Orientační návrh na novelu Exekučního řádu s komentářem. Připomínkový souhrn novelizačních úprav, které by měly být aplikovány do nové právní normy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orientační návrh na novelu Exekučního řádu s komentářem. Připomínkový souhrn novelizačních úprav, které by měly být aplikovány do nové právní normy."

Transkript

1 Orientační návrh na novelu Exekučního řádu s komentářem. Připomínkový souhrn novelizačních úprav, které by měly být aplikovány do nové právní normy. Zpracoval: Oliwa 2014_slEKR_2/2014 Adresát: Okamura Tomio, předseda Hnutí Úsvit; poslanec Parlamentu Čr. ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD č. x/2014 Sb. HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( I. základní část ) 1 (1) Soudní vykonavatel (dále jen "Vykonavatel") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil do funkce soudního vykonavatele a správou exekutorské judikatury, kdy se jmenováním do funkce stává pracovníkem soudu. (2) V rámci pověření soudu, Vykonavatel provádí nucený výkon exekučních titulů, dále jen "exekuce" a další činnost podle tohoto zákona. 3) Vykonavatel je zaměstnanec soudu, který dnem jmenování do funkce vykonává exekuce podle toho zákona. (Podle této úpravy došlo k vymezení pracovní působnosti Exekutora, který se stává soudním pracovníkem a soudním Vykonavatelem. O proti minulé úpravě tak bylo zamezeno tomu, aby exekutorskou agendu mohla vykonávat právnická osoba v rámci katastrálního přidělení působnosti Okresního soudu, jako Exekutorský úřad a nedocházelo ke spekulacím a nekalým praktikám ze strany exekutorů, podle tohoto zákona). 2 (1) Tímto zákonem se ruší a mění působnost Exekutorských úřadů, dnem účinnosti tohoto zákona. Exekutorská působnost se přenáší pod Ústavní moc soudní a příslušné Okresní soudy. (2) Exekutorské úřady, jsou povinné vydat a předat do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona veškeré materiály. Tj. dokumenty, hmotné a nehmotné majetky, a judikáty určeným zaměstnancům soudu- Vykonavatelům. (3) Tímto zákonem se ruší veškerá vykonavatelská činnost Exekutorských Úřadů a jejich pracovníků. Exekutorské úřady jsou povinné vydat průkaz exekutora a služební průkaz a průkazy vykonavatelů. (V této úpravě došlo k obrození celého procesu vymáhání dluhů, které přejde pod stát a příslušný soud. Již dále nebude moci být objektivně zneužívána vykonatelná část soudních judikátů v podobě podnikatelských zisků. Tím dojde k nenavyšování zadlužení dlužníka a věřitele odměnami exekutora, efektivitě, transparentnosti, teritoriální spravedlnosti soustředěné pouze k vymáhání a vykonání- Exekuci vůči vztahům dlužník- věřitel. Prioritou státu tak bude navýšení platební morálky dlužníků a Evropská prestiž).

