Přejeme všem žákům školou povinných i studentům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přejeme všem žákům školou povinných i studentům"

Transkript

1 Přejeme všem žákům školou povinných i studentům úspěšný školní rok 2011/2012.

2 Zprávy z obecního úřadu: V pondělí byla zpřístupněna rozhledna Vlková u Kamenice (488 m n.m.). Rozhledna je otevřena každý den od 9 do 19 hodin za příznivého počasí. Vstup na věž není zpoplatněn, návštěvníci musí respektovat vyvěšený Provozní řád. Zájemci si mohou zakoupit v Kulturním centru Kamenice turistickou kartičku s motivem rozhledny za 25 Kč. Turisté obdrží razítko s rozhlednou v restauraci U Vlkové nebo v KC Kamenice. Přejeme návštěvníkům pěkný výhled po okolí Kamenice a žádáme o dodržování Provozního řádu. Během prázdnin probíhala v ZŠ Kamenice rekonstrukce bytového prostoru na dvě třídy základní školy a zavedení teplé vody na toalety ve škole. Značný nepořádek kolem kontejnerů i odpadkových košů jsme zaznamenali během července a srpna v Kamenici i ostatních osadách. Do kontejnerů na tříděný odpad neukáznění lidé odkládali směsný odpad. Hromady směsného odpadu se kupily především u stání na kontejnery s tříděným odpadem, ale i na autobusových zastávkách apod. Mnozí občané si neuvědomují, že obec musí nechat uklidit veškerý odpad na obecní náklady, které jsou značně vysoké. Zaměstnanec OÚ Kamenice v úterý v 8.10 hod. přistihl spolujezdce z automobilu FORD (dodávka) poznávací značky 1SA 46 57, jak vystoupil za odhodil pytel na Benešovské ulici u stání na tříděný odpad. Je těžké posoudit, zda nepořádek způsobují místní občané, majitelé chat či lidé pouze projíždějící obcí. Nerudovská otázka Kam s ním? je stále aktuální a mnozí ji řeší po svém. Změny v trase linky 335 od do V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace č , protínající obec Kostelec u Křížků, dojde k drobným změnám v trase linky č.335. Na webových stránkách obce Kamenice najdete výlukový jízdní řád linky č. 335, která zajišťuje dopravní obslužnost kostelecké obce a dotýká se i cestujících kamenické oblasti. Jakékoliv nejasnosti, připomínky či dotazy volejte na obecní úřad ( ) nebo pište na ovou adresu: Příští jednání Zastupitelstva obce Kamenice proběhne v úterý 13. září 2011 od 19 hodin v Kulturním domě. Z obsahu 2 Zpřístupněna nová rozhledna na Vlkové Kam s bioodpadem? V Kamenici vzniká lesní školka Soutěž o vstupenky na Zlaté trumpety Máme Alpinku na běžecké stopy! PEČOVATELSKÁ, ASISTENČNÍ SLUŽBA A DENNÍ STACIONÁŘ Již otevřená školka HLUBOČINKA nabízí: měsíčník šéfredaktorka: Lucie Moučková ( mou ) tisk zajišťuje HT Print.cz distribuce: OÚ Kamenice a Česká pošta, s. p. náklad 1800 výtisků zdarma registrace: MK ČR E vydává Obec Kamenice Ringhofferovo nám Kamenice tel./ fax cm cm cm 2 50 cm 2 ZAJISTÍME SENIORŮM A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OBČANŮM, BEZ ROZDÍLU VĚKU, KVALITNÍ PÉČI U VÁS DOMA. Poradenský servis Dovoz jídla Sestavení jídelníčku Osobní hygiena Úklid v domácnosti Doprovod k lékaři Fakultativní činnosti: Odvoz osobním automobilem k lékaři Sekání zahrady a odklízení sněhu Úklid tuhého paliva do sklepa Více informací Monere tempus, s.r.o. tel.: nebo Profesionální předškolní soukromé zařízení pro děti od 18 měsíců věku Hippoterapie Ohrobec Golf ve Štiříně pro děti od 5 let Minitenis Kamenice pro děti od 5 let Solná jeskyně Herink Hraní a zpívání od 4 měsíců s FLAUTI PICCOLLY pod vedením Z. Štichové Keramika Plavání Baby centrum SVĚT DĚTÍ NA DLANI Vaření pro děti SFUMATO metoda splývavého čtení nevznikají dislektici Interaktivní tabule Odvoz do školky i ze školky Prázdninová letní školka Více informací na tel.: nebo letak skolicka a MONERE DL TISK.indd :11 letak skolicka a MONERE DL TISK.indd :11 Jazyková korektura: Ivo Šlár Řešení soutěže z minulého čísla Osmisměrka: Koník Doplňovačka: Všedobrovice Výherkyní a správnou řešitelkou se stala paní Kristýna Rybníčková. Gratulujeme a předáme slíbenou odměnu.

3 ÚVODNÍK Zase do školy Tak to zase začalo! Na začátku září se málokdo zeptá: A co? Téměř všichni máme s tímto datem v sobě zakódovaný začátek školního roku, nemluvě o rodinách s dětmi, učitelích, zaměstnancích škol, zkrátka těch, kteří jsou se školou celoročně spjati. O mně a základní škole v Kamenici to v současné době platí dvojnásob. Po patnáctileté práci učitelky, následně sedmileté práci ředitelky a po relativně krátké přestávce a jednoleté činnosti učitelské si v této škole vyzkouším práci zástupkyně ředitelky. Budu se snažit býti nápomocná mé nástupkyni v křesle ředitelky paní Mgr. Pavlíně Tolarové, neboť si myslím, že svou práci po čtyři roky zastává velmi dobře. A vůbec to není lehké, každý rok znamená nutnost řešit další situace a změny, které ve školství nastávají. Co konkrétně je u nás ve škole letos nového? Poprvé má škola 22 tříd. Počet žáků se již přehoupl přes 500. Po 3 paralelkách v ročníku mají 1., 3., 4. a 6. třída. Navíc došlo ke spojení 2. ročníku pouze na dvě, tedy vznikly velmi početné třídy. Znamená to, že trend zvyšování počtu žáků v naší škole trvá, což je dáno samozřejmě především výstavbou v okolí. Méně početné třídy tak už zůstávají pouze v 8. a 9. třídách. S tímto nárůstem souvisí i příchod nových učitelů: třídními učitelkami v 6. třídách jsou Ing. Jana Csobová (matematika, fyzika, informatika) a Mgr. Danka Dudková (český jazyk, výchova k občanství a hudební výchova). Anglický jazyk nově vyučují Mgr. Kamila Šilerová, Ing. Petra Procházková a Bc. Tomáš Kalát. Do volitelných předmětů je zařazen předmět Vliv křesťanství na evropskou kulturu vedený kaplanem Timotejem. Opačně pro letošní školní rok školu opustily z osobních důvodů Mgr. Soňa Wdówková a JUDr. Kateřina Svobodová (dočasně v zahraničí), do důchodu odešla naše kolegyně Mgr. Ivana Petrušková. Dlouholetá zástupkyně ředitelky Mgr. Olga Sváčková, která je také v důchodu, v této funkci končí a bude dále pracovat jako učitelka. Co je moje druhá role v souvislosti se školou? Vlastně pozice zastupitelky, pro kterou je školství v Kamenici logicky prioritou. Bohužel má v současnosti obec se školou značné starosti. Tím není míněna personální stránka nebo provoz, ale stav budovy. Je smutné, že po 12 letech dostavby a rekonstrukce celého areálu školy je ve špatném stavu tělocvična školy (spodní vlhkost a zároveň střecha). Dalším oříškem je dosluhující kotelna a nevyhovující komíny. V době, kdy obec vrhá většinu svých investičních prostředků do budování vodovodu a kanalizace v oblastech Těptína a Ládví, je to značně složité řešit. Během letních prázdnin byl ve škole plánovaný stavební ruch, protože musela být zavedena teplá voda na všechny toalety, což bohužel chybělo. Dále obec provedla přestavbu školního bytu v nové budově na dvě třídy a kabinet, abychom zvládli rostoucí počet. U těchto prací byl již přítomen nový školník pan Jiří Přibyl, který v červnu nahradil pana Jiřího Medřického, odcházejícího do důchodu. Před námi je tedy 10 měsíců intenzivní práce a věřím, že na jejich konci bude bilance úspěšná. Hana Kudrnáčová, zastupitelka Obecní úřad Kamenice, Olešovice, Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice IČ: , Tel: , O z n á m e n í o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta stavebního úřadu Kamenice Název pracovního místa: referent stavebního úřadu Kamenice Místo výkonu práce: Obecní úřad, Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice Platová třída*): 9 Předpoklady: státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dosažení věku 18 let, schopnost dorozumět se jednacím jazykem. Požadavky na uchazeče: SŠ, VOŠ,VŠ; nejlépe vzdělání stavebního směru znalost příslušných zákonů zákon č.500/2004 Sb., správní řád zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zákon č.128/2000 Sb., o obcích dobrá znalost práce na PC, znalost programu VITA výhodou výhodou ZOZ při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu řidičský průkaz skupiny B schopnost kolektivní spolupráce Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, popř. titul uchazeče datum a místo narození uchazeče státní příslušnost uchazeče místo trvalého pobytu uchazeče číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis uchazeče K přihlášce se připojí: profesní životopis výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tři měsíce) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání popř. doklad o provedení zkoušky odborné způsobilosti Uchazeč podá písemnou přihlášku s požadovanými doklady osobně v zalepené obálce na podatelnu Obecního úřadu v Kamenici nebo zašle na adresu: Obecní úřad Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice Obálku označte nápisem Výběrové řízení referent stavebního úřadu - neotvírat! Lhůta pro podání přihlášek: do 14 hodin. O termínu a místu výběrového řízení budou uchazeči písemně vyrozuměni. Předpokládaný nástup: Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení. *) stupeň platové třídy bude vybranému uchazeči stanoven podle započitatelné praxe 3

