Všeobecné obchodní podmínky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi naší společností CROSS SPEED, s.r.o., se sídlem Branišovice 179, Branišovice , IČO: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C jako poskytovatelem služeb a vámi jako odběratelem služeb. Jedná se o podmínky, podrobněji upravující vztahy vyplývající z přepravních smluv uzavřených mezi podnikateli. Upravují práva, povinnosti a odpovědnost vznikající během smluvních vztahů mezi subjekty zúčastněnými na přepravě věcí pro cizí potřebu, prováděné silničními vozidly, tj. v silniční nákladní přepravě. Považuje se za vhodné podrobněji upravit otázky vyplývající z právních vztahů ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě. Základní pojmy: Přepravní smlouva je smlouva o přepravě věci, uzavřená ve smyslu 2555 NOZ. Dopravcem se rozumí osoba, která se zavazuje ve smyslu 2555 NOZ přepravit cizí věc pro cizí potřebu za úplatu. Smluvním (odpovědným) dopravcem je dopravce, který svůj závazek přepravit věc plní pomocí jiného dopravce ve smyslu 1935 NOZ. Skutečný (provádějící) dopravce je dopravce, který sám provádí silničním vozidlem přepravu věci. Je-li na základě jediné přepravní smlouvy prováděna přeprava postupně několika skutečnými (provádějícími) dopravci, pak každý z nich přejímá odpovědnost za provedení celé přepravy, přičemž se každý další dopravce stává převzetím věci a nákladního listu smluvní stranou této jediné přepravní smlouvy. Objednatel, případně Odesílatel je osoba uzavírající s dopravcem přepravní smlouvu dle 2555 NOZ. Za Objednatele se považuje ten, kdo dopravci zadává potřebné přepravní dispozice. Objednatelem je osoba, která předává zásilku dopravci. Objednatel má odpovědnost za naložení a uložení věci, pokud není v přepravní smlouvě, objednávce uvedeno jinak. Objednatel je uveden v nákladním listu vydaném pro přepravu věci. Přepravcem je osoba, která je zadavatelem přepravy a plátcem přepravného dopravci. V takovém případě je přepravce subjektem přepravní smlouvy. Přepravce zpravidla fyzicky nepředává dopravci věc k přepravě. Přepravce není zpravidla uveden v nákladním listě jako odesílatel. Přepravcem může být i příjemce. Oprávněným se rozumí osoba, která v daný okamžik má dispoziční právo k přepravované zásilce nebo jí přísluší uplatňované právo z přepravní smlouvy. Cena za provedení přepravy dopravcem, tj. za realizaci přemístění zásilky za podmínek sjednaných dle přepravní smlouvy, se nazývá Přepravným.

2 Jako Zásilka je označováno veškeré zboží, movité věci, předměty a látky, které jsou jako náklad pro cizí potřebu přepravovány vozidlem Dopravce. Zásilky se přepravují jako vozové (celovozové), kusové nebo jako přikládky. Za přikládku se považuje zásilka přepravovaná společně s jinými zásilkami. Mezinárodní přeprava znamená silniční nákladní přepravu, jestliže místo nakládky Zásilky a místo vykládky Zásilky leží na území dvou různých států nebo jestliže místo nakládky Zásilky a místo vykládky Zásilky leží na území jednoho státu odlišného od České republiky. Nákladní list je doklad o přepravě potvrzený Dopravcem, který potvrzuje uzavření Přepravní smlouvy, přičemž se může jednat zejména o nákladní list ve smyslu Úmluvy CMR, potvrzení o převzetí zásilky Dopravcem, náložný list, dodací list nebo jakýkoliv jiný doklad o přepravě. Objednávka znamená návrh Objednatel na uzavření Přepravní smlouvy s Dopravcem, tedy objednávku Objednatele přepravních služeb u Dopravce. Rámcová smlouva znamená rámcovou smlouvu o podmínkách zajišťování přeprav v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě uzavřená mezi Smluvními stranami, jejímž předmětem je závazek Dopravce k opakovaným přepravám Zásilek a tomu odpovídající závazek Objednatele uhradit Přepravné, přičemž dílčím plněním Rámcové smlouvy je přeprava Zásilky Dopravcem dle podmínek. Smluvní strany jsou Dopravce a Objednatel nebo Přepravce. Úmluva CMR znamená vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), ve znění pozdějších změn. Vnitrostátní přeprava znamená silniční nákladní přepravu, jestliže místo nakládky Zásilky i místo vykládky Zásilky leží na území České republiky, byť se část přepravy uskuteční na území jiného státu. Zajišťujeme zejména přepravu movitých věcí v přepravním vozidle z místa nakládky do místa vykládky. Pokud je výhradně uvedeno v objednávce, zabezpečíme rovněž nakládku přepravovaných věcí do přepravního vozidla a vykládku přepravovaných věcí na konkrétní místo v místě vykládky. 1. Vznik a obsah přepravní smlouvy Není-li dohodou mezi stranami sjednáno jinak, pak platí, že Přepravní smlouva vzniká mezi Objednatelem a Dopravcem: - přijetím návrhu na uzavření Přepravní smlouvy, přičemž za návrh se považuje Objednávka přepravy - převzetím zásilky Dopravcem k přepravě od Odesílatele, dle přepravního dokladu Objednatel může Objednávku přepravy učinit písemně, elektronicky nebo ústně. Dopravce potvrdí přijetí Objednávky písemně, elektronicky nebo ústně. Pokud Objednatel požádá o písemné potvrzení přijetí Objednávky přepravy, pak je Dopravce povinen mu vyhovět. Za písemné potvrzení se považuje i elektronická komunikace, která je považována ze zákona za písemný úkon. Písemná Objednávka přepravy obsahuje údaje potřebné k provedení a k vyúčtování přepravy, zejména:

