Kateřinská - Podpolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kateřinská - Podpolí"

Transkript

1 Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ:

2 Obsah A. Průvodní zpráva... 3 A.1. Identifikační údaje stavby... 3 B. Základní údaje o stavbě... 4 B.1. Základní údaje... 4 B.2. Poměry směrové... 4 B.3. Poměry spádové... 4 B.4. Příčné uspořádání cesty... 4 Úsek 1:... 4 km 0,000 0, km 0,120 1, Úsek 2:... 5 km 0,000 1, B.5. Odvodnění... 5 B.6. Objekty... 5 C. Navrhovaná opatření... 6 C.1. Poměry směrové... 6 C.2. Poměry spádové... 7 C.3. Příčné uspořádání cesty... 7 Úsek 1:... 7 km 0,000 0, km 0,120-1, Úsek 2:... 7 km 0,000 1, C.4. Odvodnění... 8 C.5. Objekty... 8 C.6. Vyrovnání a přesun hmot... 9 C.7. Bezpečnost... 9 D. Závěr Přílohy: 1. Položkový rozpočet + Výkaz výměr 2. Výkresová část dokumentace 3. Fotodokumentace 4. Vyjádření 1

3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2

4 A. Průvodní zpráva A.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Lesní cesta Kateřinská - Podpolí Místo stavby: Charakter stavby: Kraj: Katastrální území: Okres: Rozsah PD: vojenský prostor, p. č. 639/1, 699, 700, 679/1 k.ú. Ježkovice na Moravě, cesta je rozdělena na dva samostatné úseky dlouhé 1000 m a 1200 m investice Jihomoravský Ježkovice na Moravě Vyškov Investor stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání: VLS ČR, s. p. divize Plumlov zjednodušená PD ke stavebnímu řízení Projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji: MSS-projekt s.r.o, Karlovo náměstí 5, Praha 2, pobočka Žerotínova 992, Vsetín Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě ev.č ze dne IČO : Zpracovatel: Ing. Martin Mynařík, ČKAIT Zodpovědný projektant: Ing. Milan Koňař, ČKAIT Rozsah úprav: Délka úpravy: 2200 m Šířka zpevnění v koruně: 3,5 m Trubní propustek DN opravovaný: 1 ks Hospodářské sjezdy: 12 ks Dotčené parcely: Vlastník k. ú. číslo LV parc. číslo Druh pozemku VLS ČR, s.p. Praha Ježkovice /1 lesní pozemek VLS ČR, s.p. Praha Ježkovice ostatní komunikace VLS ČR, s.p. Praha Ježkovice ostatní komunikace VLS ČR, s.p. Praha Ježkovice /1 lesní pozemek Vypracoval: Petr Jeřábek 3

5 B. Základní údaje o stavbě B.1. Základní údaje Lesní cesta je rozdělená na 2 samostatné úseky, ležící na západním okraji vojenského újezdu Březina. První úsek komunikace má začátek u lesní cesty Račická. Odtud trasa pokračuje jihovýchodním směrem a v celé délce klesá. Po cca 1200 metrech končí trasa dotčená úpravou. Druhý úsek komunikace má začátek cca 200 m od silnice II/379. Odtud trasa pokračuje východním směrem a v celé délce klesá. Po cca 1000 metrech končí trasa dotčená úpravou. První úsek lesní cesty Kateřinská - Podpolí má charakter zpevněné šotolinové cesty s šířkou v koruně 3,0 až 3,5 m. Začátek prvního úseku je podmáčený (cca 100 m). Druhý úsek lesní cesty Kateřinská - Podpolí má charakter zpevněné šotolinové cesty s šířkou v koruně 3,0 až 3,5 m, místy je však podmáčená a středem prorostlá trávou. B.2. Poměry směrové Stávající směrové poměry vyhovují pro navrhovanou kategorii lesní cesty 2 L4,5/20. Nejmenší poloměr směrového oblouku 25 m se nachází v úseku 2 v km 0,409. Další oblouky pak mají poloměr 55 až 200 m. B.3. Poměry spádové Stávající spádové poměry vyhovují pro navrhovanou kategorii lesní cesty 2 L4,5/30. B.4. Příčné uspořádání cesty Stávající komunikace má charakter nezpevněné lesní cesty s šotolinovým povrchem a šířkou v koruně 3,5 m. Komunikace je v příčném řezu nerovnoměrná, místy jsou patrné koleje. Komunikace je rozdělená na 2 samostatné úseky. První úsek je rozdělen podle uspořádání okolního terénu na dvě části. Úsek 1: km 0,000 0,120 Cesta začíná napojením na lesní cestu Račická. Jedná se o úsek situován v klesání (cca 8%). Povrch komunikace tvoří štěrk, místy zaježděný do hlinitého nánosu. Na komunikaci jsou patrné vyježděné koleje. Na pravé straně se nachází nefunkční zanesený příkop, cesta je podmáčená. km 0,120 1,200 Jedná se o úsek situován v klesání (cca 5%). Povrch komunikace tvoří uježděný štěrk, místy je na komunikaci hlinitý nános. Komunikace je místy prorostlá trávou. Na komunikaci jsou patrné vyježděné koleje. Lesní náletové dřeviny zasahují až po okraj komunikace. 4

