Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l př.n.l.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hebrejská literatura. Bible. Starý zákon. nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l - 200 př.n.l."

Transkript

1 Hebrejská literatura Bible nejpřekládanější kniha světa biblos = kniha, bible je kniha knih 1. tisíciletí př.n.l př.n.l. Starý zákon psán hebrejsky uznáván židy a křesťany části: Tóra - pět knih mojžíšových: genesis - Stvoření světa, Potopa, Kain a Abel, Noemova archa, Zmatení jazyků, exodus - život Mojžíše, popisuje odvedení Izraelitů a Židů z egyptského zajetí do země zaslíbené - Kanaán Leviticus - rituální předpisy pro kněží Numeri - výčet izraelských kmenů Deuteronomium - mojžíšovy proslovy, desatero, zákaz zobrazování boha, výzvy k pokoře...končí smrtí Mojžíše Proroci Kniha soudců Knihy královské Knihy Samuelovy Spisy Žalmy Kniha jób - starozákonní drama o lidském utrpení Přísloví Kazatel Píseň písní od krále Šalamouna najdeme v něm pestrou směsici literárních forem, spousta umělců se jím inspiruje - Voskovec a Werich, Heinrich Mann (Josef a bratří jeho) Druhým základním dílem judaismu je Talmud (studium/učení) - říká Židům, jak mají žít.

2 Nový zákon psán řecky, pojednává o životě a skutcích Ježíše Krista části: 1. 4 evangelia (dobré zprávy): Matoušovo Markovo Janovo Lukášovo 2. Skutky apoštolů - sepsány sv. Lukášem, vypráví o osudech Ježíšových učedníků (zejména o Petrovi a Pavlovi), o šíření víry 3. Epištoly (listy) - "dopisy" adresovány věřícím (např. listy římanům, korinským, galatským...), vykládající víru 4. Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) - pracuje se symboly, s přirovnáními, vylíčení hrůz konce světa, které budou nastoleny před sestoupením Ježíše tyto čtyři části jsou kanonické, dále jsou v Bibli spisy deuterokanonické - ty církev nepovažuje za její součást - např. apokryfy, Nikodémovo evangelium Mt.5, Matouš, 5. kapitola, verš promlouvá v něm Ježíš Kristus, hovoří v podobenstvích - příběhy s poučením, přibližují nějakou obecnou pravdu, mravní zásadu věřícím pomocí příběhu. Podobenství o dvou stavitelích - Podobenství o rozsévači - přirovnává věřící k zrnu, které je později sežráno slepicemi Překlady Bible Řecký překlad - Septuaginta Latinský překlad - Vulgáta - je první knihou, kterou vytiskl J. Huttenberg Staroslověnský překlad - Cyril a Metoděj - Proglas Leskovecko-Drážďanská Bible Bible kralická - Jan Blahoslav Staroegyptská literatura 4. tis. př. n. l používaly se hieroglyfy - rozluštil je F. Champollion nejstarší je v ní milostná poezie a ódy - např. Chvalozpěv na Nil - psán ve verších, jedná se o hymnickou poezii Knihy mrtvých - souvisí s egyptským náboženstvím - egypťané věřili v posmrtný život, byly to rady zemřelému Vlastní životopis Sinuhetův - povídkový text - dobrodružný charakter, líčila příběhy královského úředníka Sinuheta, který však padl v nemilost faraona, utíká z Egypta, nakonec se tam zase vrací

3 Achnatonův Hymnus na Slunce - Achnaton byl faraon, rozhodl se, že zavede monoteismus - víru ve Slunce Staroindická literatura Nejstarší památky se nazývají védy - básnické knihy, staly se posvátnými knihami hinduismu. Obsahují určité typy skladeb: Hymny - rituální charakter, když bylo něco obětováno Bráhmany - obětní příručky Upamišády - filosofické a mystické texty Eposy - také ve verších - Máhabharáta - první z eposů, jeden z největších veršů. Vypráví o válce dvou rodů, skončí to smrtí vojevůdců, jeden z bojovníků pak odchází do Himalájí, kde hledá osvícení. Proloženo náboženskými a filosofickými úvahami. Původně se šířila ústně, proto je nejčastější formou dialog. Druhým eposem je Rámájana je zde líčen život prince Rámy a jeho ženy Síty. Oba jsou psány sanskrtem. Staroperská literatura území dnešního íránu Avesta - sbírka náboženských textů - telurgické texty založené na filosofii proroka/kněze Zarathrustra Staročínská literatura věštecké nápisy vyryté na želvách nebo na kostech filosofie spjatá s Konfuciem, který píše spis hovory - Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. taoismus - nazván podle jeho zakladatele Lao-c čínská poezie - staročínští básnícíci Li-Po a Tu-Fu - představují vrchol staročínské poezie Antická literatura Řecká literatura Homér - tvůrce nejstarších památek, slepý pěvec. Básník, autor eposů Ilias a Oddyseia (9 8. st.př.n.l) Ilias z řec. Ilion - Trója epos o trojské válce, válečný, o 24 zpěvech. Líčí dobývání Tróje, líčí posledních 51 dní války jádrem je konflikt mezi Agagemnonem a Achileem