3 a) jméno, adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, popřípadě číslo telefonu Objednatele, b) adresu místa nakládky, odevzdává-li zásilku k přepravě za Objednatele jiná osoba, pak i její jméno a adresu, popřípadě číslo telefonu c) adresu místa vykládky, jméno a adresu příjemce, popř. číslo telefonu d) jde-li o snadno zkazitelnou zásilku, musí objednávka obsahovat dispozice pro případ odmítnutí jejího převzetí příjemcem e) popis zásilky, tj. obvyklé pojmenování jejího obsahu a obalu, popř. její označení podle technických či jiných norem, seznamů výrobků, katalogů apod. f) vyžaduje-li to povaha Zásilky, je v Objednávce nutno uvést, aby s ní bylo během nakládky, přepravy a vykládky zacházeno zvláštním způsobem g) počet kusů Zásilky či počet jejich balení, přepravních jednotek, palet apod. h) celkovou hmotnost Zásilky a při Zásilce neskladné nebo delší než 3 m ještě rozměry jednotlivých kusů i) zvláštní kulturní nebo uměleckou hodnotu Zásilky j) požadovanou dodací lhůtu Zásilky k) možný zákaz zapojení dalšího dopravce nebo podmínění jeho zapojení souhlasem Objednatele nebo Příkazce l) druh a rozsah poškození Zásilky, je-li podávána k přepravě již poškozená Zásilka (např. zasílaná do opravy) m) typ požadovaného vozidla k přepravě nebo požadavek na speciální vybavení vozidla nebo hodnotu přepravované Zásilky n) údaj o tom, že se jedná o přepravu použitého stroje nebo zařízení o) požadovaný termín a čas nakládky Objednatele, který rovněž uvede přímo v Objednávce, zda bude či nebude požadovat výměnu palet p)doklady a informace o celním řízení, pokud Zásilka obsahuje takovéto zboží 1.2. Dopravce provádí přepravu s odbornou péčí na základě uzavřené Přepravní smlouvy a údajů Odesílatele o charakteru Zásilky. Objednatel je povinen sdělit Dopravci již při sjednávání Přepravní smlouvy údaje o charakteru Zásilky tak, aby bylo možné provést přepravu s odbornou péčí. Objednatel je zejména povinen uvést údaje o zásilce, které jsou důležité pro sjednání přepravy. Objednatel je povinen sdělit Dopravci, že Zásilka s ohledem na její charakter nebo hodnotu je považována za citlivou a je nutné sjednat přepravní smlouvu za zvýšených bezpečnostních podmínek.

