PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2008

2

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, nedávno nám skončily prázdniny, dovolené, máme již i po hodech, horké a suché dny vystřídají dny chladnější, pochmurné, a brzy se nás zima zeptá, co jsme dělali v létě. Ano, život na vesnici běží dál a dál, tak jsme ani v Přísnoticích nezaháleli. Největší investiční akce letošního roku Vodovod Přísnotice se chýlí ke konci. Máme hotový hlavní vodovodní řad, byla provedena tlaková zkouška. V současné době se dokončují navrtávací pasy a na všech ulicích se budují vodovodní šachty a vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Dílo má být dokončeno do konce listopadu Máme před sebou dokončovací práce, uvedení staveniště do původního stavu, čeká nás zejména oprava komunikací, překopů apod. Je velice málo majitelů domů, kteří si vodovodní přípojku nepřáli, většina občanů pitnou vodu zdravotně nezávadnou si do svého domku postupně již zavádí. Pár posledních informací: až v době po kolaudaci vodovodu a finančním vypořádání za provedené práce na vodovodních přípojkách v obci bude spol. VAS, a.s., divize Brno - venkov, provozovna Židlochovice, jako provozovatel majetku vodovodu a kanalizace DSO VaK Židlochovicko postupně na požádání jednotlivých občanů napojovat vodoměrné soupravy. Občané, kteří si požádají o napojení této soupravy, budou hradit vodárenské společnosti materiál a montáž, tj. uzávěr před a uzávěr za vodoměrem, zpětnou klapku a konzolu. Samotný vodoměr, počítadlo, bude hradit investor, tedy DSO VaK Židlochovicko. Za vodoměr nebudou občané platit nájem. Cena vodného za rok 2008 bude 28,00 Kč za m3 pitné vody, cena stočného za rok 2008 je 27,90 Kč za m3 odpadních vody. Pokud píši o vodovodu, musím se zmínit i o místních komunikacích, které by komplexní úpravu velice potřebovaly, na to ale náš rozpočet nebude rozhodně stačit, neboť výstavba odpovídající komunikace na dvou nejpotřebnějších ulicích, tj. na ulici Za kostelem a na ulici Výhon, by představovala investici rozpočtových nákladů obce ve výši cca 20, ,-- korun. Pokusíme se proto využít grantových možností ze Strukturálních fondů z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s názvem Rozvoj a

4 stabilizace venkovských sídel s názvem projektu Komplexní úprava veřejného prostranství, zde je minimální výše projektu 2 mil. Kč a maximální 50 mil. Kč. Také můžeme využít menších dotací z Krajského úřadu Jihomoravského kraje s názvem Program rozvoje venkova DT 4 Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, zde je minimální výše projektu 25 tis. Kč a maximální 200 tis. Kč. K tomuto účelu jsme již objednali vypracování návrhu projektové dokumentace, s tímto návrhem se budou moci občané seznámit a vznést připomínky již na příštím zasedání zastupitelstva obce. Také travnatý povrch fotbalového hřiště v naší obci je již téměř obnoven. Bylo odvedeno mnoho práce, jen pro příklad uvádím zorání hřiště, vyrovnání terénu, předseťová příprava, setí, rozvody vody, zavlažování, sekání, hnojení, válení povrchu. Kromě speciálních prací se na rekonstrukci hřiště podílel prací i finančně zejména Školní zemědělský podnik Žabčice, finančně se zapojila Obec Přísnotice a brigádnicky TJ Sokol, zejména naši fotbalisté. Na internetových stránkách je k nahlédnutí 18 obrázků dokumentujících rekonstrukci fotbalového hřiště. Nelze se nezmínit o dotacích, které se podařilo v těchto letních měsících zajistit zejména z rozpočtu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Pro naše nejmenší spoluobčánky se v těchto dnech dokončuje nové dětské hřiště za kulturním domem, které bylo pořízeno z dotace kraje. Dotace jsme získali na novou výzbroj a výstroj pro zásahovou jednotku dobrovolných hasičů. Z rozpočtu kraje jsme obdrželi i finanční prostředky na úroky z úvěru, který byl použit na financování výstavby kanalizace. Mohlo by se zdát, že při získávání finančních prostředků se naší obci v současné době mimořádně daří, jen naše žádost o finanční podporu na rekonstrukci kulturního domu v měsíci březnu z Evropských fondů nebyla úspěšná, ale nevzdáváme se. Podle nových pravidel jsme tento měsíc podruhé požádali o dotaci na rekonstrukci kulturního domu, dostavbu vchodu, bezbariérového přístupu, nouzového schodiště a sociálního zařízení, a to z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s názvem

