PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2008

2

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, nedávno nám skončily prázdniny, dovolené, máme již i po hodech, horké a suché dny vystřídají dny chladnější, pochmurné, a brzy se nás zima zeptá, co jsme dělali v létě. Ano, život na vesnici běží dál a dál, tak jsme ani v Přísnoticích nezaháleli. Největší investiční akce letošního roku Vodovod Přísnotice se chýlí ke konci. Máme hotový hlavní vodovodní řad, byla provedena tlaková zkouška. V současné době se dokončují navrtávací pasy a na všech ulicích se budují vodovodní šachty a vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Dílo má být dokončeno do konce listopadu Máme před sebou dokončovací práce, uvedení staveniště do původního stavu, čeká nás zejména oprava komunikací, překopů apod. Je velice málo majitelů domů, kteří si vodovodní přípojku nepřáli, většina občanů pitnou vodu zdravotně nezávadnou si do svého domku postupně již zavádí. Pár posledních informací: až v době po kolaudaci vodovodu a finančním vypořádání za provedené práce na vodovodních přípojkách v obci bude spol. VAS, a.s., divize Brno - venkov, provozovna Židlochovice, jako provozovatel majetku vodovodu a kanalizace DSO VaK Židlochovicko postupně na požádání jednotlivých občanů napojovat vodoměrné soupravy. Občané, kteří si požádají o napojení této soupravy, budou hradit vodárenské společnosti materiál a montáž, tj. uzávěr před a uzávěr za vodoměrem, zpětnou klapku a konzolu. Samotný vodoměr, počítadlo, bude hradit investor, tedy DSO VaK Židlochovicko. Za vodoměr nebudou občané platit nájem. Cena vodného za rok 2008 bude 28,00 Kč za m3 pitné vody, cena stočného za rok 2008 je 27,90 Kč za m3 odpadních vody. Pokud píši o vodovodu, musím se zmínit i o místních komunikacích, které by komplexní úpravu velice potřebovaly, na to ale náš rozpočet nebude rozhodně stačit, neboť výstavba odpovídající komunikace na dvou nejpotřebnějších ulicích, tj. na ulici Za kostelem a na ulici Výhon, by představovala investici rozpočtových nákladů obce ve výši cca 20, ,-- korun. Pokusíme se proto využít grantových možností ze Strukturálních fondů z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s názvem Rozvoj a

4 stabilizace venkovských sídel s názvem projektu Komplexní úprava veřejného prostranství, zde je minimální výše projektu 2 mil. Kč a maximální 50 mil. Kč. Také můžeme využít menších dotací z Krajského úřadu Jihomoravského kraje s názvem Program rozvoje venkova DT 4 Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, zde je minimální výše projektu 25 tis. Kč a maximální 200 tis. Kč. K tomuto účelu jsme již objednali vypracování návrhu projektové dokumentace, s tímto návrhem se budou moci občané seznámit a vznést připomínky již na příštím zasedání zastupitelstva obce. Také travnatý povrch fotbalového hřiště v naší obci je již téměř obnoven. Bylo odvedeno mnoho práce, jen pro příklad uvádím zorání hřiště, vyrovnání terénu, předseťová příprava, setí, rozvody vody, zavlažování, sekání, hnojení, válení povrchu. Kromě speciálních prací se na rekonstrukci hřiště podílel prací i finančně zejména Školní zemědělský podnik Žabčice, finančně se zapojila Obec Přísnotice a brigádnicky TJ Sokol, zejména naši fotbalisté. Na internetových stránkách je k nahlédnutí 18 obrázků dokumentujících rekonstrukci fotbalového hřiště. Nelze se nezmínit o dotacích, které se podařilo v těchto letních měsících zajistit zejména z rozpočtu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Pro naše nejmenší spoluobčánky se v těchto dnech dokončuje nové dětské hřiště za kulturním domem, které bylo pořízeno z dotace kraje. Dotace jsme získali na novou výzbroj a výstroj pro zásahovou jednotku dobrovolných hasičů. Z rozpočtu kraje jsme obdrželi i finanční prostředky na úroky z úvěru, který byl použit na financování výstavby kanalizace. Mohlo by se zdát, že při získávání finančních prostředků se naší obci v současné době mimořádně daří, jen naše žádost o finanční podporu na rekonstrukci kulturního domu v měsíci březnu z Evropských fondů nebyla úspěšná, ale nevzdáváme se. Podle nových pravidel jsme tento měsíc podruhé požádali o dotaci na rekonstrukci kulturního domu, dostavbu vchodu, bezbariérového přístupu, nouzového schodiště a sociálního zařízení, a to z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod s názvem