6 Úsek 2: km 0,000 1,000 Začátek úseku je cca 30 m před závoru, celý úsek je situován v klesání (4-5%). Povrch komunikace je hliněný, na komunikaci jsou patrné vyježděné koleje. Komunikace je místy prorostlá trávou, lesní náletové dřeviny zasahují až po okraj komunikace. B.5. Odvodnění Na stávající komunikaci je odvodnění řešeno pomocí příčného spádu volně do terénu. Pouze na začátku úseku 1 se nachází pravostranný příkop dl. 100m. Nachází se zde propustek v km 0,120, který převádí dešťové vody z příkopu a lesních pozemků přes komunikaci. Úsek 1: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 4 0,120 Trubní propustek DN 600, bez čel. B.6. Objekty Na stávající komunikaci se jedná hlavně o stávající hospodářské sjezdy a skládky. Úsek 1: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 2 0,100 Hospodářský sjezd neupravený, oboustranný. 3 0,115 Hospodářský sjezd neupravený, vpravo. 5 0,170 Hospodářský sjezd neupravený, vpravo. 6 0,565 Hospodářský sjezd neupravený, vlevo. 7 0,580 Hospodářský sjezd neupravený, vpravo. 9 1,165 Hospodářský sjezd neupravený, vpravo. Úsek 2: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 12 0,000 Skládka, vlevo. 13 0,020 Hospodářský sjezd neupravený, oboustranný. 14 0,190 Skládka, oboustranná. 15 0,205 Hospodářský sjezd neupravený, vlevo. 16 0,290 Hospodářský sjezd neupravený, oboustranný. 5

7 C. Navrhovaná opatření Navrhovaná opatření by měla vytvořit takové podmínky, aby komunikace mohla být využívána po převážnou část roku jako odvozní. Dle ČSN se bude jednat o komunikaci kategorie 2 L 4,5/20. Úpravy komunikace se budou týkat hlavně sjednocení povrchu komunikace, vyřešení odtokových poměrů dešťových vod a zlepšení konstrukčních vrstev vozovky. Bude provedeno odkácení v lesních porostech odd. 160, 162, 163, 164, 165 v LHC Rychtářov, které přímo navazují na okraje stávající cesty. Odkácení zasáhne průměrně oboustranně kolem cesty 2,5 3,0 m. Toto opatření umožní provedení odvodňovacího příkopu, otevře těleso vozovky a předejde stagnaci povrchové vody a druhotnému zamokření. Kácení stromů je nutno konzultovat se správcem LHC Rychtářov. C.1. Poměry směrové Směrové poměry stávající komunikace vyhovují pro navrhovanou kategorii 2 L 4,5/30. Při úpravě komunikace je nutné realizovat rozšíření v obloucích. Úsek 1: Staničení (km) Poloměr oblouku R (m) Rozšíření (m) Délka (m) Plocha (m 2 ) 0, , ,0 0, , ,2 0, , ,2 0, , ,0 0, , ,5 1, , ,0 1, , ,0 Celkem 137,9 Úsek 2: Staničení (km) Poloměr oblouku R (m) Rozšíření (m) Délka (m) Plocha (m 2 ) 0, , ,8 0, , ,0 Celkem 102,4 6

