1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů."

Transkript

1 Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál veřejné správy Vláda České republiky, ve snaze maximálně využít obrovský potenciál moderních informačních a komunikačních technologií, se rozhodla nově definovat cíle státu v oblasti tzv. informační společnosti a v oblasti telekomunikací a formulovat novou strategii státu pro nadcházející období. Vláda svým usnesením ze dne 24. března 2004 č. 265 schválila Státní informační a komunikační politiku. Těžištěm tohoto dokumentu jsou zásady a principy, které vláda hodlá uplatňovat při dalším rozvoji informační společnosti v České republice. Jednou z prioritních oblastí Státní informační a komunikační politiky jsou moderní veřejné on-line služby, tedy především služby e-governmentu. Vláda hodlá usilovat o to, aby byl u co nejvíce agend veřejné správy umožněn přístup on-line způsobem, a hodlá motivovat občany k tomu, aby jej co nejvíce používali. Za hlavní rozhraní celého systému služeb v rámci e-governmentu vůči jeho uživatelům (občanům) vláda považuje Portál veřejné správy. Jedním z cílů obsažených ve Státní informační a komunikační politice je také podpora zvyšování počítačové gramotnosti obyvatelstva. Vláda si plně uvědomuje, že vzhledem k rychlému vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií není získání informační gramotnosti jednorázovou záležitostí, ale má kontinuální charakter a musí být součástí systému průběžného celoživotního vzdělávání. Za další významný článek tohoto systému celoživotního vzdělávání je Národní program počítačové gramotnosti (NPPG). Ministerstvo informatiky přispívá k realizaci cílů Státní informační a komunikační politiky vyhlášením výběrového řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2005 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti pro kurz Občan, úředník a Portál veřejné správy. Cílem kurzu je podrobné seznámení uživatelů Portálu veřejné správy s jeho fungováním, vedoucí k lepší a rychlejší orientaci a snadnějšímu získávání požadovaných služeb a informací poskytovaných tímto Portálem. Předkládané projekty musí jednoznačně prokázat obeznámenost realizátora s možnostmi Portálu veřejné správy a znalost potřeb jeho uživatelů. 1. Obecné podmínky 1. Finanční prostředky (dále jen podpora ) ze státního rozpočtu na rok 2006 se poskytují v rámci Národního programu počítačové gramotnosti v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů. 1) 1) 12 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

2 2. Podporou se rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám. 3. Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytne Ministerstvo informatiky, které je zároveň podacím místem pro podání žádosti. 4. Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit. 5. Podpora je poskytována na běžné výdaje. 6. Na poskytnutí podpory není právní nárok. 7. Na toto výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 8. Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu. 2) 9. Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu: a. jméno a příjmení žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo obchodní firma nebo název, je-li právnickou osobou, b. identifikační číslo, je-li přiděleno, c. úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby, d. předmět podpory, e. výše poskytnuté podpory. 10. Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu informatiky dnem přijetí. 11. Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, bude z dalšího posuzování a hodnocení vyřazena. 12. Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo informatiky oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady. 13. Ministerstvo informatiky o žádostech rozhoduje na základě odborného technickoekonomického posouzení v souladu s těmito obecnými podmínkami. 14. Podpora je přiznávána do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva informatiky podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. 15. Podpory jsou poskytovány na základě rozhodnutí vydaného Ministerstvem informatiky. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 3) 16. Ministerstvo informatiky a příjemce dotace uzavřou Smlouvu o ochraně osobních údajů ve vztahu zpracovatel a správce podle zvláštního právního předpisu, 4) ve které bude zejména výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá, a bude obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb. 2) 15 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 4) 6 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3 17. Zájemce o podporu se v případě poskytnutí podpory zavazuje užívat logo Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG) pouze v přímé souvislosti s projektem NPPG a pouze po dobu poskytování podpory, příp. v souladu s dalšími stanovenými podmínkami. 18. Ministerstvo informatiky nevrací žádosti, které byly přijaty do výběrového řízení, a nezdůvodňuje, proč nebyly vybrány k podpoře. 19. Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, eviduje příjemce v účetnictví samostatně a prokazuje je účetními doklady. 20. Je-li poskytnuta podpora podle těchto obecných podmínek, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo zahraničního programu. 21. Porušení zvláštních právních předpisů 5) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto obecných podmínek. 22. Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí je příjemce podpory povinen předložit Ministerstvu informatiky dokumentaci závěrečného vyhodnocení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem. 6) 23. Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito obecnými podmínkami se vykonává podle zvláštního právního předpisu. 7) 24. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva informatiky. 25. Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu. 8) V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce podpory je povinen tuto skutečnost oznámit Ministerstvu informatiky. 26. Ministerstvo informatiky si vyhrazuje právo neposkytnout podporu v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě rozhodnutí o přiznání podpory nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. 27. Ministerstvo informatiky si vyhrazuje právo neposkytnout podporu žádnému žadateli nebo rozdělit ji mezi více žadatelů. 2. Podpora Podpora se poskytuje v rámci programu 'Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy' a podprogramu 'e-government' z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva informatiky. 5) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb. 6) 12 odst. 2 vyhlášky č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb. 7) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 8) 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