5 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Projekt s názvem Technické zhodnocení kulturního domu v Přísnoticích byl Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod zaregistrován, rozhodnutí by mělo padnout až v závěru roku. Také jsme objednali u pana restaurátora návrh na restaurování smírčího kříže, abychom mohli požádat opět Krajský úřad Jihomoravského kraje o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Nejdůležitější věcí této doby, kterou chci v tomto úvodníku zdůraznit, jsou volby. Všichni dobře víme, že je krátce před konáním v pořadí již třetích voleb do zastupitelstev krajů. Je mojí povinností Vám i touto formou oznámit, že volby do Zastupitelstva kraje Jihomoravského se uskuteční v naší obci v pátek dne 17. října 2008 od hod do hod a v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hod do hod. Okrsková volební komise na Vás, oprávněné voliče, bude čekat v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlasovací lístky jste již obdrželi. Počet členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje je 65 členů, neboť Jihomoravský kraj měl k , obyvatel. Právo volit má každý občan ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne 18-ti roků. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Nelze volit na tzv. voličský průkaz. Pokud chcete rozhodovat o budoucnosti kraje, přijďte, prosím, k volbám. Měli bychom všichni využít možnosti volby. Lépe je nyní volit, než později nadávat. Významný vliv na výsledky voleb má vždy účast voličů. Přeji Vám, vážení občané, ať zvolíte správný směr a správné krajské zastupitele. JUDr. Jarmila Pavelková starostka obce

6 Poděkování Stárkům, tedy šikovným mladým lidem z Přísnotic a jejich přespolním kamarádům, děkuji za přípravu a bezproblémový průběh letošních tradičních Václavských hodů v Přísnoticích. Je u nás již pěknou letitou tradicí, že mladí lidé téměř sami, nanejvýš za nezištné podpory svých rodičů, si dobře poradí s organizací tak náročné slavnosti, při které se scházejí přátelé, známí, rodáci, aby v Přísnoticích prožili příjemné chvíle o hodech. Letošní hody se stárkům opravdu vydařily. Bylo krásné počasí a krásná podívaná na krojovaný průvod obcí, dobrou taneční zábavu, kvalitní hudbu a nápaditý program. Chci také upřímně poděkovat mužskému pěveckému sboru Šatavan složenému z mužů nejenom z Unkovic, Přísnotic a Žabčic, ale i dalších míst. Svým zpěvem moravských lidových písniček mužáci krásně oživili nedělní hodový program na návsi pod májí. Děkuji moc. JUDr. Jarmila Pavelková starostka obce Výpis z usnesení zastupitelstva obce: ZO schválilo: - smlouvu o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč pro JSDH s JMK, - zápis v kronice obce za rok 2007, - opětovné podání žádosti o dotaci na technické zhodnocení kulturního domu z Regionálního operačního programu Jihovýchod, - uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti se společností Euronest, - prodej 13 m 2 obecního pozemku před domem č. p. 57 vlastníkovi nemovitosti p. R. Lazarovi, za cenu 100,- Kč za 1m 2,

7 - prodej obecních pozemků parc. č. 288/7 o výměře 517 m 2 a 288/106 o výměře m 2 v průmyslové zóně na ulici Výhon za cenu 110,- Kč za 1m 2 p. J. Bažantovi k provozování lehké průmyslové výroby, - zveřejnění opuštění věci smírčího kříže a následné převzetí do majetku obce, - uzavření smlouvy o dílo s VHS a smluv o dílo s občany na vodovodní přípojky, - dohodu o předání rybníku Lhéta s Rybářským svazem Vranovice, - výjimky ZŠ a MŠ více dětí v MŠ, méně žáků v ZŠ, - povolení skácení stromu u č. p. 202 (Kučera R.), - rozpočtová opatření, - projekt přeshraniční spolupráce, - vypracování projektu oprav místních komunikací, - žádost o finanční podporu na převod pozemků na umístění cyklistické stezky, - vypovězení smlouvy s agenturou Golem, - dohodu s Obcí Unkovice o užívání prostranství. ZO neschválilo: - zvýšení koeficientu daně z nemovitostí, - povolení přemístění chodníků na ulici Výhon, - fin. příspěvek na vyčištění přítoku k rybníku Lhéta. ZO vzalo na vědomí: - neposkytnutí dotace na rekonstrukci kulturního domu, - zviditelnění 49 rovnoběžky v obci. Sběr elektrospotřebičů Dne od 10 do 11 hodin lze na návsi odevzdat vyřazené elektrospotřebiče (televizory, videa, rádia, ovladače, sluchátka, kamery, foťáky, počítače, telefony, tiskárny, kalkulačky,...). Drobné elektrospotřebiče lze během roku vhodit do sběrného boxu na obecním úřadě.