5 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Projekt s názvem Technické zhodnocení kulturního domu v Přísnoticích byl Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod zaregistrován, rozhodnutí by mělo padnout až v závěru roku. Také jsme objednali u pana restaurátora návrh na restaurování smírčího kříže, abychom mohli požádat opět Krajský úřad Jihomoravského kraje o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Nejdůležitější věcí této doby, kterou chci v tomto úvodníku zdůraznit, jsou volby. Všichni dobře víme, že je krátce před konáním v pořadí již třetích voleb do zastupitelstev krajů. Je mojí povinností Vám i touto formou oznámit, že volby do Zastupitelstva kraje Jihomoravského se uskuteční v naší obci v pátek dne 17. října 2008 od hod do hod a v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hod do hod. Okrsková volební komise na Vás, oprávněné voliče, bude čekat v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlasovací lístky jste již obdrželi. Počet členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje je 65 členů, neboť Jihomoravský kraj měl k , obyvatel. Právo volit má každý občan ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne 18-ti roků. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Nelze volit na tzv. voličský průkaz. Pokud chcete rozhodovat o budoucnosti kraje, přijďte, prosím, k volbám. Měli bychom všichni využít možnosti volby. Lépe je nyní volit, než později nadávat. Významný vliv na výsledky voleb má vždy účast voličů. Přeji Vám, vážení občané, ať zvolíte správný směr a správné krajské zastupitele. JUDr. Jarmila Pavelková starostka obce

6 Poděkování Stárkům, tedy šikovným mladým lidem z Přísnotic a jejich přespolním kamarádům, děkuji za přípravu a bezproblémový průběh letošních tradičních Václavských hodů v Přísnoticích. Je u nás již pěknou letitou tradicí, že mladí lidé téměř sami, nanejvýš za nezištné podpory svých rodičů, si dobře poradí s organizací tak náročné slavnosti, při které se scházejí přátelé, známí, rodáci, aby v Přísnoticích prožili příjemné chvíle o hodech. Letošní hody se stárkům opravdu vydařily. Bylo krásné počasí a krásná podívaná na krojovaný průvod obcí, dobrou taneční zábavu, kvalitní hudbu a nápaditý program. Chci také upřímně poděkovat mužskému pěveckému sboru Šatavan složenému z mužů nejenom z Unkovic, Přísnotic a Žabčic, ale i dalších míst. Svým zpěvem moravských lidových písniček mužáci krásně oživili nedělní hodový program na návsi pod májí. Děkuji moc. JUDr. Jarmila Pavelková starostka obce Výpis z usnesení zastupitelstva obce: ZO schválilo: - smlouvu o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč pro JSDH s JMK, - zápis v kronice obce za rok 2007, - opětovné podání žádosti o dotaci na technické zhodnocení kulturního domu z Regionálního operačního programu Jihovýchod, - uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti se společností Euronest, - prodej 13 m 2 obecního pozemku před domem č. p. 57 vlastníkovi nemovitosti p. R. Lazarovi, za cenu 100,- Kč za 1m 2,

