatou sněhovou nadílkou. Největším oceněním pro studenty bylo uznání a ocenění jejich přístupu k práci, studiu a vystupování od ředitele vzdělávacího institutu, kdy studenti slavnostně přebírali certifikát spolu s doplňkem o získaných dovedností v průběhu stáže společně s Europassem Mobility. Uvedené certifikáty jsou pro studenty velkým přínosem, protože potvrzují jejich dosud získané vědomosti a mohou je uplatnit při ucházení se o zaměstnání. V novém roce vyjede na stejnou odbornou stáž druhý běh a poté ještě další dva. školství Pozvánka k zápisům do prvních tříd základních škol Městský úřad v Uherském Brodě, odbor školství a kultury oznamuje zákonným zástupcům dětí, které splňují podmínku pro zahájení povinné školní docházky, že zápisy do 1. tříd základních škol v Uherském Brodě se uskuteční ve všech základních školách v Uherském Brodě (včetně částí Havřice, a Újezdec) jednotně ve čtvrtek 24. ledna 2013 od 14 do 17 hodin. Zápis do Základní školy praktické proběhne ve čtvrtek 14. února od 14 do 15 hodin. Odbor školství a kultury dále upozorňuje, že v souladu s 36 odst. 4) zák.č. 561/2004 Sb. (nový Školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v termínu vyhlášeném pro zápisy do 1. tříd. Bližší podrobnosti k zápisům jsou zveřejněny na webových stránkách města a základních škol v Uherském Brodě. ZŠ Na Výsluní srdečně zve všechny budoucí prvňáčky k zápisu i na ukázkovou hodinu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, která se uskuteční v úterý 15. ledna 2013 od 15 hodin. Práci v první třídě představí paní učitelka Mgr. Hana Jurigová se svými současnými prvňáčky. Dotazy k zápisu ochotně rodičům zodpoví ředitelka PaedDr. Dagmar Bistrá. Vernisáž na gymnáziu O tom, že Gymnázium J. A. Komenského je školou, která kromě studijních schopností rozvíjí také uměleckou stránku svých žáků, se mohli přesvědčit návštěvníci vernisáže Výstavy výtvarných prací studentů gymnázia. Již 2. ročník této akce se uskutečnil v areálu školy. V příjemné atmosféře a za doprovodu školní cimbálové muziky JAKUB se zde setkali zástupci Zlínského kraje, města Uherský Brod, Sdružení rodičů a přátel gymnázia i podnikatelské veřejnosti. Účastníci vernisáže ocenili vedle kvality prací především společenský charakter akce, který naplňuje snahu školy být nejen centrem vzdělanosti, ale také prostorem pro setkávání veřejnosti našeho regionu. Doufáme, že i další plánované akce se setkají s podobně příznivým ohlasem, shodli se organizátoři. -red- Brodský zpravodaj

14 inzerce K R A C H! PO VYPRODÁNÍ ZÁSOB BUDE PRODEJNA UZAVŘENA. LIKVIDACE. -50% VŠE minus Naprosto neuvěřitelné! Absolutní bomba! Na veškeré zboží platí sleva neuvěřitelných 50%! Obleky, kabáty, kalhoty atd.! Využijte neopakující se příležitost a vykupte nás!! Těšíme se na Vás!! 14 UHERSKÝ BROD, Obchodní dům REAS Moravská 82, naproti řeznictví VOMA Poděkování ČKNH Jménem svým i jménem statutárního zástupce Českého klubu nedoslýchavých Help děkuji všem, kteří přispěli k přípravě mikulášského večírku s tombolou, který se konal v Domě kultury v Uherském Brodě. Dík patří firmám a podnikatelům, kteří sponzorsky přispěli na tombolu. Rád bych zde jmenoval: Obchůdek Olšava, Papírnictví Řihák, Optika Veselá, Foto