4 Nevíte, kam s bioodpadem? Nabízíme hned tři řešení. Biologicky rozložitelný odpad tvoří zhruba 40% veškerého odpadu z domácností. U občanů, kteří mají zahrádku a pravidelně sekají trávu, případně stříhají větve stromů nebo plejí záhonky, je tento podíl pravděpodobně ještě vyšší. Pokud bioodpad skončí na skládce, vytváří značné množství metanu, který může na skládkách způsobit požáry, může dojít i k výbuchu. Nehledě na to, že bioodpad zcela zbytečně zvětšuje objem skládek, které nemohou růst donekonečna Občanům Kamenice, kteří z jakéhokoliv důvodu nemají vlastní kompost, nabízí obec tři řešení: 1. Komunitní kompostování - Zelený odpad ze zahrady (ale nejen ten) je možné odvážet do kompostárny na Želivci. Za symbolický poplatek cca 10,-Kč za 1 m3 sem můžete odvézt trávu, listí, větve, spadané ovoce, starou zeminu z květináčů apod. Kontakt: , pan Žilík. Podrobnější informace naleznete také na internetových stránkách obce Sulice 2. Sběr prostřednictvím BIO nádob pokud nechcete nikam jezdit, a přesto chcete separovat bio odpad (trávu, listí, zbytky z kuchyně apod) zkuste využít nově nabízenou službu A.S.A. Poptejte na obecním úřadě svoz speciálně upraveného kontejneru (popelnice) na bioodpad. Pokud obec shromáždí dostatečný počet objednávek, bude svoz těchto BIO nádob provádět A.S.A. jednou za 14 dní, a to během vegetační sezony. Kontejner není potřeba kupovat, jeho pronájem je v ceně svozu. Kontejnery se vozí do kompostárny, tedy nikoliv na skládku, viz. 3. Třetí možností je využití obecních kompostérů. Středočeský kraj poskytne obci Kamenice celkem 350 kusů kompostérů, které obec zdarma poskytne k užívání svým občanům. Obyvatelé obce Kamenice, kteří mají zájem o tento kompostér, mohou od této chvíle požádat o jeho bezplatné zapůjčení na dobu neurčitou na obecním úřadě - do hlavičky u napište KOMPOSTER) Podmínkou je, aby kompostér byl využíván na území obce Kamenice a k účelu pro něj určenému. Kompostéry budou samozřejmě evidovány a pracovníci obecního úřadu budou oprávněni zkontrolovat jejich využívání. Podrobnější podmínky pro zapůjčení dotovaných kompostérů budou upřesněny. Ať už využijete kteroukoliv ze tří nabízených možností, pomůžete tím značně snížit objem netříděného odpadu. V konečném důsledku tak obec ušetří nemalé částky ze svého rozpočtu na poplatcích za ukládání odpadu na skládkách. -mou- ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI KAMENICE sobota 8.října 2011 Pro obyvatele trvale žijící a majitele rekreačních objektů na území Obce Kamenice: Všedobrovice - VRBOVÁ u separačního hnízda Štiřín - ŠÍPKOVÁ Struhařov - SAFÍROVÁ u hotelu Olešovice - OKRUŽNÍ u rybníčka Nová Hospoda - NA VYHLÍDCE u dět. hřiště Kamenice - Ringhofferovo nám Skuheř - KRAJNÍ u rybníka Těptín - TÁHLÁ u zvoničky Ládví - LOVECKÁ u prodejny Ládeves - u Vejmelků č.p Žádáme Vás o dodržení časového harmonogramu na jednotlivých stanovištích, pomůžete tím ke zdárnému průběhu celé akce. Druhy nebezpečného odpadu, které se budou odebírat: olověné akumulátory lepidla kyseliny staré léky suché články monočlánky olejové filtry oleje nádoby od barev rozpouštědla vývojky a ustalovače Neodebírají se odpady typu: suť pneumatiky lepenky železa (sporáky, bojlery) linoleum koberce POZOR!!! Televizory, lednice, vysavače, monitory, veškeré drobné elektrospotřebiče lze odevzdávat celoročně ve shromažďovacím dvoře firma OBR, proto nebudou odebírány při tomto odvozu nebezpečného odpadu!!! Vedoucí TS Luboš Žáček 4

5 USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Kamenice dne projektová studie Ládví - Valnovka - Kuklík. Usnesení č. 1: Ověřovateli byli navrženi a schváleni Mgr. Pavel Mejšner a Ing. Pavel Zítko. Usnesení č. 2: Navržený program jednání Zastupitelstva obce Kamenice dne byl doplněn a schválen. Usnesení č. 3: ZOK (Zastupitelstvo obce Kamenice) schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2011 podle předloženého návrhu. Usnesení č. 4: ZOK schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.4/2011 o způsobu označování ulic a veřejných prostranství, o způsobu číslování budov s účinností od , součástí vyhlášky je aktualizovaný rejstřík ulic a doplnění evidenčních čísel. Ruší se OZV č.2/2008 ke dni Usnesení č. 7: ZOK schvaluje zřízení věcného břemene k části pozemku parc. č. 244/31 a 244/32, k.ú. Štiřín ve prospěch společnosti RWE GASNET, s.r.o. ZOK schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 33/3, k.ú. Štiřín ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic a.s. Usnesení č. 8: ZOK schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 594/35, k.ú. Ládví o výměře 355 m² do majetku obce Kamenice za částku 49 tisíc Kč. Usnesení č. 9: ZOK schvaluje Ing. Pavla Čermáka uvolněným starostou od Usnesení č. 5: ZOK schvaluje Směrnici pro financování volnočasových aktivit, spolků, sdružení, právnických a fyzických osob obce Kamenice. Usnesení č. 6: ZOK schvaluje další postup řešení dopravně bezpečnostních opatření v roce 2011: 1. realizace dopravního řešení křižovatky Všedobrovice (Ringhofferova) Řepčice (Řepčická); příprava projektu chodník Všedobrovice - Štiřín. 2. příprava (výběrové řízení) a realizace kruhového objezdu křižovatky Čakovice - Těptín. Usnesení č. 10: ZOK schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřizovaných obcí Kamenice za rok 2010 do fondů takto: Kulturní centrum Kamenice ,21 Kč do rezervního fondu. Mateřská škola Kamenice ,79 Kč do rezervního fondu. Základní škola Kamenice přebytek v hlavní činnosti Kč do rezervního fondu; přebytek v doplňkové činnosti Kč do rezervního fondu a Kč do fondu odměn. Ze zasedání Rady obce Kamenice dne Rada obce Kamenice 1. bere na vědomí: 1.1 rezignaci pana L.Beličky na členství v Komisi pro životní prostředí. Případní zájemci o práci v této komisi se mohou hlásit na ových adresách: nebo 1.2 informaci firmy ASA, spol. s r.o. o možnosti svozu bioodpadu. Informace bude vyvěšena na webových stránkách: 1.3 informaci místostarosty obce o jednání s majitelem Danco Plus, a.s. ohledně umístění vrat mezi Danco Plus, a.s. a dětským hřištěm v Kamenici. Nyní v tomto prostoru pobývá mládež a chová se nevhodně, zároveň ničí zařízení obce a majitele obchodního centra. Vrata by byla hrazena oběma majiteli zahrazeného pozemku. Vstup na dětské hřiště bude bočními vrátky, od vrat budou klíče na OÚ Kamenice a v Danco Plus, a.s. 1.4 informaci místostarosty obce o jednání s firmou SUDOP Praha, a.s. ve věci zahrnutí požadavků obce na dopravně-bezpečnostní opatření (dle zpracované studie firmy DIPRO) v rámci zamýšlené rekonstrukce komunikace II/603 tzv. staré Benešovské. Rekonstrukce je plánovaná Středočeským krajem (dosud neoficiální informace) v letech informaci místostarosty obce o proběhlém jednání mezi místostarostou obce, Obvodním oddělením Policie ČR - Mnichovice a Ing. Doušou z odboru dopravy MěÚ v Říčanech ohledně dopravně bezpečnostního řešení v úseku Všedobrovice - Štiřín. Odbor dopravy MěÚ v Říčanech vypracuje zprávu a navrhne optimální možnosti řešení. 1.6 informaci místostarosty obce o jednání s panem J.Vejmelkou o otevírání a zavírání objektu rozhledny na Ládevsi, rozhledna je zpřístupněna od informaci místostarosty obce o množících se stížnostech občanů na ničení cest a stezek koňmi. Obecní úřad není evidenčním orgánem koní, proto nemá přehled o všech majitelích koní v osadách obce. Obecní úřad se bude informovat o možném dalším postupu řešení na odboru životního prostředí MěÚ v Říčanech. 1.8 požadavek místostarosty obce o nutnosti uzavření smlouvy (pravidla užívání sportovního areálu) mezi majitelem Obec Kamenice a SK Kamenice. 1.9 informaci radního Mgr. Mejšnera o jednání se zástupcem firmy PRIMA WEB o možnosti změny webových stránek obce. Budou osloveny ještě další firmy požadavek radního Mgr. Mejšnera na umístění odpadkových košů rozhledna Ládeves a u Ringhofferovy hrobky. 2. schvaluje: 2.1. Usnesení č. 1: Rada obce Kamenice (ROK) schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní M. Skřivanové v obecním bytě Truhlářská 855, Těptín do Usnesení č. 2: Na základě podaných nabídek ve výběrovém řízení na rekonstrukci dvou tříd ZŠ starosta projedná nabídky dvou uchazečů: fyzické osoby M. Kondys a firmy PROPOS. Po prověření položkového rozpočtu bude vyhlášen vítěz z těchto dvou uchazečů Usnesení č. 3: ROK sjednocuje poplatky za připojení na vodovodní a kanalizační řady s platností od Od tohoto data nebudou rozlišovány nově budované a stávající řady. (Poplatky byly schváleny ROK č. 10 dne ). 5

