MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Jana Jízdná, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Hana Najbrová, ředitelka školy

2 OBSAH MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle prevence MŠ a ZŠ 4. Realizace programu 5. Spolupráce s dětskou léčebnou 6. Spolupráce s institucemi 7. Závěr a vyhodnocení Přílohy: Pravidla chování v ZŠ a MŠ Preventivní program proti šikanování Preventivní opatření proti šikaně ve škole Použité zkratky: MPP - minimální preventivní program ŠMP - školní metodik prevence SPJ - sociálně patologické jevy

3 1. Úvod MPP je vypracovaný pro potřeby Mateřské školy a Základní školy při dětské léčebně, Křetín 12 a má napomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu a směřování dětí ke zdravému životnímu stylu. Dále napomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy, v neposlední řadě pak i pomáhat v oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících na základě působení výše uvedených negativních jevů. MPP si klade za cíl předejít u žáků sociálně patologickým jevům, případně setkání s nimi oddálit a naučit je rizikovým situacím nejen předcházet, ale je i řešit. Klade důraz na rozvíjení následujících klíčových kompetencí: - komunikativních - sociálních a personálních - občanských - k řešení problémů Minimální preventivní program v této podobě je výsledkem zkušeností s žáky naší školy a zdaleka se nedá považovat za ukončený nebo definitivní. Každý další školní rok přináší nové podněty, nápady a na jejich základě je možné hledat další cesty vedoucí k zefektivnění pozitivního vlivu na žáky naší školy. MPP byl vypracován na základě těchto dokumentů: Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování. Národní strategie primární prevence rizikového chování na období Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, Č. j. MSMT / Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.). Zákon č. 109/2002 Sb., o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních preventivně výchovně péče ve znění pozdějších předpisů, upravuje oblast preventivně výchovné péče. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který zpřísnil podmínky pro požívání alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že metodik, který splňuje kvalifikační předpoklady, má nárok na příplatek za svou činnost. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů se zabývá problematikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (ve vztahu k primární prevenci zejména oblast sociálního znevýhodnění).

4 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, která v 2 přímo stanovuje, že školská zařízení pro zájmové vzdělávání budou uskutečňovat formy činností v zájmovém vzdělávání vedoucí k prevenci rizikového chování dětí, žáků, studentů. Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT č. j / Řízení preventivních aktivit Za vypracování a realizaci MPP zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků. Školní metodik obvykle analyzuje současný stav a zároveň řeší jednotlivé problémy. O průběhu naplňování a doplňování MPP informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. 2. Charakteristika školy Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 se nachází v areálu parku dětské léčebny Křetín. Škola zajišťuje péči o děti od 3 let a žáky od 6-18 let, které jsou na pobytu v dětské léčebně. Léčebné pobyty v dětské léčebně jsou celoroční, délka pobytu je přibližně 28 dní. Pobyty jsou určeny především k léčbě respiračních onemocnění, dětské obezity, astenie a léčbě pohybového ústrojí. Kapacita ZŠ je 56 žáků, kapacita MŠ je 15 dětí. MŠ pracuje dle vlastního ŠVP s názvem Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Žáci ročníku se vzdělávají podle ŠVP s názvem Škola a zdraví 3. verze s přílohou. Většina žáků si s sebou do naší školy přiváží dotazník o aktuálně probíraném učivu vyplněný kmenovou školou, což jim usnadňuje návrat a opětovné zařazení do výuky své kmenové školy. Školní výuka probíhá denně od 7:55 do 11:35 hod, tj. 4 vyučovací hodiny denně. Většina žáků je však z důvodu dopoledních léčebných procedur přítomna jen na 3 vyučovací hodiny. Znamená to jednak zvýšené nároky na sestavení rozvrhu a zároveň to komplikuje realizaci aktivit v oblasti prevence SPJ ve vyučovacích hodinách, protože učitelé se soustředí především na zvládnutí zadaného učiva a není příliš mnoho prostoru na další činnosti.

