KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou"

Transkript

1 Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší a ostatní náklady) položka cena bez DPH (Kč) SO 01 - Polní cesta C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Geodetické práce zahrnují: Vytyčení pozemků pod stavbou nebo SO, vytyčení stavby před zahájením realizace; Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních + GP + CD; Ostatní, jinde neuvedené náklady nutné k provedení díla (zejména práce uvedené v bodu 2.7. smlouvy o dílo a jinde nezahrnuté a PD skutečného provedení stavby) Zařízení staveniště mezisoučet - financováno z PRV (zaokrouhleno na celé Kč) 0,00 Zhotovení a instalace prezentační tabule v průběhu stavby a po dokončení realizace Celkem (zaokrouhleno na celé Kč) 0,00 DPH (zaokrouhleno na celé Kč) Celkem (včetně DPH, zaokrouhleno na celé Kč)

2 Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : 01 k.ú.hradec nad Svitavou Hradec nad Svitavou Cena bez DPH: 0 Zadavatel : Státní pozemkový úřad IČO : Husinecká 1024/11a DIČ : CZ Žižkov (Praha 3) Projektant : AGROPROJEKT PSO s.r.o. IČO : Slavíčkova 840/1b DIČ : CZ Brno-Lesná Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena Stavební objekt 01 Polní cesta C ,00 Celkem za stavbu 0,00 Pozn.: Výpočty výměr, neuvedené v soupisu, jsou vypočteny resp. odečteny programem AutoCAD a jeho nástavbami a jsou uvedeny v PD (viz přílohy části B.2 Bilance zemních prací a části C.1.1 Sestava ploch a kubatur konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání veřejné zakázky. 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. Vymezení některých pojmů Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Stránka 2 z 25

4 Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. Cenová soustava Použitá cenová soustava Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. Technické podmínky Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese Individuální položky Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem vlastní. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Závaznost a změna soupisu Závaznost soupisu Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. Příplatky za ztížené podmínky prací Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. Vedlejší a ostatní náklady Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Stránka 3 z 25

5 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU Elektronická podoba soupisu V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: Zpracování elektronické podoby soupisu Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. Jiný formát soupisu Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. Závěrečné ustanovení Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Stránka 4 z 25

6 Stavba : 01 Hradec nad Svitavou Objekt : 01 Polní cesta C2 JKSO : Zákl. údaje 01 Polní cesta C2 Rekapitulace stavebního objektu Třídník stavebních 822objektů: Komunikace pozemní a letiště Komunikace pozemní komunikace pozemní ostatní kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí novostavba objektu Rozsah: m2 Rekapitulace soupisů náležejících k objektu Soupis Cena (Kč) 01 Polní cesta C2 0,00 Celkem objekt 01 0,00

7 S: 01 O: 01 R: 01 Hradec nad Svitavou Polní cesta C2 Polní cesta C2 Položkový soupis prací a dodávek P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / hmotnost MJ celk.(t) Ceník, kapitola Poznámka uchazeče Díl: 1 Zemní práce 0,00 0, Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině R00...přes do m3 m , ,00 0,00 0,00 výkop : 3282, ,60000 nevhodná : 2949, ,70000 výkop pro stabilizaci : 11026,9*0,05 551, příplatek R00...za lepivost horniny m , ,00 0,00 0,00 lepivost 30% : 6783,645*0, , Zhutnění podloží z rostlé horniny tř.1-4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0, R00...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 m , ,00 0,00 0, Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : R00...v hornině 1 až 4, se zhutněním m , ,00 0,00 0, Uložení sypaniny do násypů zhutněných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard R00...přes 96 do 100 % PS m , ,00 0,00 0,00 Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0, R Zařízení staveniště Soubor 000 0,00 0,00 0,00 Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 6 z 25

8 Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0, R Dočasná dopravní opatření Soubor 000 0,00 0,00 0,00 Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění. Díl: 1 Zemní práce 0,00 0, Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, R00...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m , ,00 0,00 0, , , , Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m t , ,00 0,00 0,00 nevhodná z +přebytek z odkopávek : 5709,345*1800/ , Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, RT1...na skládku m , ,00 0,00 0, Svahování v zářezech trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, R00...v hornině 1 až 4 m , ,00 0,00 0, Svahování násypů trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, R00...bez rozlišení horniny m , ,00 0,00 0,00 Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0, R Geodetické práce soubor 000 0,00 0,00 0,00 zaměření před stavbou, vytyčení stavby, stabilizace lomových bodů parcel R Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...) Soubor 000 0,00 0,00 0,00 Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí. vytyčení inženýrských sítí na staveništi : Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 7 z 25