2 3 (1) Vykonavatelem se může stát bezúhonná, spolehlivá a zdravotně způsobilá osoba, která má vysokoškolské vzdělání právního či humanitního směru a má prokazatelnou praxi v délce trvání 2 roky, vykoná exekutorskou zkoušku a složí slib ministru spravedlnosti. (2) Svoji bezúhonnost Vykonavatel prokáže opisem rejstříků trestů, který si zajistí příslušný soud, kde bude vykonávat funkci. Dále pak čestným prohlášením, že nebyl trestán v majetkové trestné činnosti, trestnými činy proti životu a zdraví, a že proti němu není v současné době vedeno žádné přestupkové a trestní stíhání. (3) Pro spolehlivost Vykonavatel prokáže lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., byl li narozen před Dále nesmí být v předchozích 5 letech uznán vinným z přestupků proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, a na úseku proti alkoholismu a jinými toxikomaniemi. (4) Pro zdravotní způsobilost se Vykonavatel podrobí psychodiagnostickému vyšetření, které je povinný absolvovat před jmenováním do funkce; a lékařské prohlídce. (Tímto došlo k zpřísnění požadavků na výkon funkce Vykonavatele. V minulosti totiž nebylo zkoumáno, zdali osoba vykonávající tak zásadní funkci, která aplikuje zásah do osobních svobod a práv občana, není náhodou osobou nežádoucí pro výkon takové funkce. Podobně jako u příslušníků bezpečnostních sborů. Dále byla aplikována novinka v podobě psychotestů a lékařského potvrzení o způsobilosti jednat a vydávat judikáty v tak složité funkci. Zamezí se tak možnosti psychických vad a zdravotní nezpůsobilosti či dohadům o způsobilosti funkce. Dále dojde k prestižnosti povolání, neboť jej budou moci vykonávat jen ti nejlepší). 4 (1) K zajištění činnosti Vykonavatele se mohou přijmout zaměstnanci. 1 a) Zaměstnanci se rozumí osoby, které umožňují provozní chod kanceláře Vykonatele. 1 b) Nižší vykonavatel, může být jen osoba s úplným středoškolským vzděláním právního anebo humanitního směru, která je bezúhonná, spolehlivá a zdravotně způsobilá. Vykonavatel musí mít prokazatelné základní právní znalosti, které se prokážou písemnou a ústní zkouškou. (2) Bezúhonnost Nižší vykonavatel prokáže výpisem z rejstříku trestů. Dále pak čestným prohlášením, že nebyl trestán v majetkové trestné činnosti, trestnými činy proti životu a zdraví, a že proti němu není v současné době vedeno žádné přestupkové a trestní stíhání. (3) Spolehlivost Nižšího vykonavatele znamená, nesmí být v předchozích 5 letech uznán vinným z přestupků proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, a na úseku proti alkoholismu a jinými toxikomaniemi. 4 a) Pro zdravotní způsobilost se Nižší vykonavatel podrobí psychodiagnostickému vyšetření, které je povinný absolvovat před jmenováním do funkce; a lékařské prohlídce. 4 b) Pro základní právní znalosti vykonavatele se vypracují právní zadání v rámci testu zejména z Ústavy Čr ze kterých bude konat písemnou a ústní zkoušku; (zákony č. 1 a č. 2/ 1993 Sb.) (5) Pomocným personálem se rozumí úředníci, sekretariát apod. funkce zajišťující chod kanceláře. Taková osoba musí mít minimálně středoškolské vzdělání (výuční list) a předpoklady pro výkon funkce. (Další z ochranných opatření, které klade důraz na profesionalitu funkce exekucí. V minulosti se stávalo, že vykonavatele exekutora vykonávali osoby odsouzené a profesně nevzdělané, které jsou tedy objektivně nezpůsobilé a nežádoucí. Nebylo dostatečně prověřeno, že znají své povinnosti v rámci výkonu, ale hlavně z právního postavení).

3 5 (1) Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle tohoto zákona. Ministerstvo uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku, profesní zkoušku na komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za exekutorskou zkoušku podle tohoto zákona. (2) Vykonavatelskou praxí se rozumí praxe exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta. Ministerstvo započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky. _6 Exekutor se při výkonu své funkce musí chovat humánně a nesnižovat ničí lidskou důstojnost zejména nevhodným chováním, vyhrožováním či způsobením sociálního vyloučení. Je přímým nadřízeným svých nižších vykonavatelů a personálu. Kontroluje pravidelně výkon jejich funkce, za které zodpovídá v plném rozsahu. Svojí funkce započne vykonávat po složení slibu před ministrem spravedlnosti. (Z dřívější praxe jsou prokazatelné případy, kdy exekutor a jeho pracovníci svým chováním, jednáním a mluvou způsobovali duševní a morální újmu lidem, kteří se ocitli ve výkonu rozhodnutí. Nikdo nesmí svojí pracovní činností ohrozit život druhé osoby či způsobit její úpadek, viz zák. č. 2/ 1993 Sb.) Hlava II. Způsoby provedení exekuce 7 (1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce. (2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku. (Úprava se zde dotýká pouze možnosti exekuce řidičského oprávnění. Řidičské oprávnění vyplívá ze speciálního právního předpisu zák. č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, a nemá povahu hmotného či nehmotného majetku, včetně finančního; na rozdíl například od automobilu. Řidičské oprávnění tak nemá s finančním plněním nic společného a nemůže být v rámci odebírání, zneužíváno k vydírání povinného, což v rámci původního návrhu vetoval i pan prezident Klaus).