6 Připojovací poplatky: vodovod kanalizace FYZICKÉ OSOBY , ,- majitelé nemovitostí, označených číslem popisným, s trvalým pobytem v obci Kamenice , ,- majitelé nemovitostí, označených číslem popisným, bez trvalého pobytu v obci Kamenice , ,- majitelé nemovitostí, označených číslem evidenčním, bez ohledu na místo trvalého pobytu , ,- majitelé pozemků s pravomocným stavebním povolením na rodinný dům k příslušnému pozemku, rozestavěné rodinné domy , ,- majitelé volných pozemků bez ohledu na místo trvalého pobytu bez stavebního povolení, týká se pouze pozemků dle územního plánu určených k výstavbě PROVOZOVNY , ,- sídlo firmy v obci , ,- sídlo firmy mimo obec 2.3 Usnesení č. 4: ROK schvaluje žádost a souhlasí s výstavbou krytého automobilového stání na pozemku parc.č. 239/1, k.ú. Těptín. Žadatel: K. Čapoun, Těptín, Kamenice. 2.4 Usnesení č. 5: ROK schvaluje žádost a souhlasí s přístavbou k rodinnému domu na pozemku parc.č. 239/1, k.ú. Těptín. Žadatel: K. Čapoun, Těptín, Kamenice. 2.5 Usnesení č. 6: ROK schvaluje vrácení příspěvků připojovacích poplatků majitelům nemovitostí v části ulice Letohradské parc č.413/2, parc.č.413/3 a parc.č. 414/12, vše k.ú. Ládví z důvodu nevybudování vodovodního řadu. 2.6 Usnesení č. 7: ROK schvaluje vrácení příspěvku připojovacího poplatku za vybudování kanalizační přípojky ve výši 20 tisíc Kč paní M.Hnětkovské, Těptín. Přípojka se nebuduje. 2.7 Usnesení č. 8 : ROK souhlasí se splátkovým kalendářem za připojovací poplatky (vodovod a kanalizace) v případě, že bude celková částka zaplacena do konce roku Žadatel: J. a O. Tichých, Praha Usnesení č. 9: ROK souhlasí se splátkovým kalendářem za připojovací poplatky (vodovod a kanalizace) v případě, že bude celková částka zaplacena do konce roku Žadatel: I.Vašinová, Těptín, Kamenice. Zmocněnec: Glaukos, s.r.o., Tábor, zmocnitelé: Ing. J. Švec a P. Švecová, Praha Usnesení č. 13: ROK schvaluje žádost a souhlasí se stavbou rodinného domu v souladu s regulativy platného územního plánu na pozemku parc.č. 810/27, k.ú. Těptín. Žadatel: J. Semorád, Praha Usnesení č. 14: ROK schvaluje menší rekonstrukci prostor fotbalového areálu (šatny, sprchy, kuchyňka). Obec nechá nacenit a vybere nejvhodnější nabídku Usnesení č. 15: ROK mimořádně schvaluje konání krátkého ohňostroje na Zámku Štiřín po hudebním představení opery Nabucco dne mezi až hodinou. Žadatel: Zámek Štiřín 2.15 Usnesení č. 16: ROK schvaluje provedení pasportizace veřejného osvětlení a dopravních značek na území obce. 3. neschvaluje: 3.1 Usnesení č. 17: ROK neschvaluje žádost o finanční příspěvek na činnost Občanskému sdružení Tři Hospic dobrého pastýře v Čerčanech. 3.2 Usnesení č. 18: ROK nesouhlasí s návrhem dělení pozemku parc.č. 285/7, k.ú. Štiřín. Žadatel: M. Bílková, Praha Usnesení č. 19 : ROK nesouhlasí s návrhem dělení pozemku parc.č. 494/1, k.ú. Ládví. Pozemek pro stavbu rodinného domu v této lokalitě má mít alespoň m². Žadatel: E. Velechovská, Praha Usnesení č. 20: ROK neschvaluje výjimku z regulativu územního plánu (rovná střecha na části stavby rodinného domu terasa) na pozemku parc.č. 204/28, k.ú. Ládví. Žadatel: Ing. M. Kovář, Praha Usnesení č. 21: ROK vydává zamítavé stanovisko k realizaci stavby studny na pozemku parc.č. 646/1, k.ú. Ládví. Studnu nelze v dané lokalitě umístit, jelikož není v souladu s územním plánem. Žadatel: Glaukos, s.r.o. 2.9 Usnesení č. 10: ROK souhlasí s vrácením připojovacího poplatku ve výši 25 tisíc Kč paní L. Pýchové, Praha 8. Nemovitost parc.č. 116/19, k.ú. Ládví bude zatížena obecním věcným břemenem (pokládka kanalizace) Usnesení č. 11: ROK schvaluje žádost a souhlasí se stavbou rodinného domu a napojením na technickou infrastrukturu (zaplacení připojovacích poplatků) a sjezd na místní komunikaci (uvedení do původního stavu, obec si vyhrazuje záruku na provedení díla v délce 60 měsíců). Zmocněnec: Ing. M. Severa, Struhařov. Žadatel J. Turečková Olešovice Usnesení č. 12: ROK schvaluje žádost a vydává souhlasné stanovisko k realizaci stavby studny na pozemku parc.č. 328/89, k.ú. Štiřín. 3.6 Usnesení č. 22: ROK nesouhlasí s žádostí o prominutí poplatků za připojení na vodovod a kanalizaci. O prominutí poplatků se bude jednat až po zapsání vlastnictví pozemku parc.č. 510/17, k.ú. Těptín do katastru nemovitostí, kde bude oprávněným vlastníkem označena žadatelka. Žadatel: P. Přívozníková, Praha pověřuje: 4.1 Komisi pro životní prostředí zpracováním podkladů za katastrální území Ládví, Štiřín a Těptín pro nový dlouhodobý lesní hospodářský plán. Plán vypracovávají Lesy ČR - závod Konopiště. 4.2 místostarostu obce zajištěním nabídek tří zámečnických firem na zhotovení vrat, které budou umístěny mezi Danco Plus a dětským hřištěm. Ze zasedání Rady obce Kamenice dne Rada obce Kamenice 1. bere na vědomí: 1.1 informaci starosty o postupu prací na budování veřejných přípojek na Ládví, v současné době probíhá III. etapa výstavby. 1.2 informaci starosty o přípravě jednání o možnosti dočerpání úvěru od České spořitelny, a.s. později - z důvodu pomalejšího postupu stavebních prací a tím i nižší fakturace. 1.3 informaci starosty o nových možnostech likvidace bioodpadu; a) Obec Kamenice zažádala o dodání 350 ks zahradních kompostérů (Středočeský kraj ve výběrovém řízení získal ks těchto kompostérů). b) Nabídka firmy A.S.A. ke svozu bioodpadu. 6

7 informaci starosty obce o probíhající pasportizaci dopravních značek v obci. 1.5 informaci místostarosty o zhotovení posudku Posouzení stávající střešní konstrukce včetně krytiny objektu tělocvičny ZŠ Kamenice a zároveň o nutnosti požádat klempíře o zaslání cenové nabídky na provedení opravy světlíků (dle předloženého posudku). 1.6 informaci starosty obce o revizní zprávě stavu komínů v ZŠ Kamenice a o následné zprávě o nutnosti provést práce na odstranění závad. 1.7 informaci místostarosty o souhlasném stanovisku Policie ČR a odboru dopravy MěÚ v Říčanech k instalaci dopravních značek v úseku Všedobrovice Štiřín. Součástí tohoto vyjádření je zároveň nesouhlas Policie ČR s vyznačením přechodů ve Všedobrovicích a ve Štiříně. V této souvislosti je nutné najít adekvátní řešení, které bude akceptováno odborem dopravy a Policií ČR. 1.8 informaci místostarosty o kritickém stavu podlahy v tělocvičně. 1.9 stížnost manželů Kulhavých, Těptín. 2. schvaluje: Usnesení č. 1: Rada obce Kamenice (ROK) schvaluje zpevnění přístupové cesty k parcele parc.č. 99/22, k.ú. Ládví na části obecního pozemku parc.č. 99/3, k.ú. Ládví. Práce hradí žadatel: V. Tyle, Ládví. Usnesení č. 2: ROK souhlasí s výstavbou RD na pozemku parc.č. 328/130, k.ú. Štiřín (ulice Smrková) za daných podmínek. Zmocněnec: Ing. A. Hrabina, Praha 9; investoři: Ing. V. Skoupý a Ing. I. Skoupá, Praha 9. Usnesení č. 3: ROK schvaluje změnu stavby buňkoviště Areál shromažďovacího dvora. Zmocněnec: Ing. J.Červenka, Praha; investor: L. Obr, Želivec. Usnesení č. 4: ROK schvaluje stavební úpravy RD - dvě nová schodiště za daných podmínek. Žadatel: M. Nová, Olešovice. Usnesení č. 5: ROK schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o poskytnutí příspěvku na vybudování vodovodní přípojky. Žadatel: M.Kubenka, Praha. Usnesení č. 6: ROK schvaluje stavbu RD na pozemku parc.č. 619/8, k.ú. Těptín za daných podmínek. Žadatelé: L a K. Tupcovi, Praha. Usnesení č. 7: ROK schvaluje jako vítěze v podlimitním výběrovém řízení firmu PROPOS, spol s r.o. na rekonstrukci bytu školníka na dvě učebny ZŠ Kamenice s nejnižší cenovou nabídkou ve výši ,- Kč včetně DPH. ROK následně snížila objem prací na výslednou výši Kč včetně DPH. Usnesení č. 8: ROK schvaluje jako vítěze v podlimitním výběrovém řízení firmu pana T. Nečady na dodávku teplé vody na WC v ZŠ Kamenice s nejnižší cenovou nabídkou Kč včetně DPH. Usnesení č. 9: ROK schvaluje jako vítěze v podlimitním výběrovém řízení firmu pana A. Zvolského na zhotovení vrat mezi Dancem Plus, a.s. dětským hřištěm s nejnižší cenovou nabídkou ve výši ,- Kč vč. DPH. Polovina ceny bude hrazena firmou Danco Plus, a.s. Usnesení č. 10: ROK schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě Truhlářská 855, Těptín do Nutno informovat žadatelku o posledním prodloužení nájemní smlouvy. Žadatelka: M. Vlková, Truhlářská 855. Usnesení č. 11: ROK schvaluje žádosti paní E. J., Kamenice a paní L. H., Kamenice o dočasné řešení jejich stávající situace pronájmem obecních bytů v Truhlářské 855, Těptín do konce roku Obecní úřad prověří oprávněnost jejich žádostí. Usnesení č. 12: ROK schvaluje žádost Osadního výboru Těptín na zakoupení a zasázení tújí k pomníku padlých. Usnesení č. 13: ROK schvaluje výjimku z OZV č.2/2010 (regulace hlučných činností) pro firmy IMOS Zlín, s.r.o. a Zlínstav, a.s. po dobu investičních prací při budování vodovodu a kanalizace. 3. neschvaluje: Usnesení č. 14: ROK neschvaluje odprodej části obecního pozemku parc.č. 99/3 (80 m²). Žadatel: V. Tyle, Ládví. Usnesení č. 15: ROK neschvaluje žádost o výjimku z územního plánu obce. Žadatel: B. Zoubek, Struhařov. Usnesení č. 16: ROK (Obec Kamenice) jako člen Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj vydává nesouhlasné stanovisko s navrženou strukturou projektu Na výlet do Ladova kraje. Podíl obce Kamenice na případné ztrátě z důvodu neproplacení projektu je vysoký a není zahrnut do rozpočtu obce. 4. pověřuje: 4.1 starostu obce jednáním ohledně možnosti napojení připravovaného projektu RPC Nebřenice na vodovod Kamenicko. Projedná technické řešení a vyžádá na zájemci zpracování hydraulického modelu, jako podkladu pro další jednání. Zmocněnec: REMIN, spol. s r.o.- Ing. J.Bolomský. 4.2 starostu obce zajištěním protlaku v rámci budování inženýrských sítí v ulici Světlá, Struhařov (objednatel obec) a zajištěním spolufinancování obyvateli této ulice. 4.3 místostarostu obce jednáním s Pozemním stavitelstvím Zlín, a.s. ohledně odstranění skrytých vad střechy tělocvičny ZŠ Kamenice a izolace proti vodě, a popř. možném návrhu řešení opravy včetně cenové nabídky. 4.4 místostarostu obce jednáním s ředitelkou ZŠ Kamenice a školníkem ohledně situace kolem plynové kotelny. Nutno shromáždit veškerou dokumentaci k plynovým kotlům a vytyčit další postup řešení. 4.5 místostarostu obce zasláním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převedení všech pozemků nacházejících se v k.ú. Štiřín, k.ú. Ládví a k.ú.těptín z majetku ÚZSVM na Obec Kamenici. 4.6 místostarostu obce sdělením paní M. Skřivanové, že její nájemní smlouva v bytě Truhlářská č. 855 po 30. září 2011 již nebude prodloužena. 4.7 projednáním s Ing. arch. Zrzavým o možnosti náhrady dopravních opatření za nepovolené přechody ve Všedobrovicích a ve Štiříně. 4.8 místostarostu obce zjištěním kalkulace na zadání zakázky turistické dřevěné známky s motivem rozhledny na Ládví - Vlková. 7