Kastner, Rojal, Primadona, Linea, Pivovar Janáček, Pekárny Delta, Zlatnictví Buráňová, Zlatnictví Výmolovi, Zemaspol a.s., Kasko Slavkov, Prima Bilavčík, Elisa Hromčík, Elektro Garaja, Rose Art, R-Styl, Van Bui Thanh, Anežka Fojtáchová, Kožešnictví Vacula, Tekoo, Pekárna Šesták, Zdravá výživa Zatloukalová, Drogerie Valášek, Drogerie Camilla, Lubomír Flekač Praha, Korallina, Textil Lukešová, Textil Masař, Jitako, Rejnok sport, Květiny U Dany, Květiny Fojtáchová, Pekárna Javor, Podlahy Stejskal, Intersport i dlouhé řadě dalších drobnějších dárců. Je potěšující a ode všech nanejvýš šlechetné, že v současné tržně orientované době jsou ochotni něco nezištně věnovat druhým. Za jejich podporu, které si nesmírně vážíme, co nejsrdečněji děkuji a přeji všem hodně úspěchů i v následujícím roce. Jaroslav Borýsek, předseda klubu KUPON Text inzerátu k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu Telefon nebo jméno a adresa, pokud není otištěno v inzerátu Vyplňte a odešlete na adresu: Brodský zpravodaj, Masarykovo nám., 100 Uherský Brod Řádková inzerce TERMÁLY SÁRVÁR autobusem (nejen) pro seniory za 620 Kč. PRAHA s návštěvou muzikálu Tři mušketýři autobusem od 700 Kč. Lyžování Jeseníky v lednu na 8 dní s polopenzí za 3490 Kč. Lyžování Veľká Rača na 3 dny s polopenzí za 1490 Kč (možnost prodloužení). Lyžování Krkonoše na 3 dny s polopenzí pro 2 osoby za 2190 Kč (možnost prodloužení). Luxusní Bešeňová na 3 dny s polopenzí pro 2 osoby za 2360 Kč (možnost prodloužení). Vstupenky na muzikály Aida, Jesus Ch. Superstar, Klíč králů, Lucrezia Borgia, Mary Poppins, Noc na Karlštejně, Osmý světadíl, Pomáda, Quasimodo, Robin Hood, Tři mušketýři. Koncert kapely FLERET ve Zlíně. Objednávky v CA PENCIL Travel, Komenského 67, Uherský Brod, tel , Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi od 1/2 roku na ukázkové lekce PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, které proběhnou ZDAR- MA v Uh. Brodě a v Luhačovicích, kde hravou formou seznamujeme děti s prvními krůčky do vody. S miminky od 2 měsíců plaveme v rehabilitační vaně. Přihlášky a informace na tel nebo na: - pí Slivečková. Těšíme se na Vás. Podlahářské práce parkety, PVC, palubovky, plovoucí podlahy, koberce, broušení a lakování podlah. Více na tel Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, staré hospodské sklo koupím do sbírky. Tel Pronajmu byt 1+1 na sídlišti Pod Vinohrady, I. patro. Tel Kdo doučí před maturitou ČJ. Jedná se o leden-květen. Tel PRODÁM ZDĚNÝ BYT 2+1 ve 3. NP o rozloze 60 m². Jedná se o zrekonstruovaný dům v centru města Uherský Brod, lokalita Židovna. Výhodou tohoto bytu jsou 3 lodžie, velký sklep a poloha. Jedna z lodžií je uzpůsobena jako zimní zahrada. V blízkosti je dětské hřiště, školka, pošta a obchod. Cena Kč. Kontakt: (po 17. hod.) K nastěhování v dubnu RK nevolat. Při rychlém jednání sleva. Setkání seniorů Děkujeme za uskutečněné setkání seniorů Uherského Brodu. Toto setkání (již druhé) se uskutečnilo 6. prosince v zasedací místnosti městského úřadu. Setkání organizovala paní Hýblová, která má na starosti komunitní plánování. Ujala se celé organizace setkání i přes své pracovní povinnosti. Setkání bylo velmi kladně přijato všemi přítomnými a věříme, že i v dalších letech se budeme setkávat v tak hojném počtu. Senioři Uherský Brod Brodský zpravodaj