9 Díl: 1 Zemní práce 0,00 0, Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, R00...při celkové ploše do m2 m2 30, ,00 0,00 0,00 Díl: ON Ostatní náklady 0,00 0, R Dokumentace skutečného provedení Soubor 000 0,00 0,00 0,00 Vypracování dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 digitálním vyhotovení (na CD) R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 000 0,00 0,00 0,00 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis stavby do KN, a to ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 digitálním vyhotovení (CD) R Propagace Soubor 000 0,00 0,00 0,00 Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Zhotovení a instalace prezentační cedule na místě stavby nejpozději do 1 měsíce od převzetí staveniště a zhotovení a instalace prezentační cedule po dokončení stavby. Doba umístění min. 5 let od ukončení závazku EAFRD. Díl: 1 Zemní práce 0,00 0, Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m , ,00 0,00 0, ,1+3335, , R směs travní technická kg 165, ,00 0,00 0, ,9/100*2,5*1,05 165,00000 Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0, R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 000 0,00 0,00 0,00 Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení kompletních prací pro zabezpečení ochranných opatření stávajících inženýrských sítí. Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 7, R vodné pro vodu pitnou m3 2, ,00 0,00 0,00 výsadba výsadba : 3*70*0,01 2,10000 Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 8 z 25

10 Zalití rostlin vodou R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 2, ,00 0,00 0,00 výsadba výsadba : 3*70*0,01 2, Dovoz vody pro zálivku rostlin R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 2, ,00 0,00 0,00 výsadba výsadba : 3*70*0,01 2, Mulčování Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením R00 Mulčování rostlin tl. do 0,15 m, svah do 1:2 m2 70, ,00 0,00 0, R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 10, ,00 0,60 6,30 70*0,15 10, Obdělávání půdy R00 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 m2 990, ,00 0,00 0, Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 990, ,00 0,00 0,00 výsadby R směs travní technická kg 25, ,00 0,00 0,03 výsadby 990/100*2,5*1,05 25, Výsadba stromů bez balu Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím R00 Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, svah 1:2 kus 84, ,00 0,00 0,00 výsadby výsadba : 70*1 70,00000 dosadba : 70*0,2 14, Ochrana dřevin před okusem zvěří Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 9 z 25

11 Ochrana dřevin před okusem zvěří, v rovině nebo na svahu do 1 : R00 Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině kus 70, ,00 0,00 0,02 dle požadavku ŽP R Jeřáb obecný - Sorbus aucuparia OK 8-10 cm VK, bal kus 70, ,00 0,01 0,70 Sorbus aucuparia L. var. moravica - Jeřáb sladkoplodý moravský Díl: 1 Zemní práce 0,00 38, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním kameniva drceného m3 22, ,00 1,70 38,08 obsyp drenážního potrubí : 0,4*0,4*140 22,40000 Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 2, Ukotvení dřevin Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 140, ,00 0,00 0,08 výsadba 70*2 140, R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 140, ,00 0,00 0,08 výsadba 70*2 140, R tyč jehličnatá; 100 až 120 mm; jakost 4; tř. 3 kus 70, ,00 0,03 2,31 výsadba Díl: 5 Komunikace 0, , Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm s rozprostřením a zhutněním R00...tloušťka po zhutnění 150 mm m , ,00 0, ,38 1. sanační vrstva (parapláň) U00 Podklad komunikací štěrkodrti 5cm m , ,00 0,10 867,62 2. sanační vrstva (parapláň) Prolití vrstvy z lom.kamene cementovou maltou R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 5 m3 220, ,00 2,34 517,68 případné prolití parapláně Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 10 z 25

12 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním R00...tloušťka po zhutnění 150 mm m , ,00 0, , R00...tloušťka po zhutnění 200 mm m , ,00 0, , Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním R00...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 m , ,00 0, , Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního R00...v množství 1,5 kg/m2 m , ,00 0,01 54, Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem R00...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m , ,00 0,00 4, Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním R00...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m , ,00 0,10 802, Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným s rozprostřením a zhutněním R00...tloušťka po zhutnění 150 mm m , ,00 0,29 555,49 0,5*1904,963* , Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy R00...se zhutněním m3 853, ,00 0,00 0,00 0,448*0,5*1904,963*2 853, RA0 Komunikace s ACO, sjezdy, připojení m2 250, ,00 1,11 276,79 úprava a napojení sjezdů a připojení ve stejných konstrukčních vrstvách jako polní cesta vč. řezání stáv. povrchu, zalití spáry asfaltem sjezdy, 7x2m bez propustku +1rezerva : 7*2*10 140,00000 připojení na cesty : 60+2*25 110, RAA Kanál ŽB z betonu C 12/15 volný, 40 x 70 cm,, bednění, vnitřní omítka, výztuž ocel., rám m 44, ,00 1,25 55,02 včetně bednění a odbednění, s výztuží, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím stěn zatřenou cementovou omítkou, dodávkou a osazením lemovacích úhelníků a kanálového krytu, bez úpravy vnějších stěn. 10, ,5 44, R Mříž kanálová litinová n. plastová, D400 kn kus 88, ,00 0,16 14,43 Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 11 z 25