7 - prodej obecních pozemků parc. č. 288/7 o výměře 517 m 2 a 288/106 o výměře m 2 v průmyslové zóně na ulici Výhon za cenu 110,- Kč za 1m 2 p. J. Bažantovi k provozování lehké průmyslové výroby, - zveřejnění opuštění věci smírčího kříže a následné převzetí do majetku obce, - uzavření smlouvy o dílo s VHS a smluv o dílo s občany na vodovodní přípojky, - dohodu o předání rybníku Lhéta s Rybářským svazem Vranovice, - výjimky ZŠ a MŠ více dětí v MŠ, méně žáků v ZŠ, - povolení skácení stromu u č. p. 202 (Kučera R.), - rozpočtová opatření, - projekt přeshraniční spolupráce, - vypracování projektu oprav místních komunikací, - žádost o finanční podporu na převod pozemků na umístění cyklistické stezky, - vypovězení smlouvy s agenturou Golem, - dohodu s Obcí Unkovice o užívání prostranství. ZO neschválilo: - zvýšení koeficientu daně z nemovitostí, - povolení přemístění chodníků na ulici Výhon, - fin. příspěvek na vyčištění přítoku k rybníku Lhéta. ZO vzalo na vědomí: - neposkytnutí dotace na rekonstrukci kulturního domu, - zviditelnění 49 rovnoběžky v obci. Sběr elektrospotřebičů Dne od 10 do 11 hodin lze na návsi odevzdat vyřazené elektrospotřebiče (televizory, videa, rádia, ovladače, sluchátka, kamery, foťáky, počítače, telefony, tiskárny, kalkulačky,...). Drobné elektrospotřebiče lze během roku vhodit do sběrného boxu na obecním úřadě.

8 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starostka Obce Přísnotice podle zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku č. 1v Přísnoticích je místnost pro hlasování zasedací místnost Obecního úřadu v Přísnoticích č. p. 75 pro voliče s adresou trvalého pobytu v Přísnoticích. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky /platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem ČR/. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V Přísnoticích dne JUDr. Jarmila Pavelková Starostka Obce Přísnotice

9 Společenská kronika Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslavují životní jubileum a přejeme jim stálé zdraví a spokojenost: jméno č. p. datum narození 86 roků Schwarz Josef Pavelková Jarmila roků Čaloudová Jindřiška Čermáková Marie Mulíček Václav Langová Marie roků Chmelík Bedřich roků Tancerová Růžena roků Pazderská Marie Blahopřejeme rodičům narozených miminek a přejeme spoustu radosti a krásných chvil při výchově dětí: jméno č. p. datum narození Nechvátalová Nina Hamar Dominik Němcová Terezie

10 Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany: jméno č. p. datum úmrtí Popp František Vodička Karel V období červenec říjen 2008 se do obce přistěhovalo 10 osob, 5 osob se z Přísnotic odstěhovalo. V Přísnoticích je přihlášeno k trvalému pobytu 795 obyvatel. Rozhovor s p. Hynkem Šmerdou, novým farářem Přísnotické a Žabčické farnosti 1/ Můžete nám krátce poněkud přiblížit odkud pocházíte, zda-li vás na cestě ke kněžství formovala vaše rodina, farnost nebo jiní lidé? Pocházím z nedalekého Tišnova, kde jsem prožil většinu života. Ta druhá otázka ohledně mé cesty ke kněžství je poněkud složitější. Byl jsem pokřtěný jako dítě. Ale na Boží milost jsem začal pomalu odpovídat až v druhé půlce základní školy. Bůh do mého života začal vstupovat díky dobrým vlivům, jak je nazývá jeden mnich, především vlivem jedné katechetky a některých kněží. Myšlenky na kněžství mě začaly napadat během střední školy. Hned po maturitě jsem šel do litoměřického přípravného ročníku.věřím, že do těch dobrých vlivů patřily a stále patří modlitby a život mých předků. 2/ Jméno Hynek najdeme v civilním kalendáři s datem prvního února, ale mezi světci jsem ho nenalezla. Je to tedy na vás nebo už nějaký sv. Hynek existuje? V seznamech svatých se s jménem Hynek nesetkáme. Ale co víme, třeba jich v nebi již pár je Obecně se jménu Hynek připisuje původ v německém Heinrich, počeštěném Jindřich. Přiznám se vám, že se v Itálii pro snazší komunikaci představuji jako Ignác. Ale určitě to není přesné. Přesto mám sv. Ignáce z Loyoly rád a přijal jsem ho za svého křestního patrona.