8 Z redakční pošty Když v lese potkáme divokého hřebce Vážení, dovolte, abych vyjádřil své znepokojení při řešení krizové situace s agresivním hřebcem. Ve středu jsem byl já a má mladá klisna při stahování dřeva v lese u Lojovic napaden hřebcem, který (jak se později ukázalo) utekl z nezajištěného výběhu na Ládví. Hřebec se velmi intenzivně snažil klisnu nakrýt a při sebemenší snaze mu v tom zabránit byl velmi agresivní na mne Podařilo se mi hřebce přivázat, ale jelikož nebylo možné odvézt poraněnou klisnu pryč, neboť hrozilo hřebcovo utržení, začalo čtyřhodinové (!) shánění majitele hřebce, telefonování o pomoc na policii, obecní úřad Velké Popovice a veterináře z blízkého i vzdáleného okolí, včetně pražské veterinární kliniky. Očekával jsem rychlý příjezd někoho, kdo hřebce přispí, neboť ten může být stejně nebezpečný jako například agresivní pes, medvěd atd., ale to se nestalo, s vysvětlením že do koní nikdo z volaných nedělá. Tímto bych chtěl požádat o zveřejnění, jak mají občané postupovat při podobné krizové situaci, protože medvěda zřejmě v okolí nepotkáme, ale minimálně tohoto hřebce Nero, který dle vyjádření majitele utekl opakovaně, nebo agresivního psa, potkat můžeme Na úplný závěr bych rád poděkoval paní (snad Gospi?) z ulice K Veseláku v Brtnici za spolupráci při počátečním hlídání hřebce, prap. Jaromíru Sobkovi z oddělení policie na Nové Hospodě za přístup při večerním sepisování protokolu a především Ing. Viole Strnadové, která nejvíc pomohla při shánění majitele a další pomoci. (redakčně kráceno) Jiří Dráb Odpověď: Stanovisko Ing. Jiřího Dvořáka z odboru životního prostředí MěÚ v Říčanech Pokud dojde k úniku hospodářského zvířete z výběhu, resp. stáje, či jiného zařízení pro umístění, jedná se o porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). V takových případech by měly být uvědoměny bezpečnostní složky Policie ČR, hasiči a zároveň majitel, pokud je znám. Policie ČR by měla celou záležitost zdokumentovat a sepsat k události protokol (případně jiný oficiální dokument v její působnosti). Bezpečnostní složky by měly zajistit, aby nedošlo k obecnému ohrožení jak osob, tak i majetku, kdyby mělo dojít k odchycení a zajištění zvířete. Po zajištění bezpečnosti a předání zvířete majiteli by měla Policie ČR předat oznámení o přestupku, příp. správního deliktu příslušným úřadům v těchto případech obec s rozšířenou působností (ORP Říčany). Oznámení může též předat Krajská veterinární správa dle ust. 22 odst. 1 písm. m) zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vykonává dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým osobám na úseku zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Ptáme se za vás aneb Odpovídáme na dopisy vhozené do schránky s nápisem Zpravodaj z Kamenice vaše názory, podněty, příspěvky Ve Struhařově, ve Smaragdové ulici, za elektronickou bránou jsou na soukromém pozemku čtyři lampy obecního osvětlení. Už řadu let svítí noc co noc. Zajímalo by nás, kdo platí odebranou elektřinu na tomto soukromém pozemku. Odpověď: Spínací bod je umístěn v objektu jednoho z domů. Spotřebovanou elektřinu si platí sami obyvatelé této lokality. Policie informuje Prázdniny skončily, ale během léta neodpočívali zloději ani zlodějíčci. Na začátku července navštívil neznámý pachatel mateřskou školu v Kamenici a poškodil dětem trampolínu a další vybavení. Koncem července se vloupal do novostavby ve Štiříně další pachatel. Škoda za korun. Pozornosti zloděje nebyl ušetřený ani Těptín. Otevřená vrátka znamenala nevítanou návštěvu a ztrátu platební karty, osobních dokladů a dalších drobností. Ani motoristé neměli klid. Ve Štiříně byla v noci vyloupena Škoda Superb. Zmizely airbagy, navigace, přístrojová deska a další věci. Škoda korun. V Ládví zmizel z neoploceného pozemku zaparkovaný skútr. Majitel tak přišel o korun. Přeplatky chodí poštou, nikoliv prostřednictvím dealerů! Obvodní oddělení Policie ČR v Kamenici upozorňuje, že se v okolí množí případy oloupení většinou starších občanů u nich doma. Jedná se o to, že u dveří zazvoní neznámý člověk, ještě častěji dva lidé, a tvrdí, že přišli vrátit přeplatek za elektřinu, za plyn nebo za cokoliv jiného. Přeplatek vracejí větší bankovkou s tím, že požadují rozměnění. Onen důvěřivý člověk si jde pro své peníze, zatímco jeden z podvodníků obhlédne, kde má dotyčný své úspory. A zatímco jeden z lupičů vyplácí údajný přeplatek, ten druhý stačí ve vedlejší místnosti ukrást třeba 20 nebo 30 tisíc. Policie proto apeluje na občany, aby byli obezřetní, jakmile jim někdo nabízí nějaké peníze, neboť veškeré peníze v hotovosti chodí poštou! Policie nabádá především starší občany, aby v okamžiku, kdy jsou sami doma, nikoho nepouštěli dovnitř. Podobná situace také může nastat, když u dveří zazvoní zcela neznámý člověk, který tvrdí, že jde například provést revizi plynu. V takovém případně je dobré si zatelefonovat na příslušnou organizaci, která revize provádí, nebo na obecní úřad a ověřit si totožnost osoby, která stojí u jejich dveří. Důležitá telefonní čísla: Policie ČR 158 Záchranná služba 155 Hasičský záchranný sbor 150 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Život 90 Senior Elpida Linka seniorů Bílý kruh bezpečí z podkladů obvodního odělení policie ČR - Kamenice zpracovala redakce 8

9 Cesty, cestičky, silnice... V následujícím pokračování se budeme věnovat silnici v našem kraji nejvytíženější, pro niž se vžil název Stará benešovská. Denně po ní projedou tisíce automobilů, stala se pro nás okoukanou, běžnou, nezajímavou. Nebýt jejího špatného stavu a každodenních ranních dopravních zácp před Prahou, možná bychom se o ni ani nezajímali. A přece v našem kraji je podél této silnice tolik zajímavostí a bývalo i mnoho pamětihodností. Císařská silnice Rokem 1737 se začíná psát nová etapa dějin silnic v našem kraji. Výnosem císaře Karla VI., jehož jméno je nám známo z učebnic dějepisu jakožto otce Marie Terezie a strůjce tzv. Pragmatické sankce z roku 1713, se začalo s budováním silnice vedoucí z Prahy přes Benešov, Tábor, České Buďejovice do Lince a dále pak do Vídně. Z toho také začalo vznikat mnoho pojmenování pro tuto cestu: Linecká, Budějovická, Vídeňská, Táborská, Benešovská a Pražská. Za Jesenicí u pomníku tragické nehody baronky Maxmiliány Asterlové (o níž jsme pojednali již v minulých ročnících Zpravodaje z Kamenice) na rozcestí se nová silnice ubírala přes Horní Jirčany, usedlost Hlubočinku k vrchu Mandava (Mandolka, Křížka), následně dolů podél staré zástavby Želivce, novohospodská pole u Sychrova (tak se nazývala pak i nová zástavba na Želivci k Nové Hospodě) k usedlosti na Nové Hospodě, kterou obešla a svažovala se k Olešovicům, kde za Hvězdou překročila dva mostky a ubírala se k Valnovce a k Ládví, skrze něž prošla a znovu se svažovala k Babicům. Tato nová silnice vznikla na půdorysu již starých cest, došlo však ke zpevnění povrchu vozovky a jejímu rozšíření a postupnému napřimování. K dalšímu napřimování silnic následně docházelo při přestavbách z konce 18. století za vlády Josefa II., a pak při následovném dláždění, pokrývání asfaltem, navršování podloží vozovky atd., až do sedmdesátých let 20. století. Hostince při cestě Hostincům v jednotlivých osadách se budeme věnovat podrobněji v některém z dalších cyklů, a proto jmenujeme jen některé. Na Želivci bývala tzv. stará hospoda, zmiňovaná již v 15. století, v dnes slepé cestě za zvoničkou. V názvu užité přídavné jméno mělo odlišit nově vzniklý nový hostinec (z poloviny 16. století) při štiřínském panství, z něhož vznikla pak celá ves - Nová Hospoda (Neuwirthhaus). V Olešovicích až do roku 1983 stával starobylý hostinec Hvězda (Stern nebo Sterne nalézáme na starých mapách) o němž jsou zmínky ze 17. století. Po pravé straně silnice na Valnovce vnikl v roce 1910 výletní hostinec Valnovka v horském stylu, jehož poslední přestavba tyto prvky nezachovala. Hostinec Na Vlkové, starobylý, o němž jsou zprávy ze 17. století, ale jenž tam stál jistě mnohem dříve, byl zbourán v roce Svého času patřil k oblíbeným výletním místům a ve velkém sále se tradičně pořádalo mnoho zábav a divadelních představení. Nelze opominout starý hostinec na Kuklíku, jenž tam kdysi stával. A takto bychom pokračovali až na Křiváček a do Nespek. Hospody a hostince bývaly centry vesnic, v nich se scházívali sousedé, zasedaly spolky a obecní zastupitelstva a rady, různí světoběžníci a cestovatelé zde nacházeli útočiště za špatného počasí a odpočinek na dlouhých cestách, povozy zde přepřahaly atd díl Sochy, mučedníci a kříže Cesty od dob barokních lemují sochy, kapličky a pomníky. Právě doba barokní velmi silně ovlivnila podobu české krajiny a musíme s povzdechem a smutkem říci, že toto postupně z krajiny mizí a vytrácí se. Není divu, jelikož vše ustupuje zájmům doby a doba dnešní, odříznutá od historické kontinuity, jen paběrkuje a ledasjaký nenechavec staré sochy a litinové kříže (stejně jako zvony a zvoničky, atd.) promění na mrzký peníz. O soše sv. Vojtěcha na Nové Hospodě jsme již pojednali dříve. Hostinec Valnovka Někoho však možná překvapí informace, že kdysi stávala socha sv. Jana Nepomuckého při silnici v Olešovicích, hned naproti Hvězdě v místě starého mostku (socha byla odstraněna v roce 1950, i přes velkou snahu se mi dosud nepodařilo zjistit, zdali ještě existuje, popřípadě kde je uložena). V těch místech byli roku 1631 přepadeni dva hyberni, kteří prchali před saským vojskem z Prahy. Jeden z nich byl usmrcen na místě, druhého zastřelili na Beránku. Kdysi prý v těch místech byl i kamenný křížek s tímto letopočtem, do dnešních dnů se však nezachoval, patrně zmizel při různých úpravách silnice. V zatáčce přes větší most nad Kamenickým potokem u kraje stával také kamenný kříž (ještě před přestavbou zatáčky a mostku v letech ). Důvodem přestavby byla nebezpečnost natřikrát lomené zatáčky, která často vynášela. Zvláště s rozvojem motorismu a rychlosti vozidel se pro mnohé stala osudným místem. Na půli cesty mezi Valnovkou a Ládvím stojí po levé straně u plotu starý dřevěný kříž, obrostlý břečťanem. Roku 1853 zde pod koly svého vozu zahynul vozka. Až teprve druhý vozka jej našel ležet na silnici, těžce zraněného naložil na svůj vůz a vydal se hledat pomoc, ale i přes veškerou snahu o záchranu svým zraněním podlehl. Přes veškerou snahu o záchranu ale vozka svým zraněním podlehl. Na paměť této události zde byl vztyčen kříž. Na návsi v Ládví krom zvoničky je také socha sv. Jana Nepomuckého ze začátku 19. století od Josefa Krondla, jehož různé pískovcové sochy se nacházejí po našem kraji (např. v okolí Jílového). Kult světce a českého zemského patrona od 18. století vzrůstal i u nás a doklady o tom nalézáme např. ve Štiříně, v Těptíně, v Olešovicích a v Ládví. Pravidelně se konaly poutě a procesí, lidé u soch světce poklekali a modlili se. Jan Pišna

