VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN"

Transkript

1 Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní rok 2014/2015 Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková Ve Varnsdorfu dne 1. září 2014 ředitelka školy

2 RÁMCOVÉ CÍLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (Vycházejí z návrhů jednotlivých pracovníků školy) OBLAST VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ Efektivním plánováním učiva zajistit, aby nedocházelo k povrchnímu probírání učební látky a aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám vyučovacích hodin, což má za následek nedostatek času k probírání a procvičování učiva. Vychovávat žáky k samostatnosti, zodpovědnosti, spolehlivosti, tvořivosti a kultivovanému vystupování. V odborné rovině vést žáky k adekvátnímu profesnímu a sociálnímu chování. Zaměřit se na rozvoj tvořivého myšlení žáků a zvyšovat zájem o školní práci talentovaným umožnit účast v soutěžích. Dodržovat úmluvu o právech dítěte, zákon č.359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí. Předcházet projevům vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky, zjištěné případy účinně řešit. Zkvalitňovat komunikační dovednosti v mateřském i cizím jazyce, usilovat o propojení školy se životem, vytvářet prostředí školy tak, aby bylo funkční, estetické a důstojné pro žáky a pracovníky školy, vytvářet pracovní atmosféru, oceňovat dobrou práci. Vychovávat k evropanství (v co největším počtu předmětů zařazovat informace o změnách, které souvisejí s naším členstvím v EU). Rozšířit možnosti práce s PC, doplňovat vybavení školy dalšími pomůckami, aby byla zajištěna názornost výuky, její celková kvalita, efektivita a modernizace. Snižovat počty neprospívajících žáků, umožnit konzultace pro všechny žáky. Předávat žákům a spolupracovníkům informace ze seminářů a odborných jednání, podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a získané poznatky využívat v práci školy. Pružně spolupracovat s institucemi v rámci města, regionu a republiky. Popularizovat školu na veřejnosti, systematicky zlepšovat estetický vzhled školy, vnitřní prostory a okolí. Důsledně realizovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek ve škole. Dle možností spolupracovat se školami v zahraničí. V řídící práci zlepšovat kontrolní činnost, odstraňovat zjištěné nedostatky v práci pedagogických pracovníků, prohlubovat součinnost školy s rodiči žáků, předcházet záškoláctví a dalším negativním jevům. 2

3 ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU Příprava nového školního roku T: Z: všichni pedag. pracovníci Zahájení školního roku T: Z: pedagogičtí pracovníci Opravné zkoušky T: Z: ředitel školy Školení zaměstnanců BOZP dle platných T: předpisů + PO Z: ředitel školy Seznámení všech žáků se Školním řádem T: do a Vnitřním klasifikačním řádem Z: třídní učitelé Focení I. tříd T: Z: zástupce ředitele Adaptační kurz 6. ročníků T: Z: Ing.R. Rudinský, Mgr. J. Koukalová PRIPRE - "Etické dílny pí Pencové" /pro tř./ T: bude upřesněn Z: Ing. Hřibalová Kontrola a doplnění základních pedag. T: dokumentů Z: zást. řed. + všichni pedag. pracovníci Plavecký výcvik I. st. T: dle harmonogramu /září 2014 únor 2015 Finálové kolo OVOV v Praze T: Z: Mgr. A. Vápeníková Sběr papíru a PET lahví, kaštanů, žaludů OVOCE do škol - zajišť. fma HOKA Teplice Z: zástupce ředitele Z: zástupce ředitele Zahájení činnosti zájmových kroužků Školního klubu ZŠ Edi T: Z: zástupce ředitele Podzimní hry - atletika, florbal, fotbal T: Z: Ing. R. Rudinský, Mgr. S. Švambera, N. Kalvachová Výstava - Vzdělávání pro žáky IX. ročníků T: listopad 2014 v Rumburku Z: tř. učitelé Charitativní akce - "Chrpa", "Šance" T: prosinec 2014, červen 2015 Z: zást.ředitele 3