11 3/ Zaslechla jsem, že jste působil v Hodoníně. Máte hezké vzpomínky na Hodonín? Jak dlouho jste zde působil? Myslím si, že Prozřetelnost dobře věděla proč mě na rok poslala do Hodonína. Získal jsem tak jako novokněz cenné praktické zkušenosti, občas zastupoval kněze nebo sloužil mše svaté spojené s udělováním novokněžského požehnání. Když se mě hodonínští farníci ptali, zda-li se mi tam líbí, tak jsem odpovídal pravdivě: Jsem spokojený, jen ta rovná měsíční krajina okolo Hodonína by mohla být lepší, trochu kopcovatější. 4/ Přicházíte k nám z nedalekého Brna. Bylo vaší touhou dostat se do farnosti, jakou byl sv. Tomáš nebo jsou vám třeba bližší venkovské kostelíky, kde můžete znát všechny farníky jménem? Obojí má své nesporné výhody i nevýhody. Rozhodně však nepatřím mezi ty, kteří by toužili po nějakých exkluzivitách. Nechci se nikoho dotknout, ale přiznám se, že poté co jsem byl informován, že nastupuji ke sv. Tomáši, jsem nadšením neskákal. Spíše jsem to vnímal jako velikou zodpovědnost, která se ode mě očekává.

12 5/ Znal jste Žabčice a Přísnotice již dříve? Vzpomínám si, jak jsem jednou ještě jako bohoslovec - přijel vlakem na návštěvu k P. Renému Strouhalovi, se kterým se známe ze semináře. Rád na ten den vzpomínám. Nedělo se nic neobvyklého: oběd u rodičů, výlet do okolí na kole, mše sv. v nedaleké Nosislavi. Přesto na ten den a Přísnotice rád vzpomínám 6/ A co vaše koníčky, oblíbená jídla, hudba přiblížíte nám jaký jste? Není pro mě snadné přibližovat se tímto rozhovorovým způsobem. Přesto se o to pokusím alespoň ve stručnosti. Rád sportuji: kolo, plavání, lyže apod. Poslouchám nejen vážnou hudbu. Co se týče jídelníčku jím všechno. Mezi koníčky patří bezesporu cestování. Rád provázím po místech, která mám rád, zvláště po Římě. 7/ Máte představy co byste rád do naší farnosti přinesl a co byste zde rád zažil? Za pouhé dva měsíce pobytu v nové farnosti se nedá dostatečně dobře zorientovat. Odpověď proto bude znít možná až příliš vznešeně. Rád bych sloužil nejlépe podle svých schopností a svědomí. Pokusím se slavit mši svatou jak nejdůstojněji to k ní patří. Rád budu ve zpovědnici prostředníkem smíření s Bohem. Ostatní ukáže čas a Vaše potřeby. 8/ Mohou pro vás něco udělat místní obyvatelé? Často říkám, že většina různých nedorozumění či problémů vzniká tím, že se málo nebo špatně komunikuje. Přál bych si, aby se mě nikdo nebál oslovit, říci svůj názor nebo pohled, nebo požádat o cokoliv, v čem mu mohu pomoci nebo být k dispozici. Někteří farníci ještě v Hodoníně mi říkali, že působím příliš přísně a že se nikdy neusmívám. Byl bych rád, kdyby to u vás nebyla pravda. 9/ Co vás zneklidnilo? Již z komunistické Břeclavi jsem zvyklý na odpor, pokud jde o výuku náboženství. V Brně jsem byl pozitivně překvapen dobrým přístupem ředitelů základních škol. Mrzí mě však jedna situace, která se odehrála již při první hodině náboženství, kdy jsem již asi 15 minut učil a tu do třídy vstoupila paní družinářka a přivedla další čtyři děti. Vůbec mě v tu chvíli nenapadlo jí v tom bránit, proč taky. Ale reakce rodičů, kteří s tím nebyli seznámeni, nenechala na sebe dlouho čekat. Nejenže děti byly ze třídy předčasně odvedeny, ale samotná paní ředitelka musela rodiče usměrňovat, aby nevtrhli do třídy a nepustili se do mě.