15 Kamenex cup patří fotbalistkám 1. FC Slovácko Uherskobrodská sportovní hala patřila po dva dny skvělému ženskému fotbalu. Pátý ročník mezinárodního halového turnaje Kamenex cup je minulostí. Pohár pro vítěze a pětitisícovou finanční odměnu si z města Komenského odvezly fotbalistky ligového 1. FC Slovácko, když v závěrečném zápase porazily pražské Vysočany nabité hvězdami v čele s Petrou Divišovou. Dvoudenní turnaj nabídl skvělou podívanou. Do Uherského Brodu se sjela česká a slovenská špička ženského fotbalu. Osmička týmů hrála systémem každý s každým. Samotný vrchol přišel na závěr, kdy se ve vzájemném souboji Slovácka a pražských Vysočan rozhodovalo o celkovém vítězi, uvedl ředitel turnaje Josef Hamšík z pořádajícího ČSK Uherský Brod. Poslední utkání turnaje se stalo skutečným vrcholem dvoudenního klání. Fotbalistky 1. FC Slovácko vyhrály přesvědčivě nad pražskými Vysočany 5:1. Turnaj má rok od roku vyšší sportovní úroveň a chceme ho do budoucna nadále udržet v Uherském Brodě. Pro příští rok nebudeme po týmech vybírat žádné startovné, chceme totiž přilákat i regionální kluby z okolí, které počítají každou korunu. Byl bych rád, kdyby se turnaj stal oslavou ženského halového fotbalu, Béčko mužů deklasovalo Mikulov V posledním utkání roku rozstřílelo béčko mužů soupeře z Mikulova. Záložní tým uherskobrodských basketbalistů tak odčinil překvapivou porážku proti Podolí. Spartak Uherský Brod B Inmedias Mikulov 93:27 Družstvo Mikulova dosud nezískalo žádné vítězství, a tak jediným přijatelným výsledkem pro domácí byla povinná výhra. Před případným podceněním soupeře Broďany varovala překvapivá domácí prohra proti Podolí. Uherskobrodský kouč naordinoval svým svěřencům od počátku celoplošný presink, což se ukázalo jako správná volba. Body: L. Kratěna 29, Kryštof 16, J. Krejčiřík 12, Hladil 10, Novák 10, V. Lekeš 6, O. Dorazil 2, Gál 2, Smrž 2, Vajdík 2, T. Krejčiřík 2. (pz) sport poznamenal Miroslav Kolek ze společnosti Kamenex, s.r.o. My pro změnu uvažujeme o tom, že v Uherském Brodě založíme oddíl žen, abychom do turnaje mohly nasadit vlastní tým, dodal Hamšík z ČSK Uherský Brod. Mezinárodní charakter turnaje dokreslila skutečnost, že na palubovce se kromě domácích rozhodčích objevili také sudí ze zahraničí. Zápasy řídili rozhodčí z Německa a Slovenska. Speciálně vyrobené skleněné kopačky od organizátorů obdržely nejlepší hráčka turnaje, střelkyně a brankářka. Zvláštní cenu, podepsaný dres fotbalistů Slovácka, pak získala miss turnaje. Vyhlášena byla také nejlepší hráčka z každého týmu. Všechny hráčky obdržely volnou vstupenku do aquaparku Delfín a na diskotéku Tropic club. Trenéři pak měli možnost navštívit Pivovar Uherský Brod, kde se zúčastnili exkurze spojené s ochutnávkou zlatavého moku. Konečné pořadí: 1. Slovácko (28:2) 19 bodů pohár, medaile, Kč, nejlepší hráčka: Nikola Kozumplíková dárkový balíček kosmetiky. 2. Vysočany Praha (33:8) 18 bodů pohár, medaile, Kč, nejlepší hráčka: Veronika Pincová dárkový balíček kosmetiky. 3. Dúbravka Bratislava A (20:6) 14 bodů pohár, medaile, Kč, nejlepší hráčka: Mária Horňáková dárkový balíček kosmetiky. 4. Žirafa Žilina (19:8) 11 bodů - diplom nejlepší hráčka: Lucia Vlčaková dárkový balíček kosmetiky. 