4 Odysseia opět má 24 zpěvů, líčí posledních 41 dní bloudění ithackého krále Odyssea Monodická lyrika sólový zpěv doprovázen lyrou básnířka Sapfó - měla školu na ostrově Lesbos, tvořila monodickou lyriku, většina textů o bohyni Afroditě Anakreón - milostná + pijácká lyrika - anakreontská lyrika - ženy, víno, zpěv. Počátky řeckého dramatu Jsou spjaty s oslavami na počest boha Dionýsa. V jejich závěru přednášel sbor pěvců oblečených v kozích kůžíc - tragos, kteří zpívali písně - dithyramby, podle nich se vyvinula tragédie. Thespis - zdůraznil sólovou úlohu náčelníka sboru Nejstarší dramata tématicky čerpají z mytologie Aischylos - zakladatel, zavedl druhého herce dialog. Byl účastníkem řecko-perských válek. Z jeho tragédií se zachovalo pouze sedm, z nich nejvýznamnější Oresteia - Orestés zabil matku a jejího milence za to, že zabila jeho otce (Agagemnona). Zásahy bohů..nakonec ho lidé odsoudí, ale Athéna rozsudek zvrátí. Sofoklés zavádí třetího herce, omezil zpěv sboru - prohloubení dramatičnosti. Je autorem více než 120 dramat, dochovalo se pouze 7. Nejvýznamnější dramata - Antigoné, Oidipus král a Elektrá. Prosazuje moc řádů - díké - řád ovládán bohy, ovládá osudy postav a hrdinů. Elektra - Dcera Agagemnona, chce zabít (pomstít) otce. Když už se jej odhodlává zabít, přichází její bratr Orestes s Pyladem a zabijí ji oni. Jejich čin je vyložen jako správný - naplnili vůli bohů. Elektra je popisována jako žena velké mravní síly Oidipus Antigona - dějiny Théb po pádu krále Oidipa. Vládnou tam bratři Eteoklés a Polyneikos, Eteoklés pak Polyneika vyhání, následně válka - oba padli. Vlády se ujímá Kreón. Nechá pohřbít Eteokla, Polyneika pohřbít nechat nechce - proti tomu se postaví Antigona, pohřbí jej potají, to se ovšem dozví Kreón, chce ji nechat zabít. Proti tomu se postaví Haimón - Kreónův syn, který Antigonu miluje - vyhrožuje mu, že se zabije. Ta už se ovšem ve vězení oběsila, Haimón se taky zabije, a Kreónova žena taky. Závěrečná slova sboru: Kdo šťastné chceš prožít své vezdejší dny, ten rozvážně vládni sobě sám. A v paměti měj, co žádá řád. Zpupnost a svévole vzápětí má přetěžké tresty, jež pozdě člověka moudrosti učí.