4 2. Přepravní doklad 2.1.Přepravním dokladem se rozumí zpravidla nákladní list (list CMR). Přepravní doklad musí obsahovat tyto údaje: a) místo a den vystavení b) jméno a adresu Objednatele c) jméno a adresu Dopravce d) místo, datum a čas převzetí Zásilky a předpokládané místo, datum a čas jejího dodání e) jméno a adresu příjemce, příp. adresu, kde se má Dopravce ohlásit f) obvyklé označení druhu Zásilky a druhu jejího balení, u nebezpečných věcí jejich stanovené označení, případně jiné obecně uznávané označení g) počet, značky a čísla jednotlivých kusů Zásilky h) hrubou hmotnost Zásilky nebo jiným způsobem značené množství i) částku splatnou příjemcem při eventuálním dodání Zásilky na dobírku, j) pokyny pro celní a jiné úřední jednání ohledně dodání Zásilky, pokud jsou předepsány právními předpisy k) dohodu o přepravě v otevřeném, plachtou nekrytém vozidle l) potvrzení Dopravce o převzetí Zásilky m) hodnotu Zásilky, pokud je požadována vyšší náhradová povinnost Dopravce, než je stanoveno. n) v přepravním dokladu mohou být uvedeny i některé další údaje, pokud je účastníci přepravní smlouvy považuji za účelné (např. náklady váznoucí na zásilce, dohodnuté přepravné, včetně dalších nákladů, jakož i záznam o platbě přepravného) 2.2. Přepravní doklad je vystavován alespoň ve třech vyhotoveních. Tato vyhotovení jsou stejnopisy, které jsou podepsány Objednatelem a Dopravcem. Propisy ručně psaného podpisu jsou považovány za postačující při otisknutí razítka na všech vyhotoveních. Jeden stejnopis přepravního dokladu je určen pro Objednatele, další je určen pro příjemce a jeden stejnopis přepravního dokladu obdrží Dopravce. Nákladní list podepsaný Smluvními stranami slouží až do prokázání opaku jako důkaz o existenci a obsahu Přepravní smlouvy, jakož i o převzetí Zásilky Dopravcem. 2.3.Odesilatel Zásilky musí Dopravci umožnit provedení zápisu do odstavce 18 listu CMR Výhrady a poznámky dopravce a to na všechny stejnopisy listu CMR, pokud nastane situace, kterou Dopravce musí zaznamenat např. poškození zboží, které Dopravce nezavinil, povětrnostní podmínky při manipulaci se zbožím, neumožnění kontroly Dopravcem při manipulaci se zbožím 3.Základní práva a povinnosti Dopravce 3.1. Dopravce bere na vědomí, že Objednatel má zájem na tom, aby Dopravce při plnění svých závazků vyplývajících z Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy dodržoval své povinnosti tak, aby přeprava probíhala řádně ke spokojenosti Objednatele a jeho zákazníků Dopravce je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy Objednatele. V rámci těchto činností mimo jiné Dopravce: a) řádně pečuje o Zásilku, která mu byla svěřena, jakož i o věci, které pro Objednatele získal b) upozorňuje Objednatele na zjevnou nesprávnost jeho pokynů nebo na rozpor jeho pokynů s právními předpisy c) upozorňuje Objednatele na existenci zákonných a/nebo úředních překážek přepravy (např. omezení dovozu a vývozu, embargo apod.)

