VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. leaf CEE s.r.o. (dále jen VOP )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. leaf CEE s.r.o. (dále jen VOP )"

Transkript

1 VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY leaf CEE s.r.o (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení a předmět VOP a) Tyto VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění a vydává je obchodní korporace leaf CEE s.r.o., Identifikační číslo: , DIČ: CZ , Spisová značka: C vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 2 - Nové Město, Korunní 30, PSČ (dále jen Společnost ). Společnost je plátcem DPH. Kontaktní údaje: Zákaznická linka Společnosti: tel.č.: b) Společnost poskytuje služby v oblasti distribuce a prodeje zboží a potravin, přičemž tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Společností a spotřebitelem a jsou pro zúčastněné strany závazné. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy na prodej zboží a/nebo poskytnutí služeb mezi Společností a spotřebitelem (dále jen Smlouva ), která vzniká na základě řádně potvrzení / akceptací objednávky spotřebitele řádně akceptované ze strany Společnosti. c) Společnost je jedinou osobou oprávněnou přijímat a vyřizovat veškeré reklamace spotřebitele týkající se výkladu či plnění těchto VOP. Společnost není odpovědná za nedodržení závazků vycházejících z těchto VOP, pokud k porušení došlo v důsledku nepředvídatelné události, v případě vyšší moci (vis maior) nebo činem způsobeným osobou nemající nic společného s zbožím nabízeným Společností, a/nebo se službami poskytovanými ze strany Společnosti při této příležitosti. d) Je výslovně stanoveno, že informace uvedené na webových stránkách Společnosti mohou být změněny a spotřebitel s nimi bude před potvrzením objednávky obeznámen s výjimkou těch, které se týkají jiných služeb, které mohou být uzavřeny, změněny, odloženy či zrušeny bez předchozího upozornění. e) Předmětem těchto VOP je obeznámit spotřebitele s popisem služeb a zboží nabízených Společností a zejména ho seznámit s cenami, způsoby platby, podmínkami doručování, odstoupení od smlouvy a změny smlouvy. Tyto VOP mohou být změněny v případě akcí na určité zboží / služby nebo během určitých období v roce. Pro tyto akce jsou zvláštní prodejní podmínky upřesněny v případných reklamních materiálech vydaných speciálně pro tuto příležitost, a/nebo na webových stránkách Společnosti. f) Spotřebitel a Společnost sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se Smlouvou - ovou korespondenci. ová korespondence bude ze strany Společnosti odesílána na ovou adresu poskytnutou spotřebitelem. Spotřebitel dává Společnosti, souhlas k zasílání ových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb a zboží Spotřebitele. 2. Objednávka a uzavření Smlouvy a) Smluvní vztah mezi Společností a spotřebitelem vzniká řádným vyplněním a doručením objednávky zboží a služeb prostřednictvím rozhraní webových stránek Společnosti a její formální potvrzení / akceptací ze strany Společnosti (s uvedením druhu zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení), jež je spotřebiteli zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v objednávce. Objednávka je návrhem Smlouvy a Společnost upozorňuje spotřebitele, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách Společnosti jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží. b) Smlouva mezi Společností a spotřebitelem může být uzavřena pouze způsobem, kterýb určí Společnost. c) Spotřebitel bere na vědomí, že Společnost není povinna uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP). d) Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli

2 při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám. 3. Cena a platební podmínky a) U každého zboží je vždy uvedena cena v českých korunách a/nebo alternativně v EUR včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (kg, g, litr, svazek, ks). Cena za služby dopravy a doručení je uvedena zvlášť. Cena celého nákupu vč. služeb dopravy, po případném platném započtení nároku na slevu, která náleží a byla řádně uplatněna spotřebitelem v procesu objednávky, je před odesláním objednávky spotřebiteli potvrzena v objednávkovém formuláři (dále jen Kupní cena ) b) Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením ceny objednaného zboží a služeb dopravy v plné výši. c) Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní webové stránky Společnosti. Tímto ustanovením není omezena možnost spotřebitele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek přímo se Společností. d) Při uplatnění dárkového poukazu (voucheru) v objednávce, nesmí být cena nákupu po odečtení nominální ceny voucheru nižší než 0, - Kč. Pokud není využita celá nominální hodnota dárkového poukazu (voucheru) nebo učiní-li spotřebitel nákup v nižší hodnotě než je nominální hodnota voucheru, nevzniká nárok na vrácení finančního rozdílu. V případě podezření na opakované uplatňování slevových kódů (voucherů), které je v rozporu s dobrými mravy a kdy takováto činnost nese známky podvodného jednání, Společnost si vyhrazuje právo na nedodání zboží bez předchozího upozornění. e) Kupní cena je splatná při objednávce zboží, bankovním převodem, a to prostřednictvím zabezpečené platební brány webové stránky Společnosti. f) Společnost vystavuje spotřebiteli řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží, event. služeb dopravného. Tento doklad bude zaslán na ovou adresu spotřebitele. 4. Dodání zboží a) Objednané zboží bude dle provozních možností Společnosti dodáno ve dni a v časovém rozmezí (nejméně však ve lhůtě 1 týdne), které po vzájemné dohodě Společnosti se spotřebitelem, při dokončení objednávky na webových stránkách a po potvrzení ze strany Společnosti. b) Přeprava je realizována kurýrní přepravní službou Společnosti a to cenu uvedenou v objednávce. V případě, že kurýrní přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je spotřebitel vždy předem telefonicky o tomto informován. Jiný způsob dopravy není možný. c) Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. V případě, že řidič má pochybnosti o věku osoby přebírající doručené zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí jinou osobou, Společnost zboží nepředá. d) Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou spotřebitel stanovil v objednávce a předáním spotřebiteli a/nebo příjemci v místě určeném spotřebitelem či jím pověřené osobě, která potvrdí převzetí zboží svým podpisem. Zboží je spotřebitel / příjemce oprávněn i osobně fyzicky převzít, a to pouze v určených místech osobního odběru v České republice. e) Zboží - Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností ve vozech určených pro převoz potravin dle doporučení SZPI. Je nezbytné, aby si spotřebitel / příjemce řádně prohlédl zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady zboží či jeho množství. f) Podepsáním přepravního listu přepravci spotřebitel / příjemce souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném počtu kusů a mechanicky nepoškozené. g) Společnost usiluje o doručení v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla Společnost bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

3 h) V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném spotřebitelem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá řidič oznámení o uskutečněném pokusu o doručení a informaci, že pro opětovné doručení je spotřebitel povinen kontaktovat zákaznickou linku Společnosti. i) Marným doručením není dotčeno právo Společnosti požadovat a vymáhat cenu za poskytnutí kurýrní služby. V případě požadavku spotřebitele na opětovné doručení spotřebitel bere na vědomí, že Společnost je mu oprávněna opětovně účtovat cenu za poskytnutí kurýrní služby. 5. Odstoupení od Smlouvy a) S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není spotřebitel dle 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od Smlouvy odstoupit. b) Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy i v případě, že spotřebitel neuhradil Kupní cenu ve lhůtě splatnosti a dále je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Společnost vždy povinna kontaktovat spotřebitele za účelem dohody o dalším postupu. 6. Reklamace a) Společnost spotřebiteli doporučuje, aby zboží, které je při převzetí poškozené, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má spotřebitel právo neprodleně uplatnit reklamaci vadného zboží písemně ovou zprávou vůči Společnosti. Pokud není v Obchodních nebo Produktových podmínkách stanoveno jinak, uplatní se při reklamaci ustanovení Reklamačního řádu. b) Společnost odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Vyskytneli se u zakoupeného zboží vada, má spotřebitel právo vadu reklamovat. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. c) Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné. Spotřebitel může v případě uznání reklamačního nároku ze strany Společnosti podle své volby požadovat: výměnu zboží nebo výměnu její součásti; nebo může od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. 7. Souhlas a změny VOP a) Tyto VOP jsou součástí každé objednávky a Smlouvy uzavřené mezi Společností a spotřebitelem. b) Spotřebitel prohlašuje, že byl Společností před poskytnutím služeb seznámen s obsahem Smlouvy, VOP a platným ceníkem Společnosti, údaji o obchodní korporaci Společnosti, základními informacemi o poskytovaných službách a prodávaném zboží, případně s dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování služeb a prodeje zboží (dále též důležité informace ). Veškeré důležité informace jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti. c) Spotřebitel souhlasí s tím, že důležité informace mohou být jednostranně měněny Společností v rozsahu daném právními předpisy. O každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude Společnost informovat veřejnost zejména prostřednictvím internetových stránek Společností, případně prostřednictvím ové komunikace v dostatečném časovém předstihu. Spotřebitel prohlašuje, že má přístup ke službě internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Společnosti seznámit před každým poskytnutím služby a/nebo prodejem zboží. d) Za změnu důležitých informací se nepovažuje oprava chyb. Spotřebitel se zavazuje s novým zněním důležitých informací seznámit. 8. Registrace a pravidla pro koupi alkoholu Nákup alkoholu není umožněn osobám mladším 18ti let, nákup těchto produktů je podmíněn bez výjimky registrací. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že příjemce a/nebo spotřebitel není starší 18ti let, nebude mu zboží předáno. Spotřebitel může svůj věk dobrovolně prokázat věrohodným průkazem totožnosti. 9. Ochrana osobních údajů a obchodní sdělení (newsletter)