4 Termíny odevzdání přihlášek na SŠ T: zajišťují rodiče dle novely vyhlášky - umělecké školy /talent. zk./ č. 671/2004 Sb. - ostatní SŠ DEN otevřených dveří výročí ZŠ Divadelní představení Talent. zkoušky na uměl. školách T: (14 17 hod.) T: dle program. nabídky Z: Mgr. Foldinová, Mgr. Filipová T: zajišťují rodiče dle novely vyhlášky č.671/2004 Sb. Zápis do prvních tříd T: Schůzka s rodiči MŠ Návštěvy budoucích žáčků z MŠ T: leden 2015 /bude upřesněn/ Z: Mgr. M. Samlerová, Mgr. L. Pešková T: leden 2015 /bude upřesněn/ Z: Mgr. B. Filipová, Mgr. K. Čiháčková Cvičný poplach PO T: p ř e k v a p e n í (jaro 2015) PRIPRE - Prožitky /pro VIII. ročníky/ PRIPRE - Šikana /pro VI. roč./ PRIPRE-drogy+umět říci ne /pro VII. roč./ T: dle dohody /prosinec/ Z: Ing. Hřibalová T: dle dohody /prosinec/ Z: Ing. Hřibalová T: dle dohody/prosinec/ Z: Ing.Hřibalová Přijímací zkoušky na SŠ T: od deváté ročníky, páté ročníky Z: vých. poradce, ředitelka školy Olympiády, soutěže Přednáška pí Čapíkové ze SZdŠ a OA Rbk /prevence prsa, děložní čípek/- 9. tř. /kouření, alkohol/ Přednáška pí Čapíkové ze SZdŠ a OA Rbk /menstruace, 5. tř., děvčata/ /dívčí a chlapecká puberta/ Přednáška pí Čapíkové ze SZdŠ a OA Rbk /pohlavní vývoj, 5. tř., chlapci/ Přednáška pí Čapíkové ze SZdŠ a OA Rbk T: viz přehled termínů na nástěnce Z: uč. předmětů Čj, Nj, Aj, Hv, Ch, M, F... T: dle dohody /leden-červen/ Z: Ing. Hřibalová T: dle dohody T: dle dohody T: dle dohody 4

5 /sex, antikoncepce, pohl.choroby, pro 9. tř. Dopravní soutěž pro tř. T: bude upřesněn /květen/ Dopravní výchovné přednášky p. Cibulky T: bude upřesněn /březen - květen / Bezpečnost silnič. provozu AJAX 3. roč. Z: Policie ČR, uč. I. st. Fotbal Mc Donald Markvartice T: květen 2015 Z: Mgr. Filipová, Mgr. J. Šišková, p. Knitl Olympiáda I. st. ve Vdf T: květen 2015 Z: Mgr. M. Samlerová, Mgr. L. Pešková Pohár rozhlasu T: květen 2015 Z: Ing. R. Rudinský, Mgr. S. Švambera, N. Kalvachová Focení tříd T: květen 2015 Branný den I. st. + II. st. T: květen-červen 2015 /upřesníme/ Z: uč. I. st. + II. st. Dětský den I. st. T: bude upřesněn ( ) Z: Mgr. Pasovská Sport. olympiáda II. stupňů T: červen 2015 Z: Ing. R. Rudinský, N. Kalvachová Školní akademie I. st. + II. st. T: červen 2015 Z: uč. I. st., II. st. Školní výlety Projekty podle ŠVP T: dle dohody a rozpisu Z: třídní učitelé Z: uč. I. st. + uč. II. st. Celoškolní projektové dny ( roč.) T: T: Mezinárodní projekt WASTE Z: ředitelka 5