5 d) je povinen upozornit bezodkladně Objednatele na veškeré veřejnoprávní povinnosti spojené s přepravou Zásilky, pokud tyto povinnosti nejsou Objednateli prokazatelně známy e) je povinen mít po celou dobu trvání závazků z Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy platné pojištění odpovědnosti za zničení, ztrátu či poškození Zásilky v rozsahu odpovědnosti Dopravce dle Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy a příslušných právních předpisů f) podává Objednateli zprávy o všech okolnostech vzniklých v průběhu realizace přepravy, které mohou mít vliv na řádné plnění závazku Dopravce; rovněž je povinen podat Objednateli zprávu o škodě, která Zásilce hrozí, nebo na ní již vznikla, a to jakmile se to dozví, jakož i činit veškeré kroky k prevenci vzniku škody na Zásilce a v případě vzniku škody k její minimalizaci. V případě škody, která vznikla okolnostmi, za nichž Dopravce nebude zproštěn odpovědnosti, zavazuje se Dopravce k včasnému uplatnění příslušné náhrady škody u svého pojistitele g) je k provedení přepravy povinen využít pouze způsobilých dopravních prostředků, které jsou vhodné k přepravě Zásilky dle podmínek Přepravní smlouvy a jejichž technický stav zároveň vyhovuje požadavkům veškerých příslušných právních předpisů h) je k provedení přepravy povinen využít pouze způsobilé řidiče ch) dodržuje a po celou dobu přepravy bude dodržovat veškeré právní předpisy (včetně veřejnoprávních) účinné na všech územích států, přes něž se přeprava uskutečňuje či má uskutečnit. Dodržování veškerých právních předpisů se Dopravce zavazuje zajistit a účinným způsobem vymáhat i na straně svých veškerých smluvních partnerů a všech subdodavatelů, kteří se budou na přepravě a jejím zajištění jakýmkoliv způsobem podílet. Na žádost Objednatele je Dopravce povinen Objednateli prokázat, že v rámci své činnosti dodržuje veškeré právní předpisy (včetně veřejnoprávních) a že zajišťuje a účinným způsobem vymáhá dodržování veškerých právních předpisů na svých smluvních partnerech a subdodavatelích 3.3. Dopravce je povinen potvrdit Objednávku v souladu s těmito podmínkami na žádost Objednatele. Potvrzení Objednávky musí obsahovat informace o registrační značce vozidla Dopravce je povinen vynaložit veškeré úsilí pro dodržení termínu přeprav dle Přepravní smlouvy Dopravce se zavazuje, že přepravu uskuteční podle pokynů uvedených v Objednávce a Nákladním listu. Pokud by vydané průvodní doklady k Zásilce (např. Nákladní list) obsahovaly údaje a pokyny, které by byly odlišné od údajů a pokynů obsažených v Objednávce, je Dopravce povinen na tento rozpor Objednatele upozornit a přepravu uskutečnit až po vyjasnění a vyřešení všech nesrovnalostí V případě Vnitrostátní přepravy je Dopravce povinen zaslat Objednateli potvrzení příjemce o doručení Zásilky, a to nejpozději do 10 dní od vykládky Zásilky V případě celního odbavení se Dopravce řídí přesně pokyny Objednatele; v případě, kdy není možné provést celní odbavení dle pokynů Objednatele, je Dopravce povinen Objednatele o této skutečnosti bezodkladně informovat a celní odbavení provést v součinnosti s Objednatelem Při nebezpečí z prodlení postupuje Dopravce, v zájmu ochrany Zásilky, i bez pokynu Objednatele, aby byly co nejvíc chráněny zájmy a potřeby Objednatele; je-li však možné si v těchto případech předem vyžádat odsouhlasení Objednatele, provádí Dopravce další kroky a činí veškerá jednání pouze po tomto odsouhlasení. Dopravce je povinen neprodleně oznámit Objednateli všechny okolnosti vzniklé v průběhu realizace přepravy, které mohou mít vliv na řádné splnění závazku Dopravce vyplývajícího z Přepravní smlouvy a/nebo z Rámcové smlouvy (např. dopravní omezení, změny povětrnostních podmínek, čekací doby apod.).

6 3.9. Dopravce odpovídá za škodu na Zásilce v souladu s ustanoveními platných právních předpisů České republiky, tedy zejména OZ a v případě přeprav, na něž se vztahuje Úmluva CMR, v souladu s ustanoveními Úmluvy CMR Dopravce není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn přepravovat Zásilku společně s jinými zásilkami či jiným zbožím. 4.Základní práva a povinnosti Objednatele 4.1. Objednatel je oprávněn předkládat Dopravci požadavky na zajištění přepravy formou individuálních Objednávek, nejpozději do 24 hodin před požadovaným dnem zahájení přepravy Za účelem zajištění přepravy a splnění závazku Dopravce se Objednatel zavazuje poskytovat Dopravci veškeré potřebné údaje a podklady pro řádné a včasné zajištění přepravy Zásilky. Objednávka bude zpravidla (nikoliv bezvýjimečně) obsahovat zejména níže specifikované údaje: a) místo a datum vystavení Objednávky b) obchodní firmu a sídlo Objednatele, včetně jeho identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla c) obchodní firmu či jméno a sídlo Dopravce, včetně jeho identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla d) požadované místo a datum, případně i přesný čas převzetí Zásilky k přepravě e) místo určení Zásilky, datum, případně i požadovaný přesný čas dojití Zásilky do místa určení f) obvyklé označení povahy Zásilky a druh obalu, jejich obecně uznávané označení g) počet přepravních jednotek h) hrubá váha Zásilky i) celkové (orientační) rozměry Zásilky j) pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání k) požadavek na zajištění přepravy specifických dodávek (např. přeprava nadrozměrných či nebezpečných nákladů) l) výši a termín úhrady Přepravného m) zda má Dopravce zabezpečit rovněž nakládku přepravovaných věcí do přepravního vozidla a vykládku přepravovaných věcí na konkrétní místo v místě vykládky n) cenu přepravovaného zboží pro případ dodatečného zajištění v rozsahu pojišťovny 4.3. Objednatel se zavazuje zajistit (zpravidla u svého zákazníka či jiné osoby, u níž se Zásilka před její nakládkou nachází) při nakládce Zásilky předání veškerých dokladů týkajících se Zásilky a její přepravy Dopravci, nebude-li ujednáno na místě nakládky mezi Dopravcem a zákazníkem Objednatele jinak