13 Co asi tak škodlivého jsem mohl vložit během těch dvaceti minut do těch malých dětských hlaviček?! 10/ Máte nějaké životní krédo, nějaký vzor? Pokud se někdo velmi lehkovážně vyslovuje o svém krédu nebo vzorech, se kterými se chce nějakým způsobem ztotožňovat, působí to na mě velmi nepřesvědčivě. Mnohé z toho, co vnímám jako důležité, můžete postupně poznávat třeba z kázání. Vzory, příklady a ideály jsou tajemstvím, které by se možná vyzrazením druhým postupně vytrácelo. Je dobré udržet si svá tajemství. 11/ Chcete něco vzkázat našim čtenářům? Kdesi jsem četl: Přesvědčujeme sami sebe, že život bude lepší, jakmile se oženíme, až budeme mít první dítě, až dětem bude přes dvacet, až se náš manžel nebo manželka srovná, až budeme mít hezčí auto, až odjedeme na dovolenou, až konečně odejdeme do důchodu Pravda je však taková, že není lepší čas na to být šťastný než právě teď. Náš život bude vždy plný problémů. Je lepší si tuto skutečnost připustit a rozhodnout se být šťastný navzdory tomu. Právě tyto různé obtíže jsou naším životem. Je třeba si vychutnávat každou chvilku, žít přítomný okamžik. Přestaňme čekat na to, až skončí škola, až dojdeme domů, až shodíme pět kilo, až začneme pracovat, až se vezmeme, až bude pátek večer. Přestaňme čekat na nové auto, splacení hypotéky, na jaro, léto, podzim nebo zimu, na prvního nebo patnáctého v měsíci přestaňme stále čekat na své štěstí. Nechci, aby to vyznělo jako nějaká fráze: přeji všem čtenářům, aby zakoušeli v každé chvíli štěstí a radost z následování Krista. Nebojme se o Něm svědčit okolnímu světu. Věřím, že nás Pán pravou radostí a štěstím po zásluze odmění a nebude to až jednou na věčnosti. Mužácký soubor Šatavan Žabčice V kraji Dyjskosvrateckého úvalu kolem říčky Šatavy, kde vyzrávají vynikající odrůdy vinné révy leží, obce Hrušovany, Unkovice, Žabčice a Přísnotice. Pamětníci ví, že v těchto vesnicích se vždy zpívalo a zpívat bude. Doma při vaření trnek, draní peří, loupání kukuřice i na svatbách. Zpívalo se při mrskutu, na májových zábavách, ostatcích, dožínkách, hodech a hlavně ve sklípcích. Všude tam se ozývaly moravské

14 písničky. Víme, že je na starších předat tyto krásné moravské písničky dalším generacím, aby nikdy neutichly. Představujeme vám Mužácký soubor ŠATAVAN Žabčice. Ptáte se proč mužácký, proč ŠATAVAN a proč Žabčice. Mužácký proto, že mužák je starší moravský výraz pro dospělé ženaté muže. Když se tak na ně podíváte, tak většina z nich je dospělá již hodně dlouho a taky ženatá. Šatavan podle již dříve zmiňované říčky Šatava, od níž pocházejí zakládající členové souboru. Žabčice se v názvu objevují proto, že zde byl soubor založen a pravidelně každý týden se schází na zkouškách pod vedením žabčického rodáka pana Ladislava Matzky. Mužácký pěvecký soubor Šatavan byl založen v červenci roku Založila ho parta dobrých kamarádů, kteří mají v srdci moravskou lidovou písničku, která spolu s tradicemi, folklorem a vínem patří k našemu životu a dobré náladě v našem kraji. Za dobu 2 let si obnovili spoustu písniček, které zpívali za doby svého mládí a naučili se mnoho dalších písní. Písničky, které se naučili a na pravidelných zkouškách zdokonalili, rádi zazpívají nejen pro sebe, ale i pro ostatní posluchače, kteří mají rádi pěkné moravské písně.