10 Osadní výbor Těptin Vážení spoluobčané Těptína, od ustavující schůze proběhlo již celkem 6 jednání výboru, na kterých jsme si nastínili, kam směrovat naši činnost. V současné době probíhá v Těptíně výstavba kanalizace a vodovodu, což má určitě dopad na celou osadu. Proto naše aktivita byla zaměřena na prostory, které nejsou výstavbou přímo dotknuty. Pozorný občan si musel všimnout úpravy kapličky (je v rekonstrukci) a jejího okolí; dále jednáme s OÚ o přesunutí kontejnerů na tříděný odpad od kapličky. Též s potěšením musíme konstatovat, že nedošlo k žádné devastaci upraveného prostoru. Dále se nám podařilo opětovné umístění božích muk na pravé straně před vjezdem do obce. V současné době je často diskutovaná problematika posunutí zastávky pod čekárnu. Bohužel, po dobu výstavby kanalizace a vodovodu musí zastávka zůstat posunutá. Naší snahou je zastávku upravit, tak, aby se za zadní stěnou neodehrávaly nekalé hrátky naší mládeže a aby zastávka zůstala viditelně upravená. Členové výboru, ale i informovaní spoluobčané se pokouší opětovně zajistit naplnění vyhlášky o dodržování klidu o sobotách, nedělích a svátcích. Rovněž se daří omezovat vyvážení přebytků ze zahrad do lesa. Řada spoluobčanů volá po přistavování kontejnerů, kam by mohli odpad odkládat - tato problematika je v jednání s OÚ. Velký problém osady Těptín je, že nemá žádné obecní pozemky, kde by mohlo být dětské hřiště a prostor pro obecní akce ve volné přírodě. Osadní výbor nechal provést inventuru obecních pozemků s cílem takový prostor najít, i za cenu pronájmu od majitelů, kde podle územního plánu není možné momentálně stavět a pozemek není využíván. Pokud našim dětem vytvoříme prostor, kde mohou účelně vypustit svojí neutuchající energii, získáme tak nejenom potencionálně silné a zdravé osadníky, ale i místo pro budování nových přátelských vztahů nás všech, kteří se nemají do dnešního dne ani kde pořádně potkat. Tvoříme Těptín, který je i Váš VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VZNIKÁ TAKÉ V KAMENICI Chcete, aby Vaši předškoláci trávili více času v přírodě? Lesní mateřská škola je způsob, který dětem ve věku od 3 do 6 let umožní plnocenné předškolní vzdělávání během každodenního několikahodinového pobytu v přírodě. Dobré a letité zkušenosti s takovým typem školek mají skandinávské země, německy mluvící země a Velká Británie. Podle tamních výzkumů pravidelný pobyt předškoláků v přírodě podporuje u dětí odolnost vůči nemocem, vytrvalost, vnímavost, tvořivost, schopnost koncentrace a spolupráce. Placené dětské kluby inspirované myšlenkou lesních mateřských škol se začínají rozvíjet také v České republice. Za osadní výbor Pavlína Hamouzová, Jiří Zvoníček předseda místopředseda Dne v 19:OO hod v hostinci U Bernatů proběhne veřejné jednání osadního výboru Těptína. Rádi uvidíme trvale žijící obyvatele i chataře. Vítáme všechny, kteří přijdou vyjádřit své požadavky, ale i ty, kteří mají chuť spolupracovat na zkvalitnění a zpříjemnění života v Těptíně. Srdečně zve Osadní výbor Těptína Občanské sdružení Devětsil z Kamenice chce využít vhodných podmínek v okolí obce a podpořit u dětí přímý kontakt s přírodou. Tento cíl chce Devětsil naplnit zejména provozováním lesní školky pro děti. Od září chceme prostřednictvím vedených aktivit v přírodě postupně vytvářet skupinu dětí, která se později bude setkávat za doprovodu pedagogů během předškolního vzdělávacího programu každodenně. Pokud se o myšlence lesní mateřské školy a dalších akcích Devětsilu chcete dozvědět více, navštivte naše webové stránky Těšíme se na viděnou s Vašimi dětmi v lese, na louce, u potoka či pole. Mgr. Veronika Zimmelová (koordinátorka a pomocnice pedagoga). Obnovený ochotnický spolek TYL na Nové Hospodě (založeno 1905), o. s. Vás srdečně zve na výstavu Ládví v proměnách času v KD Kamenice Zahájení výstavy se uskuteční od 14 hodin. Od bude výstava otevřena 9-12 a hodin. Farmářské trhy skončily Z důvodu zmenšené návštěvnosti jsme byli bohužel nuceni ukončit farmářské trhy v Kamenici. Trhovci vyžadovali větší návštěvnost, než by mohla obec Kamenice pokrýt. Děkujeme Vám, že jste trhy navštěvovali. Do budoucna zvažujeme další aktivity, které, jak doufáme, přispějí k dalšímu kulturnímu rozvoji obce. Poděkování patří také Obecnímu úřadu, který zajistil prostory a zázemí pro trhy, a v neposlední řadě nám vyšel ve všem vstříc. V případě dotazů či kontaktů na jednotlivé trhovce pište na Petr Bína, organizátor trhů 10

11 NOVINKY Z KNIHOVNY Pohádky pro chytrý děti a chytrý dospělý Jan WERICH. Je jen málo těch, kteří by neznali jeho jméno, tvář, divadelní hru, film, literární text či písničku. A mnozí si jistě vybaví i některou z Werichových pohádek. Lakomá Barka, Královna Koloběžka První, trojice veteránů Pankrác, Servác, Bimbác, Paleček či povedená rybářova žena jsou vedle mnoha dalších proslulé fimfárovské postavičky. Pohádky do knížky Fimfárum vznikly ve šťastné chvíli. Sbírka patnácti pohádkových próz a bajek DEODUŠI pochází převážně z let , z časů pro Wericha po mnoha stránkách složitých. Autor doslovu je výstižně nazývá báchorkami vbolestnými. Ve světě pohádek však stále vítězí dobro nad zlem, láska nad nenávistí, vstřícnost nad arogancí, statečnost nad zbabělostí. Werich říkával, že pohádky jsou jako řetěz, obepínají svět a spojují lidi odevšad. Ano, pohádkové motivy jsou věčné a různě se v různých zemích opakují. (Nejen) proto slaví filmová zpracování pohádek z Fimfára takové úspěchy v zahraničí. Ovšem jen my dokonale okusíme krásu vypravěčovy češtiny, jazykovou lehkost a hravost! A nechybí ani v knížce Deoduši - stejně jako vtip a svobodomyslnost moudrého klauna. Werichovy pohádky jsou pro chytrý děti. A pro chytrý dospělý. Protože když jsou dospělí chytří, tak se nestydí za to, že je v nich pořád trochu dítěte. Když se sejde láska k českým tradicím a českému jazyku, vznikne Udržení českých zvyklostí je jedním z důvodů, proč Jindřiška KRATSCHMAROVÁ pohádky s motivy a postavami českých tradic píše. Druhým je láska k bohatému českému jazyku. Knížka POHÁDKA OD RYBNÍKA ŽABINCE vychází v edici Česká knížka. Je určena všem milovníkům českých kulturních tradic. Vodníček Střapatka dokáže pozlobit své hastrmanské rodiče, ve škole paní učitelku Zelenou, ryby v rybníku dědečka Mokřánka a mnohé další. Zvědavě se seznamuje s velikonočními tradicemi českých dětí, poznává práci vodnického hrnčíře, ševce i krejčíka, navštíví i mlýn lidského mlynáře Červíčka. Vyleká se domnělého čerta, zachrání namyšleného žabáka i vodní panenku Josefínku... Bohumila Roubíčková, knihovnice z Kamenice Komunitní centrum při Základní škole Kamenice připravuje na školní rok 2011/2012 tyto kroužky a kurzy Pro předškolní děti: Školička nahrazuje školku dětem, které ji nemohou navštěvovat, děti se budou scházet jednou až třikrát týdně podle zájmu dopoledne vždy na dvě hodiny ve školní družině, školička je určena pro děti ve věku 3-6 let Cvičíme s dětmi cvičení a hraní v tělocvičně pro malé děti ve věku 2-4 let a jejich doprovod Logopedie Pro školní děti: Týden her pro prvňáčky Angličtina pro žáky tř. Hudební kurzy zobcová flétna, sborový zpěv Příprava z ČJ a M na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd Náprava poruch učení Dramatický kroužek Keramika Míčové a pohybové hry pro 1. stupeň Basketbal pro 2. stupeň Výtvarný kroužek Scrabble Logopedie Pro dospělé: Anglický jazyk - různé úrovně Angličtina dopolední s možností hlídání dětí během výuky Němčina dopolední s možností hlídání dětí během výuky Rehabilitační cvičení Sborový zpěv Všechny kroužky a kurzy začínají na konci září případně na začátku října. Bližší informace najdete od poloviny září na školních webových stránkách na vývěskách ve škole a v obci, případně na telefonu Výuka angličtiny a němčiny pro dospělé v ZŠ Kamenice od září 2011 Angličtina pro začátečníky až pokročilé Lekce jsou 1,5 hodinové, probíhají v odpoledních až večerních hodinách, cena je 1900,- Kč za patnáct lekcí při počtu nejméně pěti studentů (je možné utvořit i menší skupinky s navýšením školného). Informační schůzka bude v pondělí 19. září od hodin ve třídě 4.C. Lektor: ing. D. Zítková Dopolední angličtina s hlídáním dětí Lekce jsou 1 hodinové, probíhají ve čtvrtek v dopoledních hodinách, cena je 1800,- Kč za patnáct lekcí při počtu nejméně pěti studentů a 2250,- Kč při počtu čtyř studentů. Informační schůzka bude ve čtvrtek 22. září od hodin v družině ZŠ. Lektor: Mgr. Ludmila Hlinková, Dr. Dopolední němčina s hlídáním dětí Lekce jsou 1 hodinové, probíhají v dopoledních hodinách, cena je 1800,- Kč za patnáct lekcí při počtu nejméně pěti studentů a 2250,- Kč při počtu čtyř studentů. Informační schůzka bude v pondělí 26. září od hodin v družině ZŠ. Lektor: Mgr. Lucie Moučková Další informace získáte na telefonu nebo na u 11