5 3. Cíle prevence MŠ a ZŠ Hlavní cíle programu: chovat se a vystupovat tak, abychom byli dětem příkladem vést žáky k sebepoznání, posílení pozitivních vlastností a sebedůvěry vést žáky k poznání druhých a respektovaní individuality svých vrstevníků a učit se řešit problémové situace vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře, která je přiměřená jejich věku, znát zásady slušného chování zvyšovat odolnost žáků vůči sociálně nežádoucím jevům a naučit se čelit tlaku vrstevníků zajistit podnětné sociální klima ve škole, podporovat schopnost zařadit se a obstát v kolektivu vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole snažit se o vstřícnou komunikaci mezi žáky a učiteli a předcházení vzniku jakékoliv formy rizikového chování nabídnout žákům seberealizaci ve volnočasových aktivitách školy a vést žáky ke zdravému životnímu stylu, formování a upevňování odpovědného postoje žáků za své zdraví vést a podporovat žáky k zásadám správné životosprávy, ke zdravému životnímu stylu, dennímu režimu navázat vhodnou komunikaci s rodiči dětí MŠ, která může předejít jakékoliv formě rizikového chování Cílová skupina: všichni žáci, děti MŠ, pedagogičtí pracovníci, personál léčebny, rodiče Formy a metody: vrstevnické (peer) programy diskusní bloky, zážitkové hry, kooperativní hry interaktivní programy - zážitkové hry na sebeuvědomění, sebeovládání, komunikaci vytváření pozitivního klimatu ve třídě adaptační programy poskytnutí informací o problému besedy a přednášky s diskuzí, výuka poradenská služba - individuální konzultace, literatura vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času zájmové kroužky 4. Realizace programu MPP je zaměřen na vytváření příznivé atmosféry ve škole, kterou neustále budujeme k přívlastku rodinného typu, kde jsou vyučující osobami, k nimž mohou mít žáci důvěru. Žáci jsou soustavně vedeni k pěstování zdravého životního stylu, učí se spolupracovat a tolerovat se navzájem. V minulých letech se ukázalo, že tato strategie je správná, poněvadž se na naší škole vyskytuje minimum kázeňských problémů. A pokud se vyskytnou, daří se nám je velmi úspěšně řešit. Velmi dobře také spolupracujeme s personálem léčebny.

6 MPP JE REALIZOVÁN a) ve výuce: Probírání jednotlivých témat souvisejících se sociálně-patologickými jevy záleží na osobnosti pedagoga, klimatu ve třídě, vyspělosti žáků, ale také na aktuálních přestupcích Otázky multikulturní výchovy, rasismus, nacionalismus Zařazování jednotlivých témat příležitostně dle témat ve vyučovací hodině návykové látky, tolerance, rodinná a sexuální výchova, ekologie, zdravá výživa a zdravý životní styl, práva, zákony, odpovědnost k sobě a společnosti, senioři, nebezpečí sekt, multikultura, apod. Speciálně se věnujeme žákům s poruchami učení, sociálně znevýhodněným, ale také nadaným Vzhledem k integraci Evropy jsme připraveni vyjít vstříc žákům-cizincům (zatím jsme mohli na naší škole přivítat žáky ze Slovenské republiky a z Německa) b) mimo vyučování: návštěva zájmových kroužků c) informativní nástěnka prevence nežádoucích jevů umístěna na chodbě d) schránka důvěry umístěna na chodbě pod nástěnkou Zájmové kroužky pro žáky Název kroužku Den Vedoucí programu Angličtina jinak pondělí Mgr. Jana Jízdná Výtvarné techniky pátek Mgr. Hana Najbrová Výpočetní technika úterý Mgr. Miroslav Páteček

7 5. Spolupráce s dětskou léčebnou V případě, že se v průběhu pobytu v našem zařízení vyskytne vážnější problém, je ihned konzultován a následně řešen s personálem dětské léčebny. Jestliže není dostatečným řešením intervence ze strany pedagogů a personálu léčebny, může být pobyt předčasně ukončen. S MPP jsou seznámeni i zástupci dětské léčebny a to prostřednictvím školské rady, které je předkládán ke schválení. S činností školy je dětská léčebna seznamována prostřednictvím ředitelských porad. Informace lze také získat z výroční zprávy a na webových stránkách školy. Komunikace mezi pedagogy a zdravotnickým personálem dětské léčebny je velmi důležitá, protože provoz obou zařízeni je na sobě bezprostředně závislý. 6. Spolupráce s institucemi, supervize V tomto školním roce bude ŠMP pokračovat v započaté komunikaci s PPP v Blansku a absolvovat odborný seminář ŠMP v Brně, zaměřený na práci ŠMP, legislativu, což by mělo vést k dalšímu zkvalitnění naší práce v oblasti prevence SPJ. 7. Závěr a vyhodnocení Doufáme, že i v roce 2013/2014 zaznamenáme minimum případů problémového chování. Pokud by se však vyskytly, jsme připraveni najít optimální řešení a porozumět si s žáky a personálem léčebny tak, jak se nám to dařilo v loňském roce. Naše strategie tedy zůstává stejná. Snad si můžeme jen přát, aby prostředí a klima na naší škole bylo i nadále příznivé a příjemné. S tímto plánem byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci.