8 C.2. Poměry spádové Podélné spádové poměry budou zachovány, jsou vyhovující pro danou kategorii komunikace. Niveleta nové komunikace bude sledovat spádové poměry stávající lesní cesty. Základní příčný sklon je navržen jednostranný 3%. Ve směrových obloucích je nutno zachovat dostředný sklon. C.3. Příčné uspořádání cesty Komunikace je navržena v duchu ČSN tak, aby bylo dosaženo parametrů lesní cesty 2 L 4,5/30. Šířka v koruně vozovky bude 3,5m, volná šířka cesty bude 4,5 m. Návrhová rychlost je 30 km/h. Na začátku úseku 1 bude obnoven příkop, který bude sveden do propustku. Poloha příkopu je patrna z výkresu situace. Úsek 1: km 0,000 0,120 Odstranění hlinitého nánosu ze středového pásu a z krajnic Vyrovnání stávajícího štěrkového krytu s doplněním kameniva do 0,15 m 3 /m 2 Kryt z drceného kameniva fr , tl. 100 mm Posyp krytu lomovými výsivkami do 35kg/m 2 Zaválcování 2x Dosypání krajnic štěrkodrtí Vyčištění příkop od náletových dřevin km 0,120-1,200 Odstranění hlinitého nánosu ze středového pásu a z krajnic, stržení krajnice na levé straně cesty Vyrovnání stávajícího štěrkového krytu s doplněním kameniva do 0,1 m 3 /m 2 Kryt z drceného kameniva fr , tl. 100 mm Posyp krytu lomovými výsivkami do 35kg/m 2 Zaválcování 2x Dosypání krajnic štěrkodrtí Vyčištění krajnic od náletových dřevin Úsek 2: km 0,000 1,000 Odstranění hlinitého nánosu ze středového pásu a z krajnic Vyrovnání stávajícího štěrkového krytu s doplněním kameniva do 0,15 m 3 /m 2 Kryt z drceného kameniva fr , tl. 100 mm 7

9 Posyp krytu lomovými výsivkami do 35kg/m 2 Zaválcování 2x Dosypání krajnic štěrkodrtí Vyčištění krajnic od náletových dřevin C.4. Odvodnění Realizací úprav komunikace dojde ke zlepšení odtokových poměrů. V celém upravovaném úseku bude koruna komunikace zvýšena nad okolní terén o cca 200 mm. Podél cesty bude na začátku úseku 1 obnoven příkop v délce cca 100 m, který bude svedený do propustku. Poloha příkopu je patrna z výkresu situace. V úseku 1 v km 0,120 je umístěn trubní propustek pod komunikací. Úsek 1: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 4 0,050 Trubní propustek DN 600, odtok vlevo, nová kamenná čela, vyčištění koryta na návodní i povodní straně v délce 5 m. C.5. Objekty Jedná se o úpravy hospodářských sjezdů a skládek. Hospodářské sjezdy by měly být upraveny v šířce 3 m, v délce 6m a s nájezdovými poloměry 6m, budou vysypány štěrkem na podkladní vrstvě. Plocha jednotlivého sjezdu je 34m 2. Některé hospodářské sjezdy budou vybaveny propustky DN 400. Skládky budou upraveny tak, aby mohly sloužit jako výhybny. Úsek 1: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 2 0,100 Hospodářský sjezd oboustranný. Vpravo nově TP DN 400 dl. 6 m pod sjezdem. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 3 0,115 Hospodářský sjezd vpravo. Nově TP DN 400 dl. 6 m pod sjezdem. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 5 0,170 Hospodářský sjezd vpravo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 6 0,565 Hospodářský sjezd vlevo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 7 0,580 Hospodářský sjezd vpravo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 8

