Orientační návrh na novelu Exekučního řádu s komentářem. Připomínkový souhrn novelizačních úprav, které by měly být aplikovány do nové právní normy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orientační návrh na novelu Exekučního řádu s komentářem. Připomínkový souhrn novelizačních úprav, které by měly být aplikovány do nové právní normy."

Transkript

1 Orientační návrh na novelu Exekučního řádu s komentářem. Připomínkový souhrn novelizačních úprav, které by měly být aplikovány do nové právní normy. Zpracoval: Oliwa 2014_slEKR_2/2014 Adresát: Okamura Tomio, předseda Hnutí Úsvit; poslanec Parlamentu Čr. ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD č. x/2014 Sb. HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( I. základní část ) 1 (1) Soudní vykonavatel (dále jen "Vykonavatel") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil do funkce soudního vykonavatele a správou exekutorské judikatury, kdy se jmenováním do funkce stává pracovníkem soudu. (2) V rámci pověření soudu, Vykonavatel provádí nucený výkon exekučních titulů, dále jen "exekuce" a další činnost podle tohoto zákona. 3) Vykonavatel je zaměstnanec soudu, který dnem jmenování do funkce vykonává exekuce podle toho zákona. (Podle této úpravy došlo k vymezení pracovní působnosti Exekutora, který se stává soudním pracovníkem a soudním Vykonavatelem. O proti minulé úpravě tak bylo zamezeno tomu, aby exekutorskou agendu mohla vykonávat právnická osoba v rámci katastrálního přidělení působnosti Okresního soudu, jako Exekutorský úřad a nedocházelo ke spekulacím a nekalým praktikám ze strany exekutorů, podle tohoto zákona). 2 (1) Tímto zákonem se ruší a mění působnost Exekutorských úřadů, dnem účinnosti tohoto zákona. Exekutorská působnost se přenáší pod Ústavní moc soudní a příslušné Okresní soudy. (2) Exekutorské úřady, jsou povinné vydat a předat do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona veškeré materiály. Tj. dokumenty, hmotné a nehmotné majetky, a judikáty určeným zaměstnancům soudu- Vykonavatelům. (3) Tímto zákonem se ruší veškerá vykonavatelská činnost Exekutorských Úřadů a jejich pracovníků. Exekutorské úřady jsou povinné vydat průkaz exekutora a služební průkaz a průkazy vykonavatelů. (V této úpravě došlo k obrození celého procesu vymáhání dluhů, které přejde pod stát a příslušný soud. Již dále nebude moci být objektivně zneužívána vykonatelná část soudních judikátů v podobě podnikatelských zisků. Tím dojde k nenavyšování zadlužení dlužníka a věřitele odměnami exekutora, efektivitě, transparentnosti, teritoriální spravedlnosti soustředěné pouze k vymáhání a vykonání- Exekuci vůči vztahům dlužník- věřitel. Prioritou státu tak bude navýšení platební morálky dlužníků a Evropská prestiž).