4 I. Předmět podpory Podpora bude poskytnuta na zajištění dvouhodinového odborného kurzu nejvýše pro 12 osob, při kterých budou představeny jednotlivé části Portálu veřejné správy, jejich řešení, propojení a možnosti, a při kterých budou na konkrétních případech modelové situace potřeb uživatelů Portálu veřejné správy - účastníků kurzů zajištěny funkcionalitou Portálu veřejné správy. Při přípravě a provozování kurzu musí být zajištěny kvalitativní a kvantitativní parametry, zejména: a) jednotnost osnovy kurzu a délka jeho trvání, b) jednotnost způsobu financování, c) zajištění každému účastníku kurzu na dobu a pro potřeby kurzu počítač s širokopásmovým připojením k síti Internet, d) sledování výkonu lektorů kurzu, e) zajištění a vyhodnocování zpětné vazby účastníků, f) zajištění on-line přístupu do registračního a evidenčního systému Ministerstva informatiky o účastnících projektu Národního programu počítačové gramotnosti. Při přípravě a provozování kurzu musí být kladen důraz na regionální dostupnost výukových míst (pokrytí území České republiky) a časovou dostupnost v odpoledních a večerních hodinách v průběhu celého roku. Kurz musí být provozován na základě jednotné metodiky, kterou vydává Ministerstvo informatiky současně s tímto výběrovým řízením. Metodika kurzu je v příloze č. 2 tohoto vyhlášení výběrového řízení. II. Forma podpory Podpora je účelově vázaná a je poskytována na běžné výdaje. Podporu nelze použít k úhradě výdajů spojených s pořízením, technickým zhodnocením, opravou a údržbou hmotného nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku. Podpora bude poskytnuta ve výši 417 Kč na 1 posluchače. Pokud by se fyzická osoba účastnila kurzu opakovaně, podpora bude poskytnuta pouze jedenkrát. Realizace odborných kurzů je financována z více zdrojů - účastník uhradí žadateli částku 100 Kč. III. Místo a termín a způsob podání žádosti o podporu Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do podatelny v sídle Ministerstva informatiky v Praze 3, Havelkova 2, a to prostřednictvím České pošty, s.p., kurýrní služby nebo osobně tak, aby byla žádost doručena do 13. prosince 2005 do hod.

5 Žádosti o podporu je nutné podat v uzavřených obálkách s označením NPPG PVS 2006 NEOTEVÍRAT! ve třech listinných vyhotoveních spolu s jedním vyhotovením v elektronické podobě (např. na CD-ROM), přičemž musí být zřetelně označen originál žádosti a kopie žádosti. IV. Základní náležitosti žádosti Originál (listinné vyhotovení č. 1) musí obsahovat předepsané náležitosti a povinné přílohy (dle následujících bodů a) až g), pokud takové přílohy existují. Kopie (listinné vyhotovení č. 2 3 a vyhotovení v elektronické podobě) musí obsahovat pouze formulář žádosti o poskytnutí dotace a popis projektu (viz následující body a) a b) a) formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál veřejné správy viz příloha č. 1 tohoto vyhlášení výběrového řízení; b) popis projektu, na který je žádána podpora, obsahující zejména informace o naplňování cílů Národního programu počítačové gramotnosti, předpokládaném přínosu projektu, dopadu projektu v místě jeho realizace, termínech jeho realizace, regionální a časové dostupnosti výukových míst a odhadu počtu účastníků; c) originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či z jiné obdobné úřední evidence, je-li v ní uchazeč veden, s datem vydání ne starším než 3 měsíce od data vyhlášení tohoto výběrového řízení; d) doklad (originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo jiného odpovídajícího dokladu) s datem vydání ne starším než 3 měsíce od data vyhlášení tohoto výběrového řízení, že příjemce dotace nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce; e) ověřená kopie živnostenského oprávnění ve vztahu k předmětu podpory; f) doklad o zřízení bankovního účtu; g) formuláře RA 80 a RA 82, 9) a dále u akce s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 mil. Kč formuláře RA 86 až RA 89. V. Přílohy Příloha č. 1: Žádost a čestné prohlášení Příloha č. 2: Metodika kurzu Občan, úředník, Portál veřejné správy Příloha č. 3: Formuláře Přílohy č. 2 vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 9) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace ke koncesnímu řízení na výběr koncesionáře dle 7 zákona č. 139/2006 Sb., koncesního zákona v platném znění, ve spojení s 50 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti:

Většina projektových výstupů by měla být zacílena na všechny tyto oblasti: ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA V GRUZII NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více