5. Spartak Myjava (16:10) 10 bodů diplom, nejlepší hráčka: Iveta Neveďalová dárkový balíček kosmetiky. 6. KOVO Beluša (10:12) 6 bodů diplom, nejlepší hráčka: Elena Kasenčáková dárkový balíček kosmetiky. 7. Dúbravka Bratislava B (5:25) 3 body diplom, nejlepší hráčka: Barbara Hajosová dárkový balíček kosmetiky. 8. FC Babice (0:59) 0 bodů - diplom nejlepší hráčka: Gabriela Tichá dárkový balíček kosmetiky. Nejlepší hráčka turnaje: Nikola Kozumplíková (Slovácko) skleněná kopačka. Nejlepší brankářka: Katarína Horňáková (Dúbravka A) skleněná kopačka. Nejlepší střelkyně: Petra Divišová (Vysočany Praha, 10 gólů) skleněná kopačka. Miss turnaje: Eva Palánková (Babice) podepsaný dres fotbalistů Slovácka. Nejmladší hráčka turnaje: Pavlína Matušová (Babice, 11 let) fotbalový míč. Petr Zpěvák Basketbalový web Spartak Uherský Brod oznamuje všem příznivcům, že spustil nové webové stránky na adrese: Budete zde nacházet aktuální informace z činnosti všech družstev klubu. Uvítáme fotografie z utkání družstev všech kategorií (prosíme, posílejte přes úschovnu nebo na (pz) Příprava florbalových talentů na ZŠ Pod Vinohrady je v plném proudu Od září jsme na ZŠ Pod Vinohrady zahájili florbalovou přípravu pohybově nadaných žáků. Do této přípravy je zařazeno 18 žáků, trénujeme ve čtvrtek od 14:30 do 15:30 v tělocvičně školy, od 13. září jsme absolvovali 15 tréninků. Sehráli jsme 4 turnaje, dva vyhráli a v jednom obsadili 2. místo. Věkový průměr naší skupiny je 9,5 roku, přesto jsme se dokázali herní šikovností prosadit proti starším a fyzicky vyspělejším soupeřům. Hned na začátku roku 2013 sehrajeme ve dvou družstvech turnaj ve sportovní hale. O jarních prázdninách, od pondělí 25. února do středy 27. února, organizujeme další ročník florbalového tábora, předpokládáme účast většiny hráčů na této akci. Ve třetím prázdninovém týdnu se mohou hráči účastnit sportovního tábora. Noví zájemci mohou volat na číslo: , nebo psát na zsvin.cz. Zdeněk Moštěk Brodský zpravodaj

16 sport Florbalistky zakončily ligu dvěma výhrami Juniorky 1. AC Uherský Brod zvládly ligovou derniéru florbalistek na výbornou. Na turnaji v Olomouci dvakrát přesvědčivě zvítězily a upevnily si tak druhou příčku tabulky po základní části. 1. AC Uherský Brod MEZ Vsetín 19:2 Proti poslednímu celku tabulky si Broďanky otevřely střelnici a bezmocnému soupeři nasázely úctyhodných devatenáct branek. Každý gól holky náležitě oslavily a způsobily tak nečekané prodloužení zápasu, uvedl dobře naladěný kouč Tomáš Králík. Branky: Matějíčková 5, Indrová 4, Pravcová 4, Mošťková 3, Kadlčíková, Madajová, Zlámalová. 1. AC Uherský Brod FBC Lipník nad Bečvou 7:4 Až do poloviny zápasu byl výsledek na vážkách, přestože Broďanky měly díravý míček více na svých hokejkách. První třetina skončila bez branek. V té druhé se dokonce soupeř ujal jednobrankového vedení. Po krátké domluvě na lavičce se vývoj během několika minut změnil a jasně jsme dokráčeli k zasloužené výhře, poznamenal Králík. Branky: Indrová 2, Pravcová 2, Kadlčíková, Matějíčková, Mošťková. Poslední zápasy si náramně užívám. Hráčky předvádí krásný florbal a celý tým je výborně naladěný. Dobrá atmosféra je pro mě cennější než ta hromada bodů, co