13 Z bezpečnostních důvodů vhodné nahradit krytem plastovým o stejné únosnosti! V případě použití litinového krytu je nutné tento vhodným a trvalým způsobem zabezpečit proti odcizení (např. přivařením) mříže pro žlab 40x70 cm : 44*2 88, Hospodářský přejezd z lomového kamene délky 3 až 4 m z lomového kamene na maltu cementovou, lože ze štěrkopísku tloušťky 10 cm, bednění a odbednění čel z betonu, spárování cementovou maltou líce zdiva čel z lomového kamene, R00...z trub betonových DN 400, s převýšením do 600 mm kus 8, ,00 7,88 63, příplatek k ceně R00...za další 1m přes délku 4m přejezdu kus 24, ,00 0,57 13,65 3*8 24, Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub R00...DN 400 mm m 5, ,00 0,65 3, R trouba železobetonová osmihranná TZP; DN 400,0 mm; l = mm; Fn 42,0 kn/m; beton C kus ,00 0,34 20,44 35/45 u sjezdů : 7*8 56,00000 prop. v km 1,18740 : 5 5, Čelo propustku z lomového kamene do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění, R00...z trub DN 300 až 500 mm kus 2, ,00 7,03 14,06 Zřízení čel propustků vč. přídlažby na vtoku a na výtoku v dl. 1,5 m (plocha 4*3,75m2) dlažbou z lom. kamene tl. 0,25 m na CM, do beton. lože tl. 0,1 m vč. dodání materiálu Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub R00...DN 800 mm m 5, ,00 2,04 10, R trouba železobetonová osmihranná TZP; DN 800,0 mm; l = mm; Fn 52,0 kn/m; beton C 35/45 kus 5, ,00 0,82 4, Kladení drenážního potrubí z plastických hmot R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 140, ,00 0,00 0, AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 140, ,00 0,00 0,07 Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 12 z 25

14 912 2 Osazení směrového kůlu s vykopáním nebo vyvrtáním jamek, s odhozem výkopku do 3 m, se zabetonováním, nebo uklínováním patek kamenem. Včetně spojovacího materiálu R00...z plastických hmot kus 2, ,00 0,18 0, Čelo propustku z lomového kamene do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění, R00...z trub DN 600 až 800 mm kus 10, ,00 16,79 167,88 Zřízení čel propustků a odvodňovacích žlabů vč. přídlažby na vtoku a na výtoku v dl. 1,5 m (plocha 4*3,75m2) dlažbou z lom. kamene tl. 0,25 m na CM, do beton. lože tl. 0,1 m vč. dodání materiálu žlaby : 4*2 8,00000 propustek : 2 2, Osazení a montáž svislých dopravních značek výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou R00...na sloupky,sloupy, konzoly nebo objekty kus 000 0,00 0,25 0,25 Včetně: - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, - zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou AR značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let kus 000 0,00 0,01 0, R sloupek silniční směrový; montovaný; PE; 100 x 120 mm; l = mm; odrazové médium retroflexní fólie; barva modrý, červený kus 2, ,00 0,00 0, Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem, bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m m2 502, ,00 0,00 0,11 geotextilie+geomembrána : 210*2 420,00000 přesah 1m : 82*1 82, R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 530 g/m2; tl. při 2 kpa 2,00 mm m ,00 0,00 0, R geomembrána plošná hmotnost g/m2; tl. 1,30 mm; PP; LDPE m ,00 0,00 0, Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem, bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 13 z 25

15 R00 Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 8 skob/10 m2 m2 502, ,00 0,00 0,12 Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0, , Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného, vodorovná nebo ve sklonu R00 Dlažba z kamene na sucho, s vyklínov. tl.do 25 cm m , ,00 0,51 787,35 zpevnění příkopu : ( )*0, , Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1: z prohozené zeminy R00...tloušťky od 5 do 10 cm m , ,00 0,00 0, Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu R00 Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm m2 19, ,00 0,82 16,03 zaústění do potoka : 1*4,5+5,*3 19, Podkladní vrstva pod dlažbu z betonu prostého vodostavebního R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm m2 19, ,00 0,51 9, Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného, vodorovná nebo ve sklonu R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.mcs, tl.do 40 cm m2 210, ,00 0,62 129,49 brod : , Podkladní vrstva pod dlažbu z betonu prostého vodostavebního R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm m2 210, ,00 0,51 106, Zajišťovací práh z lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch R00 Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC m3 10, ,00 2,81 29,58 brod : (7,8+7,8+26+2,3)*0,4*0,6 10, Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním R00...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 210, ,00 0,28 58,79 Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 14 z 25

16 Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0, Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m R00...jakékoliv délky objektu t , ,00 0,00 0,00 Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 15 z 25

17 Ceník Cen. soustava , , ,00 Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 16 z 25

18 Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 17 z 25

19 SPCM SPCM Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 18 z 25

20 SPCM SPCM Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 19 z 25

21 823-1 SPCM SPCM URS Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 20 z 25

22 Vlastní Vlastní Vlastní Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 21 z 25

23 , SPCM SPCM SPCM Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 22 z 25

24 SPCM SPCM SPCM SPCM Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 23 z 25

25 , Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 24 z 25

26 822-1 Zpracováno programem BUILDpower S,, a.s. Strana 25 z 25

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE DSP Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2 a 37914-3 Oprava mostu ev. č. 37914-2 SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/14 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více