15 Když jeden z posluchačů uviděl věkové složení souboru, navrhl, aby se Šatavan přejmenoval na Šatavan Pozdní sběr. On to myslel trochu ironicky s ohledem na věk členů souboru, neboť většině je přes šedesát roků. Ti to však vzali s humorem, neboť jsou zároveň i drobnými vinaři a pozdní sběr bývá dobré víno a dají se při něm zpívat ty nejkrásnější lidové písničky. V současné době má sbor již 20 členů. V repertoáru má zejména písničky z Hanáckého Slovácka, Podluží, z oblasti kolem Pálavy. Nevyhýbá se však ani písničkám z jiných oblastí či jiného žánru. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přísnotice Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás tímto způsobem všechny srdečně pozdravit, ale také bych chtěl touto formou reagovat na článek z červencového zpravodaje a některé jeho skutečnosti, které si myslím, že jeho autorka dostatečně nevystihla a neosvětlila a proto nejenom v mnohých z nás vyvolala rozpaky a pobouření nad jeho vyzněním, ale také ve většině občanů vyvolala pocit, kolik vlastně hasiči stojí obec peněz. Ale abych tady dlouho nevedl zbytečné řeči a ve stručnosti se to zkusil vysvětlit, začnu tedy od samého začátku, protože si myslím, že opravdu jenom několik zasvěcených lidí v obci opravdu skutečně ví, jak funguje současná struktura hasičů v Přísnoticích. Už několik let zřizuje a spravuje JSDH obec(podotýkám JSDH). Uvedu několik citací ze zákona: a) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce v souladu s 29 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů. b) Vyhotovuje zřizovací listinu JSDH v souladu s 3 odst. 2. c) Z řad občanů zajišťuje potřebný počet členů JSDH ( návrhy zpravidla dodávají sdružení občanů působících na úseku požární ochrany) dle plošného pokrytí, které zpracovává HZS kraje, podle 1 odst. 1 písm. b), c) a d) vyhlášky č. 247/2001 Sb. členy JSDH vybavuje osobní výstrojí, výzbrojí a ochrannými pracovními prostředky, které zůstávají majetkem obce i po přidělení členům JSDH.

16 d) Za činnost prováděnou v JSDH může obec členům JSDH zajistit úlevy nebo finanční odměny: - podle 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů - podle uzavřené dohody nebo jednorázovou odměnou. (Podotýkám k tomuto bodu, že všichni členové naší výjezdové jednotky nepobírají žádné finanční odměny za službu v jednotce ani žádné jiné úlevy. Svou práci v jednotce dělají zcela zdarma.) To byla jenom část citace složitého zákona, na který navazuje spousta dalších prováděcích předpisů a vyhlášek. Proto, ač jsme chtěli nebo nechtěli, od určité doby se celkově dělí hasiči v každé obci na dvě skupiny. Tou jednou, na kterou obec dostává (podotýkám, že to není pravidlem, záleží na spoustě dalších kritérií) dotace a příspěvky od různých státních institucí je JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ(dále jen JSDH) a tou druhou je SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ(dále jen SDH). Abych tímto nevyvolal zas nějaké rozpaky, tak jen upřesním, že i nadále se tyto dvě části navzájem prolínají, protože jinak by to ani nešlo. Ale tak jako všechno v tomto státě, je to zbytečně složité a jak se co prolíná, uvedu níže. Do roku 2005 byla JSDH zařazena podle krajského stupně poplachového plánu do kategorie JPO V/1. Protože disponovala jenom dopravním automobilem a dalším nedostatečným vybavením, se její působení více méně zúžilo jenom na zásahy v místě dislokace. (JPO značí jednotku požární ochrany,v značí kategorii a /1 kategorii zabezpečující jeden výjezd.) Na tyto kategorie celkově stát moc nepřispíval, protože většinou při každém zásahu je laicky řečeno potřeba cisterna s vodou, a tak peníze z dotačních titulů plynuly do sborů zařazených do vyšší kategorie, což jsou JPO III a na sbory JPO V se moc peněz na potřebné vybavení nedostávalo. A protože se v tehdejší době v obci budoval plyn, poté kanalizace, nebyla žádná velká naděje, že bychom se k té profesionální hasičině" více dostali. Díky však některým skutečnostem a lidem v pravou chvíli na pravém místě, se obci podařilo v roce 2004 získat bezúplatným převodem z Hasičského záchranného sboru vozidlo LIAZ KAROSA CAS K 25, což je cisternový automobil o tehdejším objemu litrů. Bohužel toto vozidlo bylo ve značném stádiu koroze a potřebovalo generální opravu. Po tomto převodu si obec zažádala o přeřazení jednotky z kategorie JPO V na JPO III, abychom měli větší