2 3 (1) Vykonavatelem se může stát bezúhonná, spolehlivá a zdravotně způsobilá osoba, která má vysokoškolské vzdělání právního či humanitního směru a má prokazatelnou praxi v délce trvání 2 roky, vykoná exekutorskou zkoušku a složí slib ministru spravedlnosti. (2) Svoji bezúhonnost Vykonavatel prokáže opisem rejstříků trestů, který si zajistí příslušný soud, kde bude vykonávat funkci. Dále pak čestným prohlášením, že nebyl trestán v majetkové trestné činnosti, trestnými činy proti životu a zdraví, a že proti němu není v současné době vedeno žádné přestupkové a trestní stíhání. (3) Pro spolehlivost Vykonavatel prokáže lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., byl li narozen před Dále nesmí být v předchozích 5 letech uznán vinným z přestupků proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, a na úseku proti alkoholismu a jinými toxikomaniemi. (4) Pro zdravotní způsobilost se Vykonavatel podrobí psychodiagnostickému vyšetření, které je povinný absolvovat před jmenováním do funkce; a lékařské prohlídce. (Tímto došlo k zpřísnění požadavků na výkon funkce Vykonavatele. V minulosti totiž nebylo zkoumáno, zdali osoba vykonávající tak zásadní funkci, která aplikuje zásah do osobních svobod a práv občana, není náhodou osobou nežádoucí pro výkon takové funkce. Podobně jako u příslušníků bezpečnostních sborů. Dále byla aplikována novinka v podobě psychotestů a lékařského potvrzení o způsobilosti jednat a vydávat judikáty v tak složité funkci. Zamezí se tak možnosti psychických vad a zdravotní nezpůsobilosti či dohadům o způsobilosti funkce. Dále dojde k prestižnosti povolání, neboť jej budou moci vykonávat jen ti nejlepší). 4 (1) K zajištění činnosti Vykonavatele se mohou přijmout zaměstnanci. 1 a) Zaměstnanci se rozumí osoby, které umožňují provozní chod kanceláře Vykonatele. 1 b) Nižší vykonavatel, může být jen osoba s úplným středoškolským vzděláním právního anebo humanitního směru, která je bezúhonná, spolehlivá a zdravotně způsobilá. Vykonavatel musí mít prokazatelné základní právní znalosti, které se prokážou písemnou a ústní zkouškou. (2) Bezúhonnost Nižší vykonavatel prokáže výpisem z rejstříku trestů. Dále pak čestným prohlášením, že nebyl trestán v majetkové trestné činnosti, trestnými činy proti životu a zdraví, a že proti němu není v současné době vedeno žádné přestupkové a trestní stíhání. (3) Spolehlivost Nižšího vykonavatele znamená, nesmí být v předchozích 5 letech uznán vinným z přestupků proti občanskému soužití, veřejnému pořádku, a na úseku proti alkoholismu a jinými toxikomaniemi. 4 a) Pro zdravotní způsobilost se Nižší vykonavatel podrobí psychodiagnostickému vyšetření, které je povinný absolvovat před jmenováním do funkce; a lékařské prohlídce. 4 b) Pro základní právní znalosti vykonavatele se vypracují právní zadání v rámci testu zejména z Ústavy Čr ze kterých bude konat písemnou a ústní zkoušku; (zákony č. 1 a č. 2/ 1993 Sb.) (5) Pomocným personálem se rozumí úředníci, sekretariát apod. funkce zajišťující chod kanceláře. Taková osoba musí mít minimálně středoškolské vzdělání (výuční list) a předpoklady pro výkon funkce. (Další z ochranných opatření, které klade důraz na profesionalitu funkce exekucí. V minulosti se stávalo, že vykonavatele exekutora vykonávali osoby odsouzené a profesně nevzdělané, které jsou tedy objektivně nezpůsobilé a nežádoucí. Nebylo dostatečně prověřeno, že znají své povinnosti v rámci výkonu, ale hlavně z právního postavení).

3 5 (1) Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle tohoto zákona. Ministerstvo uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku, profesní zkoušku na komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za exekutorskou zkoušku podle tohoto zákona. (2) Vykonavatelskou praxí se rozumí praxe exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta. Ministerstvo započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky. _6 Exekutor se při výkonu své funkce musí chovat humánně a nesnižovat ničí lidskou důstojnost zejména nevhodným chováním, vyhrožováním či způsobením sociálního vyloučení. Je přímým nadřízeným svých nižších vykonavatelů a personálu. Kontroluje pravidelně výkon jejich funkce, za které zodpovídá v plném rozsahu. Svojí funkce započne vykonávat po složení slibu před ministrem spravedlnosti. (Z dřívější praxe jsou prokazatelné případy, kdy exekutor a jeho pracovníci svým chováním, jednáním a mluvou způsobovali duševní a morální újmu lidem, kteří se ocitli ve výkonu rozhodnutí. Nikdo nesmí svojí pracovní činností ohrozit život druhé osoby či způsobit její úpadek, viz zák. č. 2/ 1993 Sb.) Hlava II. Způsoby provedení exekuce 7 (1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce. (2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku. (Úprava se zde dotýká pouze možnosti exekuce řidičského oprávnění. Řidičské oprávnění vyplívá ze speciálního právního předpisu zák. č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, a nemá povahu hmotného či nehmotného majetku, včetně finančního; na rozdíl například od automobilu. Řidičské oprávnění tak nemá s finančním plněním nic společného a nemůže být v rámci odebírání, zneužíváno k vydírání povinného, což v rámci původního návrhu vetoval i pan prezident Klaus).