5 Eurípidés pocházel z bohaté rodiny, byl žákem Anaxagory, měl blízko k sofistům v době jeho života byly Athény intelektuálním centrem dochovalo se 18 dramat z 90 - např. tragédie Orestés, jeho nejslavnějším dramatem je Médeia. Médeia - příběh velké nešťastné lásky a zrady - Iáson s Argonautem chtějí získat zlaté rouno. Médeia je kouzelnice, zabije bratra, zradí otce a uteče s Iásonem (je do něj zamilovaná...). Žijí spolu šťastně, mají dvě děti. Iáson je však muž nepevných citů, zradí ji a chce si vzít dceru korintského krále. Deus ex machina - umělý zásah do děje, kterým jej zvrátí - herec zavěšený na kladkostroji představoval boha a byl spuštěn na jeviště. Komedie Aristofanés ( př. n. l) byl schopným pozorovatelem lidí, zesměšňuje politické dění apod. dochovalo se 11 komedií ze 44 - např. Lysistraté, Ptáci, Žáby Lysistraté - válečná satyra. Je to jméno ženy v čele odboje, chtěly, aby muži přestali bojovat, jinak nezačnou plnit své manž. povinnosti Žáby - vysmívá se snobům, např. Euripidovi. Dionýsos odejde do podsvětí, aby osvobodil dramatika Euripida - za kvákání žab přeplouvá řeku Stix. Hledá Euripida a Aischila, nakonec nachází jenom Aischila, protože Euripidovy postavy prý nemohly být mravním vzorem. Ptáci Aluze - narážka na jiný kontext, především literární, který je součástí textu nového. Historická próza Hérodotos - napsal dílo Historie (Dějiny), kde píše o řecko-perských válkách Thúkydidés - zakladatel kritického dějepisectví, pečlivé hodnocení pramenů, zajímal se Peloponézkou válkou Řečnická próza Demosthenés - řečník - psal tzv. filipiky - obranné/útočné řeči. Vyřkl filipiky např. proti Alexandru Makedonskému. Filosofická próza Sokrates - nic nepsal, pouze promlouval Platon Aristoteles

6 Starořímská literatura Poezie Hovoříme o zlatém věku římské poezie. Představitelé: Gaius Valerius Catullus - psal lyrickou poezii, položil základy klasické římské poezie. Je autorem sbírky Básně - milostná a přírodní lyriky, jsou tam i epigramy. Vrcholem sbírky jsou milostné verše věnované smyšlené dívce Lesbie. Odi et amo, česky Nenávidím a miluji. Publius Vergilius Maro - představuje onen zlatý věk římské poezie. Je autorem básnického eposu Aeneas - 12 zpěvů, 1000 veršů, inspirováno homérskými eposy. Hlavní hrdina Aeneas - vrací se z trojské války, vrací se, bloudí 7 let po Středozemním moři, nepřeje mu bohyně Juno - ochránkyně Kartága. On nicméně dorazí k ústí řeky Tibery, stane se zakladatelem budoucího Říma. Tartar - římské synonymum pro podsvětí, tam se taky podíval. Aeneas byl napsán na zakázku císaře Augusta jako oslava rodu Juliú, měl dokazovat jeho starobylost. Stal se inspirací pro středověkou hrdinskou epiku. Píše také didaktické eposy - Lyrickoepické skladby: Georgica - zpěvy rolnické - dává praktické rady zemědělcům Bucolica - zpěvy pastýřské - oslavují pastýřský život Q. Horatius Flaccus - lyrik, básník. Psal také básnické dopisy - dopisy Pisónům

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Zápisky k dějinám světa

Zápisky k dějinám světa Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace) Ondřej Daněk, Eva Štěpánková Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Starověký Řím Studijní obor: Třída: 78-41-M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Bárta Martin Prohlášení autora Prohlašuji,

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. B) Antická literatura

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. B) Antická literatura 1.STAROVĚKÁ LITERATURA B) Antická literatura Antické odívání Spartská dívka Tunika ŘECKÁ evropská literatura má své počátky ve starověkém Řecku původní ústně vyprávěné mýty se staly základem dvou eposů

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU 1 ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU Adam Mackerle Verze 0.2 České Budějovice 2008 1 1. ODDÍL POVAHA A DĚJINY VZNIKU PENTATEUCHU Základní informace Název a dělení Pentateuch, hebrejsky Tóra, je celek prvních pěti

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby

Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu Interpretace a teorie interpretace Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby Disertační práce Autorka práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA

NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA O Ježíšově narození vypráví pouze 2 evangelia: Matoušovo a Lukášovo. Obě ale tuto tématiku zpracovávají s rozdílným záměrem. LUKÁŠ píše své evangelium pro křesťany z pohanství.

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

KAPITOLY Z DĚJIN KULTURY

KAPITOLY Z DĚJIN KULTURY KAPITOLY Z DĚJIN KULTURY ( l. část ) Jana Oliveriusová Stránka 2 Obsah ÚVODEM... 4 I.kapitola : STAROVĚKÉ ŘECKO... 5 Etapy vývoje starověkého Řecka... 5 Kaţdodennost v řeckých městských státech... 7 Duchovní

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více