17 možnost získat nějaké dotační peníze na jednotku zařazenou do výjezdů i mimo její územní obvod. V roce 2005 k tomuto přeřazení došlo. Proto se muselo následně začít rychle pracovat na opravě cisterny. Díky Školnímu zemědělskému podniku Žabčice, který nabídl prostory, a partě opravdu nadšených hasičů, kteří ve svém osobním volnu, kdy by se mohli věnovat vlastním rodinám, odpracovali na obecním majetku několik set hodin naprosto zdarma. Toto vozidlo tímto nabylo na své původní hodnotě jak účelové, tak i bezmála finanční, kdy se hodnota takového automobilu v současné době pohybuje kolem několika miliónů korun. Nesmím samozřejmě zapomenout uvést také - za přispění finanční pomoci zřizovatele, tj. obecního úřadu a krajského úřadu formou dotace na opravu vozidla, jak bylo uvedeno v demonstrující tabulce nákladů na požární ochranu v červencovém zpravodaji. Tímto se na jaře letošního roku podařilo toto vozidlo zařadit do výjezdu. Abych se vrátil k původnímu vysvětlení mezi JSDH a SDH. JSDH - její základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů a jejich minimální vybavení vybranou požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č.3 vyhlášky MV č.247/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně. Do vybavení jednotek PO může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání ministerstvem vnitra. Současný početní stav výjezdové jednotky se skládá z jednoho velitele, dvou velitelů družstva, pěti strojníků a sedmi hasičů. Všichni tito členové mají právoplatné dohody o členství uzavřené s obcí Přísnotice. Velitelé a strojníci prošli čtyřicetihodinovým školením ve školícím středisku HZS v Tišnově se závěrečnou zkouškou. Dále musí všichni členové procházet zdravotní způsobilostí, cyklickým prověřováním, zkouškami na dýchací techniku atd. Dnes už se nejedná jenom o nějaké hraní na hasiče, ale ve skutečnosti se tito lidé mohou dostat k takovým závažným situacím, že bez patřičných znalostí a vybavení by mohli ohrozit jak životy cizích osob při zásahu, tak hlavně svoje. Proto takový hasič u zásahu musí být dostatečně chráněn osobními ochrannými pomůckami jako je ochranný zásahový oděv, ochranná přilba a boty s rukavicemi. To je jenom základ a zlomek toho, aby chránil sebe sám, obzvlášť, když

18 tuto práci dělá zcela dobrovolně, už jenom z toho pocitu někomu pomoci v nouzi. Proto je pro mě více méně nepochopitelné, že i dobře znalí lidé zákona porovnávají poskytnuté příspěvky organizacím v obecním zpravodaji a nerozlišují organizace, které svou činnost dělají jen pro svou zábavu. Tímto nechci nikoho urazit, jen jsem chtěl uvést na pravou míru některé skutečnosti, které se opravdu nedají srovnávat. Vrátím se k výše citovanému prolínání mezi JSDH a SDH. SDH je to vlastně podle správného názvu organizace působící na poli požární ochrany založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Mezi její hlavní úkoly patří hlavně výchova mládeže, protože žádná výjezdová jednotka bez dalších mladých hasičů, kteří budou dostatečně fyzicky a psychicky způsobilí a budou nahrazovat stárnoucí hasiče, nemůže existovat. Tímto bych chtěl poděkovat vedoucím, kteří se o tuto mládež starají. Myslím, že tu nemusím dělat výčet akcí, které tito lidé dokážou zorganizovat za rok v obci, to je si myslím dost dobře vidět i bez prezentace. Proto mě rovněž zamrzelo, když autorka článku v místním zpravodaji uvede, že obec dále přispívá na činnost hasičů tím, že tito neplatí žádný nájem ani energii za využívání kulturního domu k různým akcím, na rozdíl od jiných organizací. Myslím, že jak rekonstrukce vedení trubek stávajícího topení, tak i několikrát účast na opravě parního kotle, oprava vodárny a dalších akcí, které hasiči provedli před několika lety zdarma v kulturním domě, by možná dostatečně pokryly nájem na několik let. Díky organizaci těchto lidí při různých akcích sbor získává nějaké finanční prostředky, které dále vkládá opět do vybavení zásahové jednotky nebo na materiální zabezpečení výcviku dětí. Chtěl bych těmto lidem rovněž veřejně poděkovat za jejich práci ve sboru, protože si to opravdu zaslouží. Nechci a nebudu zde dále rozvádět a poukazovat na rozdíly mezi organizacemi. Podotknu jenom, že SDH v letošním roce dostala na činnost sboru ,-- Kč. Myslím, že by si měli spíše místní organizace mezi sebou vzájemně víc pomáhat ke zdárnému úspěchu v akcích pořádaných jak pro děti, tak pro občany, než vést nějakou vzájemnou rivalitu a určitě v tomto případě tomu nenapomohlo podání zkreslených informací. Zdeněk Mahovský velitel JSDH