7 4.4. Objednatel musí zajistit, aby Dopravce obdržel bordero nebo dodací list (CMR list), řádně vyplněný a orazítkovaný, ihned po ukončení nakládky i vykládky Objednatel je v ujednaném termínu povinen uhradit Dopravci sjednané Přepravné 4.6. Objednatel je oprávněn zrušit (stornovat) Objednávku k provedení přepravy nejpozději do jejího potvrzení Dopravcem Zásilky, to však společně s úhradou storno poplatku dopravci, a to ve výši 100 EUR 4.7. Objednatel je povinen v objednávce uvést, zda má Dopravce zabezpečit rovněž nakládku přepravovaných věcí do přepravního vozidla a vykládku přepravovaných věcí na konkrétní místo v místě vykládky 4.8. Pokud Objednatel nesjednal přesný termín vykládky už v objednávce, je povinen tak učinit nejpozději do 15,00 hodin dne předcházejícího sjednanému dnu vykládky 4.9. Objednatel je povinen bezodkladně po uzavření Přepravní nebo Rámcové smlouvy upozornit Dopravce na veškeré veřejnoprávní smlouvy, uvést informace o sjízdnosti pozemních komunikací či omezení spojené s přepravou Zásilky, (včetně omezení vjezdu vozidel, například z důvodu hmotnosti, výšky či druhu Zásilky nebo na staveništi apod.), pokud tyto povinnosti Dopravci nejsou nebo nemohou být známy, jinak Objednatel odpovídá Dopravci za všechny důsledky a následky takového opomenutí oznámení včetně vzniklé škody Objednatel se zavazuje předat Dopravci při nakládce Zásilky veškeré doklady, informace a správné údaje týkající se Zásilky potřebné k realizaci přepravy konkrétní Zásilky dle Přepravní smlouvy. V případě, že se údaje uvedené v Objednávce liší od údajů uvedených ve vystaveném Nákladním listu, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu tento rozpor odstranit. Do doby než Objednatel tento rozpor odstraní, není oprávněn po Dopravci požadovat provedení přepravy, naopak, Dopravce je oprávněn v takových případech odmítnout provedení přepravy a požadovat po Objednateli náhradu veškerých vzniklých nákladů. Objednatel odpovídá Dopravci za škodu vzniklou tím, že Dopravci byla v důsledku chybných, nepřesných, neúplných či jinak vadných dokladů poskytnutých Objednatelem Dopravci uložena pokuta nebo jiná sankce za porušení veřejnoprávního předpisu Objednatel odpovídá za řádné provedenou nakládku Zásilky na silniční nákladní vozidlo a zabezpečení Zásilky proti případnému poškození při přepravě v souladu s podmínkami platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za to, že obal, uložení a naložení Zásilky na ložné ploše vozidla jsou takové, aby při běžných rizicích přepravy nedošlo k poškození, zničení Zásilky nebo vozidla Zásilkou. Objednatel bere na vědomí, že Dopravce nepřezkušuje, zda je Zásilka zabalena vhodným obalem. Objednatel odpovídá za všechny škody, které Dopravci vzniknou v průběhu přepravy vinou vadného nebo nedostatečného obalu Zásilky Jestliže Zásilce hrozí škoda nebo na ní již vznikla, je Objednatel povinen Dopravci předat bez zbytečného odkladu potřebné pokyny k naložení se Zásilkou a minimalizaci škody Objednatel bere na vědomí, že Dopravce nabízí a sjednává přepravu za standardních podmínek přepravy, kdy je přeprava prováděna silničním vozidlem s jedním řidičem, který v průběhu přepravy vykonává předepsané bezpečnostní přestávky a odstavuje vozidlo na veřejných parkovištích, určených pro odstavování daného typu vozidla s ohledem na charakteristiku nákladu. Standardní podmínky přepravy jsou vhodné pouze pro přepravu bezpečných Zásilek, které nejsou ohroženy krádeží, když Objednatel počítá pouze s jednočlennou osádkou vozidla Dopravce, která nemůže zaručit nepřetržitý