4 _8 (1) Způsob provedení exekuce určí exekutor. Exekutor je povinen nabídnout povinnému smírné řešení k úhradě pohledávky, splátkový kalendář dle možností povinného a vyjádření se k řešení dluhu. (2) Povinný musí zaujmout stanovisko vyjádřením se k nabídnutému smíru od exekutora. Neučiní li tak, bez závažných prokázaných důvodů, exekutor bude pokračovat v plnění exekučního titulu dle svého určení, podle tohoto_zákona; dále je povinnen vyzvedávat si poštu a poštovní zásilky. (3) Pro případ plnění exekuce domluveným splátkovým kalendářem, doloží povinný své příjmy, například bankovním výpisem, útržky složenek, čestným prohlášením, různými výpisy, které prokazují příjem, potvrzení o příjmu apod. Na vyžádání Vykonavatele provede i soupis majetku. (Zde se prolamuje problém vědění či nevědění o exekučním titulu a zneužívání fikce doručení, které mělo význam před rokem 1989, kdy docházelo k opouštění republiky emigrací. Exekutor, jako poslední štace vyrozumí dlužníka a nabídne mu před samotným výkonem tzv. poslední smír. Dlužník se tak spolehlivě dozví o svém dluhu a jeho řešení. Další věcí je zavedení do zákona aplikace splátkového kalendáře dle možností dlužníka. Nezřídka docházelo k tomu, že Exekutorské úřady neakceptovaly splátky a nezohledňovaly možnosti dlužníka v krizi. Každá dohoda tak povede k plnění nařízení soudu a zamezí sociálnímu vyloučení dlužníka, protahování plnění vůči věřiteli, a spekulacím s mobiliární exekucí, apod). 9 (1) Veškeré finanční výnosy z exekuce, jdou přímo k rukám věřitele. (2) Povinný musí mít přístup k informacím, kolik dluží, jakou částku již splatil a jakou zbývá doplatit. (Exekutor jako zaměstnanec soudu bude placen v rámci svého povolání. Soud naúčtuje poplatek za výkon moci zvlášť, od vymáhaných a plněných částek, aby tyto šly přímo k rukám věřitele a úhradu dluhu. Výkon exekutora a soudu zaplatí věřitel. Naúčtované výkony exekutora se prokazatelně připíšou na vrub dlužníka, který je bude splácet jako celek, aby bylo transparentně jasné a viditelné, jakým způsobem dluh ubývá. Dojde také k zamezení byznysu s pohledávkami. Vykonavatele tak využijí ti, kteří ho potřebují k zajištění práva, a ne k zajištění obchodních aktivit a spekulací. Toto opatření je dobré k informování a motivaci povinného, kdy konečně uvidí celý dluh, kolik splatil a kolik mu ještě zbývá uhradit). 10 (1) Exekuci zaplacení peněžité částky lze provést a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů a příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu b) přikázáním pohledávky c) prodejem movitých věcí a nemovitostí d) postižením podniku e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech f) správou nemovitosti g) pozastavením řidičského oprávnění