8 Máme na paměti, že prevence sociálně patologických jevů má prolínat celým výchovně vzdělávacím procesem. S přihlédnutím k věku a osobnostem žáků, sociálnímu mikroklimatu v každé skupině, se budeme snažit zařazovat především následující aktivity: Tématický plán na měsíc Téma měsíce Použitá literatura, metoda práce, aktivity Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Drogy, alkohol, tabakismus Šikana, vydírání, týrání dětí, linka důvěry Den stromů Ohleduplnost, chování se navzájem k sobě, ke kamarádům, spolužákům, dospělým, ke starším lidem. Zásady slušného chování, rozdíly slušných projevů chování v různých kulturách Výchova k šetrnosti, skromnosti, hodnota vlastnoručně vyrobeného dárečku Záškoláctví, kriminalita mládeže krádeže, útěky Kouření a jeho vliv na zdraví člověka Brožury k danému tématu, rozhovory Pozitivní a negativní manipulace, představa šikany, postupy řešení šikany, informace o lince důvěry, projekt Stromy v ČR Emoční karty s prožitky, přátelství, kamarádství, vytváření modelových situací a náhled do důvodů určitého chování (pozitivního i negativního) Jak šetřit na dárky, obdarovávání kamarádů, rodičů, Vyprávění, vytvoření komiksu Beseda, úvaha o škodlivosti kouření Březen Duben Rasismus, vandalismus, Světový den vody Globální výchova, Den Země 1.4. Světový den zdraví Rozhovory, příklady z okolí, výpočet, kolik l vody spotřebuji Globální výchova, projekt Opatruji své zdraví Květen Den Slunce 3. 5., ochrana přírody Brožura Třídit odpady Červen Světový den životního prostředí, chování se o prázdninách Mezinárodní den boje proti drogám Průvodce správného turisty Dokumenty režisérky Třeštíkové

9 Příloha MPP č. 1: PRAVIDLA CHOVÁNÍ 1. Chováme se k sobě jako kamarádi, pomáháme si. 2. Dodržujeme základní pravidla komunikace: vyslechneme druhého, nehádáme se, v hodinách nevykřikujeme. 3. Pokud si s něčím nevím rady, poradím se s kamarádem nebo s učitelem. 4. Do vyučování nepatří mobilní telefony ani MP3 přehrávače. 5. Chci-li telefonovat, poslat zprávu, musím počkat na přestávku. 6. Bez dovolení si nepůjčuji cizí věci vždy slušně požádám a snažím se věc v pořádku vrátit. 7. O přestávkách nechodím do jiných tříd, s kamarády se bavím na chodbě. 8. Hodinu zahajuje a končí učitel ne zvonění. 9. Ve třídě udržujeme pořádek, uklízíme svoje věci, odpadky patří do koše. 10. Snažíme se, abychom se zde všichni cítili příjemně

10 Příloha MPP č. 2: Preventivní program proti šikanování Úkolem programu je co nejdříve detekovat a účinně léčit případnou šikanu. Pro případ řešení výskytu šikany na naší škole je sestaven Krizový plán proti šikanování. Metodika první pomoci pedagogů při šikaně zahrnuje 4 kroky: I. Diagnostiku šikany II. Vyšetřování III. Nápravu IV. Léčbu Metody vyšetřování, nápravy a léčby jsou voleny dle závažnosti šikanování. Škola řeší šikanu podle předem zvolených postupů buď vlastními silami, nebo spolupracuje s dalšími institucemi. Rozlišujeme dva stupně závažnosti počáteční a pokročilý, které se odlišují charakteristickými rysy chování, spoluprací, vztahy a celkovou atmosférou ve skupině. A. Strategie první pomoci při počáteční šikaně se standardní formou - první až třetí stupeň vývojové destrukce, kdy normy, hodnoty a postoje vůči šikanování ve skupině nejsou přijaty většinou. Vyšetřování: probíhá vlastními silami školy: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Náprava: je realizována a) metodou usmíření sleduje se vnitřní proměna vztahů mezi oběťmi a agresory k lepšímu, potrestání se nekoná, použití této metody je ale omezené, lze ji užít pouze u počátečních stadií a dětí mladšího školního věku b) metodou vnějšího nátlaku záměrem je přinutit trestem a strachem viníky k zastavení agresivního chování a k dodržování oficiálních norem Postup zahrnuje 3 kroky: - individuální nebo komisionální pohovor s aktéry (agresory) - oznámení o potrestání agresorů před celou třídou. Šikana je posuzována ze strany šikanujícího jako závažné porušení školního řádu a budou z něho vyvozeny přísné sankce. Cílem je přesvědčit žáky, že škola dokáže zajistit ochranu slabých před silnými. - ochrana oběti (např. stanovení ochránců oběti, poradit, jak se chovat v případě opakování šikany, pomoc najít spojence kamaráda, zpřísnění dozorů, aby se zabránilo další šikaně).