8 dohled nad vozidlem se Zásilkou. Objednatel je povinen sdělit Dopravci, že Zásilka s ohledem na její charakter nebo hodnotu je považována za citlivou či z jakéhokoliv jiného důvodu mimořádnou Objednatel zároveň bere na vědomí, že hlídaná parkoviště, kde provozovatel odpovídá za odstavená vozidla, včetně nákladu, nejsou v dostatečné míře k dispozici a Dopravce nikdy nezaručuje použití hlídaných parkovišť. Pokud Objednatel vyžaduje použití určitých parkovišť v průběhu přepravy, pak je povinen zajistit pro Dopravce na uvedených parkovištích parkovací místo a musí určit taková parkoviště pro celou trasu přepravy tak, aby je Dopravce mohl při dodržení všech bezpečnostních pravidel pro provoz na pozemních komunikacích využít. Seznam parkovišť musí Objednatel předat Dopravci nejpozději při nakládce Zásilky a musí toto uvést do Objednávky a Nákladního listu, jinak není pokyn Objednatele pro Dopravce platný a Dopravce je oprávněn využívat parkoviště dostupná při obvyklé trase přepravy Objednatel se zavazuje odškodnit Dopravce, pokud mu v souvislosti s jakýmkoliv jednáním, opomenutím či porušením jakékoliv povinnosti Objednatele či jím pověřených osob vznikne jakákoliv škoda či jiná újma. Stejně tak se Objednatel zavazuje odškodnit Dopravce v případě, že v důsledku jakéhokoliv jednání, opomenutí či porušení jakékoliv povinnosti Objednatele dojde ke vzniku protiprávního stavu, který bude mít za následek vznik jakýchkoliv nákladů, sankcí či jiných povinností na straně Dopravce Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dopravce zcela nebo částečně postoupit jakékoliv své pohledávky za Dopravcem třetí osobě či jakékoliv své pohledávky za Dopravcem ve prospěch třetí osoby zcela nebo částečně zastavit. Objednatel není oprávněn jakékoliv své pohledávky za Dopravcem či jejich část vůči pohledávkám Dopravce jednostranně započíst 5. Přepravné, splatnost, fakturace 5.1. Za zajišťování přepravy Zásilek jsou mezi Smluvními stranami při uzavření Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy sjednány ceny Přepravné Smluvní strany se dohodly, že Dopravce je povinen vyúčtovat Přepravné nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne provedení přepravy, a to včetně přiložených veškerých požadovaných dokladů, zejména daňový doklad, příjemcem potvrzený originál CMR listu (v případě Mezinárodní přepravy) nebo náložného listu (v případě Vnitrostátní přepravy), originál potvrzení o doručení Zásilky příjemci, potvrzený výkaz o provozu vozidla, originál Dopravcem potvrzené Objednávky (prosté jakýchkoliv změn); Spolu s Přepravným je Dopravce oprávněn vyúčtovat mimořádné či nepředpokládané výdaje a jakékoliv jiné náklady, pouze pokud jejich výši Objednatel předem písemně odsouhlasí Objednatel je povinen uhradit Dopravci Přepravné podle data splatnosti uvedeného na konkrétní faktuře, nikoliv později. Za předpokladu, že je na daňovém dokladu uvedeno jiné datum splatnosti, Objednatel neprodleně o této skutečnosti informuje Dopravce, přičemž kontakt je uveden přímo na faktuře Potvrzením těchto podmínek dává Objednatel souhlas se zasíláním daňových dokladů včetně příloh elektronickou cestou na určenou ovou adresu, kterou předem písemně sdělila, pokud nebylo dohodnuto jinak. 6. Smluvní pokuty 6.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zpoždění objednatele s předáním zásilky dopravci, kdy dopravce je nucen čekat na zásilku po dobu více než 3 hodiny oproti termínu uvedenému v objednávce,

9 je dopravce oprávněn účtovat odesílateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu Objednatel je oprávněn zrušit (stornovat) Objednávku k provedení přepravy nejpozději do jejího potvrzení Dopravcem Zásilky, to však společně s úhradou storno poplatku dopravci, a to ve výši 100 EUR se splatností 10 dnů. Pokud však Objednatel zruší Objednávku po příjezdu vozidla Dopravce na místo nakládky, uhradí Dopravci celou cenu za přepravu Vyjma situace uvedené pod bodem 6.2., pokud dojde k porušení povinností dle těchto Obchodních podmínek, je Objednatel povinen zaplatit Dopravci smluvní pokutu ve výši půlnásobku Přepravného sjednaného v Přepravní smlouvě, které se porušení povinnosti Objednatele týká, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti Objednatele, rovněž také uhradí případně vzniklou škodu v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy. 7. Závěrečná ustanovení 7.1. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené těmito podmínkami, Přepravní smlouvou a/nebo Rámcovou smlouvou či jakoukoliv jinou smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro úpravu vztahů mezi podnikateli a nepoužije se při jejich výkladu a aplikaci ust OZ, protože obchodní podmínky jsou zveřejněny na veřejně a bezplatně přístupné webové stránce Dopravce a každý má možnost se s nimi kdykoliv seznámit. Objednatel prohlašuje, že před uzavřením Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy měl možnost se s podmínkami dostatečně seznámit a obsah těchto ovlivnit vyloučením aplikace jejich jakýchkoliv pasáží, článků či odstavců ujednáním obsaženým v Přepravní smlouvě a/nebo Rámcové smlouvě Veškeré spory vyplývající z Přepravní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy se Smluvní strany pokusí řešit mimosoudní cestou na základě vzájemného jednání za účelem zachování dobrých obchodních vztahů. V případě, že nedojde k vyřešení sporu touto cestou, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna postoupit spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s.

Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s. Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s., IČ 27894134, se sídlem Otrokovice, Letiště

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

Přepravní podmínky společnosti UVED Company s.r.o.

Přepravní podmínky společnosti UVED Company s.r.o. Přepravní podmínky společnosti UVED Company s.r.o. Společnost UVED Company, s.r.o., se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 01780565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravy zásilek objednané společností TTV spedice spol. s r.o. jako Odesílatelem

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravy zásilek objednané společností TTV spedice spol. s r.o. jako Odesílatelem Všeobecné obchodní podmínky pro přepravy zásilek objednané společností TTV spedice spol. s r.o. jako Odesílatelem I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti FRUJO, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti FRUJO, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FRUJO, a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti FRUJO, a. s., se sídlem Tvrdonice č.p.

Více

Obchodní podmínky prodeje

Obchodní podmínky prodeje Verze: OP_02_2018 Obchodní podmínky prodeje 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky prodeje ( OPP ) prodávajícího se ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ) vztahují na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Evidenční č. smlouvy: ---/2017 Rámcová kupní smlouva 1. Smluvní strany Kupující: 1. Město Kopřivnice Se sídlem: Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21 osoba oprávněna jednat: Petr Mareček, vedoucí oddělení

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti AMMA PROGRESS s.r.o. (dále také jen VOP ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztah

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti AMMA PROGRESS s.r.o. (dále také jen VOP ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti AMMA PROGRESS s.r.o. (dále také jen VOP ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv, smluv o dílo

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy S M L O U V A o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tyto smluvní strany: Psychiatrická léčebna v Dobřanech

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě - C.S.CARGO a.s. jako odesílatel (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě - C.S.CARGO a.s. jako odesílatel (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě - C.S.CARGO a.s. jako odesílatel (dále jen VOP ) Preambule Tyto VOP tvoří nedílnou součást Rámcové smlouvy

Více

(dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. u z a v í r a j í

(dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. u z a v í r a j í Příloha č. 3 k č.j.: PPR-2262-35/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

WORKSTEEL s.r.o. Senetářov 185, PSČ IČ zapsána v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky

WORKSTEEL s.r.o. Senetářov 185, PSČ IČ zapsána v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Platnost a aktuálnost všeobecných obchodních podmínek: 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv na prodej výrobků WORKSTEEL s.r.o. a dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

a. jakoukoli osobu, která je ve vztahu k Dopravci ovládanou osobou nebo ovládající osobou ve smyslu Zákona o obchodních korporacích, b.

a. jakoukoli osobu, která je ve vztahu k Dopravci ovládanou osobou nebo ovládající osobou ve smyslu Zákona o obchodních korporacích, b. Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu v mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní dopravě Urban Transporte spol. s r.o. jako odesílatel (dále jen VOP ) Preambule Tyto VOP tvoří nedílnou součást Přepravní

Více

DAVE LOG s.r.o. Zasilatelské podmínky 2018

DAVE LOG s.r.o. Zasilatelské podmínky 2018 DAVE LOG s.r.o. Zasilatelské podmínky 2018 Zasilatelská společnost DAVE LOG s.r.o. používá ve své činnosti následující zasilatelské podmínky řídící se občanským zákoníkem 89/2012 Sb. (dále jen "nový občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas

Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas Všeobecné obchodní podmínky fy Radomír Haas Partnerský vztah mezi Objednavatelem služeb (dále jen objednavatel) a dodavatelem služeb podnikatelem Radomírem Haasem (dále jen dopravce). I Předmět činnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Smlouva č. Stránka 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřená dle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel Česká republika Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Zastoupení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti České dráhy, a.s. pro služby zařízení pro provozní ošetření vozů (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky společnosti České dráhy, a.s. pro služby zařízení pro provozní ošetření vozů (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky společnosti České dráhy, a.s. pro služby zařízení pro provozní ošetření vozů (dále jen VOP ) Obecná ustanovení 1. VOP se použijí na všechny objednávky, které České dráhy, a.s.