máme v tabulce. Základní část jsme zvládli výborně, připustil Králík. Do nadstavbové části postoupily společně s Broďankami celky Vítkovic a Olomouce. V boji o play off narazí hráčky 1. AC Uherský Brod na Židenice, Bulldogs Brno a Žďár nad Sázavou. Věříme si. Máme výbornou gólmanku, jistou obranu a kreativní útok. Neznáme ale hru nových soupeřek. Těšíme se na těžké zápasy, ty nás baví nejvíc, uzavřel Králík. Sestava 1. AC Uherský Brod: Omelková, Marková, Uškrtová, Madajová, Mandová, Zlámalová, Pravcová, Kadlčíková, Matějíčková, Indrová, Mošťková. (pz, tk) Turnaj O pohár ředitele Pátého ročníku vánočního turnaje žáků školní družiny ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě se zúčastnilo více než dvacet mladých florbalistů. Turnaj se uskutečnil v kategorii 2.-4.tříd a o pohár bojovalo 5 družstev, která se utkala systémem každý s každým ve čtyřech hracích kolech. Celý předvánoční měsíc probíhaly každé úterý urputné boje, které vyvrcholily v posledním školním týdnu roku Výsledky: 1. (Filip Horák, Kryštof Obadal, Tomáš Novotný, Tomáš Tlach, Martin Starý), 2. (Marek Souček, Martin Brauner, Martin Ležatka, Alex Vartanis, František Janků), 3. (David Ležatka, Veronika Moravcová, Vojtěch Mahdal, Daniel Čaňo, Jakub Kandrnál). Nejlepší střelec: David Ležatka, nejlepší hráč: Martin Ležatka, nejlepší brankář: Jakub Nevařil, florbalový talent: Veronika Moravcová a Adam Daněk. Cena Fair play: Marek Souček. Pochvalu zaslouží i ostatní hráči: Lukáš Antonín, Jan Hradil, Erik Kouřil, Lukáš Koníček, Jaroslav David, Dennis Zlámal, Ondřej Šobán a Richard Sedláček. (dm) Aerobik Zlínská hala Zelené hostila dva finálové závody v aerobiku jednotlivců. Během odpoledne probíhaly jak soutěže Aerobictouru, kam postoupila děvčata z pěti základních kol, tak také republikové finále Děti fitness, kde byla pochopitelně větší konkurence. Závodnice startující v Aerobictour byly rozděleny jednak podle věku, ale také podle umístění v jednotlivých pěti základních kolech. Uherskobrodské závodnice posbíraly celkem 8 medailí a staly se nejúspěšnějším týmem. Výsledky - kategorie do 6 let (top 20): 1. Tereza Luxová. Kategorie do 6 let (top 40): 2. Katka Mrázková. Kategorie 7-8 let (top 40): 1. Edita Keňová. Kategorie let (top 20): 1. Monika Hubáčková. Kategorie 14 a více let (top 20): 1. Lucie Struhelková. Kategorie 14 a více let (top 40): 1. Kristýna Mahdalová, 2. Kristýna Madajová. Do kategorie Děti fitness zasáhlo devět děvčat. Zlato získala Monika Hubáčková. (pz) Plavci mají za sebou čtyři náročné mítinky Zimního poháru Moravy ve Vsetíně se zúčastnili plavci z 44 oddílů. Uherskobrodské barvy hájily Šárka Kadlecová a Barbora Březinová. Šárka Kadlecová se mohla pochlubit krásným 5. místem na 50 m prsa a 100 m prsa, kde vytvořila i nový oddílový rekord časem 1:40,3 min. Barboře Březinové se nejvíc vedlo na 50 m motýl, kde skončila třináctá. Zimního poháru Moravy v Prostějově se zúčastnili plavci z 39 oddílů. Na těchto závodech měl Uherský Brod jediného zástupce - Martina Kuru. Trio Martin Kadlec, Veronika Koníčková a Lenka Lukašíková se vydalo na mezinárodní závody do Zlína. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 32 oddílů, z toho jeden oddíl z Rakouska, jeden oddíl z Polska a dva oddíly ze Slovenska. Čtveřice uherskobrodských nadějných plavců ve složení Pavel Hájek, Jakub Svozil, Tomáš Jurák a Cyril Dvořák se představila na zimním republikovém mistrovství žactva dvanáctiletých v Trutnově. Na toto mistrovství se dostane na každou disciplínu jen čtyřiadvacítka nejlepších plavců z celé republiky, uvedla spokojená Renata Krůželová ze Spartaku Uherský Brod. Dvojnásobné zastoupení měli Broďané na 100 a 200 m prsa, které si zaplavali Pavel Hájek a Jakub Svozil. Na 100 m prsa skončil Pavel Hájek na 16. místě a Jakub Svozil byl třiadvacátý. Na 200 m prsa skončil Pavel Hájek v oddílové rekordu na 13. místě a Jakub Svozil doplaval v osobním rekordu šestnáctý. Cyril Dvořák se představil na trati 200 m motýl, kde skončil na 20. místě a zlepšil si přihlášený čas. Tomáš Jurák si zaplaval nejdelší trať, a to m volný způsob. Doplaval na 21. místě v novém oddílové rekordu. (pz, rk) ČSK uspořádal turnaj fotbalových předpřípravek 16 Fotbalový oddíl ČSK Uherský Brod uspořádal ve sportovní hale turnaj fotbalových předpřípravek, tzn. nejmenších fotbalových nadějí, které ještě nehrají organizované soutěže a krásy tohoto sportu teprve poznávají. Talentovaní chlapci i děvčata ročníku 2006 a mladší se utkali systémem každý s každým v počtu osmi účastníků, včetně hostů ze slovenského Nového Mesta nad Váhom, uvedl ředitel turnaje Libor Odstrčil. Od začátku turnaje byly k vidění velmi zajímavé souboje nejmenších fotbalistů, kteří si hru opravdu užívali. To, co ztráceli na fotbalovosti, nahrazovali obrovskou bojovností, nadšením a upřímnou radostí ze hry. Krása fotbalu v podání těchto nejmenších fotbalistů se přenesla i do slušně zaplněného hlediště, a tak největší odměnou pro malé naděje byl častý bouřlivý potlesk a povzbuzování celé haly. Přestože celý turnaj byl pořádán bez jakéhokoliv tlaku na výsledek a ceny si odnesla všechna družstva, přece jen pro úplnost přinášíme konečné pořadí: 1. Hluk, 2. Bojkovice, 3. Újezdec, 4. Fastav Zlín 5. ČSK Uherský Brod, 6. Nové Mesto nad Váhom, 7. Valašské Klobouky, 8. SK Boršice. Ceny jednotlivým týmům předávali předseda ČSK Uherský Brod Josef Hamšík společně se sportovním manažerem a trenérem A týmu mužů Františkem Ondrůškem. (pz, lo) Vánoční turnaj ovládli brodští basketbalisté Basketbalisté U12 vypálili všem rybník na mezinárodním turnaji v Trenčíně, kde neprohráli ani jeden zápas. Kromě Broďanů se na Vánočním turnaji představily tyto celky: Trenčín, Partizánske, Nitra, Trnava a Prievidza. V semifinále Broďané porazili Nitru 49:31 a ve finále domácí Trenčín vysoko 69:14. V turnaji jsme neprohráli ani jednu čtvrtinu. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jakub Neděla, který exceloval zejména v obraně. Pochvalu zaslouží také Tomáš Řehák, který se díky výbornému výkonu prosadil do základní pětky, uvedl Ivo Mikulec, duše basketbalového týmu. (pz) Brodský zpravodaj