8 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starostka Obce Přísnotice podle zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin. 2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku č. 1v Přísnoticích je místnost pro hlasování zasedací místnost Obecního úřadu v Přísnoticích č. p. 75 pro voliče s adresou trvalého pobytu v Přísnoticích. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky /platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem ČR/. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V Přísnoticích dne JUDr. Jarmila Pavelková Starostka Obce Přísnotice

9 Společenská kronika Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslavují životní jubileum a přejeme jim stálé zdraví a spokojenost: jméno č. p. datum narození 86 roků Schwarz Josef Pavelková Jarmila roků Čaloudová Jindřiška Čermáková Marie Mulíček Václav Langová Marie roků Chmelík Bedřich roků Tancerová Růžena roků Pazderská Marie Blahopřejeme rodičům narozených miminek a přejeme spoustu radosti a krásných chvil při výchově dětí: jméno č. p. datum narození Nechvátalová Nina Hamar Dominik Němcová Terezie

10 Vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany: jméno č. p. datum úmrtí Popp František Vodička Karel V období červenec říjen 2008 se do obce přistěhovalo 10 osob, 5 osob se z Přísnotic odstěhovalo. V Přísnoticích je přihlášeno k trvalému pobytu 795 obyvatel. Rozhovor s p. Hynkem Šmerdou, novým farářem Přísnotické a Žabčické farnosti 1/ Můžete nám krátce poněkud přiblížit odkud pocházíte, zda-li vás na cestě ke kněžství formovala vaše rodina, farnost nebo jiní lidé? Pocházím z nedalekého Tišnova, kde jsem prožil většinu života. Ta druhá otázka ohledně mé cesty ke kněžství je poněkud složitější. Byl jsem pokřtěný jako dítě. Ale na Boží milost jsem začal pomalu odpovídat až v druhé půlce základní školy. Bůh do mého života začal vstupovat díky dobrým vlivům, jak je nazývá jeden mnich, především vlivem jedné katechetky a některých kněží. Myšlenky na kněžství mě začaly napadat během střední školy. Hned po maturitě jsem šel do litoměřického přípravného ročníku.věřím, že do těch dobrých vlivů patřily a stále patří modlitby a život mých předků. 2/ Jméno Hynek najdeme v civilním kalendáři s datem prvního února, ale mezi světci jsem ho nenalezla. Je to tedy na vás nebo už nějaký sv. Hynek existuje? V seznamech svatých se s jménem Hynek nesetkáme. Ale co víme, třeba jich v nebi již pár je Obecně se jménu Hynek připisuje původ v německém Heinrich, počeštěném Jindřich. Přiznám se vám, že se v Itálii pro snazší komunikaci představuji jako Ignác. Ale určitě to není přesné. Přesto mám sv. Ignáce z Loyoly rád a přijal jsem ho za svého křestního patrona.

11 3/ Zaslechla jsem, že jste působil v Hodoníně. Máte hezké vzpomínky na Hodonín? Jak dlouho jste zde působil? Myslím si, že Prozřetelnost dobře věděla proč mě na rok poslala do Hodonína. Získal jsem tak jako novokněz cenné praktické zkušenosti, občas zastupoval kněze nebo sloužil mše svaté spojené s udělováním novokněžského požehnání. Když se mě hodonínští farníci ptali, zda-li se mi tam líbí, tak jsem odpovídal pravdivě: Jsem spokojený, jen ta rovná měsíční krajina okolo Hodonína by mohla být lepší, trochu kopcovatější. 4/ Přicházíte k nám z nedalekého Brna. Bylo vaší touhou dostat se do farnosti, jakou byl sv. Tomáš nebo jsou vám třeba bližší venkovské kostelíky, kde můžete znát všechny farníky jménem? Obojí má své nesporné výhody i nevýhody. Rozhodně však nepatřím mezi ty, kteří by toužili po nějakých exkluzivitách. Nechci se nikoho dotknout, ale přiznám se, že poté co jsem byl informován, že nastupuji ke sv. Tomáši, jsem nadšením neskákal. Spíše jsem to vnímal jako velikou zodpovědnost, která se ode mě očekává.