4 _8 (1) Způsob provedení exekuce určí exekutor. Exekutor je povinen nabídnout povinnému smírné řešení k úhradě pohledávky, splátkový kalendář dle možností povinného a vyjádření se k řešení dluhu. (2) Povinný musí zaujmout stanovisko vyjádřením se k nabídnutému smíru od exekutora. Neučiní li tak, bez závažných prokázaných důvodů, exekutor bude pokračovat v plnění exekučního titulu dle svého určení, podle tohoto_zákona; dále je povinnen vyzvedávat si poštu a poštovní zásilky. (3) Pro případ plnění exekuce domluveným splátkovým kalendářem, doloží povinný své příjmy, například bankovním výpisem, útržky složenek, čestným prohlášením, různými výpisy, které prokazují příjem, potvrzení o příjmu apod. Na vyžádání Vykonavatele provede i soupis majetku. (Zde se prolamuje problém vědění či nevědění o exekučním titulu a zneužívání fikce doručení, které mělo význam před rokem 1989, kdy docházelo k opouštění republiky emigrací. Exekutor, jako poslední štace vyrozumí dlužníka a nabídne mu před samotným výkonem tzv. poslední smír. Dlužník se tak spolehlivě dozví o svém dluhu a jeho řešení. Další věcí je zavedení do zákona aplikace splátkového kalendáře dle možností dlužníka. Nezřídka docházelo k tomu, že Exekutorské úřady neakceptovaly splátky a nezohledňovaly možnosti dlužníka v krizi. Každá dohoda tak povede k plnění nařízení soudu a zamezí sociálnímu vyloučení dlužníka, protahování plnění vůči věřiteli, a spekulacím s mobiliární exekucí, apod). 9 (1) Veškeré finanční výnosy z exekuce, jdou přímo k rukám věřitele. (2) Povinný musí mít přístup k informacím, kolik dluží, jakou částku již splatil a jakou zbývá doplatit. (Exekutor jako zaměstnanec soudu bude placen v rámci svého povolání. Soud naúčtuje poplatek za výkon moci zvlášť, od vymáhaných a plněných částek, aby tyto šly přímo k rukám věřitele a úhradu dluhu. Výkon exekutora a soudu zaplatí věřitel. Naúčtované výkony exekutora se prokazatelně připíšou na vrub dlužníka, který je bude splácet jako celek, aby bylo transparentně jasné a viditelné, jakým způsobem dluh ubývá. Dojde také k zamezení byznysu s pohledávkami. Vykonavatele tak využijí ti, kteří ho potřebují k zajištění práva, a ne k zajištění obchodních aktivit a spekulací. Toto opatření je dobré k informování a motivaci povinného, kdy konečně uvidí celý dluh, kolik splatil a kolik mu ještě zbývá uhradit). 10 (1) Exekuci zaplacení peněžité částky lze provést a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů a příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu b) přikázáním pohledávky c) prodejem movitých věcí a nemovitostí d) postižením podniku e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech f) správou nemovitosti g) pozastavením řidičského oprávnění

5 (2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést: a) vyklizením, b) odebráním věci, c) rozdělením společné věci d) provedením prací a výkonů. e) exekuce prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku (lze provést jen prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí) 11 Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů a příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci srážkami ze mzdy a jiných finančních plnění, přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Jiným finančním plněním se zde rozumí například podpora v nezaměstnanosti, nemocenská- náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, rodičovský příspěvek, starobní důchod, invalidní důchod, mateřská- peněžitá pomoc v mateřství, apod. (2) Vykonavatel je oprávněn použít příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu. a) Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu nesmí postihnout zbytek již krácené mzdy, výplaty či jiného finančního plnění, která byla vykonána podle odstavce (1). Zatím to účelem poskytne povinný Vykonavateli součinnost prokázáním příjmů výpisem z peněžních ústavů. (viz výklad**) b) Vykonavatel je povinný spolupracovat s povinným a brát na zřetel jeho připomínky. Vykonavatel nesmí ohrozit chod domácnosti a živobytí povinného zmatečným blokováním účtů u peněžních ústavů, na který chodí povinnému jen mzda, výplata či jiné finanční plnění, zajišťující jeho základní životní potřeby a lidské spolužití, anebo použít tyto prostředky v rozporu s odst. 2) písm. a). (3) Pro účely zajištění účtů u peněžních ústavů, je Vykonavatel oprávněn v zvláštních případech* zablokovat takový účet, a to nejdéle na dobu od 14dnů do 3 měsíců. (3a) V případě blokace účtu u finančního ústavu, kdy povinný prokáže, že na tento chodí pouze mzda a jiné prostředky k zajištění živobytí, kdy jiné se zde prokazatelně nevyskytují, nesmí Vykonavatel takový účet zablokovat. Pokud jej zablokoval, musí jej neprodleně odblokovat. * zvláštní případy jsou takové, kdy je třeba zajistit a zamezit účelnému převodu financí, či při prokázané domněnce, že na účtu se nalézá větší hotovost, postačující na úhradu exekučního plnění. Při vyvrácení domněnky se exekutor řídí odstavcem (3a). (Prokázaná domněnka je taková, kdy lze důvodně předpokládat výskyt financí na blokovaném účtu, jako firemní účty, podnikatelské účty, účty s úročením, objektivně zjištěným nemovitým vlastnictvím povinného- auta, domy, a podobné majetky)