6 ŘÁDNÁ DOVOLENÁ - pedagogičtí pracovníci dní - nástup na přípravný týden PRÁZDNINY - podzimní dny - vánoční (do školy pondělí) 7 prac. dnů - pololetní pátek 1 den - jarní prac. dnů - velikonoční dny - hlavní (nástup /úterý/ pro žáky) Vysvědčení se vydá s daty: 1. pololetí /čtvrtek/ 2. pololetí /úterý/ PEDAGOGICKÉ RADY - srpen (příprava šk. roku, org. zál.) T: /pondělí/ - září (hodnocení připravenosti VVP) T: /pondělí/ - listopad (klas. 1/4, kontrola úkolů) T: /pondělí/ - leden (klas. 1/2, kontrola úkolů) T: /pondělí/ - duben (klas. 3/4, kontrola úkolů) T: /pondělí/ - červen (závěrečná klas., příprava nového šk. roku) T: /pondělí/ Provozní porady se konají v případě nutnosti sdělení nových informací, rychlého řešení vzniklých problémů na pracovišti - čas konání dohodou dle stávající situace v ranních hodinách /7.20 hodin/. TŘÍDNÍ SCHŮZKY 16,00 do 17,00 hodin - společný začátek 6

7 16,00 do 18,00 hodin - informativní, průběžná T: /pondělí/ T: /pondělí/ T: /pondělí/ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI - Mgr. Bc. Ondráčková Ladislava ředitelka školy, Aj, Hv - Mgr. Poláčková Irena zástupce ředitele, Aj - Ing. Botková Zdeňka výchovný poradce, třídní učitel VII.A, M, Fy, CvM, Ov - Ing. Hřibalová Světlana metodik PRIPRE, třídní učitelka VIII.A, Ch, Z, Př, Pv, Vz - Bc. Bujárek Kamil všeobecné předměty Př, Z, Fy - Mgr. Becková Lenka třídní učitelka II.A - Mgr. Podroužková Marika třídní učitelka II.B, Aj - Mgr. Cipriánová Libuše třídní učitelka III.A - Mgr. Šišková Jindřiška třídní učitelka III.B, Aj - Mgr. Slánská Karin třídní učitelka IV.B - Mgr. Durecová Bianka třídní učitelka IV.A - Mgr. Samlerová Marta třídní u čitelka V.A - Mgr. Pešková Lenka třídní učitelka V.B, Hv - Mgr. Čiháčková Karin třídní učitelka I.A, Nj - Mgr. Filipová Bohdana třídní učitelka I.B, Hv, Aj - Rydval Pavel všeobecné předměty Prv, Př, Vl, Hv, Pv - Mgr. Linková Michaela třídní učitelka VII.B, Čj, D, Vv, Ov - Ing. Šťastný Zdeněk třídní učitel VIII.B, M, Fy, Rj, Vz - Mgr. Foldinová Helena třídní učitelka IX.A, Čj, Ov, Nj, Pv, Fg - Mgr. Švambera Stanislav třídní učitel IX.B, Nj, Tv, D - Mgr. Koukalová Jana třídní učitelka VI.B, Čj, D, Ov, ICT - Mgr. Pasovská Olga všeobecné předměty, Vv, Př, Rj, Pv - Bc. Galbavá Michaela, DiS všeobecné předměty Aj, Ov - Ing. Rudinský Radek metodik ICT, třídní učitel VI.A, M, Fy, Tv, Pv - Kalvachová Nikola všeobecné předměty Z, Tv, Vz, Ov, Vv Školní družina: - Švástová Růžena vedoucí vychovatelka - Lánská Dana vychovatelka - Dospělová Renáta vychovatelka SPRÁVCOVSTVÍ, KABINETY - Ing. Botková Zdeňka kabinet F, kancelář vých. poradce - Bc. Galbavá Michaela, DiS uč. AJ, sborovna II. st. - Ing. Šťastný Zdeněk kabinet M, sklad učebnic - Ing. Hřibalová Světlana kabinet Ch - Mgr. Pasovská Olga kabinet Př, Pv, kuchyňka - Mgr. Foldinová Helena žák. knihovna II. st. - Mgr. Samlerová Marta učitelská knihovna I. st., kabinet Tv I. st. - Mgr. Koukalová Jana kabinet Čj + D - Mgr. S. Švambera učebna Nj 7