12 5/ Znal jste Žabčice a Přísnotice již dříve? Vzpomínám si, jak jsem jednou ještě jako bohoslovec - přijel vlakem na návštěvu k P. Renému Strouhalovi, se kterým se známe ze semináře. Rád na ten den vzpomínám. Nedělo se nic neobvyklého: oběd u rodičů, výlet do okolí na kole, mše sv. v nedaleké Nosislavi. Přesto na ten den a Přísnotice rád vzpomínám 6/ A co vaše koníčky, oblíbená jídla, hudba přiblížíte nám jaký jste? Není pro mě snadné přibližovat se tímto rozhovorovým způsobem. Přesto se o to pokusím alespoň ve stručnosti. Rád sportuji: kolo, plavání, lyže apod. Poslouchám nejen vážnou hudbu. Co se týče jídelníčku jím všechno. Mezi koníčky patří bezesporu cestování. Rád provázím po místech, která mám rád, zvláště po Římě. 7/ Máte představy co byste rád do naší farnosti přinesl a co byste zde rád zažil? Za pouhé dva měsíce pobytu v nové farnosti se nedá dostatečně dobře zorientovat. Odpověď proto bude znít možná až příliš vznešeně. Rád bych sloužil nejlépe podle svých schopností a svědomí. Pokusím se slavit mši svatou jak nejdůstojněji to k ní patří. Rád budu ve zpovědnici prostředníkem smíření s Bohem. Ostatní ukáže čas a Vaše potřeby. 8/ Mohou pro vás něco udělat místní obyvatelé? Často říkám, že většina různých nedorozumění či problémů vzniká tím, že se málo nebo špatně komunikuje. Přál bych si, aby se mě nikdo nebál oslovit, říci svůj názor nebo pohled, nebo požádat o cokoliv, v čem mu mohu pomoci nebo být k dispozici. Někteří farníci ještě v Hodoníně mi říkali, že působím příliš přísně a že se nikdy neusmívám. Byl bych rád, kdyby to u vás nebyla pravda. 9/ Co vás zneklidnilo? Již z komunistické Břeclavi jsem zvyklý na odpor, pokud jde o výuku náboženství. V Brně jsem byl pozitivně překvapen dobrým přístupem ředitelů základních škol. Mrzí mě však jedna situace, která se odehrála již při první hodině náboženství, kdy jsem již asi 15 minut učil a tu do třídy vstoupila paní družinářka a přivedla další čtyři děti. Vůbec mě v tu chvíli nenapadlo jí v tom bránit, proč taky. Ale reakce rodičů, kteří s tím nebyli seznámeni, nenechala na sebe dlouho čekat. Nejenže děti byly ze třídy předčasně odvedeny, ale samotná paní ředitelka musela rodiče usměrňovat, aby nevtrhli do třídy a nepustili se do mě.

13 Co asi tak škodlivého jsem mohl vložit během těch dvaceti minut do těch malých dětských hlaviček?! 10/ Máte nějaké životní krédo, nějaký vzor? Pokud se někdo velmi lehkovážně vyslovuje o svém krédu nebo vzorech, se kterými se chce nějakým způsobem ztotožňovat, působí to na mě velmi nepřesvědčivě. Mnohé z toho, co vnímám jako důležité, můžete postupně poznávat třeba z kázání. Vzory, příklady a ideály jsou tajemstvím, které by se možná vyzrazením druhým postupně vytrácelo. Je dobré udržet si svá tajemství. 11/ Chcete něco vzkázat našim čtenářům? Kdesi jsem četl: Přesvědčujeme sami sebe, že život bude lepší, jakmile se oženíme, až budeme mít první dítě, až dětem bude přes dvacet, až se náš manžel nebo manželka srovná, až budeme mít hezčí auto, až odjedeme na dovolenou, až konečně odejdeme do důchodu Pravda je však taková, že není lepší čas na to být šťastný než právě teď. Náš život bude vždy plný problémů. Je lepší si tuto skutečnost připustit a rozhodnout se být šťastný navzdory tomu. Právě tyto různé obtíže jsou naším životem. Je třeba si vychutnávat každou chvilku, žít přítomný okamžik. Přestaňme čekat na to, až skončí škola, až dojdeme domů, až shodíme pět kilo, až začneme pracovat, až se vezmeme, až bude pátek večer. Přestaňme čekat na nové auto, splacení hypotéky, na jaro, léto, podzim nebo zimu, na prvního nebo patnáctého v měsíci přestaňme stále čekat na své štěstí. Nechci, aby to vyznělo jako nějaká fráze: přeji všem čtenářům, aby zakoušeli v každé chvíli štěstí a radost z následování Krista. Nebojme se o Něm svědčit okolnímu světu. Věřím, že nás Pán pravou radostí a štěstím po zásluze odmění a nebude to až jednou na věčnosti. Mužácký soubor Šatavan Žabčice V kraji Dyjskosvrateckého úvalu kolem říčky Šatavy, kde vyzrávají vynikající odrůdy vinné révy leží, obce Hrušovany, Unkovice, Žabčice a Přísnotice. Pamětníci ví, že v těchto vesnicích se vždy zpívalo a zpívat bude. Doma při vaření trnek, draní peří, loupání kukuřice i na svatbách. Zpívalo se při mrskutu, na májových zábavách, ostatcích, dožínkách, hodech a hlavně ve sklípcích. Všude tam se ozývaly moravské