5 (2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést: a) vyklizením, b) odebráním věci, c) rozdělením společné věci d) provedením prací a výkonů. e) exekuce prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku (lze provést jen prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí) 11 Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů a příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci srážkami ze mzdy a jiných finančních plnění, přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Jiným finančním plněním se zde rozumí například podpora v nezaměstnanosti, nemocenská- náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, rodičovský příspěvek, starobní důchod, invalidní důchod, mateřská- peněžitá pomoc v mateřství, apod. (2) Vykonavatel je oprávněn použít příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu. a) Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu nesmí postihnout zbytek již krácené mzdy, výplaty či jiného finančního plnění, která byla vykonána podle odstavce (1). Zatím to účelem poskytne povinný Vykonavateli součinnost prokázáním příjmů výpisem z peněžních ústavů. (viz výklad**) b) Vykonavatel je povinný spolupracovat s povinným a brát na zřetel jeho připomínky. Vykonavatel nesmí ohrozit chod domácnosti a živobytí povinného zmatečným blokováním účtů u peněžních ústavů, na který chodí povinnému jen mzda, výplata či jiné finanční plnění, zajišťující jeho základní životní potřeby a lidské spolužití, anebo použít tyto prostředky v rozporu s odst. 2) písm. a). (3) Pro účely zajištění účtů u peněžních ústavů, je Vykonavatel oprávněn v zvláštních případech* zablokovat takový účet, a to nejdéle na dobu od 14dnů do 3 měsíců. (3a) V případě blokace účtu u finančního ústavu, kdy povinný prokáže, že na tento chodí pouze mzda a jiné prostředky k zajištění živobytí, kdy jiné se zde prokazatelně nevyskytují, nesmí Vykonavatel takový účet zablokovat. Pokud jej zablokoval, musí jej neprodleně odblokovat. * zvláštní případy jsou takové, kdy je třeba zajistit a zamezit účelnému převodu financí, či při prokázané domněnce, že na účtu se nalézá větší hotovost, postačující na úhradu exekučního plnění. Při vyvrácení domněnky se exekutor řídí odstavcem (3a). (Prokázaná domněnka je taková, kdy lze důvodně předpokládat výskyt financí na blokovaném účtu, jako firemní účty, podnikatelské účty, účty s úročením, objektivně zjištěným nemovitým vlastnictvím povinného- auta, domy, a podobné majetky)

6 (** Tato úprava prolamuje tabu společnosti. Při dřívější úpravě exekutor ukrátil mzdu, která ovšem po zapsání na bankovní účet pozbyla zákonné ochrany a byla zkonfiskována v rámci zablokovaného účtu jako jiné a zvláštní finance. Díky tomuto stavu a blokování účtu si povinní nemohli zajistit řádné živobytí a byli prokazatelně a často bezdůvodně doslova vydírání zmatečnou blokací účtu, na kterém nebyly jiné prostředky, nežli došlá a již zkrácená mzda či jiný příjem. Exekutoři tato tvrzení nebrali na zřetel a povinné uvrhovali do úpadků sociální nouze, což odporuje zák. č. 2/1993 Sb.) _12_ Prodej_movitých_věcí_a_nemovitostí (1) Vykonavatel povinně zajistí a sepíše takové movité věci, které budou dostatečně krýt dluh v celé jeho výši. Pokud je zcela zřejmé, že při provádění soupisu, majetková hodnota movitých věcí značně neodpovídá dluhu z exekučního titulu, tedy zastaralé a amortizačně bezcenné věci, vyloučí je z exekuce. (2) Pokud hodnota zabavených či sepsaných movitých věcí a nemovitostí je v jasném nepoměru a neodpovídá exekučnímu titulu, či budí dojem účelovosti, jedná se o neplatnou exekuci s odkladným účinkem. Hodnota sepsané a zabavené věci se musí rovnat výši exekučního titulu. O sporu rozhodne neprodleně na návrh povinného či exekutora soud. Námitku o jasném nepoměru musí do soupisu uplatnit povinný, ale i Vykonavatel v případě sporů s oprávněným. (3) Vykonavatel při provádění soupisu movitých věcí nesmí dát do soupisu majetek, zajišťující denní a osobní potřeby povinného. Seznam je přílohou tohoto zákona. - Věci zajišťující denní a osobní potřebu osob: Postel či lůžko pro každého člena domácnosti, dětskou postýlku, deky peřiny přikrývky polštáře, veškerá konfekce a obuv obvyklé hodnoty, mobilní telefon do 1000,- a sim karta, pračka, lednice, sporák, umyvadlo, vana či sprchový kout, hygienické potřeby- na holení, WC, intimní hygiena, na mytí, ošetření chrupu, radiový přijímač a televizní do 7000,-, stůl a židle pro každého člena domácnosti, skříně pro členy domácnosti, výbava kuchyně a kuchyňská linka, pohovka a křesla v obývacím pokoji do 7.000,-. Dále pak PC, notebooky či tablety potřebné k zaměstnání, hledání zaměstnání, školním aktivitám, apod., veškeré záznamové zařízení bez možnosti Vykonavatele provést na místě zálohu a smazání původních dat, svítidla a lustry obvyklé hodnoty, album a fotografie osobního a rodinného rázu, domácí zvířata (pes, kočka, hlodavci, ryby, apod.), dary a darované věci, které jsou prokazatelně darem (účtenka na jméno darujícího), snubní prsteny a svatební dary do 2020,- á ks. (Částky vycházejí z minimální mzdy) (Tato nutná úprava zamezuje účelovým exekucím a spekulacím, kdy docházelo k prodeji nemovitosti, která svojí hodnotou převyšovala několikanásobně vzniklý dluh. Dále byly při mobiliárních exekucích sepisovány věci, které měli korunovou a bezcennou hodnotu a nepostačily ani na úhradu cestovného a výkonu exekutora a měli hlavně zastrašující charakter. Byly také sepisovány věci osobní povahy, které neměli zákonnou definici a darované věci).