6 (** Tato úprava prolamuje tabu společnosti. Při dřívější úpravě exekutor ukrátil mzdu, která ovšem po zapsání na bankovní účet pozbyla zákonné ochrany a byla zkonfiskována v rámci zablokovaného účtu jako jiné a zvláštní finance. Díky tomuto stavu a blokování účtu si povinní nemohli zajistit řádné živobytí a byli prokazatelně a často bezdůvodně doslova vydírání zmatečnou blokací účtu, na kterém nebyly jiné prostředky, nežli došlá a již zkrácená mzda či jiný příjem. Exekutoři tato tvrzení nebrali na zřetel a povinné uvrhovali do úpadků sociální nouze, což odporuje zák. č. 2/1993 Sb.) _12_ Prodej_movitých_věcí_a_nemovitostí (1) Vykonavatel povinně zajistí a sepíše takové movité věci, které budou dostatečně krýt dluh v celé jeho výši. Pokud je zcela zřejmé, že při provádění soupisu, majetková hodnota movitých věcí značně neodpovídá dluhu z exekučního titulu, tedy zastaralé a amortizačně bezcenné věci, vyloučí je z exekuce. (2) Pokud hodnota zabavených či sepsaných movitých věcí a nemovitostí je v jasném nepoměru a neodpovídá exekučnímu titulu, či budí dojem účelovosti, jedná se o neplatnou exekuci s odkladným účinkem. Hodnota sepsané a zabavené věci se musí rovnat výši exekučního titulu. O sporu rozhodne neprodleně na návrh povinného či exekutora soud. Námitku o jasném nepoměru musí do soupisu uplatnit povinný, ale i Vykonavatel v případě sporů s oprávněným. (3) Vykonavatel při provádění soupisu movitých věcí nesmí dát do soupisu majetek, zajišťující denní a osobní potřeby povinného. Seznam je přílohou tohoto zákona. - Věci zajišťující denní a osobní potřebu osob: Postel či lůžko pro každého člena domácnosti, dětskou postýlku, deky peřiny přikrývky polštáře, veškerá konfekce a obuv obvyklé hodnoty, mobilní telefon do 1000,- a sim karta, pračka, lednice, sporák, umyvadlo, vana či sprchový kout, hygienické potřeby- na holení, WC, intimní hygiena, na mytí, ošetření chrupu, radiový přijímač a televizní do 7000,-, stůl a židle pro každého člena domácnosti, skříně pro členy domácnosti, výbava kuchyně a kuchyňská linka, pohovka a křesla v obývacím pokoji do 7.000,-. Dále pak PC, notebooky či tablety potřebné k zaměstnání, hledání zaměstnání, školním aktivitám, apod., veškeré záznamové zařízení bez možnosti Vykonavatele provést na místě zálohu a smazání původních dat, svítidla a lustry obvyklé hodnoty, album a fotografie osobního a rodinného rázu, domácí zvířata (pes, kočka, hlodavci, ryby, apod.), dary a darované věci, které jsou prokazatelně darem (účtenka na jméno darujícího), snubní prsteny a svatební dary do 2020,- á ks. (Částky vycházejí z minimální mzdy) (Tato nutná úprava zamezuje účelovým exekucím a spekulacím, kdy docházelo k prodeji nemovitosti, která svojí hodnotou převyšovala několikanásobně vzniklý dluh. Dále byly při mobiliárních exekucích sepisovány věci, které měli korunovou a bezcennou hodnotu a nepostačily ani na úhradu cestovného a výkonu exekutora a měli hlavně zastrašující charakter. Byly také sepisovány věci osobní povahy, které neměli zákonnou definici a darované věci).