14 písničky. Víme, že je na starších předat tyto krásné moravské písničky dalším generacím, aby nikdy neutichly. Představujeme vám Mužácký soubor ŠATAVAN Žabčice. Ptáte se proč mužácký, proč ŠATAVAN a proč Žabčice. Mužácký proto, že mužák je starší moravský výraz pro dospělé ženaté muže. Když se tak na ně podíváte, tak většina z nich je dospělá již hodně dlouho a taky ženatá. Šatavan podle již dříve zmiňované říčky Šatava, od níž pocházejí zakládající členové souboru. Žabčice se v názvu objevují proto, že zde byl soubor založen a pravidelně každý týden se schází na zkouškách pod vedením žabčického rodáka pana Ladislava Matzky. Mužácký pěvecký soubor Šatavan byl založen v červenci roku Založila ho parta dobrých kamarádů, kteří mají v srdci moravskou lidovou písničku, která spolu s tradicemi, folklorem a vínem patří k našemu životu a dobré náladě v našem kraji. Za dobu 2 let si obnovili spoustu písniček, které zpívali za doby svého mládí a naučili se mnoho dalších písní. Písničky, které se naučili a na pravidelných zkouškách zdokonalili, rádi zazpívají nejen pro sebe, ale i pro ostatní posluchače, kteří mají rádi pěkné moravské písně.

15 Když jeden z posluchačů uviděl věkové složení souboru, navrhl, aby se Šatavan přejmenoval na Šatavan Pozdní sběr. On to myslel trochu ironicky s ohledem na věk členů souboru, neboť většině je přes šedesát roků. Ti to však vzali s humorem, neboť jsou zároveň i drobnými vinaři a pozdní sběr bývá dobré víno a dají se při něm zpívat ty nejkrásnější lidové písničky. V současné době má sbor již 20 členů. V repertoáru má zejména písničky z Hanáckého Slovácka, Podluží, z oblasti kolem Pálavy. Nevyhýbá se však ani písničkám z jiných oblastí či jiného žánru. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přísnotice Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás tímto způsobem všechny srdečně pozdravit, ale také bych chtěl touto formou reagovat na článek z červencového zpravodaje a některé jeho skutečnosti, které si myslím, že jeho autorka dostatečně nevystihla a neosvětlila a proto nejenom v mnohých z nás vyvolala rozpaky a pobouření nad jeho vyzněním, ale také ve většině občanů vyvolala pocit, kolik vlastně hasiči stojí obec peněz. Ale abych tady dlouho nevedl zbytečné řeči a ve stručnosti se to zkusil vysvětlit, začnu tedy od samého začátku, protože si myslím, že opravdu jenom několik zasvěcených lidí v obci opravdu skutečně ví, jak funguje současná struktura hasičů v Přísnoticích. Už několik let zřizuje a spravuje JSDH obec(podotýkám JSDH). Uvedu několik citací ze zákona: a) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce v souladu s 29 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů. b) Vyhotovuje zřizovací listinu JSDH v souladu s 3 odst. 2. c) Z řad občanů zajišťuje potřebný počet členů JSDH ( návrhy zpravidla dodávají sdružení občanů působících na úseku požární ochrany) dle plošného pokrytí, které zpracovává HZS kraje, podle 1 odst. 1 písm. b), c) a d) vyhlášky č. 247/2001 Sb. členy JSDH vybavuje osobní výstrojí, výzbrojí a ochrannými pracovními prostředky, které zůstávají majetkem obce i po přidělení členům JSDH.

16 d) Za činnost prováděnou v JSDH může obec členům JSDH zajistit úlevy nebo finanční odměny: - podle 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů - podle uzavřené dohody nebo jednorázovou odměnou. (Podotýkám k tomuto bodu, že všichni členové naší výjezdové jednotky nepobírají žádné finanční odměny za službu v jednotce ani žádné jiné úlevy. Svou práci v jednotce dělají zcela zdarma.) To byla jenom část citace složitého zákona, na který navazuje spousta dalších prováděcích předpisů a vyhlášek. Proto, ač jsme chtěli nebo nechtěli, od určité doby se celkově dělí hasiči v každé obci na dvě skupiny. Tou jednou, na kterou obec dostává (podotýkám, že to není pravidlem, záleží na spoustě dalších kritérií) dotace a příspěvky od různých státních institucí je JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ(dále jen JSDH) a tou druhou je SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ(dále jen SDH). Abych tímto nevyvolal zas nějaké rozpaky, tak jen upřesním, že i nadále se tyto dvě části navzájem prolínají, protože jinak by to ani nešlo. Ale tak jako všechno v tomto státě, je to zbytečně složité a jak se co prolíná, uvedu níže. Do roku 2005 byla JSDH zařazena podle krajského stupně poplachového plánu do kategorie JPO V/1. Protože disponovala jenom dopravním automobilem a dalším nedostatečným vybavením, se její působení více méně zúžilo jenom na zásahy v místě dislokace. (JPO značí jednotku požární ochrany,v značí kategorii a /1 kategorii zabezpečující jeden výjezd.) Na tyto kategorie celkově stát moc nepřispíval, protože většinou při každém zásahu je laicky řečeno potřeba cisterna s vodou, a tak peníze z dotačních titulů plynuly do sborů zařazených do vyšší kategorie, což jsou JPO III a na sbory JPO V se moc peněz na potřebné vybavení nedostávalo. A protože se v tehdejší době v obci budoval plyn, poté kanalizace, nebyla žádná velká naděje, že bychom se k té profesionální hasičině" více dostali. Díky však některým skutečnostem a lidem v pravou chvíli na pravém místě, se obci podařilo v roce 2004 získat bezúplatným převodem z Hasičského záchranného sboru vozidlo LIAZ KAROSA CAS K 25, což je cisternový automobil o tehdejším objemu litrů. Bohužel toto vozidlo bylo ve značném stádiu koroze a potřebovalo generální opravu. Po tomto převodu si obec zažádala o přeřazení jednotky z kategorie JPO V na JPO III, abychom měli větší