7 13 Provádění soupisu movitých věcí- tzv. mobiliární exekuce (1) Vykonavatel je oprávněn provádět mobiliární exekuci proti povinnému a účelně vyžadovat přístup do obydlí, kde má trvalé bydliště ke dni právní moci provedení exekuce. Povinný musí exekutorovi poskytnout součinnost a umožnit přístup do obydlí. (2) Vykonavatel nesmí bez přítomnosti povinného vstoupit své volně do obydlí a bytové jednotky. Pokud není doma, účelným způsobem sdělí povinnému čas, datum a místo, kdy bude výslovně za jeho přítomnosti provádět soupis movitých věcí anebo exekuci, a ten je povinen zajistit svojí účast. Není li možná přítomnost povinného, je možná přítomnost jím navrženého zástupce, anebo zmocněnce, který se prokáže dokladem totožnosti. Ve zvláštních případech (nemoc, bezvědomí, apod.) provede exekuci výhradě v přítomnosti Policie České republiky či Městské Policie. Po provedení všech úkonů, byt řádně zajistí proti vstupu cizích osob. Dále vyrozumí domovního důvěrníka správce, popřípadě souseda, apod. (2a) Odmítá- li povinný účelně a prokazatelně poskytnout Vykonavateli součinnost, anebo maří- li jeho výkon, může exekutor vstoupit do obydlí či bytové jednotky bez jeho přítomnosti či souhlasu, za přítomné účasti Policie České republiky, anebo Městské Police. (Vykonavatel kontaktuje před provedením vstupu do bytu, kde je povinný trvale hlášen jeho samého, a oznámí mu úmysl k provedení soupisu movitých věcí či k prohlídce bytu. Využije zejména telefonu, u, pošty, necháním vzkazu na dveřích či schránce, anebo u sousedů, apod. Jaký zvolí taktický a operativní přístup, je věc vykonavatele. Nic méně nesmí porušit Ústavní podmínku o ochraně obydlí, neboť soupis věcí a dluh vůbec, není v zájmu při ochraně zdraví a života, aby se mohlo tak zásadním způsobem ohrozit soukromí člověka.) (3) Vykonavatel nesmí vstoupit do bytu, kde povinný nemá hlášený trvalý pobyt. Přespávání nezadává účelné právo vstoupit do bytu cizí osoby, za účelem zjištění majetku, kde není povinný trvale hlášen. Pokud Vykonavatel nabyl dojmu, a může důkazně prokázat, že povinný má majetek v místě kde není trvale hlášen, domluví si návštěvu s majitelem bytu či bytové jednotky a po jeho souhlasu vstoupí k provedení prohlídky. V opačném případě se obrátí na soud, který rozhodne. Sepsat může výslovně takové věci, které jsou bezpochybností věcmi dlužníka. (4) Povinný nesmí znemožnit Vykonavateli provedení soupisu například, zatajováním a skrýváním věcí a přesouváním věcí, pod hrozbou trestního stíhání, podle zákona č. 40/2009 Sb. (5) Vykonavatel i povinný má právo při provádění soupisu či exekuce na přítomnost a asistenci Policie. 14 (6) Při vyklízení bytu, či vystěhování soudním příkazem vstupuje Vykonavatel do bytu bez ohlášení a za asistence Policie České republiky či Městské Policie. Neplatí tak pro něj ustanovení uvedená v 13, odst. 1) až 3).