7 13 Provádění soupisu movitých věcí- tzv. mobiliární exekuce (1) Vykonavatel je oprávněn provádět mobiliární exekuci proti povinnému a účelně vyžadovat přístup do obydlí, kde má trvalé bydliště ke dni právní moci provedení exekuce. Povinný musí exekutorovi poskytnout součinnost a umožnit přístup do obydlí. (2) Vykonavatel nesmí bez přítomnosti povinného vstoupit své volně do obydlí a bytové jednotky. Pokud není doma, účelným způsobem sdělí povinnému čas, datum a místo, kdy bude výslovně za jeho přítomnosti provádět soupis movitých věcí anebo exekuci, a ten je povinen zajistit svojí účast. Není li možná přítomnost povinného, je možná přítomnost jím navrženého zástupce, anebo zmocněnce, který se prokáže dokladem totožnosti. Ve zvláštních případech (nemoc, bezvědomí, apod.) provede exekuci výhradě v přítomnosti Policie České republiky či Městské Policie. Po provedení všech úkonů, byt řádně zajistí proti vstupu cizích osob. Dále vyrozumí domovního důvěrníka správce, popřípadě souseda, apod. (2a) Odmítá- li povinný účelně a prokazatelně poskytnout Vykonavateli součinnost, anebo maří- li jeho výkon, může exekutor vstoupit do obydlí či bytové jednotky bez jeho přítomnosti či souhlasu, za přítomné účasti Policie České republiky, anebo Městské Police. (Vykonavatel kontaktuje před provedením vstupu do bytu, kde je povinný trvale hlášen jeho samého, a oznámí mu úmysl k provedení soupisu movitých věcí či k prohlídce bytu. Využije zejména telefonu, u, pošty, necháním vzkazu na dveřích či schránce, anebo u sousedů, apod. Jaký zvolí taktický a operativní přístup, je věc vykonavatele. Nic méně nesmí porušit Ústavní podmínku o ochraně obydlí, neboť soupis věcí a dluh vůbec, není v zájmu při ochraně zdraví a života, aby se mohlo tak zásadním způsobem ohrozit soukromí člověka.) (3) Vykonavatel nesmí vstoupit do bytu, kde povinný nemá hlášený trvalý pobyt. Přespávání nezadává účelné právo vstoupit do bytu cizí osoby, za účelem zjištění majetku, kde není povinný trvale hlášen. Pokud Vykonavatel nabyl dojmu, a může důkazně prokázat, že povinný má majetek v místě kde není trvale hlášen, domluví si návštěvu s majitelem bytu či bytové jednotky a po jeho souhlasu vstoupí k provedení prohlídky. V opačném případě se obrátí na soud, který rozhodne. Sepsat může výslovně takové věci, které jsou bezpochybností věcmi dlužníka. (4) Povinný nesmí znemožnit Vykonavateli provedení soupisu například, zatajováním a skrýváním věcí a přesouváním věcí, pod hrozbou trestního stíhání, podle zákona č. 40/2009 Sb. (5) Vykonavatel i povinný má právo při provádění soupisu či exekuce na přítomnost a asistenci Policie. 14 (6) Při vyklízení bytu, či vystěhování soudním příkazem vstupuje Vykonavatel do bytu bez ohlášení a za asistence Policie České republiky či Městské Policie. Neplatí tak pro něj ustanovení uvedená v 13, odst. 1) až 3).