12 seznamte se... Josef Schůt: Práce policisty v Kamenici je stejná jako jinde Není obyvatelem Kamenice, nicméně v Kamenici pracuje. Od loňského roku je nadporučík Bc. Josef Schůt velitelem obvodního oddělení České policie, které sídlí na Nové Hospodě. Pane veliteli, představte tým, který pomáhá a chrání obyvatele Kamenicka. V současnosti má Obvodní oddělení v Kamenici 15 policistů, kteří se starají o 16 obcí s přilehlými osadami. Rozlohou je to asi 120 kilometrů čtverečních, prakticky to znamená pravou stranu dálnice od velkých Popovic až k Jesenici. V této lokalitě žije trvale asi obyvatel. K tomu musíme přičíst stovky lidí v satelitních městečkách, kteří tu nejsou trvale hlášeni, ale fakticky zde žijí. Od jara do podzimu narůstá počet lidí především v chatových lokalitách, například část Mirošovic a Senohrab, Malešín, takže to máte dalších pár tisíc obyvatel. Váš tým sestává především ze zkušených policistů, anebo naopak vede mládí? Vzhledem k nedávné reformě police se jedná převážně o mladé policisty, kteří jsou teprve na startu své profesionální dráhy. Máme mezi sebou také jednu mladou policistku. Nevím jak jinde, ale nám se žena v týmu osvědčuje. Zvláště, pokud jednáme ve službě se ženami nebo dětmi, je policistka úplně ideální. Jaké vzdělání mají policisté, kteří pracují na Vašem oddělení? Musí mít samozřejmě středoškolské vzdělání s maturitou, což je jednou z podmínek k přijetí do služebního poměru. Po přijetí k PČR pak musí absolvovat půlroční studium v rámci základní odborné přípravy na jedné z vyšších a středních policejních škol. Zde získá základní znalosti, aby se uměl orientovat v oblasti práva, dopravy, psychologie, musí znát jazyky. U nás konkrétně to vypadá tak, že policista přijde, nějakou dobu se tady rozkoukává a pak absolvuje půlroční kurz ve škole. O Vás vím, že jste z Týnce nad Sázavou, ale většina Vašich kolegů je z mnohem větší dálky. Je to shoda náhod, anebo existuje nějaké nařízení, že policista nesmí sloužit v místě svého bydliště? Určitě ne, takové nařízení není. Ale i na našem oddělení došlo k personálním změnám. Délesloužící policisté odešli na jiné útvary policie v rámci svého profesního růstu. Někteří, bohužel, opustili naše řady, ukončili služební poměr a zařadili se do pracovního dění mimo náš resort. Na jejich pozice nastoupili mladí policisté, kteří začínají svojí policejní kariéru. Mezi novými kolegy jsou i policisté, kteří v rámci reorganizačních změn přišli z jiných útvarů a složek Policie ČR. Někteří za svými služebními povinnostmi dojíždějí až z Moravy. Jaké případy nejčastěji řešíte? Prakticky všechny. Tady není žádná specializace, proto řešíme trestné činy, majetkoprávní spory, stejně jako dopravní přestupky Byl by pro nás, obyvatele Kamenice, nějaký rozdíl, pokud by na Nové Hospodě sídlila obecní policie, namísto státní policie? Částečně ano. Pokud by tu byla obecní policie, starala by se jen o Kamenici. Řešila by zhruba tytéž věci, jako my, ale byla by neustále v Kamenici přítomna. Dalo by se říci, že obecní policista slouží jako jakýsi asistent starosty, může se více zabývat věcmi týkajícími se veřejného pořádku. Pokud se v obci koná nějaká akce, nějaké shromáždění, při kterém mohou nastat problémy, obecní policista tam může být přítomen prakticky po celou dobu konání. My se takovými věcmi samozřejmě také zabýváme, ale lehce se stane, že budeme přivoláni k nějaké nehodě třeba v Popovicích a musíme odjet, zatímco obecní policie se v tu chvíli může zabývat tím jedním konkrétním problémem. Patří Kamenice mezi klidnější, nebo bouřlivější obce? V průměru nevybočuje od ostatních obcí. Je ale nutno říci, že v Kamenici je větší noční život. Z našeho pohledu to ale problémová obec není. Kamenice a okolí je také zčásti rekreační oblastí, zejména Pražanů, a podle mého názoru přibývá cyklistů na silnicích. Řešíte také dopravní situace, v nichž figurují právě cyklisté? Sporadicky. Vede tudy cyklostezka spojující Prahu a Vídeň, takže hlavně kolem Sázavy se hodně jezdí na kole, takže tam občas ano. Když už jsme u těch cyklistů, musí cyklista, který se jen tak jede projet na kole, mít s sebou nějaký doklad totožnosti? Není to tak, že bychom cyklisty jen tak zastavovali a kontrolovali, zda mají doklad totožnosti. Ale stát se může kdykoliv cokoliv. V takovém případě je dobré, když u sebe dotyčný má alespoň kartičku zdravotní pojišťovny. Ta zároveň poslouží i jako doklad o Vaší totožnosti, aby nejen policie, ale i ostatní složky IZS v případě, že je ten člověk v bezvědomí nebo se stane účastníkem dopravní nehody či jiné nešťastné události, znaly totožnost osoby a věděly, koho mají vyrozumět. Vždyť kartička pojištěnce ani občanský průkaz nejsou tak velké a náchylné na zničení, aby si je nejen cyklisté, ale i chodci nemohli vzít s sebou. Mnohem větší problém s cyklisty vidím u dětí, které jezdí na kole bez přilby. Osoba mladší 18 let musí při jízdě na jízdním kole používat cyklistickou přilbu. Tato povinnost je stanovena zákonem. Základní informace mladým cyklistům by měli předávat i jejich rodiče. Jedná se přece o ochranu zdraví a životů jejich dětí. Co se týče dokladů, nebo i třeba předpisového vybavení kola, za to rozhodně blokové pokuty na potkání nedáváme. Problém může nastat v okamžiku, kdy je cyklista účastníkem dopravní nehody, nebo se jedná o závažné porušení předpisů silničního provozu. V případě, kdy potřebujeme rychlý kontakt s Policií Samozřejmě, pokud je osoba v tísni, nebo je potřeba rychle kontaktovat Policii ČR, lze využít bezplatnou linku Policie ČR tísňového volání 158, která je pro tyto situace zřízena. Občanům můžu rovněž doporučit i kontakt na mobilní číslo: , to je mobil, který má neustále u sebe dozorčí služba našeho oddělení v Kamenici. Ať je na oddělení nebo odjíždí do terénu, stále je na mobilu. -jv, mou- 12

13 STODŮLKY R1 ČERNO NOŠICE HOLYNĚ SLIVENEC VELKÁ CHUCHLE LOCHKOV RADOTÍN LIPENCE SMÍCHOVSKÉ RADL NÁDRAŽÍ ICE HLUBOČEPY MODŘA ŘANY LAHOVICE LAHOVICE KOMOŘ ŘANY ZBRASLAV VRANÉ NAD VLTAVO AVOU PODOLÍ LIHOVAR BRANÍK LHOTKA HODKOVIČKY ZVOLE TOČNÁ OHROBEC MICHLE LIBUŠ PÍSNICE CHOLUPICE R1 DOLNÍ BŘEŽANY LIBEŇ ZÁBĚHLICE KUNRATICE ZLATNÍKY HODKOVICE CHODOV ŠEBE EROV D1 HRNČÍŘE VESTEC JESENICE JESENIC ENICE HOSTIVAŘ Plánek linky PID č. 334 v trase Smíchovské nádraží Psáry ZDIMĚŘICE HORNÍ PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY DOLN NÍ JIRČANY PSÁRY PSÁRY, ŠTĚDŘÍK PSÁRY R1 SULI Informace z ROPIDu: Od září vyjíždí expresní příměstská linka byl zahájen provoz nové expresní autobusové linky 334 v trase Smíchovské nádraží Jesenice Dolní Jirčany Psáry. Tato linka využívá nově zprovozněnou část Pražského okruhu a stane se rychlou alternativou k přetížené silnici mezi Jesenicí a Prahou. Linka jede ve špičkách pracovního dne, v rozsahu 3 párů spojů. Jízdní doba linky mezi Smíchovským nádražím a Jesenicí je 21 minut, do Psár dojede autobus za pouhých 29 minut. Jedná se tak o bezkonkurenčně nejrychlejší spojení Jesenice a Psár s Prahou. Na Smíchovském nádraží lze využít návaznosti nejen na metro a tramvaje ve směru do centra, ale i na metro směr Zličín, tramvaj směr Barrandov nebo vlaky směr Radotín a Beroun. Díky zavedení nové expresní linky 334 předpokládáme zlepšení dostupnosti Prahy z oblasti jihovýchodně od metropole, navíc bez rizika uvíznutí v koloně. Na linku bude zpočátku nasazen nízkokapacitní autobus, podle skutečného zájmu cestujících je však dopravce připraven v případě potřeby nasadit i kapacitnější vozidlo. Na lince platí běžný Tarif Pražské integrované dopravy. Kamenické HRABĚNKY na největší dechovkovou šou v Evropě. Pomalu, ale jistě se stávají kamenické mažoretky nejznámějším reprezentantem obce. Mnozí obyvatelé je už zahlédli při jejich premiérovém pochodování v centru obce. O tom, co se už v roce 2009 naučily, mohou vyprávět návštěvníci soutěže mažoretek O pohár princezny Fitněnky. V rámci této akce pod názvem Děti proti drogám v Brandýse n. Labem, si naše mažoretky odvezly nečekaně 1. místo. Zatím vrchol jejich nedlouhé kariéry je čeká 15. října tohoto roku v pražské Tesla Aréně v rámci akce Zlaté trumpety. Do této největší dechovkové šou v Evropě, ve které vystoupí 12 dechovek, folklorní soubory a tři stovky mažoretek z celého Česka, byly vybrány i reprezentantky Kamenice. Hraběnky i malé Baby Hraběnky se na tuto šou nejen těší, ale také pilně připravují. Jejich máma, paní Markéta Novotná, potvrdila, že týdenní srpnové soustředění na Máchově jezeře už bylo na vystoupení v rámci Zlatých trumpet výrazně zaměřeno. Je přesvědčena, že na rozdíl od některých jiných skupin mažoretek Hraběnky dechovku zbožňují. A těší se nejen na pochodování v doprovodu například Vejvodovy kapely, nebo Moravanky. Vždyť vidět na vlastní oči korunovaci zpěváka Pepíčka Zímy Králem české dechovky a oslavu profesionálních narozenin kapely Moravanka, to se může poštěstit jednou za život. Hraběnky věří, že na této velkolepé dechovkové přehlídce s názvem Zlaté trumpety nebudou pouhými pozorovateli, ale účastníky, které odmění tisíce diváků potleskem. Pokud třeba jenom trošičku pochybujete a jste navíc milovníkem dechovky, přijeďte se na ně 15. října do Tesla Arény podívat. SOUTĚŽ ZPRAVODAJE Z KAMENICE S vystoupením Hraběnek v Tesla Aréně je spojena následující minisoutěž o celkem 4 volné vstupenky na zmíněnou dechovkovou šou. Stačí správně odpovědět na dvě následující otázky: 1. Kapelník slavné Moravanky oslaví na této akci životní jubileum. Kolikáté narozeniny to budou? 2. Jak se jmenuje zmíněný kapelník? (Jméno a příjmení kapelníka.) Správné odpovědi s názvem Zlaté trumpety pošlete do 15. září na ovou adresu: nebo vhoďte obálku do schránky Zpravodaje z Kamenice na Obecním úřadu v Kamenici. Nezapomeňte uvést jméno a kontaktní adresu (telefon), abychom mohli za redakci dvěma vylosovaným výhercům 2x2 vstupenky předat. Úspěch vám přeje Redakce Prořezání a kácení stromů z lana Střechy, okapy, fasády a jiné práce ve výškách Michal Pták, tel