4 a) Osobní údaje spotřebitelů požadované v objednávkovém formuláři shromažďuje Společnost v nezbytném rozsahu pro uskutečnění a administraci obchodů a zavazuje se nakládat s nimi v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V nezbytném rozsahu osobní údaje také sděluje obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce). b) Spotřebitel vyslovuje svůj souhlas se zasíláním pravidelného ového zpravodaje tzv. obchodních a reklamních sdělení Společnosti se sezonní nabídkou, aktuálními recepty a dalšími informacemi, který Společnost zasílá s ohledem na povahu obchodu a měnící se nabídku. Každý spotřebitel má možnost se od něj odhlásit kliknutím na odkaz ve spodní části předmětného ového zpravodaje. c) Spotřebitel uzavřením Smlouvy vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení uzavřením Smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu. Společnost se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o spotřebiteli získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití. d) Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může spotřebitel kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle ovou zprávu na ovou adresu Společnosti nebo tuto skutečnost oznámí Společnosti telefonicky. 10. Informace na webových stránkách a) Společnost uvádí na svých webových stránkách vybrané informace o zboží, zejména název, cenu a prodávané množství zboží. Dále uvádí popis charakteru či použití zboží, který usnadní a přiblíží přípravu a konzumaci potraviny. Tyto informace jsou pouze orientační a doporučující, v žádném případě nezakládají jakoukoliv odpovědnost Společnosti za nakládání se zbožím ze strany spotřebitele. 11. Ochrana duševního vlastnictví a) Obsah webové stránky Společnosti zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, programovací kód, databáze, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím Společnosti, případně je Společnost výhradním licenčním vykonavatelem práv k uvedeným dílům a nesmí být jakýmkoliv způsobem, užívána, zveřejnována, prezentována, rozmnožována v nejširším významu bez přechozího písemného souhlasu Společnosti. b) Zahrnutí webové stránky částečně či úplně, odkazy a cross-linking na stránky třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu Společnosti. 12. Závěrečná ustanovení a) Spotřebitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za Společností. b) Společnost neodpovídá za funkčnost a kompatibilitu webových stránek se softwarem spotřebitele, či výskyt kódu a aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení. Společnost si vyhrazuje právo omezit přístup na webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace webových stránek. c) Společnost nenese odpovědnost za: (1) nedodání či zdržení doručení zboží zaviněných ze strany spotřebitele udáním nesprávných nebo neúplných údajů o čase, místě či osobě příjemce, (2) nedoručení zboží, které příjemce nebo spotřebitel odmítl převzít, (3) zpoždění zásilek, pokud k nim došlo v důsledku nepředvídatelných událostí a vyšší moci, které Společnost nemůže jakkoli ovlivnit (např. dopravní zácpy, dopravní nehody, přírodní živly, apod. d) Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. e) V případě, že věc při převzetí spotřebitelem / příjemcem není ve shodě s uzavřenou Smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení 2099 an. NOZ a spotřebitel postupuje v souladu s ustanovením 2106 a 2107 NOZ. f) Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

5 g) Tyto VOP jsou platné pro všechny Smlouvy uzavírané mezi Společností a spotřebitelem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. h) VOP byly schváleny statutárním orgánem Společnosti. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. července 2014 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP. Leaf CEE s.r.o. Ing. Ján Gajdoš jednatel

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 identifikační číslo: 24769444 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČO: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o.

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o. Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Identifikační číslo: 24769444 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží; OS Buldočí naděje, telefon: +420 776 122 156, email: kramek@buldocinadeje.cz (dále jen prodávající ) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.buldocinadeje.cz/

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající Profidíly, s.r.o. Vítězslav Krejčík se sídlem Hájek 564/3, 691 72 Klobouky u Brna IČ: 27534685

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tomáš Skoumal Sídlo: Okrouhlá 418/19, Brno - Bohunice, 625 00 Identifikační číslo: 01587285 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna, sp. zn. ZU/MMB/0078002/2014

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BENECYKL s.r.o. čl se sídlem Chvalovka1342/9, 635 00, Brno identifikační číslo: 29298725 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu firmy Profidíly, s.r.o., platné od 10. 3. 2015 1. Prodávající Profidíly, s.r.o. se sídlem Hájek 564/3, 691 72 Klobouky u Brna IČ: 27534685 DIČ: CZ27534685

Více