8 (Zde vycházíme z práva na nedotknutelnost obydlí. Občanský dluh nesmí zadat větší příčinu ke vstupu do obydlí a udělení zákonné výjimky, nežli je tomu u bezpečnostních sborů při ochraně života a zdraví. Běžnou praxí je, že se posléze majitel bytu nemohl dostat domů a Exekutor odmítal předat či vydat klíče. Zákon č.2/1993 jasně hovoří o nedotknutelnosti obydlí a majetku, kdy exekuce účelově boří tento kodex a ponižuje lidskou důstojnost. Exekuce jako výkon práva musí mít sice tvrdší následek, ale v zákonných normách a podřízení se Ústavě. Celá koncepce je konečně zpracována spravedlivě pro obě strany tak, aby právo a výkon rozhodnutí byly výkladově možné. Exekutor má dostatečnou ochranu ke vstupu do obydlí a povinný povinnost ji splnit, ovšem již s ochranou práva na bydlení a nedotknutelnosti obydlí. Zatím co při krácení mzdy nemá nárok na zmírnění tvrdosti, a to je zcela legitimní, u ochrany obydlí a zamezení spekulacím z dřívějška je toto opatření nutností. (Zvláštní část je věnovaná stavu, kdy exekutorovi stačila domněnka ke vstupu do obydlí třetích osob. Tedy tam kde dlužník nemá trvalé bydliště. Domněnka není důkazní prostředek upotřebitelný v aplikaci občanského práva a nemůže být v moderním právu pojata jako zákonná pravomoc či důkazní břemeno. Navíc se jedná o narušení obydlí a majetku třetí osoby ve vztahu dluh a exekuce. Nikdo nemůže na základě domněnky, přespání, či návštěvy rušit stav domovní svobody. Zde už dochází zcela k neúčelnému a tvrdému porušování zákona č.2/1993 Sb. A také právo na to, aby povinný měl případně kam složit hlavu v nouzi. Je logické, že povinný nebude k takovýmto osobám tahat jakékoliv jiné majetky, obzvláště s ohledem na kapacitu a prostor takového obydlí. Každý má právo na bydlení. Pokud by povinný skrýval finance, či jiný movitý majetek, dopouští se jednání v trestní rovině, kde jsou již jiné prostředky k dosažení účelu. Fakt přespání a návštěvy nemůže být tolerován, jako poukaz k prolézání cizí domácnosti, obzvláště je li prokazován domněnkou či smýšlením, anebo sousedským vyprávění)..

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2099 164 ZÁKON ze dne 17. června 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 77 10. funkční období 77 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 337/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení III. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Sidlo: Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9 Web: www.eupraha10.cz Úřední hodiny: Po a St 9-12 h, 13-16 h Tel: +420 601 301 097 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor Bankovní spojení:

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU Hotel Orion Liberec, 26. -27. listopadu 2015 Autor: Bc. Ludmila Žánová, Déčko Liberec z.s. DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1 OBSAH Seznam autorů... XI Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XII Seznam zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XV Předmluva vydavatele... XXIII OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80).

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80). POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_0 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I: Dosavadní

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P.č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne ,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne , N á v r h VYHLÁŠKA ze dne...2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ Antonín Toman

MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ Antonín Toman MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ - 06.03.2013 Antonín Toman VE SPOLUPRÁCI S PRF MUNI POSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA KDO JE TO SOUDNÍ EXEKUTOR? POSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA POSTAVENÍ SOUDNÍHO

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exek... - znění dle 428/11 Sb., 396/12 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 č.j.

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Změna zákona o státním zastupitelství

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Změna zákona o státním zastupitelství Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Změna zákona o státním zastupitelství Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2006 Sb.

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2006 Sb. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2006 Sb. ZÁKON ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

Více

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I.

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Česká lékárnická komora na základě usnesení IV. sjezdu České lékárnické komory a Organizačního řádu České lékárnické komory stanoví: ČÁST I. Základní ustanovení

Více

posl. Prof. JUDr. Helena Válková, CSC.

posl. Prof. JUDr. Helena Válková, CSC. posl. Prof. JUDr. Helena Válková, CSC. Pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení ústavně právního výboru č. 99 - tisku 181/3 1. V části druhé čl. III se za bod 15 vkládá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011 Tisková konference 26. 9. 2011 Důvody pro úpravu v oblasti vymáhání pohledávek Neustále se zvyšující počet nařízených exekucí (r. 2001 = 4 302; r. 2005 = 270 480; r. 2010 = 701 900). Negativní finanční

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tisk 778)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tisk 778) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tisk 778) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 394/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Více

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. (advokátní zkušební řád)

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. (advokátní zkušební řád) Strana 1 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb. ze dne 3. července 1996, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2001 3. volební období 725/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena 64,- Kč OBSAH: 26. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 10.

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Změna: 82/1998 Sb. Změna: 30/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 352/2001 Změna: 501/2001 Sb. Změna: 317/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Změna:

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 50. schůze dne 4. května 2000

USNESENÍ ústavně právního výboru z 50. schůze dne 4. května 2000 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období 117 USNESENÍ ústavně právního výboru z 50. schůze dne 4. května 2000 Návrh posl. P. Svobody, C. Svobody, P. Němce, J. Grůzy a dalších

Více

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I Příloha č. 1 N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Parlament se usnesl na tomto

Více

Exekutorský řád ZÁKON. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. ČÁST PRVNĺ EXEKUČNÍ ŘÁD

Exekutorský řád ZÁKON. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. ČÁST PRVNĺ EXEKUČNÍ ŘÁD Exekutorský řád Platné znění zákona k 7.10.2001 120 ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více