10 8 0,860 Kamenné opevnění svahu pod cestou. Těžký kamenný zához, dl. 20 m, v. 5m. 9 1,165 Hospodářský sjezd vpravo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. Úsek 2: Číslo profilu Staničení (km) Opatření 12 0,000 Skládka vlevo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 13 0,020 Hospodářský sjezd oboustranný. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 14 0,190 Skládka oboustranná. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 15 0,205 Hospodářský sjezd vlevo. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. 16 0,290 Hospodářský sjezd oboustranný. Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti. C.6. Vyrovnání a přesun hmot Na trase nebudou prováděny klasické zemní práce. Menší objem odkopávek vzniklý při hloubení povrchových příkopů a rýh pro propustky bude předmětem pouze příčného přehozu v profilu. Obdobným případem bude zacházení s hlinitými nánosy ze stávající vozovky a krajnice. C.7. Bezpečnost Trasa komunikace je situována v takových terénních podmínkách, které nevyžadují vytvoření speciálních bezpečnostních prvků. Pouze nad kamennými čely propustku budou osazeny směrové kůly, které měly vyznačit tento objekt pro provoz a omezit tak možnost jeho poškození. 9

11 D. Závěr Lesní cesta Kateřinská - Podpolí, která je předmětem stavebních úprav se nachází poblíž obce Ježkovice, ležící na západním okraji vojenského újezdu Březina. První úsek komunikace má začátek u lesní cesty Račická. Odtud trasa pokračuje jihovýchodním směrem a v celé délce klesá. Po cca 1200 metrech končí trasa dotčená úpravou. Druhý úsek komunikace má začátek cca 200 m od silnice II/379. Odtud trasa pokračuje východním směrem a v celé délce klesá. Po cca 1000 metrech končí trasa dotčená úpravou. Komunikace bude využívána VLS ČR s. p. divize Plumlov pro hospodářskou činnost, důležitý bude její význam i pro protipožární ochranu. Přístup na staveniště bude zajištěn po navazujících lesních cestách. Deponia materiálu by bylo možno na trase vybudovat na začátku úseku v místě napojení na lesní cestu Račická, případně s využitím skládek dřeva a to po dohodě s VLS ČR, s. p. divize Plumlov. Vzhledem k tomu se trasa nachází ve VÚ Březina a bude prováděn určitý objem zemních prací, je nutno získat od uživatele písemný doklad o tom, že pyrotechnická nezávadnost daného územní umožňuje provedení navrhovaných opatření. Bezpečnost práce při těžební a stavební činnosti zajistí dodavatel stavebních prací. Pokud se v daném území nacházejí podzemní inženýrské sítě, zajistí investor před začátkem stavebních prací jejich vytyčení. Pokud to bude nutné, bude na stavbě instalována mobilní buňka, jako úkryt a sociální zařízení pracovníků. Při manipulaci s látkami, které by mohly způsobit znečištění vod, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k úniku, zejména ropných látek (PHM, maziva apod.) Je potřeba eliminovat jakékoliv úniky nebezpečných látek a provozních náplní z mechanismů či vozidel. Případně osazené sociální zařízení pro pracovníky provádějící úpravy budou zabezpečena tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových i podzemních vod. Projektová dokumentace obsahuje jednoduchou Technickou zprávu s popisem stávajícího stavu navrhovaných opatření, výkresovou dokumentaci a fotodokumentaci dotčeného úseku komunikace. Projektová dokumentace je rozdělena na dva stavební objekty: SO 1 Úsek 1 a SO 2 Úsek 2 Dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 paré, přičemž paré bude obsahovat kompletní rozpočet, paré bude obsahovat pouze Zadávací dokumentaci s výkazem výměr. Rozpočtové náklady budou zpracovány dle cenové databáze RTS. Podrobné hodnoty výkazu výměr lze určit dle Přílohy č. 2.8 Vzorové příčné řezy a Technické zprávy. 10

12 PŘÍLOHY 11

13 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. IČO: Pod Juliskou 1621/5 DIČ: CZ Praha-Dejvice V dne Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

14 Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.2 Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Objekt/Soupis Název JKSO Počet Počet soupisů položek SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK usek 38 SO 2 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK usek 16 Celkem: 54 Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

15 Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.3 Krycí list objektu, provozního souboru Základní údaje: SO 1 Třídník stavebních objektů (JKSO): LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK Komunikace pozemní a letiště Komunikace pozemní komunikace pozemní ostatní kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva rekonstrukce a modernizace objektu s opravou Počet MJ jednotek: m2 Popis: Rekapitulace soupisů Dílčí soupis číslo Název Počet položek 1 1 usek Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