8 - Kalvachová Nikola kabinet Tv 2. st. - Bc. Bujárek Kamil kabinet Z - Mgr. Linková Michaela kabinet Vv - Mgr. Šišková Jindřiška kabinet Vl - Mgr. Poláčková Irena malá uč. Aj, sklad učebnic I. st. - Mgr. Filipová Bohdana kabinet Hv - Mgr. Čiháčková Karin kabinet I. třídy - Mgr.Podroužková Marika kabinet Př, Prv - Mgr. Slánská Karin kabinet M - Mgr. Becková Lenka kabinet Čj a žákovská knihovna - Mgr. Pešková lenka kabinet 5. tříd PŘEDMĚTOVÉ KOMISE - předmětová komise CJ předs. Bc. Galbavá Michaela, DiS členové Mgr. Poláčková Irena Mgr. Bc. Ondráčková Ladislava Mgr. Foldinová Helena Mgr. Čiháčková Karin Mgr. Samlerová Marta Mgr. Durecová Bianka Mgr. Šišková Jindřiška Mgr. Pasovská Olga Mgr. Pešková Lenka Mgr. Filipová Bohdana Mgr. Podroužková Marika Mgr. Švambera Stanislav Ing. Šťastný Zdeněk Mgr. Cipriánová Libuše - předmětová komise CH předs. Ing. Hřibalová Světlana - předmětová komise M předs. Ing. Šťastný Zdeněk členové Ing. Botková Zdeňka Ing. Rudinský Radek - předmětová komise F předs. Ing. Botková Zdeňka členové Bc. Bujárek Kamil Ing. Šťastný Zdeněk Ing. Rudinský Radek - předmětová komise Př předs. Mgr. Pasovská Olga členové Bc. Bujárek Kamil Ing. Hřibalová Světlana - předmětová komise Tv předs. Ing. Rudinský Radek členové Kalvachová Nikola Mgr. Švambera Stanislav - předmětová komise Vv předs. Mgr. Linková Michaela členové Mgr. Pasovská Olga 8

9 Kalvachová Nikola - předmětová komise D předs. Mgr. Koukalová Jana členové Mgr. Linková Michaela Mgr. Švambera Stanislav - předmětová komise Hv předs. Mgr. Filipová Bohdana členové Mgr. Bc. Ondráčková Ladislava Mgr. Pešková Lenka - předmětová komise Ov, Pv, Vz předs. Mgr. Foldinová Helena členové Mgr. Koukalová Jana Ing. Botková Zdeňka Ing. Hřibalová Světlana Mgr. Pasovská Olga Bc. Galbavá Michaela Ing. Rudinský Radek Kalvachová Nikola Mgr. Linková Michaela Ing. Šťastný Zdeněk - předmětová komise ČJ předs. Mgr. Linková Michaela členové Mgr. Foldinová Helena Mgr. Koukalová Jana - předmětová komise Z předs. Bc. Bujárek Kamil členové Ing. Hřibalová Světlana Kalvachová Nikola - předmětová komise I. st. předs. Mgr. Durecová Bianka členové Rydval Pavel Mgr. Slánská Karin Mgr. Šišková Jindřiška Mgr. Samlerová Marta Mgr. Becková Lenka Mgr. Čiháčková Karin Mgr. Pešková Lenka Mgr. Podroužková Marika Mgr. Filipová Bohdana Mgr. Cipriánová Libuše VVP projednán dne na poradě pedagogů. 9

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 okres Děčín, příspěvková organizace

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 okres Děčín, příspěvková organizace Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 okres Děčín, příspěvková organizace Varnsdorf 2012-10-03 Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková ředitelka školy 1

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2011 Základní údaje o škole Název školy:

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011 Plán a informace na školní rok školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2010/2011 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Plán práce. Školní rok 2008/2009. Základní škola Hluk

Plán práce. Školní rok 2008/2009. Základní škola Hluk Plán práce Školní rok 2008/2009 Základní škola Hluk 1 Organizace školy: třída počet chlapců dívek třídní učitel Aprobace žáků 1.A Hana Jackivová I. stupeň 1.B Marcela Koubková I. stupeň 2.A Monika Tomáštíková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012

Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Tel./fax 547 225 129 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více