14 inzerce Slavnostní školní akademie se vydařila Již tradičně se v předposlední školní den scházejí žáci a učitelé ZŠ a rodiče a přátelé školy v kulturním domě na slavnostní akademii. Všichni se těšíme na pěkná vystoupení svých spolužáků, ať už jsou to taneční kreace, gymnastická cvičení, sborový či sólový zpěv, hra na hudební nástroje či umění mažoretek. Samozřejmě, že s chutí zatleskáme i úspěšným řešitelům olympiád a vítězům různých soutěží. A na závěr se vždy pořádně rozloučíme s našimi vycházejícími spolužáky. Nebylo tomu jinak ani letos 29. června a bylo to moc pěkné. Základní škola Kamenice 14

15 ZŠ se opět podařilo získat granty Jednou z mála možností, jak získat v současné době finanční prostředky na zkvalitnění výuky, je uspět při získávání grantů. Naší škole se to opět podařilo a v souvislosti s novým grantem nás čeká mnoho práce. Grant SPIRÁLA modernizace výuky v krocích - v červnu skončil a my jsme povinni dalších pět let aktivity udržet. Celkový objem prostředků, který jsme od ledna 2009 vyčerpali, byl 4,5 milionu Kč. Jsou v tom zahrnuty stavební úpravy dvou učeben, jejich vybavení, počítače, interaktivní tabule a ostatní pomůcky za 1,3 milionu Kč, dále doprava žáků na velké množství exkurzí a na zážitkové kurzy, odměny lektorů na zážitkových kurzech a kurzech pro pedagogy, vzdělávání pedagogů, kancelářské potřeby, mzdy pro učitelky, které vytvářely povinné materiály apod. Od června jsme získali další grant - Paprsek z EU peníze školám v hodnotě 2,3 milionu Kč, který budeme plnit následujících 30 měsíců. Učitelé tedy znovu budou vytvářet didaktické materiály do výuky, budeme dělit některé vyučovací hodiny a vždy v jedné hodině angličtiny týdně bude v 5. a 6. ročníku spolu s naším vyučujícím i anglicky mluvící lektor, který by měl přispět k lepší jazykové výbavě našich žáků. Chceme se také zaměřit na čtenářské dovednosti dětí a zlepšit jejich čtenářskou gramotnost. V rámci tohoto grantu bude v naší škole působit paní Markéta Mrázková ve funkci asistenta učitele a bude pomáhat potřebným žákům přímo v jednotlivých vyučovacích hodinách. V průběhu školního roku si bude dodělávat patřičné vzdělání pro asistenty. Další finance, které jsme získali v červnu 2011, činí téměř Kč a jde z Fondu primární prevence a rozvoje sportu Středočeského kraje na rekonstrukci povrchu školního hřiště. Původně jsme předpokládali, že s opravou začneme na konci srpna nebo v září, ale administrativa je velmi zdlouhavá a peníze je možné čerpat až v listopadu. Proto musíme práce odsunout až na jaro I v letošním školním roce pro žáky připravujeme celou řadu akcí. Hned v září začneme zážitkovými kurzy, kdy žáci pátých a šestých tříd pojedou se svými třídními učiteli a vybranými lektory na krátké pobyty v přírodě. Tyto pobyty budou zaměřeny na zlepšení vztahů v třídních kolektivech, na posílení týmové spolupráce a vzájemné komunikace mezi dětmi. Doprava na kurzy a veškeré náklady na práci kvalifikovaných lektorů byly poslední dva roky hrazeny z evropských fondů, nyní je hradí rodiče a částečně sponzoři. Dále připravujeme množství exkurzí, besed a kulturních pořadů, projektový den, lyžařský výcvikový kurz či školy v přírodě. Věřím, že nastávající rok bude pro nás všechny příjemný a bezproblémový. Žákům přeji hodně píle a příjemné učitele, učitelům pevné nervy a hodné žáky. Mgr. Pavlína Tolarová, ředitelka ZŠ Kamenice Projekt Velké a malé příběhy moderních dějin přispěl k lepšímu poznání rodinných tradic a historie V posledních týdnech školního roku se do tohoto projektu zapojili někteří žáci 9. tříd. Jeho iniciátorem se stal Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v Praze. Tématem pro letošní rok byla Moje rodina v letech normalizace. Cílem projektu není odpovídat na otázku, jestli se před rokem 1989 žilo lépe nebo hůře. Šlo o zachycení subjektivních prožitků lidí, kteří se dvacet let ráno probouzeli a večer usínali v reálném socialismu tehdejšího Československa. Žáci se ptali svých rodičů, prarodičů, příbuzných a zjistili, že zdánlivě všední a nudný život jejich blízkých byl ve skutečnosti plný skrytých i viditelných dramat, napětí i dobrodružství. Rozhovor si všichni účastníci pečlivě zaznamenávali, převedli do písemné podoby a následně takto zpracovaný záznam rozhovoru jsme se souhlasem pamětníků odeslali ÚSTR v Praze. Časem se objeví záznam na jeho stránkách a bude využit i k dalšímu zkoumání a k výuce o tomto období. Bylo potěšitelné, že se naši žáci pustili do projektu s chutí. Překvapili i školitele z ÚSTR, který je považoval za gymnazisty a vysoce cenil jejich znalosti i přístup. Osobně si velice vážím ochoty a práce těch, kdo se zúčastnili. Byli to: Kateřina a Kristýna Dvořákovy, Julie Krulišová, Adéla a Tereza Přeučilovy, Sabina Pěničková, Tereza Stehlíková, Daniel Divín, Martin Kýhos a Jakub Troníček. Závěrem bych chtěla poděkovat jim i jejich rodičům, prarodičům či jiným příbuzným. Myslím, že povídání o poměrně nedávné minulosti se pro ně stalo příjemně stráveným časem, vzájemným obohacením a inspirací k dalším rozhovorům při společném mezigeneračním setkávání. Vlasta Hartvichová, učitelka ZŠ Běžecké trasy v Kamenici budou! Teprve v letos červnu jsme dostali vyrozumění z KÚ Středočeského kraje, že žádost SK Kamenice o dotaci ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt Běžecké stopy Ladova kraje z ledna tohoto roku nebyla schválena. Technickým prostředkem pro údržbu strojově upravených běžeckých lyžařských stop mělo být stopovací zařízení jménem Alpinka, jehož cena je nad finanční možnosti místního sportovního klubu, a tak se sen o běžeckém ráji v okolí Kamenice opět začal rozplývat. Z iniciativy osadního výboru Všedobrovic a Štiřína se podařila neuvěřitelná věc občané Všedobrovic získali pro věc velkorysého člověka, který stopovač Alpinku pro obec zakoupil, zajistil jeho převoz a zaškolení obsluhy. Dárci, který si nepřeje být jmenován, patří velké poděkování. Můžeme snad jen prozradit, že se jedná o našeho spoluobčana, místního chataře a nadšeného sportovce ing. P.D. Máme velkou radost, že se dobrá věc podařila, ale zároveň cítíme velikou odpovědnost za nelehký úkol, kterým je dotažení celého projekt do 15