11 Léčba: např. pomocí ZIPu (základní intervenční program) systematická práce třídního učitele popřípadě ŠMP se školní skupinou. Cílem je zastavení sebedestrukce a nastartování sebeozdravného procesu skupiny a vnitřní proměny vztahů ve třídě a posílení imunity proti případnému opakování šikanování. Pracuje se s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). Zabránění pokračování jednání agresora snaha o nápravu jeho chování, není li vstřícný, pak uzavření písemné dohody co nebude (bude) agresor dělat a stanoví se, co se stane, když dohodu poruší. V případě potřeby se mu zprostředkuje péče pedagogickopsychologické poradny. Pomoc vytvoření třídní charty pravidel chování. B. Strategie při pokročilé šikaně s neobvyklou formou brutální a nestandardní např. výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování (čtvrtý a pátý stupeň šikanování, kdy normy, hodnoty a postoje vůči šikanování byly přijaty většinou či dokonce všemi členy skupiny) Škola spolupracuje s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s personálem dětské léčebny Křetín, pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Blansko, orgánem sociálně právní ochrany dítěte (sociální pracovnice DL Křetín), Policií ČR. Vyšetřování zahrnuje následující kroky: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. 6. Vlastní vyšetřování. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné jí zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny. Náprava a léčba jsou složité, realizují se na základě rady odborníků především psychologů z PPP.

12 Příloha MPP č. 3: Preventivní opatření proti šikaně ve škole Na začátku školního roku jsou seznámeni pedagogičtí pracovníci s obsahem MPP a krizového plánu. Je zdůrazněn preventivní význam pedagogických dozorů o přestávkách a vhodnou intervencí se snažit předcházet náznakům ponižujícího chování mezi dětmi. Významné body ohledně chování žáků a případných sankcí jsou vytyčeny ve školním řádu školy. Všichni pedagogičtí pracovníci se zaměřují na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývají se vztahy v třídních kolektivech ještě před vznikem šikanování. Rozhodující úlohu má třídní učitel, který pracuje průběžně se třídou, pomáhá vytvořit sociálně zdravý kolektiv, pomáhá vytvořit pravidla chování podporující spolupráci a pozitivní komunikaci žáků. Škola umožňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v práci s dynamikou skupiny, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem dětí, žáků a studentů jako prevenci šikanování. Prevence šikany je jednou z hlavních náplní akcí minimálního preventivního programu školy. S důležitými body krizového plánu jsou vždy na začátku pobytu seznámeni žáci (přiměřeně jejich věku) i personál léčebny.

Minimální preventivní program (MPP)

Minimální preventivní program (MPP) Minimální preventivní program (MPP) Škola: Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Školní rok: 2013/ 2014 Školní metodička prevence: RNDr. Marta Najbertová Cíle: umožnit žákům sebepoznání, posílení pozitivních

Více

Minimální preventivní program (MPP)

Minimální preventivní program (MPP) Minimální preventivní program (MPP) Škola: Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Školní rok: 2014/ 2015 Školní metodička prevence: RNDr. Marta Najbertová Cíle: umožnit žákům sebepoznání, posílení pozitivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2014/2015 Projednáno na pedagogické radě 25.8.2014 Zaměření: Vytváření atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole.

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Č.j. 1392/2014 Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Zpracovatel: Marie Edrová Realizátor: výchovný poradce a všichni učitelé Mgr. Romana Kolářová Ředitelka

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace. Minimální preventivní program

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace. Minimální preventivní program Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Minimální preventivní program Rok 2014/2015 1 Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence RFCH 3. Popis

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více