16 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.4 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. Díl: 1 Zemní práce Odstranění stařiny Odstranění stařiny s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením R00 Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5 m , RTS Odstranění hlinitého nánosu mezi kolejemi na lesní cestě. km 0,0-0,12: 120*1,2 km 0,12-1,2: ( )* Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm 144, ,00000 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, R00 při celkové ploše přes do m2 m , RTS Vyčištění příkop,krajnic a vtoku a výtoku stáv.propustku od náletových dřevin. 0,0-0,115 přík.: 100*3 pr.4-0,12 TP: 5*3*2 0,12-1,2 krajnice: 1080*1,5* Drcení ořezaných větví 300, , ,00000 Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 10, RTS 0,003* Odstranění pařezů pod úrovní terénu 10,71000 s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vykopáním R00 o průměru přes 100 do 300 mm kus 17, RTS , R00 o průměru přes 300 do 500 mm kus 11, RTS Odkopávky a prokopávky pro silnice 11,00000 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině R00 do 100 m3 m3 55, RTS Nová dlažba čela nového a stáv.propustku prof.4-0,12 a odkop pro kamenný zához prof.8-0, příplatek dlažba: (2,5+3,5)*0,5*0,3*1,5*2*2 odkop: 20*5*0,5 5, , R00 za lepivost horniny m3 16, RTS 55,4*0, Hloubení rýh šířky do 60 cm 16,62000 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

17 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.5 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek R00 do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně m3 5, RTS Kamenná patka vtok-výtok stávající a nový propustek DN60. 0,50*0,80*3,50*2*2 5, R00 příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 2, RTS 5,6*0, Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm 2,80000 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek R00 do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně m3 36, RTS Propustky pod sjezdy DN 400 č.profilů 2,3. Propustky pod cestou DN ks. DN 40: 1,2*0,9*(7,5+2*2)*2 DN 60: 1,5*1*7,5 24, , R00 příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 18, RTS 36,09*0, Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů 18,05000 s naložením, složením a dopravou, R00 pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do m kus 17, RTS 17 17, R00 pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do m kus 11, RTS Zásyp sypaninou se zhutněním 11,00000 z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, R00 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6, RTS Propustky D40 pod HS a nový D Obsyp potrubí D40: 1,2*0,2*7,5*2 D60: 1,5*0,3*7,5 3, ,38000 sypaninou z vhodných hornin tř. 1-4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, R00 bez prohození sypaniny m3 14, RTS D40: (1,2*0,7-0,25^2*3,14)*7,5*2 D60: (1,5*0,7-0,35^2*3,14)*7, Úprava pláně v zářezech 9, ,99000 vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 238, RTS Hospodářské sjezdy a skládky. HS2-0,1: 34*2 HS3-0,115: 34 HS5-0,17: 68, ,00000 Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

18 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.6 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust ,00000 HS6-0,565: 34 34,00000 HS7-0,58: 34 34,00000 HS9-1,165: 34 34,00000 Díl: 4 Vodorovné konstrukce Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu R00 Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár m3 5, RTS Patka pod dlažbu břehu vtoku a výtoku ze stáv.a nového propustku. 0,5*0,8*3,5*2* Zához z lomového kamene neupraveného 5,60000 provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody R00 Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer m3 50, RTS Zpevnění svahu pod cestou prof.8-0,86km. prof.8: 5*20*0,5 50, R00 Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg m2 100, RTS prof.8: 5*20 100,00000 Díl: 5 Komunikace Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 200 mm m2 238, RTS Hospodářské sjezdy HS Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 238,00000 velikost mm s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 150 mm m2 438, RTS Vyrovnání štěrkového krytu s doplněním štěrkodrti 15 cm. 0,0-0,12km: 120*3,5 rozš.v obl.: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. 420, ,00000 kamenivo hrubé drcené vel mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 100 mm m , RTS 0,0-1,2km: 1200*3,5 rozš.v obl.: 137, Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného 4 200, ,90000 Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