17 sportovní galerie Fotbalistky 1. FC Slovácko vyhrály prestižní halový turnaj žen Kamenex cup. Foto: František Blaha Na turnaji Kamenex Cup rozhodovali Boris Parilák (Slovensko), Roman Smirnov (Slovensko), Ondřej Havlín (Česko), Ivan Šimon (Česko), Alexander Gliesing (Německo), Petr Zpěvák (Česko) a budoucí rozhodčí Adam Zpěvák (Česko). Foto: František Blaha Plavci Spartaku Uherský Brod se neztratí ani v silné konkurenci. Foto: Renata Krůželová Členky týmu aerobiku Lucie Struhelková a Monika Hubáčková z 1. AC Uherský Brod. Foto: archiv klubu Vítězové pátého ročníku O pohár ředitele ZŠ Pod Vinohrady. Foto: archiv školy Mladí fotbalisté ČSK Uherský Brod na turnaji předpřípravek. Foto: František Blaha Brodský zpravodaj

18 inzerce Váš bankéř ve vašem městě EXPRESNÍ konto EXPRES Karta na počkání při podpisu smlouvy neomezený počet výběrů z bankomatů UniCredit v ČR i zahraničí pro aktivní klienty možnost vedení konta zdarma PŘEVRATNÁ Hypotéka atraktivní úroková sazba od 2,2 % p. a.* PRESTO Půjčka s odměnou 3 500Kč** neúčelová půjčka na cokoli snadné převedení jedné půjčky nebo sloučení několika půjček, kreditních karet a kontokorentů maximální částka pro sloučení úvěrů až Kč * Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek stanovených bankou. ** Částka ve výši Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Výše poskytnuté PRESTO Půjčky musí přesáhnout částku Kč (do výše se přitom nezahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru a za pojištění schopnosti splácet, v případě půjčky na zaplacení úvěrů se nezahrnují ani poplatky za předčasné splacení původních úvěrů). Více informací v UniCredit Bank Expres Masarykovo náměstí 101, Uherský Brod tel.: , mob.: _UCB_Uhersky_Brod_Image_inz_185x123,5_V01.indd 1 1/4/13 3:25 PM Cena: Kč Veletiny- exkluzivní prodej RD. Přízemí určené k rekonstrukci, v patře byt 2+1. Topení elektrické + tuhá paliva. Luhačovice hledáme k pronájmu nebytové prostory v centru. Nájem od 3/ Celá ČR zprostředkujeme výkup Vašich pozemků (pole, louky, lesy, pastviny apod.) RE/MAX PRODÁVÁ NEJVÍCE REALIT NA SVĚTĚ. PRODÁME I VAŠI NEMOVITOST. Cena: Kč Přečkovice- exkluzivní prodej zděného bytu 3+1 v OV (74m2). 2x sklep, balkon. Velmi pěkný. Topení na tuhá paliva. Cena: Kč Uh.Hradiště- exkluzivní prodej bytu 2+1 v OV (44m2) v 3.patře + sklep (20m2). Nové omítky, nová plast.okna. Nízké náklady. PLUS mobil: Brodský zpravodaj

19 inzerce Brodský zpravodaj

20 Tradice Vánočních dílniček pořádaných Rodičovským klubem při Základní škole v Újezdci u Luhačovic nebyla porušena ani letos. V pátek 14. prosince se ve třídách rozléhaly tóny koled, voněl perník i purpura Foto: archiv RK Na požehnání před tradičním Tříkrálovým koledováním si přišlo více než 30 skupinek koledníků Charity. Foto: Elen Sladká V pořadu DDM krásně nazvaném Vůně Vánoc vystoupily také nejmladší děti z Rozmarýnku. Že za svůj výkon sklidily obrovský potlesk jistě netřeba dodávat Foto: Elen Sladká O tom, že Gymnázium JAK je školou, která kromě studijních schopností rozvíjí také uměleckou stránku svých žáků, se mohli přesvědčit návštěvníci vernisáže Výstavy výtvarných prací studentů. Více na Foto: Elen Sladká Při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta ministrovali žáci ZŠ Na Výsluní a ZŠ Prakšice. Více na webu města a str. 13 Foto: archiv ZŠ Tradice zpívání u kostela v Újezdci u Luhačovic byla dodržena v úterý 25. prosince, kdy farní sbory za doprovodu části CM Rozmarýn v půlhodinovém programu podbarvily pohodovou atmosféru svátečních dnů. Foto: Josef Srník

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více