17 možnost získat nějaké dotační peníze na jednotku zařazenou do výjezdů i mimo její územní obvod. V roce 2005 k tomuto přeřazení došlo. Proto se muselo následně začít rychle pracovat na opravě cisterny. Díky Školnímu zemědělskému podniku Žabčice, který nabídl prostory, a partě opravdu nadšených hasičů, kteří ve svém osobním volnu, kdy by se mohli věnovat vlastním rodinám, odpracovali na obecním majetku několik set hodin naprosto zdarma. Toto vozidlo tímto nabylo na své původní hodnotě jak účelové, tak i bezmála finanční, kdy se hodnota takového automobilu v současné době pohybuje kolem několika miliónů korun. Nesmím samozřejmě zapomenout uvést také - za přispění finanční pomoci zřizovatele, tj. obecního úřadu a krajského úřadu formou dotace na opravu vozidla, jak bylo uvedeno v demonstrující tabulce nákladů na požární ochranu v červencovém zpravodaji. Tímto se na jaře letošního roku podařilo toto vozidlo zařadit do výjezdu. Abych se vrátil k původnímu vysvětlení mezi JSDH a SDH. JSDH - její základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů a jejich minimální vybavení vybranou požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č.3 vyhlášky MV č.247/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně. Do vybavení jednotek PO může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání ministerstvem vnitra. Současný početní stav výjezdové jednotky se skládá z jednoho velitele, dvou velitelů družstva, pěti strojníků a sedmi hasičů. Všichni tito členové mají právoplatné dohody o členství uzavřené s obcí Přísnotice. Velitelé a strojníci prošli čtyřicetihodinovým školením ve školícím středisku HZS v Tišnově se závěrečnou zkouškou. Dále musí všichni členové procházet zdravotní způsobilostí, cyklickým prověřováním, zkouškami na dýchací techniku atd. Dnes už se nejedná jenom o nějaké hraní na hasiče, ale ve skutečnosti se tito lidé mohou dostat k takovým závažným situacím, že bez patřičných znalostí a vybavení by mohli ohrozit jak životy cizích osob při zásahu, tak hlavně svoje. Proto takový hasič u zásahu musí být dostatečně chráněn osobními ochrannými pomůckami jako je ochranný zásahový oděv, ochranná přilba a boty s rukavicemi. To je jenom základ a zlomek toho, aby chránil sebe sám, obzvlášť, když