19 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.7 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním R00 v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 m , RTS 0,12-1,2km: 1080*3,5 rozš.v obl.: 137, Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným 3 780, ,90000 s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 150 mm m , RTS 0,0-1,2km: 1200*0,5*2 odp.hs: -15,5*7*0, Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním 1 200, , R00 kamenivem drceným nebo těženýn, v množství přes 30 do 35 kg/m2 m , RTS Lomové výsivky. 0,0-1,2km: 1200*3,5+137,9 594 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene 4 337,90000 lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm RT4 do lože z prohozené zeminy tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky m2 18, RTS 20cm, třídy 3 Kam.dlažba vtoku a výtoku břehu prof.4-0,12 km stáv.a nového propustku. (2,5+3,5)*0,5*1,5*2* Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene 18,00000 v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky R00 kamenivem těženým m2 18, RTS 18 18,00000 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci Osazení směrového kůlu s vykopáním nebo vyvrtáním jamek, s odhozem výkopku do 3 m, se zabetonováním, nebo uklínováním patek kamenem. Včetně spojovacího materiálu R00 z plastických hmot kus 4, RTS Nový propustek. 2* Zřízení trub. propustků a hospodářských přejezdů 4, R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400 m 15, RTS Propustky pod sjezdy 2 ks. 7,5*2 15, R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600 m 7, RTS Nový propustek. 7, Obetonování trubního propustku betonem 7, R00 betonem C 8/10 m3 4, RTS Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

20 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.8 Objekt: SO 1 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK 1 Soupis: 1 1 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. D40: 0,2*7,5*2 D60: 0,25*7, R sloupek silniční směrový; dělený; PE; 100 x 120 mm; l = mm; odrazové kus 4,00000 SPCM RTS médium retroflexní fólie R trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 400,0 mm; l = mm; Fn 79,0 kn/m kus 6,12000 SPCM RTS Propustky pod sjezdy 2 ks. 3, , , *2*1,02 6, R trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = mm; Fn 110,0 kn/m kus 3,06000 SPCM RTS Nové propustky D60 dl.7,5 m 1 ks. 3*1,02 3,06000 Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb Čištění usazenin RT1 Pročištění drenážní spojky přes DN 160 do 200, potrubí DN 80 cm, zanesené z 80% m 7, RTS Pročištění stávajících propustků prof.č.4-0,12 km Čištění příkopů 7,5 7,50000 komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, R00 nezpevněných, při šířce dna přes 400 mm, objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m m 110, RTS Nátoky,výtoky propustků 4 po 5m. příkop 0,0-0,115km: 100 D60: 5* Odstranění bláta a nánosu 100, , R00 na krajnicích tloušťky do 10 cm m , RTS 0,0-1,2km: 0,5*1200* ,00000 Díl: 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva R00 jakékoliv délky objektu t 2 663, RTS Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

21 Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.9 Krycí list objektu, provozního souboru Základní údaje: SO 2 Třídník stavebních objektů (JKSO): LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK Komunikace pozemní a letiště Komunikace pozemní komunikace pozemní ostatní kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva rekonstrukce a modernizace objektu s opravou Počet MJ jednotek: m2 Popis: Rekapitulace soupisů Dílčí soupis číslo Název Počet položek 2 2 usek Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

22 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.10 Objekt: SO 2 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK2 Soupis: 2 2 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. Díl: 1 Zemní práce Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, R00 při celkové ploše přes do m2 m , RTS Vyčištění krajnic od náletových dřevin. 0,0-1,0km: 1000*1,5*2 HS 13,15,16: -15,5*4*1,5 S 12,14: -20*2*1, Drcení ořezaných větví 3 000, , ,00000 Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 8, RTS 0,003* Odstranění pařezů pod úrovní terénu 8,54000 s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vykopáním R00 o průměru přes 100 do 300 mm kus 9, RTS R00 o průměru přes 300 do 500 mm kus 14, RTS 9, Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů 14,00000 s naložením, složením a dopravou, R00 pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do m kus 9, RTS 9 9, R00 pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do m kus 14, RTS Úprava pláně v zářezech 14,00000 vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 470, RTS Hospodářské sjezdy a skládky. S 12-0,00: 20*5 HS13-0,02: 34*2 S 14-0,19: 20*5*2 HS15-0,205: 34 HS16-0,29: 34* Úprava pláně v násypech 100, , , , ,00000 vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, R00 v hornině 1 až 4, se zhutněním m , RTS Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