8 (Zde vycházíme z práva na nedotknutelnost obydlí. Občanský dluh nesmí zadat větší příčinu ke vstupu do obydlí a udělení zákonné výjimky, nežli je tomu u bezpečnostních sborů při ochraně života a zdraví. Běžnou praxí je, že se posléze majitel bytu nemohl dostat domů a Exekutor odmítal předat či vydat klíče. Zákon č.2/1993 jasně hovoří o nedotknutelnosti obydlí a majetku, kdy exekuce účelově boří tento kodex a ponižuje lidskou důstojnost. Exekuce jako výkon práva musí mít sice tvrdší následek, ale v zákonných normách a podřízení se Ústavě. Celá koncepce je konečně zpracována spravedlivě pro obě strany tak, aby právo a výkon rozhodnutí byly výkladově možné. Exekutor má dostatečnou ochranu ke vstupu do obydlí a povinný povinnost ji splnit, ovšem již s ochranou práva na bydlení a nedotknutelnosti obydlí. Zatím co při krácení mzdy nemá nárok na zmírnění tvrdosti, a to je zcela legitimní, u ochrany obydlí a zamezení spekulacím z dřívějška je toto opatření nutností. (Zvláštní část je věnovaná stavu, kdy exekutorovi stačila domněnka ke vstupu do obydlí třetích osob. Tedy tam kde dlužník nemá trvalé bydliště. Domněnka není důkazní prostředek upotřebitelný v aplikaci občanského práva a nemůže být v moderním právu pojata jako zákonná pravomoc či důkazní břemeno. Navíc se jedná o narušení obydlí a majetku třetí osoby ve vztahu dluh a exekuce. Nikdo nemůže na základě domněnky, přespání, či návštěvy rušit stav domovní svobody. Zde už dochází zcela k neúčelnému a tvrdému porušování zákona č.2/1993 Sb. A také právo na to, aby povinný měl případně kam složit hlavu v nouzi. Je logické, že povinný nebude k takovýmto osobám tahat jakékoliv jiné majetky, obzvláště s ohledem na kapacitu a prostor takového obydlí. Každý má právo na bydlení. Pokud by povinný skrýval finance, či jiný movitý majetek, dopouští se jednání v trestní rovině, kde jsou již jiné prostředky k dosažení účelu. Fakt přespání a návštěvy nemůže být tolerován, jako poukaz k prolézání cizí domácnosti, obzvláště je li prokazován domněnkou či smýšlením, anebo sousedským vyprávění)..

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii Zákon o advokacii 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996 Změna: 210/1999 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 349/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 192/2003

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 2. ledna 2014 Cena 51,- Kč OBSAH: 3. 4. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky Komorní listy časopis soudních exekutorů 1/2011 III. ročník vydává Exekutorská komora České republiky Diskusní fórum TŘEŠŤ 2011 Novelizace vykonávacího řízení Zákon č. 182/2006Sb. o úpadku a způsobech

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady

Exekuční řízení. metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Exekuční řízení dle 103-129 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj pro stavební úřady Postup správních orgánů při správní exekuci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky

DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky 1 DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky od společnosti Příručka, která Vám poradí, ulehčí od zbytečných starostí a pomůže ušetřit i několik desítek tisíc korun. Aktualizovaná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více