18 tuto práci dělá zcela dobrovolně, už jenom z toho pocitu někomu pomoci v nouzi. Proto je pro mě více méně nepochopitelné, že i dobře znalí lidé zákona porovnávají poskytnuté příspěvky organizacím v obecním zpravodaji a nerozlišují organizace, které svou činnost dělají jen pro svou zábavu. Tímto nechci nikoho urazit, jen jsem chtěl uvést na pravou míru některé skutečnosti, které se opravdu nedají srovnávat. Vrátím se k výše citovanému prolínání mezi JSDH a SDH. SDH je to vlastně podle správného názvu organizace působící na poli požární ochrany založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Mezi její hlavní úkoly patří hlavně výchova mládeže, protože žádná výjezdová jednotka bez dalších mladých hasičů, kteří budou dostatečně fyzicky a psychicky způsobilí a budou nahrazovat stárnoucí hasiče, nemůže existovat. Tímto bych chtěl poděkovat vedoucím, kteří se o tuto mládež starají. Myslím, že tu nemusím dělat výčet akcí, které tito lidé dokážou zorganizovat za rok v obci, to je si myslím dost dobře vidět i bez prezentace. Proto mě rovněž zamrzelo, když autorka článku v místním zpravodaji uvede, že obec dále přispívá na činnost hasičů tím, že tito neplatí žádný nájem ani energii za využívání kulturního domu k různým akcím, na rozdíl od jiných organizací. Myslím, že jak rekonstrukce vedení trubek stávajícího topení, tak i několikrát účast na opravě parního kotle, oprava vodárny a dalších akcí, které hasiči provedli před několika lety zdarma v kulturním domě, by možná dostatečně pokryly nájem na několik let. Díky organizaci těchto lidí při různých akcích sbor získává nějaké finanční prostředky, které dále vkládá opět do vybavení zásahové jednotky nebo na materiální zabezpečení výcviku dětí. Chtěl bych těmto lidem rovněž veřejně poděkovat za jejich práci ve sboru, protože si to opravdu zaslouží. Nechci a nebudu zde dále rozvádět a poukazovat na rozdíly mezi organizacemi. Podotknu jenom, že SDH v letošním roce dostala na činnost sboru ,-- Kč. Myslím, že by si měli spíše místní organizace mezi sebou vzájemně víc pomáhat ke zdárnému úspěchu v akcích pořádaných jak pro děti, tak pro občany, než vést nějakou vzájemnou rivalitu a určitě v tomto případě tomu nenapomohlo podání zkreslených informací. Zdeněk Mahovský velitel JSDH

19 Zápasy TJ Sokol Přísnotice hřiště Nosislav (muži ve IV. A třídě) Termín zápasu Neděle Sobota Sobota Začátek Pozořice B Přísnotice 15:00 hod. Přísnotice Blučina B 14:00 hod. Podolí B Přísnotice 13:30 hod. Kino Jiskra Velké Němčice (pátek) 19: (pátek) 19: (pátek) 19: (pátek) 19: (pátek) 19:30 HANCOCK MUMIE - HROB DRAČÍHO CÍSAŘE BATHORY TOBRUK MÁJ 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč Dále hrajeme: Dětský filmový festival (Kung fu panda, Wall-I, Horton) Rudý baron Rokliny Stones Náš vůdce Vesmírní opičáci Sněženky a machři 2 Základní škola Velké Němčice Vás zve na podzimní koncert: Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory

20 Přísnotický zpravodaj vydává Obecní úřad Přísnotice. Náklad 340 výtisků. Zdarma občanům obce. Říjen 2008.

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

VYHLÁŠKA č. 1 / 2010

VYHLÁŠKA č. 1 / 2010 VYHLÁŠKA č. 1 / 2010 Obec Bedřichov na základě usnesení zastupitelstva č. 274/2010 ze dne 15.4.2010 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Obec Benešov u Semil. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Benešov u Semil. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Benešov u Semil Obecně závazná vyhláška č. 5/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy,

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

OBEC VRANOVICE - KELČICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBEC VRANOVICE - KELČICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBEC VRANOVICE - KELČICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Zastupitelstvo obce Vranovice - Kelčice se na svém zasedání dne 17. 3. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2 zákona č. 133/1985

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHOTEČ Platná v územním obvodu Obce Choteč Zastupitelstvo obce Choteč vydalo dne 18.6.2008 podle 29 odst. 1, písmeno o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Obec Víchová nad Jizerou

Obec Víchová nad Jizerou Obec Víchová nad Jizerou Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 Město Hostivice Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 ze dne 26. října 2009, kterou se vydává požární řád města Hostivice Zastupitelstvo města Hostivice vydává podle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) zákona č.

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7 *MVCRX01TFCYI* MVCRX01TFCYI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje 1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje ze dne 16. 1. 2012, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany Rada Královéhradeckého

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Integrovaný záchranný systém systém koordinace složek IZS při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů ÚMČ po vzájemné dohodě s JSDH navrhuje změnu financování JSDH a s tím spojenou změnu zřizovací listiny JSDH. V současné době probíhá

Více

Požární řád obce Lichnov

Požární řád obce Lichnov OBEC LICHNOV Obecně závazná vyhláška obce Lichnov č. 1/2015., Požární řád obce Lichnov Schváleno: 18. 06. 2015 Účinnost: 10. 07. 2015 OBEC LICHNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, Požární řád obce Lichnov

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha 23. ledna Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha 23. ledna Rozhodnutí *MVCRX00UYJNV* MVCRX00UYJNV prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

Požární řád obce Zbožíčko

Požární řád obce Zbožíčko Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Požární řád obce Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko se na svém zasedání dne 6.4.2016 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce KOSOŘICE č. 01/2006 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Kosořice schválilo a vydává dne 29.03.2006 v souladu s ustanovením 84, odst. 2