16 úspěšného konce, a hlavně za jeho dlouhodobé udržení. Letošní zimu vytvoříme v jednotlivých osadách několik místních okruhů. Později tyto okruhy propojíme běžeckými tratěmi. Výhledově pak ve spolupráci s dalšími obcemi místního regionu máme v plánu udržovat i delší tratě. Již nyní se jedná o propojení Všedoborovic a Štiřína přes Brtnici do Senohrab. Hledáme nadšence pro spolupráci Na zimu chceme být důkladně připraveni, a tak hledáme běžkaře, nadšence, pomocníky organizátory, prostě kohokoliv, kdo by mohl pomoci s přípravou běžeckých tras. Rodí se dobrovolné otevřené sdružení SKI KAMENICE. Co je třeba pro úspěch projektu v průběhu nadcházejícího podzimu udělat? - vymyslet a naplánovat trasy tréninkových okruhů i spojovacích tras - získat souhlas majitelů pozemků, - projít trasy a odstranit možné překážky, které mohou stroj poškodit - vymyslet zajistit financování nákladů na údržbu - zajistit propagaci projektu, webové stránky apod. tvorby webu apod. - přihlásit se do realizačního SKI týmu - rozsah práce, když budete chtít, může být veliký, ale nakonec budeme rádi, když budete jen chodit nebo běhat po našich trasách a budete nás informovat o aktuálním stavu stopy. První procházka musí být už před zimou kvůli kontrole podkladu. - Informace o průběhu projektu můžete dostávat em Věříme, že se nám podařilo přenést na Vás trochu našeho nadšení. Pokud ano, napište nám na obec svůj a my Vás budeme průběžně zásobovat novinkami o tom, co se v projektu děje, pošleme aktuální mapu běžeckých stop, aktuální informace o tom, kdy se jaká stopa upravovala apod. Pavel Zítko, předseda KoSaK Petra Pařízková, předsedkyně OV Štiřín/Všedobrovice Pavel Čermák, Nápadů máme spoustu a ochotných lidí okolo sebe snad také. Máme podporu prvních místních firem, a tak vznikají zajímavá spojení. Máte pocit, že byste chtěli být při tom? Budeme moc rádi. A jak můžete pomoci Vy? - navrhnout a projednat se sousedy nebo v rámci osadních výborů přesné vedení tratí, - přesvědčovat majitele vhodných polí, luk a pastvin, aby dali souhlas s vedením tratí po jejich pozemcích, - získat pro spolupráci majitele traktorů (náhon na obě nápravy podmínkou), - získat sponzory k úhradě provozních nákladů, propagace, KOPANÁ V KAMENICI Nastupujeme do nové hrací sezóny Zahajovací zápasy jsou v sobotu všechny na hřištích soupeřů. Pouze žákovské týmy zahajují později, protože v této třídě se o něco snížil počet účastníků. Jaké jsou vyhlídky pro tuto sezónu? Cíl našich žáků je vyhrát a postoupit do krajského přeboru. Zásluhu o tento stav má a bude mít trenér týmu žáků Salamacha, který odvádí výbornou práci. Také naše A mužstvo se tvrdě připravuje na nadcházející sezonu s tajným cílem v duši a srdci vrátit se zpět do 2. třídy. Vrátili se také hráči tohoto mužstva, kteří v polovině předcházející sezony odešli do jiných klubů k hostování. Mužstvo žáků tedy postoupí do krajského přeboru, ale tím vše nekončí, protože věk současných žáků vydrží tuto sezónu a do další, tj , musí přestoupit do třídy dorostu. Tím vyvstává tvrdý úkol pro mužstvo přípravky aby bylo schopno nahradit event. doplnit mužstvo žáků, aby nebylo o tolik slabší, že by se zase vrátilo do okresního přeboru. Proto znovu žádáme děti a rodiče o rozmnožení řad našich hráčů. Myslím, že máme zlepšené výsledky, v A mužstvu již působí naši odchovanci, kteří prošli přípravkou, mužstvem žáků a dorostu. Za celkové lepší výkony i atmosféru děkujeme také trenérovi tohoto mužstva Jaroslavu Křížovi. Věřím, že příští rok, tedy rok 2012, který je současně jubilejním rokem, oslavíme 80. výročí založení SK Kamenice a doufáme, že si budeme moci říci, že se nám práce daří a že to bude vidět i na zájmu našich občanů, kteří určitě rozmnoží řady diváků a příznivců. O naše vyučence jeví zájem kluby z vyšších tříd. Například do AC Sparta jsme předali Kryštofa Vilímka, i když velmi neradi. Pro získání dalších výkonů jsme povolili střídavý start SK Kamenice AC Sparta pro Adama Gillerna, brankáře mužstva žáků a další střídavý start bude používat Pavel Gillern v mužstvu SK Kamenice a Slovan Podolí. Doufáme, že je to další posílení našich mužstev. Tento poměr střídavý start je jedním z novějších statutů českého fotbalu. Věřím, že je to také správná cesta! Tedy vzhůru do nové sezóny , dobré zdraví hráčů a jejich dobré výsledky přeji nejen já, ale také jistě rodiče i kamarádi a za reprezentaci obce Kamenice občané Kamenice. Sportu zdar Jan Gillern sen. předseda oddílu kopané SK Kamenice Pozvánka na cvičení předškolních dětí pro šk.rok 2011/12 Milé děti, vážení rodiče, s právě začínajícím novým školním rokem rádi připomínáme Vám znalým a informujeme ty, kteří o nás ještě nevědí, že opět zahajujeme v rámci oddílu sportovní gymnastiky Kamenice tradiční cvičení pro předškolní děti. Formou hry se snažíme děti aktivně zapojit do prvních krůčků ve světě sportu, s radostí pak sledujeme, jak naši svěřenci postupně získávají na pohybové jistotě, prostorové orientaci, koordinaci pohybu, fyzické síle, chuti vytvářet pódiová cvičení pro vánoční vystoupení. Pokud pak děti dále pokračují ve sportovní gymnastice, je jen a jen dobře, ale rádi uvítáme i ta dítka, která se poté budou věnovat i jiným sportům nebo si zacvičí jen tak pro radost z pohybu. Děti, rozhodně přijďte! U nás v malé tělocvičně, každý čtvrtek od 15. září, pokaždé v 17:00 hod., se na Vás budou těšit cvičitelé Iva Kamererová a Tomáš Marcín. 16

17 Studio Medusa nabízí cvičení i relaxaci Pokud chceme dělat něco pro své zdraví, máme v Kamenici dostatek možností. Můžeme například zajít do Studia Medusa a vybrat si z nabídky cvičení, které nabízí. Do Medusy jsem zavítala také, abych vyzpovídala jeho majitelku, paní Irenu Šubrtovou. Jak dlouho už Medusa funguje? Medusa funguje v Kamenici od února Proč jste se rozhodla otevřít v Kamenici právě fitness centrum? Vzhledem k tomu, že jsem vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK obor fyzioterapie, mám k této činnosti blízko. Již během studia jsem pracovala v několika fitness centrech. Proto jsem své specializace využila k založení Medusy. Medusa není typické fitness centrum, jelikož nabízí kromě sportovních aktivit i masérské a rehabilitační služby, kadeřnictví, pedikúru, manikúru, solárium. Jaké formy cvičení nabízíte a komu je určeno? Každé září je vytvořen rozvrh hodin se cvičením, o které je největší zájem. Tento rozvrh je možno obdržet na recepci Medusy, nebo je na našich internetových stránkách Nabízíme zumbu, fitness zumbu, step aerobic, body styling, pilates, power jógu, tai box, jumping Nabízíme také formy cvičení pro nejmenší - cvičení maminek s dětmi od jednoho roku, dětský step aerobic a od září 2011 připravujeme novinku - dětskou zumbu. Pokud jste úplný začátečník, můžete se osobně poradit ve studiu Medusa, které formy cvičení jsou pro vás nejvhodnější. Kdo nemá rád kolektivní a taneční hodiny, může si objednat hodiny v posilovně s osobním trenérem. Všichni naši cvičitelé a trenéři jsou plně kvalifikovaní. představujeme vám Kamenické podnikatele Máte v Meduse také nějakého odborníka na výživu, doporučujete nějaké vitaminové přípravky? V otázkách správné výživy vám odborně poradí dis. Kateřina Kubová, která vám na požádání sestaví jídelníček šitý na míru. Většinou nedoporučujeme žádné speciální výživové doplňky, obvykle postačí úprava samotného jídelníčku. Kdo nejčastěji do Medusy chodí? Muži, ženy, maminky s dětmi Nejčastějším zákazníkem jsou ženy, samozřejmě si k nám najdou cestu i muži. Kromě pravidelných kurzů, pořádáte také nějaké jednorázové akce? Organizujeme sportovní víkendy, pořádané ve sportovních centrech po celé České republice, a také sportovní soboty ve studiu Medusa. Každoročně na jaře se v Kamenici koná Kolo aerobic maraton ve spolupráci s firmou Kolo koupelny. V červnu pravidelně pořádáme zájezd se cvičením k moři, který je určen hlavně pro maminky s dětmi. O letních prázdninách pak jsou to společné tábory a sportovní soustředění pro děti s Judo clubem Kyklop v Kamenici. Mohou se zájemci o cvičení těšit na něco nového? Jak jsem zmínila, novinkou bude dětská zumba, a dále budeme spolupracovat s rekondičním centre VŠTJ medicína Praha o.s. na programech pro seniory, pro diabetiky a klienty s hypertenzí. 17

18 inzerce Taneèní škola Blanky Vášové poøádá TANEÈNÍ PRO DOSPÌ LÉ PODZIM 2011 ( 8.sezóna ) SOKOLOVNA STRANÈICE Kurz S1: Zaèáteèníci 15:00-16:45 nedì le od Kurz S2: Mírnì pokroèilí 17:00-18:35 nedì le od Kurz S3: Støednì pokroèilí 18:45-20:25 nedì le od Kurz S5: Speciál 20:35-22:15 nedì le od SÁL OÚ TEHOV Kurz T3: Støednì pokroèilí 18:45-20:25 pondì lky od Kurz T4: Více pokroèilí 20:35-22:15 pondì lky od Kurz zahrnuje 13 veèerù ( 11 lekcí, 1 prodloužená a 1 ples). Cena: 1750 Kè / osoba 3400 Kè / pár Zápis a informace na tel.: volny.cz Taneèní škola je akreditovaná Svazem uèitelù tance Všestranný øemeslník,,hodinový manžel -služby pro Vás. tel PRODÁM BYT V NOVOSTAVBÌ KAMENICE - LÁDVÍ 3+kk, osobní vlastnictví, 68 m2, + 12 m2 velký balkon!, Novostavba, krásný svìtlý byt s opravdu nádherným výhledem do okolí! Byt se nachází v 3. NP z celkových 4.NP novostavby cihlového domu v samostatném zabezpeèeném areálu. Dùm byl postaven pøed pìti lety. Vybavení bytu: kuchyòská linka s vestavìnými spotøebièi, vestavìné skøínì, koupelna - vana. Podlahy: pokoje - plovoucí, koupelna a pøedsíò - dlažba. K bytu je k dispozici velký sklep (cca. 10m2) a samostatná zdìná garáž! Jiøí Dráb tel.: Tel:

19 Nabízím úklid kanceláøí a domù tel: e mail: PRODÁM byt 3+1 ( 70 m² ) v Kamenici 1. patro novì zrekonstruovaného panelového domu, nová okna, zateplení, zdìné jádro, nová koupelna Možnost pøevodu do osobního vlastnictví. Telefon: ANGLIÈTINA A FRANCOUZŠTINA pro Vás od záøí 2011 individuální výuka pro všechny znalostní úrovnì výuka probíhá u vás doma nebo na pracovišti zajiš ujeme veškeré studijní materiály Výuka na fakturu proplatitelnou firmou - odpoèitatelná položka do daòového pøiznání AJ Mgr. Petr Hamajda tel FR Mgr. Lenka Hamajdová ÈERPACÍ STANICE L P G - D I E S E L ŽELIVEC stát.silnice II/603 N A B Í Z Í : - plnìní LPG do automobilù - prodej motorové nafty - prodej PB tlakových lahví ( 2,0 10,0 33,0 kg ) - možnost parkování osobních a nákladních vozidel, obytných pøívìsù a karavanù na uzavøeném a hlídaném parkovišti ( i dlouhodobé ) informace - osobnì paní Rezková nebo mobil

20 inzerce PRONAJMU vybavenou, prostornou, svìtlou GARSONKU 40 m2, v objektu restaurace U slunce v Želivci. Byt je zánovní, s vlastním plynovým kotlem a samostatným mìøením energií. K nastìhování od øíjna Cena Kè + poplatky. tel:

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 3. 12. 2014 od 18.00 hodin v sále KD Doubravčice. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František Chmelenský, Martin Hladík,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, ze 23. 2. 2010, Vás vyzývám ke zpracování a podání nabídky na získání zakázky malého rozsahu s názvem:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou Zápis,usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípova konaného dne 29.03.2011 v 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu. Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno podle 92, v souladu s 93

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více