23 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.11 Objekt: SO 2 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK2 Soupis: 2 2 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. Zhutnění podkladu po plošné úpravě pojízdného pruhu Plošná úprava terénu 0,0-1,0km: 3,5* ,00000 Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m , RTS Rozhrnutí vyvýšeného hliněného středu mezi koleje. 0,00-1,00km: 1000*3, ,00000 Díl: 5 Komunikace Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 200 mm m2 470, RTS Hospodářské sjezdy HS a skládky S Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 470,00000 velikost mm s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 150 mm m , RTS Vyrovnání štěrkového krytu s doplněním štěrkodrti 15 cm. 3,5*1000 rozš.v obl.: 69, Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam , ,80000 kamenivo hrubé drcené vel mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 100 mm m , RTS 3,5*1000 rozš.v obl.: 69, Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným 3 500, ,80000 s rozprostřením a zhutněním R00 tloušťka po zhutnění 150 mm m2 939, RTS 1000*0,5*2 HS: -15,5*4*0,5 S: -20*3*0, Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním 1 000, , , R00 kamenivem drceným nebo těženýn, v množství přes 30 do 35 kg/m2 m , RTS Lomové výsivky. 3569, ,80000 Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb Odstranění bláta a nánosu R00 na krajnicích tloušťky do 10 cm m , RTS 1000*0,5* ,00000 Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

24 Položkový soupis Stavba: LC2 LESNÍ CESTA KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ List č.12 Objekt: SO 2 LC KATEŘINSKÁ-PODPOLÍ ÚSEK2 Soupis: 2 2 usek Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust. Díl: 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva R00 jakékoliv délky objektu t 2 523, RTS Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Úsek 1 - km 0,000 0,120 Úsek 1 - km 0,120 1,200

35 Úsek 2 začátek úseku Úsek 2 - km 0,000 1,000

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5)

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5) I. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZA KÁZCE MIKULOV - OTTENTHAL 1. Žádost o dodatečnou informaci V textu Zadávací dokumentace část VI Obchodní podmínky se body f) a g) týkají zhotovitele,

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY SCHODIŠŤ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH)

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH) kód Popis Cena Hmotn. SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5 712: Povlakové krytiny 0,5 SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8 712: Povlakové krytiny 2,7 764: Konstrukce klempířské 0,0 SO_04: Objekt OKM 2,3 712:

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Čj. : DaSH-F/1114/2008/Ot/330.1 Frýdek-Místek,

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

InvesHce do vas budoucnosti

InvesHce do vas budoucnosti lilii KUMSPD78L2 InvesHce do vas budoucnosti Evropská unie ČÍSLO SMLOUVY (PODATKU 'AJfrE_""rok I /Jtr.oďb. DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo č. 133/215/KR uzavřená podle ustanovení 193 a násl. zákona

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva Obsah zprávy: Str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. 2 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ... 6 4. ČLENĚNÍ STAVBY.... 6 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY. 7 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ...

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 if fc) DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2013 registrované pod ID - 67745 KUJIP0Í10EVT I SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Oprava oken panelové přístavby 8 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU Vedoucí Zodpovědný Vypracoval Schválil Projekční kancelář projektant projektant Ing. Škubalová Ing. Šalanský Ing. Škubalová Hejduk Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň Kraj: Plzeňský Kat. území:

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů Česká republika - Ministerstvo financí V Praze dne 8.9.2014 PID:MFCR4XARYQ Č.j.: MF-7532/2014/45-4501-35 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu Popis projektu 31.3.2015 Č. dokumentu 12030 Vypracoval: Ing. Karel Kraml MVE Hrubá Voda s.r.o. Na Květnici 13 Praha 4, PSČ 140 00 gsm +420 774 859 089 karelkraml@gmail.com PARÉ... Obsah 1. Popis projektu...

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 43027/2015 Naše sp. zn.: 43027/2015 MJP/LESA *MUSPX01HNXDV* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních: ve

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR VÝSTAVBY CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69 Váš dopis zn: Ze dne: Spisová značka: VYST/14292/2014/Me Naše značka (Č.j.): MMOP 30262/2015 Vyřizuje: Meletzká Vladimíra Pracoviště:

Více

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA

NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA Petr Březina středisko 04 NADROZMĚRNÁ A TĚŽKÁ DOPRAVA speciální podvalníky Scheuerle - STZ VH 3+5 Flooradapter a) Modulární systém Spojení modulů těžkých os Vložené bagrové lože Nasazené točnice Vložené

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více