Více

*MVCRX01MY13E* MVCRX01MY13E

*MVCRX01MY13E* MVCRX01MY13E *MVCRX01MY13E* MVCRX01MY13E MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 3. září 2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0036V8C HZSJX0036V8C prvotní identifikátor ADRESÁT: Starostové a starostky obcí, měst a městysů VYŘIZUJE:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Zastupitelstvo města Dobruška se usneslo dne 20. října 2003 podle 84 odst. 2 písm.i) a 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem

Více

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007 Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst.1

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz LISTOPAD 2007 Úvodem Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás téměř v posledním měsíci roku 2007 pozdravila a informovala v tomto

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO ROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ROKOVICE č. 1/01, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ve znění OZV č. 4/015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.1.015 (zpracovalo oddělení KST) Zastupitelstvo města rozhodlo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Obec Slaná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2007,

Obec Slaná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, Obec Slaná Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje a Kancelář úřadu V Písku dne: 12. 01. 2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29. 01. 2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení dokladů o finančním krytí projektu do

Více

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Obec Dubno Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Zastupitelstvo obce Dubno schvaluje a vydává dne 21.2.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rovensko č. 16 Požární řád obce Obec Rovensko na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. března 2004 podle par. 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Obec Dřínov, Dřínov č.p. 38, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Dřínov schvaluje a vydává dne 26. 6. 2007 v souladu s ust. 10 písm. d),

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Požární řád obce Sirá

Požární řád obce Sirá Směrnice č.1/ 2016 Požární řád obce Sirá Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice požární řád je zpracována pro Obec Sirá. Upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany Požární řád obce Sirá upravuje

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 2/16/2016 usneslo

Více

OBECTASOV POZARNI RAD OBCE

OBECTASOV POZARNI RAD OBCE OBECTASOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2012 v r, v r POZARN RAD OBCE Zastupitelstvo obce Tasov se na svém zasedání dne 27. 11. 2012 usnesením č. 437/26 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmo o) zákona

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Dokumentace JSDHO. Vybrané informace k zajišťování požární ochrany na území obce

Dokumentace JSDHO. Vybrané informace k zajišťování požární ochrany na území obce Dokumentace JSDHO Vybrané informace k zajišťování požární ochrany na území obce Zabezpečování požární ochrany na území obce je svěřeno do pravomocí obcí. Připravenost k zásahu je z organizačního, materiálního

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 obce Starý Poddvorov, konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 obce Starý Poddvorov, konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 obce Starý Poddvorov, konaného dne 11. 5. 2016. Přítomni: 5 členů dle prezenční listiny V 18:12 se dostavil zastupitel Vít Sasínek, počet zastupitelů se zvýšil na

Více

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA POŘÍZENÍ, REKONSTRUKCI, OPRAVU POŽÁRNÍ TECHNIKY A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2012 Příspěvky na pořízení,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

Obec Syřenov. Obecně závazná vyhláška č.3/2006,

Obec Syřenov. Obecně závazná vyhláška č.3/2006, Obec Syřenov Obecně závazná vyhláška č.3/2006, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 OBEC HLAVEČNÍK Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 Požární řád obce Hlavečník Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hlavečník dne : Účinnost od : OBEC HLAVEČNÍK Zastupitelstvo obce Hlavečník

Více

Požární řád obce. Obec Vítonice Obecně závazná vyhláška Obce Vítonice č. 1/2009

Požární řád obce. Obec Vítonice Obecně závazná vyhláška Obce Vítonice č. 1/2009 Obec Vítonice Obecně závazná vyhláška Obce Vítonice č. 1/2009 Zastupitelstvo Obce Vítonice na svém zasedání dne 25.února 2009 vydalo usnesením zastupitelstva č2/2009, podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

OBEC ŽDÁNOV. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC ŽDÁNOV. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC ŽDÁNOV vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Ždánov se na svém zasedání konaném dne 3. 2. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005 Zastupitelstvo obce Skoronice se na svém zasedání dne 16.12.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

OBEC HLADOV. Obecně závazná vyhláška č.4/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC HLADOV. Obecně závazná vyhláška č.4/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HLADOV Obecně závazná vyhláška č.4/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Hladov se na svém zasedání dne 1.7.2011 usnesením č.4 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 16.04.2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Obec je povinna dle 68 zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů O požární ochraně (dále zákon o PO) zřídit jednotku požární

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obec Radimovice u Želče Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Zastupitelstvo obce Radimovice u Želče vydává podle ustanovení 29, odst. 1, písm. o ) zákona č.

Více

Obec Předmíř. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 kterou se vydává požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Předmíř. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 kterou se vydává požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Předmíř Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Předmíř se na svém zasedání konaném dne 7.9.2015 usneslo vydat usnesením č. 9/2015 na základě 29 odst.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více