19 Zápasy TJ Sokol Přísnotice hřiště Nosislav (muži ve IV. A třídě) Termín zápasu Neděle Sobota Sobota Začátek Pozořice B Přísnotice 15:00 hod. Přísnotice Blučina B 14:00 hod. Podolí B Přísnotice 13:30 hod. Kino Jiskra Velké Němčice (pátek) 19: (pátek) 19: (pátek) 19: (pátek) 19: (pátek) 19:30 HANCOCK MUMIE - HROB DRAČÍHO CÍSAŘE BATHORY TOBRUK MÁJ 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč Dále hrajeme: Dětský filmový festival (Kung fu panda, Wall-I, Horton) Rudý baron Rokliny Stones Náš vůdce Vesmírní opičáci Sněženky a machři 2 Základní škola Velké Němčice Vás zve na podzimní koncert: Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory

20 Přísnotický zpravodaj vydává Obecní úřad Přísnotice. Náklad 340 výtisků. Zdarma občanům obce. Říjen 2008.

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz LISTOPAD 2007 Úvodem Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás téměř v posledním měsíci roku 2007 pozdravila a informovala v tomto

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0036V8C HZSJX0036V8C prvotní identifikátor ADRESÁT: Starostové a starostky obcí, měst a městysů VYŘIZUJE:

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obec Syřenov. Obecně závazná vyhláška č.3/2006,

Obec Syřenov. Obecně závazná vyhláška č.3/2006, Obec Syřenov Obecně závazná vyhláška č.3/2006, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Požární řád obce. Obec Vítonice Obecně závazná vyhláška Obce Vítonice č. 1/2009

Požární řád obce. Obec Vítonice Obecně závazná vyhláška Obce Vítonice č. 1/2009 Obec Vítonice Obecně závazná vyhláška Obce Vítonice č. 1/2009 Zastupitelstvo Obce Vítonice na svém zasedání dne 25.února 2009 vydalo usnesením zastupitelstva č2/2009, podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV OBEC NOVÝ PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. Obec Nový Přerov na základě usnesení zastupitelstva č. 11) ze dne 17.9.2009 vydává na základě ustanovení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III OBEC ROŽNOV Obecně závazná vyhláška č.1/2009 Obec Rožnov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Obec je povinna dle 68 zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů O požární ochraně (dále zákon o PO) zřídit jednotku požární

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2005 Zastupitelstvo obce Velký Újezd se na svém zasedání dne 30. března 2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou schválilo na svém zasedání dne 29.4.2003 podle ustanovení 84 odst. 2

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči

VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči VH Bod 10 Změna stanov Informace: Změny stanov se předkládají z důvodu upřesnění citace jednotlivých článků a jejich doplnění tak, aby odpovídaly reálné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 OBEC BŘEZOLUPY OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009 obce Březolupy o požárním řádu Zastupitelstvo obce Březolupy se na svém zasedáni dne 22.7.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více