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1 Kupní smlouva Vybavení školy nábytkem 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Sídlo: Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary Zastoupena: Mgr.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ChinaCert s.r.o. se sídlem K Zaječímu vrchu 734, 33901 Klatovy, Česká republika identifikační číslo: 04267273 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové 4/47,48,

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Rámcová smlouva uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (dále jen obchodní zákoník )

Rámcová smlouva uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (dále jen obchodní zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO V souladu s ustanovením 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), níže uvedené smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU č. 002/2015/MK Smluvní strany Objednatel : Článek I. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace sídlo: náměstí 1. Máje 89, 430 01 Chomutov IČ:

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

1.2 Kupující je fyzická či právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2 Kupující je fyzická či právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) Barbora Michálková Fialová, IČO: 74933566, se sídlem Na Draškách 323, Dobřejovice, 251 01 (dále jen prodávající

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: OM/ /2015 která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací

Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1. Česká exportní Banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Smlouva o dodávkách potravin

Smlouva o dodávkách potravin Smlouva o dodávkách potravin Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi uvedenými smluvními stranami smlouva ve smyslu ust. 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) I. Smluvní strany Základní škola Jablonec

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti INAPA s.r.o. IČ: 255 18 755 se sídlem Třebíč, Průmyslová 223, PSČ 674 01 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27110 Článek

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

Nákupní obchodní podmínky společnosti ATONA s.r.o.

Nákupní obchodní podmínky společnosti ATONA s.r.o. Nákupní obchodní podmínky společnosti ATONA s.r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto nákupní obchodní podmínky (dále též jen podmínky ) se vztahují na veškeré dodávky díla a dodávky zboží (věcí), které třetí osoby

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

SMLOUVA O DÍLO. Uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku č /sb.

SMLOUVA O DÍLO. Uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku č /sb. SMLOUVA O DÍLO Uzavřená mezi smluvními stranami ve smyslu jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku č.51311991/sb. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Obecní úřad Větřní Sídlo: Na Žofině 191,382 11 Větřní IČO:

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Všeobecné obchodní podmínky studia PaulusYoga (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky studia PaulusYoga (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky studia PaulusYoga (dále jen VOP ) Vymezení základních pojmů: Poskytovatel - (dále jen,,mgr. Kristýna Paulus ), IČO 71311335, sídlem, K Hájovně 129/36, 142 00 Praha 12. Klient

Více

Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek jsou Přepravní podmínky a Reklamační řád společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o. v platném znění.

Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek jsou Přepravní podmínky a Reklamační řád společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o. v platném znění. Všeobecné obchodní podmínky Tento dokument vydává společnost ŽALUZIE NEVA s.r.o. jako prodávající (zhotovitel) a následující podmínky se řídí právním řádem České republiky, není-li jeho aplikace vyloučena

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy a plnění

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy a plnění Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění č.evidenční kupujícího : č.evidenční prodávajícího : I. Smluvní strany 1. Kupující: Základní škola pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 zastoupená starostkou Soňou Černou (dále jen objednatel ) a (dále jen zhotovitel ) uzavřeli níže psaného

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 zastoupená starostkou Soňou Černou (dále jen objednatel ) a (dále jen zhotovitel ) uzavřeli níže psaného

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL objednatel: Základní škola Povážská Strakonice sídlo: zastoupený: Mgr. Tomášem

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Všeobecné přepravní podmínky pro drážní nákladní dopravu Advanced World Transport a.s.

Všeobecné přepravní podmínky pro drážní nákladní dopravu Advanced World Transport a.s. Hornopolní 3314/38 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava Všeobecné přepravní podmínky pro drážní nákladní dopravu účinnost od: 1.8.2018 Tento dokument, včetně příloh, je duševním vlastnictvím Advanced World

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TECHO, a.s. PRO NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU, SPOTŘEBNÍHO A JINÉHO ZBOŽÍ (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TECHO, a.s. PRO NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU, SPOTŘEBNÍHO A JINÉHO ZBOŽÍ (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TECHO, a.s. PRO NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU, SPOTŘEBNÍHO A JINÉHO ZBOŽÍ (dále jen VOP ) Platnost od 1. dubna 2018 1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Pro veškeré

Více

SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ

SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen ZZVZ ) a 2716 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní společnost: Závlahy-Labe s.r.o. Se sídlem: Travčice 50, Litoměřice 41201 Identifikační číslo: 25029029 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více